Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Beslutningsreferat d. 12. november 2007 (formandskab)

Referat

Møde i Formandskabet for Vækstforum

den 12. november 2007 kl. 13-15 i Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle, mødelokale 4

 

Sted:

Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle, mødelokale 4

Deltagere:

Carl Holst, Jens Oddershede, C.C. Nielsen, Johnny Søtrup (deltog i mødet frem til punkt 18), Kjeld Zacho Jørgensen, Rune Stig Mortensen og Jacob S. Sonne (ref.)

Afbud:

-

 

Indholdsfortegnelse

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

2. INITIATIV 5: SAMARBEJDE OG INNOVATION INDEN FOR TURISMEERHVERVET (ETABLERING AF FONDEN SYDDANSK TURISME)

3. INITIATIV 4 OG 7: OPLEVELSESØKONOMI – GODKENDELSE AF ANSØGNINGSMATERIALE

4. INITIATIV 8: DET SUNDE LIV. UDVIKLING AF FORRETNINGSOMRÅDER INDEN FOR DET SUNDE LIV

5. INITIATIV 12A: INTELLIGENT OG EFFEKTIV ENERGIUDNYTTELSE

6. INITIATIV 15: VÆKSTIVÆRKSÆTTERE INDEN FOR KLYNGERNE

7. INITIATIV 17: IVÆRKSÆTTERI. ANSØGNINGSMATERIALE VEDR. IVÆRKSÆTTERKULTUR I UDDANNELSESSYSTEMET

8. INITIATIV 1 OG 2: SYDDANSKE STYRKEPOSITIONER OG SPIRENDE KLYNGER - BEHANDLING AF INDKOMNE ANSØGNINGER INDEN FOR ÅBNE INITIATIVER

9. INITIATIV 9A, ANSØGNINGER VEDR. FLERE UNGE GENNEMFØRER EN UNGDOMSUDDANNELSE, ØGET OPKVALIFICERING AF DEN KORTUDDANNEDE DEL AF ARBEJDSSTYRKEN SAMT ETABLERING AF "FLERE OG BEDRE JOB" - BEHANDLING AF INDKOMNE ANSØGNINGER INDEN FOR ÅBNE INITIATIVER

10. OPFØLGNING PÅ VÆKSTFORUMS JUNIMØDE 2007 VEDR. PLAST CENTER DANMARKs OG MEKATRONIKs KLYNGEANSØGNINGER

11. INITIATIV 6: KORTLÆGNING AF KREATIVE OG KOMMERCIELLE KOMPETENCER

12. INITIATIV 11: REGIONALE VIDEN- OG KOMPETENCE-CENTRE

13. INITIATIV 12: STATUS OG FORELØBIGE ANBEFALINGER PÅ TEKNOLOGIMATCH

14. UDPEGNING AF NY OBSERVATØR TIL DET REGIONALE BESKÆFTIGELSESRÅD FOR REGION SYDDANMARK

15. INITIATIV 13: BRUGERDREVEN INNOVATION

16. INITIATIV 13: VÆKSTFORUMS INDSATS FOR BRUGERDREVEN INNOVATION 2008

17. INVITATION TIL STIFTENDE MØDE I VESTDANSK INVESTERINGSFREMME

ORIENTERING

18. OPFØLGNING PÅ PARTNERSKABSAFTALEN

19. INVITATION TIL MØDE MED BESTYRELSEN FOR RÅDET FOR TEKNOLOGI OG INNOVATION (RTI)

20. STATUSNOTAT PÅ HANDLINGSPLANENS 17 INITIATIVER

21. ORIENTERING OM UDPEGNING AF ET MEDLEM TIL EN FISKERI-LAG

22. ØKONOMIOVERSIGT

23. BESLUTNINGSREFERAT FRA DET SENESTE MØDE I DANMARKS VÆKSTRÅD

24. MEDDELELSER

25. EVT.

 

 

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Elektroniske voteringer i Vækstforum blev drøftet. De er ikke tilfredsstillende, bl.a. på grund af korte svarfrister. Det blev besluttet, at der udarbejdes et notat, der opstiller scenarier og alternativer til elektronisk votering.

Dagsordenen blev godkendt.

 

2. INITIATIV 5: SAMARBEJDE OG INNOVATION INDEN FOR TURISMEERHVERVET (ETABLERING AF FONDEN SYDDANSK TURISME)

Sagsfremstilling

Vækstforums blev på sit møde d. 14. juni forelagt et forslag til organisering af Syddansk Turisme. Det var vurderingen, at det foreliggende forslag ikke i tilstrækkeligt omfang tog højde for de forventninger, der blev stillet i Vækstforum, herunder at den nye regionale enhed ikke alene skulle være strategisk men også operationel.

Vækstforum ønskede derfor, at arbejdsgruppen skulle fortsætte arbejdet med henblik på et videregående forslag om en enhedsorganisation, der også er operationel.

På Vækstforums møde den 11. september blev der givet en mundtlig orientering om status på arbejdsgruppens arbejde. Vækstforum besluttede på denne baggrund, at den nedsatte arbejdsgruppe arbejder hen imod at stifte Syddansk Turisme som en erhvervsdrivende fond. Vedrørende placeringen definerer arbejdsgruppen kriterier for interessetilkendegivelser, hvorefter placeringen bliver besluttet. Direktørstillingen slås åbent op. Vækstforum tog oplysningen om, at reglerne ifølge lov om virksomhedsoverdragelse vil gælde i denne sag, til efterretning. (se bilag a og b for de 2 beslutninger i Vækstforum)

Styregruppen, som består af Karsten Uno Petersen, regionsrådsmedlem, Bent Bechmann tilforordnet), regionsrådsmedlem, Ib Kristensen, Borgmester i Billund Kommune, Finn Brunse tilforordnet), Borgmester i Assens Kommune, Hans Chr. Thorning (tilforordnet), byrådsmedlem i Varde Kommune, Lars Erik Jønsson, Direktør i VisitDenmark, Richard Østerballe, bestyrelsesmedlem i RST og John Bergholdt, bestyrelsesmedlem i Fyntour har afholdt møder, hvor der på det sidste blev besluttet, at ansøge Vækstforum om midler dels til stiftelse af den nye fond; Syddansk Turisme, dels til driften af fonden og dels til dækning af de ekstraordinære omkostninger, der er i forbindelse med lunkningen/likvideringen af Fonden Fyntour og RST.

Nedenstående økonomiske forhold er baseret på oplysninger afgivet af Fonden Fyntour og RST og drøftelserne i styregruppen.

For så vidt angår stiftelsesomkostningerne kan det oplyses, at der er et lovgivningsmæssigt minimumsniveau kr. 300.000. Fra Erhvervs- og Byggestyrelsen har Region Syddanmark fået oplyst, at Region Syddanmark ikke kan være medstifter af Syddansk Turisme.

Udover stiftelseskapitalen på kr. 300.000 vil der være et likviditetsmæssigt behov – en slags "arbejdskapital", som især skyldes de forskydninger, der er mellem afholdelse af udgifter og de tilhørende indtægter. Denne kan sikres på 2 måder:

 

Desuden vil den nye fond Syddansk Turisme have et ønske om solvens. En bestyrelse vil typisk ønske, at kapitalgrundlaget for en fond som minimum vil være af en sådan størrelse, at såfremt en uventet begivenhed indtræffer, kan fonden opløses og alle kreditorkrav imødekommes samt kontraktlige forpligtelser over for ansatte. Herudover skal der være en kapital til at modstå enkeltstående fejlslagne udviklingsprojekter.

Ved etableringen af Fonden Syddansk Turisme vil der desuden være en række engangsomkostninger, som relaterer sig direkte til etableringen. Disse er af ekstraordinær karakter og er alene engangsudgifter, f.eks.:

 

Disse omkostninger kan estimeres præcist, når nyt domicil er udpeget. Det skal overvejes, hvorvidt omkostningerne bør afholdes af årets (2008) driftstilskud. I givet fald skal man være opmærksom på konsekvenserne heraf, nemlig et mindre budget på grund af disse udefrakommende engangsomkostninger.

Selve driftsbudgettet for 2008 foreslås af styregruppen til at være på niveau med 2007:

Kr. 7.024.000 som tilskud til kapacitetsomkostninger, og kr. 4.627.000, som tilskud, der anvendes til konkrete projekter. Driftstilskuddet fremskrives med almindelig procentsats herfor og beskrives i resultatkontrakten.

Supplerende finansiering: Syddansk Turisme og dets samarbejdspartnere vil forventeligt etablere en supplerende finansiering. Dette vil typisk være til yderligere projekter ud over dem, som er indeholdt i driftstilskuddet: brugerfinansiering, statslige støtteordninger, fonde, tipsmidler og friluftsrådet, EU-programmer og interregionale programmer, regionale støtteordninger, kommunale tilskud, managementaftaler og salgsartikler m.v.

Dette vil forventeligt være på et niveau af 2 til 3 gange ovennævnte drifsttilskud, således det samlede aktivitetsniveau vil ligge på omkring 33 til 44 millioner kr.

Overdragelse af egenkapital og aktiviteter fra Fonden Fyntour og RST: Både Fonden Fyntour og RST budgetterer med positive driftsresultater for 2007. Begge selskabers egenkapital er intakt ved likvidering. Egenkapitalen skal dog anvendes i forhold til beskrivelsen heraf i de 2 sæt vedtægter. Dette kan i praksis foregå ved, at beløbene overdrages til Fonden Syddansk Turisme, men hér reserveres til fremadrettede udviklingstiltag. Øvrige aktiver som i høj grad er afskrevet rent regnskabsmæssigt i form af møbler, inventar, biler, it, lagervarer m.v. bidrager til at billiggøre stiftelsen af Foden Syddansk Turisme i forhold til nyanskaffelser.

Hermed kan et budget defineres således:

Ad arbejdskapital (fratrukket stiftelseskapitalen) – anslået til kr. 2,8 millioner.

Ad engangsomkostninger – anslået kr. 2,8 millioner.

Ad driftsbudget – anslået kr. 11,7 millioner.

Ad overdragelse af egenkapital – anslået xx

For så vidt angår vedtægterne for Fonden Syddansk Turisme henvises der til vedlagte bilag d, hvori nærmere er beskrevet forhold omkring fondens stiftere, fondenf formål og dens aktiviteter, bestyrelse, den sammensætning og arbejde samt repræsentantskabets sammensætning.

 

Beslutningspunkt

Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum indstiller til Regionsrådet

 

 

Bilag

 

 

Beslutning:

Indstillingerne blev tiltrådt med den bemærkning, at der på Vækstforums møde d. 28. november 2007 skal foreligge bilag med et budget, der uddyber og sandsynliggør finansieringsomkostningerne ifm. stiftelse af fonden.

 

3. INITIATIV 4 OG 7: OPLEVELSESØKONOMI – GODKENDELSE AF ANSØGNINGSMATERIALE

Resume
På mødet i Vækstforum den 11. september 2007 besluttede Vækstforum på baggrund af den foretagne kortlægning, at udpege følgende fem temaer som styrende for udmøntningen af initiativerne 4 og 7 vedr. oplevelsesøkonomi: Leg og kreativitet, En særlig natur, Viden og læring, Kulturhistoriens vingesus og Det gode liv.

Sekretariatet fik til opgave at udarbejde ansøgningsmateriale til forelæggelse og godkendelse af Vækstforum. Vækstforum besluttede endvidere afholdelse af et informationsmøde til igangsættelse af ansøgningsrunden efter Vækstforums møde den 28. november 2007.

 

Sagsfremstilling

Vækstforumsekretariatet har udarbejdet notat om ansøgningsmateriale, der vedlægges som bilag. Ansøgningsmaterialet tager udgangspunkt i temaerne og rummer en kort beskrivelse af indholdet og rammerne for hvert enkelt tema.

 

Beslutningspunkt

Det indstilles, at formandskabet

 

 

Bilag

a) Initiativ 4 og 7 – ansøgningsmateriale til oplevelsesøkonomi

 

Beslutning:

Ansøgningsmaterialet blev godkendt. Formandskabet understregede, at man overvejende vil satse på store projekter, og sekretariatet blev bedt om at tilskynde ansøgere hertil, opfordre eventuelle ansøgere med små projekter til at samle mindre ansøgninger i få, større fællesprojekter m.m., på samme måde som sekretariatet har gjort med klyngeansøgningerne.

 

4. INITIATIV 8: DET SUNDE LIV. UDVIKLING AF FORRETNINGSOMRÅDER INDEN FOR DET SUNDE LIV

Sagsbefremstilling

Jævnfør handlingsplanens initiativ 8 ønsker Vækstforum at udvikle forretningsområder inden for Det Sunde Liv bl.a. via offentligt-private partnerskaber.

For at danne grundlag for en succesfuld regional satsning inden for det sunde liv, har sekretariatet fået udarbejdet en kortlægning. Formålet hermed er at identificere eksisterende og nye forretningsområder og hente inspiration til Vækstforums kommende indsats inden for det sunde liv. Kortlægningen har identificeret 5 forretningsområder med udviklingspotentiale inden for det sunde liv i den syddanske region. Det er:

 

 • Fonden skal altid være selvfinansierende – altså uden en kassekredit, eller
 • Fonden kun periodisk har et behov for en kassekredit og at omkostningerne hertil indeholdes i de renteindtægter, som opnås i perioder, hvor likviditeten er positiv. Her vil behovet for stiftelseskapital være mindre, men pengeinstitutterne vil typisk efterspørge sikkerhed, f.eks. transport i næste års bevilling eller lignende, som kan være vanskelig at håndtere.
  • Likvidering af Fonden Fyntour og RST
  • Afvikling af eksisterende lejemål
  • Flytteomkostninger
  • Etableringsomkostninger og indretning af nyt domicil, f.eks. depositum, ombygninger, it og køb/leje/leasing af kontorinventar
  • Afvikling af personale/direktør(er), som resultat af virksomhedsoverdragelsen og flytning til nyt domicil
  • Konsulent- og annonceudgifter ved ansættelse af ny direktør.
  • at Regionsrådet til Fonden Syddansk Turisme bevilger kr. 2.800.000 til dækning af engangsomkostninger, som forekommer ifbm. stiftelsen af fonden
  • at Regionsrådet sender vedlagte brev til de 22 kommunalbestyrelser (bilag c), hvori rådet anmoder byrådene om at finansiere stiftelseskapitalen på kr. 300.000 og den såkaldte arbejdskapital, svarende til samme beløb, som det Regionsrådet bevilger kr. 2,8 mill. kr.
  • at Regionsrådet til Fonden Syddansk Turisme bevilger kr. 11.650.000 som et årligt driftstilskud til Fonden Syddansk Turisme, første gang for driften i 2008
  • at Regionsrådet godkender vedlagte vedtægter (bilag d) for Fonden Syddansk Turisme
  • at Regionsrådet tager til efterretning, at Regionsrådet primo 2008 bliver forelagt en resultatkontrakt mellem Region Syddanmark og Fonden Syddansk Turisme.
  • At Regionsrådet tager til efterretning, at Fonden Syddansk Turismes domicil bliver placeret i XXby
  • Udpeger xx medlemmer til Fondens bestyrelse.
  • beslutningsreferat fra Vækstforums møde den 14. juni 2007 (vedlægges kun til Vækstforum)
  • beslutningsreferat fra Vækstforums møde den 11. september 2007 (vedlægges kun til Vækstforum)
  • brev til de 22 kommunalbestyrelser (ER IKKE KLAR)
  • udkast til vedtægter for Fonden Syddansk Turisme
   • godkender ansøgningsmaterialet, og at dette ikke forelægges Vækstforum.
   • sunde fødevarer
    • vejledning/forebyggelse
     • effektiv behandling
      • nye hjælpemidler

       I bilaget indgår der anbefalinger til, hvad Vækstforum bør støtte inden for hvert forretningsområde.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet

        

        

       Bilag

       a) Notat – Det sunde liv

        

       Beslutning:

       Formandskabet besluttede at videresende notatet med de fem forretningsområder til Vækstforum med formandskabets indstilling om, at kun to af de fem udpegede indsatsområder udvælges og prioriteres med henblik på at fokusere indsatsen.

       Formandskabets 1. prioritet er " Sunde fødevarer" og Formandskabets 2. prioritet er "Nye hjælpemidler som et led i en effektiv behandling".

       Derudover blev det foreslået at afsætte et beløb til indsatsen vedr. det sunde liv i størrelsesordenen 50 mio. kr. over to år, forudsat at der er tilstrækkeligt med kvalificerede projekter.

       Det blev fremhævet, at der skal være tale om større projekter, og det blev derfor foreslået, at projekterne bør have en størrelse på minimum 5 mio. kr. eksklusiv medfinansiering.

       Den bagvedliggende kortlægningsrapport sendes ikke rundt til Vækstforums medlemmer, men de kan bede om at få den tilsendt.

        

       5. INITIATIV 12A: INTELLIGENT OG EFFEKTIV ENERGIUDNYTTELSE

       Sagsfremstilling

       Med udgangspunkt i de syddanske erhvervsmæssige styrker på energiområdet og de nye behov og muligheder på området foreslås en nyt initiativ: Intelligent og effektiv energiudnyttelse – initiativ 12a. Indsatsen vil styrke innovation, teknologianvendelse og intelligent metodeanvendelse i energiudnyttelsen og bidrage til øget bæredygtighed. Der vedlægges et notat om indholdet af indsatsen og dennes sammenhæng med Vækstforums strategi og handlingsplan.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

        

        

       Bilag

       a) Notat om Intelligent og Effektiv Energiudnyttelse som nyt initiativ i Vækstforums handlingsplan.

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingerne.

        

       6. INITIATIV 15: VÆKSTIVÆRKSÆTTERE INDEN FOR KLYNGERNE

       Sagsfremstilling

       Der er indkommet 1 ansøgning til Vækstiværksættere inden for klyngerne. Sekretariatsgruppen har foretaget en kvalitetsvurdering af ansøgningen og inddelt den i kategorien A, B eller C.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

        

        

       Bilag

       a) Sagsfremstilling

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingen.

        

       7. INITIATIV 17: IVÆRKSÆTTERI. ANSØGNINGSMATERIALE VEDR. IVÆRKSÆTTERKULTUR I UDDANNELSESSYSTEMET

       Sagsfremstilling

       Ifølge handlingsplanen for 2007-2008 ønsker Vækstforum at styrke iværksætterkulturen på tværs af hele uddannelsessystemet i Region Syddanmark.

       På baggrund af en kortlægning af eksisterende aktører og aktiviteter på området, anbefales det, at der sker en koordineret indsats, der styres af én operatør. Der lægges op til, at indsatsen gennemføres i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, erhvervslivet og andre centrale aktører.

       Der har været afholdt et fokusmøde med de væsentligste interessenter på området, hvor resultaterne af kortlægningen blev drøftet, og hvor deltagerne gav deres bud på, hvad der skal til for at styrke iværksætterkulturen i uddannelsessystemet i regionen.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

        

        

       Bilag

        

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingen.

        

       8. INITIATIV 1 OG 2: SYDDANSKE STYRKEPOSITIONER OG SPIRENDE KLYNGER - BEHANDLING AF INDKOMNE ANSØGNINGER INDEN FOR ÅBNE INITIATIVER

       Sagsfremstilling

       Der er indkommet 3 ansøgninger til Syddanske styrkepositioner og Spirende klynger. Sekretariatsgruppen har med bistand fra eksterne eksperter foretaget en kvalitetsvurdering af ansøgningerne og inddelt dem i kategorierne A, B eller C.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

        

        

       Bilag

       a) 3 sagsfremstillinger

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingerne. Vedr. Biopark Tønder: Hvis der kommer nye, relevante oplysninger forelægges disse Vækstforum d. 28. november 2007.

        

       9. INITIATIV 9A, ANSØGNINGER VEDR. FLERE UNGE GENNEMFØRER EN UNGDOMSUDDANNELSE, ØGET OPKVALIFICERING AF DEN KORTUDDANNEDE DEL AF ARBEJDSSTYRKEN SAMT ETABLERING AF "FLERE OG BEDRE JOB" - BEHANDLING AF INDKOMNE ANSØGNINGER INDEN FOR ÅBNE INITIATIVER

       Sagsfremstilling

       Der er indkommet 6 ansøgninger. Sekretariatsgruppen har foretaget en kvalitetsvurdering af ansøgningerne og inddelt dem i kategorierne A, B eller C.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet med henblik på forelæggelse for Vækstforum,

        

        

       Bilag

       a) Notat om indstillinger vedr. ansøgninger indkommet til Initiativ 9A

       b) 6 sagsfremstillinger

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingen.

        

       10. OPFØLGNING PÅ VÆKSTFORUMS JUNIMØDE 2007 VEDR. PLAST CENTER DANMARKs OG MEKATRONIKs KLYNGEANSØGNINGER

       Vedr. Plast Center Danmark

       Sagsfremstilling

       På Vækstforums møde den 14. juni 2007 besluttede Vækstforum at indstille Plast Center Danmarks Klyngeansøgning til en samlet EU Mål2 støtte på 3.950.000 kr. Den bevilgede støtte forudsattes søgt som EU Mål2 midler. Plast Center Danmark har nu har fremsendt ansøgningen på ny, hvori Vækstforums forudsætninger for støtten er indarbejdet.

       Det vurderes på den baggrund at ansøgningen indholdsmæssigt svarer til det, som Vækstforum besluttede at støtte på junimødet 2007.

       Som noget nyt i forhold til Vækstforums behandling af ansøgningen på junimødet 2007 søges der nu om regionale erhvervsudviklingsmidler, idet det har vist sig vanskeligere end først antaget, at få især de små men også de mellemstore virksomheder, som er involveret i de underliggende pilotprojekter, til at erlægge en 50 % medfinansiering.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

        

        

       Bilag

       a) Sagsfremstilling

       Vedr. Mekatronik

        

       Sagsfremstilling

       På mødet den 14. juni 2007 besluttede Vækstforum at afsætte en ramme på 600.000 kr. til Mekatronikklyngen til gennemførelse af projekter. Den bevilgede ramme blev forudsat søgt som EU Mål 2 midler. Mekatronikklyngen har nu fremsendt en ny ansøgning til Regionalfonden, hvori Vækstforums forudsætninger for støtten er indarbejdet.

       Det vurderes på den baggrund, at ansøgningen indholdsmæssigt svarer til det, som Vækstforum besluttede at støtte på mødet den 14. juni.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at Formandskabet indstiller til Vækstforum,

        

        

       BILAG

        

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingerne.

        

       11. INITIATIV 6: KORTLÆGNING AF KREATIVE OG KOMMERCIELLE KOMPETENCER

       Sagsfremstilling

       Konsulentfirmaerne DAMVAD og Future Associates har, som led i den større kortlægning af oplevelsesøkonomien i Syddanmark, gennemført en kortlægning af kreative og kommercielle kompetencer.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum

        

        

       Bilag

       a) Notat: Kreative og kommercielle kompetencer

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingen.

        

       12. INITIATIV 11: REGIONALE VIDEN- OG KOMPETENCE-CENTRE

       Sagsfremstilling

       Ifølge handlingsplanen 2007-2008 vil Vækstforum igangsætte aktiviteter, der styrker efter- og videreuddannelsesindsatsen på alle niveauer, bl.a. gennem regionale viden- og kompetencecentre. Indsatsen skal understøtte virksomhedernes behov. Man har derfor igangsat et kortlægningsarbejde af de eksisterende viden- og kompetencecentre i regionen. Resultatet af kortlægningen samt ansøgningsrammerne skal præsenteres for klyngevirksomhederne og videncentrene. Sekretariatet har lavet forslag til ansøgningsmateriale til projekter, der vil styrke efter- og videreuddannelsesindsatsen.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet

        

        

       Bilag

        

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingen.

        

       13. INITIATIV 12: STATUS OG FORELØBIGE ANBEFALINGER PÅ TEKNOLOGIMATCH

       Sagsfremstilling

       Initiativet Teknologimatch skal fremme virksomhedernes teknologianvendelse. Teknologi skal i denne sammenhæng forstås meget bredt, idet det ikke blot handler om produktions- og forretningsunderstøttende teknologi, men også om viden og teknologi, som er integreret i produkter og services

       Vækstforumsekretariatet har gennemgået rapporter og gennemført en interviewrunde blandt virksomheder og udbydere af teknologisk service. Resultatet tyder på, at der er mulighed og behov for forskellige tiltag og forbedringer inden for det eksisterende erhvervsservicesystem. Der er mange parter, der skal arbejde sammen ved sådanne forbedringer, og det er derfor væsentligt, at der arbejdes videre med forslagene, således at Vækstforums initiativer formuleres præcist og adresseres korrekt i dialog med serviceudbyderne, så de kan bidrage til samarbejde, synergi og effektivitet.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet godkender,

        

        

       Bilag

        

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingerne.

        

       14. UDPEGNING AF NY OBSERVATØR TIL DET REGIONALE BESKÆFTIGELSESRÅD FOR REGION SYDDANMARK

       Sagsfremstilling

       Vækstforummedlem Grethe Johnsen bad på Vækstforums møde den 11. september 2007 om, at der udpeges en ny observatør til deltagelse i Beskæftigelsesrådet for Region Syddanmark i stedet for hende. Ønsket om at udtræde skal findes i det ekstraordinære arbejdspres, der er i restaurationsbranchen, samt de aktiviteter, der er fulgt med medlemskabet af Vækstforum og arbejdet med oplevelsesøkonomien.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at Formandskabet indstiller til Vækstforum,

        

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingen.

        

       15. INITIATIV 13: BRUGERDREVEN INNOVATION

       Sagsfremstilling

       Vækstforum har i elektronisk votering (afsluttet den 28. oktober 2007) besluttet at udvælge "Sunde måltider til sygehuspatienter" TCM Denmark Contracting som det regionale projekt under det statslige program for brugerdreven innovation 2007. Som varslet i sagsfremstillingen i den elektroniske votering fremlægges hermed den tilhørende Mål 2 ansøgning på 1.586.800 kr.

       Projektet vurderes at opfylde både de statslige og de regionale kriterier, hvor der bl.a. lægges vægt på udvikling af en brugerbaseret vinkel på innovation, udvikling af et metodisk grundlag og betydelige erhvervsmæssige perspektiver.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

        

        

       Bilag

       a) Sagsfremstilling

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingen som følge af Vækstforums elektroniske votering.

        

       16. INITIATIV 13: VÆKSTFORUMS INDSATS FOR BRUGERDREVEN INNOVATION 2008

       Sagsfremstilling

       Som i 2007 har Vækstforum i 2008 mulighed for at indsende et regionalt projekt til Statens program for brugerdreven innovation.

       I 2007 gennemførte Vækstforum en ansøgningsrunde for tre temaer: Sundhed, energi og miljø samt design. Det foreslås, at der i 2008 gennemføres en ansøgningsrunde for de samme tre temaer.

       Supplerende foreslås, at Vækstforum primo 2008 åbner mulighed for at medfinansiere andre ansøgninger til statens program for brugerdreven innovation end den regionale satsning – forudsat disse ansøgninger opnår støtte i forbindelse med en af ansøgningsrunderne til det statslige program.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum godkender

        

        

       Bilag

       a) Notat. Vækstforums indsats for Brugerdreven Innovation 2008

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingerne.

        

       17. INVITATION TIL STIFTENDE MØDE I VESTDANSK INVESTERINGSFREMME

       Sagsfremstilling

       Der er kommet invitation til stiftende møde i Vestdansk Investeringsfremme onsdag den 28. november 2007 på Hotel Legoland i Billund. Af foreningens vedtægter fremgår, at repræsentantskabet består af formandskaberne fra de tre vestdanske vækstfora.

       Tidspunktet for mødet er konflikt med mødet i vækstforum, der finder sted i Vejle fra kl. 15-17. Formandskabet skal derfor træffe beslutning om deltagelse i det stiftende møde i Vestdansk Investeringsfremme

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles,

        

        

       Bilag

       a) Invitation: Stiftende møde i Foreningen Vestdansk Investeringsfremme

        

       Beslutning:

       Formandskabet har ikke mulighed for at deltage i det stiftende møde i Vestdansk Investeringsfremme, da mødetidspunktet er sammenfaldende med mødet i Vækstforum d. 28. november 2007.

        

       ORIENTERING

       18. OPFØLGNING PÅ PARTNERSKABSAFTALEN

       Sagsfremstilling

       Da formandskabet i juni indgik partnerskabsaftalen med regeringen aftaltes det med vicestatsministeren, at opfølgningen på aftalerne skal ske i dialog mellem det regionale og det statslige niveau og at opfølgningen skal udgøre grundlaget for de årlige drøftelser mellem regeringen og vækstforum om realisering af mål og indsatser i aftalerne. Økonomi- og Erhvervsministeriet, der koordinerer de øvrige ministerier, har for at lette kontakten mellem det regionale niveau og det enkelte ministerium bedt om en liste over kontaktpersoner. Region Syddanmark har ultimo september indsendt en liste over kontaktpersoner og afventer tilsvarende fra de øvrige ministeriers side. I forlængelse af partnerskabsaftalen er det vigtigt at etablere et let tilgængeligt system, der både kan fremme projektudviklingen, samarbejdet og overvåge gennemførelsen.

       Partnerskabsaftalen indeholder 8 indsatsområder og 35 initiativer. Hensigten er at gennemføre disse 35 initiativer over en periode på 2½ år, og således nå en opfyldelse af de mål, som er opstillet for de fleste af indsatsområderne. De 35 initiativer er aktiviteter, som Vækstforum i større eller mindre grad ville have taget initiativ til/støttet under alle omstændigheder, da de ligger inden for det syddanske Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi. For at få igangsat processen blandt de regionale aktør som direkte eller indirekte er del af partnerskabet i Vækstforum har sekretariatsgruppen i første omgang for hvert initiativ identificeret de væsentligste aktører for virkeliggørelsen af partnerskabsaftalen.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

        

        

       Bilag

       a) Oversigtskema med væsentlige regionale aktører for partnerskabsaftalens udmøntning

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingerne.

        

       19. INVITATION TIL MØDE MED BESTYRELSEN FOR RÅDET FOR TEKNOLOGI OG INNOVATION (RTI) 

       Sagsfremstilling

       Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) og Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI) har inviteret formandskaberne for de danske vækstfora til møde den 13. december 2007. 

       Rådet for Teknologi og Innovation skal styrke den fremtidige vækst og innovation i erhvervslivet gennem teknologi- og innovationspolitiske initiativer, og rådets arbejde består af to dele. Den ene er at rådgive videnskabsministeren om teknologi- og innovationspolitik, mens den anden er at administrere de initiativer, som henlægges til rådet af ministeren.

       På mødet med formandskaberne ønsker RTI og FI bl.a. at drøfte udmøntningen af partnerskabsaftalerne vedrørende innovation og formandskabet bør udnytte muligheden for at præsentere regionale forslag til RTI’s fremtidige indsats. 

       Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

        

        

       Bilag

       a) Invitation til formandskabet fra bestyrelsen for Rådet for Teknologi og Innovation

        

       Beslutning:

       Formandskabet tager gerne imod invitationen til mødet med Rådet for Teknologi og Innovation.

        

       20. STATUSNOTAT PÅ HANDLINGSPLANENS 17 INITIATIVER

       Sagsfremstilling

       Notatet giver overblik over handlingsplanens udmøntning

        

       Bilag

       a) Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer

        

       Beslutning:

       Formandskabet tog statuspapiret til efterretning.

        

       21. ORIENTERING OM UDPEGNING AF ET MEDLEM TIL EN FISKERI-LAG

       Sagsfremstilling

       På Regionsrådets møde den 5. november 2007 blev der udpeget følgende medlemmer til lokale aktionsgrupper (LAG) på fiskeriområdet ihhv. Vestjylland og på Fyn; Ole Jacobsen som bestyrelsesmedlem til Fiskerirådet Vestjylland (LAG) med Christina Gammelgaard Jensen som suppleant. Carsten Abild som bestyrelsesmedlem til den lokale Fiskeri Aktionsgruppe Fyn med Sarah Nørris Christensen som suppleant.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum

        

        

       Beslutning:

       Formandskabet tog orienteringen til efterretning.

        

       22. ØKONOMIOVERSIGT

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at Formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum

        

        

       Midler som Vækstforum har indstillingsret til:

       Pr. 1.1.2007

       Pr. 11.11.2007

       Efter Vækstforums

       Møde

       Erhvervsudviklingsmidler

       80.000.000 kr.

       44.782.230 kr.

        41.827.230 kr.

       EU-midler

       102.000.000 kr.

       76.877.500 kr.

        55.868.010 kr.

       Oversigten viser hvor mange midler Vækstforum har indstillingsret til. Det bemærkes, at de forudsatte EU-midler som blev reserveret til klyngerne på mødet den 14. juni endnu ikke udløst, men trukket i denne oversigt.

        

       Beslutning:

       Formandskabet tog orienteringen til efterretning.

        

       23. BESLUTNINGSREFERAT FRA DET SENESTE MØDE I DANMARKS VÆKSTRÅD

       Sagsfremstilling

       Beslutningsreferatet fra det seneste møde i Danmarks Vækstråd, den 25. september 2007 er vedlagt. Formanden for det syddanske Vækstforum gav på mødet en kort status for implementeringen af den regionale erhvervsstrategi, mens temaet for mødet var energi, herunder realisering af det erhvervspolitiske potentiale inden for energieffektive løsninger.

       Formandskabet indstiller til Vækstforum,

        

        

       Bilag

       a) Beslutningsreferatet fra det seneste møde i Danmarks Vækstråd

        

       Beslutning:

       Formandskabet tog referatet til efterretning.

        

       24. MEDDELELSER

       - Orientering om Regionalfondens restmidler

       - Initiativ nr. 16: flere spin-off virksomheder

       Der er ikke indkommet nogen ansøgninger til Flere spin-off virksomheder.

        

       Beslutning:

       Vedr. Regionalfondens restmidler under Mål 2 for programperioden 2000-2006: Formandskabet besluttede pga. den korte tidsfrist, at sekretariatet kan bemyndiges til at indstille eventuelle indkomne kvalificerede ansøgninger til EBST, medmindre det specifikt kræves, at ansøgningerne skal drøftes i Vækstforum.

        

       25. EVT.

       • effektiv pleje
        • drøfter og godkender de 5 forretningsområder med henblik på forelæggelse i Vækstforum d. 28. november 2007, og
        • godkender at sekretariatet udarbejder ansøgningsmateriale på baggrund af de fem forretningsområder. 
        • at Vækstforum godkender det nye initiativ 12a., som en tilføjelse til Vækstforums handlingsplan.
        • at Vækstforum godkender, at der indkaldes ansøgninger på grundlag af kriterierne i det vedlagte notat med henblik på udvikling og igangsættelse af projekter, der første gang kan behandles på Vækstforums møde den 10. marts 2008 og
        • at Vækstforum godkender, at sekretariatet lader udarbejde et forslag til en presseevent, der kan profilere de syddanske initiativer.
        • tager vedlagte sagsfremstilling til efterretning.
        • at Vækstforum godkender, at indsatsen vedr. iværksætterkultur i uddannelsessystemet gennemføres som anført i vedlagte notat, og at ansøgningsrunden igangsættes
        • at Vækstforum godkender, at indsatsen gennemføres som en koordineret indsats, der styres af én operatør, og
        • at Vækstforum godkender, at den nærmere udarbejdelse af ansøgningsmaterialet overlades til sekretariatet.
        • Notat. Vækstforums indsats for at styrke iværksætterkulturen i uddannelsessystemet.
         • tager de vedlagte sagsfremstillinger til efterretning.
         • tager vedlagte sagsfremstillinger til efterretning
          • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at støtte ansøgningen med i alt 3.950.000 kr. fordelt med 1.000.000 kr. fra Den Europæiske Socialfond og 2.950.000 kr. fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og
          • at Vækstforum indstiller til Regionsrådet at ansøgningen støttes med i alt 1.975.000 kr. fordelt på medfinansiering af socialfondsdelen med 500.000 kr. og regionalfondsdelen med 1.475.000 kr.
         • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen at støtte ansøgningen med de ansøgte 577.400 kr. fra Regionalfonden.
         • Sagsfremstilling
          • tager kortlægningen – som beskrevet i vedlagte notat - til efterretning, og
          • godkender, at der med udgangspunkt i vedlagte notat om kortlægningen, udarbejdes ansøgningsmateriale til forelæggelse i Formandskabet på mødet primo 2008.
          • godkender forslag til ansøgningsmateriale, og at dette ikke forelægges Vækstforum.
          • Ansøgningsmateriale til Initiativ 11 Regionale viden- og kompetencecentre - Projektbeskrivelse
          • Initiativ 11 - Ansøgningsvejledning
           • at Vækstforumsekretariatet frem til januar vurderer og formulerer konkrete forslag til initiativer med udgangspunkt specielt i de problemer og ideer, der er fremført fra virksomhederne. Dette vil ske i fortsat dialog med udbydersiden fra interviewrunden
           • at såvel udfordringer for den generelle erhvervsservice og de mindre virksomheder som udfordringer for den mere specialiserede teknologiservice og primært de større virksomheder skal adresseres i denne vurdering
           • at der udarbejdes en opgavebeskrivelse for afdækning af mulighederne for mere langsigtede og ambitiøse forbedringer i Syddanmarks indsats for teknologianvendelse med inspiration fra udenlandske cases
           • at konkrete forslag til handling, jf. ovennævnte 3 punkter, forelægges på Vækstforums møde 10. marts 2008, og
           • at sagen ikke forelægges Vækstforum
           • at Vækstforum tager referatet fra mødet i Danmarks Vækstråd til efterretning
         • Sagsfremstilling
          • tager kortlægningen – som beskrevet i vedlagte notat - til efterretning, og
          • godkender, at der med udgangspunkt i vedlagte notat om kortlægningen, udarbejdes ansøgningsmateriale til forelæggelse i Formandskabet på mødet primo 2008.
          • godkender forslag til ansøgningsmateriale, og at dette ikke forelægges Vækstforum.
          • Ansøgningsmateriale til Initiativ 11 Regionale viden- og kompetencecentre - Projektbeskrivelse
          • Initiativ 11 - Ansøgningsvejledning
           • at Vækstforumsekretariatet frem til januar vurderer og formulerer konkrete forslag til initiativer med udgangspunkt specielt i de problemer og ideer, der er fremført fra virksomhederne. Dette vil ske i fortsat dialog med udbydersiden fra interviewrunden
           • at såvel udfordringer for den generelle erhvervsservice og de mindre virksomheder som udfordringer for den mere specialiserede teknologiservice og primært de større virksomheder skal adresseres i denne vurdering
           • at der udarbejdes en opgavebeskrivelse for afdækning af mulighederne for mere langsigtede og ambitiøse forbedringer i Syddanmarks indsats for teknologianvendelse med inspiration fra udenlandske cases
           • at konkrete forslag til handling, jf. ovennævnte 3 punkter, forelægges på Vækstforums møde 10. marts 2008, og
           • at sagen ikke forelægges Vækstforum
           • at Vækstforum tager referatet fra mødet i Danmarks Vækstråd til efterretning
        • Notat. Vækstforums indsats for at styrke iværksætterkulturen i uddannelsessystemet.
         • tager de vedlagte sagsfremstillinger til efterretning.
         • tager vedlagte sagsfremstillinger til efterretning
          • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at støtte ansøgningen med i alt 3.950.000 kr. fordelt med 1.000.000 kr. fra Den Europæiske Socialfond og 2.950.000 kr. fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og
          • at Vækstforum indstiller til Regionsrådet at ansøgningen støttes med i alt 1.975.000 kr. fordelt på medfinansiering af socialfondsdelen med 500.000 kr. og regionalfondsdelen med 1.475.000 kr.
         • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen at støtte ansøgningen med de ansøgte 577.400 kr. fra Regionalfonden.
         • Sagsfremstilling
          • tager kortlægningen – som beskrevet i vedlagte notat - til efterretning, og
          • godkender, at der med udgangspunkt i vedlagte notat om kortlægningen, udarbejdes ansøgningsmateriale til forelæggelse i Formandskabet på mødet primo 2008.
          • godkender forslag til ansøgningsmateriale, og at dette ikke forelægges Vækstforum.
          • Ansøgningsmateriale til Initiativ 11 Regionale viden- og kompetencecentre - Projektbeskrivelse
          • Initiativ 11 - Ansøgningsvejledning
           • at Vækstforumsekretariatet frem til januar vurderer og formulerer konkrete forslag til initiativer med udgangspunkt specielt i de problemer og ideer, der er fremført fra virksomhederne. Dette vil ske i fortsat dialog med udbydersiden fra interviewrunden
           • at såvel udfordringer for den generelle erhvervsservice og de mindre virksomheder som udfordringer for den mere specialiserede teknologiservice og primært de større virksomheder skal adresseres i denne vurdering
           • at der udarbejdes en opgavebeskrivelse for afdækning af mulighederne for mere langsigtede og ambitiøse forbedringer i Syddanmarks indsats for teknologianvendelse med inspiration fra udenlandske cases
           • at konkrete forslag til handling, jf. ovennævnte 3 punkter, forelægges på Vækstforums møde 10. marts 2008, og
           • at sagen ikke forelægges Vækstforum
           • at Vækstforum tager referatet fra mødet i Danmarks Vækstråd til efterretning
         • Sagsfremstilling
          • tager kortlægningen – som beskrevet i vedlagte notat - til efterretning, og
          • godkender, at der med udgangspunkt i vedlagte notat om kortlægningen, udarbejdes ansøgningsmateriale til forelæggelse i Formandskabet på mødet primo 2008.
          • godkender forslag til ansøgningsmateriale, og at dette ikke forelægges Vækstforum.
          • Ansøgningsmateriale til Initiativ 11 Regionale viden- og kompetencecentre - Projektbeskrivelse
          • Initiativ 11 - Ansøgningsvejledning
           • at Vækstforumsekretariatet frem til januar vurderer og formulerer konkrete forslag til initiativer med udgangspunkt specielt i de problemer og ideer, der er fremført fra virksomhederne. Dette vil ske i fortsat dialog med udbydersiden fra interviewrunden
           • at såvel udfordringer for den generelle erhvervsservice og de mindre virksomheder som udfordringer for den mere specialiserede teknologiservice og primært de større virksomheder skal adresseres i denne vurdering
           • at der udarbejdes en opgavebeskrivelse for afdækning af mulighederne for mere langsigtede og ambitiøse forbedringer i Syddanmarks indsats for teknologianvendelse med inspiration fra udenlandske cases
           • at konkrete forslag til handling, jf. ovennævnte 3 punkter, forelægges på Vækstforums møde 10. marts 2008, og
           • at sagen ikke forelægges Vækstforum
           • at Vækstforum tager referatet fra mødet i Danmarks Vækstråd til efterretning
       • effektiv pleje
        • drøfter og godkender de 5 forretningsområder med henblik på forelæggelse i Vækstforum d. 28. november 2007, og
        • godkender at sekretariatet udarbejder ansøgningsmateriale på baggrund af de fem forretningsområder. 
        • at Vækstforum godkender det nye initiativ 12a., som en tilføjelse til Vækstforums handlingsplan.
        • at Vækstforum godkender, at der indkaldes ansøgninger på grundlag af kriterierne i det vedlagte notat med henblik på udvikling og igangsættelse af projekter, der første gang kan behandles på Vækstforums møde den 10. marts 2008 og
        • at Vækstforum godkender, at sekretariatet lader udarbejde et forslag til en presseevent, der kan profilere de syddanske initiativer.
        • tager vedlagte sagsfremstilling til efterretning.
        • at Vækstforum godkender, at indsatsen vedr. iværksætterkultur i uddannelsessystemet gennemføres som anført i vedlagte notat, og at ansøgningsrunden igangsættes
        • at Vækstforum godkender, at indsatsen gennemføres som en koordineret indsats, der styres af én operatør, og
        • at Vækstforum godkender, at den nærmere udarbejdelse af ansøgningsmaterialet overlades til sekretariatet.
        • Notat. Vækstforums indsats for at styrke iværksætterkulturen i uddannelsessystemet.
         • tager de vedlagte sagsfremstillinger til efterretning.
         • tager vedlagte sagsfremstillinger til efterretning
          • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at støtte ansøgningen med i alt 3.950.000 kr. fordelt med 1.000.000 kr. fra Den Europæiske Socialfond og 2.950.000 kr. fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og
          • at Vækstforum indstiller til Regionsrådet at ansøgningen støttes med i alt 1.975.000 kr. fordelt på medfinansiering af socialfondsdelen med 500.000 kr. og regionalfondsdelen med 1.475.000 kr.
         • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen at støtte ansøgningen med de ansøgte 577.400 kr. fra Regionalfonden.
         • Sagsfremstilling
          • tager kortlægningen – som beskrevet i vedlagte notat - til efterretning, og
          • godkender, at der med udgangspunkt i vedlagte notat om kortlægningen, udarbejdes ansøgningsmateriale til forelæggelse i Formandskabet på mødet primo 2008.
          • godkender forslag til ansøgningsmateriale, og at dette ikke forelægges Vækstforum.
          • Ansøgningsmateriale til Initiativ 11 Regionale viden- og kompetencecentre - Projektbeskrivelse
          • Initiativ 11 - Ansøgningsvejledning
           • at Vækstforumsekretariatet frem til januar vurderer og formulerer konkrete forslag til initiativer med udgangspunkt specielt i de problemer og ideer, der er fremført fra virksomhederne. Dette vil ske i fortsat dialog med udbydersiden fra interviewrunden
           • at såvel udfordringer for den generelle erhvervsservice og de mindre virksomheder som udfordringer for den mere specialiserede teknologiservice og primært de større virksomheder skal adresseres i denne vurdering
           • at der udarbejdes en opgavebeskrivelse for afdækning af mulighederne for mere langsigtede og ambitiøse forbedringer i Syddanmarks indsats for teknologianvendelse med inspiration fra udenlandske cases
           • at konkrete forslag til handling, jf. ovennævnte 3 punkter, forelægges på Vækstforums møde 10. marts 2008, og
           • at sagen ikke forelægges Vækstforum
           • at Vækstforum tager referatet fra mødet i Danmarks Vækstråd til efterretning
         • Sagsfremstilling
          • tager kortlægningen – som beskrevet i vedlagte notat - til efterretning, og
          • godkender, at der med udgangspunkt i vedlagte notat om kortlægningen, udarbejdes ansøgningsmateriale til forelæggelse i Formandskabet på mødet primo 2008.
          • godkender forslag til ansøgningsmateriale, og at dette ikke forelægges Vækstforum.
          • Ansøgningsmateriale til Initiativ 11 Regionale viden- og kompetencecentre - Projektbeskrivelse
          • Initiativ 11 - Ansøgningsvejledning
           • at Vækstforumsekretariatet frem til januar vurderer og formulerer konkrete forslag til initiativer med udgangspunkt specielt i de problemer og ideer, der er fremført fra virksomhederne. Dette vil ske i fortsat dialog med udbydersiden fra interviewrunden
           • at såvel udfordringer for den generelle erhvervsservice og de mindre virksomheder som udfordringer for den mere specialiserede teknologiservice og primært de større virksomheder skal adresseres i denne vurdering
           • at der udarbejdes en opgavebeskrivelse for afdækning af mulighederne for mere langsigtede og ambitiøse forbedringer i Syddanmarks indsats for teknologianvendelse med inspiration fra udenlandske cases
           • at konkrete forslag til handling, jf. ovennævnte 3 punkter, forelægges på Vækstforums møde 10. marts 2008, og
           • at sagen ikke forelægges Vækstforum
           • at Vækstforum tager referatet fra mødet i Danmarks Vækstråd til efterretning
        • Notat. Vækstforums indsats for at styrke iværksætterkulturen i uddannelsessystemet.
         • tager de vedlagte sagsfremstillinger til efterretning.
         • tager vedlagte sagsfremstillinger til efterretning
          • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at støtte ansøgningen med i alt 3.950.000 kr. fordelt med 1.000.000 kr. fra Den Europæiske Socialfond og 2.950.000 kr. fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og
          • at Vækstforum indstiller til Regionsrådet at ansøgningen støttes med i alt 1.975.000 kr. fordelt på medfinansiering af socialfondsdelen med 500.000 kr. og regionalfondsdelen med 1.475.000 kr.
         • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen at støtte ansøgningen med de ansøgte 577.400 kr. fra Regionalfonden.
         • Sagsfremstilling
          • tager kortlægningen – som beskrevet i vedlagte notat - til efterretning, og
          • godkender, at der med udgangspunkt i vedlagte notat om kortlægningen, udarbejdes ansøgningsmateriale til forelæggelse i Formandskabet på mødet primo 2008.
          • godkender forslag til ansøgningsmateriale, og at dette ikke forelægges Vækstforum.
          • Ansøgningsmateriale til Initiativ 11 Regionale viden- og kompetencecentre - Projektbeskrivelse
          • Initiativ 11 - Ansøgningsvejledning
           • at Vækstforumsekretariatet frem til januar vurderer og formulerer konkrete forslag til initiativer med udgangspunkt specielt i de problemer og ideer, der er fremført fra virksomhederne. Dette vil ske i fortsat dialog med udbydersiden fra interviewrunden
           • at såvel udfordringer for den generelle erhvervsservice og de mindre virksomheder som udfordringer for den mere specialiserede teknologiservice og primært de større virksomheder skal adresseres i denne vurdering
           • at der udarbejdes en opgavebeskrivelse for afdækning af mulighederne for mere langsigtede og ambitiøse forbedringer i Syddanmarks indsats for teknologianvendelse med inspiration fra udenlandske cases
           • at konkrete forslag til handling, jf. ovennævnte 3 punkter, forelægges på Vækstforums møde 10. marts 2008, og
           • at sagen ikke forelægges Vækstforum
           • at Vækstforum tager referatet fra mødet i Danmarks Vækstråd til efterretning
         • Sagsfremstilling
          • tager kortlægningen – som beskrevet i vedlagte notat - til efterretning, og
          • godkender, at der med udgangspunkt i vedlagte notat om kortlægningen, udarbejdes ansøgningsmateriale til forelæggelse i Formandskabet på mødet primo 2008.
          • godkender forslag til ansøgningsmateriale, og at dette ikke forelægges Vækstforum.
          • Ansøgningsmateriale til Initiativ 11 Regionale viden- og kompetencecentre - Projektbeskrivelse
          • Initiativ 11 - Ansøgningsvejledning
           • at Vækstforumsekretariatet frem til januar vurderer og formulerer konkrete forslag til initiativer med udgangspunkt specielt i de problemer og ideer, der er fremført fra virksomhederne. Dette vil ske i fortsat dialog med udbydersiden fra interviewrunden
           • at såvel udfordringer for den generelle erhvervsservice og de mindre virksomheder som udfordringer for den mere specialiserede teknologiservice og primært de større virksomheder skal adresseres i denne vurdering
           • at der udarbejdes en opgavebeskrivelse for afdækning af mulighederne for mere langsigtede og ambitiøse forbedringer i Syddanmarks indsats for teknologianvendelse med inspiration fra udenlandske cases
           • at konkrete forslag til handling, jf. ovennævnte 3 punkter, forelægges på Vækstforums møde 10. marts 2008, og
           • at sagen ikke forelægges Vækstforum
           • at Vækstforum tager referatet fra mødet i Danmarks Vækstråd til efterretning
  • udkast til vedtægter for Fonden Syddansk Turisme
   • godkender ansøgningsmaterialet, og at dette ikke forelægges Vækstforum.
   • sunde fødevarer
    • vejledning/forebyggelse
     • effektiv behandling
      • nye hjælpemidler

       I bilaget indgår der anbefalinger til, hvad Vækstforum bør støtte inden for hvert forretningsområde.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet

        

        

       Bilag

       a) Notat – Det sunde liv

        

       Beslutning:

       Formandskabet besluttede at videresende notatet med de fem forretningsområder til Vækstforum med formandskabets indstilling om, at kun to af de fem udpegede indsatsområder udvælges og prioriteres med henblik på at fokusere indsatsen.

       Formandskabets 1. prioritet er " Sunde fødevarer" og Formandskabets 2. prioritet er "Nye hjælpemidler som et led i en effektiv behandling".

       Derudover blev det foreslået at afsætte et beløb til indsatsen vedr. det sunde liv i størrelsesordenen 50 mio. kr. over to år, forudsat at der er tilstrækkeligt med kvalificerede projekter.

       Det blev fremhævet, at der skal være tale om større projekter, og det blev derfor foreslået, at projekterne bør have en størrelse på minimum 5 mio. kr. eksklusiv medfinansiering.

       Den bagvedliggende kortlægningsrapport sendes ikke rundt til Vækstforums medlemmer, men de kan bede om at få den tilsendt.

        

       5. INITIATIV 12A: INTELLIGENT OG EFFEKTIV ENERGIUDNYTTELSE

       Sagsfremstilling

       Med udgangspunkt i de syddanske erhvervsmæssige styrker på energiområdet og de nye behov og muligheder på området foreslås en nyt initiativ: Intelligent og effektiv energiudnyttelse – initiativ 12a. Indsatsen vil styrke innovation, teknologianvendelse og intelligent metodeanvendelse i energiudnyttelsen og bidrage til øget bæredygtighed. Der vedlægges et notat om indholdet af indsatsen og dennes sammenhæng med Vækstforums strategi og handlingsplan.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

        

        

       Bilag

       a) Notat om Intelligent og Effektiv Energiudnyttelse som nyt initiativ i Vækstforums handlingsplan.

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingerne.

        

       6. INITIATIV 15: VÆKSTIVÆRKSÆTTERE INDEN FOR KLYNGERNE

       Sagsfremstilling

       Der er indkommet 1 ansøgning til Vækstiværksættere inden for klyngerne. Sekretariatsgruppen har foretaget en kvalitetsvurdering af ansøgningen og inddelt den i kategorien A, B eller C.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

        

        

       Bilag

       a) Sagsfremstilling

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingen.

        

       7. INITIATIV 17: IVÆRKSÆTTERI. ANSØGNINGSMATERIALE VEDR. IVÆRKSÆTTERKULTUR I UDDANNELSESSYSTEMET

       Sagsfremstilling

       Ifølge handlingsplanen for 2007-2008 ønsker Vækstforum at styrke iværksætterkulturen på tværs af hele uddannelsessystemet i Region Syddanmark.

       På baggrund af en kortlægning af eksisterende aktører og aktiviteter på området, anbefales det, at der sker en koordineret indsats, der styres af én operatør. Der lægges op til, at indsatsen gennemføres i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, erhvervslivet og andre centrale aktører.

       Der har været afholdt et fokusmøde med de væsentligste interessenter på området, hvor resultaterne af kortlægningen blev drøftet, og hvor deltagerne gav deres bud på, hvad der skal til for at styrke iværksætterkulturen i uddannelsessystemet i regionen.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

        

        

       Bilag

        

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingen.

        

       8. INITIATIV 1 OG 2: SYDDANSKE STYRKEPOSITIONER OG SPIRENDE KLYNGER - BEHANDLING AF INDKOMNE ANSØGNINGER INDEN FOR ÅBNE INITIATIVER

       Sagsfremstilling

       Der er indkommet 3 ansøgninger til Syddanske styrkepositioner og Spirende klynger. Sekretariatsgruppen har med bistand fra eksterne eksperter foretaget en kvalitetsvurdering af ansøgningerne og inddelt dem i kategorierne A, B eller C.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

        

        

       Bilag

       a) 3 sagsfremstillinger

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingerne. Vedr. Biopark Tønder: Hvis der kommer nye, relevante oplysninger forelægges disse Vækstforum d. 28. november 2007.

        

       9. INITIATIV 9A, ANSØGNINGER VEDR. FLERE UNGE GENNEMFØRER EN UNGDOMSUDDANNELSE, ØGET OPKVALIFICERING AF DEN KORTUDDANNEDE DEL AF ARBEJDSSTYRKEN SAMT ETABLERING AF "FLERE OG BEDRE JOB" - BEHANDLING AF INDKOMNE ANSØGNINGER INDEN FOR ÅBNE INITIATIVER

       Sagsfremstilling

       Der er indkommet 6 ansøgninger. Sekretariatsgruppen har foretaget en kvalitetsvurdering af ansøgningerne og inddelt dem i kategorierne A, B eller C.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet med henblik på forelæggelse for Vækstforum,

        

        

       Bilag

       a) Notat om indstillinger vedr. ansøgninger indkommet til Initiativ 9A

       b) 6 sagsfremstillinger

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingen.

        

       10. OPFØLGNING PÅ VÆKSTFORUMS JUNIMØDE 2007 VEDR. PLAST CENTER DANMARKs OG MEKATRONIKs KLYNGEANSØGNINGER

       Vedr. Plast Center Danmark

       Sagsfremstilling

       På Vækstforums møde den 14. juni 2007 besluttede Vækstforum at indstille Plast Center Danmarks Klyngeansøgning til en samlet EU Mål2 støtte på 3.950.000 kr. Den bevilgede støtte forudsattes søgt som EU Mål2 midler. Plast Center Danmark har nu har fremsendt ansøgningen på ny, hvori Vækstforums forudsætninger for støtten er indarbejdet.

       Det vurderes på den baggrund at ansøgningen indholdsmæssigt svarer til det, som Vækstforum besluttede at støtte på junimødet 2007.

       Som noget nyt i forhold til Vækstforums behandling af ansøgningen på junimødet 2007 søges der nu om regionale erhvervsudviklingsmidler, idet det har vist sig vanskeligere end først antaget, at få især de små men også de mellemstore virksomheder, som er involveret i de underliggende pilotprojekter, til at erlægge en 50 % medfinansiering.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

        

        

       Bilag

       a) Sagsfremstilling

       Vedr. Mekatronik

        

       Sagsfremstilling

       På mødet den 14. juni 2007 besluttede Vækstforum at afsætte en ramme på 600.000 kr. til Mekatronikklyngen til gennemførelse af projekter. Den bevilgede ramme blev forudsat søgt som EU Mål 2 midler. Mekatronikklyngen har nu fremsendt en ny ansøgning til Regionalfonden, hvori Vækstforums forudsætninger for støtten er indarbejdet.

       Det vurderes på den baggrund, at ansøgningen indholdsmæssigt svarer til det, som Vækstforum besluttede at støtte på mødet den 14. juni.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at Formandskabet indstiller til Vækstforum,

        

        

       BILAG

        

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingerne.

        

       11. INITIATIV 6: KORTLÆGNING AF KREATIVE OG KOMMERCIELLE KOMPETENCER

       Sagsfremstilling

       Konsulentfirmaerne DAMVAD og Future Associates har, som led i den større kortlægning af oplevelsesøkonomien i Syddanmark, gennemført en kortlægning af kreative og kommercielle kompetencer.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum

        

        

       Bilag

       a) Notat: Kreative og kommercielle kompetencer

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingen.

        

       12. INITIATIV 11: REGIONALE VIDEN- OG KOMPETENCE-CENTRE

       Sagsfremstilling

       Ifølge handlingsplanen 2007-2008 vil Vækstforum igangsætte aktiviteter, der styrker efter- og videreuddannelsesindsatsen på alle niveauer, bl.a. gennem regionale viden- og kompetencecentre. Indsatsen skal understøtte virksomhedernes behov. Man har derfor igangsat et kortlægningsarbejde af de eksisterende viden- og kompetencecentre i regionen. Resultatet af kortlægningen samt ansøgningsrammerne skal præsenteres for klyngevirksomhederne og videncentrene. Sekretariatet har lavet forslag til ansøgningsmateriale til projekter, der vil styrke efter- og videreuddannelsesindsatsen.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet

        

        

       Bilag

        

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingen.

        

       13. INITIATIV 12: STATUS OG FORELØBIGE ANBEFALINGER PÅ TEKNOLOGIMATCH

       Sagsfremstilling

       Initiativet Teknologimatch skal fremme virksomhedernes teknologianvendelse. Teknologi skal i denne sammenhæng forstås meget bredt, idet det ikke blot handler om produktions- og forretningsunderstøttende teknologi, men også om viden og teknologi, som er integreret i produkter og services

       Vækstforumsekretariatet har gennemgået rapporter og gennemført en interviewrunde blandt virksomheder og udbydere af teknologisk service. Resultatet tyder på, at der er mulighed og behov for forskellige tiltag og forbedringer inden for det eksisterende erhvervsservicesystem. Der er mange parter, der skal arbejde sammen ved sådanne forbedringer, og det er derfor væsentligt, at der arbejdes videre med forslagene, således at Vækstforums initiativer formuleres præcist og adresseres korrekt i dialog med serviceudbyderne, så de kan bidrage til samarbejde, synergi og effektivitet.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet godkender,

        

        

       Bilag

        

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingerne.

        

       14. UDPEGNING AF NY OBSERVATØR TIL DET REGIONALE BESKÆFTIGELSESRÅD FOR REGION SYDDANMARK

       Sagsfremstilling

       Vækstforummedlem Grethe Johnsen bad på Vækstforums møde den 11. september 2007 om, at der udpeges en ny observatør til deltagelse i Beskæftigelsesrådet for Region Syddanmark i stedet for hende. Ønsket om at udtræde skal findes i det ekstraordinære arbejdspres, der er i restaurationsbranchen, samt de aktiviteter, der er fulgt med medlemskabet af Vækstforum og arbejdet med oplevelsesøkonomien.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at Formandskabet indstiller til Vækstforum,

        

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingen.

        

       15. INITIATIV 13: BRUGERDREVEN INNOVATION

       Sagsfremstilling

       Vækstforum har i elektronisk votering (afsluttet den 28. oktober 2007) besluttet at udvælge "Sunde måltider til sygehuspatienter" TCM Denmark Contracting som det regionale projekt under det statslige program for brugerdreven innovation 2007. Som varslet i sagsfremstillingen i den elektroniske votering fremlægges hermed den tilhørende Mål 2 ansøgning på 1.586.800 kr.

       Projektet vurderes at opfylde både de statslige og de regionale kriterier, hvor der bl.a. lægges vægt på udvikling af en brugerbaseret vinkel på innovation, udvikling af et metodisk grundlag og betydelige erhvervsmæssige perspektiver.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

        

        

       Bilag

       a) Sagsfremstilling

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingen som følge af Vækstforums elektroniske votering.

        

       16. INITIATIV 13: VÆKSTFORUMS INDSATS FOR BRUGERDREVEN INNOVATION 2008

       Sagsfremstilling

       Som i 2007 har Vækstforum i 2008 mulighed for at indsende et regionalt projekt til Statens program for brugerdreven innovation.

       I 2007 gennemførte Vækstforum en ansøgningsrunde for tre temaer: Sundhed, energi og miljø samt design. Det foreslås, at der i 2008 gennemføres en ansøgningsrunde for de samme tre temaer.

       Supplerende foreslås, at Vækstforum primo 2008 åbner mulighed for at medfinansiere andre ansøgninger til statens program for brugerdreven innovation end den regionale satsning – forudsat disse ansøgninger opnår støtte i forbindelse med en af ansøgningsrunderne til det statslige program.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum godkender

        

        

       Bilag

       a) Notat. Vækstforums indsats for Brugerdreven Innovation 2008

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingerne.

        

       17. INVITATION TIL STIFTENDE MØDE I VESTDANSK INVESTERINGSFREMME

       Sagsfremstilling

       Der er kommet invitation til stiftende møde i Vestdansk Investeringsfremme onsdag den 28. november 2007 på Hotel Legoland i Billund. Af foreningens vedtægter fremgår, at repræsentantskabet består af formandskaberne fra de tre vestdanske vækstfora.

       Tidspunktet for mødet er konflikt med mødet i vækstforum, der finder sted i Vejle fra kl. 15-17. Formandskabet skal derfor træffe beslutning om deltagelse i det stiftende møde i Vestdansk Investeringsfremme

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles,

        

        

       Bilag

       a) Invitation: Stiftende møde i Foreningen Vestdansk Investeringsfremme

        

       Beslutning:

       Formandskabet har ikke mulighed for at deltage i det stiftende møde i Vestdansk Investeringsfremme, da mødetidspunktet er sammenfaldende med mødet i Vækstforum d. 28. november 2007.

        

       ORIENTERING

       18. OPFØLGNING PÅ PARTNERSKABSAFTALEN

       Sagsfremstilling

       Da formandskabet i juni indgik partnerskabsaftalen med regeringen aftaltes det med vicestatsministeren, at opfølgningen på aftalerne skal ske i dialog mellem det regionale og det statslige niveau og at opfølgningen skal udgøre grundlaget for de årlige drøftelser mellem regeringen og vækstforum om realisering af mål og indsatser i aftalerne. Økonomi- og Erhvervsministeriet, der koordinerer de øvrige ministerier, har for at lette kontakten mellem det regionale niveau og det enkelte ministerium bedt om en liste over kontaktpersoner. Region Syddanmark har ultimo september indsendt en liste over kontaktpersoner og afventer tilsvarende fra de øvrige ministeriers side. I forlængelse af partnerskabsaftalen er det vigtigt at etablere et let tilgængeligt system, der både kan fremme projektudviklingen, samarbejdet og overvåge gennemførelsen.

       Partnerskabsaftalen indeholder 8 indsatsområder og 35 initiativer. Hensigten er at gennemføre disse 35 initiativer over en periode på 2½ år, og således nå en opfyldelse af de mål, som er opstillet for de fleste af indsatsområderne. De 35 initiativer er aktiviteter, som Vækstforum i større eller mindre grad ville have taget initiativ til/støttet under alle omstændigheder, da de ligger inden for det syddanske Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi. For at få igangsat processen blandt de regionale aktør som direkte eller indirekte er del af partnerskabet i Vækstforum har sekretariatsgruppen i første omgang for hvert initiativ identificeret de væsentligste aktører for virkeliggørelsen af partnerskabsaftalen.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

        

        

       Bilag

       a) Oversigtskema med væsentlige regionale aktører for partnerskabsaftalens udmøntning

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingerne.

        

       19. INVITATION TIL MØDE MED BESTYRELSEN FOR RÅDET FOR TEKNOLOGI OG INNOVATION (RTI) 

       Sagsfremstilling

       Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) og Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI) har inviteret formandskaberne for de danske vækstfora til møde den 13. december 2007. 

       Rådet for Teknologi og Innovation skal styrke den fremtidige vækst og innovation i erhvervslivet gennem teknologi- og innovationspolitiske initiativer, og rådets arbejde består af to dele. Den ene er at rådgive videnskabsministeren om teknologi- og innovationspolitik, mens den anden er at administrere de initiativer, som henlægges til rådet af ministeren.

       På mødet med formandskaberne ønsker RTI og FI bl.a. at drøfte udmøntningen af partnerskabsaftalerne vedrørende innovation og formandskabet bør udnytte muligheden for at præsentere regionale forslag til RTI’s fremtidige indsats. 

       Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

        

        

       Bilag

       a) Invitation til formandskabet fra bestyrelsen for Rådet for Teknologi og Innovation

        

       Beslutning:

       Formandskabet tager gerne imod invitationen til mødet med Rådet for Teknologi og Innovation.

        

       20. STATUSNOTAT PÅ HANDLINGSPLANENS 17 INITIATIVER

       Sagsfremstilling

       Notatet giver overblik over handlingsplanens udmøntning

        

       Bilag

       a) Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer

        

       Beslutning:

       Formandskabet tog statuspapiret til efterretning.

        

       21. ORIENTERING OM UDPEGNING AF ET MEDLEM TIL EN FISKERI-LAG

       Sagsfremstilling

       På Regionsrådets møde den 5. november 2007 blev der udpeget følgende medlemmer til lokale aktionsgrupper (LAG) på fiskeriområdet ihhv. Vestjylland og på Fyn; Ole Jacobsen som bestyrelsesmedlem til Fiskerirådet Vestjylland (LAG) med Christina Gammelgaard Jensen som suppleant. Carsten Abild som bestyrelsesmedlem til den lokale Fiskeri Aktionsgruppe Fyn med Sarah Nørris Christensen som suppleant.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum

        

        

       Beslutning:

       Formandskabet tog orienteringen til efterretning.

        

       22. ØKONOMIOVERSIGT

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at Formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum

        

        

       Midler som Vækstforum har indstillingsret til:

       Pr. 1.1.2007

       Pr. 11.11.2007

       Efter Vækstforums

       Møde

       Erhvervsudviklingsmidler

       80.000.000 kr.

       44.782.230 kr.

        41.827.230 kr.

       EU-midler

       102.000.000 kr.

       76.877.500 kr.

        55.868.010 kr.

       Oversigten viser hvor mange midler Vækstforum har indstillingsret til. Det bemærkes, at de forudsatte EU-midler som blev reserveret til klyngerne på mødet den 14. juni endnu ikke udløst, men trukket i denne oversigt.

        

       Beslutning:

       Formandskabet tog orienteringen til efterretning.

        

       23. BESLUTNINGSREFERAT FRA DET SENESTE MØDE I DANMARKS VÆKSTRÅD

       Sagsfremstilling

       Beslutningsreferatet fra det seneste møde i Danmarks Vækstråd, den 25. september 2007 er vedlagt. Formanden for det syddanske Vækstforum gav på mødet en kort status for implementeringen af den regionale erhvervsstrategi, mens temaet for mødet var energi, herunder realisering af det erhvervspolitiske potentiale inden for energieffektive løsninger.

       Formandskabet indstiller til Vækstforum,

        

        

       Bilag

       a) Beslutningsreferatet fra det seneste møde i Danmarks Vækstråd

        

       Beslutning:

       Formandskabet tog referatet til efterretning.

        

       24. MEDDELELSER

       - Orientering om Regionalfondens restmidler

       - Initiativ nr. 16: flere spin-off virksomheder

       Der er ikke indkommet nogen ansøgninger til Flere spin-off virksomheder.

        

       Beslutning:

       Vedr. Regionalfondens restmidler under Mål 2 for programperioden 2000-2006: Formandskabet besluttede pga. den korte tidsfrist, at sekretariatet kan bemyndiges til at indstille eventuelle indkomne kvalificerede ansøgninger til EBST, medmindre det specifikt kræves, at ansøgningerne skal drøftes i Vækstforum.

        

       25. EVT.

       • effektiv pleje
        • drøfter og godkender de 5 forretningsområder med henblik på forelæggelse i Vækstforum d. 28. november 2007, og
        • godkender at sekretariatet udarbejder ansøgningsmateriale på baggrund af de fem forretningsområder. 
        • at Vækstforum godkender det nye initiativ 12a., som en tilføjelse til Vækstforums handlingsplan.
        • at Vækstforum godkender, at der indkaldes ansøgninger på grundlag af kriterierne i det vedlagte notat med henblik på udvikling og igangsættelse af projekter, der første gang kan behandles på Vækstforums møde den 10. marts 2008 og
        • at Vækstforum godkender, at sekretariatet lader udarbejde et forslag til en presseevent, der kan profilere de syddanske initiativer.
        • tager vedlagte sagsfremstilling til efterretning.
        • at Vækstforum godkender, at indsatsen vedr. iværksætterkultur i uddannelsessystemet gennemføres som anført i vedlagte notat, og at ansøgningsrunden igangsættes
        • at Vækstforum godkender, at indsatsen gennemføres som en koordineret indsats, der styres af én operatør, og
        • at Vækstforum godkender, at den nærmere udarbejdelse af ansøgningsmaterialet overlades til sekretariatet.
        • Notat. Vækstforums indsats for at styrke iværksætterkulturen i uddannelsessystemet.
         • tager de vedlagte sagsfremstillinger til efterretning.
         • tager vedlagte sagsfremstillinger til efterretning
          • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at støtte ansøgningen med i alt 3.950.000 kr. fordelt med 1.000.000 kr. fra Den Europæiske Socialfond og 2.950.000 kr. fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og
          • at Vækstforum indstiller til Regionsrådet at ansøgningen støttes med i alt 1.975.000 kr. fordelt på medfinansiering af socialfondsdelen med 500.000 kr. og regionalfondsdelen med 1.475.000 kr.
         • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen at støtte ansøgningen med de ansøgte 577.400 kr. fra Regionalfonden.
         • Sagsfremstilling
          • tager kortlægningen – som beskrevet i vedlagte notat - til efterretning, og
          • godkender, at der med udgangspunkt i vedlagte notat om kortlægningen, udarbejdes ansøgningsmateriale til forelæggelse i Formandskabet på mødet primo 2008.
          • godkender forslag til ansøgningsmateriale, og at dette ikke forelægges Vækstforum.
          • Ansøgningsmateriale til Initiativ 11 Regionale viden- og kompetencecentre - Projektbeskrivelse
          • Initiativ 11 - Ansøgningsvejledning
           • at Vækstforumsekretariatet frem til januar vurderer og formulerer konkrete forslag til initiativer med udgangspunkt specielt i de problemer og ideer, der er fremført fra virksomhederne. Dette vil ske i fortsat dialog med udbydersiden fra interviewrunden
           • at såvel udfordringer for den generelle erhvervsservice og de mindre virksomheder som udfordringer for den mere specialiserede teknologiservice og primært de større virksomheder skal adresseres i denne vurdering
           • at der udarbejdes en opgavebeskrivelse for afdækning af mulighederne for mere langsigtede og ambitiøse forbedringer i Syddanmarks indsats for teknologianvendelse med inspiration fra udenlandske cases
           • at konkrete forslag til handling, jf. ovennævnte 3 punkter, forelægges på Vækstforums møde 10. marts 2008, og
           • at sagen ikke forelægges Vækstforum
           • at Vækstforum tager referatet fra mødet i Danmarks Vækstråd til efterretning
         • Sagsfremstilling
          • tager kortlægningen – som beskrevet i vedlagte notat - til efterretning, og
          • godkender, at der med udgangspunkt i vedlagte notat om kortlægningen, udarbejdes ansøgningsmateriale til forelæggelse i Formandskabet på mødet primo 2008.
          • godkender forslag til ansøgningsmateriale, og at dette ikke forelægges Vækstforum.
          • Ansøgningsmateriale til Initiativ 11 Regionale viden- og kompetencecentre - Projektbeskrivelse
          • Initiativ 11 - Ansøgningsvejledning
           • at Vækstforumsekretariatet frem til januar vurderer og formulerer konkrete forslag til initiativer med udgangspunkt specielt i de problemer og ideer, der er fremført fra virksomhederne. Dette vil ske i fortsat dialog med udbydersiden fra interviewrunden
           • at såvel udfordringer for den generelle erhvervsservice og de mindre virksomheder som udfordringer for den mere specialiserede teknologiservice og primært de større virksomheder skal adresseres i denne vurdering
           • at der udarbejdes en opgavebeskrivelse for afdækning af mulighederne for mere langsigtede og ambitiøse forbedringer i Syddanmarks indsats for teknologianvendelse med inspiration fra udenlandske cases
           • at konkrete forslag til handling, jf. ovennævnte 3 punkter, forelægges på Vækstforums møde 10. marts 2008, og
           • at sagen ikke forelægges Vækstforum
           • at Vækstforum tager referatet fra mødet i Danmarks Vækstråd til efterretning
        • Notat. Vækstforums indsats for at styrke iværksætterkulturen i uddannelsessystemet.
         • tager de vedlagte sagsfremstillinger til efterretning.
         • tager vedlagte sagsfremstillinger til efterretning
          • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at støtte ansøgningen med i alt 3.950.000 kr. fordelt med 1.000.000 kr. fra Den Europæiske Socialfond og 2.950.000 kr. fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og
          • at Vækstforum indstiller til Regionsrådet at ansøgningen støttes med i alt 1.975.000 kr. fordelt på medfinansiering af socialfondsdelen med 500.000 kr. og regionalfondsdelen med 1.475.000 kr.
         • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen at støtte ansøgningen med de ansøgte 577.400 kr. fra Regionalfonden.
         • Sagsfremstilling
          • tager kortlægningen – som beskrevet i vedlagte notat - til efterretning, og
          • godkender, at der med udgangspunkt i vedlagte notat om kortlægningen, udarbejdes ansøgningsmateriale til forelæggelse i Formandskabet på mødet primo 2008.
          • godkender forslag til ansøgningsmateriale, og at dette ikke forelægges Vækstforum.
          • Ansøgningsmateriale til Initiativ 11 Regionale viden- og kompetencecentre - Projektbeskrivelse
          • Initiativ 11 - Ansøgningsvejledning
           • at Vækstforumsekretariatet frem til januar vurderer og formulerer konkrete forslag til initiativer med udgangspunkt specielt i de problemer og ideer, der er fremført fra virksomhederne. Dette vil ske i fortsat dialog med udbydersiden fra interviewrunden
           • at såvel udfordringer for den generelle erhvervsservice og de mindre virksomheder som udfordringer for den mere specialiserede teknologiservice og primært de større virksomheder skal adresseres i denne vurdering
           • at der udarbejdes en opgavebeskrivelse for afdækning af mulighederne for mere langsigtede og ambitiøse forbedringer i Syddanmarks indsats for teknologianvendelse med inspiration fra udenlandske cases
           • at konkrete forslag til handling, jf. ovennævnte 3 punkter, forelægges på Vækstforums møde 10. marts 2008, og
           • at sagen ikke forelægges Vækstforum
           • at Vækstforum tager referatet fra mødet i Danmarks Vækstråd til efterretning
         • Sagsfremstilling
          • tager kortlægningen – som beskrevet i vedlagte notat - til efterretning, og
          • godkender, at der med udgangspunkt i vedlagte notat om kortlægningen, udarbejdes ansøgningsmateriale til forelæggelse i Formandskabet på mødet primo 2008.
          • godkender forslag til ansøgningsmateriale, og at dette ikke forelægges Vækstforum.
          • Ansøgningsmateriale til Initiativ 11 Regionale viden- og kompetencecentre - Projektbeskrivelse
          • Initiativ 11 - Ansøgningsvejledning
           • at Vækstforumsekretariatet frem til januar vurderer og formulerer konkrete forslag til initiativer med udgangspunkt specielt i de problemer og ideer, der er fremført fra virksomhederne. Dette vil ske i fortsat dialog med udbydersiden fra interviewrunden
           • at såvel udfordringer for den generelle erhvervsservice og de mindre virksomheder som udfordringer for den mere specialiserede teknologiservice og primært de større virksomheder skal adresseres i denne vurdering
           • at der udarbejdes en opgavebeskrivelse for afdækning af mulighederne for mere langsigtede og ambitiøse forbedringer i Syddanmarks indsats for teknologianvendelse med inspiration fra udenlandske cases
           • at konkrete forslag til handling, jf. ovennævnte 3 punkter, forelægges på Vækstforums møde 10. marts 2008, og
           • at sagen ikke forelægges Vækstforum
           • at Vækstforum tager referatet fra mødet i Danmarks Vækstråd til efterretning
       • effektiv pleje
        • drøfter og godkender de 5 forretningsområder med henblik på forelæggelse i Vækstforum d. 28. november 2007, og
        • godkender at sekretariatet udarbejder ansøgningsmateriale på baggrund af de fem forretningsområder. 
        • at Vækstforum godkender det nye initiativ 12a., som en tilføjelse til Vækstforums handlingsplan.
        • at Vækstforum godkender, at der indkaldes ansøgninger på grundlag af kriterierne i det vedlagte notat med henblik på udvikling og igangsættelse af projekter, der første gang kan behandles på Vækstforums møde den 10. marts 2008 og
        • at Vækstforum godkender, at sekretariatet lader udarbejde et forslag til en presseevent, der kan profilere de syddanske initiativer.
        • tager vedlagte sagsfremstilling til efterretning.
        • at Vækstforum godkender, at indsatsen vedr. iværksætterkultur i uddannelsessystemet gennemføres som anført i vedlagte notat, og at ansøgningsrunden igangsættes
        • at Vækstforum godkender, at indsatsen gennemføres som en koordineret indsats, der styres af én operatør, og
        • at Vækstforum godkender, at den nærmere udarbejdelse af ansøgningsmaterialet overlades til sekretariatet.
        • Notat. Vækstforums indsats for at styrke iværksætterkulturen i uddannelsessystemet.
         • tager de vedlagte sagsfremstillinger til efterretning.
         • tager vedlagte sagsfremstillinger til efterretning
          • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at støtte ansøgningen med i alt 3.950.000 kr. fordelt med 1.000.000 kr. fra Den Europæiske Socialfond og 2.950.000 kr. fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og
          • at Vækstforum indstiller til Regionsrådet at ansøgningen støttes med i alt 1.975.000 kr. fordelt på medfinansiering af socialfondsdelen med 500.000 kr. og regionalfondsdelen med 1.475.000 kr.
         • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen at støtte ansøgningen med de ansøgte 577.400 kr. fra Regionalfonden.
         • Sagsfremstilling
          • tager kortlægningen – som beskrevet i vedlagte notat - til efterretning, og
          • godkender, at der med udgangspunkt i vedlagte notat om kortlægningen, udarbejdes ansøgningsmateriale til forelæggelse i Formandskabet på mødet primo 2008.
          • godkender forslag til ansøgningsmateriale, og at dette ikke forelægges Vækstforum.
          • Ansøgningsmateriale til Initiativ 11 Regionale viden- og kompetencecentre - Projektbeskrivelse
          • Initiativ 11 - Ansøgningsvejledning
           • at Vækstforumsekretariatet frem til januar vurderer og formulerer konkrete forslag til initiativer med udgangspunkt specielt i de problemer og ideer, der er fremført fra virksomhederne. Dette vil ske i fortsat dialog med udbydersiden fra interviewrunden
           • at såvel udfordringer for den generelle erhvervsservice og de mindre virksomheder som udfordringer for den mere specialiserede teknologiservice og primært de større virksomheder skal adresseres i denne vurdering
           • at der udarbejdes en opgavebeskrivelse for afdækning af mulighederne for mere langsigtede og ambitiøse forbedringer i Syddanmarks indsats for teknologianvendelse med inspiration fra udenlandske cases
           • at konkrete forslag til handling, jf. ovennævnte 3 punkter, forelægges på Vækstforums møde 10. marts 2008, og
           • at sagen ikke forelægges Vækstforum
           • at Vækstforum tager referatet fra mødet i Danmarks Vækstråd til efterretning
         • Sagsfremstilling
          • tager kortlægningen – som beskrevet i vedlagte notat - til efterretning, og
          • godkender, at der med udgangspunkt i vedlagte notat om kortlægningen, udarbejdes ansøgningsmateriale til forelæggelse i Formandskabet på mødet primo 2008.
          • godkender forslag til ansøgningsmateriale, og at dette ikke forelægges Vækstforum.
          • Ansøgningsmateriale til Initiativ 11 Regionale viden- og kompetencecentre - Projektbeskrivelse
          • Initiativ 11 - Ansøgningsvejledning
           • at Vækstforumsekretariatet frem til januar vurderer og formulerer konkrete forslag til initiativer med udgangspunkt specielt i de problemer og ideer, der er fremført fra virksomhederne. Dette vil ske i fortsat dialog med udbydersiden fra interviewrunden
           • at såvel udfordringer for den generelle erhvervsservice og de mindre virksomheder som udfordringer for den mere specialiserede teknologiservice og primært de større virksomheder skal adresseres i denne vurdering
           • at der udarbejdes en opgavebeskrivelse for afdækning af mulighederne for mere langsigtede og ambitiøse forbedringer i Syddanmarks indsats for teknologianvendelse med inspiration fra udenlandske cases
           • at konkrete forslag til handling, jf. ovennævnte 3 punkter, forelægges på Vækstforums møde 10. marts 2008, og
           • at sagen ikke forelægges Vækstforum
           • at Vækstforum tager referatet fra mødet i Danmarks Vækstråd til efterretning
        • Notat. Vækstforums indsats for at styrke iværksætterkulturen i uddannelsessystemet.
         • tager de vedlagte sagsfremstillinger til efterretning.
         • tager vedlagte sagsfremstillinger til efterretning
          • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at støtte ansøgningen med i alt 3.950.000 kr. fordelt med 1.000.000 kr. fra Den Europæiske Socialfond og 2.950.000 kr. fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og
          • at Vækstforum indstiller til Regionsrådet at ansøgningen støttes med i alt 1.975.000 kr. fordelt på medfinansiering af socialfondsdelen med 500.000 kr. og regionalfondsdelen med 1.475.000 kr.
         • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen at støtte ansøgningen med de ansøgte 577.400 kr. fra Regionalfonden.
         • Sagsfremstilling
          • tager kortlægningen – som beskrevet i vedlagte notat - til efterretning, og
          • godkender, at der med udgangspunkt i vedlagte notat om kortlægningen, udarbejdes ansøgningsmateriale til forelæggelse i Formandskabet på mødet primo 2008.
          • godkender forslag til ansøgningsmateriale, og at dette ikke forelægges Vækstforum.
          • Ansøgningsmateriale til Initiativ 11 Regionale viden- og kompetencecentre - Projektbeskrivelse
          • Initiativ 11 - Ansøgningsvejledning
           • at Vækstforumsekretariatet frem til januar vurderer og formulerer konkrete forslag til initiativer med udgangspunkt specielt i de problemer og ideer, der er fremført fra virksomhederne. Dette vil ske i fortsat dialog med udbydersiden fra interviewrunden
           • at såvel udfordringer for den generelle erhvervsservice og de mindre virksomheder som udfordringer for den mere specialiserede teknologiservice og primært de større virksomheder skal adresseres i denne vurdering
           • at der udarbejdes en opgavebeskrivelse for afdækning af mulighederne for mere langsigtede og ambitiøse forbedringer i Syddanmarks indsats for teknologianvendelse med inspiration fra udenlandske cases
           • at konkrete forslag til handling, jf. ovennævnte 3 punkter, forelægges på Vækstforums møde 10. marts 2008, og
           • at sagen ikke forelægges Vækstforum
           • at Vækstforum tager referatet fra mødet i Danmarks Vækstråd til efterretning
         • Sagsfremstilling
          • tager kortlægningen – som beskrevet i vedlagte notat - til efterretning, og
          • godkender, at der med udgangspunkt i vedlagte notat om kortlægningen, udarbejdes ansøgningsmateriale til forelæggelse i Formandskabet på mødet primo 2008.
          • godkender forslag til ansøgningsmateriale, og at dette ikke forelægges Vækstforum.
          • Ansøgningsmateriale til Initiativ 11 Regionale viden- og kompetencecentre - Projektbeskrivelse
          • Initiativ 11 - Ansøgningsvejledning
           • at Vækstforumsekretariatet frem til januar vurderer og formulerer konkrete forslag til initiativer med udgangspunkt specielt i de problemer og ideer, der er fremført fra virksomhederne. Dette vil ske i fortsat dialog med udbydersiden fra interviewrunden
           • at såvel udfordringer for den generelle erhvervsservice og de mindre virksomheder som udfordringer for den mere specialiserede teknologiservice og primært de større virksomheder skal adresseres i denne vurdering
           • at der udarbejdes en opgavebeskrivelse for afdækning af mulighederne for mere langsigtede og ambitiøse forbedringer i Syddanmarks indsats for teknologianvendelse med inspiration fra udenlandske cases
           • at konkrete forslag til handling, jf. ovennævnte 3 punkter, forelægges på Vækstforums møde 10. marts 2008, og
           • at sagen ikke forelægges Vækstforum
           • at Vækstforum tager referatet fra mødet i Danmarks Vækstråd til efterretning
 • Fonden kun periodisk har et behov for en kassekredit og at omkostningerne hertil indeholdes i de renteindtægter, som opnås i perioder, hvor likviditeten er positiv. Her vil behovet for stiftelseskapital være mindre, men pengeinstitutterne vil typisk efterspørge sikkerhed, f.eks. transport i næste års bevilling eller lignende, som kan være vanskelig at håndtere.
  • Likvidering af Fonden Fyntour og RST
  • Afvikling af eksisterende lejemål
  • Flytteomkostninger
  • Etableringsomkostninger og indretning af nyt domicil, f.eks. depositum, ombygninger, it og køb/leje/leasing af kontorinventar
  • Afvikling af personale/direktør(er), som resultat af virksomhedsoverdragelsen og flytning til nyt domicil
  • Konsulent- og annonceudgifter ved ansættelse af ny direktør.
  • at Regionsrådet til Fonden Syddansk Turisme bevilger kr. 2.800.000 til dækning af engangsomkostninger, som forekommer ifbm. stiftelsen af fonden
  • at Regionsrådet sender vedlagte brev til de 22 kommunalbestyrelser (bilag c), hvori rådet anmoder byrådene om at finansiere stiftelseskapitalen på kr. 300.000 og den såkaldte arbejdskapital, svarende til samme beløb, som det Regionsrådet bevilger kr. 2,8 mill. kr.
  • at Regionsrådet til Fonden Syddansk Turisme bevilger kr. 11.650.000 som et årligt driftstilskud til Fonden Syddansk Turisme, første gang for driften i 2008
  • at Regionsrådet godkender vedlagte vedtægter (bilag d) for Fonden Syddansk Turisme
  • at Regionsrådet tager til efterretning, at Regionsrådet primo 2008 bliver forelagt en resultatkontrakt mellem Region Syddanmark og Fonden Syddansk Turisme.
  • At Regionsrådet tager til efterretning, at Fonden Syddansk Turismes domicil bliver placeret i XXby
  • Udpeger xx medlemmer til Fondens bestyrelse.
  • beslutningsreferat fra Vækstforums møde den 14. juni 2007 (vedlægges kun til Vækstforum)
  • beslutningsreferat fra Vækstforums møde den 11. september 2007 (vedlægges kun til Vækstforum)
  • brev til de 22 kommunalbestyrelser (ER IKKE KLAR)
  • udkast til vedtægter for Fonden Syddansk Turisme
   • godkender ansøgningsmaterialet, og at dette ikke forelægges Vækstforum.
   • sunde fødevarer
    • vejledning/forebyggelse
     • effektiv behandling
      • nye hjælpemidler

       I bilaget indgår der anbefalinger til, hvad Vækstforum bør støtte inden for hvert forretningsområde.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet

        

        

       Bilag

       a) Notat – Det sunde liv

        

       Beslutning:

       Formandskabet besluttede at videresende notatet med de fem forretningsområder til Vækstforum med formandskabets indstilling om, at kun to af de fem udpegede indsatsområder udvælges og prioriteres med henblik på at fokusere indsatsen.

       Formandskabets 1. prioritet er " Sunde fødevarer" og Formandskabets 2. prioritet er "Nye hjælpemidler som et led i en effektiv behandling".

       Derudover blev det foreslået at afsætte et beløb til indsatsen vedr. det sunde liv i størrelsesordenen 50 mio. kr. over to år, forudsat at der er tilstrækkeligt med kvalificerede projekter.

       Det blev fremhævet, at der skal være tale om større projekter, og det blev derfor foreslået, at projekterne bør have en størrelse på minimum 5 mio. kr. eksklusiv medfinansiering.

       Den bagvedliggende kortlægningsrapport sendes ikke rundt til Vækstforums medlemmer, men de kan bede om at få den tilsendt.

        

       5. INITIATIV 12A: INTELLIGENT OG EFFEKTIV ENERGIUDNYTTELSE

       Sagsfremstilling

       Med udgangspunkt i de syddanske erhvervsmæssige styrker på energiområdet og de nye behov og muligheder på området foreslås en nyt initiativ: Intelligent og effektiv energiudnyttelse – initiativ 12a. Indsatsen vil styrke innovation, teknologianvendelse og intelligent metodeanvendelse i energiudnyttelsen og bidrage til øget bæredygtighed. Der vedlægges et notat om indholdet af indsatsen og dennes sammenhæng med Vækstforums strategi og handlingsplan.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

        

        

       Bilag

       a) Notat om Intelligent og Effektiv Energiudnyttelse som nyt initiativ i Vækstforums handlingsplan.

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingerne.

        

       6. INITIATIV 15: VÆKSTIVÆRKSÆTTERE INDEN FOR KLYNGERNE

       Sagsfremstilling

       Der er indkommet 1 ansøgning til Vækstiværksættere inden for klyngerne. Sekretariatsgruppen har foretaget en kvalitetsvurdering af ansøgningen og inddelt den i kategorien A, B eller C.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

        

        

       Bilag

       a) Sagsfremstilling

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingen.

        

       7. INITIATIV 17: IVÆRKSÆTTERI. ANSØGNINGSMATERIALE VEDR. IVÆRKSÆTTERKULTUR I UDDANNELSESSYSTEMET

       Sagsfremstilling

       Ifølge handlingsplanen for 2007-2008 ønsker Vækstforum at styrke iværksætterkulturen på tværs af hele uddannelsessystemet i Region Syddanmark.

       På baggrund af en kortlægning af eksisterende aktører og aktiviteter på området, anbefales det, at der sker en koordineret indsats, der styres af én operatør. Der lægges op til, at indsatsen gennemføres i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, erhvervslivet og andre centrale aktører.

       Der har været afholdt et fokusmøde med de væsentligste interessenter på området, hvor resultaterne af kortlægningen blev drøftet, og hvor deltagerne gav deres bud på, hvad der skal til for at styrke iværksætterkulturen i uddannelsessystemet i regionen.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

        

        

       Bilag

        

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingen.

        

       8. INITIATIV 1 OG 2: SYDDANSKE STYRKEPOSITIONER OG SPIRENDE KLYNGER - BEHANDLING AF INDKOMNE ANSØGNINGER INDEN FOR ÅBNE INITIATIVER

       Sagsfremstilling

       Der er indkommet 3 ansøgninger til Syddanske styrkepositioner og Spirende klynger. Sekretariatsgruppen har med bistand fra eksterne eksperter foretaget en kvalitetsvurdering af ansøgningerne og inddelt dem i kategorierne A, B eller C.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

        

        

       Bilag

       a) 3 sagsfremstillinger

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingerne. Vedr. Biopark Tønder: Hvis der kommer nye, relevante oplysninger forelægges disse Vækstforum d. 28. november 2007.

        

       9. INITIATIV 9A, ANSØGNINGER VEDR. FLERE UNGE GENNEMFØRER EN UNGDOMSUDDANNELSE, ØGET OPKVALIFICERING AF DEN KORTUDDANNEDE DEL AF ARBEJDSSTYRKEN SAMT ETABLERING AF "FLERE OG BEDRE JOB" - BEHANDLING AF INDKOMNE ANSØGNINGER INDEN FOR ÅBNE INITIATIVER

       Sagsfremstilling

       Der er indkommet 6 ansøgninger. Sekretariatsgruppen har foretaget en kvalitetsvurdering af ansøgningerne og inddelt dem i kategorierne A, B eller C.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet med henblik på forelæggelse for Vækstforum,

        

        

       Bilag

       a) Notat om indstillinger vedr. ansøgninger indkommet til Initiativ 9A

       b) 6 sagsfremstillinger

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingen.

        

       10. OPFØLGNING PÅ VÆKSTFORUMS JUNIMØDE 2007 VEDR. PLAST CENTER DANMARKs OG MEKATRONIKs KLYNGEANSØGNINGER

       Vedr. Plast Center Danmark

       Sagsfremstilling

       På Vækstforums møde den 14. juni 2007 besluttede Vækstforum at indstille Plast Center Danmarks Klyngeansøgning til en samlet EU Mål2 støtte på 3.950.000 kr. Den bevilgede støtte forudsattes søgt som EU Mål2 midler. Plast Center Danmark har nu har fremsendt ansøgningen på ny, hvori Vækstforums forudsætninger for støtten er indarbejdet.

       Det vurderes på den baggrund at ansøgningen indholdsmæssigt svarer til det, som Vækstforum besluttede at støtte på junimødet 2007.

       Som noget nyt i forhold til Vækstforums behandling af ansøgningen på junimødet 2007 søges der nu om regionale erhvervsudviklingsmidler, idet det har vist sig vanskeligere end først antaget, at få især de små men også de mellemstore virksomheder, som er involveret i de underliggende pilotprojekter, til at erlægge en 50 % medfinansiering.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

        

        

       Bilag

       a) Sagsfremstilling

       Vedr. Mekatronik

        

       Sagsfremstilling

       På mødet den 14. juni 2007 besluttede Vækstforum at afsætte en ramme på 600.000 kr. til Mekatronikklyngen til gennemførelse af projekter. Den bevilgede ramme blev forudsat søgt som EU Mål 2 midler. Mekatronikklyngen har nu fremsendt en ny ansøgning til Regionalfonden, hvori Vækstforums forudsætninger for støtten er indarbejdet.

       Det vurderes på den baggrund, at ansøgningen indholdsmæssigt svarer til det, som Vækstforum besluttede at støtte på mødet den 14. juni.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at Formandskabet indstiller til Vækstforum,

        

        

       BILAG

        

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingerne.

        

       11. INITIATIV 6: KORTLÆGNING AF KREATIVE OG KOMMERCIELLE KOMPETENCER

       Sagsfremstilling

       Konsulentfirmaerne DAMVAD og Future Associates har, som led i den større kortlægning af oplevelsesøkonomien i Syddanmark, gennemført en kortlægning af kreative og kommercielle kompetencer.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum

        

        

       Bilag

       a) Notat: Kreative og kommercielle kompetencer

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingen.

        

       12. INITIATIV 11: REGIONALE VIDEN- OG KOMPETENCE-CENTRE

       Sagsfremstilling

       Ifølge handlingsplanen 2007-2008 vil Vækstforum igangsætte aktiviteter, der styrker efter- og videreuddannelsesindsatsen på alle niveauer, bl.a. gennem regionale viden- og kompetencecentre. Indsatsen skal understøtte virksomhedernes behov. Man har derfor igangsat et kortlægningsarbejde af de eksisterende viden- og kompetencecentre i regionen. Resultatet af kortlægningen samt ansøgningsrammerne skal præsenteres for klyngevirksomhederne og videncentrene. Sekretariatet har lavet forslag til ansøgningsmateriale til projekter, der vil styrke efter- og videreuddannelsesindsatsen.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet

        

        

       Bilag

        

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingen.

        

       13. INITIATIV 12: STATUS OG FORELØBIGE ANBEFALINGER PÅ TEKNOLOGIMATCH

       Sagsfremstilling

       Initiativet Teknologimatch skal fremme virksomhedernes teknologianvendelse. Teknologi skal i denne sammenhæng forstås meget bredt, idet det ikke blot handler om produktions- og forretningsunderstøttende teknologi, men også om viden og teknologi, som er integreret i produkter og services

       Vækstforumsekretariatet har gennemgået rapporter og gennemført en interviewrunde blandt virksomheder og udbydere af teknologisk service. Resultatet tyder på, at der er mulighed og behov for forskellige tiltag og forbedringer inden for det eksisterende erhvervsservicesystem. Der er mange parter, der skal arbejde sammen ved sådanne forbedringer, og det er derfor væsentligt, at der arbejdes videre med forslagene, således at Vækstforums initiativer formuleres præcist og adresseres korrekt i dialog med serviceudbyderne, så de kan bidrage til samarbejde, synergi og effektivitet.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet godkender,

        

        

       Bilag

        

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingerne.

        

       14. UDPEGNING AF NY OBSERVATØR TIL DET REGIONALE BESKÆFTIGELSESRÅD FOR REGION SYDDANMARK

       Sagsfremstilling

       Vækstforummedlem Grethe Johnsen bad på Vækstforums møde den 11. september 2007 om, at der udpeges en ny observatør til deltagelse i Beskæftigelsesrådet for Region Syddanmark i stedet for hende. Ønsket om at udtræde skal findes i det ekstraordinære arbejdspres, der er i restaurationsbranchen, samt de aktiviteter, der er fulgt med medlemskabet af Vækstforum og arbejdet med oplevelsesøkonomien.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at Formandskabet indstiller til Vækstforum,

        

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingen.

        

       15. INITIATIV 13: BRUGERDREVEN INNOVATION

       Sagsfremstilling

       Vækstforum har i elektronisk votering (afsluttet den 28. oktober 2007) besluttet at udvælge "Sunde måltider til sygehuspatienter" TCM Denmark Contracting som det regionale projekt under det statslige program for brugerdreven innovation 2007. Som varslet i sagsfremstillingen i den elektroniske votering fremlægges hermed den tilhørende Mål 2 ansøgning på 1.586.800 kr.

       Projektet vurderes at opfylde både de statslige og de regionale kriterier, hvor der bl.a. lægges vægt på udvikling af en brugerbaseret vinkel på innovation, udvikling af et metodisk grundlag og betydelige erhvervsmæssige perspektiver.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

        

        

       Bilag

       a) Sagsfremstilling

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingen som følge af Vækstforums elektroniske votering.

        

       16. INITIATIV 13: VÆKSTFORUMS INDSATS FOR BRUGERDREVEN INNOVATION 2008

       Sagsfremstilling

       Som i 2007 har Vækstforum i 2008 mulighed for at indsende et regionalt projekt til Statens program for brugerdreven innovation.

       I 2007 gennemførte Vækstforum en ansøgningsrunde for tre temaer: Sundhed, energi og miljø samt design. Det foreslås, at der i 2008 gennemføres en ansøgningsrunde for de samme tre temaer.

       Supplerende foreslås, at Vækstforum primo 2008 åbner mulighed for at medfinansiere andre ansøgninger til statens program for brugerdreven innovation end den regionale satsning – forudsat disse ansøgninger opnår støtte i forbindelse med en af ansøgningsrunderne til det statslige program.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum godkender

        

        

       Bilag

       a) Notat. Vækstforums indsats for Brugerdreven Innovation 2008

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingerne.

        

       17. INVITATION TIL STIFTENDE MØDE I VESTDANSK INVESTERINGSFREMME

       Sagsfremstilling

       Der er kommet invitation til stiftende møde i Vestdansk Investeringsfremme onsdag den 28. november 2007 på Hotel Legoland i Billund. Af foreningens vedtægter fremgår, at repræsentantskabet består af formandskaberne fra de tre vestdanske vækstfora.

       Tidspunktet for mødet er konflikt med mødet i vækstforum, der finder sted i Vejle fra kl. 15-17. Formandskabet skal derfor træffe beslutning om deltagelse i det stiftende møde i Vestdansk Investeringsfremme

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles,

        

        

       Bilag

       a) Invitation: Stiftende møde i Foreningen Vestdansk Investeringsfremme

        

       Beslutning:

       Formandskabet har ikke mulighed for at deltage i det stiftende møde i Vestdansk Investeringsfremme, da mødetidspunktet er sammenfaldende med mødet i Vækstforum d. 28. november 2007.

        

       ORIENTERING

       18. OPFØLGNING PÅ PARTNERSKABSAFTALEN

       Sagsfremstilling

       Da formandskabet i juni indgik partnerskabsaftalen med regeringen aftaltes det med vicestatsministeren, at opfølgningen på aftalerne skal ske i dialog mellem det regionale og det statslige niveau og at opfølgningen skal udgøre grundlaget for de årlige drøftelser mellem regeringen og vækstforum om realisering af mål og indsatser i aftalerne. Økonomi- og Erhvervsministeriet, der koordinerer de øvrige ministerier, har for at lette kontakten mellem det regionale niveau og det enkelte ministerium bedt om en liste over kontaktpersoner. Region Syddanmark har ultimo september indsendt en liste over kontaktpersoner og afventer tilsvarende fra de øvrige ministeriers side. I forlængelse af partnerskabsaftalen er det vigtigt at etablere et let tilgængeligt system, der både kan fremme projektudviklingen, samarbejdet og overvåge gennemførelsen.

       Partnerskabsaftalen indeholder 8 indsatsområder og 35 initiativer. Hensigten er at gennemføre disse 35 initiativer over en periode på 2½ år, og således nå en opfyldelse af de mål, som er opstillet for de fleste af indsatsområderne. De 35 initiativer er aktiviteter, som Vækstforum i større eller mindre grad ville have taget initiativ til/støttet under alle omstændigheder, da de ligger inden for det syddanske Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi. For at få igangsat processen blandt de regionale aktør som direkte eller indirekte er del af partnerskabet i Vækstforum har sekretariatsgruppen i første omgang for hvert initiativ identificeret de væsentligste aktører for virkeliggørelsen af partnerskabsaftalen.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

        

        

       Bilag

       a) Oversigtskema med væsentlige regionale aktører for partnerskabsaftalens udmøntning

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingerne.

        

       19. INVITATION TIL MØDE MED BESTYRELSEN FOR RÅDET FOR TEKNOLOGI OG INNOVATION (RTI) 

       Sagsfremstilling

       Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) og Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI) har inviteret formandskaberne for de danske vækstfora til møde den 13. december 2007. 

       Rådet for Teknologi og Innovation skal styrke den fremtidige vækst og innovation i erhvervslivet gennem teknologi- og innovationspolitiske initiativer, og rådets arbejde består af to dele. Den ene er at rådgive videnskabsministeren om teknologi- og innovationspolitik, mens den anden er at administrere de initiativer, som henlægges til rådet af ministeren.

       På mødet med formandskaberne ønsker RTI og FI bl.a. at drøfte udmøntningen af partnerskabsaftalerne vedrørende innovation og formandskabet bør udnytte muligheden for at præsentere regionale forslag til RTI’s fremtidige indsats. 

       Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

        

        

       Bilag

       a) Invitation til formandskabet fra bestyrelsen for Rådet for Teknologi og Innovation

        

       Beslutning:

       Formandskabet tager gerne imod invitationen til mødet med Rådet for Teknologi og Innovation.

        

       20. STATUSNOTAT PÅ HANDLINGSPLANENS 17 INITIATIVER

       Sagsfremstilling

       Notatet giver overblik over handlingsplanens udmøntning

        

       Bilag

       a) Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer

        

       Beslutning:

       Formandskabet tog statuspapiret til efterretning.

        

       21. ORIENTERING OM UDPEGNING AF ET MEDLEM TIL EN FISKERI-LAG

       Sagsfremstilling

       På Regionsrådets møde den 5. november 2007 blev der udpeget følgende medlemmer til lokale aktionsgrupper (LAG) på fiskeriområdet ihhv. Vestjylland og på Fyn; Ole Jacobsen som bestyrelsesmedlem til Fiskerirådet Vestjylland (LAG) med Christina Gammelgaard Jensen som suppleant. Carsten Abild som bestyrelsesmedlem til den lokale Fiskeri Aktionsgruppe Fyn med Sarah Nørris Christensen som suppleant.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum

        

        

       Beslutning:

       Formandskabet tog orienteringen til efterretning.

        

       22. ØKONOMIOVERSIGT

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at Formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum

        

        

       Midler som Vækstforum har indstillingsret til:

       Pr. 1.1.2007

       Pr. 11.11.2007

       Efter Vækstforums

       Møde

       Erhvervsudviklingsmidler

       80.000.000 kr.

       44.782.230 kr.

        41.827.230 kr.

       EU-midler

       102.000.000 kr.

       76.877.500 kr.

        55.868.010 kr.

       Oversigten viser hvor mange midler Vækstforum har indstillingsret til. Det bemærkes, at de forudsatte EU-midler som blev reserveret til klyngerne på mødet den 14. juni endnu ikke udløst, men trukket i denne oversigt.

        

       Beslutning:

       Formandskabet tog orienteringen til efterretning.

        

       23. BESLUTNINGSREFERAT FRA DET SENESTE MØDE I DANMARKS VÆKSTRÅD

       Sagsfremstilling

       Beslutningsreferatet fra det seneste møde i Danmarks Vækstråd, den 25. september 2007 er vedlagt. Formanden for det syddanske Vækstforum gav på mødet en kort status for implementeringen af den regionale erhvervsstrategi, mens temaet for mødet var energi, herunder realisering af det erhvervspolitiske potentiale inden for energieffektive løsninger.

       Formandskabet indstiller til Vækstforum,

        

        

       Bilag

       a) Beslutningsreferatet fra det seneste møde i Danmarks Vækstråd

        

       Beslutning:

       Formandskabet tog referatet til efterretning.

        

       24. MEDDELELSER

       - Orientering om Regionalfondens restmidler

       - Initiativ nr. 16: flere spin-off virksomheder

       Der er ikke indkommet nogen ansøgninger til Flere spin-off virksomheder.

        

       Beslutning:

       Vedr. Regionalfondens restmidler under Mål 2 for programperioden 2000-2006: Formandskabet besluttede pga. den korte tidsfrist, at sekretariatet kan bemyndiges til at indstille eventuelle indkomne kvalificerede ansøgninger til EBST, medmindre det specifikt kræves, at ansøgningerne skal drøftes i Vækstforum.

        

       25. EVT.

       • effektiv pleje
        • drøfter og godkender de 5 forretningsområder med henblik på forelæggelse i Vækstforum d. 28. november 2007, og
        • godkender at sekretariatet udarbejder ansøgningsmateriale på baggrund af de fem forretningsområder. 
        • at Vækstforum godkender det nye initiativ 12a., som en tilføjelse til Vækstforums handlingsplan.
        • at Vækstforum godkender, at der indkaldes ansøgninger på grundlag af kriterierne i det vedlagte notat med henblik på udvikling og igangsættelse af projekter, der første gang kan behandles på Vækstforums møde den 10. marts 2008 og
        • at Vækstforum godkender, at sekretariatet lader udarbejde et forslag til en presseevent, der kan profilere de syddanske initiativer.
        • tager vedlagte sagsfremstilling til efterretning.
        • at Vækstforum godkender, at indsatsen vedr. iværksætterkultur i uddannelsessystemet gennemføres som anført i vedlagte notat, og at ansøgningsrunden igangsættes
        • at Vækstforum godkender, at indsatsen gennemføres som en koordineret indsats, der styres af én operatør, og
        • at Vækstforum godkender, at den nærmere udarbejdelse af ansøgningsmaterialet overlades til sekretariatet.
        • Notat. Vækstforums indsats for at styrke iværksætterkulturen i uddannelsessystemet.
         • tager de vedlagte sagsfremstillinger til efterretning.
         • tager vedlagte sagsfremstillinger til efterretning
          • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at støtte ansøgningen med i alt 3.950.000 kr. fordelt med 1.000.000 kr. fra Den Europæiske Socialfond og 2.950.000 kr. fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og
          • at Vækstforum indstiller til Regionsrådet at ansøgningen støttes med i alt 1.975.000 kr. fordelt på medfinansiering af socialfondsdelen med 500.000 kr. og regionalfondsdelen med 1.475.000 kr.
         • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen at støtte ansøgningen med de ansøgte 577.400 kr. fra Regionalfonden.
         • Sagsfremstilling
          • tager kortlægningen – som beskrevet i vedlagte notat - til efterretning, og
          • godkender, at der med udgangspunkt i vedlagte notat om kortlægningen, udarbejdes ansøgningsmateriale til forelæggelse i Formandskabet på mødet primo 2008.
          • godkender forslag til ansøgningsmateriale, og at dette ikke forelægges Vækstforum.
          • Ansøgningsmateriale til Initiativ 11 Regionale viden- og kompetencecentre - Projektbeskrivelse
          • Initiativ 11 - Ansøgningsvejledning
           • at Vækstforumsekretariatet frem til januar vurderer og formulerer konkrete forslag til initiativer med udgangspunkt specielt i de problemer og ideer, der er fremført fra virksomhederne. Dette vil ske i fortsat dialog med udbydersiden fra interviewrunden
           • at såvel udfordringer for den generelle erhvervsservice og de mindre virksomheder som udfordringer for den mere specialiserede teknologiservice og primært de større virksomheder skal adresseres i denne vurdering
           • at der udarbejdes en opgavebeskrivelse for afdækning af mulighederne for mere langsigtede og ambitiøse forbedringer i Syddanmarks indsats for teknologianvendelse med inspiration fra udenlandske cases
           • at konkrete forslag til handling, jf. ovennævnte 3 punkter, forelægges på Vækstforums møde 10. marts 2008, og
           • at sagen ikke forelægges Vækstforum
           • at Vækstforum tager referatet fra mødet i Danmarks Vækstråd til efterretning
         • Sagsfremstilling
          • tager kortlægningen – som beskrevet i vedlagte notat - til efterretning, og
          • godkender, at der med udgangspunkt i vedlagte notat om kortlægningen, udarbejdes ansøgningsmateriale til forelæggelse i Formandskabet på mødet primo 2008.
          • godkender forslag til ansøgningsmateriale, og at dette ikke forelægges Vækstforum.
          • Ansøgningsmateriale til Initiativ 11 Regionale viden- og kompetencecentre - Projektbeskrivelse
          • Initiativ 11 - Ansøgningsvejledning
           • at Vækstforumsekretariatet frem til januar vurderer og formulerer konkrete forslag til initiativer med udgangspunkt specielt i de problemer og ideer, der er fremført fra virksomhederne. Dette vil ske i fortsat dialog med udbydersiden fra interviewrunden
           • at såvel udfordringer for den generelle erhvervsservice og de mindre virksomheder som udfordringer for den mere specialiserede teknologiservice og primært de større virksomheder skal adresseres i denne vurdering
           • at der udarbejdes en opgavebeskrivelse for afdækning af mulighederne for mere langsigtede og ambitiøse forbedringer i Syddanmarks indsats for teknologianvendelse med inspiration fra udenlandske cases
           • at konkrete forslag til handling, jf. ovennævnte 3 punkter, forelægges på Vækstforums møde 10. marts 2008, og
           • at sagen ikke forelægges Vækstforum
           • at Vækstforum tager referatet fra mødet i Danmarks Vækstråd til efterretning
        • Notat. Vækstforums indsats for at styrke iværksætterkulturen i uddannelsessystemet.
         • tager de vedlagte sagsfremstillinger til efterretning.
         • tager vedlagte sagsfremstillinger til efterretning
          • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at støtte ansøgningen med i alt 3.950.000 kr. fordelt med 1.000.000 kr. fra Den Europæiske Socialfond og 2.950.000 kr. fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og
          • at Vækstforum indstiller til Regionsrådet at ansøgningen støttes med i alt 1.975.000 kr. fordelt på medfinansiering af socialfondsdelen med 500.000 kr. og regionalfondsdelen med 1.475.000 kr.
         • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen at støtte ansøgningen med de ansøgte 577.400 kr. fra Regionalfonden.
         • Sagsfremstilling
          • tager kortlægningen – som beskrevet i vedlagte notat - til efterretning, og
          • godkender, at der med udgangspunkt i vedlagte notat om kortlægningen, udarbejdes ansøgningsmateriale til forelæggelse i Formandskabet på mødet primo 2008.
          • godkender forslag til ansøgningsmateriale, og at dette ikke forelægges Vækstforum.
          • Ansøgningsmateriale til Initiativ 11 Regionale viden- og kompetencecentre - Projektbeskrivelse
          • Initiativ 11 - Ansøgningsvejledning
           • at Vækstforumsekretariatet frem til januar vurderer og formulerer konkrete forslag til initiativer med udgangspunkt specielt i de problemer og ideer, der er fremført fra virksomhederne. Dette vil ske i fortsat dialog med udbydersiden fra interviewrunden
           • at såvel udfordringer for den generelle erhvervsservice og de mindre virksomheder som udfordringer for den mere specialiserede teknologiservice og primært de større virksomheder skal adresseres i denne vurdering
           • at der udarbejdes en opgavebeskrivelse for afdækning af mulighederne for mere langsigtede og ambitiøse forbedringer i Syddanmarks indsats for teknologianvendelse med inspiration fra udenlandske cases
           • at konkrete forslag til handling, jf. ovennævnte 3 punkter, forelægges på Vækstforums møde 10. marts 2008, og
           • at sagen ikke forelægges Vækstforum
           • at Vækstforum tager referatet fra mødet i Danmarks Vækstråd til efterretning
         • Sagsfremstilling
          • tager kortlægningen – som beskrevet i vedlagte notat - til efterretning, og
          • godkender, at der med udgangspunkt i vedlagte notat om kortlægningen, udarbejdes ansøgningsmateriale til forelæggelse i Formandskabet på mødet primo 2008.
          • godkender forslag til ansøgningsmateriale, og at dette ikke forelægges Vækstforum.
          • Ansøgningsmateriale til Initiativ 11 Regionale viden- og kompetencecentre - Projektbeskrivelse
          • Initiativ 11 - Ansøgningsvejledning
           • at Vækstforumsekretariatet frem til januar vurderer og formulerer konkrete forslag til initiativer med udgangspunkt specielt i de problemer og ideer, der er fremført fra virksomhederne. Dette vil ske i fortsat dialog med udbydersiden fra interviewrunden
           • at såvel udfordringer for den generelle erhvervsservice og de mindre virksomheder som udfordringer for den mere specialiserede teknologiservice og primært de større virksomheder skal adresseres i denne vurdering
           • at der udarbejdes en opgavebeskrivelse for afdækning af mulighederne for mere langsigtede og ambitiøse forbedringer i Syddanmarks indsats for teknologianvendelse med inspiration fra udenlandske cases
           • at konkrete forslag til handling, jf. ovennævnte 3 punkter, forelægges på Vækstforums møde 10. marts 2008, og
           • at sagen ikke forelægges Vækstforum
           • at Vækstforum tager referatet fra mødet i Danmarks Vækstråd til efterretning
       • effektiv pleje
        • drøfter og godkender de 5 forretningsområder med henblik på forelæggelse i Vækstforum d. 28. november 2007, og
        • godkender at sekretariatet udarbejder ansøgningsmateriale på baggrund af de fem forretningsområder. 
        • at Vækstforum godkender det nye initiativ 12a., som en tilføjelse til Vækstforums handlingsplan.
        • at Vækstforum godkender, at der indkaldes ansøgninger på grundlag af kriterierne i det vedlagte notat med henblik på udvikling og igangsættelse af projekter, der første gang kan behandles på Vækstforums møde den 10. marts 2008 og
        • at Vækstforum godkender, at sekretariatet lader udarbejde et forslag til en presseevent, der kan profilere de syddanske initiativer.
        • tager vedlagte sagsfremstilling til efterretning.
        • at Vækstforum godkender, at indsatsen vedr. iværksætterkultur i uddannelsessystemet gennemføres som anført i vedlagte notat, og at ansøgningsrunden igangsættes
        • at Vækstforum godkender, at indsatsen gennemføres som en koordineret indsats, der styres af én operatør, og
        • at Vækstforum godkender, at den nærmere udarbejdelse af ansøgningsmaterialet overlades til sekretariatet.
        • Notat. Vækstforums indsats for at styrke iværksætterkulturen i uddannelsessystemet.
         • tager de vedlagte sagsfremstillinger til efterretning.
         • tager vedlagte sagsfremstillinger til efterretning
          • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at støtte ansøgningen med i alt 3.950.000 kr. fordelt med 1.000.000 kr. fra Den Europæiske Socialfond og 2.950.000 kr. fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og
          • at Vækstforum indstiller til Regionsrådet at ansøgningen støttes med i alt 1.975.000 kr. fordelt på medfinansiering af socialfondsdelen med 500.000 kr. og regionalfondsdelen med 1.475.000 kr.
         • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen at støtte ansøgningen med de ansøgte 577.400 kr. fra Regionalfonden.
         • Sagsfremstilling
          • tager kortlægningen – som beskrevet i vedlagte notat - til efterretning, og
          • godkender, at der med udgangspunkt i vedlagte notat om kortlægningen, udarbejdes ansøgningsmateriale til forelæggelse i Formandskabet på mødet primo 2008.
          • godkender forslag til ansøgningsmateriale, og at dette ikke forelægges Vækstforum.
          • Ansøgningsmateriale til Initiativ 11 Regionale viden- og kompetencecentre - Projektbeskrivelse
          • Initiativ 11 - Ansøgningsvejledning
           • at Vækstforumsekretariatet frem til januar vurderer og formulerer konkrete forslag til initiativer med udgangspunkt specielt i de problemer og ideer, der er fremført fra virksomhederne. Dette vil ske i fortsat dialog med udbydersiden fra interviewrunden
           • at såvel udfordringer for den generelle erhvervsservice og de mindre virksomheder som udfordringer for den mere specialiserede teknologiservice og primært de større virksomheder skal adresseres i denne vurdering
           • at der udarbejdes en opgavebeskrivelse for afdækning af mulighederne for mere langsigtede og ambitiøse forbedringer i Syddanmarks indsats for teknologianvendelse med inspiration fra udenlandske cases
           • at konkrete forslag til handling, jf. ovennævnte 3 punkter, forelægges på Vækstforums møde 10. marts 2008, og
           • at sagen ikke forelægges Vækstforum
           • at Vækstforum tager referatet fra mødet i Danmarks Vækstråd til efterretning
         • Sagsfremstilling
          • tager kortlægningen – som beskrevet i vedlagte notat - til efterretning, og
          • godkender, at der med udgangspunkt i vedlagte notat om kortlægningen, udarbejdes ansøgningsmateriale til forelæggelse i Formandskabet på mødet primo 2008.
          • godkender forslag til ansøgningsmateriale, og at dette ikke forelægges Vækstforum.
          • Ansøgningsmateriale til Initiativ 11 Regionale viden- og kompetencecentre - Projektbeskrivelse
          • Initiativ 11 - Ansøgningsvejledning
           • at Vækstforumsekretariatet frem til januar vurderer og formulerer konkrete forslag til initiativer med udgangspunkt specielt i de problemer og ideer, der er fremført fra virksomhederne. Dette vil ske i fortsat dialog med udbydersiden fra interviewrunden
           • at såvel udfordringer for den generelle erhvervsservice og de mindre virksomheder som udfordringer for den mere specialiserede teknologiservice og primært de større virksomheder skal adresseres i denne vurdering
           • at der udarbejdes en opgavebeskrivelse for afdækning af mulighederne for mere langsigtede og ambitiøse forbedringer i Syddanmarks indsats for teknologianvendelse med inspiration fra udenlandske cases
           • at konkrete forslag til handling, jf. ovennævnte 3 punkter, forelægges på Vækstforums møde 10. marts 2008, og
           • at sagen ikke forelægges Vækstforum
           • at Vækstforum tager referatet fra mødet i Danmarks Vækstråd til efterretning
        • Notat. Vækstforums indsats for at styrke iværksætterkulturen i uddannelsessystemet.
         • tager de vedlagte sagsfremstillinger til efterretning.
         • tager vedlagte sagsfremstillinger til efterretning
          • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at støtte ansøgningen med i alt 3.950.000 kr. fordelt med 1.000.000 kr. fra Den Europæiske Socialfond og 2.950.000 kr. fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og
          • at Vækstforum indstiller til Regionsrådet at ansøgningen støttes med i alt 1.975.000 kr. fordelt på medfinansiering af socialfondsdelen med 500.000 kr. og regionalfondsdelen med 1.475.000 kr.
         • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen at støtte ansøgningen med de ansøgte 577.400 kr. fra Regionalfonden.
         • Sagsfremstilling
          • tager kortlægningen – som beskrevet i vedlagte notat - til efterretning, og
          • godkender, at der med udgangspunkt i vedlagte notat om kortlægningen, udarbejdes ansøgningsmateriale til forelæggelse i Formandskabet på mødet primo 2008.
          • godkender forslag til ansøgningsmateriale, og at dette ikke forelægges Vækstforum.
          • Ansøgningsmateriale til Initiativ 11 Regionale viden- og kompetencecentre - Projektbeskrivelse
          • Initiativ 11 - Ansøgningsvejledning
           • at Vækstforumsekretariatet frem til januar vurderer og formulerer konkrete forslag til initiativer med udgangspunkt specielt i de problemer og ideer, der er fremført fra virksomhederne. Dette vil ske i fortsat dialog med udbydersiden fra interviewrunden
           • at såvel udfordringer for den generelle erhvervsservice og de mindre virksomheder som udfordringer for den mere specialiserede teknologiservice og primært de større virksomheder skal adresseres i denne vurdering
           • at der udarbejdes en opgavebeskrivelse for afdækning af mulighederne for mere langsigtede og ambitiøse forbedringer i Syddanmarks indsats for teknologianvendelse med inspiration fra udenlandske cases
           • at konkrete forslag til handling, jf. ovennævnte 3 punkter, forelægges på Vækstforums møde 10. marts 2008, og
           • at sagen ikke forelægges Vækstforum
           • at Vækstforum tager referatet fra mødet i Danmarks Vækstråd til efterretning
         • Sagsfremstilling
          • tager kortlægningen – som beskrevet i vedlagte notat - til efterretning, og
          • godkender, at der med udgangspunkt i vedlagte notat om kortlægningen, udarbejdes ansøgningsmateriale til forelæggelse i Formandskabet på mødet primo 2008.
          • godkender forslag til ansøgningsmateriale, og at dette ikke forelægges Vækstforum.
          • Ansøgningsmateriale til Initiativ 11 Regionale viden- og kompetencecentre - Projektbeskrivelse
          • Initiativ 11 - Ansøgningsvejledning
           • at Vækstforumsekretariatet frem til januar vurderer og formulerer konkrete forslag til initiativer med udgangspunkt specielt i de problemer og ideer, der er fremført fra virksomhederne. Dette vil ske i fortsat dialog med udbydersiden fra interviewrunden
           • at såvel udfordringer for den generelle erhvervsservice og de mindre virksomheder som udfordringer for den mere specialiserede teknologiservice og primært de større virksomheder skal adresseres i denne vurdering
           • at der udarbejdes en opgavebeskrivelse for afdækning af mulighederne for mere langsigtede og ambitiøse forbedringer i Syddanmarks indsats for teknologianvendelse med inspiration fra udenlandske cases
           • at konkrete forslag til handling, jf. ovennævnte 3 punkter, forelægges på Vækstforums møde 10. marts 2008, og
           • at sagen ikke forelægges Vækstforum
           • at Vækstforum tager referatet fra mødet i Danmarks Vækstråd til efterretning
  • udkast til vedtægter for Fonden Syddansk Turisme
   • godkender ansøgningsmaterialet, og at dette ikke forelægges Vækstforum.
   • sunde fødevarer
    • vejledning/forebyggelse
     • effektiv behandling
      • nye hjælpemidler

       I bilaget indgår der anbefalinger til, hvad Vækstforum bør støtte inden for hvert forretningsområde.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet

        

        

       Bilag

       a) Notat – Det sunde liv

        

       Beslutning:

       Formandskabet besluttede at videresende notatet med de fem forretningsområder til Vækstforum med formandskabets indstilling om, at kun to af de fem udpegede indsatsområder udvælges og prioriteres med henblik på at fokusere indsatsen.

       Formandskabets 1. prioritet er " Sunde fødevarer" og Formandskabets 2. prioritet er "Nye hjælpemidler som et led i en effektiv behandling".

       Derudover blev det foreslået at afsætte et beløb til indsatsen vedr. det sunde liv i størrelsesordenen 50 mio. kr. over to år, forudsat at der er tilstrækkeligt med kvalificerede projekter.

       Det blev fremhævet, at der skal være tale om større projekter, og det blev derfor foreslået, at projekterne bør have en størrelse på minimum 5 mio. kr. eksklusiv medfinansiering.

       Den bagvedliggende kortlægningsrapport sendes ikke rundt til Vækstforums medlemmer, men de kan bede om at få den tilsendt.

        

       5. INITIATIV 12A: INTELLIGENT OG EFFEKTIV ENERGIUDNYTTELSE

       Sagsfremstilling

       Med udgangspunkt i de syddanske erhvervsmæssige styrker på energiområdet og de nye behov og muligheder på området foreslås en nyt initiativ: Intelligent og effektiv energiudnyttelse – initiativ 12a. Indsatsen vil styrke innovation, teknologianvendelse og intelligent metodeanvendelse i energiudnyttelsen og bidrage til øget bæredygtighed. Der vedlægges et notat om indholdet af indsatsen og dennes sammenhæng med Vækstforums strategi og handlingsplan.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

        

        

       Bilag

       a) Notat om Intelligent og Effektiv Energiudnyttelse som nyt initiativ i Vækstforums handlingsplan.

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingerne.

        

       6. INITIATIV 15: VÆKSTIVÆRKSÆTTERE INDEN FOR KLYNGERNE

       Sagsfremstilling

       Der er indkommet 1 ansøgning til Vækstiværksættere inden for klyngerne. Sekretariatsgruppen har foretaget en kvalitetsvurdering af ansøgningen og inddelt den i kategorien A, B eller C.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

        

        

       Bilag

       a) Sagsfremstilling

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingen.

        

       7. INITIATIV 17: IVÆRKSÆTTERI. ANSØGNINGSMATERIALE VEDR. IVÆRKSÆTTERKULTUR I UDDANNELSESSYSTEMET

       Sagsfremstilling

       Ifølge handlingsplanen for 2007-2008 ønsker Vækstforum at styrke iværksætterkulturen på tværs af hele uddannelsessystemet i Region Syddanmark.

       På baggrund af en kortlægning af eksisterende aktører og aktiviteter på området, anbefales det, at der sker en koordineret indsats, der styres af én operatør. Der lægges op til, at indsatsen gennemføres i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, erhvervslivet og andre centrale aktører.

       Der har været afholdt et fokusmøde med de væsentligste interessenter på området, hvor resultaterne af kortlægningen blev drøftet, og hvor deltagerne gav deres bud på, hvad der skal til for at styrke iværksætterkulturen i uddannelsessystemet i regionen.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

        

        

       Bilag

        

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingen.

        

       8. INITIATIV 1 OG 2: SYDDANSKE STYRKEPOSITIONER OG SPIRENDE KLYNGER - BEHANDLING AF INDKOMNE ANSØGNINGER INDEN FOR ÅBNE INITIATIVER

       Sagsfremstilling

       Der er indkommet 3 ansøgninger til Syddanske styrkepositioner og Spirende klynger. Sekretariatsgruppen har med bistand fra eksterne eksperter foretaget en kvalitetsvurdering af ansøgningerne og inddelt dem i kategorierne A, B eller C.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

        

        

       Bilag

       a) 3 sagsfremstillinger

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingerne. Vedr. Biopark Tønder: Hvis der kommer nye, relevante oplysninger forelægges disse Vækstforum d. 28. november 2007.

        

       9. INITIATIV 9A, ANSØGNINGER VEDR. FLERE UNGE GENNEMFØRER EN UNGDOMSUDDANNELSE, ØGET OPKVALIFICERING AF DEN KORTUDDANNEDE DEL AF ARBEJDSSTYRKEN SAMT ETABLERING AF "FLERE OG BEDRE JOB" - BEHANDLING AF INDKOMNE ANSØGNINGER INDEN FOR ÅBNE INITIATIVER

       Sagsfremstilling

       Der er indkommet 6 ansøgninger. Sekretariatsgruppen har foretaget en kvalitetsvurdering af ansøgningerne og inddelt dem i kategorierne A, B eller C.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet med henblik på forelæggelse for Vækstforum,

        

        

       Bilag

       a) Notat om indstillinger vedr. ansøgninger indkommet til Initiativ 9A

       b) 6 sagsfremstillinger

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingen.

        

       10. OPFØLGNING PÅ VÆKSTFORUMS JUNIMØDE 2007 VEDR. PLAST CENTER DANMARKs OG MEKATRONIKs KLYNGEANSØGNINGER

       Vedr. Plast Center Danmark

       Sagsfremstilling

       På Vækstforums møde den 14. juni 2007 besluttede Vækstforum at indstille Plast Center Danmarks Klyngeansøgning til en samlet EU Mål2 støtte på 3.950.000 kr. Den bevilgede støtte forudsattes søgt som EU Mål2 midler. Plast Center Danmark har nu har fremsendt ansøgningen på ny, hvori Vækstforums forudsætninger for støtten er indarbejdet.

       Det vurderes på den baggrund at ansøgningen indholdsmæssigt svarer til det, som Vækstforum besluttede at støtte på junimødet 2007.

       Som noget nyt i forhold til Vækstforums behandling af ansøgningen på junimødet 2007 søges der nu om regionale erhvervsudviklingsmidler, idet det har vist sig vanskeligere end først antaget, at få især de små men også de mellemstore virksomheder, som er involveret i de underliggende pilotprojekter, til at erlægge en 50 % medfinansiering.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

        

        

       Bilag

       a) Sagsfremstilling

       Vedr. Mekatronik

        

       Sagsfremstilling

       På mødet den 14. juni 2007 besluttede Vækstforum at afsætte en ramme på 600.000 kr. til Mekatronikklyngen til gennemførelse af projekter. Den bevilgede ramme blev forudsat søgt som EU Mål 2 midler. Mekatronikklyngen har nu fremsendt en ny ansøgning til Regionalfonden, hvori Vækstforums forudsætninger for støtten er indarbejdet.

       Det vurderes på den baggrund, at ansøgningen indholdsmæssigt svarer til det, som Vækstforum besluttede at støtte på mødet den 14. juni.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at Formandskabet indstiller til Vækstforum,

        

        

       BILAG

        

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingerne.

        

       11. INITIATIV 6: KORTLÆGNING AF KREATIVE OG KOMMERCIELLE KOMPETENCER

       Sagsfremstilling

       Konsulentfirmaerne DAMVAD og Future Associates har, som led i den større kortlægning af oplevelsesøkonomien i Syddanmark, gennemført en kortlægning af kreative og kommercielle kompetencer.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum

        

        

       Bilag

       a) Notat: Kreative og kommercielle kompetencer

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingen.

        

       12. INITIATIV 11: REGIONALE VIDEN- OG KOMPETENCE-CENTRE

       Sagsfremstilling

       Ifølge handlingsplanen 2007-2008 vil Vækstforum igangsætte aktiviteter, der styrker efter- og videreuddannelsesindsatsen på alle niveauer, bl.a. gennem regionale viden- og kompetencecentre. Indsatsen skal understøtte virksomhedernes behov. Man har derfor igangsat et kortlægningsarbejde af de eksisterende viden- og kompetencecentre i regionen. Resultatet af kortlægningen samt ansøgningsrammerne skal præsenteres for klyngevirksomhederne og videncentrene. Sekretariatet har lavet forslag til ansøgningsmateriale til projekter, der vil styrke efter- og videreuddannelsesindsatsen.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet

        

        

       Bilag

        

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingen.

        

       13. INITIATIV 12: STATUS OG FORELØBIGE ANBEFALINGER PÅ TEKNOLOGIMATCH

       Sagsfremstilling

       Initiativet Teknologimatch skal fremme virksomhedernes teknologianvendelse. Teknologi skal i denne sammenhæng forstås meget bredt, idet det ikke blot handler om produktions- og forretningsunderstøttende teknologi, men også om viden og teknologi, som er integreret i produkter og services

       Vækstforumsekretariatet har gennemgået rapporter og gennemført en interviewrunde blandt virksomheder og udbydere af teknologisk service. Resultatet tyder på, at der er mulighed og behov for forskellige tiltag og forbedringer inden for det eksisterende erhvervsservicesystem. Der er mange parter, der skal arbejde sammen ved sådanne forbedringer, og det er derfor væsentligt, at der arbejdes videre med forslagene, således at Vækstforums initiativer formuleres præcist og adresseres korrekt i dialog med serviceudbyderne, så de kan bidrage til samarbejde, synergi og effektivitet.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet godkender,

        

        

       Bilag

        

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingerne.

        

       14. UDPEGNING AF NY OBSERVATØR TIL DET REGIONALE BESKÆFTIGELSESRÅD FOR REGION SYDDANMARK

       Sagsfremstilling

       Vækstforummedlem Grethe Johnsen bad på Vækstforums møde den 11. september 2007 om, at der udpeges en ny observatør til deltagelse i Beskæftigelsesrådet for Region Syddanmark i stedet for hende. Ønsket om at udtræde skal findes i det ekstraordinære arbejdspres, der er i restaurationsbranchen, samt de aktiviteter, der er fulgt med medlemskabet af Vækstforum og arbejdet med oplevelsesøkonomien.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at Formandskabet indstiller til Vækstforum,

        

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingen.

        

       15. INITIATIV 13: BRUGERDREVEN INNOVATION

       Sagsfremstilling

       Vækstforum har i elektronisk votering (afsluttet den 28. oktober 2007) besluttet at udvælge "Sunde måltider til sygehuspatienter" TCM Denmark Contracting som det regionale projekt under det statslige program for brugerdreven innovation 2007. Som varslet i sagsfremstillingen i den elektroniske votering fremlægges hermed den tilhørende Mål 2 ansøgning på 1.586.800 kr.

       Projektet vurderes at opfylde både de statslige og de regionale kriterier, hvor der bl.a. lægges vægt på udvikling af en brugerbaseret vinkel på innovation, udvikling af et metodisk grundlag og betydelige erhvervsmæssige perspektiver.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

        

        

       Bilag

       a) Sagsfremstilling

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingen som følge af Vækstforums elektroniske votering.

        

       16. INITIATIV 13: VÆKSTFORUMS INDSATS FOR BRUGERDREVEN INNOVATION 2008

       Sagsfremstilling

       Som i 2007 har Vækstforum i 2008 mulighed for at indsende et regionalt projekt til Statens program for brugerdreven innovation.

       I 2007 gennemførte Vækstforum en ansøgningsrunde for tre temaer: Sundhed, energi og miljø samt design. Det foreslås, at der i 2008 gennemføres en ansøgningsrunde for de samme tre temaer.

       Supplerende foreslås, at Vækstforum primo 2008 åbner mulighed for at medfinansiere andre ansøgninger til statens program for brugerdreven innovation end den regionale satsning – forudsat disse ansøgninger opnår støtte i forbindelse med en af ansøgningsrunderne til det statslige program.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum godkender

        

        

       Bilag

       a) Notat. Vækstforums indsats for Brugerdreven Innovation 2008

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingerne.

        

       17. INVITATION TIL STIFTENDE MØDE I VESTDANSK INVESTERINGSFREMME

       Sagsfremstilling

       Der er kommet invitation til stiftende møde i Vestdansk Investeringsfremme onsdag den 28. november 2007 på Hotel Legoland i Billund. Af foreningens vedtægter fremgår, at repræsentantskabet består af formandskaberne fra de tre vestdanske vækstfora.

       Tidspunktet for mødet er konflikt med mødet i vækstforum, der finder sted i Vejle fra kl. 15-17. Formandskabet skal derfor træffe beslutning om deltagelse i det stiftende møde i Vestdansk Investeringsfremme

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles,

        

        

       Bilag

       a) Invitation: Stiftende møde i Foreningen Vestdansk Investeringsfremme

        

       Beslutning:

       Formandskabet har ikke mulighed for at deltage i det stiftende møde i Vestdansk Investeringsfremme, da mødetidspunktet er sammenfaldende med mødet i Vækstforum d. 28. november 2007.

        

       ORIENTERING

       18. OPFØLGNING PÅ PARTNERSKABSAFTALEN

       Sagsfremstilling

       Da formandskabet i juni indgik partnerskabsaftalen med regeringen aftaltes det med vicestatsministeren, at opfølgningen på aftalerne skal ske i dialog mellem det regionale og det statslige niveau og at opfølgningen skal udgøre grundlaget for de årlige drøftelser mellem regeringen og vækstforum om realisering af mål og indsatser i aftalerne. Økonomi- og Erhvervsministeriet, der koordinerer de øvrige ministerier, har for at lette kontakten mellem det regionale niveau og det enkelte ministerium bedt om en liste over kontaktpersoner. Region Syddanmark har ultimo september indsendt en liste over kontaktpersoner og afventer tilsvarende fra de øvrige ministeriers side. I forlængelse af partnerskabsaftalen er det vigtigt at etablere et let tilgængeligt system, der både kan fremme projektudviklingen, samarbejdet og overvåge gennemførelsen.

       Partnerskabsaftalen indeholder 8 indsatsområder og 35 initiativer. Hensigten er at gennemføre disse 35 initiativer over en periode på 2½ år, og således nå en opfyldelse af de mål, som er opstillet for de fleste af indsatsområderne. De 35 initiativer er aktiviteter, som Vækstforum i større eller mindre grad ville have taget initiativ til/støttet under alle omstændigheder, da de ligger inden for det syddanske Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi. For at få igangsat processen blandt de regionale aktør som direkte eller indirekte er del af partnerskabet i Vækstforum har sekretariatsgruppen i første omgang for hvert initiativ identificeret de væsentligste aktører for virkeliggørelsen af partnerskabsaftalen.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

        

        

       Bilag

       a) Oversigtskema med væsentlige regionale aktører for partnerskabsaftalens udmøntning

        

       Beslutning:

       Formandskabet tiltrådte indstillingerne.

        

       19. INVITATION TIL MØDE MED BESTYRELSEN FOR RÅDET FOR TEKNOLOGI OG INNOVATION (RTI) 

       Sagsfremstilling

       Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) og Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI) har inviteret formandskaberne for de danske vækstfora til møde den 13. december 2007. 

       Rådet for Teknologi og Innovation skal styrke den fremtidige vækst og innovation i erhvervslivet gennem teknologi- og innovationspolitiske initiativer, og rådets arbejde består af to dele. Den ene er at rådgive videnskabsministeren om teknologi- og innovationspolitik, mens den anden er at administrere de initiativer, som henlægges til rådet af ministeren.

       På mødet med formandskaberne ønsker RTI og FI bl.a. at drøfte udmøntningen af partnerskabsaftalerne vedrørende innovation og formandskabet bør udnytte muligheden for at præsentere regionale forslag til RTI’s fremtidige indsats. 

       Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

        

        

       Bilag

       a) Invitation til formandskabet fra bestyrelsen for Rådet for Teknologi og Innovation

        

       Beslutning:

       Formandskabet tager gerne imod invitationen til mødet med Rådet for Teknologi og Innovation.

        

       20. STATUSNOTAT PÅ HANDLINGSPLANENS 17 INITIATIVER

       Sagsfremstilling

       Notatet giver overblik over handlingsplanens udmøntning

        

       Bilag

       a) Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer

        

       Beslutning:

       Formandskabet tog statuspapiret til efterretning.

        

       21. ORIENTERING OM UDPEGNING AF ET MEDLEM TIL EN FISKERI-LAG

       Sagsfremstilling

       På Regionsrådets møde den 5. november 2007 blev der udpeget følgende medlemmer til lokale aktionsgrupper (LAG) på fiskeriområdet ihhv. Vestjylland og på Fyn; Ole Jacobsen som bestyrelsesmedlem til Fiskerirådet Vestjylland (LAG) med Christina Gammelgaard Jensen som suppleant. Carsten Abild som bestyrelsesmedlem til den lokale Fiskeri Aktionsgruppe Fyn med Sarah Nørris Christensen som suppleant.

        

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum

        

        

       Beslutning:

       Formandskabet tog orienteringen til efterretning.

        

       22. ØKONOMIOVERSIGT

       Beslutningspunkt

       Det indstilles, at Formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum

        

        

       Midler som Vækstforum har indstillingsret til:

       Pr. 1.1.2007

       Pr. 11.11.2007

       Efter Vækstforums

       Møde

       Erhvervsudviklingsmidler

       80.000.000 kr.

       44.782.230 kr.

        41.827.230 kr.

       EU-midler

       102.000.000 kr.

       76.877.500 kr.

        55.868.010 kr.

       Oversigten viser hvor mange midler Vækstforum har indstillingsret til. Det bemærkes, at de forudsatte EU-midler som blev reserveret til klyngerne på mødet den 14. juni endnu ikke udløst, men trukket i denne oversigt.

        

       Beslutning:

       Formandskabet tog orienteringen til efterretning.

        

       23. BESLUTNINGSREFERAT FRA DET SENESTE MØDE I DANMARKS VÆKSTRÅD

       Sagsfremstilling

       Beslutningsreferatet fra det seneste møde i Danmarks Vækstråd, den 25. september 2007 er vedlagt. Formanden for det syddanske Vækstforum gav på mødet en kort status for implementeringen af den regionale erhvervsstrategi, mens temaet for mødet var energi, herunder realisering af det erhvervspolitiske potentiale inden for energieffektive løsninger.

       Formandskabet indstiller til Vækstforum,

        

        

       Bilag

       a) Beslutningsreferatet fra det seneste møde i Danmarks Vækstråd

        

       Beslutning:

       Formandskabet tog referatet til efterretning.

        

       24. MEDDELELSER

       - Orientering om Regionalfondens restmidler

       - Initiativ nr. 16: flere spin-off virksomheder

       Der er ikke indkommet nogen ansøgninger til Flere spin-off virksomheder.

        

       Beslutning:

       Vedr. Regionalfondens restmidler under Mål 2 for programperioden 2000-2006: Formandskabet besluttede pga. den korte tidsfrist, at sekretariatet kan bemyndiges til at indstille eventuelle indkomne kvalificerede ansøgninger til EBST, medmindre det specifikt kræves, at ansøgningerne skal drøftes i Vækstforum.

        

       25. EVT.

       • effektiv pleje
        • drøfter og godkender de 5 forretningsområder med henblik på forelæggelse i Vækstforum d. 28. november 2007, og
        • godkender at sekretariatet udarbejder ansøgningsmateriale på baggrund af de fem forretningsområder. 
        • at Vækstforum godkender det nye initiativ 12a., som en tilføjelse til Vækstforums handlingsplan.
        • at Vækstforum godkender, at der indkaldes ansøgninger på grundlag af kriterierne i det vedlagte notat med henblik på udvikling og igangsættelse af projekter, der første gang kan behandles på Vækstforums møde den 10. marts 2008 og
        • at Vækstforum godkender, at sekretariatet lader udarbejde et forslag til en presseevent, der kan profilere de syddanske initiativer.
        • tager vedlagte sagsfremstilling til efterretning.
        • at Vækstforum godkender, at indsatsen vedr. iværksætterkultur i uddannelsessystemet gennemføres som anført i vedlagte notat, og at ansøgningsrunden igangsættes
        • at Vækstforum godkender, at indsatsen gennemføres som en koordineret indsats, der styres af én operatør, og
        • at Vækstforum godkender, at den nærmere udarbejdelse af ansøgningsmaterialet overlades til sekretariatet.
        • Notat. Vækstforums indsats for at styrke iværksætterkulturen i uddannelsessystemet.
         • tager de vedlagte sagsfremstillinger til efterretning.
         • tager vedlagte sagsfremstillinger til efterretning
          • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at støtte ansøgningen med i alt 3.950.000 kr. fordelt med 1.000.000 kr. fra Den Europæiske Socialfond og 2.950.000 kr. fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og
          • at Vækstforum indstiller til Regionsrådet at ansøgningen støttes med i alt 1.975.000 kr. fordelt på medfinansiering af socialfondsdelen med 500.000 kr. og regionalfondsdelen med 1.475.000 kr.
         • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen at støtte ansøgningen med de ansøgte 577.400 kr. fra Regionalfonden.
         • Sagsfremstilling
          • tager kortlægningen – som beskrevet i vedlagte notat - til efterretning, og
          • godkender, at der med udgangspunkt i vedlagte notat om kortlægningen, udarbejdes ansøgningsmateriale til forelæggelse i Formandskabet på mødet primo 2008.
          • godkender forslag til ansøgningsmateriale, og at dette ikke forelægges Vækstforum.
          • Ansøgningsmateriale til Initiativ 11 Regionale viden- og kompetencecentre - Projektbeskrivelse
          • Initiativ 11 - Ansøgningsvejledning
           • at Vækstforumsekretariatet frem til januar vurderer og formulerer konkrete forslag til initiativer med udgangspunkt specielt i de problemer og ideer, der er fremført fra virksomhederne. Dette vil ske i fortsat dialog med udbydersiden fra interviewrunden
           • at såvel udfordringer for den generelle erhvervsservice og de mindre virksomheder som udfordringer for den mere specialiserede teknologiservice og primært de større virksomheder skal adresseres i denne vurdering
           • at der udarbejdes en opgavebeskrivelse for afdækning af mulighederne for mere langsigtede og ambitiøse forbedringer i Syddanmarks indsats for teknologianvendelse med inspiration fra udenlandske cases
           • at konkrete forslag til handling, jf. ovennævnte 3 punkter, forelægges på Vækstforums møde 10. marts 2008, og
           • at sagen ikke forelægges Vækstforum
           • at Vækstforum tager referatet fra mødet i Danmarks Vækstråd til efterretning
         • Sagsfremstilling
          • tager kortlægningen – som beskrevet i vedlagte notat - til efterretning, og
          • godkender, at der med udgangspunkt i vedlagte notat om kortlægningen, udarbejdes ansøgningsmateriale til forelæggelse i Formandskabet på mødet primo 2008.
          • godkender forslag til ansøgningsmateriale, og at dette ikke forelægges Vækstforum.
          • Ansøgningsmateriale til Initiativ 11 Regionale viden- og kompetencecentre - Projektbeskrivelse
          • Initiativ 11 - Ansøgningsvejledning
           • at Vækstforumsekretariatet frem til januar vurderer og formulerer konkrete forslag til initiativer med udgangspunkt specielt i de problemer og ideer, der er fremført fra virksomhederne. Dette vil ske i fortsat dialog med udbydersiden fra interviewrunden
           • at såvel udfordringer for den generelle erhvervsservice og de mindre virksomheder som udfordringer for den mere specialiserede teknologiservice og primært de større virksomheder skal adresseres i denne vurdering
           • at der udarbejdes en opgavebeskrivelse for afdækning af mulighederne for mere langsigtede og ambitiøse forbedringer i Syddanmarks indsats for teknologianvendelse med inspiration fra udenlandske cases
           • at konkrete forslag til handling, jf. ovennævnte 3 punkter, forelægges på Vækstforums møde 10. marts 2008, og
           • at sagen ikke forelægges Vækstforum
           • at Vækstforum tager referatet fra mødet i Danmarks Vækstråd til efterretning
        • Notat. Vækstforums indsats for at styrke iværksætterkulturen i uddannelsessystemet.
         • tager de vedlagte sagsfremstillinger til efterretning.
         • tager vedlagte sagsfremstillinger til efterretning
          • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at støtte ansøgningen med i alt 3.950.000 kr. fordelt med 1.000.000 kr. fra Den Europæiske Socialfond og 2.950.000 kr. fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og
          • at Vækstforum indstiller til Regionsrådet at ansøgningen støttes med i alt 1.975.000 kr. fordelt på medfinansiering af socialfondsdelen med 500.000 kr. og regionalfondsdelen med 1.475.000 kr.
         • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen at støtte ansøgningen med de ansøgte 577.400 kr. fra Regionalfonden.
         • Sagsfremstilling
          • tager kortlægningen – som beskrevet i vedlagte notat - til efterretning, og
          • godkender, at der med udgangspunkt i vedlagte notat om kortlægningen, udarbejdes ansøgningsmateriale til forelæggelse i Formandskabet på mødet primo 2008.
          • godkender forslag til ansøgningsmateriale, og at dette ikke forelægges Vækstforum.
          • Ansøgningsmateriale til Initiativ 11 Regionale viden- og kompetencecentre - Projektbeskrivelse
          • Initiativ 11 - Ansøgningsvejledning
           • at Vækstforumsekretariatet frem til januar vurderer og formulerer konkrete forslag til initiativer med udgangspunkt specielt i de problemer og ideer, der er fremført fra virksomhederne. Dette vil ske i fortsat dialog med udbydersiden fra interviewrunden
           • at såvel udfordringer for den generelle erhvervsservice og de mindre virksomheder som udfordringer for den mere specialiserede teknologiservice og primært de større virksomheder skal adresseres i denne vurdering
           • at der udarbejdes en opgavebeskrivelse for afdækning af mulighederne for mere langsigtede og ambitiøse forbedringer i Syddanmarks indsats for teknologianvendelse med inspiration fra udenlandske cases
           • at konkrete forslag til handling, jf. ovennævnte 3 punkter, forelægges på Vækstforums møde 10. marts 2008, og
           • at sagen ikke forelægges Vækstforum
           • at Vækstforum tager referatet fra mødet i Danmarks Vækstråd til efterretning
         • Sagsfremstilling
          • tager kortlægningen – som beskrevet i vedlagte notat - til efterretning, og
          • godkender, at der med udgangspunkt i vedlagte notat om kortlægningen, udarbejdes ansøgningsmateriale til forelæggelse i Formandskabet på mødet primo 2008.
          • godkender forslag til ansøgningsmateriale, og at dette ikke forelægges Vækstforum.
          • Ansøgningsmateriale til Initiativ 11 Regionale viden- og kompetencecentre - Projektbeskrivelse
          • Initiativ 11 - Ansøgningsvejledning
           • at Vækstforumsekretariatet frem til januar vurderer og formulerer konkrete forslag til initiativer med udgangspunkt specielt i de problemer og ideer, der er fremført fra virksomhederne. Dette vil ske i fortsat dialog med udbydersiden fra interviewrunden
           • at såvel udfordringer for den generelle erhvervsservice og de mindre virksomheder som udfordringer for den mere specialiserede teknologiservice og primært de større virksomheder skal adresseres i denne vurdering
           • at der udarbejdes en opgavebeskrivelse for afdækning af mulighederne for mere langsigtede og ambitiøse forbedringer i Syddanmarks indsats for teknologianvendelse med inspiration fra udenlandske cases
           • at konkrete forslag til handling, jf. ovennævnte 3 punkter, forelægges på Vækstforums møde 10. marts 2008, og
           • at sagen ikke forelægges Vækstforum
           • at Vækstforum tager referatet fra mødet i Danmarks Vækstråd til efterretning
       • effektiv pleje
        • drøfter og godkender de 5 forretningsområder med henblik på forelæggelse i Vækstforum d. 28. november 2007, og
        • godkender at sekretariatet udarbejder ansøgningsmateriale på baggrund af de fem forretningsområder. 
        • at Vækstforum godkender det nye initiativ 12a., som en tilføjelse til Vækstforums handlingsplan.
        • at Vækstforum godkender, at der indkaldes ansøgninger på grundlag af kriterierne i det vedlagte notat med henblik på udvikling og igangsættelse af projekter, der første gang kan behandles på Vækstforums møde den 10. marts 2008 og
        • at Vækstforum godkender, at sekretariatet lader udarbejde et forslag til en presseevent, der kan profilere de syddanske initiativer.
        • tager vedlagte sagsfremstilling til efterretning.
        • at Vækstforum godkender, at indsatsen vedr. iværksætterkultur i uddannelsessystemet gennemføres som anført i vedlagte notat, og at ansøgningsrunden igangsættes
        • at Vækstforum godkender, at indsatsen gennemføres som en koordineret indsats, der styres af én operatør, og
        • at Vækstforum godkender, at den nærmere udarbejdelse af ansøgningsmaterialet overlades til sekretariatet.
        • Notat. Vækstforums indsats for at styrke iværksætterkulturen i uddannelsessystemet.
         • tager de vedlagte sagsfremstillinger til efterretning.
         • tager vedlagte sagsfremstillinger til efterretning
          • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at støtte ansøgningen med i alt 3.950.000 kr. fordelt med 1.000.000 kr. fra Den Europæiske Socialfond og 2.950.000 kr. fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og
          • at Vækstforum indstiller til Regionsrådet at ansøgningen støttes med i alt 1.975.000 kr. fordelt på medfinansiering af socialfondsdelen med 500.000 kr. og regionalfondsdelen med 1.475.000 kr.
         • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen at støtte ansøgningen med de ansøgte 577.400 kr. fra Regionalfonden.
         • Sagsfremstilling
          • tager kortlægningen – som beskrevet i vedlagte notat - til efterretning, og
          • godkender, at der med udgangspunkt i vedlagte notat om kortlægningen, udarbejdes ansøgningsmateriale til forelæggelse i Formandskabet på mødet primo 2008.
          • godkender forslag til ansøgningsmateriale, og at dette ikke forelægges Vækstforum.
          • Ansøgningsmateriale til Initiativ 11 Regionale viden- og kompetencecentre - Projektbeskrivelse
          • Initiativ 11 - Ansøgningsvejledning
           • at Vækstforumsekretariatet frem til januar vurderer og formulerer konkrete forslag til initiativer med udgangspunkt specielt i de problemer og ideer, der er fremført fra virksomhederne. Dette vil ske i fortsat dialog med udbydersiden fra interviewrunden
           • at såvel udfordringer for den generelle erhvervsservice og de mindre virksomheder som udfordringer for den mere specialiserede teknologiservice og primært de større virksomheder skal adresseres i denne vurdering
           • at der udarbejdes en opgavebeskrivelse for afdækning af mulighederne for mere langsigtede og ambitiøse forbedringer i Syddanmarks indsats for teknologianvendelse med inspiration fra udenlandske cases
           • at konkrete forslag til handling, jf. ovennævnte 3 punkter, forelægges på Vækstforums møde 10. marts 2008, og
           • at sagen ikke forelægges Vækstforum
           • at Vækstforum tager referatet fra mødet i Danmarks Vækstråd til efterretning
         • Sagsfremstilling
          • tager kortlægningen – som beskrevet i vedlagte notat - til efterretning, og
          • godkender, at der med udgangspunkt i vedlagte notat om kortlægningen, udarbejdes ansøgningsmateriale til forelæggelse i Formandskabet på mødet primo 2008.
          • godkender forslag til ansøgningsmateriale, og at dette ikke forelægges Vækstforum.
          • Ansøgningsmateriale til Initiativ 11 Regionale viden- og kompetencecentre - Projektbeskrivelse
          • Initiativ 11 - Ansøgningsvejledning
           • at Vækstforumsekretariatet frem til januar vurderer og formulerer konkrete forslag til initiativer med udgangspunkt specielt i de problemer og ideer, der er fremført fra virksomhederne. Dette vil ske i fortsat dialog med udbydersiden fra interviewrunden
           • at såvel udfordringer for den generelle erhvervsservice og de mindre virksomheder som udfordringer for den mere specialiserede teknologiservice og primært de større virksomheder skal adresseres i denne vurdering
           • at der udarbejdes en opgavebeskrivelse for afdækning af mulighederne for mere langsigtede og ambitiøse forbedringer i Syddanmarks indsats for teknologianvendelse med inspiration fra udenlandske cases
           • at konkrete forslag til handling, jf. ovennævnte 3 punkter, forelægges på Vækstforums møde 10. marts 2008, og
           • at sagen ikke forelægges Vækstforum
           • at Vækstforum tager referatet fra mødet i Danmarks Vækstråd til efterretning
        • Notat. Vækstforums indsats for at styrke iværksætterkulturen i uddannelsessystemet.
         • tager de vedlagte sagsfremstillinger til efterretning.
         • tager vedlagte sagsfremstillinger til efterretning
          • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at støtte ansøgningen med i alt 3.950.000 kr. fordelt med 1.000.000 kr. fra Den Europæiske Socialfond og 2.950.000 kr. fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og
          • at Vækstforum indstiller til Regionsrådet at ansøgningen støttes med i alt 1.975.000 kr. fordelt på medfinansiering af socialfondsdelen med 500.000 kr. og regionalfondsdelen med 1.475.000 kr.
         • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen at støtte ansøgningen med de ansøgte 577.400 kr. fra Regionalfonden.
         • Sagsfremstilling
          • tager kortlægningen – som beskrevet i vedlagte notat - til efterretning, og
          • godkender, at der med udgangspunkt i vedlagte notat om kortlægningen, udarbejdes ansøgningsmateriale til forelæggelse i Formandskabet på mødet primo 2008.
          • godkender forslag til ansøgningsmateriale, og at dette ikke forelægges Vækstforum.
          • Ansøgningsmateriale til Initiativ 11 Regionale viden- og kompetencecentre - Projektbeskrivelse
          • Initiativ 11 - Ansøgningsvejledning
           • at Vækstforumsekretariatet frem til januar vurderer og formulerer konkrete forslag til initiativer med udgangspunkt specielt i de problemer og ideer, der er fremført fra virksomhederne. Dette vil ske i fortsat dialog med udbydersiden fra interviewrunden
           • at såvel udfordringer for den generelle erhvervsservice og de mindre virksomheder som udfordringer for den mere specialiserede teknologiservice og primært de større virksomheder skal adresseres i denne vurdering
           • at der udarbejdes en opgavebeskrivelse for afdækning af mulighederne for mere langsigtede og ambitiøse forbedringer i Syddanmarks indsats for teknologianvendelse med inspiration fra udenlandske cases
           • at konkrete forslag til handling, jf. ovennævnte 3 punkter, forelægges på Vækstforums møde 10. marts 2008, og
           • at sagen ikke forelægges Vækstforum
           • at Vækstforum tager referatet fra mødet i Danmarks Vækstråd til efterretning
         • Sagsfremstilling
          • tager kortlægningen – som beskrevet i vedlagte notat - til efterretning, og
          • godkender, at der med udgangspunkt i vedlagte notat om kortlægningen, udarbejdes ansøgningsmateriale til forelæggelse i Formandskabet på mødet primo 2008.
          • godkender forslag til ansøgningsmateriale, og at dette ikke forelægges Vækstforum.
          • Ansøgningsmateriale til Initiativ 11 Regionale viden- og kompetencecentre - Projektbeskrivelse
          • Initiativ 11 - Ansøgningsvejledning
           • at Vækstforumsekretariatet frem til januar vurderer og formulerer konkrete forslag til initiativer med udgangspunkt specielt i de problemer og ideer, der er fremført fra virksomhederne. Dette vil ske i fortsat dialog med udbydersiden fra interviewrunden
           • at såvel udfordringer for den generelle erhvervsservice og de mindre virksomheder som udfordringer for den mere specialiserede teknologiservice og primært de større virksomheder skal adresseres i denne vurdering
           • at der udarbejdes en opgavebeskrivelse for afdækning af mulighederne for mere langsigtede og ambitiøse forbedringer i Syddanmarks indsats for teknologianvendelse med inspiration fra udenlandske cases
           • at konkrete forslag til handling, jf. ovennævnte 3 punkter, forelægges på Vækstforums møde 10. marts 2008, og
           • at sagen ikke forelægges Vækstforum
           • at Vækstforum tager referatet fra mødet i Danmarks Vækstråd til efterretning

Siden er sidst opdateret 01-10-2013
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring