Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Budgetprocedure - referat 21-05-2008

 

Regionshuset - Særligt udvalg vedr. budgetprocedure m.v. 2007/2008

Mødedato
21-05-2008 Kl. 15:00

Mødested
Mødeværelse 4

Medlemmer
Bent Bechmann, Poul Weber, Bjarne Juel Møller, Christina Gammelgaard Jensen, Ingeborg Moritz Hansen, Jørgen Bundsgaard, Karsten Uno Petersen, Lykke Debois, Preben Jensen

Afbud
Uno Petersen, Lykke Debois, Poul Weber

 

 

 

Dagsorden

  1. Drøftelse af videreudvikling af budgetmateriale m.v.
  2. Fortsat drøftelse af styringsprincipper og spilleregler ved overgang til omkostningsbevillinger på sundhedsområdet
  3. Formidling af sager om økonomi
  4. Endelig afrapportering til Regionrådet
  5. Eventuelt

 

1.      Drøftelse af videreudvikling af budgetmateriale m.v.

Sagsnr:

07/21300

Resumé

I forlængelse af udvalgets øvrige drøftelser af formidling af økonomi-/budgetrelaterede sager drøftes ønsker og forslag til videreudvikling af materialet til brug for budgetbehandlingen.

Sagsfremstilling

Udvalget skal, jf. kommissoriet, drøfte evt. ønsker til det fremtidige budgetmateriale. Til brug herfor er udarbejdet kortfattet beskrivelse af det nuværende budgetmateriale.

Udvalget

Udvalget drøftede, at udgangspunktet for budgetarbejdet bør være fælles for det aktuelle overslagsår. De suppleres løbende med materiale der indeholder nye informationer og vilkår, eksempelvis i form af aktuelle resultater af økonomiforhandlinger mellem Danske Regioner og regeringen.

Der blev endvidere drøftet, at det budget der skal til 1. behandling skal have en karakter og et informationsniveau, der gør at det er muligt for regionsrådets grupper og medlemmer at stille ændringsforslag, eller komme med ønsker til at særlige temaer belyses. 

Bilag:

 

 

2.      Fortsat drøftelse af styringsprincipper og spilleregler ved overgang til omkostningsbevillinger på sundhedsområdet

Sagsnr:

07/21300

Resumé

Fra 2009 overgår sundhedsområdet til omkostningsbaserede bevillinger, jf. de seneste økonomiaftaler, i lighed med hvad der er tilfældet for regionernes øvrige opgaveområder.

Der er udarbejdet revideret oplæg til styringsprincipper/spilleregler ved overgang til omkostningsbevillinger på sundhedsområdet.

Sagsfremstilling

Af udvalgets kommissorium fremgår, at udvalget skal understøtte udarbejdelse af konkrete forslag vedr. indførelse af omkostningsbaserede bevillinger på sundhedsområdet med henblik på forelæggelse for regionsrådet inden sommerferien 2008.

På baggrund af udvalgets drøftelse den 23. april 2008 er udarbejdet et revideret oplæg til styringsprincipper og spilleregler.

Udvalget

Det opdaterede notat blev taget til efterretning og tiltrådt.

Bilag:

 

 

3.      Formidling af sager om økonomi

Sagsnr:

07/21300

Resumé

Det særlige udvalget drøftede den 26. marts 2008 formidling af sager om økonomi, herunder redskaber til rådighed for regionsrådet.

Sagsfremstilling

På mødet præsenteres nogle af de redskaber, der vil være til rådighed for regionsrådet i forbindelse med information og afrapportering.

Udvalget

Afdelingschef i sundhedsstaben Olaf Ingerslev gav en orientering om arbejdet med ledelsesinformationssystemerne for regionens somatiske sygehuse.
En del af systemet vil blive indrettet med henblik på, at skabe løbende overblik over nøgletal for Region Syddanmarks somatiske sygehuse på udvalgte områder, som vil være tilgængeligt for regionsrådets medlemmer.

På det psykiatriske område arbejdes der med et andet system, da der på området er en anden sammensætning af data, som følge af at principperne på området er anderledes. Der arbejdes på begge områder med samme teknologiske platform.
Ligeledes arbejdes der på at etablere en ordning, hvor man kan sammenligne mellem de respektive regioner.

Udvalget bemærkede at systemet vil indeholde de ønskede muligheder for afrapportering til regionsrådet når det er færdigudviklet, samt at lignende informationssystemer vil være hensigtsmæssige at have til rådighed på alle regionsrådets opgaveområder.

I forbindelse med afrapportering af mulighederne i systemet, lagde udvalget vægt på at de senest opdaterede data, analyse og redegørelse ligger til grund for afrapportering.

Punkt 3 blev bekendt som første punkt på dagsordnen.

 

 

4.      Endelig afrapportering til Regionrådet

Sagsnr:

 

Resumé

Det særlige udvalg har tidligere forelagt "Forslag til overordnet proces for budget 2009 mv." samt forslag om budgetseminar for regionsrådet. Som endelig afrapportering til regionsrådet forelægges de resterende elementer fra udvalgets arbejde med kommissoriet for regionrådet.

Sagsfremstilling

Det foreslås at følgende forelægges regionsrådet, som endelig afrapportering fra det særlige udvalg vedrørende budget:

  • Forslag til styringsprincipper/spilleregler ved overgang til omkostningsbevillinger på sundhedsområdet.
  • Videreudvikling af økonomi-/budgetrelaterede sager:

- Formidling af sager om økonomi

-  Videreudvikling af den løbende opfølgning på økonomi, aktivitet og service- og kvalitetsmål.

- Videreudvikling af budgetmateriale m.v.

- Evaluering af årsrapport

Indstilling

  • Det indstilles at det foreslåede forelægges regionsrådet som endelig afrapportering.
Udvalget

Udvalget tiltrådte indstillingen.

 

 

5.      Eventuelt

Sagsnr:

 

Siden er sidst opdateret 03-06-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring