Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Referat 20-11-2007 - Regional erhvervspolitik

Medlemmer
Karsten Uno Petersen, Preben Jensen, Willy Sahl, Julie Skovsby, Per A. Laursen, Carsten Abild, Jens Andersen, Kristian Grønbæk Andersen, Poul Sækmose

Afbud
Julie Skovsby, Preben Jensen og Per A. Laursen.

Dagsorden

 1. Forslag til Uddannelsesstrategi for Region syddanmark
 2. Ansøgninger til kulturpuljen 2007
 3. Status for øvrige midler på kulturområdet
 4. Godkendelse af udbud af gymnasiernes studieretninger
 5. Regionsrådets udtalelse i relation til de ansøgte erhvervsfaglige indgange
 6. Næste møde
 7. Eventuelt


1.      Forslag til Uddannelsesstrategi for Region Syddanmark

Sagsnr:

07/18268

Resumé

Regionsrådet havde den 16. april 2007 de indledende drøftelser af Region Syddanmarks uddannelsesstrategi og -politik, hvor regionsrådet anmodede det særlige udvalg vedrørende regional erhvervspolitik om at udarbejde oplæg til uddannelsesstrategi.

Uddannelsesstrategien skal angive de ønskede handlinger, der skal være med til at realisere den regionale udviklingsplan samt angive den ønskede uddannelsesudvikling i Region Syddanmark med hensyn til uddannelsesinstitutionernes geografiske placering og udbuddet af uddannelserne. Strategien skal også danne grundlag for en prioritering af de områder, hvor regionsrådet ønsker at bidrage med udviklingstilskud eller påtage sig koordinerende opgaver.

Der er nu udarbejdet oplæg til uddannelsesstrategi, som indeholder regionsrådets strategier og de indsatsområder, som regionsrådets selv ønsker at iværksætte eller vil bidrage med tilskud til fra den i budgettet afsatte ramme til regionens uddannelsesindsats. Derudover er der i bilag til strategien medtaget forslag til vurderingskriterier, som ansøgningerne vil blive vurderet efter.

I strategien er søgt indarbejdet ønskerne til den regionale uddannelsesindsats, som dialoggrupperne fremsatte i forbindelsen med udarbejdelsen af den regionale udviklingsplan samt de ønsker til den regionale indsats, som fremkom på møder med uddannelsesinstitutionerne.

Det foreslås, at uddannelsesstrategien er gældende i 2 år, hvorefter den tages op til revision.

Sagsfremstilling

Strategien fastlægger vision, overordnede mål og indsatsområder. Indsatsområderne beskriver de områder, hvor regionen ønsker at anvende de regionale uddannelsesmidler.

Visionen i uddannelsesstrategien adskiller sig fra visionen i Den Regionale Udviklingsplan ved at inddrage en ekstra dimension:

 • "Region Syddanmark vil være kendt for at være en region, hvor uddannelserne sprudler af energi, læringslyst og dynamik – en region man gerne flytter til, fordi der er gode uddannelses- og læringsmuligheder for både børn, unge og voksne.
  • Kreativitet – Region Syddanmark vil være en region, hvor det kreative og eksperimentelle har stor indflydelse i alle undervisningsforløb fra folkeskole til universitet samt ved voksenundervisning, således at både de dygtige og de svage elever udfordres på alle sanser. Det skal være naturligt at tænke det kreative og eksperimentelle ind i undervisningen, i form af både IT, musik, film, drama og bevægelse.
  • Innovation – Region Syddanmark vil være en region, hvor innovation og iværksætteri er i fokus igennem hele uddannelsessystemet for efterfølgende at kunne skabe den nødvendige udvikling i regionen på alle fronter.
  • Internationalisering – Region Syddanmark vil være en region, hvor det bliver naturligt at tænke internationalt gennem hele uddannelsessystemet fra grundskole til videregående uddannelse. Den enkelte skal kunne søge inspiration og viden globalt, og få anerkendelse for det tillærte."

På baggrund af ovenstående del af visionen og på baggrund af de overordnede mål og indsatsområder i strategien er der i bilaget til strategien fastlagt kriterier for medfinansiering fra Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Heraf fremgår det af vurderingskriterierne for ansøgninger, at regionsrådet vil give særlig prioritet til konkrete aktiviteter og projekter, der opfylder de nedenstående to kriterier. Nedenstående kriterier er et redskab for regionsrådet til at prioritere indsatsen og bevilge regionale uddannelsesmidler.

 • Kreativitet, innovation, internationalisering. Her vurderes om et eller flere af elementerne indgår i projektet/aktiviteten.
 • Samarbejde regionalt. Her vurderes om projektet/aktiviteten medvirker til at øge samarbejdet mellem institutionerne regionalt.

Indstilling

Det indstilles:

 • At udvalget anbefaler, at regionsrådet godkender uddannelsesstrategien for Region Syddanmark, idet eventuelle ændringsforslag fra det særlige indarbejdes før fremsendelse til forretningsudvalget, samt
 • At udvalget anbefaler over for regionsrådet, at vurderingskriterierne vedtages som grundlag for administrationens behandling af fremtidige ansøgninger.

Udvalget

Udvalget anbefalede indstillingen og udtrykte stor tilfredshed med indholdet i uddannelsesstrategien for Region Syddanmark.

I forhold til uddannelsesstrategien pegede udvalget blandt andet på, at der med fordel kan sættes lidt mere fokus på det internationale perspektiv, herunder særligt i relation til visionen om livslang læring.

Udvalget drøftede endvidere vigtigheden af, at der i strategien sættes fokus på at mindske frafaldet på ungdomsuddannelserne, samt behovet for at gøre det lettere at få udenlandske uddannelser anerkendt på tværs af landegrænser.

Endelig anbefalede udvalget, at der under uddannelsesstrategiens tværgående indsatsområder medtages et indsatsområde vedrørende opkvalificering af tosprogede med henblik på at sikre målrettede tilbud i danskundervisning.

Bilag


2.      Ansøgninger til kulturpuljen 2007

Sagsnr:

07/21394

Resumé

Region Syddanmark har oprettet en kulturpulje med henblik på at støtte kulturaktiviteter i regionen. Formålet er at give støtte til nyskabende og eksperimenterende kunst- og kulturprojekter. Projekterne skal endvidere fremme tværgående aktiviteter og understøtte en balanceret udvikling i land og by.

Der er i budgettet for 2007 afsat 6,7 mio. kr. til kulturområdet, hvoraf 2 mio. kr. er reserveret kulturpuljen.

Der er indsendt i alt 63 ansøgninger, og der er samlet set ansøgt om støtte for i alt 14.109.145 kr. Kulturteamet i Afdelingen for Erhverv og Internationale Forhold har vurderet og anbefalet tilskud til 14 ansøgninger til i alt kr. 1.993.000 kr.

Vurderingen af ansøgningerne er sket ud fra de godkendte retningslinier for ansøgninger til Region Syddanmarks Kulturpulje.

Desuden anbefales, at der overføres 4 ansøgninger til øvrige midler på kulturområdet, til vurdering i forhold til samarbejde med kulturaftalerne i Region Syddanmark.

Sagsfremstilling

Region Syddanmarks opgaver på kulturområdet kan medvirke til at igangsætte kulturbegivenheder, samt udvikle kulturelle tilbud, som kan videreføres af andre parter i en mere permanent drift. Regionen yder ikke tilskud i form af almindelige driftstilskud. Regionsrådet har en koordinerende rolle på kulturområdet, der også omfatter idrætsområdet.

Der kan søges støtte til kulturprojekter, aktiviteter og arrangementer, der:

 • Har betydning ud over den enkelte kommune,
 • Går på tværs af kunstarter og kulturområder,
 • Kan styrke og udvikle samspillet mellem kultur og erhverv,
 • Kan bidrage til at sætte fokus på kulturmødet og den kulturelle mangfoldighed som ressource, samt
 • Kan bidrage til den kulturelle udvikling i landdistrikterne og til
 • Internationale kulturelle projekter og arrangementer.

Region Syddanmark ønsker at samle de kulturelle bevillinger til større aktiviteter, med gennemslagskraft i hele regionen, derfor støttes ikke:

 • Allerede afviklede aktiviteter eller aktiviteter, som i forvejen ville blive gennemført,
 • Almindelig drift og anlæg,
 • Bog- og CD/DVD-udgivelser
 • By- og sportsfester.

Region Syddanmark har i budgettet for 2008 også afsat 2 mio. kr. til kulturpuljeansøgninger, samt 4,7 mio. kr. til andre kulturelle formål.

I 2008 er der ansøgningsfrister den 1. marts, 1. juni og 1. oktober.

Indstilling

Det indstilles:

 • At udvalget anbefaler over for regionsrådet, at der bevilges 1.993 mio. kr. til 14 ansøgere, der er anført med bogstav A i Bilag A i vedlagte oversigt.
 • At udvalget anbefaler over for regionsrådet, at der overføres 4 ansøgninger til øvrige midler på kulturområdet, til vurdering i forhold til samarbejde med kulturaftalerne Region Syddanmark.

Udvalget

Udvalget anbefalede indstillingen.

Bilag


3.      Status for øvrige midler på kulturområdet

Sagsnr:

07/3642

Resumé

Det Særlige udvalg vedr. regional erhvervspolitik har ønsket at få en status over forbrugte midler på kulturområdet pr. 1. november 2007.

Sagsfremstilling

Der er i budgettet for 2007 afsat ca. 6,7 mio. kr. til kulturområdet, heraf er 2 mio. kr. reserveret kulturpuljen.

De forbrugte midler på kulturområdet pr. 1. november 2007 udgør 674.062 kr.

Hertil kommer et beløb på 500.000 kr., som regionsrådet i oktober bevilgede til Vadehavsfestivalen. Beløbet blev bevilget som led i samarbejdet med Kulturaftalerne i Region Syddanmark.

Under forudsætning af, at regionsrådet på mødet den 3. december 2007 bevilger de 2 mio. til kulturpuljeansøgninger, udgør det resterende beløb for 2007 ca. kr. 3,5 mio. kr.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

4.      Godkendelse af udbud af gymnasiernes studieretninger

Sagsnr:

07/2116

Resumé

Regionsrådet koordinerer den samlede indsats i regionen for at sikre sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser, herunder for så vidt angår den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten på uddannelserne med henblik på, at der er et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til alle unge og voksne i regionen, jfr. Lov nr. 575 af 9. juni 2006, §10 stk.1.

I forhold til gymnasierne skal regionsrådet sikre den fornødne bredde i udbuddet af studieretninger.

Sagsfremstilling

De fire forpligtende samarbejder har udarbejdet forslag til studieretninger for 2008, idet det skal foreligge inden 1. december 2007, og være klart til de unges valg af ungdomsuddannelse for det kommende skoleår.

Studieretninger konstitueres af de to første studieretningsfag.

Administrationen har, på baggrund af indhentede oplysninger fra gymnasierne, udarbejdet vedlagte oversigt over gymnasiernes uddannelsesudbud af studieretninger. Det er administrationens vurdering, at alle gymnasier inden for de fire forpligtende samarbejders geografiske område, har udbudt studieretninger inden for de 4 hovedområder, som de skal udbyde. Det vurderes derfor, at der er den fornødne bredde og geografiske spredning i udbuddet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At udvalget over for regionsrådet anbefaler, at gymnasiernes udbud af studieretninger tages til efterretning, idet det vurderes, at der er den fornødne bredde og geografiske spredning i udbuddet.

Udvalget

Udvalget anbefalede indstillingen.

Bilag


5.      Regionsrådets udtalelse i relation til de ansøgte erhvervsfaglige indgange

Sagsnr:

07/19389

Resumé

Som følge af ændringer i lov nr. 561 af 6. juni 2007 om erhvervsuddannelser, ændres strukturen for indgangsforløbet i erhvervsuddannelserne. Der etableres fremover 12 fællesindgange, idet såvel landmandsuddannelsen og social- og sundhedsuddannelserne bliver omfattet af lov om erhvervsuddannelser. I den forbindelse bliver der også etableret nye fællesindgange til disse grundforløb.

Undervisningsministeriet har iværksat en udbudsrunde, hvor de enkelte erhvervsskoler og social- og sundhedsskoler kan ansøge ministeriet om godkendelse til at udbyde de nye fællesindgange. Ansøgningsfristen udløb den 12. november 2007. Herefter skal Regionsrådet afgive indstilling til Undervisningsministeriet om den stedlige placering af de nye udbud af fællesindgange, inden den 21. november 2008 kl. 10:00.

Undervisningsministeriet har tilrettelagt udbudsrunden således, at skolerne indgiver elektroniske ansøgninger. Regionsrådet skal også basere sin sagsbehandling på de elektroniske ansøgninger. Planen var, at regionerne fik tildelt en kode til de elektroniske ansøgninger umiddelbart efter ansøgningsfristen udløb, men på grund af tekniske problemer med databasen, har regionen endnu ikke fået adgang til de indsendte ansøgninger. Dermed har administrationen endnu ikke overblik over hvilke erhvervsuddannelser, som har ansøgt de nye fællesindgange. Undervisningsministeriet har ikke været i stand til at give os oplysningerne på anden vis, hvorfor administrationens sagsbehandling endnu ikke er afsluttet. 

Sagsfremstilling

Erhvervsskolereformen betyder, at de nye fællesindgange etableres pr. 1. august 2008. I en indgang til en erhvervsuddannelse findes grundforløbene til en række uddannelser, som ligner hinanden med hensyn til funktioner og kompetencer. Et grundforløb er typisk af 20 ugers varighed og fortsætter på et hovedforløb, der normalt veksler mellem skole- og praktikpladsophold.

Regionen har i den forbindelse til opgave at koordinere den samlede indsats i regionen, for at sikre sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelserne. Det er her regionsrådets opgave at afgive udtalelse om institutionernes ansøgninger om indgangenes placeringer. I tilfælde af, at der er tale om et nyt uddannelsessted for den pågældende uddannelse, skal regionsrådet afgive indstilling til Undervisningsministeriet om den fysiske placering af uddannelsen. Regionsrådet skal ikke afgive indstilling i forhold til den institutionelle forankring.

Det Særlige udvalg vedr. regional erhvervspolitik havde den 23. oktober 2007 indbudt lederne fra de uddannelsesinstitutioner, som kunne ansøge om de nye fællesindgange. På mødet drøftedes de overordnede principper for uddannelsesudbuddet til de unge, og der blev enighed om, at følgende principper skal være gældende: 

 • At EUD udbuddet bliver attraktivt for alle unge, hvorved antallet af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse øges.
 • At de unge får mulighed for at starte på en indgang, uden at være nødsaget til at flytte hjemmefra.
 • At der er praktikpladser til alle.
 • At de unge som hovedregel kan gennemføre deres erhvervsuddannelser i regionen.
 • At det bliver en fælles opgave at medvirke til, at de unge gennemfører et påbegyndt uddannelsesforløb.
 • At der tilvejebringes praktikpladser til disse elever.

Administrationen har vurderet det nuværende udbud af erhvervsuddannelserne i forhold til ovenstående kriterier, og er af den opfattelse, at udbuddet i dag opfylder disse kriterier. Derfor vil administrationen i forhold til den nuværende udbudsrunde, koncentrere sagsbehandlingen om de ansøgninger, hvor der ansøges om nye indgange, eller hvor der ønskes nedlæggelse af eksisterende udbud. I denne vurdering vil også indgå, at flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse, hvorfor der bliver behov for et øget uddannelseskapacitet i regionen.  

Da administrationen endnu ikke har kendskab til de alle de indsendte ansøgninger, vil der blive eftersendt et notat om de ansøgte fællesindgange, med forvaltningens vurdering af placeringen af nye fællesindgange, eller nedlæggelse af eksisterende udbud. Derudover vil der blive fremsendt forslag til regionsrådets udtalelse til Undervisningsministeriet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At udvalget anbefaler, at forretningsudvalget godkender Region Syddanmarks høringssvar til Undervisningsministeriet om placeringen af de nye fællesindgange i erhvervsuddannelserne, idet der samtidig udtrykkes beklagelse over, at Undervisningsministeriet ikke tidsmæssigt giver regionsrådet en reel mulighed for at foretage en tilfredsstillende sagsbehandling .

Udvalget

Udvalget anbefalede indstillingen med bemærkning om, at Undervisningsministeriet – via Danske Regioner – gøres opmærksom på, at regionsrådet tidsmæssigt ikke har haft en reel mulighed for at foretage en tilfredsstillende sagsbehandling.


6.      Næste møde

Sagsnr:

07/21607

Sagsfremstilling

Der afholdes fællesmøde med det Særlige udvalg vedr. regional trafik og miljø mandag den 10. december 2007 kl. 15.00.

Næste møde i Særligt udvalg vedr. regional erhvervspolitik afholdes onsdag den 12. december 2007 kl. 15.30.

Udvalget

Fællesmødet med det Særlige udvalg vedr. regional trafik og miljø den 10. december 2007 kl. 15.00. Mødet afholdes i Regionshuset.

Næste møde i Særligt udvalg vedr. regional erhvervspolitik afholdes den 12. december 2007 kl. 15.30.

7.      Eventuelt

Sagsnr:

07/21607

Udvalget

Jakob S. Sonne fra Vækstforumsekretariatet orienterede om dagsordenen for næste møde i Vækstforum. Mødet finder sted finder sted den 28. november 2007.

Dagsordenen blev udleveret på mødet og kan ses på: http://vaekstforum.regionsyddanmark.dk/wm227624.


Siden er sidst opdateret 28-11-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring