Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Praksisområde og kommuner - referat 07-02-2008

Særligt udvalg vedr. praksisområdet og samarbejde med kommuner

Mødedato
07-02-2008 Kl. 16:00 -16:30

Mødested
Praksisenheden, TradeCity, Kokholm 3A, Bramdrupdam, 6000 Kolding

Medlemmer
Bo Libergren, Thyge Nielsen, Ingeborg Moritz Hansen, Ole Jacobsen, Bent Krogh Petersen, Lykke Debois, Sarah Nørris Christensen, Bent Bechmann, Kristian Grønbæk Andersen

Afbud
Ingeborg Moritz Hansen, Bent Krogh Petersen, Sarah Nørris Christensen, Lykke Debois, Thyge Nielsen.

Dagsorden

 1. Besøg på Praksisenheden i Kolding
 2. Aftale vedr. rekruttering og fastholdelse af alment praktiserende læger
 3. Temaer til budgetseminar
 4. Orientering om arbejdet med udformning af ny grundaftale
 5. Rammeprogram for almen praksis i fremtidens sundhedsvæsen
 6. Tilrettelæggelse af fodterapi til diabetespatienter
 7. Ny overenskomst for praktiserende psykologer
 8. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende tilrettelæggelse af laboratorieservicen for almen praksis i   regionen
 9. Forslag til ny transportordning for blodprøver fra praktiserende læger i det tidligere Fyns Amt.
 10. Temamøde om sundhedsaftaler
 11. Kommende møder i det særlige udvalg 
 12. Eventuelt

 

1.      Besøg på Praksisenheden i Kolding

Sagsnr:

08/410

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg vedr. praksisområdet og samarbejde med kommunerne skal besøge Praksisenheden i Kolding.

I Region Syddanmark er der 3 praksisenheder. De centrale aktiviteter i kvalitetesudviklingsarbejdet i almen praksis er samlet i enheden i Kolding.

Kvalitetskonsulent John Banke, Praksisenheden i Kolding vil orientere om Praksisenheden, praksiskonsulentordningen og kvalitetsudviklingsarbejdet.

Udvalget:

Kvalitetskonsulent John Banke orienterede om praksisenheden i Kolding.

 

2.      Aftale vedr. rekruttering og fastholdelse af alment praktiserende læger

Sagsnr:

07/17124

Resumé

Der er udarbejdet et udkast til en §2-aftale (lokal aftale) vedr. rekruttering og fastholdelse af alment praktiserende læger.

Sagsfremstilling

En forhandlingsgruppe under samarbejdsudvalget mellem regionen, kommunerne og de praktiserende læger har udarbejdet et udkast til en aftale med henblik på sikring af den fremtidige lægedækning på almenlægeområdet i regionen.

Der vil på mødet blive orienteret om forhandlingerne med lægerne vedr. aftalen.

Indstilling

 • Til orientering.
Udvalget:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

 

3.      Temaer til budgetseminar

Sagsnr:

08/410

Resumé

Regionsrådet nedsatte den 5. november 2007 det særlige udvalg vedrørende budgetprocedure m.v. Udvalget har foreslået,  at regionsrådet afholder et budgetseminar  den 25. - 26. marts 2008. Som en del af seminaret er programsat en række temadrøftelser på regionens opgaveområder.

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg vedrørende budgetprocedure har i forbindelse med sit arbejde med et forslag til budgetprocedure foreslået, at Regionsrådet afholder et budgetseminar den 25. - 26. marts 2008.

Som en del af seminaret er programsat en række temadrøftelser på regionens opgaveområder. I den forbindelse har udvalget ønsket, at de øvrige særlige udvalg får lejlighed til at komme med supplerende forslag til overordnede temaer til drøftelse på seminaret, jf. det vedhæftede forslag til program. Regionsrådets medlemmer og grupper har ligeledes haft mulighed for at komme med supplerende forslag til temaer.

Det bemærkes, at afholdelsen af seminaret skal godkendes i regionsrådet, og det endelige program vil blive godkendt af forretningsudvalget. Det særlige udvalg vedrørende budgetprocedures arbejde vil blive forelagt Regionsrådet på mødet den 25. februar 2008, herunder forslaget om budgetseminar. Det endelig program for seminaret skal i givet fald godkendes på forretningsudvalgets møde den 12. marts 2008.

Indstilling

Det indstilles:

 • At det særlige udvalg drøfter forslag til program for budgetseminaret, med henblik på at komme med eventuelle supplerende forslag til temaer.
Udvalget:

Udvalget drøftede forslaget til program for budgetseminaret.

På baggrund af drøftelsen anbefaler udvalget, at "Rekruttering og fastholdelse af læger i almen praksis", medtages som et tema på budgetkonferencen den 25.-26. marts. 

 

4.      Orientering om arbejdet med udformning af ny grundaftale

Sagsnr:

07/21491

Resumé

En skrivegruppe med deltagelse af kommune og region er for tiden i gang med at udforme forslag til nye grundaftaler baseret på indkomne høringssvar fra arbejdsgrupperne om sundhedsaftalernes indsatsområder.

På mødet gives en orientering om grundaftalens hovedpunkter i de enkelte aftaleområder, herunder evt. udestående spørgsmål. Der vil desuden blive orienteret om den videre proces.

Sagsfremstilling

I udvalgets møde den 17. januar 2008 blev der orienteret om de vigtigste problemstillinger i de afgivne høringssvar til rapporterne fra arbejdsgrupperne om sundhedsaftalernes indsatsområder.

En skrivegruppe med deltagelse af medarbejdere fra kommune og region er lige nu i gang med at udforme forslag til nye grundaftaler for alle områder. I forslagene søges der taget højde for høringssvarene i muligt omfang, efter de retningslinier der er givet fra den tværsektorielle styregruppe for grundaftaler.

Der vil i mødet blive givet en orientering om grundaftalens hovedpunkter i de enkelte aftaleområder, herunder evt. udestående spørgsmål.

Forslaget skal forelægges Sundhedskoordinationsudvalget i møde den 28. februar 2008 og udsendes derefter i en kort høring.

Sideløbende med høringen påbegyndes drøftelser med kommunerne om de specifikke aftaler.

De politiske forhandlinger med kommunerne er under planlægning og forventes afviklet på følgende datoer.

I Maj 2008: Den 13., 14., 19., 20., 21., 22., 28., 29., 30.

I Juni 2008: Den 4., 6., 9., 17., 18.

Indstilling

Det indstilles:

 • At det særlige udvalg vedr. praksisområdet og samarbejde med kommuner tager orienteringen til efterretning.
Udvalget:

Afdelingschef Peter Simonsen orienterede om arbejdet med udformning af en ny grundaftale.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

 

5.      Rammeprogram for almen praksis i fremtidens sundhedsvæsen

Sagsnr:

07/1101

Resumé

Danske Regioner søsatte i efteråret 2006 det nyligt afsluttede Rammeprogram for Almen Praksis i fremtidens sundhedsvæsen.

Der blev nedsat en række projektgrupper med deltagelse af alle regioner, med henblik på at behandle forskellige temaer i relation til den fremtidige udvikling af almen praksis.

Sagsfremstilling

Danske Regioner har det seneste halvandet år – i samarbejde med regionerne - sat fokus på udviklingspotentialerne i almen praksis. Dette er bl.a. sket ved at gennemføre det såkaldte RAP-projekt (Rammeprogram for Almen Praksis i fremtidens sundhedsvæsen).  

Formålet med RAP-projektet har overordnet været at sikre, at borgerne møder et tilgængeligt, sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, der tilbyder ydelser af høj kvalitet. Resultaterne af projektet har desuden været forberedelse til forhandlingerne om en ny Landsoverenskomst om almen lægehjælp. 

Der er indenfor rammerne af RAP-projektet blevet udarbejdet en række rapporter om forskellige emner, som alle er aspekter af almen praksis’ roller, opgaver og udviklingspotentialer.

Rapporterne er udarbejdet i et samarbejde mellem regionerne og Danske Regioner og behandler forskellige temaer som samarbejde, organisering, faglig udvikling, kvalitet, service, gennemsigtighed og incitamenter.  

Region Syddanmark har bidraget til en række af rapporterne.

Rapporternes hovedbudskaber er opsummeret i publikationen Almen Praksis i Fremtidens Sundhedsvæsen. Her fremlægges regionernes vision for almen praksis som fundamentet for fremtidens sundhedsvæsen.

Rapporten fastslår, at alle borgere skal have ret til at være tilknyttet en bestemt lægepraksis, og at det er afgørende, at regionerne og almen praksis påtager sig et fælles ansvar for, at almen praksis fortsat kan udvikle sig som en velfungerende og integreret del af det samlede sundhedsvæsen.

Ifølge rapporten skal almen praksis fortsat varetage funktionen som sundhedsvæsenets frontlinje, der klarer diagnostik og behandling af de fleste almindelige lidelser.

Samtidig slås fast, at praksis skal være en aktiv aktør, der påtager sig ansvaret for langt flere opgaver i relation til blandt andet forebyggelse og kronikeromsorg.

Endelig understreges det, at regioner og almen praksis skal samarbejde om at nå en række mere specifikke målsætninger om dokumenteret kvalitet, optimal service og effektiv ressourceudnyttelse, hvilket forudsætter en satsning på store lægeklinikker, kvalitetsmåling, servicemåling, patienttilfredshedsundersøgelser samt initiativer, der udvikler almen praksis som organisation.

Rapporterne kan læses på Danske Regioners hjemmeside:

http://www.regioner.dk/upload/filer/sundhed/resumé%20af%20delrapporter.pdf

Indstilling

 • Til orientering

Bilag:

Udvalget:

Sundhedsdirektør Jane Kragelund orienterede om Rammeprogram for almen praksis i fremtidens sundhedsvæsen (RAP-projektet).

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

 

6.  Tilrettelæggelse af fodterapi til diabetespatienter

Sagsnr:

08/1779

Resumé

Der lægges op til en drøftelse i udvalget vedrørende iværksættelse af en undersøgelse af, hvorvidt fodbehandlingen til diabetespatienter i Region Syddanmark med fordel kan overflyttes til sygehusene.

Sagsfremstilling

Der har på nuværende tidspunkt været konflikt mellem Danske Regioner og Landsforeningen af Fodterapeuter igennem en årrække, da man ikke er blevet enige om en overenskomst på området.

Denne konflikt har betydet, at samarbejde mellem regionerne og fodterapeuterne i regionen er indstillet. I Region Syddanmark har det blandt andet den konsekvens, at der ikke findes nogen praksisplan og at der ikke tildeles nye ydernumre.

Et vigtigt arbejdsområde for fodterapeuterne er behandling og pleje af diabetespatienter.

I henhold til sundhedsloven ydes der tilskud på 60% til sukkersygepatienter, 60% til patienter med svær leddegigt, 50% til patienter med nedgroede tånegle og 50% til patienter med arvæv.

Ud over behandling af patienter, hvortil der ydes tilskud, behandler fodterapeuterne et stort antal patienter med almindelig fodpleje, hvor der ikke er tilskud.

Fodterapi til diabetes indgår tillige i dag i større eller mindre omfang i diabetesambulatoriernes tilbud. Regionens diabetesudvalg arbejder aktuelt med en beskrivelse af, hvordan fodterapi i sygehusregi bør indgå i omsorgen for diabetespatienter.

Behandlingen i praksis har primært forebyggende karakter. Fjernelse af hård hud, negleklipning, hudpleje m.v. har for diabetespatienter stor betydning for udviklingen af fodsår.

Sygehusene varetager i dag kun behandling af de patienter, hvor der er udviklet alvorlige fodsår.

Formanden for det særlige uddvalg har anmodet om en drøftelse i udvalget vedrørende iværksættelse af en undersøgelse af, hvorvidt fodbehandlingen i Region Syddanmark med fordel kan overflyttes til sygehusene.

Indstilling

 • Til drøftelse.

Bilag:

Udvalget:

Udvalget drøftede tilrettelæggelsen af fodterapi til diabetespatienter. Udvalget anbefaler i forlængelse heraf, at der iværksættes en undersøgelse af, hvorvidt forbehandlingen i Region Syddanmark med fordel kan overflyttes til sygehusene.

 

7.      Ny overenskomst for praktiserende psykologer

Resumé

Orientering om den indgåede aftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening om en fornyelse af landsoverenskomsten om psykologhjælp.

Sagsfremstilling

Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har den 25. januar 2008 indgået aftale om en fornyelse af landsoverenskomsten om psykologhjælp for en treårig periode fra og med 1. april 2008.

Nyskabelse - lette- og moderate depressioner
Den væsentligste nyskabelse med aftalen er, at praktiserende læger fremover kan henvise patienter i aldersgruppen 18 – 37 år med lette og moderate depressioner til behandling hos en overenskomstgodkendt praktiserende psykolog. Regionerne betaler 60 % af udgifterne til behandlingen, mens egenbetalingen udgør de resterende 40 %. Egenbetalingsandelen ligger på niveau med nuværende ydelser inden for psykologhjælp.

Aftalen er en følge af aftalen mellem Danske Regioner og regeringen om regionernes økonomi i 2008, hvor der blev afsat 20 mio. kr årligt til en forsøgsordning vedrørende tilbud af psykologbehandling til personer med ikke – psykotiske lidelser

Ovennævnt aftale betyder tillige, at antallet af psykologer omfattet af overenskomsten øges med 125 nye praktiserende psykologer, således at det samlede antal når op på 801. Region Syddanmarks andel heraf svarer til 29 nye praktiserende psykologer.

Hertil kommer også, at samarbejdsudvalget vedr. psykologhjælp i Region Syddanmark på baggrund af en udarbejdet ventelisteundersøgelse i regionen over for bedømmelsesudvalget har tilkendegivet et ønske om, at der sker en styrkelse af kapaciteten i de områder, hvor der er lang ventetid gennem en delvis udnyttelse af de ledige ydernumre, der ikke kan besættes.

På den baggrund ønsker udvalget , at der udover ovennævnte ekstra 29 nye ydernumre ligeledes opslås 6 af de (11) ledige ydernumre i det tidligere Ribe Amt, således at det samlede antal nye ydernumre bliver på i alt 29 + 6 = 35 ydernumre.

Region Syddanmark har på baggrund heraf anbefalet, at de nye ydernumre hovedsaligt placeres i Aabenraa- og Sønderborgområdet, Odense – området samt trekantområdet (Vejle – Fredericia-Kolding – området)

Øvrige ændringer
For at sikre sammenhængen i de enkelte patientforløb på tværs af de forskellige aktører i praksissektoren, er det aftalt, at psykologen fremover sender en epikrise til patientens praktiserende læge ved behandlingens afslutning.

Derudover sikres sammenhængen ved større anvendelse af IT – systemer, der understøtter relevant kommunikation med det øvrige sundhedsvæsen.

Desuden skal psykologerne i stigende grad anvende IT og de muligheder, som det giver for at sikre en bedre service over for borgerne og mere effektiv administration, bl.a. ved, at praksisdeklarationerne på Sundhed.dk udvides med flere relevante oplysninger for borgerne, og ved, at psykologernes tilgængelighed for borgerne forbedres.

Endvidere er aftalt, at psykologerne i fremtiden skal anvende det elektroniske henvisningshotel. Ligeledes er det aftalt, at psykologerne fremover skal have en digital signatur (med et engangstilskud på ca. 500 kr. pr. praktiserende psykolog).

Inden for efteruddannelsesområdet er der afsat 500.000 kr til efteruddannelse i 2008. I 2009 og 2010 er regionerne forpligtigede til at udmønte 0,09 kr pr. indbygger til efteruddannelsesaktiviteter.

Det er ligeledes aftalt, at samarbejdsudvalget udarbejder en samlet udviklingsplan for psykologipraksis i regionen, der skal godkendes af regionsrådet. Psykologområdet bliver hermed, på linie med de øvrige praksisområder, ligeledes inddraget i praksisplanlægning

Aftalen har ligeledes tillagt det regionale samarbejdsudvalg større kompetence. Bl.a. skal samarbejdsudvalget fremover også indgive indstilling i klagesager inden sagen behandles af landssamarbejdsudvalget.

I forlængelse af ovenstående indgår også aftalen om, at det centrale bedømmelsesudvalg nedlægges og erstattes af regionale bedømmelsesudvalg.

Endelig er det aftalt, at der gennemføres en omkostnings- og indtjeningsundersøgelse inden næste overenskomstforhandling.

Økonomi
I aftalen indgår ligeledes et økonomiprotokollat. Såfremt udgifterne overstiger den aftalte ramme, er parterne enige om at optage forhandlinger af overenskomsten. Heri indgår også muligheden for at drøfte afgræsningen af personkredsen vedrørende lette og moderate depressioner.

For regionerne under et forventes en samlet merudgift i 2008 på 16,8 mio. kr. (16,6 % i pris- og mængdestigning). Region Syddanmarks andel heraf er ca, 3, 7 mio. kr., hvoraf de 3, 4 mio kr hidrører fra behandling af lette og moderate depressioner.

Indstilling

 • Til orientering

Bilag:

Udvalget:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

 

8.      Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende tilrettelæggelse af laboratorieservicen for almen praksis i regionen

Sagsnr:

07/5327

Resumé

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, som havde til formål at stille forslag omkring tilrettelæggelsen af laboratorieservicen for almen praksis. Arbejdsgruppen har afsluttet sit arbejde, og kommer med en række anbefalinger vedr. tiltag på området.

Sagsfremstilling

Laboratorieområdet består af tværgående specialer, hvor udviklingen og anvendelsen af analyser og diagnostik sker i dialog med bl.a.de praktiserende læger.

De praktiserende læger rekvirerer  i alt ca. 6,7 mio. analyser pr. år på regionens sygehuse, hvilket svarer til mellem 30 og 40 pct. af sygehuslaboratoriernes samlede antal analyser.  

I egen praksis udfører de alment praktiserende læger i regionen herudover en lang række forskellige laboratorieydelser, i alt knap 1,9 mio. pr. år.

Antallet af analyser er steget markant både i antal analyser i praksis og i antallet af rekvirerede analyser på sygehusenes laboratorier.  

Der blev i  december 2006 nedsat en arbejdsgruppe med følgende hovedopgaver 

 •          Forslag til laboratoriekonsulentordning
 •          Henvisning til sygehuslaboratorium i regionen
 •          Benyttelse af eksterne laboratorier til analyser fra almen praksis
 •          Forslag til en permanent organisering af det regionale samarbejde på området


Arbejdsgruppen har gennemgået de enkelte kvalitetssikringsordninger som baggrund for det foreliggende forslag, som indebærer en mindre personalemæssig styrkelse af området, bl.a. for at tage højde for, at mange nye analyser er taget i brug.

Håndtering af blodprøver taget i almen praksis før analysen, har ligeledes været genstand for indgående undersøgelser undervejs i arbejdsgruppens arbejde, og resultaterne har været inddraget med henblik på forbedring. 

Arbejdsgruppen har herunder udarbejdet et forslag til transportordning for blodprøver taget hos alment praktiserende læger på Fyn, idet den nuværende transportordning ikke er kvalitetsmæssigt tilfredsstillende. Dette gælder ikke i tilsvarende grad for transportordningerne i den jyske del af regionen

Med henblik på en harmonisering af, hvilke prøvetagningsutensilier (glas mv.), der stilles til rådighed for de praktiserende læger, har arbejdsgruppen sammenlignet nuværende praksis på tværs af de fire tidligere amter.

På baggrund heraf har arbejdsgruppen opstillet principper og anbefalinger for harmoniseringen.  

Arbejdsgruppen har endvidere gennemgået de tidligere amters praksis for, hvor de praktiserende læger kunne sende prøver til analyse. 

Det indstilles i denne forbindelse, at der i løbet af 2008 indføres det hovedprincip, at alle prøver fra praktiserende læger fremover sendes til regionens sygehuslaboratorier. Dette vil kræve forberedelse i samarbejde med sygehuslaboratorierne og eksterne laboratorier. 

Efter drøftelse i sygehusledelseskredsen er der enighed om, at den fremtidige organisering af laboratorieservicen til almen praksis skal tilrettelægges således, at der er mulighed for specialisering mellem sygehusenes laboratorier.

Endvidere skal der findes en model for den økonomiske kompensation af sygehusene for stigende aktivitet. 

Arbejdsgruppen har endelig fundet, at der er behov for etablering af et regionalt samarbejde med henblik på bl.a. at koordinere og understøtte det lokale laboratoriekonsulentarbejde, og at styregruppen etableres i foråret 2008.

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg vedr. praksisområdet og samarbejde med kommunerne anbefaler over for regionsrådet:
 

 • At der etableres en laboratoriekonsulentordning som foreslået i vedlagte rapport,
 • At der med henblik på en regional koordination af Laboratoriekonsulent-arbejdet, samt den samlede servicering af almen praksis på laboratorieområdet etableres en regional styregruppe, som refererer til samarbejdsudvalget for almen praksis,
 • At transportordningerne i den jyske del af regionen fortsætter indtil nye undersøgelser måtte pege på behov for ændringer,
 • At der sker den foreslåede harmonisering af levering af utensilier til de praktiserende læger,
 • at der i løbet af 2008 indføres det hovedprincip, at alle prøver fra praktiserende læger fremover sendes til regionens sygehuslaboratorier.

Bilag:

Udvalget:

Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

 

9.      Forslag til ny transportordning for blodprøver fra praktiserende læger i det tidligere Fyns Amt.

Sagsnr:

07/5327

Resumé

Nyligt gennemførte undersøgelser påviser, at kvaliteten i dele af transportordningen vedrørende blodprøver fra alment praktiserende læger på Fyn ikke er kvalitetsmæssigt tilfredsstillende, hvorfor der er udarbejdet forslag til ny transportordning for denne del af regionen.

Sagsfremstilling

Sygehusene varetager en meget stor del af de praktiserende lægers behov for laboratorieundersøgelser. I den forbindelse indsender de praktiserende læger blodprøver og rekvisitioner til sygehuslaboratorierne. Disse blodprøver håndteres og transporteres på forskellig vis rundt om i regionen.  

Der findes mange forskellige metoder for transport af blodprøverne til sygehusene, f. eks. via postforsendelse, transport med rutebiler opsamling af sygehusbiler etc. 

Vedlagte notat beskriver de nuværende transportordninger på Fyn og et forslag til ny transportordning. Baggrunden for notatet er nyligt gennemførte undersøgelser, som påviser, at kvaliteten i dele af transportordningen på Fyn ikke er tilfredsstillende. Dette gælder især transporten på Fyn med rutebil.  

Den foreslåede transportordning indebærer 2 daglige afhentninger for alle læger på Fyn. Ordningen kan iværksættes med virkning fra den 1. september 2008 efter beslutning i Regionsrådet.  

Lægerne på Ærø foreslås ikke tilbudt den foreslåede transportordning, men derimod indgåelse af  særlig rammeaftale vedr. centrifugering af blodprøver, hvilket indebærer at blodprøverne kan sendes med posten. Aftalen foreslås at træde i kraft samtidig med ny transportordning.

Indstilling

Det indstilles at det særlige udvalg vedr. praksisområdet og samarbejde med kommunerne anbefaler overfor regionsrådet:

 • At  vedlagte forslag om afhentning af blodprøver 2 gang dagligt fra lægerne i det tidligere Fyns Amt godkendes, 
  • At der for lægerne på Ærø indgås rammeaftale om præparation og centrifugering af blodprøver.

  Bilag:

  Udvalget:

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  10.    Temamøde om sundhedsaftaler

  Sagsnr:

  08/1687

  Resumé

  Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark afholder den 5. marts 2008 et temamøde om sundhedsaftaler.

  Målgruppen er politikere og ledende embedsmænd i kommuner, region og fra praksissektoren med interesse for sundhedsaftaler.

  Sagsfremstilling

  Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark afholder den 5. marts 2008 et temamøde om sundhedsaftaler.

  Målgruppen er politikere og ledende embedsmænd i kommuner, region og fra praksissektoren med interesse for sundhedsaftaler.

  På temamødet sættes særligt fokus på indsatsen for kronisk sygdom i Region Syddanmark, på samarbejdet mellem praktiserende læge, sygehus og kommune, samt på muligheder for at understøtte indsatser ved hjælp af telemedicin. Emnerne er centrale for udviklingen af en sammenhængende behandlingsindsats i forhold til kronisk syge patienter, og er derfor vigtige omdrejningspunkter i de sundhedsaftaler, der p.t. er under revision med henblik på fremsendelse til Sundhedsstyrelsen senest 1. oktober 2008.

  Program for temamødet vedlægges som bilag.

  Indstilling

  • Til efterretning.

  Bilag:

  Udvalget:

  Udvalget tog orienteringen til efterretning.

   

  11.    Kommende møder i det særlige udvalg

  Sagsnr:

  08/410

  Sagsfremstilling

  Der forslås følgende mødesteder for de kommende møder i det særlige udvalg vedr. praksisområdet og samarbejde med kommuner:

  11. marts: Esbjerg Kommune

  24. april: APU-klinikken, Odense

  15. maj: regionshuset: præsentation af afdeliner og oplæg til forhandlingsrunden

  24. juni: Vejle: fysioterapi/kiropraktor

  19. august: Afventer afklaring

  8. september Middelfart: Center for Kvalitet

  9. oktober: Brørup sygehus

  11. november: Afventer afklaring

  11. december: Afventer afklaring

  Indstilling

  Det indstilles:

  • At de foreløbige forslag til mødesteder godkendes 
  Udvalget:

  Udvalget godkendte forslaget til mødesteder.

   

  12.    Eventuelt

  Sagsnr:

  08/410


  Siden er sidst opdateret 13-02-2008
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring