Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Infrastruktur - referat 06-08-2008

Mødested
Mødeværelse 4

Medlemmer
William Jensen, Carl Erik Jensen, Jørgen Bundsgaard, Ole Jacobsen, Poul Weber, Thyge Nielsen, Carsten Abild

Afbud
Jytte Gramstrup Lauridsen, John Lohff

 

Dagsorden

 1. Henvendelse fra Region Midtjylland vedr. ændringer på regionale busruter
 2. Orientering om ændringer i den økonomiske situation for de regionale trafikselskaber
 3. Næste møde
 4. Eventuelt

Tillægsdagsorden

 1. Drøftelse af Regionens holdning til gratiskørsel på de regionale ruter
 2. Orientering

1.      Henvendelse fra Region Midtjylland vedr. ændringer på regionale busruter

Sagsnr:

08/8452

Resumé

Region Midtjylland har den 2. juli 2008 sendt regionens forslag til ændringer på regionale busruter, som forløber både i Region Midtjylland og i Region Syddanmark. Bemærkninger til forslagene skal være Region Midtjylland i hænde senest den 22. august 2008.

Sagsfremstilling

Der er p.t. i alt 25 regionale ruter, som kører i såvel Region Midtjylland som Region Syddanmark.

Region Midtjylland vurderer, at 14 af disse opfylder regionens kriterier for et moderne fremtidigt busnet.

Fra 2009 foreslår Region Midtjylland følgende ændringer:

 • Ændringer på 2 af de ovennævnte 14 ruter for at styrke disse – X-bus ruterne 913X og 926X.
 • Oprettelse af en ny X-busrute mellem Vejle og Århus.
 • Ophør - helt eller delvist - med finansiering af 10 af de 25 "fælles" regionale ruter.

Fra 2010-2011 foreslår Region Midtjylland:

 • En række koordinerings- og udviklingsprojekter på ruter, der foreslås at indgå i et fremtidigt net.
 • At den nuværende lufthavnsbus fra Billund til Århus bliver en del af X-busnettet.
 • At yderligere 3 "fælles" regionale ruter nedlægges. 

Der vil på mødet blive givet en vurdering af forslagene fra Region Midtjylland i forhold til de principper for regional bustrafik i Region Syddanmark, som p.t. er i høring.

Indstilling

Det indstilles:

 • At det særlige udvalg vedr. infrastruktur drøfter henvendelsen fra Region Midtjylland med henblik på at rådgive regionsrådet.

Udvalget

Afdelingschef Ebbe Jensen orienterede om Region Midtjyllands forslag til ændringer af regionale busruter, som løber i både Region Midtjylland og Region Syddanmark. Derudover præsenterede Ebbe Jensen administrationens vurdering af forslagene fra Region Midtjylland i forhold til principperne for regional bustrafik i Region Syddanmark.

Det særlige udvalg vedr. infrastruktur drøftede henvendelsen fra Region Midtjylland.

Udvalget anbefaler, at administrationen på baggrund af udvalgets drøftelse og bemærkninger udarbejder forslag til høringssvar til Region Midtjylland, som efterfølgende fremlægges til behandling i forretningsudvalget og regionsrådet.

Endvidere anbefaler udvalget over for regionsrådet, at de foreslåede ændringer for 2009 indgår i det samlede forslag til ændringer med økonomiske konsekvenser for 2009, som Region Syddanmark skal meddele Sydtrafik medio september 2008 samt at det undersøges, om nogle af de 3 foreslåede lukninger af ruter fra 2010/2011 kan fremrykkes til 2009.

Endelig anbefaler udvalget over for regionsrådet, at øvrige forslag indgår i trafikplanprocessen i den resterende del af 2008.

Bilag:

2.      Orientering om ændringer i den økonomiske situation for de regionale trafikselskaber

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

Administrationen vil på mødet give en orientering om ændringer i den økonomiske situation for de to regionale trafikselskaber Sydtrafik og FynBus.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

3.      Næste møde

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

Næste møde i Særligt udvalg vedr. infrastruktur afholdes den 19. august 2008.

4.      Eventuelt

Sagsnr:

 

Udvalget

Regionsrådsmedlem Ole Jacobsen henviste til, at der fortsat er "sorte huller" hvad angår trafiksikkerheden i Region Syddanmark.

Ole Jacobsen anbefaler, at der sættes fokus på spørgsmålet om trafiksikkerhed i Mobilitetsrådet.

Regionsrådsmedlem Jørgen Bundsgaard pegede på, at han ser et problem i at de regionale busser har samme antal stop på indfaldsvejene ind til Odense, som bybusserne. Dette er ifølge Jørgen Bundsgaard i modstrid med principperne for den regionale bustrafik i Region Syddanmark.

Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen oplyste, at budgetforslaget for 2009 fra FynBus behandles i forretningsudvalget den 13. august 2008. Mikkel Hemmingsen pegede på, at det indstilles til forretningsudvalget, at det fremsendte budgetforslag for 2009 fra FynBus ikke godkendes idet regionens tilskudsramme overskrides, ligesom det foreliggende budgetforslag ikke indeholder alle kendte udgifter samt at forretningsudvalget opfordrer FynBus til at optage forhandlinger med regionen om budgetforslaget

 

 

 

Tillægsdagsorden

 

1.      Drøftelse af Regionens holdning til gratiskørsel på de regionale ruter

Sagsnr:

08/12264

 

Resumé

Sydtrafik har forespurgt om Regions Syddanmarks holdning til de kommunale ønsker om indførelse af gratiskørsel for alle skolebørn på såvel de lokale som de regionale ruter.

Baggrunden for henvendelsen er et ønske fra Aabenraa Kommune, som ønsker at gennemføre et forsøg med gratis kørsel for alle skoleelever.

Sagsfremstilling

Trafikselskabet har udarbejdet et notat om gratiskørsel med angivelse af de vanskeligheder der kan være med at fordele de manglende indtægter på de lokale og regionale ruter.

Sydtrafik har fået en administrativ tilbagemelding på deres forespørgsel, idet regionen kan støtte Aabenraa Kommunes ønsker om at gennemføre forsøget, idet det forudsættes, at regionen holdes udgiftsneutral og som sådan ikke inddrages i forsøget. Det er Aabenraa Kommune, der vælger at udstyre en udvalgt gruppe af borgere med et gratis buskort, der er gældende for såvel lokal som regional bustrafik.

På baggrund af Sydtrafiks notat om de administrative vanskeligheder ved at foretage en opgørelse af antallet af passagerer med gratis buskort på de regionale ruter, ønskes en principdrøftelse af, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt, at andre kommuner indfører lignende ordninger, der er gældende for såvel lokal som regional bustrafik.

Nordfyns Kommune har ifølge en avisartikel indført gratis kørsel for deres skoleelever.

Indstilling

Til drøftelse.

Udvalget

Udvalget drøftede Sydtrafiks forespørgsel vedr. Region Syddanmarks holdning til indførelse af gratiskørsel på de regionale ruter.

Udvalget anbefaler, at regionen støtter Aabenraas Kommunes ønske om at indføre forsøg med gratiskørsel, idet det forudsættes, at regionen holdes udgiftsneutral og som sådan ikke inddrages i forsøget.

Udvalget anbefaler endvidere, at der på næste udvalgsmøde inviteres repræsentanter fra Sydtrafik og FynBus til en drøftelse af gratiskørsel og ruteplanlægning.

Bilag:

2.      Orientering

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

1. Planlægningsaftale med trafikselskaberne

Det er aftalt med de 2 trafikselskaber, at der udarbejdes "et årshjul" med angivelse af de sager, som regionsrådet skal behandle med angivelse af tidspunkter for disse sagers behandling i de forskellige bestyrelser, samt i regionsrådets forretningsudvalg. Udarbejdelsen af årshjulet skal bidrage til, at der fremover sikres en hensigtsmæssig regional ruteplanlægning inden for den økonomiske ramme, som regionsrådet har til rådighed.

2. Nedsættelse af en styringsgruppe for udarbejdelse af udbudsmateriale for Vestbanen

Den 7. juli 2008 blev det første styringsgruppemøde omkring udbudsmateriale for driften af Vestbanen afholdt. Mikkel Hemmingsen repræsenterer Region Syddanmark i styringsgruppen. Han vil give en orientering om drøftelserne på det første møde.

3. Aftale med Sydtrafik om budgetjusteringer

4. Orientering om restafregning fra Sydtrafik for 2007 for de regionale ruter samt meddelelse om fejl i byrdefordelingen samt slutafregningen for 2007

Regionen har modtaget en ekstra afregning for 2007 på 3.378.450,32 kr. samt et brev fra Sydtrafik med oplysninger om, at byrdefordelingen for nogle ruters vedkommende har været forkerte.

Sydtrafik oplyser, at differencen vedr. 2007 vil blive reguleret i betalingen i 2008 (acontobetaling, 4. kvartal), ændring for 2008 afregnes ved regnskabsafslutningen for 2008, og ændringer for 2009 indarbejdes i det endelige budget for 2009".

Regionen har modtaget et revisionspåtegnet regnskab for 2007, og den afregningsmæssige fejl fremgår ikke af dette regnskab. Derfor har administrationen forespurgt trafikselskabet om, hvorledes regnskabet for 2007 vil blive berigtiget i forhold til den nu konstaterede afregningsmæssige fejl.

Fra regionens side er der således taget forbehold for betalingen af denne ekstra udgift for 2007 på 1.047.232 kr. til afregning i 2008. Udgiften ikke kan afholdes inden for det af regionsrådet afsatte budget til kollektiv trafik i 2008.

5. Status for henvendelsen til Kammeradvokaten

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Udvalget tog orienteringspunkterne til efterretning.

3. Aftale med Sydtrafik om budgetjusteringer

Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen orienterede om regionsrådsformand Carl Holsts møde med formanden for Sydtrafik omkring budgettet for 2009 og overslagsår.

5. Status på henvendelse til Kammeradvokaten

Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen oplyste, at Region Syddanmark endnu ikke har modtaget svar fra Kammeradvokaten på Region Syddanmarks henvendelse om afklaring af bevillingskompetencen mellem regionen og trafikselskaberne.


Siden er sidst opdateret 08-08-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring