Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Dagsorden den 22. maj 2008

Dagsorden

Møde i formandskabet

den 22. maj 2008 kl. 13.00– 15.00, mødeværelse 1, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

 

Dagsordenen er opdelt. Del I er beslutnings-, drøftelses- og orienteringspunkter. Del II er oversigt om ansøgninger.

 

Indholdsfortegnelse

Del I

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG GODKENDELSE AF REFERAT FRA MØDET I FORMANDSKABET DEN 26. FEBRUAR 2008

2. VÆKSTVILKÅR I REGION SYDDANMARK

3. HANDLINGSPLAN 2009-2010

4. PARTNERSKABSAFTALEN – MØDE MED ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN

5. SAMARBEJDE I OG SEKRETARIATSBETJENING AF DE REGIONALE VÆKSTFORA

6. PLATFORM FOR STRATEGISK SAMARBEJDE MELLEM RTI OG DE REGIONALE VÆKSTFORA

7. UDPEGNING TIL BESTYRELSEN FOR PROFESSIONSHØJSKOLEN UNIVERSITY COLLEGE VEST

8. NEDLÆGGELSE AF STYREGRUPPEN FOR SYDDANSK TURISME

9. VESTDANSK INVESTERINGSFREMME

10. GUIDELINE FOR YDEROMRÅDEPROCENT

11. HENSIGTSERKLÆRING OM MEDFINANSIERING AF EN OPLEVELSESZONE

12. STATSLIGE MIDLER TIL MEDFINANSIERING AF REGIONALE STRUKTURFONDSPROJEKTER

13. STATUS PÅ HANDLINGSPLANENS 19 INITIATIVER

14. INITIATIV 3: SEKRETARIAT FOR POTENTIELLE KLYNGER

15. ØKONOMIOVERSIGT

16. MEDDELELSER

Del II - OVERSIGT OVER ANSØGNINGER

17. OVERSIGT OVER MODTAGNE ANSØGNINGER

 

Del I

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG GODKENDELSE AF REFERAT FRA MØDET I FORMANDSKABET DEN 26. FEBRUAR 2008

 

2. VÆKSTVILKÅR I REGION SYDDANMARK

Oplæg om regionens udfordringer.

Sagsfremstilling

De regionale vækstfora har til opgave at overvåge vækstvilkårene i regionerne. Overvågningsnotatet redegør for den regionale udvikling og vækstvilkår i Region Syddanmark. Notatet er udarbejdet på baggrund af "Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008" fra Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Hovedkonklusionerne i notatet kan sammenfattes i følgende nøglebudskaber:

  • "Væksten vil være bestemt af udviklingen i produktiviteten, da beskæftigelsen er historisk høj og ledigheden meget lav"

Økonomi- og erhvervsministeriet, 2. april 2008

  • Udfordringen for "resten af landet" er, at hale ind på Hovedstadsregionens produktivitetsniveau, som i dag er 13 pct. højere end landsgennemsnittet.

Væksten i Region Syddanmark er lavere end landsgennemsnittet og præget af en erhvervsstruktur med en overvægt af brancher med lav produktivitet. I lyset af den høje beskæftigelse og lave ledighed er udfordringerne for regionen dels at øge produktiviteten inden for den eksisterende branchesammensætning, dels at omstille sig mod erhverv med en højere værdiskabelse.

Beslutningspunkt

Det indstilles,

  • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum drøfter regionens vækstvilkår og udfordringer samt tager overvågningsnotatet til efterretning

    

3. HANDLINGSPLAN 2009-2010

Oplæg om de foreslåede principper for revision af handlingsplanen

Sagsfremstilling

Ved udgangen af 2008 udløber Vækstforums første handlingsplan. Det betyder, at en ny handlingsplan skal udarbejdes for perioden 2009-2010 og senest godkendes på Vækstforums møde den 26. november 2008.

Som noget nyt foreslås det at tematisere handlingsplanen. Som tema for 2009-10 foreslås "Omstilling til højere vækst". Temaet bygger på konklusionerne i Vækstredegørelsen. Det drejer sig overordnet om omstilling til øget produktivitet og højere værdiskabelse, højere uddannelsesniveau samt øget innovation og forskning.

Som overordnet princip for handlingsplanen foreslås mål- og effektstyring. Det betyder, at den konkrete beskrivelse af aktiviteter på initiativniveau udgår, og i stedet defineres ønskede effekter, som projekterne vurderes i forhold til.

Handlingsplanen struktureres omkring erhvervsudviklingsstrategiens 6 indsatsområder med energi som et supplerende indsatsområde i handlingsplanen 2009-2010. Inden for hvert indsatsområde fastlægges fokuspunkter for de kommende to år.

Alle projekter, der falder ind under erhvervsudviklingsstrategiens fokuspunkter, prioriteres efter en effektmålingsmodel, der vurderer på både effekt og kompleksitet.

Derudover foreslås bl.a. en mere aktiv understøttelse af projektudvikling, matchmaking og rådgivning om støttemuligheder, særlige initiativer i forhold til yderområderne, opgradering af fundingsindsatsen samt initiativer til synliggørelse af Vækstforums aktiviteter.

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 • at formandskabet drøfter og godkender sekretariatets anbefalinger med henblik på forelæggelse for Vækstforum.

 

4. PARTNERSKABSAFTALEN – MØDE MED ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN

Sagsfremstilling

Den 9. juni 2008 holdes der møde med økonomi- og erhvervsministeren om partnerskabsaftalen.

Vækstforum har på sit møde den 10. marts 2008 besluttet, at følgende temaer ønskes drøftet i forbindelse med opfølgningen på partnerskabsaftalen:

 • Det grænseoverskridende samarbejde vs. Øresundssamarbejdet

 • Energi

 • Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft.

Endnu et muligt tema er arbejdskraftbesparende teknologi. I forbindelse med kvalitetsreformen er der afsat en pulje på 3 mia. kr. i perioden 2009-15 til arbejdskraftbesparende teknologi (velfærdsteknologi). Puljen er interessant i et syddansk perspektiv, bl.a. på grund af regionens kompetencer inden for bl.a. robotteknologi, sundhedsteknologi og design.

Endelig kan formandskabet drøfte, om man ønsker en status på statsstøttereglerne i relation til strukturfondsansøgninger.

Det kan oplyses, at Danmarks Vækstråd drøftede fremdriften i partnerskabsaftalerne på mødet den 6. maj og i forlængelse heraf anbefaler mere tværregionalt samarbejde om klynger, mere fokus på effekter og bedre regionalt datagrundlag, mere videndeling mellem vækstfora, ikke mindst vedr. brobygning til yderområder samt samarbejde om tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft.

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 • at formandskabet drøfter de skitserede temaer med henblik på mødet med økonomi- og erhvervsministeren den 9. juni 2008.

 • at statusoversigten tages til efterretning.

   

5. SAMARBEJDE I OG SEKRETARIATSBETJENING AF DE REGIONALE VÆKSTFORA

Sagsfremstilling

Danmarks Vækstråd har på møder i september og december 2007 drøftet samarbejde, sekretariatsbetjening og opfølgning på de regionale erhvervsudviklingstrategier i de regionale vækstfora.

Danmarks Vækstråd har indsamlet eksempler på god praksis fra de regionale vækstfora inden for 4 områder, som Danmarks Vækstråd betragter som særligt væsentlige ift. det videre arbejde, og hvor Rådet ser at vækstforaene med fordel vil kunne lade sig inspirere af hinandens positive erfaringer: 1. Samarbejdet i vækstfora 2. Sekretariatsbetjening 3. Opfølgning på erhvervsudviklingsstrategien 4. Fastholde engagement i vækstforum.

Der er udarbejdet baggrundsmateriale, som sammenholder anbefalingerne fra Danmarks Vækstråd med praksis i Region Syddanmark. Som eksempel på god praksis i det syddanske Vækstforum kan fremhæves det brede samarbejde om sekretariatsbetjeningen. Som eksempel på udfordringer kan nævnes, at der på Vækstforums møder har været mindre tid til dybtgående strategiske drøftelser, herunder temadrøftelser.

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 • at formandskabet drøfter status på sekretariatsbetjeningen med henblik på forelæggelse for Vækstforum.

   

6. PLATFORM FOR STRATEGISK SAMARBEJDE MELLEM RTI OG DE REGIONALE VÆKSTFORA

Sagsfremstilling

Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU) har udarbejdet et oplæg til strategisk samarbejde mellem RTI og de regionale vækstfora. Initiativet udspringer af Rundbordssamtale 2007 den 13. dec. 2007 mellem de regionale Vækstfora (Formandskabet for Vækstforum) og RTI.

Formålet er overordnet set at skabe et bedre udgangspunkt for en sammenhængende national og regional innovationsindsats.

Der er 5 forslag til strategiske samarbejdsområder:

 1. Udvikling af rammerne for systematisk dialog og koordinering mellem RTI og de regionale vækstfora (og i relevante sammenhænge regionsrådene)

 2. Skabe sammenhæng og overblik over den nationale og regionale innovationsindsats

 3. Videnudveksling og læring om best practise

 4. Fælles pilotprojekter og initiativer

 5. Fælles udbud af større strategiske satsninger

De 5 samarbejdsområder vil blive igangsat fortløbende i perioden 2008-2009 og indeholder en række elementer, der skal understøtte samarbejdet. Vækstforum forpligter sig desuden til en fortsættelse af de årlige rundbordsamtaler med RTI, der skal medvirke til udviklingen af samarbejdet.

Fælles for de 5 forslag er, at de syddanske vækstforum kan vælge at deltage i de samarbejder, der findes relevant. Der er således lagt op til frivillighed og et ligeværdigt samarbejde.

Det strategiske samarbejde mellem RTI og det syddanske vækstforum forventes at blive et element i partnerskabsaftalen, da RTI har indstillet til Økonomi- og Erhvervsministeriet, at samarbejdet bliver indføjet i partnerskabsaftalerne som en tilføjelse til det eksisterende initiativ "Vækstforum som samarbejdspart".

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum godkender oplægget til strategisk samarbejde med RTI og implementerer det.

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum godkender proces/tidsplan

7. UDPEGNING TIL BESTYRELSEN FOR PROFESSIONSHØJSKOLEN UNIVERSITY COLLEGE VEST

Sagsfremstilling

Professionshøjskolen University College Vest har anmodet det syddanske Vækstforum om at udpege 2 medlemmer fra det offentlige eller private arbejdsmarked i Billund-, Esbjerg-, Fanø-, Tønder-, Varde- og Vejen kommuner til bestyrelsen.

I sin sammensætning skal bestyrelsen afspejle den region eller dele heraf, hvor den har sine uddannelsesopgaver, hvilket i dette tilfælde drejer sig om ovenstående kommuner.

Professionshøjskolen har foreslået udpegning af hhv. kommunaldirektør Max Kruuse, Varde, som repræsentant for den offentlige sektors arbejdsgivere og adm. direktør Dan Madsen, Rambøll Esbjerg, som repræsentant for den private sektors arbejdsgivere.

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum følger University College Vests indstilling om at udpege de to foreslåede medlemmer til bestyrelsen for professionshøjskolen University College Vest

   

8. NEDLÆGGELSE AF STYREGRUPPEN FOR SYDDANSK TURISME

Sagsfremstilling

Styregruppen for etableringen af et samlet Syddansk turismeudviklingsselskab, Syddansk Turisme, der blev nedsat med Vækstforums beslutning på mødet den 11. september 2007, har nu løst sin opgave og foreslår derfor sig selv nedlagt.

Den erhvervsdrivende fond Syddansk Turisme er formelt under stiftelse, der er udarbejdet vedtægter, og de eksisterende 2 fonde og forening (Fyntour og RST) har besluttet at opløse sig selv og overdrage medarbejdere mv. til det nye selskab.

Der er i overensstemmelse med vedtægterne gennemført en udpegningsprocedure til fondens bestyrelse, som har resulteret i, at følgende er udpeget:

Direktør Britt Steffensen Nielsen, Ribe Byferie (udpeget af Vækstforum)

Museumschef Jacob Salvig, Naturama (udpeget af Vækstforum)

Lufthavnschef Jørgen Krab Jørgensen, Billund Lufthavn (udpeget af Vækstforum)

Centerleder Janne Liburd, Syddansk Universitet (udpeget af Vækstforum)

Borgmester Finn Brunse, Assens Kommune (udpeget af Kommunekontaktrådet)

Regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen, Region Syddanmark (udpeget af regionsrådet)

Direktør Lars Erik Jønsson, VisitDenmark (udpeget af VisitDenmark)

Udpegningen af repræsentantskabsmedlemmer er fortsat i proces.

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum beslutter at nedlægge styregruppen for etablering af et samlet Syddansk Turismeselskab

9. VESTDANSK INVESTERINGSFREMME

Sagsfremstilling

Vestdansk Investeringsfremme er et samarbejde mellem Invest in Denmark (Udenrigsministeriet), Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark, der formelt er organiseret i en forening. Formålet er at fremme internationale investeringer og skabelse af arbejdspladser i Vestdanmark. Der er placeret 7 projektledere i de 3 regioner, hvoraf de 2 er placeret i Syddanske Forskerparker i Odense. Sammen med 3 markedskoordinatorer finansieret af Invest in Denmark i USA, Europa og Asien markedsføres Vestdanmark overfor internationale investorer. Der er således tale om et gensidigt forpligtende samarbejde.

Vækstforum besluttede på mødet den 14. juni 2007 at indstille Vestdansk Investeringsfremme til et samlet tilskud på 6.4 mio. kr. fordelt på to rater i henholdsvis 2007 og 2008.

Vestdansk Investeringsfremme indgår desuden i partnerskabsaftalen med regeringen i 2007-2009 som del af punkt 26 "Tiltrækning af udenlandske virksomheder".

I forbindelse med Vækstforums indstilling blev det betinget, at Vækstforum modtager en evaluering efter de 2 år samt en midtvejsevaluering, hvor effekten målt på antallet af etablerede og fastholdte arbejdspladser blev fremlagt.

Vestdansk Investeringsfremme har den 22. april 2008 fremsendt midtvejsevalueringen. Det fremgår af midtvejsevalueringen, at der har været en god effekt af indsatsen specielt i Vestdanmark, hvor der alene i 1. kvartal 2008 blev etableret 220 arbejdspladser. En stor andel heraf er placeret i Odense med 150 arbejdspladser hos virksomheden Sykes, som det fremgår under eksempler på afsluttede cases.

I forbindelse med midtvejsevalueringen har Foreningen Vestdansk Investeringsfremme ansøgt om viderefinansiering i form af medlemskontingent fra Region Syddanmark for 2009.

Der gøres opmærksom på, at der i foreningens vedtægter er en frist for en eventuel udmeldelse af foreningen på 6 måneder. Det betyder, at Vækstforum skal tage stilling til eventuel videreførsel i 2009 på nærværende møde den 10. juni 2008. Det har samtidig den konsekvens, at Vækstforum ikke kan afvente den endelige evaluering før en beslutning om videreførelse i 2009 tages, og derfor må basere sig på midtvejsevalueringen.

 

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der med baggrund i resultaterne i midtvejsevalueringen samt partnerskabsaftalen med regeringen reserveres 3.2 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til kontingent fra Region Syddanmark for 2009. Det sikres således, at finansieringen dækker partnerskabsaftalens foreløbige løbetid 2007-2009

 

10. GUIDELINE FOR YDEROMRÅDEPROCENT

Sagsfremstilling

Ifølge aftalen om kommunalreformen på erhvervsområdet skal yderområderne have samme andel af strukturfondsmidlerne som tidligere. Derfor skal 41 % af de strukturfondsmidler, der tilgår den syddanske region. pr. år (dvs. 41 % af ca. 102 mio. kr.) anvendes til gavn for regionens yderområder. Dette krav gælder ikke for de regionale erhvervsudviklingsmidler

I § 6 stk. 7 i Bekendtgørelse om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond er fastlagt, at de regionale vækstfora har til opgave at sikre, at en nærmere angiven andel af de samlede midler, der fordeles til regionen, anvendes til gavn for yderområderne. De regionale vækstfora skal i forbindelse med deres indstilling af projekter vurdere, hvor stor en andel af et projekt, der er til gavn for yderområderne. Derfor skal sekretariaterne for de regionale vækstfora ved indstilling af projekter foretage en vurdering af, hvor stor en andel af et projekts effekter, der vurderes at være til gavn for yderområderne. Dette skøn var i 2007 baseret på sagsbehandlers skøn.

Derfor blev der på Vækstforums sekretariatsgruppemødet den 28. februar 2008 nedsat en arbejdsgruppe, der fik til opgave at komme med en ny guideline til fastsættelse af yderområdeprocentdelen - dvs. hvor stor en del af et projektets strukturfondsbevilling, der anses for at være til gavn for yderområderne.

Arbejdsgruppen er kommet med forslag til en guideline der indebærer:

 • at der ved et projekt, der dækker hele den syddanske region, fastsættes en yderområdeprocent på 14 %

 • at der ved et projekt, der har særligt indsats rettet mod yderområderne, fastsættes en yderområdeprocent på 41 %

 • at intervallet mellem 41 % og 100 % anvendes, på baggrund af en vurdering af ansøgers beskrivelse af den særlige indsats rettet mod yderområderne, og hvor 100 % benyttes, når der er tale om et projekt, der alene er til gavn for yderområderne.

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum godkender arbejdsgruppens forslag til guideline

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at arbejdsgruppens forslag til guideline benyttes i forhold til alle de strukturfondsbevillinger, der er givet i 2008, dog således, at bestemmelsen om at ansøger skal afgive supplerende oplysninger først gælder for projekter, der indsender ansøgninger til ansøgningsfristen den 11. juni 2008

11. HENSIGTSERKLÆRING OM MEDFINANSIERING AF EN OPLEVELSESZONE

Sagsfremstilling

Den 19. maj 2008 var der ansøgningsfrist til en ny tilskudsordning under Økonomi- og Erhvervsministeriet til oplevelseszoner. Vækstforumsekretariatet har i den forbindelse modtaget en henvendelse om en hensigtserklæring vedrørende medfinansiering af en ansøgning til Erhvervs- og Byggestyrelsen om en oplevelseszone under temaet "Kids’n Tweens Lifestyle Zone".

Overordnet vil konsortiet opbygge et innovationsmiljø, der blandt andet udvikler og udbreder viden og indsigt i internationale udviklingstendenser, metoder, værktøjer med mere i forhold til markedet for børn. En målsætning for konsortiet er, at det særlige danske børne-syn i forhold til læring skal bruges som dynamo i kommercielle og bæredygtige innovationsprocesser.

Konsortiet består lige nu af BIZ-ArT (lead-partner), Designskolen i Kolding, SDU, Danish Fashion Institute, Udviklingscenter for Træ og Metal, Århus Arkitektskole, og Alexandra Instituttet – konsortiet et dog stadig under opbygning. Konsortiet bag ansøgningen om oplevelseszonen planlægger at søge medfinansiering fra Syddansk Vækstforum til ansøgningsfristen den 10. juni med behandling på Vækstforums møde i september. Medfinansieringen vil således først være afklaret efter ansøgningsfristens udløb.

Erhvervs- og Byggestyrelsen vil i deres vurdering af ansøgninger om oplevelseszoner lægge vægt på, at det er sandsynliggjort, at oplevelseszonen kan opnå den planlagte medfinansiering fra Vækstforum. Da hverken en indstilling fra Vækstforum eller beslutning fra Regionsrådet kan nå at foreligge, vil Erhvervs- og Byggestyrelsen lægge vægt på, at der i stedet foreligger en hensigtserklæring fra Vækstforums formandskab, som sandsynliggør, at det er muligt at opnå den ønskede medfinansiering.

Det samlede budget for oplevelseszonen skal som minimum være 15 mio. kr. fordelt over tre år, hvor EBST kan finansiere 50%. Det vil sige at tilskud fra EBST til en oplevelseszone som udgangspunkt vil være på 7,5 mio. kr.

Vækstforumsekretariatet vurderer, at projektet vil understøtte Vækstforums indsats inden for oplevelsesøkonomi, særligt i forhold til temaet "leg og læring". Derfor har sekretariat meddelt konsortiet bag ansøgningen, at det beskrevne projekt vurderes at understøtte Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan, og at sekretariatet vil indstille til formandskabet, at der udarbejdes en hensigtserklæring til Erhvervs- og Byggestyrelsen, som sandsynliggør muligheden for medfinansiering. Der tages forbehold for sagens behandling i Vækstforum på mødet den 10. september.

Det indstilles,

 • at formandskabet godkender vedlagte udkast til hensigtserklæring vedr. "Kids’n Tweens Lifestyle Zone" med forbehold for godkendelse i Vækstforum

 • at Vækstforum orienteres på mødet i juni om formandskabets hensigtserklæring.

ORIENTERINGSPUNKTER

12. STATSLIGE MIDLER TIL MEDFINANSIERING AF REGIONALE STRUKTURFONDSPROJEKTER

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsministeriet har meddelt, at der i 2008 er i alt ca. 27 mio. kr. til rådighed til medfinansiering af regionale strukturfondsprojekter, som medvirker til at understøtte realiseringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling, herunder særligt inden for områderne iværksætteri, innovation, udviklingen af yderområder og det grænseoverskridende samarbejde.

Projekterne skal medvirke til at understøtte konkrete initiativer, som indgår i partnerskabsaftalerne, og som inddrager og forpligter det regionale partnerskab, herunder ikke mindst erhvervslivet. Økonomi- og Erhvervsministeriets medfinansiering af et projekt med disse midler kan højst udgøre 25 pct. af den samlede finansiering og forudsætter, at den øvrige nationale medfinansiering til projektet (min. 25 pct.) er tilvejebragt. Projekterne skal i øvrigt overholde gældende regler for strukturfondsprojekter.

Projekter, der ønskes medfinansieret af de statslige midler, skal indsendes til Erhvervs- og Byggestyrelsen senest den 1. oktober 2008.

Ansøgningsfristen betyder, at eventuelle ansøgninger skal behandles på Vækstforums møde den 10. september, hvortil ansøgningsfristen er 11. juni.

På baggrund af den korte ansøgningsfrist har sekretariatet allerede orienteret på Vækstforums hjemmeside om muligheden for at søge statslig medfinansiering fra puljen.

Derudover vil sekretariatet i forbindelse med ansøgningsfristen den 11. juni være opmærksom på muligheden for at anvende de statslige midler til medfinansiering af de projektansøgninger, som indstilles mødet 11. september 2008.

Endelig vil sekretariatet gøre opmærksom på finansieringsmuligheden over for projekter, som bidrager til realiseringen af partnerskabsaftalen inden for de nævnte områder. Der vil bl.a. være mulighed for medfinansiering af Interregprojekter.

13. STATUS PÅ HANDLINGSPLANENS 19 INITIATIVER

Sagsfremstilling

Statuspapiret giver et overblik over handlingsplanens udmøntning inden for de 6 indsatsområder.

Derudover er vedlagt en oversigt over samtlige projekter, Vækstforum har indstillet til strukturfondsstøtte. Oversigten viser, hvilke projekter der har modtaget bevilling fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, og hvilke projekter der er under vurdering i relation til bl.a. statsstøttereglerne.

Det kan i øvrigt oplyses, at indsatsen for bl.a. forbedret information og vejledning om statsstøttereglerne, som er aftalt med Erhvervs- og Byggestyrelsen, er igangsat. Der har bl.a. været afholdt et fælles informationsmøde om statsstøttereglerne for ansøgerne, der gennemføres individuelle møder med indstillede projekter efter behov, og der gives i videst mulig omfang vejledning og rådgivning til kommende ansøgere. Ligeledes er det fælles IT-system under implementering.

 

14. INITIATIV 3: SEKRETARIAT FOR POTENTIELLE KLYNGER

Sagsfremstilling

Sekretariatet har holdt møde med henholdsvis Væksthuset/ SDU og Oxford Research/ Innovationsfabrikken henholdsvis den 5. og 6. maj 2008. For at sikre, at projektet realiserer de ønskede mål, er opgaven opdelt i to faser startende med et forprojekt, som indeholder a) en kortlægning/screening af potentielle klynger samt b) en beskrivelse af, hvilke konkrete problemstillinger potentielle klynger står overfor, og hvilke ydelser de har behov for. Samlet set forventes resultatet af forprojektet at være anbefalinger til, hvilke potentielle klynger der med fordel kan satses på, samt anbefalinger til hvorledes dette mere præcist gribes an. Formålet med opdelingen af opgaven er således at sikre, at projektet realiserer målene med initiativet.

Det er aftalt, at Væksthuset/SDU i samarbejde med øvrige relevante partnere udarbejder et kommissorium for forprojektet, som forelægges vækstforumsekretariatet. Kommissoriet vil ligge klar i uge 21 (19. – 23. maj 2008). Forprojektet afsluttes med anbefalinger til næste fase medio oktober 2008.

 

15. ØKONOMIOVERSIGT

Indstillede og bevilgede midler fordelt efter finansieringskilde i 2007 (i DKK)

 

Indstillet

Bevilget

Budget

Socialfonden

17.307.065

12.704.333

51.000.000

Regionalfonden

10.108.750

4.144.400

51.000.000

Regionale erhvervsudviklingsmidler

57.646.240

56.059.440

80.000.000

Total

85.062.055

72.908.173

182.000.000

Indstillede og bevilgede midler fordelt efter finansieringskilde i 2008 (i DKK)

 

Indstillet

Bevilget 9/5-08

Budget

Socialfonden

35.100.631

0

52.020.000

Regionalfonden

38.326.199

0

52.020.000

Regionale Erhvervsudvikling

22.590.442

22.590.442

102.000.000

Total

96.017.272

22.590.442

206.040.000

Bevilligede midler fordelt på indsatsområde 2007 og 2008 (i DKK)

 

Indstillet 2007

Bevilget 2007

Indstillet 2008

Bevilliget 2008

Klyngeudvikling

16.326.150

7.775.000

18.069.932

2.942.576

Oplevelsesøkonomi

25.813.640

25.813.640

2.175.000

1.450.000

Det sunde liv

430.000

430.000

0

0

Menneskelige ressourcer

16.414.315

12.811.583

45.667.667

9.527.262

Forskning, innovation og nye teknologier

16.448.200

16.448.200

26.262.911

8.115.017

Iværksætteri

1.872.750

1.872.750

3.841.762

1.280.587

Andet

7.757.000

7.757.000

0

0

Total

85.062.055

72.908.173

96.017.272

23.315.442

Indstillede midler til gavn for yderområderne i 2007 (i DKK)

 

I alt

I pct.

Mål pct.

Socialfonden

2.999.825

17,3%

41,0%

Regionalfonden

864.260

8,5%

41,0%

Indstillede midler til gavn for yderområderne i 2008 (i DKK)

 

I alt

I pct.

Mål pct.

Socialfonden

14.218.299

14,8%

41,0%

Regionalfonden

9.176.113

9,6%

41,0%

 

16. MEDDELELSER

 

Del II - OVERSIGT OVER ANSØGNINGER

17. OVERSIGT OVER MODTAGNE ANSØGNINGER

På formandskabets møde den 26. februar 2008 blev det præciseret, at formandskabet møder er sagsforberedende, og at ansøgninger tages ud af dagsordnerne til formandskabet.

I forlængelse af formandskabets beslutning vedlægges til orientering en oversigt over modtagne ansøgninger til Vækstforums møde den 10. juni 2008. Ansøgningerne behandles på Vækstforums møde.


Siden er sidst opdateret 06-04-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring