Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Miljø - referat 06-05-2008

Mødedato
06-05-2008 Kl. 10:00

Mødested
Mødeværelse 2, Regionshuset, Vejle

Medlemmer
William Jensen, Carl Erik Jensen, Jørgen Bundsgaard, Ole Jacobsen, Poul Weber, Thyge Nielsen, Carsten Abild, Jytte Gramstrup Lauridsen, John Lohff


Dagsorden

 1. Jordforurening - Region Syddanmarks indsats i 2008
 2. Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen
 3. Næste møde i Særligt udvalg vedr. miljø
 4. Eventuelt

1.      Jordforurening - Region Syddanmarks indsats i 2008

Sagsnr:

07/22181

Resumé

Der fremlægges et udkast til en arbejdsplan for 2008 på jordforureningsområdet i Region Syddanmark. Udkastet til arbejdsplan for 2008 indeholder et budget, en samlet plan for indsatsen over for jordforurening i 2008 og en prioritering af videregående undersøgelser og oprensningsprojekter i 2008. Arbejdsplanen er en udmøntning af den strategi for indsatsen over for jordforurening, som regionsrådet vedtog den 31. marts 2008 efter behandling af de indkomne høringssvar.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark har hovedansvaret for indsatsen over for "herreløse" jordforureninger i regionen og skal finde, undersøge og gennemføre en indsats over for forureninger, der truer menneskers sundhed eller grundvandet.

Regionen skal desuden tilrettelægge og prioritere opgaverne, så de løses effektivt, og i en rækkefølge, der giver den størst mulige miljø- og sundhedsmæssige effekt.

Der fremlægges hermed et udkast til en arbejdsplan for 2008 på jordforureningsområdet. Arbejdsplanen er en udmøntning af den strategi for indsatsen over for jordforurening, som regionsrådet vedtog den 31. marts 2008 efter behandling af de indkomne høringssvar.

Udkastet til arbejdsplanen for 2008 indeholder:

 • Budget og en samlet plan for løsningen af opgaverne på jordforureningsområdet i 2008.
 • En prioritering af den indsats, som Region Syddanmark vil udføre inden for den afsatte budgetramme på 53,5 mio. kr. i 2008.
 • En plan for den særlige screening for jordforurening på børneinstitutioner. Rækkefølgen er fastlagt ud fra kommunernes indbyggertal, sådan at kommunerne med størst indbyggertal kommer først.  


Arbejdsplanen er inddelt i fem hovedafsnit, svarende til strategiens fem målområder, som er:

 1. Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen
 2. Mindske sundhedsrisikoen
 3. Dialog om prioriteringen af regionens indsats
 4. Effektivitet og udvikling
 5. Åbenhed, service og dialog

Efter behandling i regionsrådet sendes udkastet til arbejdsplan i offentlig høring i 4 uger i juni 2008. Herefter vil de indkomne høringssvar blive behandlet med henblik på vedtagelsen af en endelig plan i september 2008.

Indstilling

Det indstilles:

 • At det særlige udvalg vedr. miljø anbefaler udkastet til arbejdsplan for 2008 over for regionsrådet med henblik på udsendelse i offentlig høring.

Udvalget

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Det blev aftalt, at afdelingen for Jordforurening til næste udvalgsmøde udarbejder et notat med beskrivelse af mulige konsekvenser af, at "kan-opgaverne" (beskrevet i handleplanen for de fire forureninger i Grindsted by, jfr. møde den 4. marts 2008) i forhold til banegravsdepotet ikke iværksættes.

Bilag:

 

 

2.      Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen

Sagsnr:

07/22182

Resumé

Den årlige indberetning til miljøstyrelsen på jordforureningsområdet fremlægges. Indberetningen er udarbejdet efter miljøstyrelsens "Cirkulære om indberetninger for 2007 og 2008" og indeholder Region Syddanmarks status for indsatsen over for jordforurening i 2007 og en redegørelse for den planlagte indsats i 2008.

Sagsfremstilling

Indberetning 2007 er udarbejdet efter miljøstyrelsens "Cirkulære om indberetninger for 2007 og 2008" med frist den 1. april 2008 og indeholder Region Syddanmarks redegørelse for: 

 • A. Status for indsatsen over for jordforurening i 2007.
 • B. Indsatsen over for jordforurening i 2008.  


Indberetningen består desuden af elektroniske indberetninger af regionens jordforureningsdata, store jordforureninger i regionen og oplysninger fra kommunerne om boringer ved almene vandværker, der er lukket eller, hvor der er igangsat avanceret vandbehandling i 2007.

Indberetningen af regionens indsats i 2008 sker i form af udkastet til en arbejdsplan for 2008; "Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008".

Udkastet til arbejdsplan er under politisk behandling og skal fremlægges i offentlig høring. Høringen sker efter reglerne i en bekendtgørelse om offentlighed ved regionsrådets årlige oversigt over undersøgelses- og oprensningsindsatsen.

Høringen vil foregå i juni 2008, og arbejdsplanen ventes endeligt vedtaget i september 2008.

Indberetning 2007 fremsendes til miljøstyrelsen den 7. maj 2008 sammen med udkastet til arbejdsplan for 2008 "Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008". Fremsendelsen sker med forbehold for regionsrådets godkendelse.

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg vedr. miljø anbefaler over for regionsrådet: 

 • At regionsrådet tilslutter sig Indberetning 2007 og at indberetningen fremsendes til miljøstyrelsen med forbehold for regionsrådets godkendelse.
 • At Udkast til arbejdsplan for 2008 "Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i i 2008" medsendes til miljøstyrelsen med forbehold for regionsrådets godkendelse.
 • At den elektroniske indberetning, som består af detaljerede data om de enkelte sager i regionens fagdatabase fremsendes til Miljøstyrelsen.

Udvalget

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag:

 

 

3.      Næste møde i Særligt udvalg vedr. miljø

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

Næste møde i Særligt udvalg vedr. miljø afholdes den 3. juni 2008.

Udvalget

Næste møde afholdes den 3. juni 2008. Mødet afholdes på Natur og Kulturformidlingscentret Myrthuegård.

Efter mødet arrangeres en tur til Kærgård Plantage med henblik på at følge oprydningsarbejdet.

 

 

4.      Eventuelt

Sagsnr:

 

Udvalget
Afdelingschef Jakob Sønderskov Weber orienterede om status på oprydningen af Kærgård Plantage.

Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen oplyste, at Regional Udvikling arbejder på, at udvalgets medlemmer fremover bliver orienteret, inden sager kommer ud i pressen.

Endvidere gjorde Mikkel Hemmingsen opmærksom på, at der er behov for en ny strategi i forhold til forureningerne i Grindsted by. Udvalget vil på næste møde blive orienteret om den videre proces.


Siden er sidst opdateret 08-05-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring