Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådet - referat 31-03-2008

Mødedato
31-03-2008 kl. 15:00 - 16.55.

Mødested
Regionsrådssalen

Medlemmer
Carl Holst , Poul-Erik Svendsen, Poul Weber, Bo Libergren, Preben Jensen, Bent Poulsen, Thyge Nielsen, Bente Bendix Jensen, Carsten Abild, Jens Andersen, Karen Baungaard, Stephanie Kristensen, Jens Andresen, Ingeborg Moritz Hansen, Karsten Uno Petersen, Bente Gertz Hansen, Lisbeth Poulsen, Bent Krogh Petersen, Jørgen Bundsgaard, William Jensen, Carl Erik Jensen, Ole Jacobsen, Pierre Topaz, Christina Gammelgaard Jensen, Willy Sahl, Kristian Grønbæk Andersen, Kent Kirk, John Lohff, Søren Salling, Poul Sækmose, Bent Bechmann, Otto D. Lück, Lykke Debois, Per A. Laursen, Jørgen Pless, Bjarne Juel Møller, Anita Kjøng-Rasmussen, Jytte Gramstrup Lauridsen, Sarah Nørris Christensen, Ib Madsen, Bo Morthorst Rasmussen

Afbud
Bente Bendix Jensen – Jørgen Bastholm deltog som stedfortræder.
Søren Salling - Henrik Skov deltog som stedfortræder.
Per A. Laursen.

 

Dagsorden

 

 

1.      Temadrøftelse om fødsels- og forældreforberedelse i Region Syddanmark

Sagsnr:

07/21385

Resumé

Som oplæg til temadrøftelse om fødsels - og forældreforberedelse i Region Syddanmark, er der foretaget en kortlægning af de nuværende tilbud på området i regionen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandling og vedtagelse af Region Syddanmarks budget 2008 blev det besluttet, at der skulle foretages en kortlægning af tilbudet om fødsels - og forældreforberedelse i Region Syddanmark.

Det blev endvidere besluttet, at denne kortlægning skulle lægges op i regionsrådet med henblik på en principdebat om:

 • hvilket serviceniveau der skal være på området
 • hvordan sikres de gravide de samme rettigheder i hele regionen

Der er nu foretaget en sådan kortlægning af tilbudene i regionen.

Der er på baggrund heraf udarbejdet en beskrivelse af bl.a. baggrunden for og formålet med den fødsels - og forældreforberedende undervisning samt tilbudenes art, omfang og tilrettelæggelse,

Kortlægningen af tilbudene afspejler forskellighed i regionen. I forbindelse med udarbejdelse af en fælles fødeplan for Region Syddanmark vil der ske en vis harmonisering af tilbudene samtidig med, at der sikres råderum til lokale initiativer.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

På baggrund af drøftelsen anmodede regionsrådet administrationen om at udarbejde udkast til fælles fødeplan for Region Syddanmark.

Bilag:

2.      Vedtagelse af Region Syddanmarks strategi over for jordforurening - herunder behandling af høringssvar

Sagsnr:

07/6334

Resumé

Regionens strategi for indsatsen over for jordforurening har været i høring. Høringsperioden er nu slut, og der er indkommet 12 høringssvar fra 9 kommuner, et statsligt miljøcenter, et vandforsyningsselskab og en børneinstitution. På baggrund af høringssvarerne er der udarbejdet forslag til tilføjelser til strategien og arbejdsplaner.

Sagsfremstilling

I 2007 har Region Syddanmark igangsat en proces med henblik på at opstille principper og målsætninger for administrationen af jordforureningsområdet fra 2008 og fremover. Regionsrådet havde en indledende drøftelse af den overordnede prioritering den 7. maj 2007. Et forslag til en strategi på jordforureningsområdet blev fremlagt ved regionsrådsmødet den 20. december 2007. Regionsrådet vedtog at sende forslaget i høring frem til den 8. februar 2008.

I høringsperioden har forslaget været fremsendt til statens miljøcentre, kommunerne, vandværksforeningerne og embedslægeinstitutionen. administrationen har afholdt høringsmøde med disse interessenter den 15. januar 2008. Desuden har forslaget været fremlagt offentligt på regionens internetsider.

Høringsperioden er nu slut og der er indkommet 12 høringssvar fra 9 kommuner, et statsligt miljøcenter, et vandforsyningsselskab og en børneinstitution.

I vedlagte bilag gengives de indkomne synspunkter fordelt på i alt 12 emner. For hvert emne er administrationens forslag til besvarelse og behandling af synspunkterne angivet. Generelt giver høringssvarene anledning til konkretiseringer i strategiplanen og i den kommende arbejdsplan for 2008. De øvrige høringssvar tages til efterretning.

I 2008 udmøntes strategien i en arbejdsplan, som fremlægges til politisk behandling i umiddelbar forlængelse af vedtagelsen af strategiplanen. Arbejdsplanen skal efterfølgende fremlægges i offentlig høring i 4 uger og sammen med de indkomne høringssvar fremlægges den til endelig politisk behandling.

Strategien er udmøntet i fem målområder:

 1. Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen
 2. Mindske sundhedsrisikoen
 3. Dialog om prioriteringen af regionens indsats
 4. Effektivitet og udvikling
 5. Åbenhed, service og dialog

Strategiens hovedprincipper er:

 • Indsatsen over for grundvandstruende forureninger i grundvandsindsatsområderne har højest prioritet.
 • Indsatsen over for aktuelle indeklimaproblemer på boliggrunde prioriteres højt.
 • I særlige tilfælde prioriteres indsatsen over for jordforurening med kontaktrisiko, hvor stoffernes farlighed og koncentration giver en uacceptabel risiko.
 • Kortlægning af muligt forurenede arealer gennemføres i samme rækkefølge og om muligt i samme takt som grundvandskortlægningen.
 • Videregående undersøgelser og indsats prioriteres på baggrund af grundvandets sårbarhed og den trussel, de forurenede arealer udgør.
 • Indsatsen koordineres med indsatsplanerne for grundvandet og de fremtidige vandplaner.
 • I forlængelse af strategien prioriteres en videreførelse af de tidligere amters indsats over for jordforurening på børneinstitutioner i ældre bykerner og forurening fra renserier, der udgør en risiko for grundvandet og indeklimaet i boliger.

Den samlede opgave forudsættes løst inden for områdets nuværende ressourcer (2007).

Det særlige udvalg vedr. miljø har drøftet sagen på møde den 4. marts 2008. Udvalgets kommentarer er indarbejdet i strategien.

Forretningsudvalget behandler sagen på møde den 26. marts 2008, og indstillingen herfra vil blive eftersendt.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet godkender Region Syddanmarks strategi over for jordforurening med de indarbejdede tilføjelser.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

3.      Høring vedr. forslag til grundaftaler for sundhedsaftaler 2008

Sagsnr:

08/3118

Resumé

Forslag til grundaftaler for sundhedsaftaler 2008 er sendt til høring i kommuner og praksisudvalg samt til regionsrådet med høringsfrist 31. marts 2008. Regionsrådet skal afgive høringssvar den 31. marts 2008.

Sagsfremstilling

Grundaftaler for sundhedsaftaler 2008 vil indgå som det fælles regionale indhold i den kommende revision af sundhedsaftalerne, og vil dermed skulle danne basis for de sundhedsaftaler, der skal indgås mellem Region syddanmark og hver af de 22 kommuner i regionen.

Grundaftalerne omfatter:

 • tværgående temaer vedr. samarbejdsstruktur, dokumentation, kronikerområdet og it- strategi.
 • udskrivningsforløb for svage ældre patienter, med beskrivelse af den kommende regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb.
 • indlæggelsesforløb, med tilsvarende beskrivelse.
 • genoptræning, herunder genoptræningsplaner og snitflader.
 • hjælpemidler, herunder forsyningsansvar og casekatalog.
 • forebyggelse og sundhedsfremme herunder patientrettet forebyggelse og arbejdsdelingen om patientuddannelser.
 • indsatsen for mennesker med sindslidelser.

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark har den 26. februar 2008 tiltrådt udkast til grundaftaler, som herefter er sendt i høring i kommuner, praksisudvalg og i regionsrådet. 

Det bemærkes, at forslaget til grundaftaler er udarbejdet med tæt inddragelse af sygehusledelserne i hele processen. Sygehusene vil blive bedt om at fremkomme med bemærkninger til grundaftalen, som vil indgå i det videre arbejde med sundhedsaftalerne.

Ved sundhedskoordinationsudvalgets behandling blev på anmodning fra regionsrådets medlemmer følgende protokolleret:

"Regionsrådets medlemmer af udvalget vurderer, at de varslingsfrister, der er anført i bilag til grundaftalen om udskrivningsforløb, kan medføre at indlæggelsesforløb forlænges alene på grund af varslingsfristen. Her sigtes især til ukomplicerede udskrivninger efter indlæggelser på 2-4 døgn.

Regionsrådets medlemmer tilkendegav, at det må forventes, at regionen i sit høringssvar vil påpege, at dette forhold ikke kan accepteres, og at der ved den i aftalebilaget anførte revision i 2009 findes den nødvendige løsning herpå. Der opfordres til, at der allerede nu sker en dialog om det enkelte patientforløb med det udgangspunkt, at unødvendige liggedage på sygehus bør undgås".

Administrationen bemærker herudover, at der fortsat hersker nogen uklarhed om den tværsektorielle organisering af arbejdet med opfølgning og udvikling af sundhedsaftalerne. Endvidere, at kommunerne ikke for nuværende ønsker at indgå i et analysearbejde vedr. mulighederne for fælles drift af hjælpemiddeldepoter.

De endelige sundhedsaftaler med de enkelte kommuner vil blive forelagt regionsrådet i september 2008.

Det særlige udvalg vedr. praksisområdet og samarbejde med kommuner og det særlige udvalg vedr. strategi for kronisk sygdom drøftede sagen på møder den 11-03-2008. Begge De særlige udvalg anbefaler at regionsrådet tilslutter sig  det udarbejdede forslag til høringssvar.

En resumé-version af grundaftalerne med særlig vægt på de principielle temaer er vedlagt som bilagsmateriale. Det samlede høringsmateriale kan ses på nedenstående link:

http://www.regionsyddanmark.dk/wm234365

Forretningsudvalget behandler sagen på møde den 26. marts 2008, og indstillingen herfra vil blive eftersendt.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet godkender forslag til høringssvar.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Regionsrådet anmoder medlemmerne af det særlige udvalg vedr. praksisområdet og samarbejde med kommunerne om at deltage i møder med kommunerne i forbindelse med forhandlinger om sundhedsaftaler.

Bilag:

4.      Aftale vedr. rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger

Sagsnr:

07/17124

Resumé

Regionen og de praktiserende læger har i fællesskab udarbejdet en aftale, som skal medvirke til at sikre lægedækningen fremover. Aftalen understøtter opbygning af en bæredygtig praksisstruktur og indeholder redskaber for at højne ophørsalderen i visse områder.

Sagsfremstilling

Som led i arbejdet med at sikre lægedækningen på almenlægeområdet i regionen, har de praktiserende læger og regionen i fællesskab udarbejdet en §2-aftale (lokal aftale). Aftalen består af en række elementer, med det fælles mål at medvirke til opbygning af en bæredygtig praksisstruktur og derigennem imødegå lægemangel.

Omdrejningspunktet i aftalen er en ordning, hvor regionen iht. visse kriterier, og efter konkret ansøgning, kan tilbyde praksis en særlig godtgørelse/goodwillgaranti ved lægens ophør, eller hvor regionen køber ydernummeret af strategiske årsager, hvorefter det genplaceres.

De overordnede mål med aftalen er:

At medvirke til udvikling af en bæredygtig praksisstruktur gennem etablering af flermandspraksis bl.a. ved at enkeltmandspraksis flytter sammen.

At tilskynde lægerne til at blive længere tid i praksis, med henblik på at modvirke lægemangel. Dette er specielt et vigtigt redskab i lægedækningsmæssigt kritiske områder.

Konsekvensen af praksisplanen vil i visse områder være, at nogle borgere får længere til lægen, men alternativet kunne på den anden side være, at der på sigt slet ikke var lægedækning i området, da erfaringen viser, at enkeltmandspraksis specielt i landområder er vanskelige at afhænde.

Samarbejdsudvalget mellem regionen, kommunerne og de praktiserende læger tilsluttede sig aftalen på møde den 19.2.08. Det særlige udvalg vedr. praksisområdet og kommunerne drøftede aftalen på møde den 11.3.08, og anbefaler at regionsrådet godkender aftalen.

Det er estimeret, at udmøntningen af aftalen vil koste et årligt beløb på ca. 3,5 mio. kr. i 2008, 4,5 mio. kr. i 2009 og 10,5 mio. kr. årligt fra 2010. Disse beløb dækker primært godtgørelse til læger for at blive nogle ekstra år i praksis eller medvirke til opbygning af en bæredygtig struktur i et område, udgifter til huslejegaranti og flytteudgifter ved etablering af flerlægepraksis samt udgifter til rekruttering af udenlandske læger.

Indstilling

Det indstilles:

 • At der indgås §2-aftale vedr. rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger.
 • At der fra kontoen vedr. almen lægehjælp afholdes 3,5 mio. kr. i 2008 til sikring af lægedækningen på almenlægeområdet iht. §2-aftale vedr. rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger.
  • At udgifter i 2009 på 4,5 mio. kr. og i 2010 og fremover på 10,5 mio. kr. årligt indarbejdes i budgettet for almen lægehjælp.

  Beslutning i Forretningsudvalget den 12-03-2008

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt.

  Bilag:

  5.      Indstillinger fra Vækstforum

  Sagsnr:

  08/3851

  Resumé

  Vækstforum har på sit møde den 10. marts 2008 behandlet en række ansøgninger, som indstilles til tilskud fra regionsrådet.

  Sagsfremstilling

  Vækstforums har på sit møde den 10. marts behandlet ansøgninger vedr. følgende projekter om indstilling til regionsrådets bevilling af tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler:

  Initiativ 1 og 2 klyngeudvikling - syddanske styrkepositioner og spirende klynger.

  Projektet Danish Water Services støttes med 583.606 kr.

  Projektet Sustain Agri støttes med 1.153.194 kr.

  Projektet Fokus på dansk offshore støttes med 1.205.776 kr.

  Initiativ 4+7 - oplevelsesøkonomi

  Projektet Hærvejen, et moderne oplevelsesrum med historiske rammer støttes med 725.000 kr.

  Initiativ 9 menneskelige ressourcer - syddansk akademikersatsning

  Projektet Evaluering af et optagelsesprojekt v/SDU støttes med 320.295 kr.

  Projektet Syddanske Ingeniørpionerer v/SDU Mads Clausen Instituttet støttes med 1.765.375 kr.

  Projektet Viden til Vækst v/SDU støttes med 3.320.642,80 kr.

  Projektet Mind the Gap v/SDU støttes med 4.120.949 kr.

  Initiativ 12a intelligent og effektiv energiudnyttelse

  Projektet Miljønetværkenes klimaprojekt støttes med 1.233.095 kr.

  Projektet Energibesparelser i privat bygningsmasse støttes med 255.087 kr.

  Projektet Intelligent energihåndtering i væksthuse støttes med 6.626.835 kr.

  Initiativ 15 iværksætteri - vækstiværksættere inden for klyngerne

  Projektet Alu-iværksætter støttes med 450.000 kr.

  Initiativ 16 iværksætteri - flere spin-off virksomheder

  Projektet Spin-off factory støttes med 830.587 kr.

  Kvalificering af Teknologimatch m.m.

  Formandskabet har drøftet at der afsættes et beløb til kvalificering af ansøgningsmateriale til initiativet Teknologimatch og på den baggrund vurderet, at det til sådanne formål generelt er hensigtsmæssigt, at sekretariatet ikke ulejliger vækstforum med ansøgninger, men i stedet råder over mindre beløb som arbejdskapital i forbindelse med kvalificering af bl.a. ansøgningsmateriale.

  Derfor indstiller formandskabet, at der afsættes en ramme til sekretariatet på 1.000.000 kr. til kvalificering af ansøgningsmateriale til Teknologimatch og lignende formål. Sekretariatet redegør ved årets slutning for anvendelsen.

  Vækstforum har 95 mio.kr. til rådighed i 2008. Til dette møde indstilles der 22.270.147 kr., og der er således 72.729.853 kr. tilbage af vækstforums ramme i 2008.

  Indstilling

  Det indstilles:

  • At der bevilges følgende maksimumbeløb til følgende projekter:

  Initiativ 1 og 2 klyngeudvikling - syddanske styrkepositioner og spirende klynger.
  Projektet Danish Water Services støttes med 583.606 kr.
  Projektet Sustain Agri støttes med 1.153.194 kr.
  Projektet Fokus på dansk offshore støttes med 1.205.776 kr.

  Initiativ 4+7 - oplevelsesøkonomi
  Projektet Hærvejen, et moderne oplevelsesrum med historiske rammer støttes med 725.000 kr.

  Initiativ 9 menneskelige ressourcer - syddansk akademikersatsning
  Projektet Evaluering af et optagelsesprojekt v/SDU støttes med 320.295 kr.
  Projektet Syddanske Ingeniørpionerer v/SDU Mads Clausen Instituttet støttes med 1.765.375 kr.
  Projektet Viden til Vækst v/SDU støttes med 3.320.642,80 kr.
  Projektet Mind the Gap v/SDU støttes med 4.120.949 kr.

  Initiativ 12a intelligent og effektiv energiudnyttelse
  Projektet Miljønetværkenes klimaprojekt støttes med 1.233.095 kr.
  Projektet Energibesparelser i privat bygningsmasse støttes med 255.087 kr.
  Projektet Intelligent energihåndtering i væksthuse støttes med 6.626.835 kr.

  Initiativ 15 iværksætteri - vækstiværksættere inden for klyngerne
  Projektet Alu-iværksætter støttes med 450.000 kr.

  Initiativ 16 iværksætteri - flere spin-off virksomheder
  Projektet Spin-off factory støttes med 830.587 kr.

  • At vækstforumsekretariatet bemyndiges til evt. at foretage korrektioner i de bevilgede tilskud på baggrund af den afklaring, der fortsat pågår af ansøgningernes budgetmæssige forudsætninger.
  • At der over for ansøgerne tages forbehold for at der er forudsætninger, især mht. statsstøttereglerne, der skal opfyldes for at beløbet kan bevilges.
  • At regionsrådet bevilger en ramme på 1.000.000 kr. til sekretariatet til kvalificering af ansøgningsmateriale og lignende formål i 2008.

  Beslutning i Forretningsudvalget den 12-03-2008

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt.

  Bilag:

  6.      Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende tilrettelæggelse af laboratorieservicen for almen praksis i regionen

  Sagsnr:

  07/5327

  Resumé

  Der har været nedsat en arbejdsgruppe, som havde til formål at stille forslag omkring tilrettelæggelsen af laboratorieservicen for almen praksis. Arbejdsgruppen har afsluttet sit arbejde og kommer med en række anbefalinger vedr. tiltag på området.

  Sagsfremstilling

  Laboratorieområdet består af tværgående specialer, hvor udviklingen og anvendelsen af analyser og diagnostik sker i dialog med bl.a. de praktiserende læger. De praktiserende læger rekvirerer  i alt ca. 6,7 mio. analyser pr. år på regionens sygehuse, hvilket svarer til mellem 30 og 40 pct. af sygehuslaboratoriernes samlede antal analyser.

  I egen praksis udfører de alment praktiserende læger i regionen herudover en lang række forskellige laboratorieydelser, i alt knap 1,9 mio. pr. år.

  Antallet af analyser er steget markant både i antal analyser i praksis og i antallet af rekvirerede analyser på sygehusenes laboratorier.

  Der blev i  december 2006 nedsat en arbejdsgruppe med følgende hovedopgaver

  • Forslag til laboratoriekonsulentordning
  • Henvisning til sygehuslaboratorium i regionen
  • Benyttelse af eksterne laboratorier til analyser fra almen praksis
  • Forslag til en permanent organisering af det regionale samarbejde på området.

  Arbejdsgruppen har gennemgået de enkelte kvalitetssikringsordninger som baggrund for det foreliggende forslag, som indebærer en mindre personalemæssig styrkelse af området, bl.a. for at tage højde for, at mange nye analyser er taget i brug.

  Den personalemæssige styrkelse forudsættes at ske med virkning fra 1. juli 2008, hvorfor der overføres i alt 0,7 mio. kr. til formålet fra Sygesikringen, Almen lægehjælp.I overslagsårene udgør udgiften 1,4 mio. kr. De praktiserende læger bidrager til ordningens finansiering med 0,3 mio. kr. årligt til Sygesikringen, Almen Lægehjælp. 

  Overførslerne til sygehusene fordeler sig i 2008 således: 0,131 mio. kr. til Sygehus Fyn, 0,139 mio. kr. til Trekantens Sygehus, 0,142 mio. kr. til Syvestjysk Sygehus,  0,289 mio. kr. til Sygehus Sønderjylland. Overførslerne til sygehusene fordeler sig i overslagsårene således: 0,262 mio. kr. til Sygehus Fyn, 0,278 mio. kr. til Trekantens Sygehus, 0,285 mio. kr. til Sydvestjysk Sygehus, 0,577 mio. kr. til Sygehus Sønderjylland.

  Håndteringen af blodprøver taget i almen praksis før analysen på sygehuslaboratorium har ligeledes været genstand for indgående undersøgelser undervejs i arbejdsgruppens arbejde, og resultaterne har været inddraget med henblik på forbedring.

  Arbejdsgruppen har herunder udarbejdet et forslag til transportordning for blodprøver taget hos alment praktiserende læger på Fyn, idet den nuværende transportordning ikke er kvalitetsmæssigt tilfredsstillende, jfr. andet punkt på dagsordenen. Dette gælder ikke i tilsvarende grad for transportordningerne i den jyske del af regionen

  Med henblik på en harmonisering af, hvilke prøvetagningsutensilier (glas mv.), der stilles til rådighed for de praktiserende læger, har arbejdsgruppen sammenlignet nuværende praksis på tværs af de fire tidligere amter. På baggrund heraf har arbejdsgruppen opstillet principper og anbefalinger for harmoniseringen.

  Arbejdsgruppen har endvidere gennemgået de tidligere amters praksis for, hvor de praktiserende læger kunne sende prøver til analyse.

  Det indstilles i denne forbindelse, at der i løbet af 2008 indføres det hovedprincip, at alle prøver fra praktiserende læger fremover sendes til regionens sygehuslaboratorier. Dette vil kræve forberedelse i samarbejde med sygehuslaboratorierne og eksterne laboratorier. Forslag om overførsel af midler fra Sygesikringen, Almen Lægehjælp til sygehusene forelægges på senere møde.

  Efter drøftelse i sygehusledelseskredsen er der enighed om, at den fremtidige organisering af laboratorieservicen til almen praksis skal tilrettelægges således, at der er mulighed for specialisering mellem sygehusenes laboratorier. Endvidere skal der findes en model for den økonomiske kompensation af sygehusene for stigende aktivitet.

  Arbejdsgruppen har endelig fundet, at der er behov for etablering af et regionalt samarbejde med henblik på bl.a. at koordinere og understøtte det lokale laboratoriekonsulentarbejde, og at styregruppen etableres i foråret 2008.

  Det særlige udvalg vedr. praksisområdet og samarbejde med kommunerne har behandlet sagen på sit møde den 7. februar 2008, og anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  Indstilling

  Det indstilles:

  • At der etableres en laboratoriekonsulentordning som foreslået i vedlagte rapport og at den styrkes ved overførsel til sygehusene af 0,7 mio. kr. i 2008 og 1,4 mio kr. i overslagsårene fra Sygesikringen, Almen Lægehjælp, jf. sagsfremstilling.
  • At der med henblik på en regional koordination af Laboratoriekonsulent-arbejdet, samt den samlede servicering af almen praksis på laboratorieområdet etableres en regional styregruppe, som refererer til samarbejdsudvalget for almen praksis.
  • At transportordningerne i den jyske del af regionen fortsætter indtil nye undersøgelser måtte pege på behov for ændringer.
  • At der sker den foreslåede harmonisering af levering af utensilier til de praktiserende læger.
  • At der i løbet af 2008 indføres det hovedprincip, at alle prøver fra praktiserende læger fremover sendes til regionens sygehuslaboratorier.

  Beslutning i Forretningsudvalget den 12-03-2008

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt.

  Bilag:

  7.      Forslag til ny transportordning for blodprøver fra praktiserende læger i det tidligere Fyns Amt

  Sagsnr:

  07/5327

  Resumé

  Nyligt gennemførte undersøgelser påviser, at kvaliteten i dele af transportordningen for blodprøver fra alment praktiserende læger på Fyn ikke er kvalitetsmæssigt tilfredsstillende, hvorfor der er udarbejdet forslag til ny transportordning for denne del af regionen.

  Sagsfremstilling

  Sygehusene varetager en meget stor del af de praktiserende lægers behov for laboratorieundersøgelser. I den forbindelse indsender de praktiserende læger blodprøver og rekvisitioner til sygehuslaboratorierne. Disse blodprøver håndteres og transporteres på forskellig vis rundt om i regionen.  

  Der findes i regionen flere forskellige metoder for transport af blodprøverne til sygehusene, f. eks. via postforsendelse, transport med rutebiler opsamling af sygehusbiler etc. 

  Vedlagte notat beskriver de nuværende transportordninger på Fyn og et forslag til ny transportordning. Baggrunden for notatet er nyligt gennemførte undersøgelser, som påviser, at kvaliteten i dele af transportordningen på Fyn ikke er tilfredsstillende. Dette gælder især transporten på Fyn med rutebil.  

  Den foreslåede transportordning indebærer, at man fra sygehusene afhenter blodprøver 2 gange daglig for alle læger på Fyn. Ordningen kan iværksættes med virkning fra den 1. september 2008 efter beslutning i Regionsrådet.  

  Det undersøges for tiden om lægerne på Ærø skal omfattes af den foreslåede transportordning eller der skal indgåes særlig rammeaftale vedr. centrifugering af blodprøver, hvilket indebærer at blodprøverne kan sendes med posten.

  Det særlige udvalg vedr. praksisområdet og samarbejde med kommuner behandlede sagen på sit møde den 7. februar 2008. Det særlige udvalg anbefaler indstillingen over for Regionsrådet ligesom samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis tilsluttede sig indstillingen på sit møde den 19. februar 2008.

  Indstilling

  Det indstilles:

  • At  vedlagte forslag om afhentning af blodprøver 2 gang dagligt fra lægerne i det tidligere Fyns Amt godkendes.
   • At der i 2008 overføres 1,0 mio. til Odense Universitetshospital til drift af afhentningsordningen fra og med 1. september 2008 og 3,0 mio. kr. i overslagsårene. Midlerne overføres fra prioriteringspuljen.

   Beslutning i Forretningsudvalget den 12-03-2008

   Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   Beslutning

   Indstillingen tiltrådt.

   Bilag:

   8.      Indgåelse af driftsoverenskomst mellem VUC Vejle og AOF Sydøstjylland om undervisning af ordblinde

   Sagsnr:

   07/18043

   Resumé

   AOF Sydøstjylland har ansøgt VUC Vejle om driftsoverenskomst på undervisning af ordblinde. VUC Vejles bestyrelse har godkendt AOF Sydøstjyllands ansøgning og indstiller til regionsrådet, at regionsrådet tilslutter sig, at AOF Sydøstjylland får en driftsoverenskomst.

   Sagsfremstilling

   Ifølge "bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning" § 19 stk. 2. skal Regionsrådet høres inden et voksenuddannelsescenter indgår driftsoverenskomst med andre uddannelsesinstitutioner.

   Administrationen har på baggrund af VUC Vejles brev samt AOF Sydøstjyllands ansøgning vurderet, at en driftsoverenskomst med AOF Sydøstjylland vil bidrage positivt til, at der er et tilstrækkeligt og varieret udbud af ordblindeundervisning i VUC Vejles dækningsområde.

   Administrationen har i vurderingen særligt lagt vægt på:

   • At VUC Vejle har givet en positiv vurdering af AOF Sydøstjyllands ansøgning og godkendt den
   • At der sker en koordinering mellem de udbydende parter
   • At der i forvejen blot er to udbydere af ordblindeundervisning i VUC Vejles dækningsområde og en begrænset aktivitet
   • At AOF Sydøstjylland vil kunne tiltrække andre målgrupper end VUC Vejle
   • At der sker en evaluering efter driftsoverenskomstperiodens udløb (efter 1 år)
   • At VUC Vejle stiller som betingelse for deres godkendelse, at lærerkvalifikationer, lokaler m.v. lever op til kravene i bekendtgørelsen

   Det særlige udvalg vedr. regionale kompetencer har behandlet sagen på sit møde den 26. februar 2008. Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   Indstilling

   Det indstilles:

   • At regionsrådet tilslutter sig VUC Vejles beslutning om at indgå driftsoverenskomst med AOF Sydøstjylland på undervisning af ordblinde.

   Beslutning i Forretningsudvalget den 12-03-2008

   Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   Beslutning

   Indstillingen tiltrådt.

   9.      Organisering af NAT-screening i Region Syddanmark samt etablering af nødvendige laboratoriefaciliteter

   Sagsnr:

   07/21682

   Resumé

   I august 2007 er det på nationalt plan besluttet at indføre en særlig screening på enkeltportioner donorblod for smitsom leverbetændelse og HIV. Den nye screening kan fange eventuel virus i donorblodet tidligere i forhold til de metoder, der anvendes i dag.

   En regional arbejdsgruppe foreslår at denne screening i Region Syddanmark organiseres i en central model, hvor selve testen udføres på Odense Universitetshospital.

   Modellen medfører behov for etablering af en tilbygning til Klinisk Immunologisk Afdeling på Odense Universitetshospital.

   Sagsfremstilling

   Folketingets sundhedsudvalg og Sundheds- og Indenrigsministeren besluttede i august 2007 at indføre NAT-screening (Nucleinsyre Amplifikation Test) på enkeltportioner donorblod for hepatitis B og C (smitsom leverbetændelse) samt HIV, og at midlerne hertil skulle tilvejebringes i forbindelse med finansloven for 2008.

   NAT-screening er en metode, hvor man påviser virus i blodet, inden der er dannet antistoffer. Screeningen kan således tidligere end normalt påvise virus i blodet, og man kan dermed undgå nysmittede donorer. Den nuværende metode påviser først virus, når der er dannet antistoffer, hvilket normalt tager knap en måned, mens man med NAT-screening kan spore virus efter 1-2 dage.

   På baggrund af folketingsbeslutningen og den daværende tidsplan med forventet implementering 6-9 måneder efter beslutningen, nedsatte regionen i efteråret 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at skitsere en række mulige modeller for organisering af screeningen og på denne baggrund anbefale en endelig løsningsmodel.

   Arbejdsgruppen anbefaler således at testen organiseres i en central model med udførsel på Odense Universitetshospital (OUH). Denne model sikrer dels relativt lave driftsudgifter og dels den nødvendige lægelige backup, og herudover er det vurderingen, at KIA-OUH (Klinisk Immunologisk Afdeling) af hensyn til det samlede udbud af specialiserede og højtspecialiserede ydelser, konkurrencen med Rigshospitalet og Skejby Sygehus og den forskningsmæssige baggrund for faglig udvikling har behov for også at varetage NAT-screening som minimum for egen produktion. Vedlagte notat "Organisering af NAT-screening i Region Syddanmark" sammenfatter arbejdsgruppens overvejelser og konklusioner i relation til valg af organisationsmodel.

   Den anbefalede model medfører et behov for etablering af en tilbygning til KIA-OUH. I samarbejde med OUH foreslås det således, at der etableres en pavillon på 97 m2 på taget på centralkomplekset på 2. sal ved klinisk biokemisk afdeling - bygning 1. De samlede anlægsudgifter hertil er anslået til at beløbe sig til 1,8 mio. kr. Hertil kommer engangsudgifter på 0,1 mio. til etablering af kølerum på ca. 3 m2. Regionens byggeregulativ gælder for anlægssager på over 2 mio. kr., og således ikke for dette projekt.  Det foreslås derfor, at der på grundlag af vedlagte ideoplæg meddeles anlægsbevilling til dette projekt.

   Træffer Regionsrådet beslutning om anlægsbevilling hertil den 31. marts 2008, vil pavillonen kunne være opstillet til ibrugtagning primo november 2008. Det forventes herefter at NAT-screeningen med den foreslåede model kan implementeres omkring medio januar 2009, jf. den vedlagte forventede tidsplan.

   Udbudsprocesserne vedr. apparatur og transportudgifter er allerede igangsat. Udbud af transport forventes varetaget gennem en SKI-aftale, mens Danske Regioners bestyrelse har besluttet, at Region Syddanmark og Region Sjælland skal indgå i fælles udbud mht. apparatur. Regionerne har således annonceret fælles udbud af kit, reagenser og tilhørende apparatur den 22. februar 2008. Indgåelse af kontrakt herom er betinget af finansiering via finansloven.

   Kompensationen for såvel drifts- som etableringsudgifter fra staten til regionerne er endnu uafklaret. Sundhedsstyrelsen har tidligere skønnet de samlede driftsudgifter ved indførelse af NAT-screening i Danmark til 42 mio. kr., hvilket regionerne ved flere lejligheder har gjort opmærksom på er for lavt. Der er på finansloven for 2008 afsat 11 mio. kr. i 2008 til NAT-screening samt 42 mio. kr. årligt herefter. Driftsøkonomien vil dog først blive endelig afklaret i forbindelse de centrale DUT-forhandlinger, og det vides således endnu ikke, hvorvidt der bliver overensstemmelse mellem kompensationen fra staten og de skitserede udgifter.

   Hvad angår etableringsudgifterne er disse endnu ikke afklaret.Danske Regioner har viderebragt regionernes ønske om kompensation for etableringsudgifter, men det forventes som udgangspunktet ikke, at der afsættes midler til kompensation for etableringsudgifter, medmindre det efterfølgende viser sig, at de 11 mio. kr. der er afsat i 2008 også kan anvendes til etableringsudgifter. Region Syddanmark forventes således selv at skulle finansiere etableringsudgifterne inden for den eksisterende anlægsramme "Forventet tidsforskydning mellem 2008 og 2009".

   Regionsrådet vil senere få forelagt en sag vedr. driftsøkonomien i funktionen samt en endelig tidsplan for implementeringen, når finansieringen via DUT-forhandlingerne er endelig afklaret og resultatet af udbudene er kendt.

   Forretningsudvalget behandler sagen på møde den 26. marts 2008, og indstillingen herfra vil blive eftersendt.

   Indstilling

   Det indstilles:

   • At regionsrådet tilslutter sig den anbefalede organisationsmodel for NAT-screening i Region Syddanmark.
   • At der meddeles anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. (indeks 121,8) til opførelse af pavillon til laboratoriefaciliteter til NAT-screening i Klinisk Immunologisk Afdeling på OUH.
   • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 1,9 mio. kr. i 2008 til opførelse af pavillon til laboratoriefaciliteter til NAT-screening i Klinisk Immunologisk Afdeling på OUH, finansieret af rammen: Forventet tidsforskydning mellem 2008 og 2009.
   • At ramme til tidsforskydning i 2009 konsekvensreguleres med 1,9 mio. kr. (indeks 121,8) og ramme til disposition med -1,9 mio. kr. (indeks 121,8).
   • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor anlægsbevillingen.

   Beslutning

   Indstillingen godkendt.

   Bilag:

   10.    Forlængelse af samarbejdsaftalen mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland om drift af Vaskeriet

   Sagsnr:

   07/3164

   Resumé

   Region Syddanmark og Region Midtjylland indgik i november 2006 en samarbejdsaftale for at videreføre sygehusvaskerierne i Vejle og Brædstrup som en samlet institution (Vaskeriet) Det indstilles nu, at aftalen forlænges frem til 31. december 2009.

   Sagsfremstilling

   Med kommunalreformen tilhører sygehusvaskerierne i Vejle og Brædstrup hver sin region, men da de hidtil har haft fælles ledelse og en integreret drift indgik Region Syddanmark og Region Midtjylland en samarbejdsaftale for at videreføre dem som én samlet institution (Vaskeriet), der har uændrede aktiviteter i forhold til sygehusene i det tidligere Vejle Amt. Samarbejdsaftalen var 1-årig, men blev i foråret 2007 forlænget med 1 år til udgangen af 2008.

   I Region Syddanmark blev det i forbindelse med vedtagelsen af den nye sygehusstruktur i regionen besluttet også at se på organiseringen af sygehusenes servicefunktioner, herunder vaskeriområdet. Mulighederne for en fusion af de eksisterende sygehusvaskerier i Vejle og Odense/Svendborg skal bl.a. undersøges. Samtidig er der også i Region Midtjylland et udredningsarbejde i gang med henblik på den fremtidige organisering af området.

   På baggrund af det igangværende udredningsarbejde har Region Midtjylland ønsket samarbejdsaftalen forlænget med foreløbigt 1 år.

   Indstilling

   Det indstilles:

   • At samarbejdsaftalen mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland om drift af Vaskeriet forlænges i et år, så den gælder frem til 31. december 2009.

   Beslutning i Forretningsudvalget den 12-03-2008

   Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   Beslutning

   Indstillingen tiltrådt.

   11.    Etablering af vagtcentral i Region Syddanmark

   Sagsnr:

   08/4528

   Resumé

   Region Syddanmark er i færd med at udbyde ambulancetjenesten og skal i den forbindelse etablere en vagtcentral. Vagtcentralen skal visitere og disponere køretøjerne omfattet af regionens ambulancetjeneste samt varetage regionens Akut Medicinske Koordination (AMK) i samarbejde med regionens AMK-læge. Det koster 2,220 mio. kr. i anlægsudgifter at etablere vagtcentralen samt kontorer til brug for Odense Universitetshospital.

   Sagsfremstilling

   Region Syddanmark er igang med at udbyde ambulancetjenesten og etablere en vagtcentral. I den forbindelse besluttede Regionsrådet på mødet den 5. november 2007 at udbyde driften af vagtcentralen til en ekstern leverandør, men at selve vagtcentralen skulle placeres i regionens egne lokaler, og at regionens Akut Medicinske Koordination (AMK) skulle placeres fysisk sammen med vagtcentralen.

   Med henblik på idriftsættelse ultimo december 2008 er det aftalt, at Odense Universitetshospital (OUH) stiller bygning 14, Sdr. Boulevard 29 i Odense til rådighed for indretning af regionens vagtcentral. Vagtcentralen skal placeres i stueetagen, mens OUH skal anvende 1. salen til kontorer.

   På den baggrund har administrationen udarbejdet et ideoplæg til etablering af vagtcentralen i bygning 14 på OUH. De samlede anlægsudgifter er beregnet til 2,220 mio. kr. (indeks 121,8) og omfatter renovering af stueetagen i bygning 14, almindelig istandsættelse af 1. sal i bygning 14 og foranstaltninger i forbindelse med tilpasning af serverrum (jf. vedlagte idéoplæg). På den baggrund foreslås, at der afsættes rådighedsbeløb på 2,220 mio. kr. til projektet. 

   Ifølge regionens byggeregulativ kan driftsområdet  - i anlægssager under 5 mio. kr. - beslutte at reducere antallet af faser i projektforløbet. På den baggrund ansøges om en anlægsbevilling til vagtcentralen på baggrund af vedlagte idéoplæg.

   Vagtcentralen foreslås finansieret af rammen til tidsforskydning, idet der erfaringsmæssigt forventes en tilsvarende tidsforskydning af rådighedsbeløb fra 2008 til 2009 på andre projekter.

   Region Syddanmark leverer foruden lokaler til vagtcentralen også alt udstyr, herunder bl.a. IT- og kommunikationsudstyr, som er nødvendig for at kunne løse vagtcentralens opgaver. Disse udgifter samt udgifter til afledt teknisk drift og personale foreslås finansieret af den centrale ramme til liggende og akut patientbefordring.

   Rammen finansierer i dag varetagelsen af opgaven, og disse udgifter forventes principielt frigjort til finansiering af den nye vagtcentral.

   Forretningsudvalget behandler sagen på møde den 26. marts 2008, og indstillingen herfra vil blive eftersendt.

   Indstilling

   Det indstilles:

   • At der afsættes rådighedsbeløb på 2,220 mio. kr. (indeks 121,8) i 2008 til projektet "vagtcentral" under fælles rammer finansieret af ramme til forventet tidsforskydning. 
   • At ramme til tidsforskydning i 2009 konsekvensreguleres med 2,220 mio. kr. (indeks 121,8) og ramme til disposition med -2,220 mio. kr. (indeks 121,8).
   • At der meddeles anlægsbevilling til vagtcentralen på 2,220 mio. kr. (indeks 121,8).
   • At der frigives rådighedsbeløb på 2,220 mio. kr. (indeks 121,8) i 2008 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb hertil.
   • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor anlægsbevillingen.
   • At udgifter til afledt teknisk drift samt personaleudgifter, udgifter til løst inventar mv. finansieres af rammen til liggende og akut patientbefordring, idet rammen principielt frigøres for tilsvarende udgifter til varetagelse af opgaven i dag.    

   Beslutning

   Indstillingen tiltrådt.

   Bilag:

   12.    Årsplan 2008 for det dansk-tyske partnerskabssamarbejde

   Sagsnr:

   07/23038

   Resumé

   En væsentlig del af partnerskabssamarbejdet mellem Region Syddanmark og delstatsregeringen Schleswig-Holstein udmøntes i en årlig plan. Årsplanen underskrives den 16. april 2008 på Koldinghus af regionsrådsformanden og ministerpræsidenten. Samtidig forelægges et forslag fra erhvervsudvalget ved Landdagen i Kiel til syddanske politikere om at mødes for at drøfte emner af fælles interesse inden for områder som infrastruktur, erhvervsudvikling og dansk-tysk samarbejde.

   Sagsfremstilling

   Den 27. juni 2007  underskrev Region Syddanmark og Delstaten Schleswig-Holstein  en partnerskabsaftale. På bagrund af erfaringerne med den forudgående aftale mellem Sønderjyllands Amt og Delstatsregeringen er det fastlagt i regionens partnerskabsaftale, at der udarbejdes en årsplan for projekter, der er i fælles interesse. Med årsplanen sker der en forankring af de dansk-tyske aktiviteter hos partnerne - både politisk og i ministerier og forvaltninger.

   Da flere af årsplanens aktiviteter foretages af aktører udefra, indgår Syddansk Universitet, Beskæftigelsesregion Syddanmark og Region Sønderjylland-Schleswig i den danske styringskomite, der administrativt forbereder den årlige plan for aktiviteterne.

   Partnerskabsaftalen fastlægger en række prioriterede emneområder for det dansk-tyske samarbejde. De fleste af disse emneområder genfindes med en aktivitet i Udkast til Årsplan 2008, som vedlægges. Da Årsplan 2007 havde så kort løbetid, er Årsplan 2008 rykket et kvartal ind i år 2008.

   Udkast til Årsplan 2008 kan ikke indeholde et løfte om projekter, der endnu ikke er besluttet af den bevilligende myndighed. Da årsplanen samtidig sigter på at vise retningen for årets kommende ny aktiviteter bliver indholdet i planen af en mere diplomatisk og politisk/administrativ karakter.

   Da der i delstatsregeringen foregår en vedtagelsesproces sideløbende med processen ved Region Syddanmark, kan indholdet i planen eventuelt blive ændret på et senere tidspunkt i forløbet. Årsplan 2008 besluttes på dansk side af regionsrådet den 31. marts 2008.

   Årsplan 2008 underskrives på Koldinghus den 16. april 2008, hvor det videre dansk-tyske samarbejde vil blive drøftet.

   Samtidig forelægges et forslag fra erhvervsudvalget ved Landdagen i Kiel til syddanske udvalgspolitikere om at mødes for at drøfte emner af fælles interesse inden for områder som infrastruktur, erhvervsudvikling og dansk-tysk samarbejde. For at sikre den bedste overensstemmelse mellem de danske og tyske udvalgsmedlemmers emneområder kan en mødeform være, at der fra Region Syddanmark deltager 4 medlemmer fra hvert af de særlige udvalg vedr. infrastruktur og regional erhvervsudvikling og internationalt samarbejde (se bilaget "Møde med Landdagspolitikere"). Fra tysk side forventes det, at der vil deltage 4 medlemmer fra hhv. Erhvervsudvalget og Europaudvalget i Landdagen i Kiel.

   Det særlige udvalg vedr. regional erhvervspolitik og internationalt samarbejde har behandlet sagen på sit møde den 26. februar 2008. Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   Udvalget drøftede endvidere perspektiverne for det grænseoverskridende samarbejde. Udvalget pegede i den forbindelse på, at der afholdes en temadag med fokus på det grænseoverskridende samarbejde.

   Indstilling

   Det indstilles:

   • At Årsplan 2008 godkendes.
   • At regionsrådet godkender, at 8 regionsrådsmedlemmer deltager i et møde med medlemmer fra Landdagen i Kiel.

   Beslutning i Forretningsudvalget den 12-03-2008

   Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   Beslutning

   Indstillingen tiltrådt.

   Det særlige udvalg vedr. regional erhvervspolitik og internationalt samarbejde og det særlige udvalg vedr. infrastruktur bemyndiges til hver at pege på 4 medlemmer til at deltage i mødet.

   Bilag:

   13.    Finansiering af brobygningsforløb i 2008

   Sagsnr:

   08/3034

   Resumé

   Arbejdsgruppen for Studenterbroen har de to seneste år planlagt og gennemført brobygningsaktiviteterne fra ungdomsuddannelserne til de videregående uddannelser i Region Syddanmark. Administrationen anbefaler, at projektets aktiviteter videreføres i 2008 med en regional finansiering og med yderligere nye tiltag.

   Sagsfremstilling

   Det grundlæggende formål med projektet er at understøtte Folketingets målsætning om, at 50 % af en årgang skal have en videregående uddannelse. Projektet blev i praksis gennemført af Studievalg Fyn og Studievalg Sydjylland under en styregruppe (arbejdsgruppe), der bestod af repræsentanter for uddannelsesinstitutionerne og regionen.

   Studenterbroen blev startet i 2006 som et forsøg og videreført i 2007 med næsten 50 % flere deltagere. Projektet er evalueret og heraf fremgår det, at der er overordentlig stor tilfredshed med projektet.

   De deltagende elever får stort udbytte af de tre dage i brobygning, og 82 % angiver således, at de er blevet klogere på deres uddannelsesvalg. Over 90 % af deltagerne vil anbefale projektet til andre. De videregående uddannelser, der modtager eleverne i brobygning, er også meget tilfredse med forløbet, såvel med elevernes deltagelse som den praktiske tilrettelæggelse og koordinering.

   Projektet vurderes derfor at have en positiv indflydelse på samarbejdet mellem de gymnasiale ungdomsuddannelser, Studievalg og de videregående uddannelsesinstitutioner på tværs af regionen.

   Regionsrådet bevilligede i 2007 1. mio. kr. til et brobygningsprojekt mellem ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser i regionen.

   Der blev i 2007 forbrugt ca. 550.000 ud af den bevilligede sum på 1 mio. kr. På grund af en forventet stigning i deltagerantallet i 2008 skønnes det, at budgettet i 2008 bliver på 820.000, hvoraf de 450.000 dækkes af uforbrugte midler i 2007. De gymnasiale og de videregående uddannelser forventes at medfinansiere aktiviteterne med personaletimer, der minimum svarer til 680.000 kr.

   Aktiviteten falder inden for indsatsområde 3.3.2 i Uddannelses- og læringsstrategien for Region Syddanmark.

   Budgetrammen for 2008 er på 36,382 mio. kr. Regionsrådet har endnu ikke bevilget midler til uddannelsesaktiviteter i 2008.

   Arbejdsgruppen for Studenterbroen, som har fulgt projektet nøje og i forbindelse med evalueringen for 2007, er fremkommet med følgende anbefalinger:

   • At Studenterbroen fortsætter i 2008.
   • At Studenterbroen 2008 gennemføres de første tre dage i uge 43.
   • At Studenterbroen fortsætter med samme koncept som i 2007. Ligeledes ønsker arbejdsgruppen at sekretariat m.m. føres videre på samme vis.
   • Målgruppe

          o Der ønskes flere drenge med i projektet

          o Der ønskes flere med, der er af anden etnisk oprindelse

          o Der ønskes flere hf-elever med

   • Der udarbejdes nyt informationsmateriale.
   • Der ønskes en endnu bedre mediedækning.
   • Der ønskes en bedre dækning af udgifter til overnatning.
   • Det anbefales, at gymnasielever fra de øvrige regioner ligestilles med regionens egne elever både med hensyn til tilmelding og med hensyn til transportrefusion.
   • At der orienteres bedre om Studenterbroen på de gymnasiale uddannelser – herunder at der udarbejdes et materiale eller en mail rettet mod faglærerne, der kan anbefale deres elever at deltage.
   • Det anbefales, at de videregående uddannelser orienteres om deltagerantallet umiddelbart efter tilmeldingsfristen.
   • At arbejdsgruppen fortsætter med samme sammensætning.

   Det særlige udvalg vedr. regionale kompetencer behandlede sagen på udvalgsmødet den 26. februar 2008. Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   Indstilling

   Det indstilles:

   • At brobygningsaktiviteterne gennemføres i 2008 inden for en økonomisk ramme på 820.000 kr.
   • At der bevilges 820.000 kr. i 2008 fra bevillingsområdet "Uddannelse".

   Beslutning i Forretningsudvalget den 12-03-2008

   Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   Beslutning

   Indstillingen tiltrådt.

   Bilag:

   14.    Ansøgninger til Kulturpuljen 2008 - februaruddelingen

   Sagsnr:

   08/2958

   Resumé

   Region Syddanmarks Kulturpulje er oprettet for at støtte kulturaktiviteter i regionen. Til uddelingen i februar 2008 er der indsendt 37 ansøgninger, og der er samlet set søgt om tilskud på i alt 3.644.593 kr. 

   Sagsfremstilling

   Region Syddanmarks Kulturpulje er oprettet for at give støtte til nyskabende og eksperimenterende kunst- og kulturprojekter. Projekterne skal have faglig kvalitet, gennemslagskraft og bred interesse i regionen, således at de ikke kun har lokal interesse. Projekterne skal endvidere fremme tværgående aktiviteter og understøtte en balanceret udvikling i land og by.

   Region Syddanmark kan medvirke til at igangsætte kulturbegivenheder samt udvikle kulturelle tilbud, som kan videreføres af andre parter i en mere permanent drift. Regionen yder ikke tilskud i form af almindelige driftstilskud.

   Der er til februar uddelingen i 2008 indsendt i alt 37 ansøgninger, og der er samlet set søgt om i alt 3.644.593 kr. Administrationen har vurderet og anbefalet tilskud til 6 projekter til i alt 590.000 kr. Vurderingen er sket ud fra de retningslinier for ansøgninger til Region Syddanmarks Kulturpulje, som regionsrådet vedtog den 20. august 2007.

   Desuden anbefales, at 8 ansøgninger overføres til vurdering under øvrige midler for kulturområdet, herunder samarbejde med kulturaftaler.

   I budgettet for 2008, incl. overførsler fra 2007, er der afsat 9,8 mio. kr. De 2 mio. kr. er reserveret kulturpuljen, hvoraf 300.000 kr. er disponeret til videreførelsen af et projekt fra 2007 (ungkunst.NU), hvilket giver en saldo på 1,7 mio. kr.

   Øvrige ansøgningsfrister til kulturpuljen i 2008 er den 1. maj og 1. oktober.

   Det særlige udvalg vedr. regional erhvervspolitik behandlede sagen på sit møde den 26. februar 2008. Det særlige udvalg anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   Indstilling

   Det indstilles:

   • At der bevilges 590.000 kr. til 6 ansøgere, der er anført med bogstav A i Bilag A.
   • At der overføres 8 ansøgninger, anført med bogstav B i Bilag B, til øvrige midler på kulturområdet.

   Beslutning i Forretningsudvalget den 12-03-2008

   Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   Beslutning

   Indstillingen tiltrådt.

   Bilag:

   15.    Ansøgning om tilskud til Forfattergrundkursus

   Sagsnr:

   08/307

   Resumé

   Esbjerg Kommunes Biblioteker (herunder Fanø bibliotek), Varde Bibliotek og Esbjerg Kulturskole søger tilskud til at gennemføre et pilotforsøg med oprettelsen af et Forfatter Grundkursus. Grundkurset er et 3-årigt forløb for unge mellem 15 og 21 år. Kurset sigter mod at udvikle forfattertalenter med henblik på efterfølgende optagelse på en videregående uddannelse. Formålet er talentudvikling og understøttelse af det lokale forfattermiljø.

   Sagsfremstilling

   Kulturaftale Vadehavet, et samarbejde mellem Varde, Esbjerg, Fanø og Tønder kommuner, har indgået en kulturaftale med Kulturministeriet. Kulturaftalen har talentudvikling som et af indsatsområderne under børn/unge og kultur. Udover Musikalsk GrundKursus (MGK) tilbyder Kulturskolen i Esbjerg et Billedkunst Grundkursus (BGK) som forberedelse til kunstakademiet.

   Esbjerg Kulturskole planlægger nu i samarbejde med Bibliotekerne at gennemføre et Forfatter Grundkursus (FGK) som pilotprojekt for at udvikle forfattertalenter. Grundkurset er et tre-årigt forløb for unge mellem 15 til 21 år, der efterfølgende ønsker sig en videregående uddannelse inden for litteratur. Bibliotekerne har valgt at deltage i projektet for at skabe en platform for bredere formidling af litteratur og kultur.

   Forløbet er tilrettelagt som undervisning for 12 elever i eftermiddags- og aftentimerne med 12 lektioner pr. uge samt enkelte weekends. Undervisningen finder sted i det ungdomskulturhus, der ligger i forlængelse af Centralbiblioteket i Esbjerg.

   I Danmark findes der ikke noget egentligt tilbud om forberedende undervisning af unge, der ønsker at uddanne sig til forfattere inden for det talte, sungne eller skrevne ord. Derfor er projektet nyskabende og falder således i tråd med Region Syddanmarks strategi for kulturområdet.

   Projektet beløber sig til i alt 1.6 mio. kr. over 4 år. Biblioteksstyrelsen og Kulturministeriet er ansøgt om midler og svar forventes i marts. Kulturaftale Vadehavet er ansøgt om i alt 250.000 kr. og har bevilget 75.000 kr. pr. år i 3 år til projektet, i alt 225.000 kr. Esbjerg Kulturskole medfinansierer med i alt 260.000 kr. Region Syddanmark er ansøgt om 100.000 kr. pr. år i 3 år. Det anbefales, at Region Syddanmark støtter projektet med 225.000 kr., svarende til Kulturaftale Vadehavets tilskud.

   Puljen med øvrige midler på kulturområdet udgør inden denne ansøgning 5.304.000 kr. (se i øvrigt bilag).

   Det særlige udvalg vedr. regional erhvervspolitik behandlede sagen på sit møde den 26. februar 2008. Det særlige udvalg anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   Udvalget bemærkede, at det er en forudsætning for støtte, at projektet gennemføres som planlagt og med støtte fra øvrige aktører, som angivet i ansøgningen.

   Indstilling

   Det indstilles:

   • At støtte projektet med i alt 225.000 kr. fra puljen med øvrige midler på kulturområdet, herunder samarbejdet med kulturaftalen.

   Beslutning i Forretningsudvalget den 12-03-2008

   Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   Beslutning

   Indstillingen tiltrådt.

   Bilag:

   16.    Ansøgning om tilskud til 3. nordiske bæredygtighedskonference

   Sagsnr:

   08/93

   Resumé

   Odense Kommune ansøger om tilskud til den 3. Nordiske Bæredygtighedskonference (One Small Step), som afholdes i Odense den 15.-17. september 2008. Konferencen indeholder et bredt spektrum af temaer indenfor bæredygtig udvikling og vil, udover at skabe netværk og dele viden, resultere i konkrete kataloger for lokal og regional handling.

   Sagsfremstilling

   Odense Kommune er den 15.-17. september 2008 vært for den 3. Nordiske Bæredygtigheds-konference, kaldet One Small Step, med temaet "Klima – handling". Der forventes 600 nordiske deltagere (hovedsagelig politikere og ledere) til konferencen, som afholdes i Odense.

   Hvor de to tidligere konferencer blev planlagt af ministerier, er det for første gang en kommune, der er ansvarlig for konferencen. Planlægningen sker i samarbejde med det danske og de nordiske landes miljøministerier, kommuneforeninger, Nordisk Minister Råd, Region Syddanmark, Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling, Aalborg Kommune, Friluftsrådet, Syddansk Universitet og MiljøForum Fyn.

   Konferencen har sporene biodiversitet, transport, by og byggeri, forbrug, energi. For hvert spor giver konferencen anvisninger til:

   • handlinger fra lokale myndigheder, borgere og erhvervsliv, der mest effektivt nedsætter CO2 udledningen
   • sådan sættes handlingerne i gang hos lokale myndigheder, borgere og erhvervsliv

   Konferencen indeholder et bredt spektrum af temaer indenfor bæredygtig udvikling og vil, udover at skabe netværk og dele viden, resultere i konkrete kataloger for lokal og regional handling. Regionens strategi for bæredygtig udvikling er endnu ikke godkendt politisk.

   Men det vurderes på nuværende tidspunkt, at konferencen vil understøtte målene i både regionens bæredygtighedsstrategi og den Regionale Udviklings Plans tværgående værdi om bæredygtig udvikling og særlige indsatser på fx biodiversitet og klima.

   Konferencen finansieres med 0,5 mio. kr. fra Odense Kommune, Nordisk Ministerråd ansøges om 0,5 mio. kr., Region Syddanmark ansøges om 300.000 kr. Fjernvarme Fyn, Odense Energi, Odense Vandselskab og Renovation Odense bidrager med i alt 1 mio. kr. Deltagerbetalingen udgør 3.000 kr. pr. person.

   Beløbet finansieres fra bevillingsområdet "Øvrige udgifter og indtægter samt reguleringer", som er aktiviteter, der bl.a. understøtter indsatsen under den Regionale Udviklings Plan.

   Det særlige udvalg vedr. miljø behandlede sagen på sit møde den 29. januar 2008. Det særlige udvalg anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   Indstilling

   Det indstilles:

   • At støtte 3. Nordiske Bæredygtighedskonference med 300.000 kr. fra bevillingsområdet "Øvrige udgifter og indtægter samt reguleringer".
   • At tilskuddet ydes under forudsætning af, at det klart fremgår af indbydelsen og andet materiale, at Region Syddanmark er samarbejdsparter evt. med anvendelse af regionens logo, samt at dokumentation for anvendelse af midlerne fremsendes til Region Syddanmark.

   Beslutning i Forretningsudvalget den 12-03-2008

   Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   Beslutning

   Indstillingen tiltrådt.

   Bilag:

   17.    Vedtægter og overenskomster for Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter og Støttecentret for Senhjerneskadede i Kolding

   Sagsnr:

   07/18942

   Resumé

   Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenters bestyrelse har godkendt forslag til vedtægter og overenskomster for Bo- og Dagcentret og Støttecentret for Senhjerneskadede. Baggrunden er behov for en modernisering af nuværende vedtægt og overenskomst vedr. Bo- og Dagcentret og behov for formel tilknytning af Støttecentret til bestyrelsen.

   Sagsfremstilling

   Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenters bestyrelse har ønsket at ændre nuværende vedtægt og overenskomst for bo-og dagtilbudet således at:

   • Dansk Røde Kors-valgte medlemmer er øget fra 4 til 5 og de vælges af kommunekredsene i Syddanmark, idet amtskredsene er nedlagt.
   • Der vælges et medlem fra Region Sydddanmark og et fra Kolding Kommune mod før kun et fra Vejle Amt.
   • Der vælges nu suppleanter for medlemmer fra region, kommune, beboerrådet og MEDudvalget.
   • Vedtægtsændringer kan ske ved flertalsbeslutning i bestyrelsen med efterfølgende godkendelse i Region Syddanmark og orientering til Dansk Røde Kors. Tidligere skulle amtskredsene godkende.

   Formål, ansvar, budget og regnskab, daglig drift, ansættelsesforhold mv. er tilpasset samarbejdet med Region Syddanmark

   Forslag til vedtægt og overenskomst vedr. Støttecentret for Senhjerneskadede er ny, idet Støttecenteret oprindeligt opstod som en afdeling under Botilbudet, hvor Støttecentret nu er udskilt som en selvstændig enhed, der refererer direkte til bestyrelsen. Støttecentrets vedtægt og overenskomst er samlet og meget kort og henviser generelt til reglerne i botilbudets vedtægt og overenskomst.

   Dette fordi Støttecentrets afdelinger i Vejle og Hedensted forventes at overgå til kommunerne 1. maj 2008 og Horsens Kommune har opsagt aftalen fra 1. marts 2008. Tilbage er så Koldingafdelingen der formentligt overgår til kommunen i 2010.

   Bestyrelsen forventes på sit næste møde at godkende ændringerne vedr. Støttecentrets afdelinger. 

   Dansk Røde Kors har godkendt vedtægter og overenskomster.

   Indstilling

   Det indstilles:

   • At vedtægter og overenskomster for Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter i Kolding og for Støttecenter for Senhjerneskadede i Kolding godkendes.

   Beslutning i Forretningsudvalget den 12-03-2008

   Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   Beslutning

   Indstillingen tiltrådt.

   Bilag:

   18.    Godkendelse af kommissorium for Det regionale kontaktforum for handicap

   Sagsnr:

   07/5241

   Resumé

   Udkast til kommissorium for det regionale kontaktforum for handicap forelægges til godkendelse.

   Sagsfremstilling

   På baggrund af en henvendelse fra De Samvirkende Invalideorganisationer, har Region Syddanmark udarbejdet et forslag til kommissorium for et regionalt kontaktforum for handicap med særlig vægt på socialområdet og specialundervisningsområdet. Baggrunden for De Samvirkende Invalideorganisationers henvendelse var ønske om at kunne drøfte handicappedes forhold mere generelt i et kontaktforum for handicap.

   Forslaget har været sendt til høring hos De Samvirkende Invalideorganisationer, som pr. 1. januar 2008 har skiftet navn til Danske Handicaporganisationer. I høringssvaret herfra af 17. december 2007 foreslås et kontaktforum med et ret bredt sigte i forhold til områder, der har relevans for forholdene for mennesker med et handicap, og der er foretaget justeringer i forhold til Danske Handicaporganisationers ønsker.

   Det bemærkes, at regionsrådet d. 20. december 2007 tiltrådte et forslag om nedsættelse af et sundhedsbrugerråd for det somatiske område og udpegede ni medlemmer af dette udvalg. Det bemærkes videre, at psykiatriområdets bruger-/pårørendepolitik (som udgør et bilag til udviklingsplanen "Fremtidens psykiatri") bl.a. indebærer oprettelsen af et psykiatrisk dialogforum i Region Syddanmark.

   Regionsrådet godkendte d. 20. december 2007 "Fremtidens psykiatri". Forslag til kommissorium for Det regionale kontaktforum for handicap er søgt afstemt med disse initiativer.

   Indstilling

   Det indstilles:

   • At vedlagte kommissorium for Det regionale kontaktforum for handicap godkendes.
   • At der udpeges 6 medlemmer af regionsrådet til Det regionale kontaktforum for handicap.
   • At Danske Handicaporganisationer efter vedtagelse anmodes om at indstille 6 medlemmer til Det regionale kontaktforum for handicap.
   • At regionsrådsformanden bemyndiges til at godkende indstillingen fra Danske Handicaporganisationer.

   Beslutning i Forretningsudvalget den 12-03-2008

   Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   Beslutning

   Regionsrådet tiltrådte indstillingen og udpegede følgende medlemmer til kontaktforum:

   • Bente Gertz Hansen
   • Pierre Topaz
   • Jens Andersen
   • Karen Baungaard
   • Jytte Gramstrup Lauridsen
   • Anita Kjøng-Rasmussen.

   Regionsrådet valgte Bente Gertz Hansen som formand

   Bilag:

   19.    Æblehaven, Kolding - til- og ombygning

   Sagsnr:

   08/2924

   Resumé

   Med henblik på en mere fleksibel og administrativ enkel håndtering af til- og ombygning af Æblehaven, Kolding ændres projektet fra Almenboliglovgivning til Serviceloven.

   Sagsfremstilling

   Region Syddanmark overtog projektet vedr. 13. almene boliger for Æblehaven, Kolding fra Vejle amt. I 2008 er der afsat rådighedsbeløb jf. tabel 1. Æblehaven er et tilbud til psykisk udviklingshæmmede blinde med sproglige færdigheder svarende til de tidligste udviklingstrin.

   Projektets økonomi herunder finansiering er gennemgået, hvilket giver anledning til justering af økonomien, og forslag om at ændre finansieringsformen således at projektet finansieres efter Serviceloven med henblik på en mere fleksibel og administrativ enkel håndtering af boligerne i både anlægs- og driftsfasen.

   Man undgår at skulle inddrage de anbringende kommuner i tilvejebringelse af grundkapital, og man undgår at skulle anvende de mange administrative særregler i forhold til drift efter Serviceloven. Bl.a. er der efter Serviceloven en smidigere mulighed for omvisitering, samtidig med at beboerens rettigheder er sikret i tilnærmelsesvis lige så høj grad i kraft af retssikkerhedsloven. Finansiering efter Serviceloven medfører, at der ikke er automatisk låneadgang. Ændring af finansieringsform betyder en lidt højere takst (ca. 3.000 kr. pr. måned) for kommunerne.

   Til gengæld slipper de anbringende kommuner for udgifter til tilvejebringelse af grundkapital, og kommunen skal ikke betale boligsikring til beboerne idet beboernes husleje i stedet opkræves i henhold til Serviceloven.

   Der er for om- og tilbygningen kalkuleret med en samlet udgift på i alt 18,510 mio. kr. Udgifterne til anlægsprojektet bliver finansieret af kommunernes fremtidige takstbetalinger. Taksten i 2009 hvor om- og tilbygningen pågår forventes at være næsten uændret i forhold til taksten i 2008. Det bemærkes, at personalenormeringen i 2009 er svarende til 13 pladser, mens taksten er beregnet ud fra 12 pladser.

   Om nedenstående tabel bemærkes, at en lang række forhold at rådighedsbeløbet 18,163 mio. kr. ikke umiddelbart kan sammenholdes med anlægsbevillingen på 18,510 mio. kr. (bl.a. at rådighedsbeløbet er delvis incl. moms og at der til dette tal skal lægges forbrug i 2005-7. En mindre del af dette skal omposteres og betales af den nye anlægsbevilling).

   Tabel 1:

   Æblehaven, 13 alm. boliger samt dagscenter (1.000 kr.)

   Oprindelig rådighedsbeløb
   2008

    

    

   Håndværkerudgifter

   12.343

    

    

   Servicearealer

   6.340

    

    

   Serviceareal tilskud (indtægt)

   -520

    

    

   I alt

   18.163

    

    

    

   Rådighedsbeløb i pengestrømsopgørelsen

   Anlægsbevilling

   Æblehaven, serviceloven

   2008

   2009

   Indeks 121,8

    

   5.500

   13.010

   18.510

   Finansiering

    

    

    

   Likvide aktiver

   -5.500

   -13.010

    

   Indstilling

   Det indstilles:

   • At de oprindelig afsatte rådighedsbeløb annulleres jf. tabel 1 og at der afsættes og frigives rådighedsbeløb samt meddeles anlægsbevilling på 18,510 mio. kr. (indeks 121,8) jf. tabel 1.
   • At de afsatte rådighedsbeløb i pengestrømsopgørelsen finansieres af likvide aktiver.
   • At direktøren for det sociale område bemyndiges til at godkende licitationsresultatet.

   Beslutning i Forretningsudvalget den 12-03-2008

   Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   Beslutning

   Indstillingen tiltrådt.

   Bilag:

   20.    Besøgstur for regionsrådet

   Sagsnr:

   08/4776

   Sagsfremstilling

   Det særlige udvalg vedr. regional udvikling og internationale relationer har planlagt et virksomhedsbesøg på Danfoss i forbindelse med udvalgets møde den 29. april 2008.

   Det foreslås, at hele regionsrådet får mulighed for at deltage i dette besøg. Regionsrådet skal således godkende, at denne aktivitet er omfattet af reglerne i den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litra f: "varetagelse af andre hverv efter anmodning fra regionsrådet". 

   Indstilling

   Det indstilles:

   • At regionsrådet godkender, at regionsrådsmedlemmerne deltager i besøg på Danfoss den 29. april 2008.

   Beslutning

   Indstillingen tiltrådt.

   21.    Indstilling om udpegning af medlemmer til bestyrelsen og repræsentantskabet for fonden syddansk turisme

   Sagsnr:

   08/4380

   Sagsfremstilling

   Efter etableringen af Fonden Syddansk Turisme, skal såvel Vækstforum som regionsrådet udpege en række medlemmer til henholdsvis bestyrelsen og repræsentantskabet for Fonden Syddansk Turisme.

   Vækstforum har på sit møde den 28. november 2007 behandlet sagen om etableringen af Fonden Syddansk Turisme, hvor det blev besluttet, at etablere Fonden Syddansk Turisme som en fusion mellem Fonden FynTour og de to fonde bag foreningen RST og med kommende domicil i Middelfart.

   Af hensyn til at få etableret Fonden Syddansk Turisme så hurtigt som muligt og henset til de procedurer, der er omkring udpegning af bestyrelsesmedlemmer fra Region Syddanmark og godkendelsesproceduren i Økonomi- og Erhvervsministeriet gav Vækstforum bemyndigelse til, at Vækstforums formand fremsender den del af nærværende sag, som drejer sig om regionsrådets udpegning af bestyrelsesmedlemmet direkte til økonomi- og erhvervsministeren uden Vækstforums efterfølgende godkendelse.

   TIL BESTYRELSEN:

   Syddansk Turisme ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer bestående af en formand, en næstformand og 5 øvrige medlemmer. Udpegningsperioden for bestyrelsesmedlemmer, der udpeges af Kommunekontaktrådet og Region Syddanmark skal følge den kommunale valgperiode, idet første bestyrelse udpeges for perioden fra stiftelsen af Syddansk Turisme til udløb af den igangværende, kommunale valgperiode.

   Regionsrådet skal udpege ét medlem til bestyrelsen for Syddansk Turisme for en 4-årig periode. For første periode dog kun for perioden fra stiftelsen af fonden til den 31. december 2009.

   TIL REPRÆSENTANTSKABET:

   Repræsentantskabets rolle er at indgå i dialogforum med bestyrelsen, og det kan i den forbindelse nedsætte arbejdsgrupper.

   Repræsentantskabet har ingen beslutningskompetence over for hverken Syddansk Turisme eller bestyrelsen i Syddansk Turisme, og skal således alene fungere som et rådgivende og vejledende forum for bestyrelsen.

   Regionsrådet skal udpege 10 medlemmer bosiddende i Region Syddanmark. Regionen og kommunerne er ikke forpligtede til at udpege medlemmer, som samtidig er medlemmer af regionsrådet eller kommunalbestyrelser.

   Der henvises til vedhæftede bilag, hvori der kan læses nærmere om formål, bestyrelsens sammensætning og arbejde samt ditto vedr. repræsentantskabet.

   Indstilling

   Det indstilles:

   • At regionsrådet udpeger ét medlem til bestyrelsen for Syddansk Turisme for en 4-årig periode. For første periode dog kun for perioden fra stiftelsen af fonden til den 31. december 2009.
   • At regionsrådet udpeger 10 medlemmer til repræsentantskabet for Syddansk Turisme bosiddende i Region Syddanmark.

   Beslutning

   Karsten Uno Petersen blev udpeget til bestyrelsen. Regionsrådet udpegede følgende til repræsentantskabet:

   • Jørgen Pless
   • Lykke Debois
   • Ole Jacobsen
   • Willy Sahl
   • Preben Jensen
   • Stephanie Kristensen
   • Carsten Abild
   • Bjarne Frydendahl Jensen
   • Bent Bechmann
   • Henning Schmidt, Tønder

   Bilag:

   22.    Medlem af bestyrelsen for Grindsted Landbrugs- og Husholdningsskoles bestyrelse

   Sagsnr:

   07/2016

   Sagsfremstilling

   Regionsrådet har udpeget Bjarne Frydendal Jensen, Grindsted som medlem af Grindsted Landbrugs- og Husholdningsskoles bestyrelse. Bjarne Frydendal Jensen er ikke medlem af regionsrådet. Grindsted Landbrugsskole har efterfølgende gjort Region Syddanmark opmærksom på, at det medlem, som regionsrådet skal udpege til bestyrelsen, skal være medlem af regionsrådet. Derfor skal der udpeges et andet medlem.

   Indstilling

   Det indstilles:

   • At regionsrådet udpeger et medlem af regionsrådet til bestyrelsen for Grindsted Landbrugs- og Husholdningsskoles bestyrelse.

   Beslutning

   Preben Jensen blev udpeget.


   23.    Udpegning af medlem til bestyrelsen for professionshøjskolen University College Vest

   Sagsnr:

   08/4604

   Sagsfremstilling

   Professionshøjskolen University College Vest er godkendt som uddannelsesinstitution pr. 1. januar 2008. I henhold til vedtægten skal Region Syddanmark og kommunerne i regionen i fællesskab udpege 2 medlemmer til bestyrelsen. Det er aftalt, at regionsrådet for Region Syddanmark udpeger det ene medlem.

   Indstilling

   Det indstilles:

   • At regionsrådet udpeger et medlem til bestyrelsen for professionshøjskolen University College Vest.

   Beslutning

   Karsten Uno Petersen blev udpeget.


   24.    Udpegning af medlemmer til dommerkomite – Region Syddanmarks Åbenhedspris

   Sagsnr:

   07/18588

   Resumé

   Åbenhedsprisen er en pris, der gives til den afdeling, botilbud, sygehus eller institution i Region Syddanmark, der kan dokumentere, at de er gode til at praktisere de tre begreber åbenhed, dialog og borgerinddragelse.

   Sagsfremstilling

   Region Syddanmark vil gerne belønne afdelinger, der er gode til at arbejde med åbenhed, dialog og inddragelse. Derfor besluttede regionsrådet på mødet den 25. juni 2007 at lancere en såkaldt åbenhedspris.

   Prisen skal hvert år uddeles til den eller de afdelinger, der i særlig grad har formået at omsætte de tre begreber, åbenhed, dialog og inddragelse til praksis, og dermed er gode til at involvere og trække på borgernes/brugernes viden og erfaringer.

   Prisen består af et kontant beløb på 250.000 kr. og uddeles første gang medio juni 2008. Region Syddanmark vil i forbindelse med prisuddelingen gøre et stort arbejde for at vinderen kan få positiv omtale i relevante regionale medier samt personaleblade. Beløbet kan anvendes efter eget ønske.

   Der nedsættes en dommerkomite, der beslutter, hvem der skal tildeles åbenhedsprisen.

   Indstilling

   Det indstilles:

   • At regionsrådet udpeger to medlemmer til dommerkomiteen i forbindelse med uddelingen af åbenhedsprisen.

   Beslutning

   Lisbeth Poulsen og Carl Holst blev udpeget.


   Siden er sidst opdateret 01-04-2008
   Kontakt Region Syddanmark

   Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring