Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsråd - referat 05-11-2007

Mødedato:
05-11-2007 Kl. 16:00

Mødested:
Regionshuset, regionsrådssalen

Deltagere:
Carl Holst, Poul Weber, Bo Libergren, Preben Jensen, Bent Poulsen, Thyge Nielsen, Bente Bendix Jensen, Carsten Abild, Karen Baungaard, Stephanie Kristensen, Jens Andresen, Jens Andersen, Ingeborg Moritz Hansen, Poul-Erik Svendsen, Karsten Uno Petersen, Julie Skovsby, Bente Gertz Hansen, Lisbeth Poulsen, Bent Krogh Petersen, Jørgen Bundsgaard, William Jensen, Carl Erik Jensen, Ole Jacobsen, Andrea Terp Christensen, Pierre Topaz, Christina Gammelgaard Jensen, Willy Sahl, Kristian Grønbæk Andersen, Kent Kirk, John Lohff, Søren Salling, Poul Sækmose, Bent Bechmann, Otto D. Lück, Lykke Debois, Per A. Laursen, Jørgen Pless, Bjarne Juel Møller, Anita Kjøng-Rasmussen, Jytte Gramstrup Lauridsen, Sarah Nørris Christensen

Afbud:
Bente Gertz Hansen.
Jørgen Bundsgaard deltog ikke i punkt 3-33.
Christina Gammelgaard Jensen deltog ikke i punkt 5-33.

Dagsorden

 

LUKKET DAGSORDEN

Sags nr.

  1.  

1.      Forslag til høringsgrundlag for fremtidens sygehuse 2. høringsrunde

Sagsnr:

07/16084

Sagsfremstilling - Ny

Regionsrådet sendte i sommer 10 modeller for Fremtidens Sygehuse i offentlig høring

Der foreligger nu et forslag til én samlet model for Fremtidens Sygehuse. Modellen foreslås sendt i høring fra den 5. november til den 1. december

Af tidsmæssige årsager forligger det sammenskrevne høringsgrundlag først til regionsrådsmødet, men teksten til det indgåede forlig er vedlagt som bilag.

Forretningsudvalget behandler sagen på et ekstraordinært møde den 5. november. Indstillingen for forretningsudvalget vil foreligge til regionsrådsmødet.

Indstilling - Ny

Det indstilles,

 • at vedlagte model for Fremtidens Sygehuse sendes i høring fra den 5. november til den 1. december.

Regionsrådet

Regionsrådet godkendte indstillingen med 39 stemmer for og 1 imod (Sarah Nørris Christensen).

Bilag

2.      Forslag til høringsgrundlag for fremtidens psykiatri 2. høringsrunde

Sagsnr:

07/18486

Resumé

På baggrund af de indkomne høringssvar og drøftelserne i det særlige udvalg vedr. social-, psykiatri- og specialundervisningsområdet er udarbejdet et udkast til høringsgrundlag for 2. høringsrunde vedr. Fremtidens Psykiatri.

Sagsfremstilling - Nyt

På baggrund af indkomne høringssvar og efterfølgende drøftelser i det særlige udvalg for social- og psykiatriområdet samt specialundervisning er udarbejdet et forslag til høringsgrundlag for fremtidens psykiatri 2. høringsrunde.

Der er samtidig udarbejdet et forslag til geografisk placering af de fremtidige døgnfunktioner. 

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet træffer beslutning om høringsgrundlag for fremtidens psykiatri 2. høringsrunde. 

Forretningsudvalget den 24-10-2007

Indstillingen tiltrådt.

Regionsrådet

Regionsrådet godkendte forslaget til høringsgrundlag, som sendes i høring fra d. 5. november til d. 1. december.

Bilag:

3.      Aftale om Vejle Kommunes overtagelse af sociale institutioner

Sagsnr:

07/12100

Resumé

Vejle Kommunes overtager 7 sociale institutioner fra Region Syddanmark pr. 1. januar 2008. I den forbindelse er der udarbejdet et aftaleudkast. Dette forelægges med henblik på regionsrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 16. maj 2007 har Vejle Byråd vedtaget at overtage en række sociale og socialpsykiatriske tilbud fra Region Syddanmark.

I overensstemmelse med Socialministeriets bekendtgørelse, om en sådan overtagelse, har Region Syddanmark udarbejdet vedlagte aftaleudkast, som der er opnået enighed om ved administrative forhandlinger mellem repræsentanter fra Region Syddanmark og Vejle Kommune.

Vejle Kommune overtager i alt 7 institutioner med 546 månedslønnede medarbejdere, heraf 12 stillinger fra Regionshuset. Der overtages på de ovennævnte institutioner endvidere værdiansatte aktiver for 168 mio. kr. og værdiansatte passiver for 10 mio. kr. Vejle Kommune skal derfor kompensere Region Syddanmark med i alt 158 mio. kr. Kompensationen skal erlægges i form af overtagelse af langfristet gæld.

Indstilling

Det indstilles:

 • At vedlagte udkast til aftale godkendes.

Forretningsudvalget den 24-10-2007

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

4.      Forslag om nedsættelse af Særligt udvalg vedr. budgetprocedure m.v.

Sagsnr:

07/19326

Resumé

Det foreslås at nedsætte et særligt udvalg, der skal fremsætte forslag til den overordnede budgetprocedure for budget 2009.

Sagsfremstilling

I forlængelse af budgetdrøftelserne foreslås nedsat et Særligt udvalg vedr. budgetprocedure m.v. Udvalget har til opgave at fremsætte forslag til den overordnede budgetprocedure for budget 2009 samt budgetoverslagsår 2010 til 2012, herunder økonomi- og aktivitetsrapportering og budgetopfølgning.

Det anbefales, at udvalget kommer til at bestå af 7 medlemmer og nedsættes for perioden fra den 15. november 2007 til den 30. juni 2008.

I forbindelse med nedsættelse af de øvrige særlige udvalg for 2007 og vedtagelsen af honorering for medlemskab af disse, blev der reserveret midler til nedsættelse af endnu et særligt udvalg.

Det foreslås, at det særlige udvalg vedrørende budgetprocedure tildeles vederlag, således at den månedlige honorering for det enkelte medlem af dette udvalg  - for de resterende måneder i 2007 - svarer til honoreringen for medlemmer af de særlige udvalg, der har været nedsat for hele 2007. Det foreslås herudover, at formanden for udvalget får dobbelt vederlag i forhold til udvalgets øvrige medlemmer. 

Honorering af udvalget 2008 besluttes, når regionsrådet nedsætter øvrige særlige udvalg for 2008.

Indstilling

Det indstilles:

 • At der nedsættes et Særligt udvalg vedr. budgetprocedure m.v.
 • At udvalget nedsættes for perioden den 15. november 2007 til den 30. juni 2008.
 • At udvalget kommer til at bestå af 7 medlemmer.
 • At der udpeges medlemmer til udvalget.
 • At der tildeles månedligt vederlag til medlemmerne af det særlige udvalg vedr. budgetprocedure  svarende til månedligt vederlag for medlemmer af de særlige udvalg nedsat for hele 2007.
 • At formanden for det særlige udvalg får dobbelt vederlag i forhold til udvalgets øvrige medlemmer.

Forretningsudvalget den 24-10-2007

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet, dog med følgende ændringer:

 • at udvalget får 9 medlemmer i stedet for 7
 • at udvalgets kommissorium udvides således, at udvalget følger og belyser delegationen af budgetansvar på bevillingsniveau 2.

Regionsrådet

Forretningsudvalgets indstilling tiltrådt.

Et forslag om, at hvert parti får et medlem i udvalget blev forkastet med 12 stemmer for (C,O,Ø,L, Anita Kjøng-Rasmussen) og 25 stemmer imod (A og V).

2 medlemmer (Kristian Grønbæk Andersen og Lykke Debois) undlod at stemme.

Regionsrådet valgte herefter følgende medlemmer til udvalget:

Karsten Uno Petersen, Jørgen Bundsgaard, Lykke Debois, Julie Skovsby, Bent Bechmann, Bjarne Juel Møller, Poul Weber, Preben Jensen og Ingeborg Mortiz Hansen.

Bent Bechmann blev valgt som formand for udvalget.

Bilag:

5.      Udvidet samarbejde med St. Franziskus Hospital i Flensborg

Sagsnr:

07/18778

Resumé

På baggrund af kapacitetsproblemer på de Sønderjyske Sygehuse indgår Region Syddanmark et udvidet samarbejde med St. Franziskus Hospital i Flensborg omkring behandling af patienter med lungekræft og tyktarmskræft. Det drejer sig om behandling af ca. 40 patienter årligt.

Sagsfremstilling

De Sønderjyske Sygehuses kræftafdelings opgavefelt findes inden for kemoterapi til patienter med brystkræft og småcellet lungekræft, kemoterapi til patienter med tyktarmskræft samt det palliative (smertelindrende) område.

På grund af vacancer samt nye behandlingsformer indenfor brystkræft kan afdelingen ikke længere varetage opgaverne indenfor småcellet lungekræft og kemoterapi til patienter med tyktarmskræft. Årsagen er såvel kapacitetsmæssigt som fagligt begrundet, og det er ikke længere muligt for de to læger at holde sig fagligt ajour med et så stort behandlingsområde.

De Sønderjyske Sygehuse mangler derfor et lokalt behandlingstilbud til disse patienter.

Sønderjyllands Amt har gennem en længere årrække givet sønderjyske brystkræftpatienter frit valg mellem strålebehandling i Vejle, Odense eller Flensborg. Ca. 90% af patienterne vælger Flensborg, og patienterne og de involverede læger giver udtryk for stor tilfredshed med tilbudet og den faglige standard.

Den regionale kræftgruppe nedsatte derfor en planlægningsgruppe under den regionale kræftgruppe, der skulle beskrive mulighederne for at etablere et lokalt (dvs Sønderborg eller Flensborg) kræftbehandlingstilbud for sønderjyske patienter med småcellet lungecancer og kemoterapi til patienter med tyktarmskræft.

Vedlagte notat beskriver det den løsning arbejdsgruppen er nået frem til i samarbejde med Flensborg.

Samarbejdsaftale.

Endvidere er der vedlagt samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og St. Franziskus Hospital i Flensborg.

Samarbejdsaftalen omfatter kemoterapibehandling af danske patienter med ret til vederlagsfri behandling henvist af Region Syddanmark. Det drejer sig om lungekræft, der ikke er opereret og tyktarmskræft efter den primære operation i Danmark. Det drejer sig om ca. 20 patienter i hver af de to kategorier på årsbasis.

Behandlingen skal i videst muligt omfang følge de danske behandlingsprotokoller.

Der eksisterer vejledninger til patienterne på dansk og personalet har modtaget undervisning i dansk, så der altid er mulighed for, at patienter kan få støtte af en dansktalende person. Ved udvidelse af bemandingen i forbindelse med en øgning i antallet af danske patienter, vil der blive søgt dansktalende arbejdskraft.

Økonomi og finansiering.

Det drejer sig om ca. 40 patienter årligt, fordelt med ca. 20 lungekræft patienter og ca. 20 tyktarmskræft patienter. Udgifterne herfor beløber sig til henholdsvis 1,1 mio.kr. og 3,0 mio.kr. årligt. I alt 4,1 mio.kr. årligt i 2007 P/L.

Udgifterne finansieres via meraktivitetspuljen.

For Sygehus Sønderjylland ændres budgettet og baseline ikke, idet det forventes at den aktivitet der sendes til Flensborg erstattes af ny aktivitet, specielt i forbindelse med indførelse af brystkræftscreening.

Indstilling

Det indstilles:

 • At vedlagte aftale med St. Franziskus Hospital i Flensborg om kemobehandling af patienter med lungekræft og tyktarmskræft godkendes.
 • At udgifterne finansieres via meraktivitetspuljen.
 • At der overføres 4,1 mio. kr. i 2007 P/L fra meraktivitetspuljen til kontoen til betaling for patientbehandling i udlandet
 • At regionssundhedsdirektøren bemyndiges til at underskrive aftalen.

Forretningsudvalget den 10-10-2007

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag:

6.      Politik for sundhedsforskning i Region Syddanmark

Sagsnr:

07/98

Resumé

Det regionale strategiske forskningsråd har udarbejdet et forslag til politik for sundhedsforskning i Region Syddanmark, som forelægges til godkendelse. Samtidig foreslås det, at der afholdes en høring med deltagelse af forskere og politikere vedr. de kommende indsatsområder.

Sagsfremstilling

Det regionale strategiske forskningsråd har udarbejdet et forslag til politik for sundhedsforskning i Region Syddanmark (bilag).

Arbejdet har taget udgangspunkt i forberedelsesudvalgets beslutning d. 14. december 2006 om at igangsætte organiseringen af sundhedsvidenskabelig forskning i Region Syddanmark.

Sundhedsforskningen af høj kvalitet er en grundlæggende forudsætning for at sikre faglighed i diagnostik, behandling, forebyggelse, pleje og rehabilitering. Politikken foreslår en række virkemidler til styrkelse af sundhedsforskningen. Blandt andet at forskningsmiljøerne sikres adgang til støttefunktioner på højt niveau.

Endvidere sikres en grundfinansiering, så forskningen får den kontinuitet og stabilitet, der er nødvendig for at skabe resultater.  Politikken har som målsætning, at sygehusene må arbejde for at allokere midler til egen forskning, der svarer til 1 % af driftsbudgettet for sygehusene og 2 % for Odense Universitets Hospital.

Politikken skal desuden være med til at understøtte den store forskningsindsats, der foregår på sygehusene, og den skal igennem bevidste prioriteringer især sikre, at der igangsættes forskningsprojekter, der går på tværs af sygehuse og sektorer. I politikken foreslås derfor, at der udpeges fælles indsatsområder inden for sundhedsforskningen.

Til denne proces foreslås det, at der afholdes en høring med deltagelse af forskere og politikere med henblik på at opnå konsensus om kommende indsatsområder.

Det regionale strategiske forskningsråd har udarbejdet et forslag til indsatsområder, og det indstilles derfor, at høringen afholdes den 3. december 2007 for eksempel kl. 10-13.

Til understøtning af den fælles forskningsindsats er der afsat midler fra 2008 på ca. 14 mil. Kr./år. Disse midler anvendes via opslag inden for indsatsområderne og til udvikling og forbedring af den infrastruktur, der er nødvendig for forskningen. Konkrete forslag til udmøntningen af midlerne vil blive forelagt regionsrådet.

Forskningsindsatsen i Region Syddanmark vil endvidere blive opgjort efter nationale og internationale metoder, og der vil blive udarbejdet et forskningsregnskab som forelægges regionsrådet en gang årligt.

Indstilling

Det indstilles:

 • At politik for sundhedsforskning i Region Syddanmark godkendes.
 • At der afholdes en høring den 3. december 2007 med deltagelse af forskere og politikere om indsatsområder for sundhedsforskningen.

Forretningsudvalget den 24-10-2007

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

7.      Udbudsproces vedrørende vaskeriydelser til de sønderjyske sygehusenheder

Sagsnr:

07/19501

Resumé

Aftalen med leverandøren af sygehusydelser til de sønderjyske sygehusenheder udløber ved årsskiftet. I den forbindelse foreslås det, at der sker en markedsvurdering, dels gennem benchmarking og dels gennem udbud.

Sagsfremstilling

For at sikre de lavest mulige totalomkostninger i forbindelse med regionens vaskeriopgaver er det vigtigt, at opgaven med jævne mellemrum markedsvurderes, dels gennem benchmarks og dels gennem egentlig udbud.

Aftalen med De Forenede Dampvaskerier som leverandør af vaskeriydelser til de sønderjyske sygehusenheder er aftalt til at udløbe ved årsskiftet, dog med aftalt option for forlængelse. Det anbefales, at der i denne forbindelse foretages et udbud af vaskeriydelsen.

For at opnå den totaløkonomiske mest fordelagtige løsning er en forudsætning, at opgaven forud for et udbud er vurderet i forhold til bl.a. sygehusstruktur, kvalitetsstandard, logistik og leveringsforhold mv. således, at disse forhold klart kan fremgå af kravsspecifikationen.

Økonomistaben har i notat af 12. oktober 2007 udarbejdet forslag til håndtering af udbudsprocessen.

Indstilling

Det indstilles:

 • At udbud af vaskeriydelserne til de sønderjyske sygehusenheder følger økonomistabens notat af 12. oktober således, at en ny leverandøraftale kan træde i kraft første halvår 2009. Forretningsudvalget forelægges konkret oplæg vedrørende udbuddet i foråret 2008.

Forretningsudvalget den 24-10-2007

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:


8.      Pris- og lønfremskrivning af anlæg samt tidsforskydninger af anlæg på sundhed

Sagsnr:

07/19503

Resumé

Prisudviklingen på anlægsområdet har medført en pris- og lønfremskrivning på yderligere 4,53 % i 2007. Herudover er der tidsforskydninger på en række anlægsprojekter. På den baggrund er der udarbejdet en tilpasset investeringsoversigt for sundhedsområdet.

Sagsfremstilling

På baggrund af udviklingen i byggeomkostningsindekset samt Danske Regioners skøn for 2007, er prisudviklingen på anlægsområdet vurderet til en pris- og lønfremskrivning på yderligere 4,53 % i 2007, svarende til indeks 117,6.

Det anbefales, at den manglende pris- og lønfremskrivning bliver gennemført på de enkelte anlægsprojekter i 2007. Samlet set beløber det til 27,712 mio. kr. i 2007, endvidere 0,744 mio. kr. i 2008 på grund af en manglende pris- og lønfremskrivning af et projekt i 2008.

På hovedkontiene "Fælles formål og administration" og "Social- og specialundervisning", vil pris- og lønfremskrivning  af anlæg først blive forelagt regionsrådet i forbindelse med overførslerne, der forelægges regionsrådet den 3. december. 2007.

På grund af tidsforskydninger på anlæg, anbefales det at overføre 184,859 mio. kr. fra 2007 til 2008-2010.

Indstilling

Det indstilles:

 • At den vedlagte tilpassede investeringsoversigt for Sundhed inkl. pris- og lønfremskrivning og tidsforskydninger af projekterne godkendes.

Forretningsudvalget den 24-10-2007

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillngen tiltrådt.

Bilag:

9.      Anlægsprioritering på Sundhed for budget 2008 og overslagsår

Sagsnr:

07/19504

Resumé

Prioriteringen af anlægsønsker på sundhedsområdet foreslås opdelt i to runder.

Første runde behandles i denne sag, og vedrører opfyldelse af myndighedskrav og kapacitetsproblemer.

Anden runde vil blive fremlagt når den nye sygehusstruktur og psykiatriplanen er vedtaget.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på mødet den 1. oktober 2007 Budget 2008, herunder investeringsoversigt for 2008 og overslagsårene.

Sygehusledelsen og psykiatricentrene har indsendt nye anlægsønsker for budget 2008. Idet Region Syddanmark endnu ikke har truffet afgørelse omkring valg af ny sygehusstruktur samt psykiatriplan, er det på nuværende tidspunkt vanskeligt at afsætte midler til en del af de indsendte anlægsønsker.

Det foreslås derfor at dele prioriteringen i to runder. Første runde forelægges nu og vedrører myndighedskrav og kapacitetsproblemer. Anden runde bliver fremlagt i 2008, når den nye sygehusstruktur og  psykiatriplanen er vedtaget.

I første runde indstilles, at der afsættes rådighedsbeløb til 17 nye anlægsprojekter til en samlet udgift på 89,946 mio. kr. i 2008 og 46,067 mio. kr. i 2009 til somatik, samt afsættelse af rådighedsbeløb til  5 nye anlægsprojekter til behandlingspsykiatri til en samlet udgift på 7.550 mio. kr. i 2008 og 0,974 mio. kr. i 2009.

Der vil efterfølgende blive fremlagt sager vedrørende frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger til de konkrete projekter.

På baggrund af anden sag på dagsorden vedrørende indeksering, pris- og lønfremskrivning samt tidsforskydninger, har regionen et råderum på 34,881 mio. kr. i forhold til anlægsloftet i 2008 til Sundhed. Med indarbejdelsen af de nye projekter skal der indarbejdes en tidsforskydningsramme på 62,615 mio. kr. i 2008.

Region Syddanmarks investeringsoversigt for Sundhed vil efter indarbejdelsen af de 17 nye projekter på somatikken og de 5 nye projekter på behandlingspsykiatrien fremgå af bilag 1: Oversigt efter indarbejdelsen af nye projekter.

Indstilling

Det indstilles:

 • At der afsættes rådighedsbeløb på 89,946 mio. kr. i 2008 og 46,067 mio. kr. i 2009 (indeks 121,8), til de17 anlægsprojekter på somatikken jf. vedlagte bilag.
 • At der afsættes rådighedsbeløb på 7,550 mio. kr. i 2008 og 0,974 mio. kr. i 2009 (indeks 121,8) til de 5 anlægsprojekter til behandlingspsykiatrien jf. vedlagte bilag.
 • At der indarbejdes en tidsforskydningsramme på -62,615 mio. kr. i 2008 og 62,615 mio. kr. i 2009 med tilhørende rådighedsbeløb (indeks 121,8).

Forretningsudvalget den 24-10-2007

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

10.    Odense Universitetshospital, anlægsbevilling til projektering af udsugning og køl i medicinrum

Sagsnr:

07/19282

Resumé

Der foreligger myndighedskrav om at etablere udsugning i medicnrum på Odense Universitetshospital og at temperaturen skal ligge under 25 grader i rum, hvor der opbevares medicin. Der er tale om ca. 85 medicinrum.

Denne sag vedrører bevilling og frigivelse af  midler til igangsætning af EU-udbud af rådgiverydelsen og forundersøgelser vedrørende anlægssagen.

Sagsfremstilling

Arbejdstilsynet har givet påbud om at etablere udsugning i medicinrum - hvor der håndteres medicin. Herudover har Lægemiddelstyrelsen stillet krav om, at temperaturen skal ligge under  25 grader i rum, hvor der opbevares medicin. Der er tale om ca. 85 medicinrum.

Odense Universitetshospital (OUH) anmoder om anlægsbevilling på 2,707 mio. kr. (indeks 121,8) samt frigivelse af rådighedsbeløb på ialt 2,707 mio. kr.  fordelt med 2,238 mio. kr. i 2008 (etape 1) og 0,469 mio. kr. i 2009  (etape 2) til projektering af anlægssagen: Etablering af udsugning og køl i medicinrum.

Projekteringen vedrører igangsætning af EU-udbud af rådgiverydelsen og forundersøgelser. Rådighedsbeløbet i 2008 anvendes til projektering af opgaven i kernen, det vil sige højhuset i bygning 1 samt bygning 40  og  rådighedsbeløbet i 2009 anvendes til projektering af opgaven i alle øvrige bygninger.

De samlede udgifter til etableringen er vurderet til at beløbe sig til 24,096 mio. kr. (indeks 121,8). I sundhedsstabens forslag til anlægsprioritering til budget 2008, jfr. anden sag på dagsordenen, er udgiften foreslået afsat  med 13,819 mio. kr. i 2008 og 10,277 mio. kr. i 2009. Herudover har psykiatrien afsat 0,974 mio. kr. i 2009 til deres andel af projektet.

Der vil senere - efter projekteringen - blive forelagt sag om meddelelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til selve etableringen.

Etableringen af udsugning og køl i medicinrum medfører afledte udgifter til teknisk drift svarende til knap 1,1 mio. kr. årligt. De afledte driftsudgifter afholdes af OUH indenfor egen økonomiske driftsramme. 

Indstilling

Under forudsætning af regionsrådets godkendelse sagen om forslag til anlægsprioritering 2008 for de somatiske sygehuse, jfr. anden sag på dagsordenen, hvor dette projekt er prioriteret under OUH (myndighedskrav),

Indstilles det:

 • At der frigives rådighedsbeløb på 2,707 mio. kr. (indeks 121,8), fordelt med 2,238 mio. kr. i 2008 og 0,469 mio. kr. i 2009, finansieret af rådighedsbeløb afsat til dette projekt i 2008 og 2009.
 • At der meddeles anlægsbevilling på 2,707 mio. kr. (indeks 121,8) til projektering af anlægsprojektet - Etablering af udsugning og køl i medicinrum på Odense Unisersitetshospital.
 • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende udbudsresultatet vedr. rådgiverydelse.

Forretningsudvalget den 24-10-2007

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

11.    Odense Universitetshospital - anlægsbevilling til projektering af færdiggørelse og indretning af Vestfløjen

Sagsnr:

07/13876

Resumé

Sagen vedrører en projekteringsbevilling på 6 mio. kr. til Odense Universitetshospital til  indretning af 3 etager i Vestfløjen, samt til indretning af tidligere intensiv- og opvågningsområde.

Sagsfremstilling

Under forudsætning af godkendelse af prisfremskrivning af anlægsbudgettet i 2007 samt forslag til tidsforskydning fra 2007,  jfr. anden sag på dagsordenen, er der i anlægsbudgettet afsat i alt 123,893 mio. kr., til færdiggørelse og indretning af Vestfløjen på Odense Universitetshospital (OUH),  fordelt med 7 mio. kr. i 2007, 49,046 mio. kr. i 2008 og 67,847 mio. kr. i 2009.

Herudover er der i forslag til prioritering af anlægsprojekter, budget 2008, jfr. anden sag på dagsordenen,  foreslået afsat yderligere midler til færdiggørelse og indretning af  Vestfløjen med 22,372 mio. kr., indeks 121,8  samt 14 mio. kr.  i 2009  til indretning af tidligere intensiv- og opvågningsområde. 

OUH søger om  anlægsbevilling på 6 mio. kr.(indeks 117,6) til projektering (rådgivning og forundersøgelser) af anlægsprojektet til færdiggørelse og indretning af Vestfløjen samt til indretning af tidligere intensiv- og opvågningsområdet - som flyttes til Vestfløjen.

I forbindelse med EU-udbud af totalrådgivning til PET-byggeriet blev der indhentet tilbudspris på indretning af råhusetagerne m.v. i Vestfløjen. Prisen blev tilbudt i form af en option. OUH har valgt at aktivere optionen med henblik på totalrådgivning på indretning af Vestfløjen mv.

Indstilling

Det indstilles:

 • At der frigives rådighedsbeløb i 2007 på 6 mio. kr.  (indeks 117,6) til projektering af færdiggørelse og indretning af Vestfløjen samt indretning af tidligere intensiv- og opvågningsområde,  finansieret af rådighedsbeløb afsat til anlægsprojektet i 2007 på 7 mio. kr.
 • At der meddeles anlægsbevilling på 6 mio. kr. (indeks 117,6) til projektering af færdiggørelse og indretning af vestfløjen samt indretning af tidligere intensiv- og opvågningsområde.

Forretningsudvalget den 24-10-2007

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

12.    Anskaffelse af 8. accelerator på Odense Universitetshospital

Sagsnr:

07/19384

Resumé

Odense Universitetshospital skal anskaffe sin 8. accelerator til til brug for strålebehandling af kræftpatienter. Acceleratoren anskaffes med henblik på i højere omfang at imødekomme de fortsat skærpede krav til strålebehandling af patienter, bl.a. de skærpede ventetidskrav.

Acceleratoren skal installeres i den igangværende opførelse af udvidelse af strålekælderen på OUH og forventes at skulle installeres ultimo 2008.

Sagsfremstilling

Indenrigs- og Sundhedsministeriet meddelte i juni 2006 Fyns Amt lånedispensation i medfør af lånebekendtgørelsens § 17 på 17,4 mio. kr. til nyanskaffelse af 8. accelerator til brug for strålebehandling af kræftpatienter.

Lånedispensationen ville sammenholdt med amtets 50 pct. låneadgang på sygehusområdet muliggøre 100 pct. lånefinansiering af investeringerne på 34,8 mio. kr. (indeks 107,4), hvor halvdelen vedrører selve bygningsarbejdet i forbindelse med acceleratoren. Omregnet til budget 2007-niveau svarer dette til i alt 35,948 mio. kr. (indeks 112,5).

Efterfølgende overførtes lånedispensationen til Region Syddanmark, jævnfør brev af 7. november 2006 til Region Syddanmark.

På regionsrådsmødet den 7. maj 2007 fik Odense Universitetshospital bevilget 17,871 mio. kr. (indeks 112,5) af låneoptagelsen til medfinansiering af bygningen af en ny strålekælder (acceleratorrum 7, 8 og 9 samt råhus til acceleratorrum 10), som er planlagt færdig i 2009. Der resterer derfor 18,077 mio. kr. (indeks 112,5)  svarende til 19,572 mio. kr. i 2008-priser (indeks 121,8) af låneoptagelsen til anskaffelse af den 8. accelerator.

Rummet til accelerator 8 afleveres ultimo 2008 og er klar til den kliniske drift i maj 2009. Sagen skal i EU-udbud, og OUH har derfor behov for, at der startes et udbud vedr. anskaffelsen af acceleratoren allerede sidst i 2007.

Rådighedsbeløbene fordeles med 60% (kontrakt og levering) svarende til 11,743 mio. kr. i 2008 (indeks 121,8) og 40% (afleveringsforretning) svarende til 7,829 mio. kr. i 2009 (indeks 121,8).

Indstilling

Det indstilles:

 • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 19,572 mio. kr. fordelt med 11,743 mio. kr. i 2008 og 7,829 mio. kr. i 2009 (alle beløb i indeks 121,8).
 • At finansieringen sker via låneoptagelse fra 2006-kræftpuljen.
 • At udbudsforretningen for accelerator 8 på OUH iværksættes.

Forretningsudvalget den 24-10-2007

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

13.    Udvidelse af bygning A8 med faciliteter i forbindelse med strålebehandling, Vejle Sygehus

Sagsnr:

07/4332

Resumé

Til brug for strålebehandling af kræftpatienter har Vejle Sygehus tidligere fået bevilget midler til nybygning af en strålekælder (acceleratorrum 5 og 6) samt indkøb af accelerator / strålekanon 5.

Vejle Sygehus har nu udarbejdet et byggeprogram for opførelse af undersøgelsesrum og kontorer i forbindelse med strålebehandling, som foreslås bygget ovenpå strålekælderen. Overslagsprisen er 12 mio. kr., og Vejle Sygehus ansøger om godkendelse af byggeprogram og tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

I 2006 ansøgte Vejle Amt / Vejle Sygehus om lånefinansiering af anlægsudgifter på 53,683 mio. kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets kræftlånepulje 2006 (lånepulje til strålekanoner 2006) til finansiering af nybygning af to acceleratorrum (5. og 6. rum) i strålekælder (A8) og indkøb af 5. accelerator. Vejle Amt / Vejle Sygehus blev bevilget lånedispensation på 53,683 mio. kr. til projektet. Da byggeriet og anskaffelsen af acceleratoren ikke kunne nås iværksat i 2006, blev lånedispensationen overført til Region Syddanmark. Region Syddanmark har hjemtaget lånet.   

På regionsrådsmødet den16. april 2007 blev det besluttet at meddele anlægsbevilling på 50,925 mio. kr. til Vejle Sygehus til nybygning af strålekælderen (5. og 6. acceleratorrum) og indkøb af 5. accelerator. Det vil sige, at der er et restbeløb på 2,758 mio. kr., der endnu ikke er meddelt anlægsbevilling til. Restbeløbet svarer til 3,085 mio. kr. i 2008-prisniveau (indeks 121,8). Byggesagen (strålekælderen A8) er i øjeblikket i udbud, og licitationsresultatet forventes forelagt Regionsrådet den 3. december 2007. 5. accelerator er bestilt, og det viste sig, at prisen blev lavere end først anslået. Det betyder, at Vejle Sygehus forventer et restbeløb indenfor den meddelte anlægsbevilling på 50,925 mio. kr.  

Vejle Sygehus har nu udarbejdet et byggeprogram / dispositionsforslag for opførelse af undersøgelsesrum og kontorer i forbindelse med strålebehandlingen af kræftpatienter. Faciliteterne foreslås bygget ovenpå strålekælderen som to ekstra etager (A810 og A820). Overslagsprisen er 12 mio. kr. (indeks 117,6). 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har afsat en lånepulje i 2007 til anskaffelse af scannere og strålekanoner (også omtalt som kræftlånepulje 2007). Heraf er Region Syddanmark tildelt 43 mio. kr., og lånet er hjemtaget. Fordelingen af lånepuljen mellem sygehusene er drøftet mellem sundhedsdirektionen og sygehusledelserne i juni 2007 herunder, at Vejle Sygehus´ nybygning af to etager ovenpå strålekælderen til undersøgelsesrum mv. foreslås finansieret af lånepuljen med 7,825 mio. kr. svarende til 8,472 mio. kr. i 2008-prisniveau (indeks 121,8).

Vejle Sygehus ansøger om, at byggeprogrammet / dispositionsforslag godkendes, og at der meddeles tillæg på 11,557 mio. kr. (indeks 121,8) til anlægsbevillingen givet den 16. april 2007. Tillægget foreslås finansieret ved restbeløbet på 3,085 mio. kr. fra kræftlånepulje 2006 og 8,472 mio. kr. fra kræftlånepulje 2007. Den resterende finansiering af de ekstra to etager ovenpå strålekælderen kan ifølge Vejle Sygehus findes indenfor eksisterende rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 50,925 mio. kr. fra den 16. april 2007.

Tillæg til rådighedsbeløb skal fordeles med 4,168 mio. kr. (indeks 121,8) i 2008 og 7,389 mio. kr. (indeks 121,8) i 2009.  

Indstilling

Det indstilles:

 • At godkende byggeprogram / dispositionsforslag til nybygning af A810 og A820 til undersøgelses- og kontorfaciliteter i forbindelse med strålebehandlingen på Vejle Sygehus.
 • At der meddeles tillæg til anlægsbevilling "Etablering af 5. og 6. acceleratorrum og indkøb af 5. accelerator" på Vejle Sygehus på 11,557 mio. kr. (indeks 121,8) til opførelse af undersøgelsesrum mv., så den samlede anlægsbevilling bliver 62,482 mio. kr.
 • At der meddeles tillæg til rådighedsbeløb på 11,557 mio. kr., som finansieres dels ved 8,472 mio. kr. via låntagning fra kræftlånepulje 2007 og dels ved 3,085 mio. kr. via låntagning fra kræftlånepulje 2006.
 • At der frigives rådighedsbeløb på 11,557 mio. kr. fordelt med 4,168 mio. kr. (indeks 121,8) i 2008 og 7,389 mio. kr. (indeks 121,8) i 2009 til byggeprojektet.  

Forretningsudvalget den 24-10-2007

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

14.    Harmonisering af retningslinjer for feriedialyse

Sagsnr:

07/13559

Resumé

Da de tidligere amter har haft forskellige retningslinier for dialysepatienters mulighed for at få dialysebehandling i forbindelse med ferie, er der behov for harmonisering af retningslinierne for Region Syddanmark.

Sagsfremstilling

Der er behov for harmoniserede retningslinjer for dialysepatienters mulighed for at få dialysebehandling i forbindelse med ferie (feriedialyse).

De tidligere amter har administreret området forskelligt, f.eks. har Fyns Amt ikke betalt for dialyse udenfor EØS-landene, mens Vejle Amt har betalt til dialyse udenfor EØS-landene samt til private klinikker indenfor EØS. Generelt er anmodningerne om dialyse i udlandet i de 3 tidligere jyske amter blevet behandlet ad hoc. Efterspørgslen er pt. meget lille men vil sandsynligvis generelt være stigende.

Indstilling

Det indstilles:

 • At de i bilaget gældende retningslinjer for feriedialyse godkendes.

Forretningsudvalget den 10-10-2007

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

15.    Etablering af tandlægevagt i den jyske del af regionen

Sagsnr:

07/3254

Resumé

Da tandlægerne i den jyske del af regionen ikke ønsker at videreføre deres vagtordninger, foreslås det, at regionen organiserer et tilbud om tandlægevagt under regionstandplejen i Esbjerg i lighed med den ordning, der fungerer i Odense.

Sagsfremstilling

I den jyske del af regionen varetager de praktiserende tandlæger i de 3 tidligere amter tandlægevagten på skift fra egne klinikker. Vagten holdes et par timer på lørdage, søn- og helligdage. Regionen honorerer de vagthavende tandlæger for at stå til rådighed i vagttiden.

Tandlægerne ønsker nu ikke længere at deltage i disse vagtordninger. Det foreslås derfor, at regionstandplejen organiserer et tilbud om tandlægevagt på regionstandklinikken i Esbjerg, og at vagten drives efter de samme principper som i den fynske del af regionen. Her finder vagten sted på regionstandklinikken i Odense, der er åben for henvendelser 3 timer på lørdage, søn- og helligdage. Vagten drives i henhold til landsoverenskomsten med de praktiserende tandlæger og varetages af ansatte tandlæger og klinikassistenter med lederen af regionstandplejen som ansvarlig i forhold til overenskomsten. 

Set i forhold til, at vagten i gennemsnit opsøges af 8 personer pr. vagt i den jyske del af regionen og 5 i den fynske del, vurderes det, at en tandlægevagt med to faste vagtsteder i regionen - hhv. i Odense og Esbjerg - vil være servicemæssigt forsvarlig og samtidig effektiv i forhold til udnyttelsen af de personalemæssige ressourcer.

Alle opkald vil gå til klinikken i Odense, hvor en klinikassistent orienterer om, hvor og hvornår behandling kan tilbydes og om vilkårene for behandling. Samtidig vil en tandlæge kunne spørges til råds, hvis der er behov for det. 

Den nye organisering ventes at kunne være på plads den 1. april 2008. Tandlægerne viderefører de eksisterende ordninger til udgangen af marts 2008.  

En tandlægevagt under regionstandplejen, forventes at kunne drives for netto 0,625 mio kr. årligt. Dette vil således også være budgettet for tandlægevagten for den jyske del af  regionen. Udgiften hertil kan finansieres ved en overførsel fra sygesikringsbudgettet, idet de nuværende årlige driftsudgifter til de jyske vagtordninger forventes at ligge på minimum samme beløb. 

Indstilling

Det indstilles:

 • At den foreslåede organisering af tandlægevagten i den jyske del af regionen gennemføres.
 • At den i bilaget nævnte budgetoverførsel fra praksisområdet til regionstandplejen gennemføres.

Forretningsudvalget den 24-10-2007

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

16.    Justeringer af budget 2007 for sociale institutioner

Sagsnr:

07/18769

Resumé

Budgetterne for 2007 for de sociale institutioner blev fastlagt i efteråret 2006. På basis af en aktuel økonomi- og aktivitetsopfølgning for institutionerne foreslås justeringer af en række institutionsbudgetter. Justeringerne er fuldt ud finansierede af ændrede takstindtægter fra kommunerne.

Sagsfremstilling

Budgetterne og de udgiftsrammer, som institutionerne indenfor social-, socialpsykiatri- og specialundervisningsområdet disponerer efter i 2007, blev fastlagt ved budgetlægningen i efteråret 2006 og dermed med den viden om forventet aktivitet, der var til rådighed for mere end et år siden.

På basis af økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. 2. september for regionens institutioner har administrationen i september nøje gennemgået forventningerne til hele 2007 og foreslår på den baggrund justeringer af en række institutionsbudgetter. Samlet set foreslås institutionsbudgetterne hævet med 4,4 mio.kr. 

Alle justeringer er fuldt ud finansieret af ændrede takstindtægter fra kommunerne.

Indstilling

Det indstilles:

 • At institutionernes budgetter justeres med de i bilaget nævnte beløb.

Forretningsudvalget den 10-10-2007

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

17.    Kompetencen til at modtage arv

Sagsnr:

07/15245

Resumé

Odense Universitetshospital anmoder om godkendelse af modtagelse af en arv. I den forbindelse fremlægges forslag til generelle retningslinier for regionens institutioner i forbindelse med modtagelse af arv.

Sagsfremstilling

Odense Universitetshospital har anmodet om godkendelse af modtagelsen af en arv, der p.t. opgøres til ca. 2.158.000 kr., og hvis afkast forudsættes anvendt til forskning vedrørende psoriasis samt øjensygdomme.

Universitetshospitalet anmoder samtidig om de fornødne bevillingsmæssige reguleringer. Boet er endnu ikke  afsluttet, og arven forventes først at være til rådighed omkring årsskiftet. Sagen har således antageligt ingen budgetmæssige konsekvenser i 2007.

Forslag:

For at sikre en enkel og smidig procedure i sager om modtagelse af arv foreslås det, at institutionsledelserne bemyndiges til at modtage arv til anvendelse indenfor institutionens formål. Det forudsættes desuden, at arvens anvendelse umiddelbart er forenelig med den måde institutionen drives på, og at dette kan ske indenfor institutionens ordinære driftsbudget.

Modtagelse af arv med særlige vilkår eller driftsmæssige konsekvenser udover institutionens ordinære budget skal forelægges til politisk godkendelse som enkeltsag.

Med hensyn til de bevillingsmæssige forhold må der skelnes mellem arv af fondslignende karakter som i det foreliggende tilfælde, og anden arv som umiddelbart fuldt ud kan anvendes i det budgetår, hvor arven modtages.

Arv af fondslignende karakter skal optages i status samt anbringes og administreres i overensstemmelse med regionens retningslinier for administration af tilskudsmidler. Disse er under udarbejdelse som et bilag til regionens regler for økonomistyring og registreringspraksis.

De fornødne budgetmæssige reguleringer vedrørende modtagelse af arv forelægges politisk i forbindelse med den generelle budgetregulering.

Proceduren vil kun skulle gælde for Region Syddanmarks egne institutioner, og eksempelvis ikke hospicer, som er selvejende.

Indstilling

Det indstilles:

 • At de foreslåede retningslinier for modtagelse af arv godkendes.

Forretningsudvalget den 10-10-2007

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

18.    Forslag fra SF´s regionsrådsgruppe om henvendelse til skatteministeren om afskaffelse af CO2 afgift på "grøn el"

Sagsnr:

07/20141

Resumé

Der er indkommet forslag fra SF’s regionsådsgruppe om henvendelse fra Regionsrådet til skatte- og afgiftsminister Christian Jensen om afskaffelse af CO2 afgift på "grøn el."

Sagsfremstilling

SF foreslår, at Region Syddanmark retter henvendelse til Regeringen v. skatte- og afgiftsministeren om det energi- og miljømæssigt uhensigtsmæssige i, at der skal betales CO2 afgift af den elektricitet, som produceres af vindmøller og vandkraftværker.

CO2 afgiften udgør 5 % af den samlede elpris for kunden, uanset om man har valgt at købe den såkaldte grønne el, der produceres på vind- eller vandkraft uden CO2 udslip eller anden forurening, eller på traditionelle kraftværker der anvender fossile brændsler – og dermed udleder CO2 og andre forureningskomponenter.

Regionsrådet besluttede tidligere i år en indkøbspolitik, hvor vi lagde vægt på bæredygtighed i bred forstand, d.v.s. både med hensyn til miljøbelastning, ressourceforbrug, økonomi og social ansvarlighed. Et af de væsentlige elementer i regionens indkøbspolitik er at købe "grøn el" til vores sygehuse og institutioner.

Det forekommer for os i SF helt urimeligt af regionen og alle andre kunder skal betale en afgift, der har til formål at nedbringe CO2 udledningen ved afbrændning af fossile brændstoffer, når man netop ved sit valg som forbruger sigter mod at udlede mindre CO2.

Med det store samlede elektricitetsforbrug i alle regionens sygehuse og institutioner udgør de 5 % CO2 afgift en betragtelig udgift, som i stedet kunne anvendes til formål, der kom patienter og brugere direkte til gode.

Derfor foreslår vi konkret, at Regionsrådet pålægger forvaltningen at udarbejde et forslag til skrivelse til Skatte og afgiftsministeren, hvor Regionen påpeger ovenstående problemstillinger og foreslår ministeren, at forbrugere der vælger at købe "grøn el" ikke opkræves de 5 % CO2 afgift for denne del af kundens elforbrug. Vi foreslår endvidere at forvaltningens forslag til skrivelsen forelægges Forretningsudvalget til godkendelse, inden det afsendes.

Regionsrådet

Regionsrådet pålagde forvaltningen at udarbejde et forslag til skrivelse til skatteministeren, hvor regionen foreslås, at forbrugere der vælger at købe grøn el ikke opkræves de 5% CO2-afgift for denne del af deres elkøb. Skrivelsen forelægges forretningsudvalget til godkendelse.

19.    Delegation af bevillingskompetencen af midler til udvikling i landdistrikter og præcisering af kriterierne for bevilling

Sagsnr:

07/17607

Resumé

For at få igangsat aktiviteter til gavn for landdistrikterne allerede i 2007 indstiller Vækstforum, at bevillingskompetence af midler til udvikling i landdistrikterne delegeres til udviklingsdirektøren i Region Syddanmark.

Sagsfremstilling

I Region Syddanmarks budget for 2007 er der afsat 3,31 mio. kr. til erhvervsfremme i landdistrikterne. Formålet med disse midler er at understøtte aktiviteter, netværksdannelse og eventuelt at kunne medfinansiere projekter, der kan bidrage til erhvervsmæssige aktiviteter i landdistrikterne.

For at regionsrådet kan frigive de i budgettet afsatte midler til erhvervsfremme og for at få igangsat aktiviteter til gavn for landdistrikterne allerede i 2007, indstilles det, at der sker en delegation fra regionsrådet til udviklingsdirektøren, som vil medføre følgende: 

Vækstforums sekretariat kan indstille til udviklingsdirektøren, som kan bevilge støtte til:

 • Udvikling af projekter, der ønsker at ansøge om EU’s MÅL 2 midler eller andre puljemidler, der specielt er afsat til landdistriktsudvikling. I Region Syddanmark skal 41 % af Mål 2 midlerne komme yderområderne til gavn. Udvikling af sådanne projekter kræver en særlig indsats.
 • Medfinansiering af konsulentbistand, der kan bistå med udarbejdelse af de lokale aktionsgruppers (LAG) strategier og handleplaner.
 • Aktiviteter, f.eks. konferencer og temadage, der går på tværs af LAG’erne og kommuner.
 • Konkrete eksempelprojekter af regional interesse.

Indstilling

Vækstforum indstiller:

 • At regionsrådet bemyndiger udviklingsdirektøren til at behandle de konkrete ansøgninger om tilskud til erhvervsfremme i landdistrikterne fra en kommune eller en lokal afdelingsgruppe.

Forretningsudvalget den 24-10-2007

Indstillingen tiltrådt.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

20.    Resultatkontrakt for Bruxelles-foreningen

Sagsnr:

07/5310

Resumé

Vækstforum indstiller, at regionsrådet godkender resultatkontrakten mellem Vækstforum/ Region Syddanmark og foreningen "EU og Internationalt Arbejde i Syddanmark" for 2007 og 2008.

Sagsfremstilling

Vækstforum anbefalede på sit møde i juni 2007 Regionsrådet, at den resterende del af det bevilgede kontante beløb på ialt 1.357.000 kr. frigives til foreningen EU og Internationalt arbejde i Syddanmark.

Foreningen har til formål at danne rammen om et fælles syddansk EU-kontor i Bruxelles. Kontoret skal understøtte implementeringen af kommunale og regionale strategier inden for en række områder, bl.a. innovation, videndeling, etablering og udvikling af nye virksomheder og udviklingsaktiviteter i yderområderne.

Bevillingen forudsatte, at der til Vækstforums møde den 11. september 2007 blev forelagt en resultatkontrakt om de serviceydelser, foreningen tilbyder til regionens virksomheder, offentlige myndigheder m.m. inden for rammerne af Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan for erhvervsudviklingsområdet.

Denne resultatkontrakt foreligger nu og vedlægges som bilag. Vækstforum indstiller, at regionsrådet godkender resultatkontrakten.

Indstilling

Vækstforum indstiller:

 • At regionsrådet godkender vedlagte resultatkontrakt.

Forretningsudvalget den 24-10-2007

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

21.    Ansøgning om tilskud til Vadehavsfestival 2008

Sagsnr:

07/19044

Sagsfremstilling

Kulturaftale Vadehavet har indsendt en ansøgning til Region Syddanmark, hvor de søger om et tilskud på 500.000 kr til støtte af en Vadehavsfestival i 2008.

Kulturaftale Vadehavet, et samarbejde mellem Varde, Esbjerg, Fanø og Tønder kommuner, har indgået en kulturaftale med Kulturministeriet, der omfatter en række forskellige tiltag. Et af disse er etableringen af en tilbagevendende kulturfestival baseret på innovativ samtidskunst: "Vadehavsfestivalen Springflod". Festivalen afholdes første gang i august 2008 og samtidig med planlægningen af denne festival, arbejdes der på at udvikle og etablere en permanent festivalorganisation. Projektet skal styrke, udvikle og synliggøre Vadehavsregionens særlige kulturarv, natur og identitet. Der sigtes mod at udvikle festivalen til en international festival, der også skal omfatte den tyske og hollandske del af Vadehavsområdet. Dette er indledt, idet et af tiltagene under festivalen er blevet til i samarbejde med 2 hollandske kunstnere, der også bliver koordinatorer for dette tiltag.

Det er målsætningen i initiativet, at festivalen udvikler sig til et kulturelt fyrtårn, der kan vække international opmærksomhed. Udover at præsentere ny og spændende eksperimenterende kunst og kultur med kunstnere fra ind- og udland, skal festivalen synliggøre og markedsføre områdets etablerede kulturinstitutioner, festivaler m.v.

Det er også tanken, at Vadehavsfestivalen skal være identitetsskabende for folk bosiddende i Vadehavsområdet, idet Vadehavets særegne natur og kulturhistorie er omdrejningspunktet for de medvirkende kunstnernes inspiration og skaben.

Ansøger forventer, at Vadehavsfestivalen kan være med til at tiltrække turister samt på sigt øge bosætning, vækst og beskæftigelse i området.

Budget

Det samlede budget for Vadehavsfestivalen er på 2.300.000 kr. og der ansøges om 500.000 kr. fra Region Syddanmark. Egenfinansieringen beløber sig til 370.000 kr. fra Kulturaftalekommunerne samt 370.000 kr. fra Kulturministeriet. Hvis Region Syddanmark imødekommer ansøgningen vil kommunerne i Kulturaftale Vadehavet efterfølgende søge Kulturministeriets bidrag øget via midler fra den pulje, der har erstattet Provinspuljen og som kan søges af kommunerne i forbindelse med kulturaftalerne. Dertil kommer, at man er i færd med at søge midler fra diverse fonde, landdistriktsmidler m.v.

Det særlige udvalg vedr. regional erhvervspolitik drøftede sagen på sit møde den 23. oktober 2007.

Udvalget anbefaler regionsrådet, at der bevilges et tilskud på 500.000 kr. til Vadehavsfestivalen.

Udvalget ønsker at præcisere, at tilskuddet tildeles som et engangsbeløb.

Indstilling

Det indstilles:

 • At der bevilges et tilskud på 500.000 kr. til Vadehavsfestivalen Springflod i august 2008 fra Region Syddanmarks midler på kulturområdet.

Forretningsudvalget den 24-10-2007

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet med den præcisering, at tilskuddet tildeles som et engangsbeløb.

Procedurerne for ansøgninger på kulturområdet forelægges snarest forretningsudvalget til orientering.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt med forretningsudvalgets præcisering, at tilskuddet tildeles som et engangsbeløb.

Bilag:

22.    Godkendelse af ændret vedtægt for Sydtrafik

Sagsnr:

07/17271

Resumé

Repræsentantskabet for Sydtrafik har godkendt en ændret vedtægt for Sydtrafik.

Vedtægtændringen drejer sig dels om beskrivelse af trafikselskabets opgaver i forbindelse med privatbanen (Vestbanen) og dels om udpegning af suppleanter til bestyrelsesmedlemerne.

Sagsfremstilling

Vedtægten for Sydtrafik blev godkendt af regionsrådet den 20. december 2006, hvorefter Sydtrafik anmodede om Trafikstyrelsens godkendelse. Trafikstyrelsen gav godkendelse på betingelse af, at §7 om privatbaner udgik, og at at § 16 om suppleantsvalg blev ændret.

Bestyrelsen for Sydtrafik henvendte sig på denne baggrund til Trafikstyrelsen med krav om, at også privatbanen skulle fremgå af vedtægten som en del at trafikselskabets opgaver.

Man bad desuden om en løsning mht. valg af suppleanter for kommunalbestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen, så disse også kan vælges blandt kommunalbestyrelsesmedlemmer, der ikke er medlemmer af repræsentantskabet.

Trafikstyrelsen har efterfølgende efterkommet trafikselskabets ønsker. Vedtægten er derefter ændret på disse 2 punkter. Det drejer sig om §§ 7 og 16.

Sagen vil blive drøftet på møde den 25. oktober i det særlige udvalg vedr. trafik og miljø. Evt. bemærkninger fra udvalget vil foreligge på regionsrådets møde den 5. november.

Indstilling

Det indstilles:

 • At godkende den ændrede vedtægt for Sydtrafik.

Forretningsudvalget den 24-10-2007

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

23.    Udpegning af medlemmer til lokale aktionsgrupper (fiskeriområdet) og bemyndigelse af administrationen til at godkende lokale udviklingsstrategier

Sagsnr:

07/8324

Resumé

Regionsrådet skal udpege medlemmer samt suppleanter til lokale aktionsgrupper (LAGs) på fiskeriområdet i hhv. Vestjylland og på Fyn.

Herudover anmodes om, at direktøren for Regional Udvikling bemyndiges til at godkende at LAG´enes udviklingsstrategier er i overensstemmelse med den Regionale Udviklingsplan.

Sagsfremstilling

Fødevareministeren har i juni 2007 udarbejdet en bekendtgørelse om oprettelse og drift af Lokale Aktionsgrupper (LAG) efter fiskerudviklingsprogrammet for perioden 2007 – 2013. Regionsrådet har tidligere på sit møde den 4. juni 2007 udpeget repræsentanter til bestyrelserne i lokale aktionsgrupper efter landdistriktsprogrammet.

 • En lokal aktionsgruppe (LAG) er et partnerskab mellem lokale myndigheder, foreninger og borgere med det formål at bidrage til en udviklingsstrategi. Gennem partnerskabet tilstræbes en bottom-up proces.
 • En LAG er en forening med egne vedtægter og bestyrelse.
 • Fiskeriudviklingsloven giver fødevareministeren mulighed for at yde tilskud til foranstaltninger vedrørende LAG, gennemførelse af lokale strategier og samarbejde mellem aktionsgrupper.
 • LAG-bestyrelsen udarbejder en udviklingsstrategi og arbejder for gennemførelse af aktiviteter og opfyldelse af de mål, som er fastsat i den lokale udviklingsstrategi.
 • Interessenter, der ønsker at oprette en LAG, skal inden 3. september 2007 fremsende begrundet ansøgning om forhåndsgodkendelse til Direktoratet for Fødevareerhverv.

I den lokale aktionsgruppe "Fiskeriområdet Vestjylland" indgår 11 kommuner fordelt på 2 regioner. Kommunerne i Syddanmark er Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen.

I den Lokale Fiskeri Aktionsgruppe Fyn indgår Middelfart, Nordfyn, Assens, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Nyborg og Kerteminde kommuner samt Odense kommunes areal. Odense kommune er ikke deltager, da kommunen ikke finder, at den opfylder EU-forordningens krav. EU-kommissionen har oplyst til Direktoratet for Fødevareerhverv, at Odense kan indgå i en samlet fiske-LAG på Fyn, da det vil give geografisk mening, hvis Odense er med - især fordi der er personer tilknyttet fiskerisektoren i Odense.

Èt medlem af bestyrelsen i den lokale aktionsgruppe kan forlods udpeges af regionsrådet og det regionale vækstforum i forening.

Vækstforum har d. 14. juni 2007 besluttet at indstille til regionsrådet at udpege medlemmer til de lokale aktionsgrupper.

Lokale udviklingsstrategier 

Regionsrådet skal inden for en frist på 14 dage godkende, at den lokale udviklingsstrategi er i overensstemmelse med den Regionale UdviklingsPlan under udarbejdelse.

Tilsvarende gælder for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet. De lokale aktionsgruppers forslag til strategi skal være indsendt til Fødevareministeriet til godkendelse inden 4. februar 2008.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger ét bestyrelsesmedlem og én suppleant til Fiskeriområdet Vestjylland (LAG).
 • At regionsrådet udpeger ét bestyrelsesmedlem og én suppleant til den Lokale Fiskeri Aktionsgruppe Fyn.
 • At regionsrådet bemyndiger direktøren for Regional Udvikling til  - inden for den korte tidsfrist -  at udfærdige en vurdering af, om LAG’enes udviklingsstrategi er i overensstemmelse med den regionale udviklingsplan under udarbejdelse for Region Syddanmark. Regional Udvikling vil udarbejde en opsamling af de indsendte strategier og fremsende denne til regionsrådet efter 4. februar 2008.

Forretningsudvalget den 24-10-2007

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

Regionsrådet

Regionsrådet udpegede:

 • Ole Jacobsen som bestyrelsesmedlem til Fiskerirådet Vestjylland (LAG) med Christina Gammelgaard Jensen som suppleant.
 • Carsten Abild som bestyrelsesmedlem til den lokale Fiskeri Aktionsgruppe Fyn med Sarah Nørris Christensen som suppleant.

Indstillingens 3. "at" blev tiltrådt.

24.    Besøg til Region Syddanmarks samarbejdsregion Malopolska i Polen.

Sagsnr:

07/19458

Resumé

Formålet med besøget til Malopolska-regionen i Polen er at underskrive en ny samarbejdsaftale mellem denne og Region Syddanmark. 

Sagsfremstilling

I juni i år besluttede regionsrådet at fortsætte en tidligere samarbejdsaftale mellem Malopolska i Polen og det tidligere Fyns Amt. Aftalen blev første gang underskrevet i 1991 og fortsatte efter den polske kommunalreform i 1998.

Det to dages besøgsprogram (se bilag) skal introducere politikere og administrativt personale til regionens nye samarbejdspartnere, deres kultur, historie og traditioner. Endelig vil konkrete fremtidige samarbejdsprojekter blive diskuteret.

Deltagerne i turen vil være 7 medlemmer fra det særlige udvalg for erhverv og internationale forhold og 3 fra administrationen. Der regnes med et budgettet for turen på i alt ca. 36.000 kr., svarende til 3.600 kr. pr. deltager.

Som optakt til det nye samarbejde, har Malopolska-regionen inviteret formanden for Region Syddanmark, Carl Holst og det særlige udvalg for erhverv og internationale forhold til Krakow for at underskrive samarbejdsaftalen. Vore polske parter har fremsendt et to-dages program (vedlagt som bilag).

Der foreligger på nuværende tidspunkt en række idéer og forslag, som vil danne udgangspunkt for diskussionen om fremtidige samarbejdsprojekter på styregruppemødet under besøget.

Indstilling

Det indstilles:

 • At program, budget og deltagerkreds for besøget til Malopolska-regionen godkendes.

Forretningsudvalget den 24-10-2007

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

Kent Kirk og Bent Bechmann kunne ikke gå ind for indstillingen.

Efter besøget forelægges en afrapportering sammen med en orientering om de lovmæssige rammer for regionens internationale samarbejde.

Regionsrådet

Sagen blev taget af dagsordenen.

Bilag:

25.    Værgebeskikkelse i sterilisationssager

Sagsnr:

07/1937

Sagsfremstilling

Samrådet for abort og sterilisation kan tillade sterilisation efter indstilling fra en særligt beskikket værge. Dette gælder i sager med ansøgning om sterilisation af personer under 18 år, personer som ikke vil kunne forstå baggrunden for det (åndssvage), eller hvor det er betænkeligt at gøre det uden værge. Det samme gælder for abortsager, men det er typisk i sterilisationssager, problemet opstår.

Det er Statsforvaltningen, der beskikker disse værger efter anmodning fra en nærmere bestemt personkreds (Værgemålslovens § 16) I blandt denne personkreds er nævnt Regionsrådet.

Da det ikke er hensigtsmæssigt, at regionsrådet skal tage stilling til hver enkelt anmodnings om værgebeskikkelse, bl.a. fordi dette i praksis forsinker sagsbehandlingen, foreslås det at regionsrådet delegerer kompetencen til sundhedsdirektøren.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet bemyndiger sundhedsdirektøren i Region Syddanmark, eller den han måtte udpege til det, til på Regionsrådets vegne at anmode Statsforvaltning Syddanmark om beskikkelser af særlige værger, hvor det er nødvendigt i sterilisations- og abortsager, jfr. Sundhedslovens regler herom i kapitlerne 28 og 32, jfr. Værgemålslovens § 16 stk. 1.

Forretningsudvalget den 24-10-2007

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

26.    Bemyndigelse til ansættelse af ny direktør for regional udvikling

Sagsnr:

07/19404

Resumé

Det foreslåes at regionsrådet bemyndiger forretningsudvalget til at træffe beslutning om ansættelse af den nye direktør for regional udvikling. Dette begrundet i, at den nye direktør kan tiltræde stillingen hurtigst muligt.

Sagsfremstilling

Den hidtidige direktør for regional udvikling Kjeld Zacho Jørgensen er ansat som administrerende direktør. Stillingen som direktør for regional udvikling er opslået med ansøgningsfrist den 22. oktober.

Direktøren for regional udvikling er medlem af direktionen, og ansættelseskompetencen ligger derfor i regionsrådet. Regionsrådet kan træffe beslutning om ansættelsen på sit møde den 3. december. Den valgte ansøger kan dermed først opsige sin stilling ved udgangen af december. For at sikre, at den nye direktør tiltræder hurtigst muligt, foreslås, at regionsrådet bemyndiger forretningsudvalget til at træffe beslutning om ansættelse på sit møde den 21. november, idet den nye direktør så vil kunne tiltræde en måned tidligere.

Ansættelsesprocessen følger iøvrigt samme skabelon som den, der blev anvendt ved ansættelse af psykiatridirektør. Ansættelsesudvalget består af regionsrådets formandsskab, idet Karsten Uno Petersen dog deltager i stedet for Poul-Erik Svendsen, direktionen, en afdelingschef, en medarbejderrepræsentant for området samt næstformanden i hovedudvalget.

Indstilling

Det indstilles:

 • At forretningsudvalget bemyndiges til at ansætte ny direktør for regional udvikling.

Forretningsudvalget den 24-10-2007

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Pierre Topaz, Jørgen Pless og Sarah Nørris Christensen kunne ikke gå ind for indstillingen.

27.    Ligestillingsredegørelse

Sagsnr:

07/6659

Resumé

Regionsrådet skal hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse, som skal vedtages af regionsrådet i et møde.

I Regions Syddanmark er igangsat et mangfoldighedsprojekt, som bl.a. har til formål at fremme rekruttering af medarbejdere med anden etnisk baggrund. Kønsligestilling indgår i arbejdet med udarbejdelse af personalepolitikker for regionen.

Sagsfremstilling

Ifølge ligestillingsloven skal kommunalbestyrelser og regionsråd hvert andet år udarbejde ligestillingsredegørelser, som skal offentliggøres for deres borgere og sendes til ligestillingsministeren. Redegørelsen skal vedtages af regionsrådet i et møde.

Grundlæggende siger loven, at offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning.

På hjemmesiden www.ligestillingidanmark.dk kan kommuner og regioner udarbejde og indberette ligestillingsredegørelser elektronisk ved hjælp af et fælles spørgeskema.

Når alle kommuner og regioner den 1. november 2007 har indberettet deres redegørelser, er det muligt at sammenligne sig med andre kommuner og regioner inden for en række indikatorer, ligesom de mange konkrete eksempler og erfaringer kan give inspiration til det fremtidige ligestillingsarbejde.

I ligestillingsredegørelsen spørges der til, om regionen i ligestillings- eller personalepolitikken arbejder med at skabe lige muligheder for alle eller en mangfoldig arbejdsplads. Regionen har i marts 2007 igangsat Projekt Mangfoldighed, som afsluttes i januar 2008.

Formålet med projektet er:

 • At skabe information og engagement i arbejdet med mangfoldighed på arbejdspladserne i Region Syddanmark,
 • At fremme rekruttering af medarbejdere med anden etnisk baggrund, handicap m.v. samt
 • At skabe et netværkssamarbejde omkring arbejdet med mangfoldighed på arbejdspladsen.

Samtlige målgrupper i forbindelse med det europæiske år for lige muligheder for alle er omfattet af projektet.

Generelt har der her i regionens første leveår ikke været noget stærkt fokus på at få gjort en særlig indsats for at fremme ligestilling af kvinder og mænd. På personaleområdet er udarbejdelsen af personalepolitikker imidlertid igangsat, og tanker omkring kønsligestilling indgår i dette arbejde.

Ligestillingsredegørelsen forelægges til politisk behandling i regionsrådet den 5. november 2007. Da indberetningen til ligestillingsministeren skal ske senest den 1. november 2007, vil den for Region Syddanmarks vedkommende ske med forbehold for regionsrådets bemærkninger.

Indstilling

Det indstilles:

 • At den udarbejdede ligestillingsredegørelse godkendes.

Forretningsudvalget den 24-10-2007

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt. Det blev samtidig aftalt, at regionsrådet på et senere tidspunkt tager en temadrøftelse om ligestilling.

Bilag:

28.    Indstilling og udpegning af medlemmer til Interreg-Udvalget

Sagsnr:

07/15701

Resumé

Regionsrådet skal udpege 13 medlemmer og et tilsvarende antal suppleanter til et kombineret overvågnings- og styringsudvalg for det grænseoverskridende Interreg IV A-program "Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N". Af dem skal de 4 være medlem af regionsrådet.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 5. marts 2007 programudkastet for det grænseoverskridende og EU-støttede Interreg IV A-program "Syddanmark - Schleswig - K.E.R.N." for perioden 2007 - 2013. Programudkastet er sendt til EU-kommissionen, hvor det forventes godkendt.

Der skal nedsættes et kombineret overvågnings- og styringsudvalg for programmet, kaldet "Interreg-Udvalget". Udvalgets overordnede opgave er at sikre en korrekt gennemførelse af programmet, ligesom det skal godkende indkomne projektansøgninger. Til støtte af projekter har EU tildelt programmet et beløb på i alt ca. 320 mio. kr.

I programmet er antallet af pladser i Interreg- Udvalget fastsat til 26. Der skal udpeges 12 medlemmer og suppleanter på dansk side og 12 medlemmer og suppleanter på tysk side. Dertil kommer, at ét medlem (for ligestillingsområdet) deler pladsen med tysk side. Der skal således udpeges i alt 13 danske medlemmer og suppleanter (heraf 4 medlemmer fra regionsrådet). Derudover tildes EU-Kommissionen en observatørplads i udvalget. Medlemmerne repræsenterer dels de programbærende parter (Region Syddanmark, Entwicklungsagentur Nord (afløser for Region Schleswig) og Technologie-Region K.E.R.N), dels andre organisationer og myndigheder med relevans for programmets gennemførelse. En nærmere beskrivelse af udvalgsstrukturen er vedlagt.

Efter §24 i bekendtgørelse om ansvar og kompetencefordeling mv. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og den Europæiske Socialfond udpeges de danske medlemmer af udvalget af regionerne som er omfattet af programmet. I nærværende program udpeges de danske medlemmer således af Region Syddanmark efter aftale med Erhvervs- og Byggestyrelsen. Udpegning sker under forudsætning af EU-Kommissionens godkendelse af det operationelle program.

Regionsrådet skal således i denne sag både indstille 4 medlemmer og 4 suppleanter (4 af hvert køn til såvel medlems- som suppleantposten) og beslutte sammensætningen af den samlede danske delegation i Interreg-Udvalget (medlemmer og suppleanter).

I brev af 12. juli 2007 har Region Syddanmark bedt de indstillingsberettigede på dansk side om at indstille medlemmer og suppleanter til Interreg-Udvalget under hensyntagen til ligestillingslovens krav. To af de indstillingsberettigede organisationer (Beskæftigelsesrådet og det tyske mindretal) havde ikke opfyldt kravet om at indstille både en mand og en kvinde til såvel medlems- som suppleantposten. På denne baggrund er der sket fornyet henvendelse til dem. Henvendelsen har dog ikke medført ændringer i disse organisationers oprindelige indstilling. Af vedlagte oversigt fremgår det, hvilke personer der er indstillet fra dansk side. Hertil kommer de medlemmer, som regionsrådet skal indstille. Som bilag vedlægges endvidere selve indstillingerne med begrundelser.

Indstilling

Det indstilles:

At regionsrådet indstiller 4 medlemmer og 4 suppleanter til Interreg-Udvalget, idet der ved indstillingen af hvert medlem og suppleant foreslås både en mand og en kvinde.

At regionsrådet udpeger de 13 danske medlemmer og 13 suppleanter og at dette sker under hensyntagen til intentionerne i ligestillingsloven.

Regionsrådet

Regionsrådet indstillede følgende til Interreg.-Udvalget:

 • Jens Andresen og Stephanie Kristensen
 • Kristian Grønbæk Andersen og Ingeborg Moritz Hansen.
 • Karsten Uno Petersen og Lisbeth Poulsen.
 • Julie Skovsby og Ole Jacobsen.

Regionsrådet udpegede herefter 11 medlemmer og suppleanter:

Fra regionsrådet: 

 • Jens Andresen med Stephanie Kristensen som suppleant.
 • Kristian Grønbæk Andersen med Ingeborg Mortiz Hansen som suppleant.
 • Karsten Uno Petersen med Lisbeth Poulsen som suppleant.
 • Julie Skovsby med Ole Jacobsen som suppleant.


Fra Vækstforum: 

 • Gert Karkov med Tove Larsen som suppleant.


Fra Miljøcenter:  

 • Ingela Karlsson med Henrik Narud som suppleant.


Fra Syddansk Universitet:

 • Bjarne Graabech Sørensen med Per Overgaard Nielsen som suppleant.


Fra Kommune-kontaktrådet:

 • Jørgen Otto Jørgensen med Peter Chr. Jacobsen som suppleant. Susanne Beier med Annie Feldt som suppleant.


Fra Erhvervs- og Byggestyrelsen:

 • Charlotte Helbo med Niels Bjerring Hansen som suppleant.


Fra Specialfunktioner:

 • Kirsten Johansson med Dorthe Kronborg som suppleant.


Udpegning af medlemmer fra beskæftigelsesrådet og det tyske mindretal afventer fremsendelse af supplerende indstillinger, således at indstillingerne opfylder kravene i ligestillingsloven.

Bilag:

29.    Udpegning af medlem til Koordinationsforum for indsatsplaner for grundvand i Assens Kommune

Sagsnr:

07/20039

Sagsfremstilling

Assens Kommune har anmodet Region Syddanmark om at udpege et medlem til "Koordinationsforum for indsatsplaner for grundvand i Assens kommune".

Assens Kommune har pr. 1. januar 2007 overtaget opgaven med udarbejdelse af indsatsplaner fra Fyns Amt inden for grundvandsbeskyttelse, der er udpeget i Regionplanen. I forbindelse med dette arbejde skal der oprettes et koordinationsforum, som skal bistå ved udarbejdelse og realisering af indsatsplaner for grundvand i Assens Kommune.

Koordinationsforummet består af en bred sammensætninge af offentlige myndigheder og private interesseorganisationer, som kan komme i berøring med indsatsplanarbejdet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger et medlem til Koordinationsforum for indsatsplaner for grundvand i Assens kommune.

Regionsrådet

Poul Weber blev udpeget.

30.    Udpegning af repræsentant til lokalt uddannelsesudvalg for PGU og AMU-uddannelserne ved Kolding Pædagogseminarium

Sagsnr:

07/20070

Sagsfremstilling

Kolding Pædagogseminarium har forespurgt om Region Syddanmark ønsker at udpege en repræsentant til det lokale uddannelsesudvalg for PGU og AMU-uddannelserne ved Kolding Pædagogseminarium.

Det lokale uddannelsesudvalg er et forum for vidensdeling, kvalitetssikring og udvikling af seminariets udbud af PGU og AMU-uddannelserne. Udvalget har mulighed for indflydelse på udbud og kvalitet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger en repræsentant til det lokale uddannelsesudvalg for PGU og AMU-uddannelserne ved Kolding Pædagogseminarium. 

Regionsrådet

Lisbeth Poulsen blev udpeget.

31.    Udpegning af suppleanter for medlemmer af bestyrelsen i Museum Sønderjylland

Sagsnr:

07/1998

Sagsfremstilling

Regionsrådet har den 5. februar 2007 udpeget regionsrådsmedlemmerne Willy Sahl og Jens Andresen som medlemmer af bestyrelsen for Museum Sønderjylland.

Museum Sønderjylland har anmodet om at der udpeges personlige suppleanter til bestyrelsesmedlemmerne.

Indstilling

Det indstilles:

 • At der udpeges personlige suppleanter for regionsrådsmedlem Willy Sahl og regionsrådsmedlem Jens Andresen til bestyrelsen for Museum Sønderjylland.

Regionsrådet

Andrea Terp Christensen blev udpeget som suppleant for Willy Sahl.

Stephanie Kristensen blev udpeget som suppleant for Jens Andresen.

32.    Udpegning af suppleant for medlem af Region Sønderjylland-Schleswigs Udvalg for erhverv og miljø

Sagsnr:

07/2030

Sagsfremstilling

Regionsrådet har den 5. februar 2007 udpeget regionsrådsmedlem Willy Sahl som medlem af Region Sønderjylland-Schleswigs Udvalg for erhverv og miljø.

Region Sønderjylland-Schleswig anmoder om at Region Syddanmark udpeger en stedfortræder for Willy Sahl.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger en stedfortræder for regionsrådsmedlem Willy Sahl til Region Sønderjylland-Schleswigs Udvalg for erhverv og miljø.

Regionsrådet

Ole Jacobsen blev udpeget.

33.    Udpegning af suppleanter til det regionale tandlægenævn

Sagsnr:

07/765

Sagsfremstilling

Regionsrådet har tidligere udpeget regionsrådsmedlemmerne Andrea Terp Christensen, Pierre Topas og Thyge Nielsen som medlemmer af det regionale tandlægenævn.

Tandlægenævnet, som herudover består af 3 praktiserende tandlæger, behandler faglige klager over tandlægerne.

Samarbejdsudvalget mellem tandlægerne og regionen har anmodet regionen om, at der udpeges i alt 2 suppleanter for de 3 regionsrådsmedlemmer i tandlægenævnet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 2 suppleanter for de 3 regionsrådsmedlemmer i tandlægenævnet.

Regionsrådet

Bente Bendix Jensen blev udpeget som 1. suppleant.

Carl Erik Jensen blev udpeget som 2. suppleant.


LUKKET DAGSORDEN

Sags nr.

 1. Ambulanceudbud i Region Syddanmark
 2. Udbud af den siddende patientbefordring
 3. Kapacitet på speciallægeområdet
 4. Arealoverførsel ved Middelfart Sygehus
 5. Udstykning og salg af areal ved Varde Sygehus

 

1.      Ambulanceudbud i Region Syddanmark

07/278

Resumé

I forbindelse med det forestående ambulanceudbud skal regionsrådet godkende en model for organisering af udbuddet og vælge op til tre serviceniveauer, der skal udbydes.

Regionsrådet

Regionsrådet besluttede efter indstilling fra forretningsudvalget,

 • at godkende den i notatet opstillede model for organisering af udbud af ambulancetjenesten.
 • at godkende den foreslåede beslutningsproces for de forskellige udbud samt den foreslåede tidsplan.

(tekst udeladt)

2.      Udbud af den siddende patientbefordring

07/13842

Resumé

Den siddende patientbefordring i Region Syddanmark er i dag reguleret af fire kontrakter, som er overtaget fra de fire amter. Kontrakterne er forskelligt udformet, med en del administrative vanskeligheder til følge. Der forberedes derfor et EU-udbud vedr. denne opgave.

Regionsrådet

Arbejdet med udarbejdelse af kravspecifikationer for udbudet pågår. De overordnede rammer for udbudet er beskrevet i bilagsmateriale til sagen.

Regionsrådet besluttede, efter indstilling fra forretningudvalget,

 • at udbudet af den siddende patientbefordring gennemføres ud fra de i sagen beskrevne rammer.

(tekst udeladt)

3.      Kapacitet på speciallægeområdet

Sagsnr:

07/17842

Sagsfremstilling

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp har ved flere lejligheder drøftet kapaciteten af praktiserende speciallæger i Region Syddanmark.

Aktuelt er der to områder, hvor der er kapacitetsproblemer.

Psykiatriområdet har i vedlagte notat beskrevet behovet for en styrkelse af kapaciteten af praktiserende psykiatere og en konkret mulighed herfor gennem ændring af praksisstatus for en praktiserende psykiater.

Det andet område vedrører behovet for en styrkelse af antallet af øjenlæger i Esbjerg, hvilket er beskrevet i vedlagte notat fra praksisafdelingen.

Som udgangspunkt sker styringen af kapaciteten indenfor speciallægeområdet via en specialeplanlægning, hvor sygehusvæsenet og praksissektoren ses i sammenhæng.

Det er dog samarbejdsudvalgets opfattelse, at der er et åbenbart behov for en kapacitetsudvidelse på de to nævnte områder, som bør iværksættes, inden der er udarbejdet en specialeplan.

I løbet af 2007 er der sket en kapacitetsnedgang på speciallægeområdet som følge af naturlig afgang. Det drejer sig om ét fuldtidsydernummer og ét deltidsydernummer.

Det er derfor udgangspunktet, at der i budgettet for 2008 og fremover er plads til at oprette et fuldtidsydernummer i øjenlægehjælp i Esbjerg, og at omsætningsloftet i en eksisterende psykiatrisk 3-timerspraksis i Sønderborg hæves svarende til en deltidspraksis.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At der sker en midlertidig (3 – årig) udvidelse af kapaciteten inden for psykiatriområdet gennem en forhøjelse af omsætningsloftet for en 3 timers psykiatripraksis svarende til en deltidspraksis.
 • At øjenlægekapaciteten i Esbjerg udvides med en ekstra fuldtidspraktiserende øjenlæge.
 • At den samlede udgift afholdes inden for rammen for budget 2008 og fremover

Beslutning i Forretningsudvalget den 24-10-2007

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

 

4.      Arealoverførsel ved Middelfart Sygehus

Sagsnr:

07/18832

Sagsfremstilling

Finn og Grethe Okholm, Blekingevej 9, 5500 Middelfart har fremsat ønske om at overtage 99 m2 fra Region Syddanmark ved arealoverførsel for en købesum af 39.900 kr. Arealet skal bruges til privat fællesvej. Arealoverførslen kan ske uden offentligt udbud.

Køber afholder alle udgifter i forbindelse med overdragelsen.

Det ønskede areal er en del af nr. 9 af matr.nr. 8dx Middelfart markjorder, beliggende Blekingevej 10, ved sygehuset i Middelfart. 

Odense Universitetshospital har ikke haft indvendinger mod afståelsen på de givne vilkår.

Indstilling

det indstilles:

 • At 99 m2 af matr.nr. 8dx Middelfart markjorder sælges til Finn og Grethe Okholm til privat fællesvej.
 • At der gives tillæg til rådighedsbeløb på 39.900 kr.
 • At der meddeles en indtægtsanlægsbevilling på 39.900 kr. til Odense Universitetshospital samt frigivelse af rådighedsbeløb.
 • At indtægten på 39.000 kr. tilgår likvide aktiver.

Beslutning i Forretningsudvalget den 24-10-2007

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

5.      Udstykning og salg af areal ved Varde Sygehus

Sagsnr:

07/5236

Sagsfremstilling

Efter bemyndigelse fra forretningsudvalget er der udarbejdet udbudsmateriale og herunder indhentet udstykningsrids på frasalg af ca. 3.800 m2 af ejendommen matr.nr. 161d Varde markjorder, beliggende Frisvadvej 35, Varde.

Ejendommen har været udbudt offentligt til salg, idet ejendommen i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål: sygehus, sundhedscenter og vaskeri og funktionærboliger. Det har i udbudsmaterialet været tilkendegivet, at ejendommen ønskes solgt til sundhedsformål.

Der foreligger 2 vurderinger fra ejendomsmæglere i området på henholdsvis 950.000 kr. (svarende til 250,00 kr. pr. m2) og på 494.000 kr. (svarende til 130,00 kr. pr. m2)

Ved udbudsforretningen indkom ét tilbud på ejendommen, pålydende 285.000 kr.

I henhold til reglerne om udbud af offentlige ejendomme har administrationen forhandlet med tilbudsgiverne. Dette har resulteret i at tilbudsgiverne er fremkommet med et nyt tilbud på 494.000 kr.

Sælger afholder udgifter til udstykning og halv tinglysningsafgift. Køber afholder udgifter forbundet med byggemodning, advokat og halv tinglysningsafgift.

Tilbudsgiverne har oplyst, at man ønsker at anvende arealet til byggeri af nyt lægehus.

Tilbuddet er afgivet af:

Sulma Christensen, Toftegårdsvej 35, Varde, Jens Mindstruplund, Sletten 56, Varde, Kenneth Damgaard, Digtervænget 13, Varde og Michael Christensen, Toftegårdsvej 35, Varde.

Indstilling

Det indstilles:

 • At Region Syddanmark udstykker og sælger ca. 3.800 m2 af matr.nr.161d Varde markjorder til Sulma Christensen, Jens Mindstruplund, Kenneth Damgaard og Michael Christensen til byggeri til sundhedsformål (lægehus).
 • At der gives tillæg til rådighedsbeløb på 494.000 kr.
 • At der meddeles en indtægtsanlægsbevilling på 494.000 kr. til Sydvestjysk Sygehus, Varde samt frigivelse af rådighedsbeløb.
 • At Regions Syddanmarks andel af omkostningerne ved overdragelsen afholdes af indtægterne ved salget.
 • At indtægten på 494.000 kr. tilgår likvide midler.

Beslutning i Forretningsudvalget den 24-10-2007

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:


Siden er sidst opdateret 28-11-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring