Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Referat 22-11-2007 - Social, psykiatri og specialundervisning

Mødedato
22-11-2007 kl. 14:00

Mødested
Fuglemajgård, Jels Skovvej 2.

Deltagere
Karen Baungaard, Stephanie Kristensen, Bente Gertz Hansen, Bente Bendix Jensen, Pierre Topaz, Andrea Terp Christensen, Christina Gammelgaard Jensen, Jytte Gramstrup Lauridsen, Otto D. Lück

Dagsorden

  1. Rundvisning på Fuglemajgård
  2. Tilfredshedsundersøgelse i retspsykiatrien
  3. Orientering om høring over ændringsforslag til Sundhedsloven og andre love
  4. Orientering om Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere
  5. Orientering om tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere
  6. Næste møde
  7. Eventuelt


Lukket dagsorden

1. Henvendelse fra pårørende

1.      Rundvisning på Fuglemajgård

Sagsnr:

07/10

Sagsfremstilling

Inden mødet vil der være en rundvisning på Fuglemajgård.

Fuglemajgård, der er en afdeling af botilbudet Grønnebæk, blev indviet den 13. juni 2007 og rummer nu, efter en omfattende ombygning, 11 toværelses lejligheder til personer med nedsat psykisk funktionsevne og dertil relaterede psyko-sociale problemstillinger.

Udvalget

Forstander Poul Erik Hansen viste det særlige udvalg rundt på botilbudet Fuglemajgård.

2.      Tilfredshedsundersøgelse i retspsykiatrien

Sagsnr:

07/13156

Sagsfremstilling

Den 22. november 2007 offentliggøres "2. undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark 2006-2007".

Indtil offentliggørelsen er rapportens resultater fortrolige, men regionerne har fået rapporten fremsendt med henblik på forberedelse forud for offentliggørelsen.

For Region Syddanmarks vedkommende må vi konstatere, at det kun er ca. en femtedel af de retspsykiatriske patienter, der burde indgå i undersøgelsen, der har deltaget med udfyldt spørgeskema. På landsplan er besvarelsesprocenten på 41%.

Det betyder, at den eneste konklusion, der kan drages på undersøgelsen er, at deltagelsen er utilfredsstillende lav, og at procedurerne for at sikre en tilfredsstillende deltagelse i næste runde, der starter i 2008, må strammes markant op. Det betyder også, at rapportens konkrete resultater intet fortæller om den samlede patienttilfredshed på de to deltagende afdelinger i Hvidding og Middelfart, men alene fortæller om tilfredsheden blandt en tilfældig femtedel af den samlede patient-population.

Der må givetvis grundet patientgruppens sammensætning forventes en svarprocent, der vil være markant lavere end ved tilsvarende undersøgelser inden for andre områder af psykiatrien. Dette forhold kan dog ikke forklare en deltagelse, der er markant under deltagelsen på landsplan. Psykiatristaben vil derfor sætte særlig fokus på, at Region Syddanmark i næste undersøgelsesrunde vil nå en deltagelse, der mindst ligger på højde med landsgennemsnittet.

Psykiatristabens kommentarer til rapporten vedlægges som bilag. 

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Sekretariatschef Anette Bækgaard Jakobsen orienterede om tilfredshedsundersøgelsen i retspsykiatrien.

Udvalget drøftede undersøgelsen, og det var enighed i udvalget om, at deltagelsen var utilfredsstillende lav.

Udvalget anbefalede, at procedurerne for at sikre en tilfredsstillende deltagelse i næste runde strammes op.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

3.      Orientering om høring over ændringsforslag til Sundhedsloven og andre love

Sagsnr:

07/19952

Resumé

Administrationen har udarbejdet et høringssvar dateret 1. oktober 2007 vedrørende Indenrigs- og Sundhedsministeriets udkast udsendt 19. september 2007 om forslag til ændringer af Sundhedsloven og andre love. Høringssvaret koncentrerer sig om bemærkninger til forslagets nye regler om udrednings- og behandlingsgaranti inden for det børne- og ungdomspsykiatriske område samt om forslagets nye regler om kontaktpersoner på sygehusene. 

På grund af den korte høringsfrist er høringssvaret udarbejdet administrativt, og det forelægges efterfølgende det Særlige udvalg for social- og psykiatriområdet samt specialundervisning til orientering.

Sagsfremstilling

Fra Danske Regioner modtog Psykiatristaben den 21. september 2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriets forslag til ændringer af Sundhedsloven og andre love. For psykiatriområdet er de væsentligste ændringer i forslaget i forhold til gældende regler, at der indføres en udrednings- og behandlingsgaranti i børne- og ungdomspsykiatrien samt at der lovfæstes en kontaktpersonsordning på alle sygehuse.

Forslaget har været udsendt til høring i de tre psykiatricentre og i de fire børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Region Syddanmark. Med baggrund i de indkomne høringssvar fra tre børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger er administrativt høringssvar udarbejdet og sendt til Danske Regioner inden høringsfristens udløb den 2. oktober 2007. Danske Regioners høringssvar er udarbejdet med baggrund i de fem regioners høringssvar fra de flere forskellige forvaltningsområder, som udkastet til lovændringer omfatter. Høringssvaret fra Danske Regioner er vedlagt som bilag, mens Indenrigs- og Sundhedsministeriets forslag til ændringer af Sundhedsloven og andre love kan ses på Region Syddanmarks hjemmeside.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Sekretariatschef Anette Bækgaard Jakobsen gav en orientering om Region Syddanmarks høringssvar vedr. ændringsforslag til Sundhedsloven og andre love.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

4.      Orientering om Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere

Sagsnr:

07/19952

Sagsfremstilling

Formand for Samrådet Elmer Lauridsen vil orientere om baggrund, formål, opstart og fremtid for samrådet, samt give eksempler på det praktiske arbejde i Samrådet.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Formand for Samrådet, Elmer Lauritsen, orienterede om Samrådet for udviklingshæmmede.

Plancher vedhæftes referatet.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

5.      Orientering om tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere

Sagsnr:

07/19952

Sagsfremstilling

Stedfortrædende forstander og tilsynsførende Bent Kristensen ved institutionen Grønnebæk og Elmer Lauridsen vil orientere om tilsynet med udviklingshæmmede lovovertrædere, herunder fordele og ulemper ved at dømte bor i samme botilbud som ikke dømte. Endvidere orienteres der om problematikker i forbindelse med indgreb på bostedet over for dømte.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Stedfortrædende forstander og tilsynsførende ved institutionen Grønnebæk, Bent Kristensen, orienterede om tilsynet med udviklingshæmmede lovovertrædere.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

6.      Næste møde

Sagsnr:

07/19952

Sagsfremstilling

Næste møde afholdes tirsdag den 11. december 2007 kl. 12.

Udvalget

Næste møde afholdes den 11. december 2007 kl. 12.00.

Mødet afholdes i Regionshuset.

7.      Eventuelt

Sagsnr:

07/19952

Udvalget

Socialdirektør Anders Møller Jensen orienterede om personalereduktion på Fredericiaskolen, som følge af faldende elevtal.

Anders Møller Jensen orienterede endvidere om projekt for unge autister på Fyn i ejendommen Humlehaven ved Assens.

Udvalgsformand Bente Gertz orienterede om konferencen "Fremtidens botilbud" i Nyborg den 20. november.


Lukket dagsorden

1.      Henvendelse fra pårørende via Foreningen BEDRE PSYKIATRI

Sagsnr:

07/21798


Siden er sidst opdateret 28-11-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring