Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Referat fra mødet den 26. februar 2008

Referat af

Møde i Formandskabet

den 26. februar 2008 kl. 13-15 i Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle, Mødeværelse 1

Sted:

Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle, Samlingssalen

Deltagere:

C.C. Nielsen (fungerende formand), Johnny Søtrup, Jens Oddershede, Kjeld Zacho, Mikkel Hemmingsen, Rune Stig Mortensen og Stefan Brendstrup (ref.)

Afbud:

Carl Holst

 

Indholdsfortegnelse

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

2. OPLÆG VEDR. PARTNERSKABSAFTALEN

3. OPFØLGNING PÅ PARTNERSKABSAFTALEN

4. HANDLINGSPLAN 2009-2010

5. ÅBENHED VEDR. DAGSORDNER TIL MØDER I FORMANDSKABET OG I VÆKSTFORUM

6. INDSTILLING OM UDPEGNING AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN OG REPRÆSENTANTSKABET FOR FONDEN SYDDANSK TURISME

7. UDVIDELSE AF INITIATIV 9A

8. INITIATIV 1 og 2 KLYNGEUDVIKLING - SYDDANSKE STYRKEPOSITIONER og SPIRENDE KLYNGER

9. INITIATIV 3: SEKRETARIAT FOR POTENTIELLE KLYNGER

10. INITIATIV 4+7 – OPLEVELSESØKONOMI

11. INITIATIV 9 MENNESKELIGE RESSOURCER - SYDDANSK AKADEMIKERSATSNING

12. INITIATIV 9A MENNESKELIGE RESSOURCER - FLERE UNGE GENNEMFØRER EN UNGDOMSUDDANNELSE, ØGET OPKVALIFICERING AF DEN KORTUDDANNEDE DEL AF ARBEJDSSTYRKEN SAMT ETABLERING AF "FLERE OG BEDRE JOB"

13. INITIATIV 12A INTELLIGENT OG EFFEKTIV ENERGIUDNYTTELSE

14. INITIATIV 15 IVÆRKSÆTTERI - VÆKSTIVÆRKSÆTTERE INDEN FOR KLYNGERNE

15. INITIATIV 16 IVÆRKSÆTTERI - FLERE SPIN-OFF VIRKSOMHEDER

16. INITIATIV 12 - TEKNOLOGIMATCH

17. ANMODNING OM MØDE MED FORMANDSKABET FRA FORMÆNDENE FRA DE FIRE SUBREGIONALE UDVIKLINGSSELSKABER

18. HØRINGSBREV VEDR. DEN KONKURRENCEUDSATTE PULJE 2008

19. STATUSNOTAT PÅ HANDLINGSPLANENS 17 INITIATIVER

20. ØKONOMIOVERSIGT

21. MEDDELELSER

22. EVT.

 

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

 

2. OPLÆG VEDR. PARTNERSKABSAFTALEN

Kontorchef Sigmund Lubanski, Økonomi- og Erhvervsministeriets departement, holder et oplæg vedr. partnerskabsaftale på Vækstforums møde. Han vil bl.a. komme ind på baggrunden for aftalen, relationen mellem globaliserings- og erhvervsudviklingsstrategien, den kommende proces og mulige temaer for formandskabets møde med ministeren ultimo maj.

 

3. OPFØLGNING PÅ PARTNERSKABSAFTALEN

Sagsfremstilling

På det seneste møde efterspurgtes Vækstforums forslag til mulige aktører. Sekretariatet har ikke modtaget flere forslag og tager nu initiativ til yderligere inddragelse af regionale aktører på områder af partnerskabsaftalen, hvor yderligere indsats fra regional side behøves.

Notatet omhandler den årlige opfølgning på partnerskabsaftalen og skitserer forårets proces hen mod mødet med økonomi- og erhvervsministeren, herunder forslag til temadrøftelsen.

Beslutningspunkt

Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum

 • at formandskabets drøftelse med ministeren omhandler følgende temaer: Det grænseoverskridende samarbejde vs. Øresundssamarbejdet, Energi samt Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft
 • at Vækstforum på martsmødet forbereder formandskabets møde med ministeren, bl.a. gennem drøftelse af regionale udfordringer på de tre temaer.

Beslutning:

Indstillingen blev tiltrådt. Mødet lægges ultimo juni. Der lægges et oplæg frem på vækstforums møde den 10. juni.

 

4. HANDLINGSPLAN 2009-2010

Sagsfremstilling

Ved udgangen af 2008 udløber Vækstforums første handlingsplan. Det betyder, at en ny handlingsplan skal udarbejdes for perioden 2009-2010, som senest skal godkendes på Vækstforums møde d. 26. november 2008.

En indholdsmæssig revision må baseres på en vurdering af de hidtidige erfaringer med implementeringen af handlingsplanen for 2007-08. Disse har været drøftet i sekretariatet, hvilket har dannet baggrund for et notat, hvori der fremsættes forslag til en ramme for den indholdsmæssige revision af handlingsplanen samt en mulig proces for revisionen.

Beslutningspunkt

Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

 • at Vækstforum drøfter karakteren og omfanget af den forestående revision af handlingsplanen

Beslutning:

Der skal skitseres klarere alternativer for udviklingen af handlingsplanen:

 1. Vækstforum skal kunne reagere på efterspørgsel,

 2. Vækstforum skal samtidig kunne formulere strategiske indsatsområder, hvor der er fokus på større projekter

 

5. ÅBENHED VEDR. DAGSORDNER TIL MØDER I FORMANDSKABET OG I VÆKSTFORUM

Sagsfremstilling

Formandskabet og Vækstforum behandler en række sager af offentlig interesse. Der er dels tale om notater m.v. af mere strategisk karakter og dels om sagsfremstillinger vedrørende ansøgninger.

Praksis har hidtil været, at ingen uden for sekretariatsgruppen kan opnå indsigt i sagsfremstillinger vedr. ansøgninger og at indstillingerne også er taget ud af de dagsordner, der sendes til Kontaktgruppen og gøres offentligt tilgængelige på nettet. Der er tale om en praksis, der ikke har været genstand for en egentlig drøftelse.

Sager på Formandskabets og Vækstforums dagsordner er omfattet af Offentlighedsloven. Dette indebærer at en borger – der kunne være en ansøger – der beder om aktindsigt ikke kan nægtes dette. Den hidtidige praksis indebærer således, at en borger, der beder om aktindsigt, stilles bedre end en borger, der ikke beder om aktindsigt.

Problemstillingen har været drøftet i sekretariatsgruppen, der finder, at det generelle princip bør være, at borgere/ansøgere der ikke søger aktindsigt ikke bør stilles dårligere end en borger, der søger aktindsigt.

Sekretariatet er dog samtidig opmærksom på nødvendigheden af, at formandskabet kan have åbne drøftelser om sager til Vækstforums dagsorden.

Det foreslås derfor, at der fremover sondres, så formandskabets møder præciseres som værende sagsforberedende. Dette vil i praksis indebære at sagsfremstillinger vedr. ansøgninger tages ud af dagsordnen, mens øvrige notater og dokumenter bibeholder deres status af dokumenter under udarbejdelse, der således ikke er omfattet af offentlighedsloven.

For så vidt angår Vækstforums møder og materiale dertil, foreslås det, at man enten følger procedurerne for åbenhed omkring Danmarks Vækstråd, der hidtil har været lukkede men pt. er under vurdering, eller at dagsordnen og tilhørende materiale gøres offentligt tilgængeligt via vækstforums hjemmeside.

Beslutningspunkt

Det indstilles, at formandskabet

 • drøfter om Formandskabsmøderne skal fastlægges som sagsforberedende
 • drøfter om åbenhed om dagsordnerne til Vækstforums møder

  • enten skal følge Danmarks Vækstråds procedurer,
  • eller at dagsordner med tilhørende bilag gøres offentligt tilgængelige på Vækstforums hjemmeside dagen efter udsendelsen til Vækstforums medlemmer

Beslutning:

Formandskabets møder præciseres som sagsforberedende. Ansøgninger tages ud af dagsordnerne til formandskabet. Vækstforums møder afvikles som udgangspunkt efter samme åbenhed som Danmarks Vækstråd. Dog vil den nuværende grad af åbenhed ikke blive begrænset.

 

6. INDSTILLING OM UDPEGNING AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN OG REPRÆSENTANTSKABET FOR FONDEN SYDDANSK TURISME

Sagsfremstilling

Efter etableringen af Fonden Syddansk Turisme, skal såvel Vækstforum som regionsrådet udpege en række medlemmer til henholdsvis bestyrelsen og repræsentantskabet for Fonden Syddansk Turisme.

Vækstforum har på sit møde den 28. november 2007 behandlet sagen om etableringen af Fonden Syddansk Turisme, hvor det blev besluttet, at etablere Fonden Syddansk Turisme som en fusion mellem Fonden FynTour og de to fonde bag foreningen RST og med kommende domicil i Middelfart.

Af hensyn til at få etableret Fonden Syddansk Turisme så hurtigt som muligt og henset til de procedurer, der er omkring udpegning af bestyrelsesmedlemmer fra Region Syddanmark og godkendelsesproceduren i Økonomi- og Erhvervsministeriet gav Vækstforum bemyndigelse til, at formanden fremsender den del af nærværende sag, som drejer sig om regionsrådets udpegning af bestyrelsesmedlemmet direkte til økonomi- og erhvervsministeren uden Vækstforums efterfølgende godkendelse.

TIL BESTYRELSEN:

Syddansk Turisme ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer bestående af en formand, en næstformand og 5 øvrige medlemmer. Udpegningsperioden for bestyrelsen skal følge den kommunale valgperiode, idet første bestyrelse udpeges for perioden fra stiftelsen af Syddansk Turisme til udløb af den igangværende, kommunale valgperiode.

Regionsrådet skal udpege ét medlem til bestyrelsen for Syddansk Turisme for en 4-årig periode.

Vækstforum skal udpege ét medlem, der repræsenterer uddannelses- og forskningsinstitutioner for en 4-årig periode. 1. udpegningsperiode er dog kun 2 år.

Vækstforum skal desuden udpege 2 repræsentanter til bestyrelsen for en 4-årig periode, som skal repræsentere turisme- og oplevelseserhvervene. For så vidt angår 1. udpegningsperiode vælges den ene repræsentant dog kun for en 2-årig periode.

Vækstforum skal herudover udpege én repræsentant som samtidig er Vækstforums repræsentant i Visit Denmarks bestyrelse for en 4-årig periode. 1. udpegningsperiode er dog kun 2 år.

TIL REPRÆSENTANTSKABET:

Repræsentantskabets rolle er at indgå i dialogforum med bestyrelsen, og det kan i den forbindelse nedsætte arbejdsgrupper.

Repræsentantskabet har ingen beslutningskompetence over for hverken Syddansk Turisme eller bestyrelsen i Syddansk Turisme, og skal således alene fungere som et rådgivende og vejledende forum for bestyrelsen.

Regionsrådet skal udpege 10 medlemmer bosiddende i Region Syddanmark. Regionen og kommunerne er ikke forpligtede til at udpege medlemmer, som samtidig er medlemmer af regionsrådet eller kommunalbestyrelser.

Der henvises til vedhæftede bilag, hvori der kan læses nærmere om formål, bestyrelsens sammensætning og arbejde samt ditto vedr. repræsentantskabet.

Beslutningspunkt

Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at

 • regionsrådet udpeger ét medlem til bestyrelsen for Syddansk Turisme for en 4-årig periode.

 • regionsrådet udpeger 10 medlemmer til repræsentantskabet for Syddansk Turisme bosiddende i Region Syddanmark.

Som besluttet på Vækstforums møde den 28. november 2007 er formanden for Vækstforum bemyndiget til at fremsende regionsrådets udpegning af bestyrelsesmedlemmet direkte til økonomi- og erhvervsministerens godkendelse uden efterfølgende forelæggelse i Vækstforum.

Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at

 • Vækstforum udpeger ét medlem, der repræsenterer uddannelses- og forskningsinstitutioner for en 4-årig periode. 1. udpegningsperiode er dog kun 2 år.

 • Vækstforum udpeger 2 repræsentanter til bestyrelsen for en 4-årig periode, som skal repræsentere turisme- og oplevelseserhvervene. For så vidt angår 1. udpegningsperiode vælges den ene repræsentant dog kun for en 2-årig periode.

 • Vækstforum udpeger én repræsentant som samtidig er Vækstforums repræsentant i Visit Denmarks bestyrelse for en 4-årig periode. 1. udpegningsperiode er dog kun 2 år

Beslutning:

Formandskabet besluttede at indstille 4 personer til Vækstforum med henblik på udpegning til bestyrelsen for Syddansk Turisme.

Skulle nogen af disse takke nej til udpegningen indstilles det at bemyndige formandskabet til at vælge andre, egnede personer.

Formandskabet noterede sig, at de stiftende selskaber har et ønske om at udvide bestyrelsen med yderligere to erhvervsrepræsentanter – et anliggende for den kommende bestyrelse.

 

7. UDVIDELSE AF INITIATIV 9A

Sagsfremstilling

Vækstforum åbnede den 11. september, via initiativ 9A, op for indsatser med henblik på at understøtte realiseringen af partnerskabsaftalen mellem Vækstforum og regeringen. Det skete på grund af, at de tre eksisterende initiativer indenfor Menneskelige Ressourcer i Vækstforums handlingsplan (initiativerne 9, 10 og 11) ikke var tilstrækkelige til at understøtte realiseringen af partnerskabsaftalen.

Sekretariatet har vurderet, at endnu et væsentligt mål i partnerskabsaftalen, nemlig målet om: at 50 % af alle unge skal have en videregående uddannelse ikke understøttes tilstrækkeligt af initiativerne i Vækstforums handlingsplan. Ingen af initiativerne har fokus på, at flere unge skal have en kort videregående (KVU) eller en mellemlang videregående uddannelse (MVU).

 • Initiativ 9 har de lange videregående uddannelser som målgruppe (LVU)
 • Initiativ 9A har erhvervsuddannelserne og de kortuddannede som målgruppe
 • Initiativ 10 og 11 har efteruddannelsesområdet som målgruppe

Sekretariatet foreslår derfor, at initiativ 9A får endnu en indgang, der åbner op for indsatser målrettet at 50 % af de unge får en kort eller mellemlang videregående uddannelse.

Beslutningspunkt

Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

 • at Vækstforum godkender udvidelsen af initiativ 9A og bemyndiger sekretariatsgruppen til at udvide ansøgningsvejledningen

Beslutning:

Formandskabet besluttede at tiltræde indstillingen.

 

8. INITIATIV 1 og 2 KLYNGEUDVIKLING - SYDDANSKE STYRKEPOSITIONER og SPIRENDE KLYNGER

Sagsfremstilling

Der er indkommet fem ansøgninger. Sekretariatsgruppen har foretaget en kvalitetsvurdering – efter input fra eksterne eksperter. Vurderingen fremgår af de medsendte indstillingsskemaer.

Fire ansøgninger er placeret i kategori A mens den femte vurderes at falde uden for Vækstforums strategi og handlingsplan og derfor indstilles til afslag.

De indstillede beløb er maksimumbeløb, idet sekretariatet af tidsmæssige årsager ikke har haft mulighed for kritisk at gennemgå alle budgetterne, hvorfor sekretariatet bemyndiges til eventuelt at foretage korrektioner efterfølgende.

Beslutningspunkt

Det indstilles, at formandskabet med henblik på forelæggelse i Vækstforum tager nedenstående indstillinger til efterretning:

At Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at følgende ansøgninger modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond:

 • 2.490.976 kr. til projektet Fokus på dansk offshore

At Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at følgende ansøgninger modtager afslag fra Den Europæiske Socialfond:

 • KIFF – klyngeudvikling og innovationssamspil gennem formidlet forskning

Det bemærkes at KIFF tidligere blev indstillet til støtte fra den konkurrenceudsatte pulje og også af Danmarks Vækstråd er indstillet til støtte derfra. At projektet nu indstilles til C skyldes, at det ikke støtter op om en regionalt prioriteret indsats, hvilket ikke blev tillagt samme vægt ved indstillingen til den konkurrenceudsatte pulje.

At Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at følgende ansøgninger modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond:

 • 683.333 kr. til projektet Fresh convenience via alt. salgskanaler
 • 7.414.853 kr. til projektet Danish Water Services
 • 4.538.194 kr. til projektet Sustain Agri

At Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at følgende ansøgninger bevilges støtte af regionale erhvervsudviklingsmidler:

 • 1.205.776 kr. til projektet Fokus på Dansk Offshore
 • 1.153.194 kr. til projektet Sustain Agri
 • 583.606 kr. til projektet Danish Water Service

 

Beslutning:

Indstillingen blev tiltrådt.

Det bemærkes om alle indstillinger at evt. tvivl om projektets økonomiske forudsætninger markeres med en "stjerne" el.lign. og en henvisning til sagsfremstillingen.

 

9. INITIATIV 3: SEKRETARIAT FOR POTENTIELLE KLYNGER

Sagsfremstilling

Sekretariatet har efter at have holdt møder med i alt 7 afgivere af interessetilkendegivelser vedr. etablering af sekretariatet for potentielle klynger udvalgt Væksthuset i samarbejde med SDU, Oxford Research samt Teknologisk Institut til at afgive tilbud på opgaven. Teknologisk Institut meddelte ved fristens udløb, at de alligevel ikke ville afgive tilbud, hvorfor der kun indkom 2: Et fra Væksthuset i samarbejde med SDU og et fra Oxford Research i samarbejde med Innovationsfabrikken.

De to tilbud er præsenteret og vurderet i bilag 9. Heraf fremgår det, at ingen af de to tilbud lever op til kriterierne i det udsendte tilbudsmateriale. I korte træk repræsenterer tilbuddet fra Oxford Research/Innovationsfabrikken stærke kompetencer inden for klyngeudvikling, men en tvivlsom forankring i regionens samlede innovationssystem, mens tilbuddet fra Væksthuset/SDU repræsenterer en stærk forankring i regionens samlede innovationssystem men tvivlsomme kompetencer inden for klyngeudvikling.

Sekretariatet indstiller derfor, at der ikke umiddelbart tages imod nogen af de fremkomne tilbud på det foreliggende grundlag med henvisning til at ingen af dem lever op til kriterierne i udbudsmaterialet. I stedet overgår sagen til "Udbud efter forhandling", hvor der forhandles med parterne om at realisere formålet som forudsætning for at få tildelt opgaven.

Beslutningspunkt

Det indstilles, at Formandskabet indstiller til Vækstforum,

 • At Vækstforum drøfter denne handlemulighed og bemyndiger sekretariatet til at sikre at formålet med initiativet realiseres hurtigst muligt med de to tilbudsgivere

Beslutning:

Indstillingen blev tiltrådt.

 

10. INITIATIV 4+7 – OPLEVELSESØKONOMI

Sagsfremstilling

Der er indkommet 2 ansøgninger til udvikling af nye forretningsområder og regionale oplevelsesfyrtårne. Sekretariatsgruppen har foretaget en kvalitetsvurdering af ansøgningerne og indstillet den ene i kategori A og den anden i kategori C.

Beslutningspunkt

Det indstilles, at formandskabet med henblik på forelæggelse i Vækstforum tager nedenstående indstillinger til efterretning:

 • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen at støtte ansøgningen fra RST – Vejle Amts Turistfond med 1.450.000 kr. fra Den Europæiske Regionalfond og
 • at Vækstforum indstiller til regionsrådet at støtte ansøgningen fra RST – Vejle Amts Turistfond med 725.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler og
 • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at ansøgningen fra Aabenraa Lokal TV meddeles afslag fra Den Europæiske Regionalfond

Beslutning:

Indstillingen blev tiltrådt.

 

11. INITIATIV 9 MENNESKELIGE RESSOURCER - SYDDANSK AKADEMIKERSATSNING

Sagsfremstilling

Der er indkommet fire ansøgninger. Sekretariatsgruppen har foretaget en kvalitetsvurdering og kategorisering af den enkelte ansøgning. Vurderingen og kategoriseringen fremgår af de medsendte indstillingsskemaer.

De fire ansøgninger er placeret i kategori A og indstilles til støtte under initiativ 9.

Beslutningspunkt

Det indstilles, at formandskabet med henblik på forelæggelse i Vækstforum tager nedenstående indstillinger til efterretning:

at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at følgende ansøgninger bevilges støtte af regionale erhvervsudviklingsmidler:

 • 320.295,00 kr. til projekt Evaluering af et optagelsesprojekt v/SDU
 • 1.765.375.00 kr. til projekt Syddanske Ingeniørpionerer v/SDU Mads Clausen Instituttet
 • 3.320.642,00 kr. til projekt Viden til Vækst v/SDU
 • 4.120.949,00 kr. til projekt Mind the Gap v/SDU

At Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at følgende ansøgninger modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond:

 • 640.590,00 kr. til projekt Evaluering af et optagelsesprojekt v/SDU
 • 6.641.285,60 kr. til projekt Viden til Vækst v/SDU
 • 8.241.899,00 kr. til projekt Mind the Gap v/SDU

At Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at følgende ansøgninger modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond:

 • 3.530.750,00 kr. til projekt Syddanske Ingeniørpionerer v/SDU Mads Clausen Instituttet

Beslutning:

Indstillingen blev tiltrådt.

 

12. INITIATIV 9A MENNESKELIGE RESSOURCER - FLERE UNGE GENNEMFØRER EN UNGDOMSUDDANNELSE, ØGET OPKVALIFICERING AF DEN KORTUDDANNEDE DEL AF ARBEJDSSTYRKEN SAMT ETABLERING AF "FLERE OG BEDRE JOB"

Sagsfremstilling

Der er indkommet tre ansøgninger. Sekretariatsgruppen har foretaget en kvalitetsvurdering og kategorisering af den enkelte ansøgning. Vurderingen og kategoriseringen fremgår af de medsendte indstillingsskemaer.

En ansøgninger er placeret i kategori A og indstilles til støtte under initiativ 9 A. En ansøgning indstilles til drøftelse og en ansøgning indstilles til afslag.

Indstillingen om tilsagn til projekt Prof4U er udarbejdet under forudsætning af, at Vækstforum tidligere på dagens møde har godkendt, at initiativ 9 A åbner op for indsatser målrettet af 50 % af de unge får en kort eller mellemlang videregående uddannelse.

Projekt Syddansk Kompetencenetværk er indstillet til drøftelse. Ansøgningen er en genfremsendelse af en ansøgning, der i 2007 blev indsendt til de konkurrenceudsatte midler. Projektet blev dengang indstillet til tilsagn af Syddansk Vækstforum, men blev efterfølgende ikke – blandt de mange indkomne ansøgninger - udvalgt af Erhvervs- og Byggestyrelsen til at blive indstillet til tilsagn af Danmarks Vækstråd og ministeren. Derfor er ansøgningen nu indsendt til de regionale midler. På sekretariatsmødet den 7. februar 2008 var projektet årsag til en længere diskussion om projektets effekt, og om projektet skulle indstilles til et A eller til et C. Konklusionen var, at VUC Vejle fik mulighed for kort at beskrive fire konkrete aktiviteter og effekten af disse, og at denne beskrivelse skulle sendes i høring i Sekretariatsgruppen. Resultatet af høringen er, at der ikke er fuld enighed i sekretariatsgruppen, men flertallet af høringssvarene er for at indstille projektet til tilsagn. Endvidere baserer uenigheden sig ikke på nyvurderingen af projektets aktiviteter og effekt, men på en vurdering af projektets formål og idé og yderområdeandel. Derfor indstilles projektet til (B) drøftelse i Vækstforum, idet Vækstforum må afgøre, om der er grundlag for at omgøre den tidligere afgivne indstilling om tilsagn til et projekt, der støtter op om en regional prioriteret indsats.

Beslutningspunkt

Det indstilles, at formandskabet med henblik på forelæggelse i Vækstforum tager nedenstående indstillinger til efterretning:

At Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at følgende ansøgning modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond:

 • 9.968.690kr. til projekt Prof4U v/VUC Fredericia

At Vækstforum beslutter om det skal indstilles til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at følgende ansøgning skal modtage tilsagn eller ej

 • 7.117.190 kr. til projekt Syddansk Kompetencenetværk v/VUC Vejle

At Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at følgende ansøgning modtager afslag fra Den Europæiske Socialfond:

 • Projekt Medarbejdere som forandringsaktører v/AOF Esbjerg

Beslutning:

Indstillingen blev tiltrådt. Der blev rejst et spørgsmål om, hvad Syddansk Kompetencenetværk skal bruge de ekstra 7 mio. kr. til, som ansøges hos Socialfonden – udover de 16 mio. kr. de 3 lokale netværk har fået tilført fra undervisningsministeriet. Dette afklares yderligere forud for udsendelse af dagsordenen til vækstforums møde.

 

13. INITIATIV 12A INTELLIGENT OG EFFEKTIV ENERGIUDNYTTELSE

Sagsfremstilling

Der er indkommet 5 ansøgninger til "Intelligent og effektiv energiudnyttelse". Sekretariatsgruppen har foretaget en kvalitetsvurdering og kategorisering af den enkelte ansøgning. Vurderingen og kategoriseringen fremgår af de medsendte sagsfremstillinger.

Fire af ansøgningerne er placeret i kategori A og indstilles til støtte under initiativ 12A. Én ansøgning indstilles til afslag.

Beslutningspunkt

Det indstilles, at formandskabet med henblik på forelæggelse i Vækstforum tager nedenstående indstillinger til efterretning:

 • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at følgende ansøgninger bevilges støtte af regionale erhvervsudviklingsmidler:

  • 25 % af de samlede støtteberettigede udgifter, dog max. 1.233.095 kr. til projekt Miljønetværkenes klimaprojekt v/Green Network,
  • 25 % af de samlede støtteberettigede udgifter, dog max. 6.626.835 kr. til projekt Intelligent energihåndtering i væksthuse v/Agrotech A/S,
  • 25 % af de samlede støtteberettigede udgifter, dog max. 255.087 kr. til projekt Energibesparelser i privat bygningsmasse v/Middelfart Kommune,

for alle projekter under forudsætning af:

  • At tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond opnås,
  • at formidling af de opnåede resultater koordineres med Vækstforums/Region Syddanmarks brandinginitiativer i forbindelse med klimatopmødet 2009 gennem en forinden aftalt plan mellem Region Syddanmark og ansøger.

 • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at følgende ansøgninger modtager tilsagn om støtte fra Den Europæiske Regionalfond:

  • 2.466.190 kr. til projekt Miljønetværkenes klimaprojekt v/Green Network,
  • 13.253.670 kr. til projekt Intelligent energihåndtering i væksthuse v/ Agrotech A/S,
  • 510.175 kr. til projekt Energibesparelser i privat bygningsmasse v/Middelfart Kommune,
  • 1.917.857 Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg v/Sønderborg Kommune,

for alle projekter under forudsætning af, at formidling af de opnåede resultater koordineres med Vækstforums/Region Syddanmarks brandinginitiativer i forbindelse med klimatopmødet 2009 gennem en forinden aftalt plan mellem Region Syddanmark og ansøger. Det er endvidere en forudsætning, at den ved projektet opnåede viden stilles til rådighed for offentligheden.

 • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at følgende ansøgning meddeles afslag fra Den Europæiske Regionalfond:

  • Energisparekurser for udførende SMV’er v/ Håndværksrådet.

Beslutning:

Indstillingen blev tiltrådt.

 

14. INITIATIV 15 IVÆRKSÆTTERI - VÆKSTIVÆRKSÆTTERE INDEN FOR KLYNGERNE

Sagsfremstilling

Der er indkommet tre ansøgninger til Vækstiværksættere inden for klyngerne. Én af ansøgerne har efterfølgende ønsket at stille ansøgningen i bero indtil næste ansøgningsfrist den 13. marts 2008.

Sekretariatsgruppen har foretaget en kvalitetsvurdering af de to andre ansøgte projekter. Vurderingerne fremgår af de medsendte indstillingsskemaer. Den ene af ansøgningerne er placeret i kategori A, mens det andet ansøgte projekt indstilles til afslag.

Beslutningspunkt

Det indstilles, at formandskabet med henblik på forelæggelse i Vækstforum tager nedenstående indstillinger til efterretning:

 • At Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen at AluCluster/Alu-Iværksætter modtager tilsagn på 900.000 kr. fra Den Europæiske Regionalfond
 • At Vækstforum indstiller til regionsrådet at projektet AluCluster/Alu-Iværksætter medfinansieres med 25 % af de støtteberettigede udgifter dog max. 450.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklings-midler under forudsætning af, at der opnås Regionalfondsstøtte som ansøgt

 • At Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen at Fonden InnovationsHus Syd/Asian Platform Region South Denmark meddeles afslag fra Den Europæiske Regionalfond og at projektet ikke indstilles til støtte med regionale erhvervsudviklingsmidler.

 

Beslutning:

Indstillingen blev tiltrådt.

 

15. INITIATIV 16 IVÆRKSÆTTERI - FLERE SPIN-OFF VIRKSOMHEDER

Sagsfremstilling

Der er indkommet 1 ansøgning til Flere spin-off virksomheder. Sekretariatsgruppen har foretaget en kvalitetsvurdering af ansøgningen og indstillet den i kategori A.

Beslutningspunkt

Det indstilles, at formandskabet med henblik på forelæggelse i Vækstforum tager nedenstående indstillinger til efterretning:

 • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen at støtte ansøgningen med 1.661.175kr. fra Den Europæiske Regionalfond og
 • at Vækstforum indstiller til regionsrådet at ansøgningen støttes med 830.587 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

   

Beslutning:

Indstillingen blev tiltrådt.

 

16. INITIATIV 12 - TEKNOLOGIMATCH

Sagsfremstilling

Initiativet Teknologimatch skal fremme virksomhedernes teknologianvendelse. Teknologi skal i denne sammenhæng forstås meget bredt, idet det ikke blot handler om produktions- og forretningsunderstøttende teknologi, men også om viden og teknologi, som er integreret i produkter og services.

Vækstforumsekretariatet har gennemgået rapporter og gennemført en interviewrunde blandt virksomheder og udbydere af teknologisk service. Resultatet tyder på, at der er mulighed og behov for forskellige tiltag og forbedringer inden for det eksisterende erhvervsservicesystem.

Formandskabet besluttede 12. november 2007,

 • at Vækstforumsekretariatet frem til januar vurderer og formulerer konkrete forslag til initiativer med udgangspunkt specielt i de problemer og ideer, der er fremført fra virksomhederne. Dette vil ske i fortsat dialog med udbydersiden fra interviewrunden
 • at såvel udfordringer for den generelle erhvervsservice og de mindre virksomheder som udfordringer for den mere specialiserede teknologiservice og primært de større virksomheder skal adresseres i denne vurdering
 • at der udarbejdes en opgavebeskrivelse for afdækning af mulighederne for mere langsigtede og ambitiøse forbedringer i Syddanmarks indsats for teknologianvendelse med inspiration fra udenlandske cases.

Vækstforumsekretariatet har på den baggrund fortsat dialogen med udbyderne og forelægger 2 initiativer til tuning af den teknologiske service herunder samspillet mellem udbyderne, således at de konstaterede virksomhedsbehov imødekommes bedre. Herudover forelægges anbefaling til det langsigtede internationale spor på Teknologimatch, der sigter på mulighederne for at hente inspiration udefra.

Samlet lægges der op til en indsats, som består af følgende elementer:

 1. Iværksættelse af et forprojekt, hvor de centrale udbydere af erhvervs- og teknologiservice indbydes til at udvikle et eller flere projekter, der kan afhjælpe de identificerede problemer. En rapport med initiativforslag leveres til Vækstforum sekretariatet med frist den 1. oktober 2008. Evt. ansøgningsrunde besluttes på Vækstforums møde i november 2008. Der afsættes 100.000 kr. til udviklingsarbejdet.
 2. Dialogen med Syddansk Universitet m.fl. fortsætter med henblik på nærmere design af et initiativforslag, der såvel kan komplementere som forstærke effekten af eksisterende initiativer inden for teknologisk service. Dette skal målrette en opsøgende indsats fra Syddansk Universitet for at identificere og iværksætte flere konkrete innovations- og teknologiprojekter i virksomhederne.
 3. Det foreslås at Vækstforum i forbindelse med et ét-dags seminar i efteråret 2008 besøger en afdeling af det tyske Fraunhofer selskab, fx i Itzehoe ved Hamburg for at få et indtryk af arbejdsmetoderne i selskabet og mulighederne for et samarbejde. På den baggrund kan der efterfølgende arbejdes videre med mulighederne for at etablere lignende institutter i Region Syddanmark, eventuelt i samarbejde med Fraunhofer selskabet.

Beslutningspunkt

Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

 • At Vækstforum godkender indsatsens element 1 og 2 og
 • At Vækstforum indstiller til regionsrådet at der afsættes 100.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til udviklingsarbejdet vedr. element 1.
 • At Vækstforum drøfter forslaget om besøg hos en afdeling af det tyske Fraunhofer selskab i forbindelse med et ét-dags seminar i efteråret 2008.

Beslutning:

Det bemærkedes, at notatet virkede lidt uoverskueligt med hensyn til de beskrevne spor og initiativer. Det blev besluttet at trække punktet af dagsordnen. I stedet formuleres et nyt dagsordenspunkt om, at Vækstforum indstiller til Regionsrådet at afsætte 1 mio. kr. til køb af ydelser i sekretariatet til færdiggørelse af eksempelvis ansøgningsmaterialet til initiativet Teknologimatch og andre formål af samme art. Resultaterne af denne proces forelægges for Vækstforum på mødet i november.

Formandskabet tilsluttede sig det indeholdte forslag om, at Vækstforum på mødet i november aflægger besøg på Frauenhofer i Hamborg og ønskede at der orienteres om dette på det kommende vækstforummøde, så alle kan få det i kalenderen i god tid.

 

17. ANMODNING OM MØDE MED FORMANDSKABET FRA FORMÆNDENE FRA DE FIRE SUBREGIONALE UDVIKLINGSSELSKABER

Sagsfremstilling

Vækstforumsekretariatet har modtaget anmodning om et møde med formandskabet for Vækstforum fra formændene fra de fire subregionale udviklingsselskaber i Region Syddanmark, Trekantområdet innovationsforum, Udviklingsråd Sønderjylland, Sydvestjysk Udviklingsforum og Udviklingsforum Odense.

De fire subregionale udviklingsselskaber har sammen drøftet erfaringerne med Vækstforum generelt og Vækstforums ansøgningsprocedure og programmer i særdeleshed.

På den baggrund anmoder formændene for udviklingsselskaberne om et møde med Vækstforums formandskab med henblik på at dele de foreløbige erfaringer med Vækstforum og forbedre og styrke samarbejdet mellem det subregionale og det regionale niveau.

Beslutningspunkt

Det indstilles, at formandskabet

 • drøfter anmodningen fra de fire subregionale udviklingsselskaber, bl.a. i lyset af en tidligere henvendelse fra SUS I/S

   

Beslutning:

Det besluttedes at invitere til et sådan møde, hvor også SUS I/S, der tidligere har anmodet om et lignende møde, samt Væksthuset også inviteres. Dette møde afholdes i forlængelse af det næste formandskabsmøde den 22. maj kl. 15-17.

Mødedeltagerne anmodes om at komme med punkter til en dagsorden for mødet.

ORIENTERING

 

18. HØRINGSBREV VEDR. DEN KONKURRENCEUDSATTE PILJE 2008

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Byggestyrelsen har oven på det hektiske forløb med ansøgningerne til den konkurrenceudsatte pulje i 2007 udarbejdet et notat, hvori et forløb for 2008 beskrives, der søger at tage højde for uhensigtsmæssighederne i 2007-forløbet.

Notatet rummer følgende hovedpunkter:

 1. Der kan søges om midler til 3 klare temaer, der meldes ud efter Danmarks Vækstråds møde den 11. marts.

  1. Fremme af effektiv energianvendelse og vedvarende energi
  2. Gode rammevilkår for udenlandsk arbejdskraft
  3. Forbedrede rammevilkår for udvikling af klyngerelationer
 2. Kriterier for vurdering af projekterne gøres klarere og fælles for alle regionale vækstfora
 3. Der fastlægges én fælles ansøgningsfrist den 15. august med frist for indsendelsen til EBST den 15. oktober

I høringsbrevet foreslås at sekretariatet for Danmarks Vækstråd, der indstiller om ansøgninger til den konkurrenceudsatte pulje, overtager sagsbehandlingen af de indkomne ansøgninger, da ingen af de anvendte kriterier i denne forbindelse kræver særlig regional indsigt. Herefter bringes ansøgningerne som hidtil i høring i de regionale vækstfora.

For så vidt angår de foreslåede temaer og kriterier til vurdering tilslutter Syddansk Vækstforum sig bestræbelserne på at blive klarere og sikre større ensartethed i vurderingskriterierne.

For så vidt angår de foreslåede frister, anerkender Syddansk Vækstforum bestræbelserne på at gøre forløbet bedre, men må meddele at fristerne ikke opfylder de Syddanske behov for tid til ordentlig sagsbehandling og politisk vurdering. Det foreslås at ansøgninger til den konkurrenceudsatte pulje må have samme frist til alle andre ansøgninger, der skal behandles på Vækstforums møde den 11. september. Denne frist er fastsat til den 11. juni.

 

19. STATUSNOTAT PÅ HANDLINGSPLANENS 17 INITIATIVER

Sagsfremstilling

Notatet giver overblik over handlingsplanens udmøntning.

Beslutningspunkt

Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

 • at Vækstforum tager orienteringen til efterretning

 

20. ØKONOMIOVERSIGT

Oversigten viser hvor mange midler Vækstforum har indstillet før dette møde.

Bevilgede midler fordelt på årstal (i DKK)

I alt

Årligt budget*

Socialfonden

17.682.041

51.000.000

Regionalfonden

10.143.150

51.000.000

Regionale Erhvervsudviklingsmidler

54.169.570

80.000.000

Total

81.994.761

182.000.000

Bevilgede midler fordelt på indsatsområde (i DKK)

I alt

Klyngeudvikling

16.326.150

Oplevelsesøkonomi

22.301.770

Det sunde liv

430.000

Menneskelige ressourcer

16.789.291

Forskning, innovation og nye teknologier

16.499.800

Iværksætteri

1.872.750

Andet

7.775.000

Total

81.994.761

Midler til gavn for yderområderne (i DKK)

I alt

I pct.

Mål pct.

Socialfonden

3.093.569

17,5

41

Regionalfonden

871.140

8,6

41

* Det årlige budget pristalsreguleres. De angivne beløb er på 2007-niveau, og budgettet opjusteres derfor årligt.

Beslutningspunkt

Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

 • at Vækstforum tager nærværende orientering til efterretning

Beslutning:

Det blev besluttet at oversigten skal udvides så den indeholder oplysninger om henholdsvis indstillede og bevilgede midler.

 

21. MEDDELELSER

 • Svar fra økonomi- og erhvervsministeren 11.1.2008 (bilag 21.a)
 • Orientering om forhandlingerne i forlængelse af ministerbrevet
 • Beslutningsreferat fra Danmarks Vækstråd (bilag 21.b og 21.c)

 

22. EVT.

Formandskabet drøftede et brev fra kommunerne Ærø, Langeland, Svendborg, Fåborg-Midtfyn og Tønder vedr. beregningen af yderområde-procenter for strukturfondsmidler. Brevet blev overgivet til sekretariatet til nærmere behandling.

På forslag fra Johnny Søtrup besluttede formandskabet, at Bruxellesforeningen inviteres til at give en kort status for arbejdet forud for et af de kommende vækstforummøder.


Siden er sidst opdateret 06-04-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring