Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Budgetprocedure - referat 26-03-2008

Særligt udvalg vedr. budgetprocedure m.v. 2007/2008

Mødedato
26-03-2008 Kl. 13:30 - 14:15

Mødested
Hotel Munkebjerg.

Medlemmer
Bent Bechmann, Bjarne Juel Møller, Christina Gammelgaard Jensen, Ingeborg Moritz Hansen, Jørgen Bundsgaard, Karsten Uno Petersen, Lykke Debois, Poul Weber, Preben Jensen.

Dagsorden

  1. Opsummering af budgetseminar
  2. Formidling af sager om økonomi
  3. Videreudvikling af den løbende opfølgning på økonomi, aktivitet og service- og kvalitetsmål
  4. Næste møde
  5. Eventuelt

 

1.      Opsummering af budgetseminar

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

På baggrund af det særlige udvalgs anbefaling afholder regionsrådet den 25-26. marts et budgetseminar. Med henblik på at opsummere erfaringerne fra budgetseminaret foreslås det, at udvalget tager en drøftelse af forløbet af seminaret.

Udvalget

Udvalget kommenterede, at seminaret forløb godt, og gav et godt indblik i den regionale budgetlægningsproces og udfordringerne heri. Seminaret opfyldte i vid udstrækning målsætningerne, og kvalificerede de enkelte medlemmer til at indgå i det videre arbejde. Gruppedrøftelserne gav gode bidrag til regionens videre arbejde og prioritering frem til Danske Regioners generalforsamling samt de kommende regeringsforhandlinger.

Det blev drøftet, at det i forbindelse med kommende budgetseminar kunne være interessant at invitere en ekstern oplægsholder til at komme med synspunkter på den regionale opgave set udefra.

Ligeledes blev det drøftet at regionsrådet kunne få en grundigere orientering om sammenlignelige forhold i andre af landets regioner.

Der var enighed om, at kommende budgetseminar fastlægges i sammenhæng med regionsrådets mødekalender.

 

 

2.      Formidling af sager om økonomi

Sagsnr:

07/21300

Resumé

Erfaringsmæssigt er punkter på regionrådets møder vedrørende økonomiske forhold ofte af meget teknisk karakter. De kan derfor være svære at danne sig hurtige overblik over, ligesom de kan være vanskelige for borgere og interesserede at danne sig et indtryk af og overblik over. Som en del af udvalgets arbejde, drøftes mulighederne for at forenkle de økonomiske sagsfremstillinger.

Sagsfremstilling

Med henblik på videreudvikling af udformningen af dagsordenspunkter vedrørende økonomi m.v., herunder punkternes læsbarhed og overskuelighed, ønskes en drøftelse af udvalgets ønsker og forslag hertil.

Hensigten med drøftelserne er at bidrage til det videre arbejde med er at lave et oplæg til, hvordan de økonomiske dagsordenspunkter skal laves i fremtiden. Herunder hvorledes der kan laves korte indstillinger, at mængden af tekst begrænses og at der i forbindelse med dagsordenspunkter  kan udarbejdes et sammenfatningsnotat, der opsummerer  væsentlige konkrete informationer, der er elektronisk tilgængeligt.

Udvalget

Udvalget lagde vægt på, at sagerne fremstilles kort og præcist, med fokus på den politiske opgave, og at indholdet i sagen samt tekniske forhold fremgår af sagens bilagsmateriale.

Udvalget ønskede at følge op på arbejdet med formidling af sager om økonomi på et senere møde, når der er gjort nogle erfaringer med formidlingen af økonomipunkter. 

På næste møde vil udvalget blive præsenteret for nogle af de redskaber der vil være til rådighed for regionsrådet i forbindelse med information og afrapportering.

Bilag:

 

 

3.      Videreudvikling af den løbende opfølgning på økonomi, aktivitet og service- og kvalitetsmål

Sagsnr:

07/21300

Sagsfremstilling

Jf. kommissoriet skal udvalget bidrage til  udarbejdelsen af et konkret forslag vedrørende den løbende opfølgning på økonomi, aktivitet samt service- og kvalitetsmål.

Til brug for udvalgets drøftelse heraf er udarbejdet oplæg til videreudvikling af den løbende rapportering, jf. vedlagte bilag. Der lægges blandt andet op til, at der - som i 2007 - sker afrapportering tre gange i forhold til regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles at udvalget anbefaler forretningsudvalget og regionsrådet,

  • at der som led i den løbende opfølgning på økonomi, aktivitet m.v. sker afrapportering tre gange årligt til regionsrådet, 
  • at der arbejdes videre med en løbende udvikling af materialet med hensyn til oversigtlighed m.v,
  • at der i øget omfang også sættes fokus på service- og kvalitetsmål.
Udvalget

Udvalget tiltrådte indstillingen og bemærkede, at den løbende opfølgning også kan indeholde rapporter om arbejdet med at udmønte budgettet, ligesom det blev drøftet, at regionsrådet kan udvælge særlige temaer (eksempelvis medicin) i regionens virksomhed, som ønskes særligt belyst.

Ligeledes var der enighed om, at afrapporteringerne bør tage udgangspunkt i de mest opdaterede oplysninger, der er tilgængelige på afrapporteringstidspunktet.

Bilag:

 

 

4.      Næste møde

Sagsnr:

 

Resumé

Næste møde i det særlige udvalg afholdes den 23. april.

 

5.      Eventuelt

Sagsnr:

 

Siden er sidst opdateret 26-03-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring