Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådet - referat 28-01-2008

Mødedato
28-01-2008 kl. 15:00-18.30.

Mødested
Regionsrådssalen

Medlemmer
Poul-Erik Svendsen, Poul Weber, Bo Libergren, Preben Jensen, Bent Poulsen, Thyge Nielsen, Bente Bendix Jensen, Carsten Abild, Jens Andersen, Karen Baungaard, Stephanie Kristensen, Jens Andresen, Ingeborg Moritz Hansen, Karsten Uno Petersen, Bente Gertz Hansen, Lisbeth Poulsen, Bent Krogh Petersen, Jørgen Bundsgaard, William Jensen, Carl Erik Jensen, Ole Jacobsen, Andrea Terp Christensen, Pierre Topaz, Christina Gammelgaard Jensen, Willy Sahl, Kristian Grønbæk Andersen, Kent Kirk, John Lohff, Søren Salling, Poul Sækmose, Bent Bechmann, Otto D. Lück, Lykke Debois, Per A. Laursen, Jørgen Pless, Bjarne Juel Møller, Anita Kjøng-Rasmussen, Jytte Gramstrup Lauridsen, Sarah Nørris Christensen, Ib Madsen, Jørgen Bastholm

Afbud
Carl Erik Jensen, Pierre Topaz, Andrea Terp Christensen, Søren Salling og John Lohff.

Bo Morthorst Rasmussen, Henrik Juhl Kristensen, Annemarie Kruuse og Henrik Skov deltog som stedfortrædere.

Dagsorden

 1. Drøftelse af infrastrukturkommissionens oplæg
 2. Forslag til råstofplan for Region Syddanmark
 3. Fælles indsatsområder inden for sundhedsforskning
 4. Udmøntning af pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse på sygehusene i 2008
 5. Vedligeholdelsesplan 2008 for de sociale og socialpsykiatriske institutioner
 6. Ansøgning om midler til Lillebælt Halvmarathon
 7. Samarbejdsaftale med Regionen Olomouc i Tjekkiet
 8. Medlemsskab af Assembly of European Regions
 9. Svar fra skatteministeren på regionens henvendelse om afgiftsfritagelse på "grøn el"
 10. Udpegning af medlem til Bestyrelsen for Professionshøjskolen Lillebælt

  Tillægsdagsorden
 1. Medlemsskifte i det særlige udvalg vedr. regionale kompetencer.

  Lukket dagsorden

 1.  Falck Rehab Varde

 

1.      Drøftelse af infrastrukturkommissionens oplæg

Sagsnr:

07/21608

Sagsfremstilling

Infrastrukturkommissionen afgav i januar 2008 betænkningen "Danmarks Transportinfrastruktur 2030".  

På baggrund af Infrastrukturkommissionens betænkning/rapport foreslås det, at regionsrådet drøfter rapportens konklusioner og konsekvenser for Region Syddanmark.

I forhold til rapportens generelle anbefalinger foreslås det, at regionsrådet drøfter, hvilke konkrete initiativer, der er helt afgørende for den fortsatte udvikling i alle dele af Region Syddanmark, og hvordan processen for at sikre en fremtidsrettet infrastrukturudbygning i Syddanmark gribes an.

Sammenfatning af Infrastrukturkommissionens rapport vedlægges. Selve rapporten, som er på 314 sider, kan ses via dette link:  http://www.infrastrukturkommissionen.dk/sw164034.asp

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet drøfter infrastrukturkommissionens konklusioner og konsekvenser for Region Syddanmark.

Regionsrådet

På baggrund af de faldne bemærkninger anmodede regionsrådet det særlige udvalg vedr. infrastruktur om at arbejde videre med problemstillingen. Synspunkterne vil herudover indgå i regionens videre arbejde med eksterne samarbejdspartnere mv.

Bilag:

2.      Forslag til råstofplan for Region Syddanmark

Sagsnr:

07/19952

Resumé

Forslag til råstofplan for Region Syddanmark fremlægges til drøftelse med henblik på godkendelse i regionsrådet. Herefter skal forslaget udsendes i offentlig høring i 8 uger i henhold til råstofloven.

Sagsfremstilling

I henhold til råstofloven skal regionsrådet udarbejde et forslag til råstofplan inden udgangen af 2007. Forslaget skal herefter udsendes i offentlig høring med en frist på 8 uger til fremsættelse af indsigelser. Råstofplanen kan først vedtages endeligt, efter at Miljøministeren har meddelt, at den ikke er i strid med statslige interesser, eller der er opnået enighed mellem parterne om eventuelle ændringer.

I perioden 7. maj til 2. juli 2007 indkaldte regionen ideer og forslag til råstofplanen. Der blev fremsendt 65 skriftlige indlæg. Det er synspunkter på den regionale forsyningsstruktur – hvor skal råstofferne indvindes – hvor skal de anvendes - og hvad betyder det for transporten med lastbiler og med skib.

Det er synspunkter om råstofindvinding og forbrug på et bæredygtigt grundlag. Der er 41 forslag til nye indvindingsområder og forslag til områder, der bør friholdes for råstofindvinding. Som bilag 1 til råstofplanen vedlægges resume af indsendte forslag til indvindingsområder. Kopi af de fremsendte forslag kan desuden  rekvireres i Region Syddanmarks afdeling for bæredygtighed.

I strategien for regionens fremtidige råstofforsyning tilstræbes en bæredygtig udvikling med den bedst mulige lokale forsyning med råstoffer og mindst mulig transport med lastbiler over lange afstande.

I vedlagte forslag til råstofplan er der foretaget en fremskrivning af råstofforbruget. Behovet for indvindingsområder sættes til det dobbelte af det forventede forbrug i en 12 års periode med det formål at sikre et rimeligt udbud af arealer, der bl.a. kan modvirke monopoldannelse.

En vurdering af restresurserne i råstofgraveområder i de gældende regionsplaner viser, at der er behov for at udlægge nye graveområder på Fyn, i Trekantområdet og i Sydvestjylland til lokal forsyning med råstoffer. I Sønderjylland er der rigeligt med råstoffer i de nuværende graveområder. Forslagene til nye råstofgraveområder omfatter dels forslag, som er indsendt til regionen og dels områder, der er kortlagt af det tidligere Fyns Amt.

På Fyn medtages bl.a. områder ved Lunge, foreslået af NCC, og områder ved Hjerup i Middelfart-Assens Kommuner. Disse to områder har hidtil været udelukket for råstofindvinding i det tidligere Fyns Amts råstofplanlægning på grund af væsentlige landskabelige og naturmæssige interesser.

Regionen foreslår områderne medtaget bl.a. på grund af forventninger om nye vejbyggerier på Vestfyn og det forhold, at graveområderne ved Odense er ved at være udtømt. Som kompensation for indgreb i landskabet foreslås særlige vilkår for indvinding og efterbehandling, som bl.a. foreslået af NCC. Hvis disse områder ikke medtages, må det forventes, at en del råstoffer skal transporteres til Fyn fra bl.a. Sønderjylland.

I Sydvestjylland er der kun fremsat få forslag til indvindingsområder, og det har ikke været muligt at udpege nye graveområder med sikre forekomster, der svarer til det beregnede behov. Området vil derfor fortsat blive forsynet fra Trekantområdet og Sønderjylland, men der er i retningslinierne åbnet mulighed for, at ansøgninger om nye råstofgrave kan indarbejdes som tillæg til Råstofplanen.

I Trekantområdet er der fremsat mange forslag til nye indvindingsområder på trods af, at det tidligere Vejle Amt udlagde et stort graveområde, Hofmannsfeldt ved Vandel. Dette område kan forsyne både Trekantområdet og dele af Sydvestjylland.

Nye graveområder ved Lunderskov, Jerlev, og Øster Nykirke har til formål at sikre et mere alsidigt udbud, herunder til forsyning af mange planlagte vejanlæg nord for Vejle.

En stor del af de fremsendte forslag er udlagt som interesseområder for den fremtidige råstofforsyning. Det er områder, hvor en yderligere kortlægning og planlægning bør finde sted. I interesseområder kan der normalt ikke meddeles indvindingstilladelser bortset fra tilladelser til rødbrændende ler.

Det særlige udvalg vedr. regional trafik og miljø drøftede sagen på sit møde den 13. december 2007, og pegede bl.a. på, at der skal være fokus på genetableringen af områder, hvor der har fundet råstofudvinding sted.

Udvalget anbefaler, at der i forslaget til råstofplanen tilføjes en tilkendegivelse af, at regionsrådet ønsker, at der i den kommende periode undersøges muligheder for og konsekvenser af en større import af råstoffer, f.eks. granit fra Norge og Sverige.

Udvalget anbefaler, at forretningsudvalget og regionsrådet godkender forslaget til råstofplan for Region Syddanmark.

Bemærkninger fra det særlige udvalg er indarbejdet i det fremlagte forslag.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet godkender forslaget til råstofplan for Region Syddanmark, herunder de foreslåede nye råstofindvindingsområder.

Beslutning i Forretningsudvalget den 16-01-2008

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Kristian Grønbæk Andersen tog forbehold overfor udpegning af Lunge som indvindingsområde.

Bilag:

3.      Fælles indsatsområder inden for sundhedsforskning

Sagsnr:

08/129

Resumé

På baggrund af den vedtagne Politik for Sundhedsforskning, skal regionsrådet udpege konkrete indsatsområder. Det foreslås, at forhøjet blodtryk og begvægeapparatlidelser i de næste fire år udpeges som fælles indsatsområder. KOL og børn og sundhed foreslås profileret som forskningsområder med udviklingspotentiale.

Sagsfremstilling

I november 2007 godkendte regionsrådet Politik for Sundhedsforskning i Region Syddanmark. Heri er processen beskrevet for udpegning af fælles indsatsområder for sundhedsforskning.

Regionsrådet udpeger konkrete indsatsområder for en 4 års periode. Udpegningen sker på baggrund af en høring med deltagelse af det regionale strategiske forskningsråd, syddansk sundhedsvidenskabeligt forskningsforum og regionspolitikere.

Høringen blev afholdt den 3. december 2007. 

På høringen præsenterede forskerne forslag til fælles forskningsområder.

Som fælles forskningsområder for 2008-2012 blev peget på forskningsområder inden for kronikerområdet - det drejer sig om forhøjet blodtryk og lidelser i bevægeapparatet. Forskningsområderne er udpeget, fordi de har en bred klinisk interesse med mulighed for involvering af alle regionens sygehuse og Syddansk Universitet.

Forskningsområderne har et stort potentiale for at udvikle resultater med stor effektværdi for patienter og for samfundsøkonomien. Der er mulighed for såvel tværfaglig som tværsektoriel involvering i forskningsprojekterne, og der er inden for områderne mulighed for forskning i det eksperimentelle niveau og det patientnære niveau herunder sundhedstjenesteforskning.

For de to forskningsområder er der i forvejen veletableret forskning, og derved skabes muligheder for resultater af høj national og international kvalitet, hvor Region Syddanmark har mulighed for at skille sig ud fra de øvrige regioner.

På høringen blev endvidere præsenteret forslag til forskningsområder med udviklingspotentiale. Ideen er at der i den næste 4 års indsatsperiode er et parallelt forløb, hvor de udpegede indsatsområder implementeres samtidigt med at der sker en forberedelse af nye indsatsområder.

KOL og Børn og Sundhed blev præsenteret som forskningsområder med udviklingspotentiale, da disse har stor betydning for sundheden i befolkningen. Børn og sundhed bliver et nationalt og internationalt fokusområde de kommende år, og er også et satsningsområde på Syddansk Universitet. KOL er et underprioriteret forskningsområde, og har derfor et stort potentiale for at skabe ny nyttig viden.

Til understøtning af den fælles forskningsindsats er der afsat midler fra 2008 på ca. 14 mil. kr/år. Disse midler anvendes via opslag inden for indsatsområderne og til udvikling og forbedring af den infrastruktur, der er nødvendig for forskningen og puljen vil kunne søges af alle faggrupper.

De konkrete forslag til udmøntningen af midlerne vil blive forelagt regionsrådet en gang om året.

Indstilling

Det indstilles:

 • At forhøjet blodtryk og bevægeapparatslidelser i de næste fire år er fælles indsatsområder inden for sundhedsforskningen.
 • At kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og børn og sundhed samtidigt profileres som forskningsområder med udviklingspotentiale.

Beslutning i Forretningsudvalget den 16-01-2008

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

4.      Udmøntning af pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse på sygehusene i 2008

Sagsnr:

07/21751

Resumé

På investeringsoversigten for 2008 er der afsat en pulje på ca. 43 mio. kr. til udvendig vedligeholdelse af de somatiske og psykiatriske sygehuse i regionen. Det indstilles, at ca. 24 mio. kr. af puljen udmøntes, mens udmøntningen af de resterende ca. 19 mio. kr. afventer på grund af beslutningen i december 2007 om ny struktur på sygehusområdet.   

Sagsfremstilling

Bygningsafdelingen har i samarbejde med sygehusenes tekniske chefer foretaget en bygningsgennemgang på de somatiske og psykiatriske sygehuse i regionen. Ved bygningsgennemgangen og prioriteringen er der fokuseret på udbedring af forhold, der relaterer sig til sikkerhed, tæthed og sikring mod nedbrydning af konstruktioner.

På den baggrund er der udarbejdet en prioriteret liste over behovene for udvendig bygningsvedligehold på sygehusene, således at de mest presserende behov indstilles udredt i 2008, jf. vedlagte oversigt. Der er prioriteret for i alt 19,5 mio. kr. fordelt på alle 9 enheder indenfor de somatiske og psykiatriske sygehuse. 

På investeringsoversigten for 2008 er der afsat et rådighedsbeløb på 43,308 mio. kr. til udvendig bygningsvedligeholdelse (fællesramme for somatik og behandlingpsykiatri). Det indstilles, at 19,5 mio. kr. af puljen udmøntes i henhold til ovennævnte oversigt.

Det fremgår af byggeregulativet, at 10% af den årlige økonomiske ramme afsættes til uforudselige udgifter og afholdelse af 5 års eftersyn i samtlige byggesager. I 2008 afsættes således 4,3 mio. kr. til uforudsete udgifter og afholdelse af 5 års eftersyn. 

Stillingtagen til udmøntningen af den resterende del af puljen på 19,508 mio. kr. har afventet regionsrådets beslutning vedr. den nye struktur på sygehusområdet. Sagen vedr. udmøntningen af de resterende 19,508 mio. kr. til udvendig bygningsvedligeholdelse forventes forelagt regionsrådet på mødet den 25. februar 2008.  

Indstilling

Det indstilles:

 • At prioriteringen af udvendig bygningsvedligeholdelse 2008 for somatik og behandlingspsykiatri godkendes.
 • At der frigives rådighedsbeløb på 23,8 mio. kr. i 2008 til anlægsprojekterne finansieret af det afsætte rådighedsbeløb hertil.
 • At der meddeles anlægsbevilling på 23,8 mio. kr. (indeks 121,8) til at gennemføre udvendig bygningsvedligeholdelse på sygehusene (somatik og behandlingspsykiatri).

Beslutning i Forretningsudvalget den 16-01-2008

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

5.      Vedligeholdelsesplan 2008 for de sociale og socialpsykiatri ske institutioner

Sagsnr:

07/23431

Resumé

Ifølge de godkendte "Regler for byggeri i Region Syddanmark" forelægges den årlige vedligeholdelsesplan vedr. de sociale institutioners bygningers klimaskærm til godkendelse.

Sagsfremstilling

Bygningsafdelingen har foretaget bygningsgennemgang på alle regionens sociale og socialpsykiatriske institutioner samt specialundervisningsinstitutioner. Under gennemgangen er alle udvendige bygningsvedligeholdelsesbehov registreret. Behovene er efterfølgende blevet prioriteret, således at de mest presserende indstilles udbedret i 2008, jfr. vedlagte bilag A. I henhold til "Regler for byggeri" er der afsat midler til uforudseelige udgifter og afholdelse af 5-års eftersyn i samtlige byggesager.

Regionens sociale institutioner mv. er omfattet af regler om omkostningsbestemte budgetter, takster og regnskaber. Det er derfor væsentligt at skelne mellem drift og anlæg. Anlægsudgifter forrentes og afskrives over et antal år og giver hermed en jævn takstudvikling.

Derimod påvirker driftsudgifter alene det enkelte år og kan dermed give anledning til "hoppende" takster. For at der kan være tale om anlæg, skal aktivets levetid, kapacitet eller kvalitet øges ud over det oprindeligt antagne og udgiften skal overstige en bagatelgrænse på 100.000 kr.

Budget og forbrug i henhold til vedligeholdelsesplan 2007 er blevet opdelt i anlæg og drift i henhold hertil, se bilag B. Der forventes pt. et mindreforbrug på driftspuljen på 0,614 mio. kr., som søges overført til 2008 med henblik på finansiering af driftsudgifter i vedligeholdeldesplan 2008.

På anlægspuljen forventes et mindreforbrug på 1,085 mio. kr., som søges overført til 2008, dels med henblik på finansiering af arbejder, der videreføres fra vedligeholdelsesplan 2007 og dels til finansiering af anlægsudgifter i vedligeholdelsesplan 2008.

Indstilling

Det indstilles:

 • At prioriteringen af vedligeholdelsesplan 2008 for de sociale, socialpsykiatriske og specialundervisningsinstitutionerne godkendes.
 • At der meddeles anlægsbevilling på 4,130 mio. kr (indeks 121,8) med tilhørende rådighedsbeløb i 2008 til gennemførelse af anlægsdelen af den prioriterede vedligeholdelsesplan 2008 incl. beløb til uforudseelige udgifter.
 • At rådighedsbeløbet finansieres dels ved overførsel fra 2007 af mindreforbrug på 0,557 mio. kr.vedr. vedligeholdelsesplan 2007 og dels med 3,573 mio. kr. fra det afsatte rådighedsbeløb på 9 mio. kr vedr. "Ramme til mindre anlæg".
 • At der meddeles anlægsbevilling på 0,528 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb i 2008 til videreførelse af arbejder fra vedligeholdelsesplan 2007.
 • At rådighedsbeløbet finansieres ved overførsel fra 2007 af mindreforbrug på 0,528 mio. kr. vedr. vedligeholdelsesplan 2007.
 • At der meddeles driftsbevilling på 0,614 mio. kr. til gennemførelse af driftsdelen af den prioriterede vedligeholdelsesplan 2008 incl. beløb til reservepulje til 5-års syn mv.
 • At udgiften finansieres ved overførsel fra 2007 af restbeløb på 0,614 mio. kr. på driftspulje til vedligehold.
 • At afdelingschefen for Bygningsafdelingen udpeges som budgetansvarlig for alle ovenstående opgaver.

Beslutning i Forretningsudvalget den 16-01-2008

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

6.      Ansøgning om midler til Lillebælt Halvmarathon

Sagsnr:

07/23477

Resumé

Lillebælt Halvmarathon har indsendt en ansøgning om økonomisk støtte på 150.000 kr. Med dette initiativ kan regionen være med til at markere breddemotion og sundhed i regionen.

Sagsfremstilling

Begivenheden "Lillebælt Halvmarathon" går fra Fyn til Jylland og tilbage til Fyn over begge Lillebæltsbroer.

Den primære målgruppe til Lillebælt Halvmarathon er løbere fra hele regionens område, men allerede nu er der tilmeldt løbere fra hele Danmark og i alt er der deltagere fra 11 forskellige nationer. Der er p.t. tilmeldt 4100 løbere, og der stoppes ved et loft på 7.000 tilmeldinger

Projektet understøtter et af Region Syddanmarks indsatsområder om at samarbejde med øvrige aktører i ind- og udland inden for kulturområdet, herunder idrætsområdet. Projektet har betydning ud over en enkelt kommune og spiller sammen med Regionens indsats på det sundhedspolitiske område.

Fredericia og Middelfart Kommuner giver hver et tilskud på 150.000 kr.

Det særlige udvalg for Regional Erhvervspolitik anbefalede den 12. december 2007 at støtte projektet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At Region Syddanmark støtter Lillebælt Halvmarathon med 150.000 kr.

Beslutning i Forretningsudvalget den 16-01-2008

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

7.      Samarbejdsaftale med Regionen Olomouc i Tjekkiet

Sagsnr:

07/22964

Resumé

Region Olomouc, som ligger i den centrale/østlige del af Tjekkiet, ønsker at indgå samarbejdsaftale med Region Syddanmark. Samarbejdet vil som udgangspunkt være projekter, som de to regioner udvikler og gennemfører sammen. Projektet vil i tilpasset form være en videreførelse af et tidligere samarbejde med Vejle Amt.

Sagsfremstilling

Region Olomouc [ålomuts] ligger i den centrale/østlige del af Tjekkiet og er et transportknudepunkt og et område i vækst for især produktionsindustri i Tjekkiet. Region Olomouc ønsker at indgå samarbejdsaftale med Region Syddanmark, der i en tilpasset og moderniseret udgave er en videreførelse af et tidligere samarbejde med Vejle Amt, som blev etableret i år 2000. Hovedtemaerne har tidligere været miljø, turisme, uddannelse, kultur og erhvervsudvikling.

Forslaget bygger på den vedtagne internationale strategi og handlingsplan for Region Syddanmark. Omdrejningspunktet for samarbejdet er projekter, som de to regioner udvikler og gennemfører sammen.

Allerede nu arbejder Region Syddanmark og Region Olomouc sammen om et internationalt projekt på bæredygtighedsområdet inden for Interreg IV C-programmet. Samarbejdet kan udbygges med initiativer på områder som sundhed, regional udvikling, kultur og turisme.

Samarbejdsaftalen bør være tre-årig og aktiveres ved underskrivelse. Tidspunktet herfor besluttes af parterne. Den bygger på den vedtagne internationale strategi og handlingsplan for Region Syddanmark. Det konkrete indhold og gensidige udbytte af samarbejdsaftalen beskrives uddybende i samarbejdsaftalen.

Det særlige udvalg vedr. regional erhvervspolitik har drøftet sagen på udvalgets møde den 12. december 2007, og anbefaler at Region Syddanmark indgår den nævnte samarbejdsaftale 

Indstilling

Det indstilles:

 • At Region Syddanmark indgår en samarbejdsaftale med Regionen Olomouc.

Beslutning i Forretningsudvalget den 16-01-2008

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt. Regionsrådet modtager i god tid inden aftalens udløb en afrapportering om samarbejdet.

Bilag:

8.      Medlemsskab af Assembly of European Regions

Sagsnr:

07/23027

Resumé

Der skal tages stilling til, om Region Syddanmark skal være medlem af Assembly of European Regions - AER, som er en organisation, der arbejder for at fremme regionalisering i Europa og fremme regionernes interesser i forhold til de europæiske institutioner. 

Sagsfremstilling

Assembly of European Regions - AER - er en organisation, der arbejder for at fremme regionalisering i Europa og fremme regionernes interesser i forhold til de europæiske institutioner. AER har ca. 250 medlemmer fra 33 lande i Europa. AER er organiseret således, at arbejdet primært foregår i tre udvalg med følgende hovedområder: 

 1. Regional udvikling, herunder innovation, landdistrikter, bæredygtig udvikling, turisme og infrastruktur
 2. Sundhed og Sociale Anliggender, herunder eHealth.
 3. Uddannelse og Kultur, herunder ungdom.

Vejle Amt og Fyns Amt var tidligere medlemmer af AER og arbejdede primært i udvalgene om hhv. Regional Udvikling og Uddannelse/ Kultur.

Udover at regionen kan få information om relevant europæisk politik og viden om regional politik i andre lande, udgør AER også en ramme for samarbejde mellem regioner. Gennem medlemsskabet får regionen mulighed for at indgå i projekter og for at give regionale samarbejdspartnere adgang til viden og udviklingsmuligheder i europæisk samarbejde.

For Region Syddanmarks vedkommende vil det være relevant at deltage i alle tre udvalg. Af ressourcemæssige hensyn anbefaler administrationen, at Region Syddanmark deltager aktivt i ét udvalg. Udvalgene mødes ca. 2 gange om året, men da AER har et forholdsvist lille sekretariat, udføres arbejdet i vid udstrækning af de deltagende regionernes embedsfolk mellem udvalgsmøderne.

AER er en medlemsfinansieret organisation. Medlemsgebyret udregnes efter antal indbyggere og udgør 0.011 EUR. pr. indbygger eller 13.088 EUR årligt for regionen, svarende til ca. 98.150 kr. årligt. Beløbet finansieres af de regionale udviklingsmidler.

Det særlige udvalg vedr. regional erhvervspolitik har drøftet sagen på sit møde den 12. december 2007, og anbefaler, at Region Syddanmark bliver medlem af AER med start fra 1. januar 2008.

Indstilling

Det indstilles:

 • At Region Syddanmark bliver medlem af AER for en to-årig periode med start fra 1. januar 2008.
 • At medlemsskabet evalueres efter denne periode.

Beslutning i Forretningsudvalget den 16-01-2008

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Forretningsudvalget anbefaler, at regionen deltager i alle 3 udvalg.

Regionsrådet

Forretningsudvalgets indstilling tiltrådt.

9.      Svar fra skatteministeren på regionens henvendelse om af giftsfritagelse på "grøn el"

Sagsnr:

07/20141

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede på sit møde den 5. november 2007 at rette henvendelse til skatteministeren vedrørende afskaffelse af CO2-afgift på "grøn el" - el som er produceret ved vedvarende energi.

Forretningsudvalget godkendte på sit møde den 5. december 2007 skrivelsens endelige ordlyd.

Skatteministeren har den 10. januar 2008 besvaret regionens henvendelse, jfr. vedlagte.

Indstilling

Til orientering.

Regionsrådet

Til orientering.

Bilag:

10.    Udpegning af medlem til Bestyrelsen for Professionshøjskolen Lillebælt

Sagsnr:

08/244

Sagsfremstilling

Professionshøjskolen Lillebælt, som er én af de otte nye professionshøjskoler for videregående uddannelser, blev 1. januar 2008 en realitet ved at CVU Lillebælt og Den sociale Højskole i Odense lægges sammen.

Ifølge vedtægten skal regionsrådet og kommunalbestyrelserne i forening udpege 2 medlemmer til bestyrelsen for professionshøjskolen.

Det er aftalt med Kommunekontaktrådet for Region Syddanmark, at Region Syddanmark udpeger det ene medlem.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger et medlem til bestyrelsen for Professionshøjskolen Lillebælt.

Regionsrådet

Regionsrådet udpegede Bent Bechmann.

Bilag:


 

Tillægsdagsorden

1.      Medlemsskifte i det særlige udvalg vedr. regionale kompetencer

07/18699

Sagsfremstilling

Den Konservative gruppe i regionsrådet har meddelt, at man ønsker en udskiftning af et af medlemmerne i det særlige udvalg vedr. regionale kompetencer, som blev nedsat på regionsrådets møde den 3. december 2007.

Bent Bechmann (C) ønsker at træde ud, og gruppen ønsker at Poul Sækmose (C) indtræder i det særlige udvalg i stedet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet godkender det ønskede medlemsskifte i det særlige udvalg vedr. regionale kompetencer.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.


Lukket dagsorden

 1.  Falck Rehab Varde


Siden er sidst opdateret 29-01-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring