Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådet - referat 25-08-2008

Mødedato:
25-08-2008 kl. 15:00

Mødested
Regionsrådssalen

Medlemmer
Carl Holst, Poul-Erik Svendsen, Poul Weber, Bo Libergren, Preben Jensen, Bent Poulsen, Thyge Nielsen, Bente Bendix Jensen, Carsten Abild, Jens Andersen, Karen Baungaard, Stephanie Lose, Jens Andresen, Ingeborg Moritz Hansen, Karsten Uno Petersen, Bente Gertz Hansen, Lisbeth Poulsen, Bent Krogh Petersen, Jørgen Bundsgaard, William Jensen, Carl Erik Jensen, Ole Jacobsen, Pierre Topaz, Christina Gammelgaard Jensen, Willy Sahl, Kristian Grønbæk Andersen, Kent Kirk, John Lohff, Søren Salling, Poul Sækmose, Bent Bechmann, Otto D. Lück, Lykke Debois, Per A. Moos Laursen, Jørgen Pless, Bjarne Juel Møller, Anita Kjøng-Rasmussen, Jytte Gramstrup Lauridsen, Sarah Nørris Christensen, Ib Madsen, Andrea Terp Christensen

Afbud
Poul Sækmose, Ib Madsen og Karen Baungaard.

Henrik Skov og Bo Morthorst Rasmussen deltager som stedfortrædere.

Dagsorden

 

1.      Forslag til budget 2009-2012

Sagsnr:

08/12060

Resumé

I henhold til overordnet proces for budget 2009 m.v. fremlægges forslag til budget 2009 til 1. behandling.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget tager udgangspunkt i overslagsårene 2009-2011, jf. ajourført budget 2008, fremskrevet til 2009-pris- og lønniveau. Overslagsår 2012 er sat lig 2011.

Til brug for 1. behandlingen er udarbejdet sidepapirer vedr. områderne Sundhed, Social og Specialundervisning, Regional Udvikling samt Fælles formål og administration og Renter m.v. Heri redegøres kort for bl.a. status for budgetforslaget, hovedelementer i økonomiaftalen for 2009 og disses konsekvenser for regionen, udfordringer i forbindelse hermed samt finansiering m.v.

I budgetforslaget er endnu ikke indarbejdet konsekvenser af aftalen om regionernes økonomi for 2009. Forslag til udmøntning heraf m.v. fremlægges i forbindelse med 2. behandlingen af forslag til budget 2009, inkl. evt. tilpasninger med henblik på overholdelse af aftalens udgiftslofter. Her fremlægges tillige forslag til udmøntning af lov- og cirkulæreprogram m.v.

Kommunale grund- hhv. udviklingsbidrag indgår i finansieringen af regionens opgaver på sundhedsområdet og vedr. regional udvikling. Størrelsen heraf fastsættes af regionsrådet efter drøftelse den 25. august 2008 i kontaktudvalget mellem regionen og kommunerne i regionen. Det foreslås, at der fastsættes et uændret niveau for kommunale grund- og udviklingsbidrag i 2009, svarende til hhv. 1.175 kr. og 117 kr. pr. indbygger (2009-p/l), jf. økonomiaftalens forudsætninger.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At der fastsættes et uændret niveau for kommunale grund- og udviklingsbidrag i 2009.
 • At frist for indsendelse af forslag fra de politiske grupper til udmøntning af økonomiaftalen m.v. fastsættes til tirsdag den 2. september 2008 kl. 9.00.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 13-08-2008

Forretningsudvalget anbefalede indstillingen overfor regionsrådet, dog med den ændring at frist for indsendelse af forslag fra de politiske grupper til udmøntning af økonomiaftalen fastsættes til torsdag den 4. september kl. 9.00.

Forretningsudvalget besluttede endvidere at rette henvendelse til Danske Regioner vedr. en afklaring af pris- og lønfremskrivningen i forhold til kontraktindekset på kollektiv trafik af den deraf følgende finansieringsmanko.

Regionsrådet

Budgetforslaget oversendes til 2. behandling.

Fristen for indsendelse af forslag fra de politiske grupper til udmøntning af økonomiaftalen blev fastsat til torsdag den 4. september kl. 9.00.

Bilag:

 

2.      Forslag til råstofplan for Region Syddanmark

Sagsnr:

 

Resumé

Ændringsforslaget til Råstofplan for Region Syddanmark fremlægges med henblik på godkendelse i regionsrådet. Efter endelig godkendelse i regionsrådet skal ændringsforslaget udsendes i offentlig høring i 8 uger i henhold til Råstofloven. Efter høringen udarbejdes endeligt forslag til råstofplan, der forelægges til vedtagelse i regionsrådet.

Sagsfremstilling

I henhold til råstofloven skal regionsrådet udarbejde et forslag til råstofplan. Forslaget skal herefter udsendes i offentlig høring. Råstofplanen kan først vedtages endeligt, efter at Miljøministeren har meddelt, at den ikke er i strid med statslige interesser, eller der er opnået enighed mellem parterne om eventuelle ændringer.

Regionsrådet udsendte "Forslag til råstofplan 2008-2020" i offentlig høring i perioden 4. februar til 31. marts 2008. Regionen modtog 86 indsigelser og bemærkninger fra statslige myndigheder, kommuner, institutioner, brancheforeninger, entreprenører og borgere. Vedlagte ændringsforslag er udarbejdet på baggrund af de fremsendte bemærkninger og indsigelser.

Oversigt over dokumenter sorteret efter kommuner og kategorier findes som kortbilag 1 i forslag til råstofplan 2008-2020.

Det særlige udvalg vedr. miljø har d. 6/8-2008 drøftet sagen og anbefaler regionsrådet, at ændringsforslag til råstofplan for Region Syddanmark 2008-2020 udsendes i offentlig høring.

Om graveområder i Middelfart og Assens Kommuner anbefaler udvalget, at:

 • områderne ved Ørslev, Lunge, Ørsbjerg Skov og Hjerup udlægges som interesseområder (se kortbilag: forslag 3, Bilag 2.c)


Udvalgsmedlemmerne Jørgen Bundsgaard og Ole Jacobsen er ikke enige i udvalgets anbefaling og anbefaler, at:

 • der ikke udlægges interesseområder ved Ørslev, Lunge, Ørsbjerg Skov og Hjerup (se kortbilag: forslag 1, Bilag 2.c)

Indstilling

Det indstilles:

 • At ændringsforslaget til Råstofplan for Region Syddanmark 2008 - 2020 udsendes i offentlig høring.


Beslutning i Forretningsudvalget den 13-08-2008

Sagen oversendes til behandling i regionsrådet.

Regionsrådet

Regionsrådet besluttede at ændringsforslag til Råstofplan for Region Syddanmark 2008-2020 udsendes i offentlig høring, dog uden at områderne ved Ørslev, Lunge, Ørsbjerg Skov og Hjerup indgår som interesseområder.

Bilag:

3.      Forslag til sundhedsaftaler mellem Region Syddanmark og hver af de 22 kommuner - revision 2008

Sagsnr:

08/11821

Resumé

Regionsrådet skal ifølge sundhedslovens § 205 indgå sundhedsaftaler med hver af kommunerne i regionen. Sundhedsaftalerne er grundlaget for samarbejdet mellem almen praksis, kommuner og sygehuse om sammenhængende patientforløb. Der forelægges forslag til sundhedsaftaler – revision 2008, bestående af grundaftaler, gældende for hele regionen og specifikke aftaler for hver af de 22 kommuner.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal ifølge sundhedslovens § 205 indgå sundhedsaftaler med hver af kommunerne i regionen. Sundhedsaftalerne er grundlaget for samarbejdet mellem almen praksis, kommuner og sygehuse om sammenhængende patientforløb.

I forbindelse med Sundhedsstyrelsens godkendelse af sundhedsaftalerne fra 2007 blev regionerne anmodet om at indsende reviderede og konkretiserede aftaler senest 1. oktober 2008.

Det foreliggende forslag til sundhedsaftaler – revision 2008 består af grundaftaler, gældende for hele regionen og specifikke aftaler for hver af de 22 kommuner. Såvel grundaftaler som specifikke aftaler er bygget op af 7 delaftaler, dels om tværgående temaer, dels om de 6 obligatoriske indsatsområder, aftalerne skal beskrive.

Den fulde ordlyd af grundaftalerne kan ses på følgende link: www.regionsyddanmark.dk/wm245278

En resumé-version er vedlagt.

Den fulde ordlyd af de specifikke aftaler kan ses på følgende link:: www.regionsyddanmark.dk/wm245279

Vedlagte notat af 28. juli 2008 med underbilag redegør for det stedfundne samarbejde om udarbejdelsen, for hovedtræk af grundaftaler og specifikke aftaler og for de væsentligste problemstillinger undervejs. Endvidere redegøres for den møderunde med de enkelte kommuner, som medlemmer af det særlige udvalg for praksissektor og samarbejde med kommunerne har gennemført i maj-juni 2008.

Det vurderes, at der med det foreliggende aftalegrundlag på alle samarbejdsområder er opnået et væsentligt bedre og mere ensartet grundlag end hidtil for samarbejdet om patientforløb i regionen.

Bilagsnotat om varslingsproblematikken redegør særligt for den endnu uløste problemstilling, der knytter sig til grundaftalen om udskrivningsforløb.

Endeligt forslag til grundaftaler blev godkendt af sundhedskoordinationsudvalget 17. maj 2008 som grundlag for den politiske møderunde om sundhedsaftalerne. I vedlagte "notat om problemstillinger varslingsregler" er redegjort for sundhedskoordinationsudvalgets drøftelser vedr. problemstillingerne omkring varslingsbestemmelserne.

Kommunerne gennemfører en godkendelsesproces af sundhedsaftalerne i løbet af august og september 2008. Når en sundhedsaftale er godkendt i såvel regionsråd som kommunalbestyrelse, bliver den indberettet til Sundhedsstyrelsen.

Det særlige udvalg vedr. praksisområdet og samarbejde med kommunerne har behandlet sagen på møde den 12. august 2008 og anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Det særlige udvalg vedr. strategi for kronisk sygdom har på møde den 12. august 2008 behandlet den del af sundhedsaftalerne, der vedrører indsatsen for personer med kronisk sygdom, og anbefaler indstillingen på dette område over for regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At forslag til grundaftaler af 15. juli 2008 godkendes som helhed og indgår i sundhedsaftalerne med de enkelte kommuner.
 • At forslag til specifikke aftaler for de 22 kommuner godkendes og indgår i sundhedsaftalerne med de respektive kommuner.
 • At regionsrådet afventer resultatet af den kommende udvikling af fælles udskrivningsplanlægning og derfor tager forbehold for den endelige ordlyd om varsling i sundhedsaftalerne om udskrivningsforløb.
 • At regionsrådet tager som udgangspunkt, at betaling for færdigbehandlede patienter opkræves, når patienten registreres som færdigbehandlet i overensstemmelse med sundhedslovens § 238.
 • At det særlige udvalg for praksissektoren og samarbejdet med kommunerne anmodes om i samarbejde med kommunerne at udarbejde endeligt forslag til fælles udskrivningsplanlægning.
 • At forretningsudvalget bemyndiges til at godkende denne endelige grundaftale om udskrivningsforløb.
 • At regionsrådet orienteres om resultatet af den videre planlægningsproces vedr. udskrivning samt om Sundhedsstyrelsens godkendelse af sundhedsaftalerne.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 13-08-2008

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag:

4.      Redegørelse vedrørende aktiviteten på sundhedsområdet i 2007

Sagsnr:

07/15087

Resumé

Regionsrådet skal afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktiviteten til indenrigs- og sundhedsministeren og kommunalbestyrelserne i regionen. Dette skal ske senest den 1. september efter ydelsesåret.

Sagsfremstilling

I henhold til

- § 14 i Cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet

- § 10 i Cirkulære om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2007 til regionernes sygehusvæsen m.v.

- § 10 i Cirkulære om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2007 til strålebehandling på kræftområdet i regionernes sygehusvæsen m.v.

skal regionsrådet senest den 1. september efter ydelsesåret afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktiviteten til Indenrigs- og Sundhedsministeren og kommunalbestyrelserne i regionen.

Vedlagte notat indeholder administrationens beskrivelse af aktiviteten samt af regionens administration af området - herunder kontrolforanstaltninger i forhold til sygehusenes indberetninger til Landspatientregistret og E-sundhed.

Indstilling

Det indstilles:

 • At redegørelse og revisionsberetning godkendes.
 • At redegørelse og revisionsberetning fremsendes til indenrigs- og sundhedsministeren og kommunalbestyrelserne i regionen.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 13-08-2008

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

5.      Meraktivitetsafregning til sygehusene for 2007 indarbejdes i 2008 og budgetterne for de efterfølgende år

Sagsnr:

08/401

Resumé

Sygehusene har i 2007 fået afregning for meraktivitet udover et fastsat aktivitetsniveau.

I 2008 er kravet til sygehusenes aktivitetsniveau fastlagt som aktiviteten i 2007 tillagt produktivitetskrav. Det betyder, at for at der er sammenhæng mellem den økonomi, som sygehusene har til at drive sygehusene med, og de aktivitetskrav der stilles til dem, skal meraktivitetsafregningen for 2007 indarbejdes i sygehusenes budgetter for 2008 og frem.

Sagsfremstilling

Sygehusene er i 2007 blevet afregnet for meraktivitet udover baseline jf. Region Syddanmarks takststyringsmodel.

I 2008 er sygehusenes baseline (aktivitetskrav) fastlagt som aktiviteten i 2007 tillagt produktivitetskrav. Det betyder, at for at der er sammenhæng mellem økonomi og aktivitetskrav, skal meraktivitetsafregningen for 2007 permanentgøres i budget 2008 og frem.

I forbindelse med afregningen for 2007 er der konstateret en række uhensigtsmæssigheder i forhold til registreringspraksis, som bevirker, at der er sket korrektion af meraktivitetsopgørelsen for 2007. Dette indarbejdes i permanentgørelsen af afregningen for 2007 i budget 08.

Der vil senere blive forelagt en sag om justeringer af baseline for 2008 som følge af konsekvenserne af konflikten. Endelige beregninger heraf vil forventeligt foreligge i september.

Der indarbejdes således følgende afregning til sygehusene for 2007 i budget 2008 og frem:

Sygehus Sønderjylland:  -17,077 mio. kr.
Sydvestjysk Sygehus:   21,020 mio. kr.
Fredericia/Kolding Sygehus:   68,479 mio. kr.
Vejle/Give Sygehus:   73,967 mio. kr.
Odense Universitetshospital: 127,528 mio. kr.
Sygehus Fyn: -2,024 mio. kr.
I alt: 271,893 mio. kr. 

Indstilling

Det indstilles:

 • At meraktivitetsafregning til sygehusene for 2007 permanentgøres i sygehusenes budgetter for 2008 og frem med følgende:

Sygehus Sønderjylland:  -17,077 mio. kr.
Sydvestjysk Sygehus:   21,020 mio. kr.
Fredericia/Kolding Sygehus:   68,479 mio. kr.
Vejle/Give Sygehus:   73,967 mio. kr.
Odense Universitetshospital: 127,528 mio. kr.
Sygehus Fyn: -2,024 mio. kr.
I alt: 271,893 mio. kr. 

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 13-08-2008

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen blev tiltrådt.

6.      Budget 2008 - Projektorganisation for sygehusbyggeri og Projektorganisation for Nyt OUH

Sagsnr:

08/8895

Resumé

På baggrund af regionsrådets beslutning om den nye sygehusstruktur og de deraf følgende anlægskonsekvenser indstilles, at der meddeles anlægsbevilling til Projektorganisation for sygehusbyggeri og Projektorganisation for Nyt OUH.

Sagsfremstilling

Med baggrund i regionsrådets godkendelse af procesplan for implementering af den nye sygehusstruktur den 20. december 2007 blev den regionale "Projektorganisation for sygehusbyggeri" oprettet i januar 2008. 

Organisatorisk er den regionale projektorganisation placeret som en afdeling under sundhedsområdet, og har til opgave sammen med sygehusene at realisere de mange anlægsprojekter, som udspringer af den nye sygehusstruktur. 

Desuden er "Projektorganisation for Nyt OUH" oprettet, som skal lede byggeriet af det nye universitetshospital i Odense. Projektperioden forventes at strække sig over en 10-årig periode.

De to projektorganisationer har hver især udarbejdet et budget for omkostninger forbundet med driften af projektorganisationerne i 2008, som hermed forelægges til godkendelse. Omkostningerne for den regionale projektorganisation er budgetteret til 3,450 mio. kr., og omkostningerne for Projektorganisation for Nyt OUH er budgetteret til 5,331 mio. kr.

Omkostningerne foreslås finansieret af rammen til "Forventet tidsforskydning mellem 2008 og 2009" på anlægsbudgettet.

Udgifterne i overslagsårene er indarbejdet i budgetforslag 2009.

Indstilling

Det indstilles:

 • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2008 på 3,450 mio. kr. (indeks 121,8) til Projektorganisation for sygehusbyggeri og 5,331 mio. kr. (indeks 121,8) til Projektorganisation for Nyt OUH.
 • At der meddeles anlægsbevilling på 3,450 mio. kr. (indeks 121,8) til Projektorganisation for sygehusbyggeri og 5,331 mio. kr. (indeks 121,8) til Projektorganisation for Nyt OUH.
 • At omkostningerne finansieres af rammen til "Forventet tidsforskydning mellem 2008 og 2009" på anlægsbudgettet.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 13-08-2008

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

7.      Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus - to renoveringsprojekter

Sagsnr:

08/11806

Resumé

Personalets omklædningsrum i kælderen trænger til istandsættelse og der er behov for at etablere skakte og vogne til at fjerne affald fra sygehusets operationsgang.

Sagsfremstilling

Ved budgetlægningen for 2008 blev der afsat rådighedsbeløb på 1,762 mio. kr. i 2008 til renovering af omklædningsrum i kælderen på Kolding Sygehus. Rummene har ikke været istandsat siden sygehuset blev bygget. Renoveringen (malerarbejde mv.)  kan påbegyndes i september måned 2008.

Ligeledes blev der afsat 2,310 mio. kr.  i 2008 til nedlæggelse af transportbånd og til etablering af skakte i forbindelse med fjernelse af risikoaffald, almindeligt affald og urent linned fra operationsgangen på  Kolding Sygehus. Affaldshåndteringen er tidligere sket med transportbånd men foretages nu manuelt i vogne, grundet transportbåndets beskaffenhed.

Nuværende arbejdsgang er mandskabskrævende og uhygiejnisk. Arbejdet kan påbegyndes i november 2008.

Indstilling

Det indstilles:

 • At der meddeles anlægsbevilling på 1,762 mio. kr. (indeks 121,8) til renovering af omklædningsrum i kælderen på Kolding Sygehus.
 • At der frigives rådighedsbeløb på 1,762 mio. kr. i 2008, finansieret af afsatte midler hertil i 2008.
 • At der meddeles anlægsbevilling på 2,310 mio. kr. (indeks 121,8)  til nedlæggelse af transportbånd og etablering af skakte (affaldshåndtering), Kolding Sygehus.
 • At der frigives rådighedsbeløb på 2,310 mio. kr. i 2008, finansieret af afsatte midler hertil i 2008.
 • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor den enkelte anlægsbevilling.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 13-08-2008

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

8.      Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus - parkeringspladser

Sagsnr:

08/11642

Resumé

Grundet opsigelse af aftale om sygehusets benyttelse af privat parkeringsplads foreslås etableret 200 parkeringspladser på Kolding Sygehus´  grund i nærheden af hovedindgangen

Sagsfremstilling

Sygehuset har gennem en årrække haft aftale med et nærliggende hotel om at benytte hotellets parkeringspladser om dagen, samt at hotellet benytter sygehusets parkeringsarealer om aftenen.

Grundet stigende aktivitet på sygehuset,  hvor hotellets parkeringsarealer benyttes i stigende grad samt klager fra hotellets gæster over manglende parkeringspladser, har hotellet måtte "lukke" for at sygehusets patienter og personale kan parkere på hotellets arealer. 

Det foreslås derfor, at der etableres 200 parkeringspladser på et areal - ejet af sygehuset,  som støder op til nuværende parkeringsareal i nærheden af sygehusets hovedindgang, jfr. vedlagte skitse. Parkeringsområdet udføres i samme stil og med samme materialer, som tilstødende parkeringsareal. 

Etableringsudgifterne beløber sig til 4,113 mio. kr.  Finansieringen i 2008 foreslås at ske af anlægsmidler, afsat på investeringsoversigten i 2008 til Etablering af kirurgisk visitationsafsnit med 9,735 mio. kr., jfr. Vejle Amts vedtagne generalplan for Kolding Sygehus.  Iflg. Gennemførelsesplan - Fremtidens sygehuse etableres der Fælles visitationsafsnit på sygehuset. 

Parkeringspladserne forventes at kunne blive etableret i løbet af 2 - 3 måneder.

Anlægsøkonomi - mio. kr.

Kolding Sygehus

Anlægsbudget 2008

Justeret anlægsbudget 2008

Nyt projekt: Etablering af Parkeringspladser

0

4,113

Finansiering: Etablering af kirurgisk visitationsafsnit

9,735

5,622

I alt

9,735

9,735

Indstilling

Det indstilles:

 • At anlægsprojektet med etablering af 200 parkeringspladser på Kolding Sygehus igangsættes.
 • At der meddeles anlægsbevilling på 4,113 mio. kr. (indeks 121,8) til projektet.
 • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 4,113 mio. kr. i 2008,  finansieret af rådighedsbeløb afsat i 2008 til Etablering af kirurgisk visitationsafsnit på Kolding Sygehus.
 • At sundhedsdirektøren bemyndiges til godkende licitationsresultatet indenfor anlægsbevillingen.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 13-08-2008

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

9.      OUH, udvidelse af intensivpladser

Sagsnr:

08/8078

Resumé

Regionsrådet har besluttet at styrke intensivområdet på Odense Universitetshospital (OUH)  med 9 intensiv/intermediærpladser fordelt på 3 afdelinger -  der fysisk er spredt på sygehuset. Der foreligger nu byggeprogram for etableringen af de 9 pladser. 

Sagsfremstilling

Som opfølgning på Regionsrådet beslutning på mødet den 23. juni 2008 om at styrke intensivområdet på OUH, hvor der samtidig blev meddelt  anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. (indeks 121,8) og afsat og frigivet rådighedsbeløb i 2008 på 4,5 mio. kr. hertil,  foreligger der nu ideoplæg/byggeprogram for anlægsprojektet.

Der etableres 3 intensivpladser på anæstesiologisk-intensiv afdeling (afdeling V), 3 intermediærpladser på neurokirurgisk afdeling og 3 intermediærpladser på hjerte-, lunge- og karkirurgisk afdeling. 

De afledte tekniske driftsudgifter beløber sig til ca. 0,030 mio. kr. afholdes indenfor OUHs driftsramme. 

De samlede anlægsudgifter er opgjort til at beløbe sig til 4,3 mio. kr. (indeks 121,8). Etablering af 3 intermediærpladser på neurokirurgisk afdeling kan etableres i 2008 og det samlede projekt kan afsluttes i 2009. Rådighedsbeløb fordeles med 1,9 mio. kr. i 2008 og 2,4 mio. kr. i 2009.

Anlægsøkonomi - mio. kr.

Anlægsbevilling

2008

2009

I alt

Oprindelig bevilling, RR 23/6 08

4,5

4,5

Byggeprogram, ændret budgetoverslag

4,3

1,9

 2,4

4,3

Ramme til forventet tidsforskydning

2,6

-2,6

0

Ramme til disposition

  0,2

0,2

Indstilling

Det indstilles:

 • At byggeprogrammet godkendes.
 • At anlægsbevillingen på 4,5 mio. kr. til projektet justeres til 4,3 mio. kr. (indeks 121,8).
 • At afsatte og frigivne rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. i 2008 til projektet justeres til 4,3 mio. kr. og fordeles med 1,9 mio. kr. i 2008 og 2,4 mio. kr. i 2009.
 • At "ramme til forventet tidsforskydning mellem 2008 og 2009" og "ramme til disposition (frie midler)" i 2009 konsekvensreguleres som følge heraf.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 13-08-2008

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

10.    Henvendelse fra Region Midtjylland vedr. ændringer på regionale busruter

Sagsnr:

08/8452

Resumé

Region Midtjylland har den 2. juli 2008 sendt regionens forslag til ændringer på regionale busruter, som forløber både i Region Midtjylland og i Region Syddanmark. Bemærkninger til forslagene skal være Region Midtjylland i hænde senest den 22. august 2008.

Forslaget skal ses i lyset af, at regionen har meget store økonomiske problemer med driften af den kollektive trafik og derfor er tvunget til at foretage nedskæringer. Yderligere ønsker regionen, at styrke den kollektive trafik ved at fokusere de regionale ruter. Regionen har derfor valgt at foreslå en række svagt belagte ruter nedlagt og to nye ruter oprettet på strækninger, hvor der forventes mange passagerer.

Sagsfremstilling

Der er p.t. i alt 25 regionale ruter, som kører i såvel Region Midtjylland som Region Syddanmark.

Region Midtjylland vurderer, at 14 af disse opfylder regionens kriterier for et moderne fremtidigt busnet.

Fra 2009 foreslår Region Midtjylland følgende ændringer:

 • Ændringer på 2 af de ovennævnte 14 ruter for at styrke disse – X-bus ruterne 913X og 926X.
 • Oprettelse af en ny X-busrute mellem Vejle og Århus.
 • Ophør - helt eller delvist - med finansiering af 10 af de 25 "fælles" regionale ruter.

Fra 2010-2011 foreslår Region Midtjylland:

 • En række koordinerings- og udviklingsprojekter på ruter, der foreslås at indgå i et fremtidigt net.
 • At den nuværende lufthavnsbus fra Billund til Århus bliver en del af X-busnettet.
 • At yderligere 3 "fælles" regionale ruter nedlægges.

Det særlige udvalg vedr. infrastruktur har drøftet forslagene fra Region Midtjylland og anbefaler regionsrådet, at man svarer Region Midtjylland i overensstemmelse med notat: Bemærkninger fra Region Syddanmark til henvendelse fra Region Midtjylland vedr. ændringer på regionale busruter.

Det anbefales endvidere,

 • at de foreslåede ændringer for 2009 indgår i det samlede forslag til ændringer med økonomiske konsekvenser for 2009, som Region Syddanmark skal meddele Sydtrafik medio september 2008 og
 • at det undersøges, om nogle af de 3 foreslåede lukninger af ruter fra 2010/2011 kan fremrykkes til 2009.

Endelig anbefaler udvalget, at øvrige forslag indgår i trafikplanprocessen i den resterende del af 2008.

Indstilling

Det indstilles:

 • At man svarer Region Midtjylland i overensstemmelse med notat af 7. august: Bemærkninger fra Region Syddanmark til henvendelse fra Region Midtjylland vedr. ændringer på regionale busruter.
 • At de foreslåede ændringer for 2009 indgår i det samlede forslag til ændringer med økonomiske konsekvenser for 2009, som Region Syddanmark skal meddele Sydtrafik medio september 2008.
 • At det undersøges, om nogle af de 3 foreslåede lukninger af ruter fra 2010/2011 kan fremrykkes til 2009.
 • At øvrige forslag indgår i trafikplanprocessen i den resterende del af 2008.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 13-08-2008

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Regionsrådet

Regionsrådet besluttede at svare Region Midtjylland i overensstemmelse med notatet af 7. august, idet der dog samtidig i høringssvaret tages forbehold for den endelige vedtagelse af de principper for regional bustrafik, som regionsrådet i øjeblikket har i høring.

SF og Enhedslisten undlod at stemme.

Bilag:

11.    Sydbo, Eskebjerg - om- og tilbygning

Sagsnr:

07/13594

Resumé

Der søges anlægsbevilling til gennemførelse af om- og tilbygning på den sociale institution Sydbos afdeling Eskebjerg med henblik på etablering af selvstændigt opholdsrum og stue for en del af afdelingens beboere samt etablering af bade- og omklædningsfaciliteter til mandligt personale.

Sagsfremstilling

En gennemført licitation i januar 2008 blev annulleret på grund af for høje priser. En ny indbudt licitation er afholdt i juli 2008. Efter den første licitation er opgaven reduceret, således at der nu søges etableret selvstændigt opholdsrum og stue for afdelingens team 2 ved udbygning på ca. 55 m2 samt ombygning af tidligere depotrum til bade- og omklædningsfaciliteter for afdelingens mandlige personale. Etablering af møderum ved nybyggeri er opgivet. Laveste tilbud blev afgivet af tømrerfirma Carsten Knudsen, Svendborg.

Licitationsresultatet er herefter 1,948 mio. kr. for håndværkerudgifter, honorar, øvrige omkostninger og uforudseelige udgifter samt 0,200 mio. kr. til bygherreleverencer vedr. etablering af rumdækkende lifte, renovering af køkken og inventar, i alt 2,148 mio. kr. Investeringen forrentes og afskrives over 30 år, hvilket 1. år giver en takststigning på 23 kr. pr. døgn.

Der er tidligere meddelt projekteringsbevilling på 0,250 mio. kr. fra Det Sociale Områdes pulje til mindre anlæg. Der er således behov for tillægsbevilling på 1,898 mio. kr. til gennemførelse af byggeriet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At licitationsresultatet godkendes.
 • At der meddeles anlægsbevilling på 1,898 mio. kr. (indeks 121,8) til gennemførelse af om- og tilbygning af Sydbos afdeling Eskebjerg.
 • At der frigives rådighedsbeløb på 1,898 mio. kr. i 2008, rådighedsbeløbet afsættes i pengestrømsopgørelsen og det frigives.
 • At udgiften finansieres ved træk på regionens likvide aktiver.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 13-08-2008

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

12.    Strandvænget, afdeling 7-9 - om- og tilbygning

Sagsnr:

08/11568

Resumé

Der søges om anlægsbevilling til gennemførelse af om- og tilbygning på Strandvængets afdeling 7 -9 med henblik på etablering af værelser, der er så store, at de kan tilgodese Arbejdstilsynets påbud om at skabe pladsforhold, som er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.

Sagsfremstilling

På grund af dårlige pladsforhold, som kan medføre ulykkesrisiko og sundhedsskadelig fysisk belastning ved manuel håndtering af personer, har Arbejdstilsynet udstedt påbud om at arbejdet tilrettelægges og foretages på en sådan måde, at det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Der er foretaget en kortlægning af pladsforholdene på alle Strandvængets beboerværelser og badeværelser. På baggrund heraf er der skaffet opbevaringsplads, så møbler mv. fra en del beboerstuer er fjernet mhp. at skabe den fornødne plads. Endvidere er der gennemført mindre boligændringer, hvor fastmontereet inventar flyttes eller fjernes.

Endelig er der gennemført ændringer i VVS-installationer i badeværelser for at skabe den fornødne plads. Disse tiltag har afhjulpet problemerne i de fleste afdelinger, men ikke i afdeling 7-9, hvor ca. halvdelen af beboerne er meget fysisk plejekrævende, hvilket betyder at 13 af værelserne ikke opfylder kravene. 

Flere forskellige løsningsmuligheder er undersøgt og forkastet - dels med henvisning til økonomi (store drifts- eller anlægsudgifter) og dels med henvisning til tid (påbudets karakter gør, at nybyggeri ikke kan afventes). Det er også uden held undersøgt, om pågældende beboere vil kunne flyttes til andre, tilstrækkelig store værelser.

Der er derfor udarbejdet forslag vedr. om- og tilbygning ved afdeling 7-9 med henblik på etablering af 14 værelser á ca. 19 m2.

I henhold til udkast til udviklingsplan for Strandvænget skal der bygges erstatningsboliger for størstedelen af stedets beboere, herunder også beboerne i afdeling 7-9. Det er planen, at Børnehusene skal overtage afdeling 7-9, når de voksne beboere udflytter.

Børnehusene har derfor deltaget i arbejdet med at udarbejde om- og tilbygningsforslaget mhp. at sikre en indretning som også vil kunne bruges på lang sigt.

På grund af de vanskelige/manglende muligheder for midlertidig genhusning gennemføres byggeriet i 3 etaper, hvilket skønnes at forøge byggeudgifterne. De samlede udgifter anslås til 4,925 mio. kr. Investeringen forrentes og afskrives over 30 år, hvilket medfører en forøgelse af gennemsnitstaksten, som 1. år er på 34 kr. pr. døgn.

Indstilling

Det indstilles:

 • At der meddeles anlægsbevilling på 4,925 mio. kr. (indeks 121,8) til om- og tilbygning af Strandvængets afdeling 7 - 9.
 • At der frigives rådighedsbeløb på 4,925 mio. kr. i 2008, rådighedsbeløbet afsættes i pengestrømsopgørelsen og det frigives.
 • At udgiften finansieres ved træk på regionens likvide aktiver.
 • At direktøren for det sociale område bemyndiges til at godkende licitationsresultat.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 13-08-2008

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

13.    Energi- og miljøredegørelse 2007

Sagsnr:

07/23805

Resumé

Regionens første energi- og miljøredegørelse indeholder bl.a. forslag til særlige indsatser og initiativer, der har til formål at begrænse skadelige konsekvenser for klimaet og det ydre miljø fra regionens aktiviteter.

Sagsfremstilling

I henhold til Regler for byggeri i Region Syddanmark, der blev  godkendt af regionsrådet d. 5. februar 2007, skal der hvert år udarbejdes en energi- og miljøredegørelse, der overordnet beskriver de energi- og miljømæssige påvirkninger, der følger af Region Syddanmarks aktiviteter.

Energi- og miljøredegørelse 2007 er regionens første energi- og miljøredegørelse. Udarbejdelse af årlige energi- og miljøredegørelser er et centralt element i regionens energi- og miljøstyring, der sætter regionsrådet i stand til at følge energi- og miljøindsatsen.

Redegørelsen indeholder en opgørelse over forbruget af el, vand og varme og beskriver overordnet de energi- og miljømæssige påvirkninger, der følger af regionens aktiviteter. Der redegøres for særlige indsatser og initiativer i 2007, der har medvirket til at begrænse aktiviteternes skadelige påvirkninger af klimaet og det ydre miljø.

Energi- og miljøredegørelse 2007 indeholder forslag til specifikke, fremtidige indsatsområder, der skal medvirke til at nå nationale og regionale målsætninger på energi- og miljøområdet. Redegørelsen kan ses her.

Indstilling

Det indstilles:

 • At Energi- og miljøredegørelse 2007 godkendes.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 13-08-2008

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

14.    Ansøgning til uddannelsespuljen om projekt parallel pædagogik

Sagsnr:

08/9767

Resumé

VUC Sønderjylland har søgt uddannelsespuljen om 1.203.845 kr. til projektet parallel pædagogik. VUC Fyn & Fyns Hf-kursus er partner i projektet. Formålet med projektet er at udvikle en undervisningsform på HF enkeltfag, der via brugen af videokonferencer muliggør samtidig undervisning af kursister (parallel undervisning), der befinder sig i to forskellige byer/geografiske lokationer.

Undervisningsformen skal bruges til at sikre et undervisningstilbud i de tyndtbefolkede områder, hvor der ofte ellers ikke vil kunne samles nok kursister til et helt hold. Projektet bidrager hermed til at opfylde uddannelses- og læringsstrategiens målsætning om, at 95% af de unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Sagsfremstilling

Aktiviteter

Projektet vil iværksætte et pædagogisk udviklingsarbejde om parallel undervisning. I løbet af den 3-årige projektperiode vil 8 lærere fra de to VUCére således udvikle et pædagogisk koncept for parallel undervisning. Lærerne vil undervise ca. 8 hold i forskellige fag om året, hvor undervisningen er tilrettelagt som parallel undervisning. Sideløbende med undervisningen udvikler lærerne det pædagogiske koncept, således at der er en løbende vekselvirkning mellem den pædagogiske praksis i undervisningssituationen og erfaringsopsamling herfra.

I udviklingsarbejdet vil lærerne bl.a. arbejde med de særlige pædagogiske udfordringer, der gør sig gældende ved parallel undervisning for kursistrollen, lærerrollen og undervisningsmiljøet og udvikle best practice herfor. Lærerne vil dertil udvikle digitalt undervisningsmateriale som direkte kan anvendes ved parallel undervisning.

Som resultat af udviklingsarbejdet vil der ved projektets afslutning foreligge en håndbog/manual med:

 • Erfaringsopsamling og best practice ved parallel undervisning
 • Pædagogiske to-do lister til lærere i relation til parallel undervisning
 • Undervisningsmateriale til minimum 4 fag

Effekt

Det er målet, at parallel undervisning bliver et vedvarende tilbud på de to VUCére med det resultat, at de unge i yderområderne f.eks. Tønder og Ærø får et tilbud om ungdomsuddannelse uden lang transporttid. Herved forventes der en øget aktivitetsstigning på HF på 10-15% i antallet af årskursister på hver af de to VUCére.

Projektets erfaringer vil blive formidlet til de øvrige VUCére i regionen gennem nyhedsbreve, hjemmeside, manualen/håndbogen, et temahæfte samt gennem en temadag/workshop. Der er potentiale for en større effekt, hvis de andre VUCére efterfølgende også vælger at implementere konceptet.

Budget

Projektet søger om 1.203.845 kr. fra Region Syddanmarks uddannelsespulje og bidrager selv med en medfinansiering på 1.296.000 kr. I budgettet er der afsat 240.000 til ekstern supervision af lærerne som en del udviklingsarbejdet. Det vurderes at være en markant styrkelse af udviklingsarbejdet, at der anvendes supervision. Imidlertid bør det kunne gøres en del billigere, hvis den eksterne supervision efter en indledende introduktionsperiode afløses af kollegial supervision udført af lærerne selv. Det anbefales derfor, at budgettet reduceres med 100.000 kr.

Indstilling

Det indstilles:

 • At der bevilges 1.103.845 kr. fra Region Syddanmarks uddannelsespulje til projektet.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 13-08-2008

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

15.    Indstilling fra Vækstforum vedr. Vestdansk Investeringsfremme

Sagsnr:

07/24377

Resumé

Vækstforum har på sit møde den 10. juni 2008 behandlet ansøgning vedr. tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til Foreningen Vestdansk Investeringsfremme.

Sagsfremstilling

Vækstforum har behandlet ansøgning vedr. videreførelse af Foreningen Vestdansk Investeringsfremme i 2009 ved bevilling af tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Vestdansk Investeringsfremme indgår i Vækstforums partnerskabsaftale med regeringen i 2007-2009 som del af punkt 26 "Tiltrækning af udenlandske virksomheder".

Der er udarbejdet en midtvejsevaluering for 2007 og 1. kvartal 2008, som kan rekvireres ved henvendelse til Vækstforums sekretariat.

Vækstforum indstiller, med baggrund i resultaterne i midtvejsevalueringen samt partnerskabsaftalen med regeringen, at der bevilges 3,2 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler, som trækkes fra budgettet for 2009 til kontingent fra Region Syddanmark for 2009. Det sikres derved, at finansieringen dækker partnerskabsaftalens foreløbige løbetid 2007-2009.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet bevilger 3,2 mio. kr. til kontingent 2009 til Foreningen Vestdansk Investeringsfremme fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 13-08-2008

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

16.    Årsregnskab for Center for Sundhed og Træning

Sagsnr:

07/7307

Resumé

Da Region Syddanmark er beliggenhedsregion i forhold til Center for Sundhed og træning i Middelfart, skal regionen godkende det endelige regnskab for 2007, påtegnet af en statsautoriseret revisor.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Træning i Middelfart har som sit mål at give mennesker med en diagnosticeret gigt- eller ryglidelse et kvalificeret og helhedsorienteret behandlingsforløb, der består af medicinsk behandling, sundheds-sygepleje, genoptræning, undervisning og rådgivning.

I sin egenskab af beliggenhedsregion og i henhold til driftsoverenskomsten skal Region Syddanmark godkende det endelige regnskab for 2007, påtegnet af en statsautoriseret revisor.

Samlede brutto driftsudgifter i 2007 er steget med 0,617 mio. kr. fra 12,911 mio. kr. i 2006 til 13,528 mio.kr. i 2007. Driftsindtægter udover opholdsbetaling fra amtskommunerne er faldet fra 1,126 mio. kr. i 2006 til 1,051 mio.kr. i 2007.

Opholdsbetalinger var i 2007 på 12,343 mio.kr. Det resulterede i, at Center for Sundhed og Træning afsluttede regnskab 2007 med et underskud på 134.782 kr.

Indstilling

Der indstilles:

 • At regnskab 2007 for Center for Sundhed og Træning godkendes.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 13-08-2008

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

17.    Godkendelse af aktiviteter der kan berettige til tabt arbejdsfortjeneste

Sagsnr:

07/5277

Resumé

Det foreslås, at en række nærmere fastsatte aktiviteter kan berettige til erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til de medlemmer af regionsrådet, der har valgt denne ordning.

Sagsfremstilling

Et medlem af regionsrådet kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. I så fald reduceres det årlige faste vederlag med 20.000 kr.

Når et medlem vælger at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste er det ikke alle aktiviteter, der kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for.

Hovedreglen er, at aktiviteter, som regionsrådet har anmodet vedkommende om at deltage i, kan give erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Dette er fx:

 • Møder i regionsråd, forretningsudvalg og særlige udvalg,
 • Møder i bestyrelser, råd nævn mv., som regionsrådet har udpeget medlemmet til,
 • Godkendte kurser, seminarer mv.
 • Deltagelse i aktiviteter, som regionsrådet har anmodet vedkommende om at deltage i – fx et konkret møde eller andet.

Derimod kan der ikke udbetales tabt arbejdsfortjeneste for mødeforberedelse, formøder med administrationen, gruppemøder og deltagelse i repræsentativt arbejde.

I regionen afholdes løbende møder af forskellig art, hvor nogle af regionsrådsmedlemmerne inviteres med. Hvis ikke regionsrådet har truffet beslutning omkring deltagelsen heri vil udgangspunktet være, at der ikke kan udbetales tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i disse møder.

For at gøre administrationen af ordningen vedr. tabt arbejdsfortjeneste mere smidig, foreslås det, at regionsrådet træffer en generel beslutning om hvilke konkrete aktiviteter, der kan berettige til tabt arbejdsfortjeneste. Regionsrådet træffer med andre ord hermed en beslutning om at en række aktiviteter på forhånd omfattes af styrelsesloven § 16, stk. 1, litra f: "varetagelse af andre nærmere angivne kommunale hverv efter anmodning fra regionsrådet".

Det foreslås at regionsrådet træffer beslutning om at følgende aktiviteter i regionens regi kan berettige til tabt arbejdsfortjeneste, uden yderligere godkendelse i regionsrådet af det konkrete møde, såfremt den pågældende har haft dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med deltagelse i aktiviteten:

 1. Dialogmøder med Folketingets medlemmer
 2. Deltagelse i møder og forhandlinger med andre myndigheder
 3. Orienteringsmøder for regionsrådet
 4. Borger- og orienteringsmøder i forbindelse med regionsrådets planer, strategier mv.
 5. Formøder for de regionale repræsentanter i udvalg, hvor der til udvalget er udpeget repræsentanter fra andre myndigheder eller organisationer. Eksempelvis Sundhedskoordinationsudvalget og samarbejdsudvalg på overenskomstområderne.
 6. Tværregionale erfaringsudvekslingsmøder i regi af Danske Regioner.

Indstilling

Det indstilles:

 • At de nævnte aktiviteter kan berettige til tabt arbejdsfortjeneste for de medlemmer af regionsrådet, der har valgt denne ordning, såfremt den pågældende har haft dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med aktiviteten. 

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 13-08-2008

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

18.    IUHPE European Conference on Health Promotion and Education

Sagsnr:

08/5046

Resumé

Regionsrådet skal beslutte, om medlemmer af regionsrådet kan deltage i en europæisk konference om sundhedsfremme og -uddannelse i Torino, Italien.

Sagsfremstilling

Den 9. - 13. september 2008 afholdes den 8. europæiske konference om sundhedsfremme- og uddannelse i Torino, Italien. Konferencen er arrangeret af International Union for Health Promotion and Education (IUHPE), og vedrører politiske, kulturelle og videnskabelige udfordringer for sundhedsfremme.

Regionsrådet har besluttet hvilke kurser og konferencer, der kan være relevante at deltage i for medlemmerne. Dette gælder dog ikke udenlandske kurser og konferencer. Regionsrådet skal derfor tage stilling til om regionsrådsmedlemmernes deltagelse i denne konference kan anses far at have betydning for varetagelse af hvervet som medlem af regionsrådet, jfr. den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litra c.

Indstilling

Det indstilles:

 • At deltagelse i IUHPE European Conference on Health Promotion and Education den 9. - 13. september 2008 i Torino, Italien, godkendes som en konference, som er relevant for regionsrådsmedlemmerne at deltage i, jfr. bestemmelserne herom i den kommunale styrelseslov.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 13-08-2008

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

19.    Forslag til regionsrådets mødekalender for 2009

Sagsnr:

08/1241

Sagsfremstilling

Det foreslås, at mødekadencen fra 2008 videreføres i 2009. Dette giver følgende forslag til mødedatoer for regionsrådet:  

 • mandag den 26. januar
 • mandag den 23. februar
 • mandag den 23. marts
 • mandag den 27. april
 • mandag den 25. maj
 • mandag den 22. juni
 • mandag den 24. august (1. behandling af budget 2010)
 • mandag den 28. september (2. behandling af budget 2010)
 • mandag den 26. oktober
 • mandag den 23. november
 • mandag den 21. december

Møderne afholdes alle dage kl. 15.00

Indstilling

Det indstilles:

 • At forslag til mødeplan for 2009 godkendes.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Sarah Nørris og Pierre Topaz ønskede, at møderne afholdes kl. 16.00.

20.    Udpegning af ny repræsentant til lokal aktionsgruppe (LAG) i Assens Kommune

Sagsnr:

08/2580

Sagsfremstilling

Regionsrådet har med hjemmel i §7, stk. 3 i bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 (LAG) udpeget medlemmer til bestyrelserne i LAG´erne.

Bestyrelserne for LAG´erne har udarbejdet lokale udviklingsstrategier. Efterfølgende er det bestyrelsernes opgave at arbejde for gennemførelse af aktiviteter og opfyldelse af de mål, der er fastsat i den godkendte strategi.

Julie Skovsby, der er regionens repræsentant i LAG Assens, har bedt om at fratræde i LAG Assens bestyrelse.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger en ny repræsentant til bestyrelsen i Assens lokale aktionsgruppe.

Regionsrådet

Regionsrådet udpegede Per A. Moos Laursen.

21.    Udpegning af medlem til midlertidig bestyrelse for Erhvervsakademiet Lillebælt

Sagsnr:

08/12534

Sagsfremstilling

Pr. 1. september 2008 etableres Erhvervsakademiet Lillebælt med midlertidig bestyrelse.

Erhvervsakademiet Lillebælt etableres permanent fra 1. januar 2009 og kommer til at bestå af: Vejle Handelsskole, Dalum UddannelsesCenter, Odense Tekniske Skole + Vejle Tekniske Skole (fusioneres) samt TietgenSkolen. Det geografiske dækningsområde er hele Fyn, Vejle Kommune, Billund Kommune samt Fredericia Kommune (der "deles" med det erhvervsakademi, der stiftes i Kolding).

Regionen skal sammen med kommunerne i erhvervsakademiets geografiske dækningsområde udpege 2 repræsentanter til bestyrelsen. Regionen skal udpege det ene medlem, og vedkommende forventes at overgå til den permanente bestyrelse pr. 1. januar 2009.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 medlem til den midlertidige bestyrelse for Erhvervsakademiet Lillebælt.

Regionsrådet

Regionsrådet udpegede Preben Jensen.

Bilag:

22.    Udpegning af medlem til midlertidig bestyrelse for Erhvervsakademiet Sydøst

Sagsnr:

08/12667

Sagsfremstilling

Pr. 1. september 2008 etableres Erhvervsakademi Sydøst med midlertidig bestyrelse.

Erhvervsakademi Sydøst etableres permanent fra 1. januar 2009, og får hjemsted i Kolding.

Det geografiske dækningsområde er, udover Kolding Kommune, Haderslev, Vejen, Aabenraa og Fredericia i fællesskab med hhv. Erhvervsakademi Sydvest (Esbjerg) og Erhvervsakademi Fyn-Vejle (Odense).

Regionen skal sammen med kommunerne i erhvervsakademiets geografiske dækningsområde udpege 2 repræsentanter til bestyrelsen. Regionen skal udpege det ene medlem, og det forventes at vedkommende overgår til den permanente bestyrelse pr. 1. januar 2009.

Indstilling

Det indstillles:

 • At regionsrådet udpeger et medlem til den midlertidige bestyrelse for Erhvervsakademiet Sydøst.

Regionsrådet

Regionsrådet udpegede Bjarne Juel Møller.

23.    LUKKET SAG - OUH, indretning af 3 etager i Vestfløjen

Sagsnr:

 

Siden er sidst opdateret 26-08-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring