Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Miljø - referat 04-03-2008

Mødedato
04-03-2008 kl. 9:00

Mødested
Rådhuset i Grindsted, Jorden Rundt 1, Grindsted

Medlemmer
William Jensen, Carl Erik Jensen, Jørgen Bundsgaard, Ole Jacobsen, Poul Weber, Thyge Nielsen, Carsten Abild, Jytte Gramstrup Lauridsen, John Lohff

 

 

Dagsorden

 1. Handleplan for de fire forureninger i Grindsted by
 2. Region Syddanmarks strategi over for jordforurening - Behandling af høringssvar
 3. Forslag til Region Syddanmarks bæredygtighedsstrategi
 4. Eventuelt

 

1.      Handleplan for de fire forureninger i Grindsted by

Sagsnr:

07/7173

Resumé

Mødet indledes med en rundvisning til banegravsdepotet og afløbsgrøften, hvor Jordforureningsafdelingen sammen med Billund Kommune vil orientere om den viden, der eksisterer i dag om de to lokaliteter. Efter rundvisningen vil udvalget drøfte, om handleplanen for de fire forureninger i Grindsted by skal indeholde aktiviteter i forhold til "kan-opgaver" ved banegravsdepotet. Jordforureningsafdelingen har udarbejdet forslag til, hvad sådanne "kan-opgaver" kan bestå i.   

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg vedr. miljø drøftede på sit sidste møde den 29. januar 2008 forslag til handleplan for de fire forureninger i Grindsted by. Udvalget besluttede at udskyde punktet om "kan-opgaver" vedrørende eventuelle aktiviteter relateret til banegravsdepotet til mødet den 4. marts 2008.

I henhold til Jordforureningsloven er arealet ved banegravsdepotet ikke omfattet af en offentlig indsats. Regionen kan politisk vælge at prioritere en indsats med det formål at beskytte befolkningen mod at komme i kontakt med forureningen. I givet fald er der tale om en "kan-opgave", som regionen prioriterer at sætte i gang begrundet i, at forureningen betragtes som helt særlig og så omfattende, at det er nødvendigt at gøre mere end f.eks. den skiltning, der er ved banegravsdepotet i dag, og som er anbefalet af embedslægen.

Banegravsdepotet indeholder produktionsaffald fra Grindstedværket, som er deponeret i perioden 1934 -1962. Deponeringerne har omfattet stort set alle de affaldsprodukter på fast form, der forekom ved virksomhedens produktion f.eks. aktiv kul med stort indhold af kemikalier, gipsaffald indeholdende ca. 6,5 tons kviksølv samt stoffer fra virksomhedens bundfældningsanlæg for spildevand.

Undersøgelserne af miljøpåvirkninger fra banegravsdepotet begyndte i 1972. Der er analyseret for kviksølv i grundvandsprøver udtaget 8 gange i perioden 1972-1982. Der er fundet kviksølvkoncentrationer over 1 mg/l op til 250 m fra depotet.

I 1987 har Ingeniørfirmaet Krüger udarbejder et skitseprojekt til overdækning af banegravsdepotet. Overdækningen blev dengang anslået at ville koste 1.450.000 kr.

I 1988 har Ingeniørfirmaet Tage Sørensen bestemt depotets nøjagtige udtrækning og volumen. Det totale affaldsvolumen er beregnet til 8.000 kbm inkl. 3.500 kbm overjord bestående af byggeaffald.

I 1989 har Ingeniørfirmaet Tage Sørensen lavet et overslag over omkostninger forbundet med mulige afværgeforanstaltninger. De omfatter:

 • Bortgravning og deponering i specialdepot: 3.600.000 kr. ekskl. udgifter til deponeringsgrund, da der var tale om en kommunal grund
 • Bortgravning og deponering på Grindsted gl. Losseplads: 1.800.000 kr.
 • Bortgravning og rensning/deponering på Kommunekemi: 67.720.000. kr.

Ingen af de foreslåede tiltag er blevet gennemført. I dag er banegravsdepotet et ubenyttet areal bevokset med krat, buske og træer. Depotet ligger bynært og tæt ved kolonihaver. Efter anbefaling fra embedslægen er der på en offentlig sti, som passerer forbi depotet opsat to skilte, som oplyser om forureningen.

Handleplanens "skal-opgaver", vil omfatte en vurdering af depotets risiko for grundvandet. Derimod vil "skal-opgaverne" ikke se på den risiko, som depotet kan udgøre i forhold til kontakt med forureningen og indånding af eventuelle dampe fra deponeringen, hvis man færdes direkte ovenpå deponeringen.

Jordforureningsafdelingen har gennemgået materialet vedr. banegravsdepotet. Der er en række forhold, som det er nødvendigt at få belyst for at vurdere risikoen for kontakt og indånding ved ophold på depotet. Det drejer sig om:

 • hvor godt er depotet dækket af, som det ligger i dag,
 • hvilke stoffer indeholder depotet, og hvilke sundhedsmæssig risiko udgør de ved ophold på depotet
 • sker der en afdampning fra deponeringen

"Kan-opgaven" kan omfatte:

 • Kemisk studie af deponerede stoffer med henblik på risikovurdering af stofferne og fastlæggelse af analysemetoder.
 • Undersøgelser af forureningsniveau i de øverste jordlag på banegravsdepotet
 • Undersøgelse af det eksisterende dæklags tykkelse.
 • Undersøgelse af om affaldet giver anledning til afdampning, som der skal tages højde for i forbindelse med en evt. afdækning.
 • Risikovurdering i forhold til ophold på depotet
 • Opstilling af forslag inkl. prisoverslag til en indsats for at begrænse risikoen ved ophold på depotet.

Der er Ingen nye bilag, men der henvises til bilag til udvalgsmøde den 29. januar 2008, se venligst http://www.regionsyddanmark.dk/wm231762 samt til referat fra samme møde, se venligst http://www.regionsyddanmark.dk/wm232096

Indstilling

Det indstilles:

 • At udvalget på baggrund af besigtigelsen af lokaliteterne og den efterfølgende drøftelse kommer med sine kommentarer til prioritering og igangsættelse af "kan-opgaven", som er nævnt i handleplanen,
 • At udvalgets kommentarer indarbejdes i handleplanen, som herefter sendes videre til behandling i forretningsudvalget og regionsrådet.

 

Udvalget

Udvalget drøftede handleplanen for de fire forureninger i Grindsted by, herunder prioritering og igangsættelse af de "kan-opgaver", som er nævnt i handleplanen. 

Udvalget pegede på, at der er behov for at inddrage Miljøministeriet og Billund Kommune i forhold til de videre undersøgelser af forureningen i Grindsted by. 

Udvalget anbefaler i forlængelse heraf, at der tages kontakt til Miljøministeriet og Billund Kommune med henblik på en fælles drøftelse. 

Endelig anbefaler udvalget, at der i det videre forløb løbende foretages vurderinger af, om de nuværende foranstaltninger omkring Banegravsdepotet er tilstrækkelige.

 

 

 

 

2.      Region Syddanmarks strategi over for jordforurening – Behandling af høringssvar

Sagsnr:

07/6334

Resumé

Regionens strategi for indsatsen over for jordforurening har været i høring. Høringsperioden er nu slut, og der er indkommet 12 høringssvar fra 9 kommuner, et statsligt miljøcenter, et vandforsyningsselskab og en børneinstitution. På baggrund af høringssvarerne er der udarbejdet forslag til tilføjelser til strategien og arbejdsplaner.

Sagsfremstilling

I 2007 har jordforureningsafdelingen igangsat en proces med henblik på at opstille principper og målsætninger for Region Syddanmarks administration af jordforureningsområdet fra 2008 og fremover. Regionsrådet havde en indledende drøftelse af den overordnede prioritering den 7. maj 2007. Et forslag til en strategi på jordforureningsområdet blev fremlagt ved regionsrådsmødet den 20. december 2007. Regionsrådet vedtog at sende forslaget i høring frem til den 8. februar 2008.

I høringsperioden har forslaget været fremsendt til statens miljøcentre, kommunerne, vandværksforeningerne og embedslægeinstitutionen. Jordforureningsafdelingen har afholdt høringsmøde med disse interessenter den 15. januar 2008. Desuden har forslaget været fremlagt offentligt på regionens internetsider.

Høringsperioden er nu slut og der er indkommet 12 høringssvar fra 9 kommuner, et statsligt miljøcenter, et vandforsyningsselskab og en børneinstitution.

I det medfølgende notat gengives de indkomne synspunkter fordelt på i alt 12 emner. For hvert emne er jordforureningsafdelingens forslag til besvarelse og behandling af synspunkterne angivet. Generelt giver høringssvarene anledning til konkretiseringer i strategiplanen og i den kommende arbejdsplan for 2008. De øvrige høringssvar tages til efterretning.

I 2008 udmøntes strategien i en arbejdsplan, som fremlægges til politisk behandling i umiddelbar forlængelse af vedtagelsen af strategiplanen. Arbejdsplanen skal efterfølgende fremlægges i offentlig høring i 4 uger og sammen med de indkomne høringssvar fremlægges den til endelig politisk behandling.

Strategien er udmøntet i fem målområder:

 1. Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen
 2. Mindske sundhedsrisikoen
 3. Dialog om prioriteringen af regionens indsats
 4. Effektivitet og udvikling
 5. Åbenhed, service og dialog

Strategiens hovedprincipper er:

 • Indsatsen over for grundvandstruende forureninger i grundvandsindsatsområderne har højest prioritet.
 • Indsatsen over for aktuelle indeklimaproblemer på boliggrunde prioriteres højt.
 • I særlige tilfælde prioriteres indsatsen over for jordforurening med kontaktrisiko, hvor stoffernes farlighed og koncentration giver en uacceptabel risiko.
 • Kortlægning af muligt forurenede arealer gennemføres i samme rækkefølge og om muligt i samme takt som grundvandskortlægningen.
 • Videregående undersøgelser og indsats prioriteres på baggrund af grundvandets sårbarhed og den trussel, de forurenede arealer udgør.
 • Indsatsen koordineres med indsatsplanerne for grundvandet og de fremtidige vandplaner.
 • I forlængelse af strategien prioriteres en videreførelse af de tidligere amters indsats over for jordforurening på børneinstitutioner i ældre bykerner og forurening fra renserier, der udgør en risiko for grundvandet og indeklimaet i boliger.

Den samlede opgave forudsættes løst inden for områdets nuværende ressourcer (2007).

Indstilling

Det indstilles:

 • At de foreslåede tilføjelser til strategi og arbejdsplan drøftes med henblik på, at udvalgets kommentarer indarbejdes i strategien inden videresendelse til behandling i forretningsudvalget og regionsrådet.

Udvalget

Udvalget anbefaler indstillingen over for forretningsudvalget og regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

 

3.      Forslag til Region Syddanmarks bæredygtighedsstrategi

Sagsnr:

07/9115

Resumé

Forslag til Region Syddanmarks bæredygtighedsstrategi med mål og handleplaner fremlægges til drøftelse i det særlige udvalg vedr. miljø. Bæredygtighedsstrategien dækker såvel det interne bæredygtighedsarbejde i virksomheden Region Syddanmark som det eksterne bæredygtighedsarbejde med eksterne aktører. Mål og handleplaner er udarbejdet med udgangspunkt i de fire indsatsområder: klima, biologisk mangfoldighed, virksomheden Region Syddanmarks sociale ansvarlighed samt inddragelse af borgere og erhvervsliv i bæredygtighedsarbejdet.

Sagsfremstilling

Regionerne skal jf. planloven udarbejde en strategi for bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Strategien skal beskrive, hvordan der arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet. Strategien skal indeholde målsætninger inden for følgende indsatsområder:

 • mindskelse af miljøbelastningen
 • fremme af bæredygtig regional udvikling
 • inddragelse af befolkning og erhvervslivet
 • samspil mellem beslutninger vedr. miljø, trafik, erhverv, sociale forhold, sundhed, uddannelse, kultur og økonomi

Region Syddanmarks bæredygtighedsstrategi dækker såvel det interne bæredygtighedsarbejde (virksomheden Region Syddanmark) som det eksterne bæredygtighedsarbejde.

Den 15. august 2007 drøftede det særlige udvalg vedr. trafik og miljø den overordnede politik og ramme for bæredygtighedsstrategien. På den baggrund er der arbejdet videre med forslag til mål og handleplaner. Selve politikken er tænkt som en langsigtet politik, mens mål og handleplaner dækker perioden 2008-2011. Mål og handleplaner er udarbejdet med udgangspunkt i de fire prioriterede indsatsområder: klima, biologisk mangfoldighed, virksomheden Regions Syddanmarks sociale ansvarlighed samt inddragelse af borgere og erhvervsliv i bæredygtighedsarbejdet. På alle de fire områder er der arbejdet i regionalt, nationalt og internationalt perspektiv foruden virksomheden Regions Syddanmarks indsats.

Mål og handleplaner er udarbejdet i samarbejde mellem de interne aktører, mens eksterne aktører er inddraget via dialoggrupperne i arbejdet med den regionale udviklingsplan, hvor bæredygtighed er én af tre værdier.

Bæredygtighedsstrategien er planlagt fremlagt til vedtagelse i Regionsrådet den 21. april 2008. Herefter skal den sendes til Miljøstyrelsen til orientering.

Indstilling

Det indstilles:

 • At det særlige udvalg vedr. miljø drøfter forslag til bæredygtighedsstrategiens mål og handleplaner med henblik på videresendelse til behandling i forretningsudvalget og beslutning i regionsrådet.

Udvalget

Udvalget drøftede forslaget til bæredygtighedstrategiens mål og handleplaner.

Udvalget anbefaler, at forslaget sendes videre til behandling i forretningsudvalget og regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

4.      Eventuelt

Sagsnr:

08/1209


Siden er sidst opdateret 06-03-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring