Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Beslutningsreferat d. 10. marts 2008 (Vækstforum)

Beslutningsreferat

 

Møde i Vækstforum

den 10. marts 2008 kl. 15.00– 18.00 påAlsion 2, 6400 Sønderborg, mødelokale 304-307

NB. kl. 14-15: Køleklyngen - besøg og oplæg

 

Sted:

Alsion 2, 6400 Sønderborg, mødelokale 304-307

Deltagere:

Tyge S. Christensen, Johnny Søtrup, Vagn Therkel Pedersen, Jens Oddershede, Gert Karkov, Finn Brunse, C.C. Nielsen, Hans Kirk, Hans Skjerning, Karsten Uno Pedersen, Carl Holst, Johanne Gregersen, Hinrich Jürgensen, Tove Larsen, Grethe Johnsen, Peter Zinck, Kurt Adamsen, Henrik Styrup, Ib Haahr.

Derudover deltog:

Mikkel Hemmingsen, Rune Stig Mortensen, Dorthe Kusk, Jacob S. Sonne (ref.). Sigmund Lubanski deltog under dagsordenens pkt. 2.

Afbud:

Per Bødker Andersen, Jan Boye, Lisbeth Poulsen,

 

 

Dagsordenen er opdelt sådan, at Del I er alle indholdspunkter, og Del II er ansøgninger.

 

Indholdsfortegnelse 

Del I

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

2. OPLÆG VEDR. PARTNERSKABSAFTALEN

3. OPFØLGNING PÅ PARTNERSKABSAFTALEN

4. HANDLINGSPLAN 2009-2010

5. INDSTILLING OM UDPEGNING AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN OG REPRÆSENTANTSKABET FOR FONDEN SYDDANSK TURISME

6. UDVIDELSE AF INITIATIV 9A

ORIENTERING

7. INITIATIV 3: SEKRETARIAT FOR POTENTIELLE KLYNGER

8. ANMODNING OM MØDE MED FORMANDSKABET FRA FORMÆNDENE FRA DE FIRE SUBREGIONALE UDVIKLINGSSELSKABER

9. HØRINGSBREV VEDR. DEN KONKURRENCEUDSATTE PULJE 2008

10. STATUSNOTAT PÅ HANDLINGSPLANENS 17 INITIATIVER

11. ØKONOMIOVERSIGT 12. MEDDELELSER

12. MEDDELELSER

Del II - BEHANLING AF ANSØGNINGER

13. INITIATIV 1 og 2 - SYDDANSKE STYRKEPOSITIONER og SPIRENDE KLYNGER

14. INITIATIV 4+7 – OPLEVELSESØKONOMI

15. INITIATIV 9 MENNESKELIGE RESSOURCER - SYDDANSK AKADEMIKERSATSNING

16. INITIATIV 9A MENNESKELIGE RESSOURCER - FLERE UNGE GENNEMFØRER EN UNGDOMSUDDANNELSE, ØGET OPKVALIFICERING AF DEN KORTUDDANNEDE DEL AF ARBEJDSSTYRKEN SAMT ETABLERING AF "FLERE OG BEDRE JOB"

17. INITIATIV 12A INTELLIGENT OG EFFEKTIV ENERGIUDNYTTELSE

18. INITIATIV 15 IVÆRKSÆTTERI - VÆKSTIVÆRKSÆTTERE INDEN FOR KLYNGERNE

19. INITIATIV 16 IVÆRKSÆTTERI - FLERE SPIN-OFF VIRKSOMHEDER

20. KVALIFICERING AF TEKNOLOGIMATCH M.M.

21. EVT.

 


Del I

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN 

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt. En række vækstforummedlemmer erklærede sig inhabile i relation til en række ansøgninger. Det blev oplyst, at de enkelte vækstforummedlemmer selv var ansvarlige for at forlade lokalet i forbindelse med de sager, hvor de var inhabile.  

Carl Holst orienterede om, at Vækstforum på mødet i november aflægger et besøg hos Fraunhofer i Hamborg, og opfordrede til at reservere ekstra plads i kalenderen d. 26. november 2008.

 

2. OPLÆG VEDR. PARTNERSKABSAFTALEN


Kontorchef Sigmund Lubanski, Økonomi- og Erhvervsministeriets departement, holder et oplæg vedr. partnerskabsaftale. Han vil bl.a. komme ind på baggrunden for aftalen, relationen mellem globaliserings- og erhvervsudviklingsstrategien, den kommende proces og mulige temaer for formandskabets møde med ministeren ultimo maj.

Beslutning:

I forlængelse af Sigmund Lubanskis oplæg var der bl.a. dialog om det grænseoverskridende samarbejde i syddanmark sammenlignet med Øresundsregionen, statens koordinationsrolle i forbindelse med partnerskabsaftalerne, økonomi mv.

 

3. OPFØLGNING PÅ PARTNERSKABSAFTALEN

Sagsfremstilling

På det seneste møde efterspurgtes Vækstforums forslag til mulige aktører. Sekretariatet har ikke modtaget flere forslag og der tages initiativ til yderligere inddragelse af regionale aktører på områder af partnerskabsaftalen, hvor yderligere indsats fra regional side behøves.

Notatet omhandler den årlige opfølgning på partnerskabsaftalen og skitserer forårets proces hen mod junimødet med økonomi- og erhvervsministeren, herunder forslag til temadrøftelsen. Der sigtes mod et møde i anden halvdel af juni, dvs. efter Vækstforums møde den. 10. juni.

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

 

 • at formandskabets drøftelse med ministeren omhandler følgende temaer: Det grænseoverskridende samarbejde vs. Øresundssamarbejdet, Energi samt Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft

Beslutning:


Indstillingen blev tiltrådt.


Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen orienterede om et konstruktivt møde med Erhvervs- og Byggestyrelsen om bl.a. statsstøttereglerne i forbindelse med strukturfondsansøgninger. Der arbejdes med en række tiltag for at skabe bedre information og vejledning om reglerne, forbedrede IT-systemer, løsne krav om delbudgetter i ansøgninger med mange partnere m.m.

 

4. HANDLINGSPLAN 2009-2010

Sagsfremstilling

Ved udgangen af 2008 udløber Vækstforums første handlingsplan. Det betyder, at en ny handlingsplan skal udarbejdes for 2009 eller for perioden 2009-2010, som senest skal godkendes på Vækstforums møde d. 26. november 2008.

Vedlagte notat bygger på sekretariatets vurdering af de hidtidige erfaringer med at iværksætte handlingsplanen for 2007-08. Notatet foreslår dels nogle retningslinier for den indholdsmæssige revision af handlingsplanen og en proces.


Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

 • at Vækstforum drøfter den forestående revision af handlingsplanen

 

Beslutning:

Vækstforum drøftede retningslinier og proces for revision af handlingsplanen. Der var bred tilslutning til, at sekretariatet involverer sig mere og tidligere i ansøgningsfasen for at medvirke til større, regionale ansøgninger, at målet er en mere fokuseret handlingsplan og at der lægges vægt på mål og målinger af, hvad der er brug for og giver effekt. Desuden blev der efterspurgt en halvårlig status.

 

5. INDSTILLING OM UDPEGNING AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN OG REPRÆSENTANTSKABET FOR FONDEN SYDDANSK TURISME

Sagsfremstilling

Efter etableringen af Fonden Syddansk Turisme, skal såvel Vækstforum som regionsrådet udpege en række medlemmer til henholdsvis bestyrelsen og repræsentantskabet for Fonden Syddansk Turisme.

Vækstforum har på sit møde den 28. november 2007 behandlet sagen om etableringen af Fonden Syddansk Turisme, hvor det blev besluttet, at etablere Fonden Syddansk Turisme som en fusion mellem Fonden FynTour og de to fonde bag foreningen RST og med kommende domicil i Middelfart.

Af hensyn til at få etableret Fonden Syddansk Turisme så hurtigt som muligt og henset til de procedurer, der er omkring udpegning af bestyrelsesmedlemmer fra Region Syddanmark og godkendelsesproceduren i Økonomi- og Erhvervsministeriet gav Vækstforum bemyndigelse til, at formanden fremsender den del af nærværende sag, som drejer sig om regionsrådets udpegning af bestyrelsesmedlemmet direkte til økonomi- og erhvervsministeren uden Vækstforums efterfølgende godkendelse.

TIL BESTYRELSEN:

Syddansk Turisme ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer bestående af en formand, en næstformand og 5 øvrige medlemmer. Udpegningsperioden for bestyrelsesmedlemmer, der udpeges af Kommunekontaktrådet og Region Syddanmark skal følge den kommunale valgperiode, idet første bestyrelse udpeges for perioden fra stiftelsen af Syddansk Turisme til udløb af den igangværende, kommunale valgperiode.

Region Syddanmark skal udpege ét medlem for en 4-årig periode.

Vækstforum skal udpege ét medlem, der repræsenterer uddannelses- og forskningsinstitutioner for en 4-årig periode. 1. udpegningsperiode er dog kun 2 år.

Vækstforum skal desuden udpege 2 repræsentanter til bestyrelsen for en 4-årig periode, som skal repræsentere turisme- og oplevelseserhvervene. For så vidt angår 1. udpegningsperiode vælges den ene repræsentant dog kun for en 2-årig periode.

Vækstforum skal endelig udpege én repræsentant som samtidig er Vækstforums repræsentant i Visit Denmarks bestyrelse for en 2-årig periode. 1. udpegningsperiode er dog kun frem til 31.12.2008

TIL REPRÆSENTANTSKABET:

Repræsentantskabets rolle er at indgå i dialogforum med bestyrelsen, og det kan i den forbindelse nedsætte arbejdsgrupper.

Repræsentantskabet har ingen beslutningskompetence over for hverken Syddansk Turisme eller bestyrelsen i Syddansk Turisme, og skal således alene fungere som et rådgivende og vejledende forum for bestyrelsen.

Regionsrådet skal udpege 10 medlemmer bosiddende i Region Syddanmark. Regionen og kommunerne er ikke forpligtede til at udpege medlemmer, som samtidig er medlemmer af regionsrådet eller kommunalbestyrelser.

Der henvises til vedhæftede bilag, hvori der kan læses nærmere om formål, bestyrelsens sammensætning og arbejde samt ditto vedr. repræsentantskabet.

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

 • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet udpeger ét medlem til bestyrelsen for Syddansk Turisme for en 4-årig periode
 • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet udpeger 10 medlemmer til repræsentantskabet for Syddansk Turisme bosiddende i Region Syddanmark

Som besluttet på Vækstforums møde den 28. november 2007 er formanden for Vækstforum bemyndiget til at fremsende regionsrådets udpegning af bestyrelsesmedlemmet direkte til økonomi- og erhvervsministerens godkendelse uden efterfølgende forelæggelse i Vækstforum.

Formandskabet indstiller,

 • at Vækstforum udpeger ét medlem, der repræsenterer uddannelses- og forskningsinstitutioner for en 4-årig periode. 1. udpegningsperiode er dog kun 2 år
 • at Vækstforum udpeger 2 repræsentanter til bestyrelsen for en 4-årig periode, som skal repræsentere turisme- og oplevelseserhvervene. For så vidt angår 1. udpegningsperiode vælges den ene repræsentant dog kun for en 2-årig periode
 • at Vækstforum udpeger én repræsentant som samtidig er Vækstforums repræsentant i Visit Denmarks bestyrelse for en 4-årig periode. 1. udpegningsperiode er dog kun frem til 31.12.2008
 • at Vækstforum bemyndiger Formandskabet til at udpege alternative kandidater, hvis nogen af de udpegede ikke ønsker at indgå i bestyrelsen for Fonden Syddansk Turisme.

 

Beslutning:

 

Det blev tiltrådt, at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet udpeger ét medlem til bestyrelsen for Syddansk Turisme for en 4-årig periode og at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet udpeger 10 medlemmer til repræsentantskabet for Syddansk Turisme bosiddende i Region Syddanmark.

Formandskabet indstillede fire personer til bestyrelsen for Fonden Syddansk Turisme, som Vækstforum tilsluttede sig:

1. Lektor Janne Liburd, SDU Esbjerg – repræsenterer uddannelses- og forskningsinstitutioner for en 4-årig periode. 1. udpegningsperiode er dog kun 2 år.

2. Museumschef Jacob Salvig, Naturama - repræsenterer turisme- og oplevelseserhvervene. For så vidt angår 1. udpegningsperiode vælges Jacob Salvig dog kun for en 2-årig periode

3. Adm. Direktør. Charlotte Sahl-Madsen, Danfoss Universe - repræsenterer turisme- og oplevelseserhvervene for en 4-årig periode.

4. Adm. Direktør Jørgen Krab Jørgensen, Billund Lufthavn – Jørgen Krab Jørgensen er samtidig Vækstforums repræsentant i Visit Denmarks bestyrelse for en 4-årig periode. 1. udpegningsperiode er dog kun frem til 31.12.2008

Formandskabet blev bemyndiget til at udpege alternative kandidater, hvis en eller flere af de udpegede ikke ønsker at indgå i bestyrelsen.

Derudover anbefalede Vækstforum, at bestyrelsen udvides med 2 erhvervsrepræsentanter.

 

6. UDVIDELSE AF INITIATIV 9A

 

Sagsfremstilling

 

Vækstforum åbnede den 11. september, via initiativ 9A, op for indsatser med henblik på at understøtte realiseringen af partnerskabsaftalen mellem Vækstforum og regeringen. Det skete på grund af, at de tre eksisterende initiativer indenfor Menneskelige Ressourcer i Vækstforums handlingsplan (initiativerne 9, 10 og 11) ikke var tilstrækkelige til at understøtte realiseringen af partnerskabsaftalen.

Sekretariatet har vurderet, at endnu et væsentligt mål i partnerskabsaftalen, nemlig målet om: at 50 % af alle unge skal have en videregående uddannelse ikke understøttes tilstrækkeligt af initiativerne i Vækstforums handlingsplan. Ingen af initiativerne har fokus på, at flere unge skal have en kort videregående (KVU) eller en mellemlang videregående uddannelse (MVU).

-Initiativ 9 har de lange videregående uddannelser som målgruppe (LVU)

-Initiativ 9A har erhvervsuddannelserne og de kortuddannede som målgruppe

-Initiativ 10 og 11 har efteruddannelsesområdet som målgruppe

Sekretariatet foreslår derfor, at initiativ 9A får endnu en indgang, der åbner op for indsatser målrettet at 50 % af de unge får en kort eller mellemlang videregående uddannelse.

 

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

 • at Vækstforum godkender udvidelsen af initiativ 9A og bemyndiger sekretariatsgruppen til at udvide ansøgningsvejledningen

 

Beslutning:

Indstillingen blev tiltrådt.

 

ORIENTERING

 

7. INITIATIV 3: SEKRETARIAT FOR POTENTIELLE KLYNGER

Sagsfremstilling

Sekretariatet har efter at have holdt møder med i alt 7 afgivere af interessetilkendegivelser vedr. etablering af sekretariatet for potentielle klynger udvalgt Væksthuset i samarbejde med SDU, Oxford Research samt Teknologisk Institut til at afgive tilbud på opgaven. Teknologisk Institut meddelte ved fristens udløb, at de alligevel ikke ville afgive tilbud, hvorfor der kun indkom 2: Et fra Væksthuset i samarbejde med SDU og et fra Oxford Research i samarbejde med Innovationsfabrikken.

De to tilbud er præsenteret og vurderet i bilag 9. Heraf fremgår det, at ingen af de to tilbud lever op til kriterierne i det udsendte tilbudsmateriale. I korte træk repræsenterer tilbuddet fra Oxford Research/Innovationsfabrikken stærke kompetencer inden for klyngeudvikling, men en tvivlsom forankring i regionens samlede innovationssystem, mens tilbuddet fra Væksthuset/SDU repræsenterer en stærk forankring i regionens samlede innovationssystem men tvivlsomme kompetencer inden for klyngeudvikling.

Sekretariatet indstiller derfor, at der ikke umiddelbart tages imod nogen af de fremkomne tilbud på det foreliggende grundlag med henvisning til at ingen af dem lever op til kriterierne i udbudsmaterialet. I stedet overgår sagen til ”Udbud efter forhandling”, hvor der forhandles med parterne om at realisere formålet som forudsætning for at få tildelt opgaven.

Formandskabet har bemyndiget sekretariatet til, at sikre at formålet med initiativet realiseres hurtigst muligt i et udbud efter forhandling og afslutte kontrakten.

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 

 • At Vækstforum tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

8. ANMODNING OM MØDE MED FORMANDSKABET FRA FORMÆNDENE FRA DE FIRE SUBREGIONALE UDVIKLINGSSELSKABER


Sagsfremstilling

Vækstforumsekretariatet har modtaget anmodning om et møde med formandskabet for Vækstforum fra formændene fra de fire subregionale udviklingsselskaber i Region Syddanmark, Trekantområdet innovationsforum, Udviklingsråd Sønderjylland, Sydvestjysk Udviklingsforum og Udviklingsforum Odense.

Formandskabet har besluttet at invitere til et møde, hvor SUS I/S, der tidligere har anmodet om et lignende møde, samt Væksthuset også inviteres. Dette møde afholdes i forlængelse af det næste formandskabsmøde den 22. maj kl. 15-17.

 

Beslutning:

Vækstforum tilsluttede sig Formandskabets beslutning om at afholde et møde med de fire regionale udviklingsselskaber, hvor også SUS I/S og Væksthuset inviteres med. Formålet med mødet er en strategisk drøftelse af punkter, som mødedeltagerne anmodes om at melde ind til sekretariatet inden mødet, der forventes afholdt d. 22. maj kl. 15-17.

 

9. HØRINGSBREV VEDR. DEN KONKURRENCEUDSATTE PULJE 2008

 

Sagsfremstilling

 

Erhvervs- og Byggestyrelsen har oven på det hektiske forløb med ansøgningerne til den konkurrenceudsatte pulje i 2007 udarbejdet et notat, hvori et forløb for 2008 beskrives, der søger at tage højde for uhensigtsmæssighederne i 2007-forløbet.

Notatet rummer følgende hovedpunkter:

 1. Der kan søges om midler til 3 klare temaer, der meldes ud efter Danmarks Vækstråds møde den 11. marts.
  1. Fremme af effektiv energianvendelse og vedvarende energi
  2. Gode rammevilkår for udenlandsk arbejdskraft
  3. Forbedrede rammevilkår for udvikling af klyngerelationer
 2. Kriterier for vurdering af projekterne gøres klarere og fælles for alle regionale vækstfora
 3. Der fastlægges én fælles ansøgningsfrist den 15. august med frist for indsendelsen til EBST den 15. oktober

I høringsbrevet foreslås at sekretariatet for Danmarks Vækstråd, der indstiller om ansøgninger til den konkurrenceudsatte pulje, overtager sagsbehandlingen af de indkomne ansøgninger, da ingen af de anvendte kriterier i denne forbindelse kræver særlig regional indsigt. Herefter bringes ansøgningerne som hidtil i høring i de regionale vækstfora.

For så vidt angår de foreslåede temaer og kriterier til vurdering tilslutter Syddansk Vækstforum sig bestræbelserne på at blive klarere og sikre større ensartethed i vurderingskriterierne.

For så vidt angår de foreslåede frister, anerkender Syddansk Vækstforum bestræbelserne på at gøre forløbet bedre, men må meddele at fristerne ikke opfylder de Syddanske behov for tid til ordentlig sagsbehandling og politisk vurdering. Det foreslås at ansøgninger til den konkurrenceudsatte pulje må have samme frist som alle andre ansøgninger, der skal behandles på Vækstforums møde den 11. september. Denne frist er fastsat til den 11. juni.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning. Fastlæggelsen af samme frist for ansøgninger til den konkurrenceudsatte pulje som for øvrige ansøgninger sker bl.a. for at undgå skriftlige voteringer med kort frist. Giver det problemer for enkelte ansøgere skal formandskabet orienteres herom.

 

10. STATUSNOTAT PÅ HANDLINGSPLANENS 17 INITIATIVER

 

Sagsfremstilling

Notatet giver overblik over handlingsplanens udmøntning.

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

 • at Vækstforum tager orienteringen til efterretning


Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

11. ØKONOMIOVERSIGT

 

Oversigten viser hvor mange midler Vækstforum har indstillet før dette møde.

Indstillede og bevilgede midler fordelt efter finansieringskilde i 2007 (i DKK)

 

 

Indstillet

Bevilget

Budget

Socialfonden

17.307.065

5.288.023

51.000.000

Regionalfonden

10.108.750

2.557.600

51.000.000

Regionale Erhvervsudviklingsmidler

57.664.240

50.312.840

80.000.000

Total

85.080.055

58.158.463

182.000.000

       

Bevilgede midler fordelt på indsatsområde (i DKK)

     
 

Indstillet

Bevilget

 

Klyngeudvikling

16.326.150

5.700.000

 

Oplevelsesøkonomi

25.813.640

25.813.640

 

Det sunde liv

430.000

430.000

 

Menneskelige ressourcer

16.414.315

5.828.023

 

Forskning, innovation og nye teknologier

16.448.200

12.611.800

 

Iværksætteri

1.872.750

-

 

Andet

7.775.000

7.775.000

 

Total

85.080.055

58.158.463

 
       

Indstillede midler til gavn for yderområderne (i DKK)

I alt

I pct.

Mål pct.

Socialfonden

3.093.569

17,5

41

Regionalfonden

871.140

8,6

41

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

 • at Vækstforum tager nærværende orientering til efterretning

 

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning med en bemærkning om, at yderområdeprocenten fortsat er lav. Dette er et opmærksomhedspunkt for Vækstforum.

 

12. MEDDELELSER

 

 • Svar fra økonomi- og erhvervsministeren 11.1.2008 (bilag 12.a)
 • Orientering om forhandlingerne i forlængelse af ministerbrevet
 • Beslutningsreferat fra Danmarks Vækstråd (bilag 12.b og 12.c)

 

Beslutning:

Drøftelse af Danmarks Vækstråds papir om best practise for vækstfora tages på næste møde i Vækstforum.

 

Del II - BEHANDLING AF ANSØGNINGER

Det gælder for alle ansøgningerne, at de indstillede beløb er maksimumbeløb, idet der stadig pågår en afklaring af ansøgningernes budgetmæssige forudsætninger, hvorfor sekretariatet bemyndiges til eventuelt at foretage korrektioner efterfølgende. Derudover gøres der opmærksom på, at der er forbehold eller forudsætninger, især mht. statsstøttereglerne, der skal opfyldes for at beløbet kan bevilges. Dette fremgår af de enkelte sagsfremstillinger.

 

13. INITIATIV 1 og 2 - SYDDANSKE STYRKEPOSITIONER og SPIRENDE KLYNGER

Sagsfremstilling

Der er indkommet fem ansøgninger. Sekretariatsgruppen har foretaget en kvalitetsvurdering – efter input fra eksterne eksperter. Vurderingen fremgår af de medsendte indstillingsskemaer.

Fire ansøgninger er placeret i kategori A mens den femte vurderes at falde uden for Vækstforums strategi og handlingsplan og derfor indstilles til afslag.

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 • at Vækstforum jvf. sagsfremstillingen indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet Danish Water Services modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 7.414.853 kr og at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges støtte af de regionale erhvervsudviklingsmidler på 583.606 kr
 • at Vækstforum jvf. sagsfremstillingen indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet Sustain Agri modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 4.538.194 kr. og at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges støtte af de regionale erhvervsudviklingsmidler på 1.153.194 kr
 • at Vækstforum jvf. sagsfremstillingen indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet Fokus på Dansk Offshore modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 2.490.976 kr. og at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges støtte af de regionale erhvervsudviklingsmidler på 1.205.776 kr
 • at Vækstforum jvf. sagsfremstillingen indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet Fresh convenience via alt. salgskanaler modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 683.333 kr.
 • at Vækstforum jvf. sagsfremstillingen indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet KIFF – klyngeudvikling og innovationssamspil gennem formidlet forskning

modtager afslag fra Den Europæiske Socialfond, og at projektet ikke indstilles til støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

Det bemærkes at KIFF tidligere blev indstillet til støtte fra den konkurrenceudsatte pulje og også af Danmarks Vækstråd er indstillet til støtte derfra. At projektet nu indstilles til C skyldes, at det ikke støtter op om en regionalt prioriteret indsats, hvilket ikke blev tillagt samme vægt ved indstillingen til den konkurrenceudsatte pulje.

 

Beslutning:

Indstillingerne blev tiltrådt.

 

14. INITIATIV 4+7 – OPLEVELSESØKONOMI

Sagsfremstilling

Der er indkommet 2 ansøgninger til udvikling af nye forretningsområder og regionale oplevelsesfyrtårne. Sekretariatsgruppen har foretaget en kvalitetsvurdering af ansøgningerne og indstillet den ene i kategori A og den anden i kategori C.

Beslutningspunkt

Det indstilles,  

 • at Vækstforum jvf. sagsfremstillingen indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen at projektet Hærvejen – et moderne oplevelsesrum med historiske rammer modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 1.450.000 kr. og at Vækstforum indstiller til regionsrådet at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 725.000 kr
 • at Vækstforum jvf. sagsfremstillingen indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet Grænseregionens Lokal TV modtager afslag fra Den Europæiske Regionalfond, og at projektet ikke indstilles til støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

 

Beslutning:

Indstillingerne blev tiltrådt.

 

Projektet Hærvejen – et moderne oplevelsesrum med moderne rammer blev indstillet til støtte med en præcisering af, at dette sker under forudsætning af, at projektet overføres til Syddansk Turisme fra det nedlagte RST – Vejle Amts Turistfond.

 

15. INITIATIV 9 MENNESKELIGE RESSOURCER - SYDDANSK AKADEMIKERSATSNING

Sagsfremstilling

Der er indkommet fire ansøgninger. Sekretariatsgruppen har foretaget en kvalitetsvurdering og kategorisering af den enkelte ansøgning. Vurderingen og kategoriseringen fremgår af de medsendte indstillingsskemaer.

De fire ansøgninger er placeret i kategori A og indstilles til støtte under initiativ 9.

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 • at Vækstforum jvf. sagsfremstillingen indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet Evaluering af et optagelsesprojekt modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 640.590 kr og at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges støtte af de regionale erhvervsudviklingsmidler på 320.295 kr
 • at Vækstforum jvf. sagsfremstillingen indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet Syddanske Ingeniørpionerer v/SDUmodtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 3.530.750 kr og at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges støtte af de regionale erhvervsudviklingsmidler på 1.765.375 kr
 • at Vækstforum jvf. sagsfremstillingen indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet Viden til Vækst modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 6.641.285,60 kr og at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges støtte af regionale erhvervsudviklingsmidler på 3.320.642,80 kr
 • at Vækstforum jvf. sagsfremstillingen indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet Mind the Gapmodtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 8.241.899 kr og at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges støtte af de regionale erhvervsudviklingsmidler på 4.120.949 kr.

Beslutning:

Indstillingerne blev tiltrådt.

 

16. INITIATIV 9A MENNESKELIGE RESSOURCER - FLERE UNGE GENNEMFØRER EN UNGDOMSUDDANNELSE, ØGET OPKVALIFICERING AF DEN KORTUDDANNEDE DEL AF ARBEJDSSTYRKEN SAMT ETABLERING AF "FLERE OG BEDRE JOB"

 

Sagsfremstilling

Der er indkommet tre ansøgninger. Sekretariatsgruppen har foretaget en kvalitetsvurdering og kategorisering af den enkelte ansøgning. Vurderingen og kategoriseringen fremgår af de medsendte indstillingsskemaer.

Én ansøgning er placeret i kategori A og indstilles til støtte under initiativ 9 A. Én ansøgning indstilles til drøftelse og én ansøgning indstilles til afslag.

Indstillingen om tilsagn til projekt Prof4U er udarbejdet under forudsætning af, at Vækstforum tidligere på dagens møde har godkendt, at initiativ 9 A åbner for indsatser målrettet at 50 % af de unge får en kort eller mellemlang videregående uddannelse.

Projekt Syddansk Kompetencenetværk er en genfremsendelse af en ansøgning, der i 2007 blev indsendt til de konkurrenceudsatte midler inden for et regionalt prioriteret område. Syddansk Vækstforum indstillede dengang projektet positivt til tilsagn, men projektet blev efterfølgende ikke – blandt de mange indkomne ansøgninger - udvalgt af Erhvervs- og Byggestyrelsen til at blive indstillet til tilsagn af Danmarks Vækstråd og ministeren. Derfor er ansøgningen nu indsendt til de regionale midler. På sekretariatsmødet den 7. februar 2008 drøftedes blandt andet projektets effekt. På baggrund heraf fik VUC Vejle mulighed for kort at beskrive fire konkrete aktiviteter og effekten af disse, og projektet indstilles derfor til (B) drøftelse i Vækstforum.

 

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 • at Vækstforum jvf. sagsfremstillingen indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet Prof4U modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 9.968.690 kr
 • at Vækstforum jvf. sagsfremstillingen beslutter om det skal indstilles til Erhvervs- og Byggestyrelsen at projektet Syddansk Kompetencenetværk skal modtage tilsagn eller afslag fra Den Europæiske Socialfond på 7.117.190 kr.
 • at Vækstforum jvf. sagsfremstillingen indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet Medarbejdere som forandringsaktører modtager afslag fra Den Europæiske Socialfond

Beslutning:


Vækstforum indstillede til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet Prof4U modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond9.968.690 kr.

Vækstforum besluttede at indstilles til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet Syddansk Kompetencenetværk skal modtage tilsagn fra Den Europæiske Socialfond7.117.190 kr.

Vækstforum besluttede at indstille til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet Medarbejdere som forandringsaktører modtager afslag fra Den Europæiske Socialfond.

 

 

17. INITIATIV 12A INTELLIGENT OG EFFEKTIV ENERGIUDNYTTELSE

Sagsfremstilling

Der er indkommet 5 ansøgninger til ”Intelligent og effektiv energiudnyttelse”.Sekretariatsgruppen har foretaget en kvalitetsvurdering og kategorisering af den enkelte ansøgning. Vurderingen og kategoriseringen fremgår af de medsendte sagsfremstillinger.

Fire af ansøgningerne er placeret i kategori A og indstilles til støtte under initiativ 12A. Én ansøgning indstilles til afslag.

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 • at Vækstforum jvf. sagsfremstillingen indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet Miljønetværkenes klimaprojekt modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 2.466.191 kr. og at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges støtte af de regionale erhvervsudviklingsmidler på 1.233.095 kr
 • at Vækstforum jvf. sagsfremstillingen indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet Energibesparelser i privat bygningsmassemodtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 510.175 kr. kr. og at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges støtte af de regionale erhvervsudviklingsmidler på 255.087 kr
 • at Vækstforum jvf. sagsfremstillingen indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet Bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 1.917.857 kr
 • at Vækstforum jvf. sagsfremstillingen indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet Intelligent energihåndtering i væksthuse modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 13.253.670,50 kr og at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges støtte af de regionale erhvervsudviklingsmidler på6.626.835 kr
 • at Vækstforum jvf. sagsfremstillingen indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet Energisparekurser for udførende SMV’ermodtager afslag fra Den Europæiske Regionalfond.

Beslutning:

Indstillingerne blev tiltrådt.

 

18. INITIATIV 15 IVÆRKSÆTTERI - VÆKSTIVÆRKSÆTTERE INDEN FOR KLYNGERNE

Sagsfremstilling

Der er indkommet tre ansøgninger til Vækstiværksættere inden for klyngerne. Én af ansøgerne har efterfølgende ønsket at stille ansøgningen i bero indtil næste ansøgningsfrist den 13. marts 2008.

Sekretariatsgruppen har foretaget en kvalitetsvurdering af de to andre ansøgte projekter. Vurderingerne fremgår af de medsendte indstillingsskemaer. Den ene af ansøgningerne er placeret i kategori A, mens det andet ansøgte projekt indstilles til afslag.


Beslutningspunkt

Det indstilles,

 • at Vækstforum jvf. sagsfremstillingen indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen at projektet Alu-Iværksætter modtager tilsagn på 900.000 kr. fra Den Europæiske Regionalfond, og at Vækstforum indstiller til regionsrådet at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 450.000 kr
 • at Vækstforum jvf. sagsfremstillingen indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen at projektet Asian Platform Region South Denmark modtager afslag fra Den Europæiske Regionalfond, og at projektet ikke indstilles til støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Beslutning:

Indstillingerne blev tiltrådt.

 

19. INITIATIV 16 IVÆRKSÆTTERI - FLERE SPIN-OFF VIRKSOMHEDER

Sagsfremstilling

Der er indkommet 1 ansøgning til Flere spin-off virksomheder. Sekretariatsgruppen har foretaget en kvalitetsvurdering af ansøgningen og indstillet den i kategori A.

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 • at Vækstforum jvf. sagsfremstillingen indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen at projektet Spin-off Factory modtager tilsagn på 1.661.175 kr. fra Den Europæiske Regionalfond og at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at ansøgningen bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 830.587 kr.

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt

 

20. KVALIFICERING AF TEKNOLOGIMATCH M.M.

 

Sagsfremstilling

Formandskabet har drøftet et mindre beløb på 100.000 kr. til kvalificering af ansøgningsmateriale til initiativet Teknologimatch og på den baggrund vurderet, at det til sådanne formål generelt er hensigtsmæssigt, at sekretariatet ikke ulejliger Vækstforum med ansøgninger, men i stedet råder over mindre beløb som arbejdskapital i forbindelse med kvalificering af bl.a. ansøgningsmateriale. Derfor indstiller Formandskabet, at der afsættes en ramme til sekretariatet på 1.000.000 kr. til kvalificering af ansøgningsmateriale til Teknologimatch og lignende formål. Sekretariatet redegør ved årets slutning for anvendelsen.

Beslutningspunkt

 

Formandskabet indstiller,

 • at Vækstforum bevilger en ramme på 1.000.000 kr. til sekretariatet til kvalificering af ansøgningsmateriale og lignende formål i 2008. Sekretariatet redegør ved årets afslutning skriftligt over for Vækstforum for anvendelsen.


Beslutning:

Indstillingen blev tiltrådt.

 

21. EVT.


Carl Holst orienterede om, at Formandskabets møder er blevet præciseret til at være sagsforberedende, at ansøgningerne tages ud af dagsordenerne til Formandskabet og at Vækstforums møder som udgangspunkt afvikles efter samme åbenhed som Danmarks Vækstråd. Dog vil den nuværende grad af åbenhed ikke blive begrænset.


Siden er sidst opdateret 11-12-2014
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring