Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Dagsorden d. 12. november 2007 (formandskab)

Dagsorden

Møde i Formandskabet for Vækstforum

den 12. november 2007 kl. 13-15 i Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle, mødelokale 4

 

Sted:

Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle, mødelokale 4

Deltagere:

 

Afbud:

 

Indholdsfortegnelse

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

2. INITIATIV 5: SAMARBEJDE OG INNOVATION INDEN FOR TURISMEERHVERVET (ETABLERING AF FONDEN SYDDANSK TURISME)

3. INITIATIV 4 OG 7: OPLEVELSESØKONOMI – GODKENDELSE AF ANSØGNINGSMATERIALE

4. INITIATIV 8: DET SUNDE LIV. UDVIKLING AF FORRETNINGSOMRÅDER INDEN FOR DET SUNDE LIV

5. INITIATIV 12A: INTELLIGENT OG EFFEKTIV ENERGIUDNYTTELSE

6. INITIATIV 15: VÆKSTIVÆRKSÆTTERE INDEN FOR KLYNGERNE

7. INITIATIV 17: IVÆRKSÆTTERI. ANSØGNINGSMATERIALE VEDR. IVÆRKSÆTTERKULTUR I UDDANNELSESSYSTEMET

8. INITIATIV 1 OG 2: SYDDANSKE STYRKEPOSITIONER OG SPIRENDE KLYNGER - BEHANDLING AF INDKOMNE ANSØGNINGER INDEN FOR ÅBNE INITIATIVER

9. INITIATIV 9A, ANSØGNINGER VEDR. FLERE UNGE GENNEMFØRER EN UNGDOMSUDDANNELSE, ØGET OPKVALIFICERING AF DEN KORTUDDANNEDE DEL AF ARBEJDSSTYRKEN SAMT ETABLERING AF "FLERE OG BEDRE JOB" - BEHANDLING AF INDKOMNE ANSØGNINGER INDEN FOR ÅBNE INITIATIVER

10. OPFØLGNING PÅ VÆKSTFORUMS JUNIMØDE 2007 VEDR. PLAST CENTER DANMARKs OG MEKATRONIKs KLYNGEANSØGNINGER

11. INITIATIV 6: KORTLÆGNING AF KREATIVE OG KOMMERCIELLE KOMPETENCER

12. INITIATIV 11: REGIONALE VIDEN- OG KOMPETENCE-CENTRE

13. INITIATIV 12: STATUS OG FORELØBIGE ANBEFALINGER PÅ TEKNOLOGIMATCH

14. UDPEGNING AF NY OBSERVATØR TIL DET REGIONALE BESKÆFTIGELSESRÅD FOR REGION SYDDANMARK

15. INITIATIV 13: BRUGERDREVEN INNOVATION

16. INITIATIV 13: VÆKSTFORUMS INDSATS FOR BRUGERDREVEN INNOVATION 2008

17. INVITATION TIL STIFTENDE MØDE I VESTDANSK INVESTERINGSFREMME

ORIENTERING

18. OPFØLGNING PÅ PARTNERSKABSAFTALEN

19. INVITATION TIL MØDE MED BESTYRELSEN FOR RÅDET FOR TEKNOLOGI OG INNOVATION (RTI)

20. STATUSNOTAT PÅ HANDLINGSPLANENS 17 INITIATIVER

21. ORIENTERING OM UDPEGNING AF ET MEDLEM TIL EN FISKERI-LAG

22. ØKONOMIOVERSIGT

23. BESLUTNINGSREFERAT FRA DET SENESTE MØDE I DANMARKS VÆKSTRÅD

24. MEDDELELSER

25. EVT.

 

 

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

 

2. INITIATIV 5: SAMARBEJDE OG INNOVATION INDEN FOR TURISMEERHVERVET (ETABLERING AF FONDEN SYDDANSK TURISME)

Resumé

Som opfølgning på sagen om stiftelse af Fonden Syddansk Turisme skal Vækstforum træffe beslutning om kapital-tilførelsen, udpegningen af medlemmer til bestyrelsen for fonden og godkende vedtægterne. Det indstilles, at Regionsrådet til Fonden Syddansk Turisme bevilger kr. X til brug for stiftelsen af fonden, kr. X til dækning af engangsomkostninger, kr. X som et årligt driftstilskud, og godkender vedtægterne for Fonden Syddansk Turisme. Desuden skal der udpeges medlemmer til bestyrelsen for Fonden Syddansk Turisme.

 

Sagsfremstilling

VIL BLIVE PRÆCISERET EFTER MØDET I STYREGRUPPEN DEN 7. NOVEMBER

 

Beslutningspunkt

VIL BLIVE PRÆCISERET EFTER MØDET I STYREGRUPPEN DEN 7. NOVEMBER

Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum indstiller til Regionsrådet

 

 • at Regionsrådet til Fonden Syddansk Turisme bevilger kr. X til brug for stiftelsen af fonden
 • at Regionsrådet til Fonden Syddansk Turisme bevilger kr. x til dækning af engangsomkostninger, som forekommer ifbm. stiftelsen af fonden
 • at Regionsrådet til Fonden Syddansk Turisme bevilger kr. x som et årligt driftstilskud til Fonden Syddansk Turisme, første gang for driften i 2008
 • at Regionsrådet godkender vedlagte vedtægter for Fonden Syddansk Turisme
 • at Regionsrådet tager til efterretning, at Regionsrådet primo 2008 bliver forelagt en resultatkontrakt mellem Region Syddanmark og Fonden Syddansk Turisme og
 • Udpeger xx medlemmer til Fondens bestyrelse.

 

Bilag

 

 

3. INITIATIV 4 OG 7: OPLEVELSESØKONOMI – GODKENDELSE AF ANSØGNINGSMATERIALE

Resume
På mødet i Vækstforum den 11. september 2007 besluttede Vækstforum på baggrund af den foretagne kortlægning, at udpege følgende fem temaer som styrende for udmøntningen af initiativerne 4 og 7 vedr. oplevelsesøkonomi: Leg og kreativitet, En særlig natur, Viden og læring, Kulturhistoriens vingesus og Det gode liv.

Sekretariatet fik til opgave at udarbejde ansøgningsmateriale til forelæggelse og godkendelse af Vækstforum. Vækstforum besluttede endvidere afholdelse af et informationsmøde til igangsættelse af ansøgningsrunden efter Vækstforums møde den 28. november 2007.

 

Sagsfremstilling

Vækstforumsekretariatet har udarbejdet notat om ansøgningsmateriale, der vedlægges som bilag. Ansøgningsmaterialet tager udgangspunkt i temaerne og rummer en kort beskrivelse af indholdet og rammerne for hvert enkelt tema.

 

Beslutningspunkt

Det indstilles, at formandskabet

 

 

Bilag

a) Initiativ 4 og 7 – ansøgningsmateriale til oplevelsesøkonomi

 

4. INITIATIV 8: DET SUNDE LIV. UDVIKLING AF FORRETNINGSOMRÅDER INDEN FOR DET SUNDE LIV

Sagsbefremstilling

Jævnfør handlingsplanens initiativ 8 ønsker Vækstforum at udvikle forretningsområder inden for Det Sunde Liv bl.a. via offentligt-private partnerskaber.

For at danne grundlag for en succesfuld regional satsning inden for det sunde liv, har sekretariatet fået udarbejdet en kortlægning. Formålet hermed er at identificere eksisterende og nye forretningsområder og hente inspiration til Vækstforums kommende indsats inden for det sunde liv. Kortlægningen har identificeret 5 forretningsområder med udviklingspotentiale inden for det sunde liv i den syddanske region. Det er:

 

 • Beslutningsreferat fra Vækstforums møde den 11. september 2007
 • Beslutningsreferat fra Vækstforums møde den 14. juni 2007
 • Notat om styregruppens møde onsdag den 7. november EFTERSENDES
 • Udkast til vedtægter EFTERSENDES
  • godkender ansøgningsmaterialet, og at dette ikke forelægges Vækstforum.
  • sunde fødevarer
   • vejledning/forebyggelse
    • effektiv behandling
     • nye hjælpemidler

      I bilaget indgår der anbefalinger til, hvad Vækstforum bør støtte inden for hvert forretningsområde.

       

      Beslutningspunkt

      Det indstilles, at formandskabet

       

       

      Bilag

      a) Notat – Det sunde liv

       

      5. INITIATIV 12A: INTELLIGENT OG EFFEKTIV ENERGIUDNYTTELSE

      Sagsfremstilling

      Med udgangspunkt i de syddanske erhvervsmæssige styrker på energiområdet og de nye behov og muligheder på området foreslås en nyt initiativ: Intelligent og effektiv energiudnyttelse – initiativ 12a. Indsatsen vil styrke innovation, teknologianvendelse og intelligent metodeanvendelse i energiudnyttelsen og bidrage til øget bæredygtighed. Der vedlægges et notat om indholdet af indsatsen og dennes sammenhæng med Vækstforums strategi og handlingsplan.

       

      Beslutningspunkt

      Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

       

       

      Bilag

      a) Notat om Intelligent og Effektiv Energiudnyttelse som nyt initiativ i Vækstforums handlingsplan.

       

      6. INITIATIV 15: VÆKSTIVÆRKSÆTTERE INDEN FOR KLYNGERNE

      Sagsfremstilling

      Der er indkommet 1 ansøgning til Vækstiværksættere inden for klyngerne. Sekretariatsgruppen har foretaget en kvalitetsvurdering af ansøgningen og inddelt den i kategorien A, B eller C.

       

      Beslutningspunkt

      Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

       

       

      Bilag

      a) Sagsfremstilling

       

      7. INITIATIV 17: IVÆRKSÆTTERI. ANSØGNINGSMATERIALE VEDR. IVÆRKSÆTTERKULTUR I UDDANNELSESSYSTEMET

      Sagsfremstilling

      Ifølge handlingsplanen for 2007-2008 ønsker Vækstforum at styrke iværksætterkulturen på tværs af hele uddannelsessystemet i Region Syddanmark.

      På baggrund af en kortlægning af eksisterende aktører og aktiviteter på området, anbefales det, at der sker en koordineret indsats, der styres af én operatør. Der lægges op til, at indsatsen gennemføres i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, erhvervslivet og andre centrale aktører.

      Der har været afholdt et fokusmøde med de væsentligste interessenter på området, hvor resultaterne af kortlægningen blev drøftet, og hvor deltagerne gav deres bud på, hvad der skal til for at styrke iværksætterkulturen i uddannelsessystemet i regionen.

       

      Beslutningspunkt

      Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

       

       

      Bilag

      a) Notat. Vækstforums indsats for at styrke iværksætterkulturen i uddannelsessystemet.

       

      8. INITIATIV 1 OG 2: SYDDANSKE STYRKEPOSITIONER OG SPIRENDE KLYNGER - BEHANDLING AF INDKOMNE ANSØGNINGER INDEN FOR ÅBNE INITIATIVER

      Sagsfremstilling

      Der er indkommet 3 ansøgninger til Syddanske styrkepositioner og Spirende klynger. Sekretariatsgruppen har med bistand fra eksterne eksperter foretaget en kvalitetsvurdering af ansøgningerne og inddelt dem i kategorierne A, B eller C.

       

      Beslutningspunkt

      Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

       

       

      Bilag

      a) 3 sagsfremstillinger

       

      9. INITIATIV 9A, ANSØGNINGER VEDR. FLERE UNGE GENNEMFØRER EN UNGDOMSUDDANNELSE, ØGET OPKVALIFICERING AF DEN KORTUDDANNEDE DEL AF ARBEJDSSTYRKEN SAMT ETABLERING AF "FLERE OG BEDRE JOB" - BEHANDLING AF INDKOMNE ANSØGNINGER INDEN FOR ÅBNE INITIATIVER

      Sagsfremstilling

      Der er indkommet 6 ansøgninger. Sekretariatsgruppen har foretaget en kvalitetsvurdering af ansøgningerne og inddelt dem i kategorierne A, B eller C.

       

      Beslutningspunkt

      Det indstilles, at formandskabet med henblik på forelæggelse for Vækstforum,

       

       

      Bilag

      a) Notat om indstillinger vedr. ansøgninger indkommet til Initiativ 9A

      b) 6 sagsfremstillinger

       

      10. OPFØLGNING PÅ VÆKSTFORUMS JUNIMØDE 2007 VEDR. PLAST CENTER DANMARKs OG MEKATRONIKs KLYNGEANSØGNINGER

      Vedr. Plast Center Danmark

      Sagsfremstilling

      På Vækstforums møde den 14. juni 2007 besluttede Vækstforum at indstille Plast Center Danmarks Klyngeansøgning til en samlet EU Mål2 støtte på 3.950.000 kr. Den bevilgede støtte forudsattes søgt som EU Mål2 midler. Plast Center Danmark har nu har fremsendt ansøgningen på ny, hvori Vækstforums forudsætninger for støtten er indarbejdet.

      Det vurderes på den baggrund at ansøgningen indholdsmæssigt svarer til det, som Vækstforum besluttede at støtte på junimødet 2007.

      Som noget nyt i forhold til Vækstforums behandling af ansøgningen på junimødet 2007 søges der nu om regionale erhvervsudviklingsmidler, idet det har vist sig vanskeligere end først antaget, at få især de små men også de mellemstore virksomheder, som er involveret i de underliggende pilotprojekter, til at erlægge en 50 % medfinansiering.

       

      Beslutningspunkt

      Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

       

       

      Bilag

      a) Sagsfremstilling

      Vedr. Mekatronik

       

      Sagsfremstilling

      På mødet den 14. juni 2007 besluttede Vækstforum at afsætte en ramme på 600.000 kr. til Mekatronikklyngen til gennemførelse af projekter. Den bevilgede ramme blev forudsat søgt som EU Mål 2 midler. Mekatronikklyngen har nu fremsendt en ny ansøgning til Regionalfonden, hvori Vækstforums forudsætninger for støtten er indarbejdet.

      Det vurderes på den baggrund, at ansøgningen indholdsmæssigt svarer til det, som Vækstforum besluttede at støtte på mødet den 14. juni.

       

      Beslutningspunkt

      Det indstilles, at Formandskabet indstiller til Vækstforum,

       

       

      BILAG

       

       

      11. INITIATIV 6: KORTLÆGNING AF KREATIVE OG KOMMERCIELLE KOMPETENCER

      Sagsfremstilling

      Konsulentfirmaerne DAMVAD og Future Associates har, som led i den større kortlægning af oplevelsesøkonomien i Syddanmark, gennemført en kortlægning af kreative og kommercielle kompetencer.

       

      Beslutningspunkt

      Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum

       

       

      Bilag

      a) Notat: Kreative og kommercielle kompetencer

       

      12. INITIATIV 11: REGIONALE VIDEN- OG KOMPETENCE-CENTRE

      Sagsfremstilling

      Ifølge handlingsplanen 2007-2008 vil Vækstforum igangsætte aktiviteter, der styrker efter- og videreuddannelsesindsatsen på alle niveauer, bl.a. gennem regionale viden- og kompetencecentre. Indsatsen skal understøtte virksomhedernes behov. Man har derfor igangsat et kortlægningsarbejde af de eksisterende viden- og kompetencecentre i regionen. Resultatet af kortlægningen samt ansøgningsrammerne skal præsenteres for klyngevirksomhederne og videncentrene. Sekretariatet har lavet forslag til ansøgningsmateriale til projekter, der vil styrke efter- og videreuddannelsesindsatsen.

       

      Beslutningspunkt

      Det indstilles, at formandskabet

       

       

      Bilag

       

       

      13. INITIATIV 12: STATUS OG FORELØBIGE ANBEFALINGER PÅ TEKNOLOGIMATCH

      Sagsfremstilling

      Initiativet Teknologimatch skal fremme virksomhedernes teknologianvendelse. Teknologi skal i denne sammenhæng forstås meget bredt, idet det ikke blot handler om produktions- og forretningsunderstøttende teknologi, men også om viden og teknologi, som er integreret i produkter og services

      Vækstforumsekretariatet har gennemgået rapporter og gennemført en interviewrunde blandt virksomheder og udbydere af teknologisk service. Resultatet tyder på, at der er mulighed og behov for forskellige tiltag og forbedringer inden for det eksisterende erhvervsservicesystem. Der er mange parter, der skal arbejde sammen ved sådanne forbedringer, og det er derfor væsentligt, at der arbejdes videre med forslagene, således at Vækstforums initiativer formuleres præcist og adresseres korrekt i dialog med serviceudbyderne, så de kan bidrage til samarbejde, synergi og effektivitet.

       

      Beslutningspunkt

      Det indstilles, at formandskabet godkender,

       

       

      Bilag

       

       

      14. UDPEGNING AF NY OBSERVATØR TIL DET REGIONALE BESKÆFTIGELSESRÅD FOR REGION SYDDANMARK

      Sagsfremstilling

      Vækstforummedlem Grethe Johnsen bad på Vækstforums møde den 11. september 2007 om, at der udpeges en ny observatør til deltagelse i Beskæftigelsesrådet for Region Syddanmark i stedet for hende. Ønsket om at udtræde skal findes i det ekstraordinære arbejdspres, der er i restaurationsbranchen, samt de aktiviteter, der er fulgt med medlemskabet af Vækstforum og arbejdet med oplevelsesøkonomien.

       

      Beslutningspunkt

      Det indstilles, at Formandskabet indstiller til Vækstforum,

       

       

      15. INITIATIV 13: BRUGERDREVEN INNOVATION

      Sagsfremstilling

      Vækstforum har i elektronisk votering (afsluttet den 28. oktober 2007) besluttet at udvælge "Sunde måltider til sygehuspatienter" TCM Denmark Contracting som det regionale projekt under det statslige program for brugerdreven innovation 2007. Som varslet i sagsfremstillingen i den elektroniske votering fremlægges hermed den tilhørende Mål 2 ansøgning på 1.586.800 kr.

      Projektet vurderes at opfylde både de statslige og de regionale kriterier, hvor der bl.a. lægges vægt på udvikling af en brugerbaseret vinkel på innovation, udvikling af et metodisk grundlag og betydelige erhvervsmæssige perspektiver.

       

      Beslutningspunkt

      Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

       

       

      Bilag

      a) Sagsfremstilling

       

      16. INITIATIV 13: VÆKSTFORUMS INDSATS FOR BRUGERDREVEN INNOVATION 2008

      Sagsfremstilling

      Som i 2007 har Vækstforum i 2008 mulighed for at indsende et regionalt projekt til Statens program for brugerdreven innovation.

      I 2007 gennemførte Vækstforum en ansøgningsrunde for tre temaer: Sundhed, energi og miljø samt design. Det foreslås, at der i 2008 gennemføres en ansøgningsrunde for de samme tre temaer.

      Supplerende foreslås, at Vækstforum primo 2008 åbner mulighed for at medfinansiere andre ansøgninger til statens program for brugerdreven innovation end den regionale satsning – forudsat disse ansøgninger opnår støtte i forbindelse med en af ansøgningsrunderne til det statslige program.

       

      Beslutningspunkt

      Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum godkender

       

       

      Bilag

      a) Notat. Vækstforums indsats for Brugerdreven Innovation 2008

       

      17. INVITATION TIL STIFTENDE MØDE I VESTDANSK INVESTERINGSFREMME

      Sagsfremstilling

      Der er kommet invitation til stiftende møde i Vestdansk Investeringsfremme onsdag den 28. november 2007 på Hotel Legoland i Billund. Af foreningens vedtægter fremgår, at repræsentantskabet består af formandskaberne fra de tre vestdanske vækstfora.

      Tidspunktet for mødet er konflikt med mødet i vækstforum, der finder sted i Vejle fra kl. 15-17. Formandskabet skal derfor træffe beslutning om deltagelse i det stiftende møde i Vestdansk Investeringsfremme

       

      Beslutningspunkt

      Det indstilles,

       

       

      Bilag

      a) Invitation: Stiftende møde i Foreningen Vestdansk Investeringsfremme

       

      ORIENTERING

      18. OPFØLGNING PÅ PARTNERSKABSAFTALEN

      Sagsfremstilling

      Da formandskabet i juni indgik partnerskabsaftalen med regeringen aftaltes det med vicestatsministeren, at opfølgningen på aftalerne skal ske i dialog mellem det regionale og det statslige niveau og at opfølgningen skal udgøre grundlaget for de årlige drøftelser mellem regeringen og vækstforum om realisering af mål og indsatser i aftalerne. Økonomi- og Erhvervsministeriet, der koordinerer de øvrige ministerier, har for at lette kontakten mellem det regionale niveau og det enkelte ministerium bedt om en liste over kontaktpersoner. Region Syddanmark har ultimo september indsendt en liste over kontaktpersoner og afventer tilsvarende fra de øvrige ministeriers side. I forlængelse af partnerskabsaftalen er det vigtigt at etablere et let tilgængeligt system, der både kan fremme projektudviklingen, samarbejdet og overvåge gennemførelsen.

      Partnerskabsaftalen indeholder 8 indsatsområder og 35 initiativer. Hensigten er at gennemføre disse 35 initiativer over en periode på 2½ år, og således nå en opfyldelse af de mål, som er opstillet for de fleste af indsatsområderne. De 35 initiativer er aktiviteter, som Vækstforum i større eller mindre grad ville have taget initiativ til/støttet under alle omstændigheder, da de ligger inden for det syddanske Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi. For at få igangsat processen blandt de regionale aktør som direkte eller indirekte er del af partnerskabet i Vækstforum har sekretariatsgruppen i første omgang for hvert initiativ identificeret de væsentligste aktører for virkeliggørelsen af partnerskabsaftalen.

       

      Beslutningspunkt

      Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

       

       

      Bilag

      a) Oversigtskema med væsentlige regionale aktører for partnerskabsaftalens udmøntning

       

      19. INVITATION TIL MØDE MED BESTYRELSEN FOR RÅDET FOR TEKNOLOGI OG INNOVATION (RTI)

      Sagsfremstilling

      Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) og Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI) har inviteret formandskaberne for de danske vækstfora til møde den 13. december 2007. 

      Rådet for Teknologi og Innovation skal styrke den fremtidige vækst og innovation i erhvervslivet gennem teknologi- og innovationspolitiske initiativer, og rådets arbejde består af to dele. Den ene er at rådgive videnskabsministeren om teknologi- og innovationspolitik, mens den anden er at administrere de initiativer, som henlægges til rådet af ministeren.

      På mødet med formandskaberne ønsker RTI og FI bl.a. at drøfte udmøntningen af partnerskabsaftalerne vedrørende innovation og formandskabet bør udnytte muligheden for at præsentere regionale forslag til RTI’s fremtidige indsats. 

      Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

       

       

      Bilag

      a) Invitation til formandskabet fra bestyrelsen for Rådet for Teknologi og Innovation

       

      20. STATUSNOTAT PÅ HANDLINGSPLANENS 17 INITIATIVER

      Sagsfremstilling

      Notatet giver overblik over handlingsplanens udmøntning

       

      Bilag

      a) Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer

       

      21. ORIENTERING OM UDPEGNING AF ET MEDLEM TIL EN FISKERI-LAG

      Sagsfremstilling

      På Regionsrådets møde den 5. november 2007 blev der udpeget følgende medlemmer til lokale aktionsgrupper (LAG) på fiskeriområdet ihhv. Vestjylland og på Fyn; XX og YY.

       

      Beslutningspunkt

      Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum

       

       

      22. ØKONOMIOVERSIGT

      Beslutningspunkt

      Det indstilles, at Formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum

       

       

      Midler som Vækstforum har indstillingsret til:

      Pr. 1.1.2007

      Pr. 11.11.2007

      Efter Vækstforums

      møde

      Erhvervsudviklingsmidler

      80.000.000 kr.

      44.782.230 kr.

       41.827.230 kr.

      EU-midler

      102.000.000 kr.

      76.877.500 kr.

       55.868.010 kr.

      Oversigten viser hvor mange midler Vækstforum har indstillingsret til. Det bemærkes, at de forudsatte EU-midler som blev reserveret til klyngerne på mødet den 14. juni endnu ikke udløst, men trukket i denne oversigt.

       

      23. BESLUTNINGSREFERAT FRA DET SENESTE MØDE I DANMARKS VÆKSTRÅD

      Sagsfremstilling

      Beslutningsreferatet fra det seneste møde i Danmarks Vækstråd, den 25. september 2007 er vedlagt. Formanden for det syddanske Vækstforum gav på mødet en kort status for implementeringen af den regionale erhvervsstrategi, mens temaet for mødet var energi, herunder realisering af det erhvervspolitiske potentiale inden for energieffektive løsninger.

      Formandskabet indstiller til Vækstforum,

       

       

      Bilag

      a) Beslutningsreferatet fra det seneste møde i Danmarks Vækstråd

       

      24. MEDDELELSER

      - Orientering om Regionalfondens restmidler

      - Initiativ nr. 16: flere spin-off virksomheder

      Der er ikke indkommet nogen ansøgninger til Flere spin-off virksomheder.

       

      25. EVT.

      • effektiv pleje
       • drøfter og godkender de 5 forretningsområder med henblik på forelæggelse i Vækstforum d. 28. november 2007, og
       • godkender at sekretariatet udarbejder ansøgningsmateriale på baggrund af de fem forretningsområder. 
       • at Vækstforum godkender det nye initiativ 12a., som en tilføjelse til Vækstforums handlingsplan.
       • at Vækstforum godkender, at der indkaldes ansøgninger på grundlag af kriterierne i det vedlagte notat med henblik på udvikling og igangsættelse af projekter, der første gang kan behandles på Vækstforums møde den 10. marts 2008 og
       • at Vækstforum godkender, at sekretariatet lader udarbejde et forslag til en presseevent, der kan profilere de syddanske initiativer.
       • tager vedlagte sagsfremstilling til efterretning.
       • at Vækstforum godkender, at indsatsen vedr. iværksætterkultur i uddannelsessystemet gennemføres som anført i vedlagte notat, og at ansøgningsrunden igangsættes
       • at Vækstforum godkender, at indsatsen gennemføres som en koordineret indsats, der styres af én operatør, og
       • at Vækstforum godkender, at den nærmere udarbejdelse af ansøgningsmaterialet overlades til sekretariatet.
       • tager de vedlagte sagsfremstillinger til efterretning.
       • tager vedlagte sagsfremstillinger til efterretning
        • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at støtte ansøgningen med i alt 3.950.000 kr. fordelt med 1.000.000 kr. fra Den Europæiske Socialfond og 2.950.000 kr. fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og
        • at Vækstforum indstiller til Regionsrådet at ansøgningen støttes med i alt 1.975.000 kr. fordelt på medfinansiering af socialfondsdelen med 500.000 kr. og regionalfondsdelen med 1.475.000 kr.
       • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen at støtte ansøgningen med de ansøgte 577.400 kr. fra Regionalfonden.
       • Sagsfremstilling
        • tager kortlægningen – som beskrevet i vedlagte notat - til efterretning, og
        • godkender, at der med udgangspunkt i vedlagte notat om kortlægningen, udarbejdes ansøgningsmateriale til forelæggelse i Formandskabet på mødet primo 2008.
        • godkender forslag til ansøgningsmateriale, , og at dette ikke forelægges Vækstforum.
        • Ansøgningsmateriale til Initiativ 11 Regionale viden- og kompetencecentre - Projektbeskrivelse
        • Initiativ 11 - Ansøgningsvejledning
         • at Vækstforumsekretariatet frem til januar vurderer og formulerer konkrete forslag til initiativer med udgangspunkt specielt i de problemer og ideer, der er fremført fra virksomhederne. Dette vil ske i fortsat dialog med udbydersiden fra interviewrunden
         • at såvel udfordringer for den generelle erhvervsservice og de mindre virksomheder som udfordringer for den mere specialiserede teknologiservice og primært de større virksomheder skal adresseres i denne vurdering
         • at der udarbejdes en opgavebeskrivelse for afdækning af mulighederne for mere langsigtede og ambitiøse forbedringer i Syddanmarks indsats for teknologianvendelse med inspiration fra udenlandske cases
         • at konkrete forslag til handling, jf. ovennævnte 3 punkter, forelægges på Vækstforums møde 10. marts 2008, og
         • at sagen ikke forelægges Vækstforum
         • at Vækstforum tager referatet fra mødet i Danmarks Vækstråd til efterretning
       • Sagsfremstilling
        • tager kortlægningen – som beskrevet i vedlagte notat - til efterretning, og
        • godkender, at der med udgangspunkt i vedlagte notat om kortlægningen, udarbejdes ansøgningsmateriale til forelæggelse i Formandskabet på mødet primo 2008.
        • godkender forslag til ansøgningsmateriale, , og at dette ikke forelægges Vækstforum.
        • Ansøgningsmateriale til Initiativ 11 Regionale viden- og kompetencecentre - Projektbeskrivelse
        • Initiativ 11 - Ansøgningsvejledning
         • at Vækstforumsekretariatet frem til januar vurderer og formulerer konkrete forslag til initiativer med udgangspunkt specielt i de problemer og ideer, der er fremført fra virksomhederne. Dette vil ske i fortsat dialog med udbydersiden fra interviewrunden
         • at såvel udfordringer for den generelle erhvervsservice og de mindre virksomheder som udfordringer for den mere specialiserede teknologiservice og primært de større virksomheder skal adresseres i denne vurdering
         • at der udarbejdes en opgavebeskrivelse for afdækning af mulighederne for mere langsigtede og ambitiøse forbedringer i Syddanmarks indsats for teknologianvendelse med inspiration fra udenlandske cases
         • at konkrete forslag til handling, jf. ovennævnte 3 punkter, forelægges på Vækstforums møde 10. marts 2008, og
         • at sagen ikke forelægges Vækstforum
         • at Vækstforum tager referatet fra mødet i Danmarks Vækstråd til efterretning
      • effektiv pleje
       • drøfter og godkender de 5 forretningsområder med henblik på forelæggelse i Vækstforum d. 28. november 2007, og
       • godkender at sekretariatet udarbejder ansøgningsmateriale på baggrund af de fem forretningsområder. 
       • at Vækstforum godkender det nye initiativ 12a., som en tilføjelse til Vækstforums handlingsplan.
       • at Vækstforum godkender, at der indkaldes ansøgninger på grundlag af kriterierne i det vedlagte notat med henblik på udvikling og igangsættelse af projekter, der første gang kan behandles på Vækstforums møde den 10. marts 2008 og
       • at Vækstforum godkender, at sekretariatet lader udarbejde et forslag til en presseevent, der kan profilere de syddanske initiativer.
       • tager vedlagte sagsfremstilling til efterretning.
       • at Vækstforum godkender, at indsatsen vedr. iværksætterkultur i uddannelsessystemet gennemføres som anført i vedlagte notat, og at ansøgningsrunden igangsættes
       • at Vækstforum godkender, at indsatsen gennemføres som en koordineret indsats, der styres af én operatør, og
       • at Vækstforum godkender, at den nærmere udarbejdelse af ansøgningsmaterialet overlades til sekretariatet.
       • tager de vedlagte sagsfremstillinger til efterretning.
       • tager vedlagte sagsfremstillinger til efterretning
        • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at støtte ansøgningen med i alt 3.950.000 kr. fordelt med 1.000.000 kr. fra Den Europæiske Socialfond og 2.950.000 kr. fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og
        • at Vækstforum indstiller til Regionsrådet at ansøgningen støttes med i alt 1.975.000 kr. fordelt på medfinansiering af socialfondsdelen med 500.000 kr. og regionalfondsdelen med 1.475.000 kr.
       • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen at støtte ansøgningen med de ansøgte 577.400 kr. fra Regionalfonden.
       • Sagsfremstilling
        • tager kortlægningen – som beskrevet i vedlagte notat - til efterretning, og
        • godkender, at der med udgangspunkt i vedlagte notat om kortlægningen, udarbejdes ansøgningsmateriale til forelæggelse i Formandskabet på mødet primo 2008.
        • godkender forslag til ansøgningsmateriale, , og at dette ikke forelægges Vækstforum.
        • Ansøgningsmateriale til Initiativ 11 Regionale viden- og kompetencecentre - Projektbeskrivelse
        • Initiativ 11 - Ansøgningsvejledning
         • at Vækstforumsekretariatet frem til januar vurderer og formulerer konkrete forslag til initiativer med udgangspunkt specielt i de problemer og ideer, der er fremført fra virksomhederne. Dette vil ske i fortsat dialog med udbydersiden fra interviewrunden
         • at såvel udfordringer for den generelle erhvervsservice og de mindre virksomheder som udfordringer for den mere specialiserede teknologiservice og primært de større virksomheder skal adresseres i denne vurdering
         • at der udarbejdes en opgavebeskrivelse for afdækning af mulighederne for mere langsigtede og ambitiøse forbedringer i Syddanmarks indsats for teknologianvendelse med inspiration fra udenlandske cases
         • at konkrete forslag til handling, jf. ovennævnte 3 punkter, forelægges på Vækstforums møde 10. marts 2008, og
         • at sagen ikke forelægges Vækstforum
         • at Vækstforum tager referatet fra mødet i Danmarks Vækstråd til efterretning
       • Sagsfremstilling
        • tager kortlægningen – som beskrevet i vedlagte notat - til efterretning, og
        • godkender, at der med udgangspunkt i vedlagte notat om kortlægningen, udarbejdes ansøgningsmateriale til forelæggelse i Formandskabet på mødet primo 2008.
        • godkender forslag til ansøgningsmateriale, , og at dette ikke forelægges Vækstforum.
        • Ansøgningsmateriale til Initiativ 11 Regionale viden- og kompetencecentre - Projektbeskrivelse
        • Initiativ 11 - Ansøgningsvejledning
         • at Vækstforumsekretariatet frem til januar vurderer og formulerer konkrete forslag til initiativer med udgangspunkt specielt i de problemer og ideer, der er fremført fra virksomhederne. Dette vil ske i fortsat dialog med udbydersiden fra interviewrunden
         • at såvel udfordringer for den generelle erhvervsservice og de mindre virksomheder som udfordringer for den mere specialiserede teknologiservice og primært de større virksomheder skal adresseres i denne vurdering
         • at der udarbejdes en opgavebeskrivelse for afdækning af mulighederne for mere langsigtede og ambitiøse forbedringer i Syddanmarks indsats for teknologianvendelse med inspiration fra udenlandske cases
         • at konkrete forslag til handling, jf. ovennævnte 3 punkter, forelægges på Vækstforums møde 10. marts 2008, og
         • at sagen ikke forelægges Vækstforum
         • at Vækstforum tager referatet fra mødet i Danmarks Vækstråd til efterretning
 • Udkast til vedtægter EFTERSENDES
  • godkender ansøgningsmaterialet, og at dette ikke forelægges Vækstforum.
  • sunde fødevarer
   • vejledning/forebyggelse
    • effektiv behandling
     • nye hjælpemidler

      I bilaget indgår der anbefalinger til, hvad Vækstforum bør støtte inden for hvert forretningsområde.

       

      Beslutningspunkt

      Det indstilles, at formandskabet

       

       

      Bilag

      a) Notat – Det sunde liv

       

      5. INITIATIV 12A: INTELLIGENT OG EFFEKTIV ENERGIUDNYTTELSE

      Sagsfremstilling

      Med udgangspunkt i de syddanske erhvervsmæssige styrker på energiområdet og de nye behov og muligheder på området foreslås en nyt initiativ: Intelligent og effektiv energiudnyttelse – initiativ 12a. Indsatsen vil styrke innovation, teknologianvendelse og intelligent metodeanvendelse i energiudnyttelsen og bidrage til øget bæredygtighed. Der vedlægges et notat om indholdet af indsatsen og dennes sammenhæng med Vækstforums strategi og handlingsplan.

       

      Beslutningspunkt

      Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

       

       

      Bilag

      a) Notat om Intelligent og Effektiv Energiudnyttelse som nyt initiativ i Vækstforums handlingsplan.

       

      6. INITIATIV 15: VÆKSTIVÆRKSÆTTERE INDEN FOR KLYNGERNE

      Sagsfremstilling

      Der er indkommet 1 ansøgning til Vækstiværksættere inden for klyngerne. Sekretariatsgruppen har foretaget en kvalitetsvurdering af ansøgningen og inddelt den i kategorien A, B eller C.

       

      Beslutningspunkt

      Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

       

       

      Bilag

      a) Sagsfremstilling

       

      7. INITIATIV 17: IVÆRKSÆTTERI. ANSØGNINGSMATERIALE VEDR. IVÆRKSÆTTERKULTUR I UDDANNELSESSYSTEMET

      Sagsfremstilling

      Ifølge handlingsplanen for 2007-2008 ønsker Vækstforum at styrke iværksætterkulturen på tværs af hele uddannelsessystemet i Region Syddanmark.

      På baggrund af en kortlægning af eksisterende aktører og aktiviteter på området, anbefales det, at der sker en koordineret indsats, der styres af én operatør. Der lægges op til, at indsatsen gennemføres i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, erhvervslivet og andre centrale aktører.

      Der har været afholdt et fokusmøde med de væsentligste interessenter på området, hvor resultaterne af kortlægningen blev drøftet, og hvor deltagerne gav deres bud på, hvad der skal til for at styrke iværksætterkulturen i uddannelsessystemet i regionen.

       

      Beslutningspunkt

      Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

       

       

      Bilag

      a) Notat. Vækstforums indsats for at styrke iværksætterkulturen i uddannelsessystemet.

       

      8. INITIATIV 1 OG 2: SYDDANSKE STYRKEPOSITIONER OG SPIRENDE KLYNGER - BEHANDLING AF INDKOMNE ANSØGNINGER INDEN FOR ÅBNE INITIATIVER

      Sagsfremstilling

      Der er indkommet 3 ansøgninger til Syddanske styrkepositioner og Spirende klynger. Sekretariatsgruppen har med bistand fra eksterne eksperter foretaget en kvalitetsvurdering af ansøgningerne og inddelt dem i kategorierne A, B eller C.

       

      Beslutningspunkt

      Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

       

       

      Bilag

      a) 3 sagsfremstillinger

       

      9. INITIATIV 9A, ANSØGNINGER VEDR. FLERE UNGE GENNEMFØRER EN UNGDOMSUDDANNELSE, ØGET OPKVALIFICERING AF DEN KORTUDDANNEDE DEL AF ARBEJDSSTYRKEN SAMT ETABLERING AF "FLERE OG BEDRE JOB" - BEHANDLING AF INDKOMNE ANSØGNINGER INDEN FOR ÅBNE INITIATIVER

      Sagsfremstilling

      Der er indkommet 6 ansøgninger. Sekretariatsgruppen har foretaget en kvalitetsvurdering af ansøgningerne og inddelt dem i kategorierne A, B eller C.

       

      Beslutningspunkt

      Det indstilles, at formandskabet med henblik på forelæggelse for Vækstforum,

       

       

      Bilag

      a) Notat om indstillinger vedr. ansøgninger indkommet til Initiativ 9A

      b) 6 sagsfremstillinger

       

      10. OPFØLGNING PÅ VÆKSTFORUMS JUNIMØDE 2007 VEDR. PLAST CENTER DANMARKs OG MEKATRONIKs KLYNGEANSØGNINGER

      Vedr. Plast Center Danmark

      Sagsfremstilling

      På Vækstforums møde den 14. juni 2007 besluttede Vækstforum at indstille Plast Center Danmarks Klyngeansøgning til en samlet EU Mål2 støtte på 3.950.000 kr. Den bevilgede støtte forudsattes søgt som EU Mål2 midler. Plast Center Danmark har nu har fremsendt ansøgningen på ny, hvori Vækstforums forudsætninger for støtten er indarbejdet.

      Det vurderes på den baggrund at ansøgningen indholdsmæssigt svarer til det, som Vækstforum besluttede at støtte på junimødet 2007.

      Som noget nyt i forhold til Vækstforums behandling af ansøgningen på junimødet 2007 søges der nu om regionale erhvervsudviklingsmidler, idet det har vist sig vanskeligere end først antaget, at få især de små men også de mellemstore virksomheder, som er involveret i de underliggende pilotprojekter, til at erlægge en 50 % medfinansiering.

       

      Beslutningspunkt

      Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

       

       

      Bilag

      a) Sagsfremstilling

      Vedr. Mekatronik

       

      Sagsfremstilling

      På mødet den 14. juni 2007 besluttede Vækstforum at afsætte en ramme på 600.000 kr. til Mekatronikklyngen til gennemførelse af projekter. Den bevilgede ramme blev forudsat søgt som EU Mål 2 midler. Mekatronikklyngen har nu fremsendt en ny ansøgning til Regionalfonden, hvori Vækstforums forudsætninger for støtten er indarbejdet.

      Det vurderes på den baggrund, at ansøgningen indholdsmæssigt svarer til det, som Vækstforum besluttede at støtte på mødet den 14. juni.

       

      Beslutningspunkt

      Det indstilles, at Formandskabet indstiller til Vækstforum,

       

       

      BILAG

       

       

      11. INITIATIV 6: KORTLÆGNING AF KREATIVE OG KOMMERCIELLE KOMPETENCER

      Sagsfremstilling

      Konsulentfirmaerne DAMVAD og Future Associates har, som led i den større kortlægning af oplevelsesøkonomien i Syddanmark, gennemført en kortlægning af kreative og kommercielle kompetencer.

       

      Beslutningspunkt

      Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum

       

       

      Bilag

      a) Notat: Kreative og kommercielle kompetencer

       

      12. INITIATIV 11: REGIONALE VIDEN- OG KOMPETENCE-CENTRE

      Sagsfremstilling

      Ifølge handlingsplanen 2007-2008 vil Vækstforum igangsætte aktiviteter, der styrker efter- og videreuddannelsesindsatsen på alle niveauer, bl.a. gennem regionale viden- og kompetencecentre. Indsatsen skal understøtte virksomhedernes behov. Man har derfor igangsat et kortlægningsarbejde af de eksisterende viden- og kompetencecentre i regionen. Resultatet af kortlægningen samt ansøgningsrammerne skal præsenteres for klyngevirksomhederne og videncentrene. Sekretariatet har lavet forslag til ansøgningsmateriale til projekter, der vil styrke efter- og videreuddannelsesindsatsen.

       

      Beslutningspunkt

      Det indstilles, at formandskabet

       

       

      Bilag

       

       

      13. INITIATIV 12: STATUS OG FORELØBIGE ANBEFALINGER PÅ TEKNOLOGIMATCH

      Sagsfremstilling

      Initiativet Teknologimatch skal fremme virksomhedernes teknologianvendelse. Teknologi skal i denne sammenhæng forstås meget bredt, idet det ikke blot handler om produktions- og forretningsunderstøttende teknologi, men også om viden og teknologi, som er integreret i produkter og services

      Vækstforumsekretariatet har gennemgået rapporter og gennemført en interviewrunde blandt virksomheder og udbydere af teknologisk service. Resultatet tyder på, at der er mulighed og behov for forskellige tiltag og forbedringer inden for det eksisterende erhvervsservicesystem. Der er mange parter, der skal arbejde sammen ved sådanne forbedringer, og det er derfor væsentligt, at der arbejdes videre med forslagene, således at Vækstforums initiativer formuleres præcist og adresseres korrekt i dialog med serviceudbyderne, så de kan bidrage til samarbejde, synergi og effektivitet.

       

      Beslutningspunkt

      Det indstilles, at formandskabet godkender,

       

       

      Bilag

       

       

      14. UDPEGNING AF NY OBSERVATØR TIL DET REGIONALE BESKÆFTIGELSESRÅD FOR REGION SYDDANMARK

      Sagsfremstilling

      Vækstforummedlem Grethe Johnsen bad på Vækstforums møde den 11. september 2007 om, at der udpeges en ny observatør til deltagelse i Beskæftigelsesrådet for Region Syddanmark i stedet for hende. Ønsket om at udtræde skal findes i det ekstraordinære arbejdspres, der er i restaurationsbranchen, samt de aktiviteter, der er fulgt med medlemskabet af Vækstforum og arbejdet med oplevelsesøkonomien.

       

      Beslutningspunkt

      Det indstilles, at Formandskabet indstiller til Vækstforum,

       

       

      15. INITIATIV 13: BRUGERDREVEN INNOVATION

      Sagsfremstilling

      Vækstforum har i elektronisk votering (afsluttet den 28. oktober 2007) besluttet at udvælge "Sunde måltider til sygehuspatienter" TCM Denmark Contracting som det regionale projekt under det statslige program for brugerdreven innovation 2007. Som varslet i sagsfremstillingen i den elektroniske votering fremlægges hermed den tilhørende Mål 2 ansøgning på 1.586.800 kr.

      Projektet vurderes at opfylde både de statslige og de regionale kriterier, hvor der bl.a. lægges vægt på udvikling af en brugerbaseret vinkel på innovation, udvikling af et metodisk grundlag og betydelige erhvervsmæssige perspektiver.

       

      Beslutningspunkt

      Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

       

       

      Bilag

      a) Sagsfremstilling

       

      16. INITIATIV 13: VÆKSTFORUMS INDSATS FOR BRUGERDREVEN INNOVATION 2008

      Sagsfremstilling

      Som i 2007 har Vækstforum i 2008 mulighed for at indsende et regionalt projekt til Statens program for brugerdreven innovation.

      I 2007 gennemførte Vækstforum en ansøgningsrunde for tre temaer: Sundhed, energi og miljø samt design. Det foreslås, at der i 2008 gennemføres en ansøgningsrunde for de samme tre temaer.

      Supplerende foreslås, at Vækstforum primo 2008 åbner mulighed for at medfinansiere andre ansøgninger til statens program for brugerdreven innovation end den regionale satsning – forudsat disse ansøgninger opnår støtte i forbindelse med en af ansøgningsrunderne til det statslige program.

       

      Beslutningspunkt

      Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum godkender

       

       

      Bilag

      a) Notat. Vækstforums indsats for Brugerdreven Innovation 2008

       

      17. INVITATION TIL STIFTENDE MØDE I VESTDANSK INVESTERINGSFREMME

      Sagsfremstilling

      Der er kommet invitation til stiftende møde i Vestdansk Investeringsfremme onsdag den 28. november 2007 på Hotel Legoland i Billund. Af foreningens vedtægter fremgår, at repræsentantskabet består af formandskaberne fra de tre vestdanske vækstfora.

      Tidspunktet for mødet er konflikt med mødet i vækstforum, der finder sted i Vejle fra kl. 15-17. Formandskabet skal derfor træffe beslutning om deltagelse i det stiftende møde i Vestdansk Investeringsfremme

       

      Beslutningspunkt

      Det indstilles,

       

       

      Bilag

      a) Invitation: Stiftende møde i Foreningen Vestdansk Investeringsfremme

       

      ORIENTERING

      18. OPFØLGNING PÅ PARTNERSKABSAFTALEN

      Sagsfremstilling

      Da formandskabet i juni indgik partnerskabsaftalen med regeringen aftaltes det med vicestatsministeren, at opfølgningen på aftalerne skal ske i dialog mellem det regionale og det statslige niveau og at opfølgningen skal udgøre grundlaget for de årlige drøftelser mellem regeringen og vækstforum om realisering af mål og indsatser i aftalerne. Økonomi- og Erhvervsministeriet, der koordinerer de øvrige ministerier, har for at lette kontakten mellem det regionale niveau og det enkelte ministerium bedt om en liste over kontaktpersoner. Region Syddanmark har ultimo september indsendt en liste over kontaktpersoner og afventer tilsvarende fra de øvrige ministeriers side. I forlængelse af partnerskabsaftalen er det vigtigt at etablere et let tilgængeligt system, der både kan fremme projektudviklingen, samarbejdet og overvåge gennemførelsen.

      Partnerskabsaftalen indeholder 8 indsatsområder og 35 initiativer. Hensigten er at gennemføre disse 35 initiativer over en periode på 2½ år, og således nå en opfyldelse af de mål, som er opstillet for de fleste af indsatsområderne. De 35 initiativer er aktiviteter, som Vækstforum i større eller mindre grad ville have taget initiativ til/støttet under alle omstændigheder, da de ligger inden for det syddanske Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi. For at få igangsat processen blandt de regionale aktør som direkte eller indirekte er del af partnerskabet i Vækstforum har sekretariatsgruppen i første omgang for hvert initiativ identificeret de væsentligste aktører for virkeliggørelsen af partnerskabsaftalen.

       

      Beslutningspunkt

      Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

       

       

      Bilag

      a) Oversigtskema med væsentlige regionale aktører for partnerskabsaftalens udmøntning

       

      19. INVITATION TIL MØDE MED BESTYRELSEN FOR RÅDET FOR TEKNOLOGI OG INNOVATION (RTI)

      Sagsfremstilling

      Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) og Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI) har inviteret formandskaberne for de danske vækstfora til møde den 13. december 2007. 

      Rådet for Teknologi og Innovation skal styrke den fremtidige vækst og innovation i erhvervslivet gennem teknologi- og innovationspolitiske initiativer, og rådets arbejde består af to dele. Den ene er at rådgive videnskabsministeren om teknologi- og innovationspolitik, mens den anden er at administrere de initiativer, som henlægges til rådet af ministeren.

      På mødet med formandskaberne ønsker RTI og FI bl.a. at drøfte udmøntningen af partnerskabsaftalerne vedrørende innovation og formandskabet bør udnytte muligheden for at præsentere regionale forslag til RTI’s fremtidige indsats. 

      Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum,

       

       

      Bilag

      a) Invitation til formandskabet fra bestyrelsen for Rådet for Teknologi og Innovation

       

      20. STATUSNOTAT PÅ HANDLINGSPLANENS 17 INITIATIVER

      Sagsfremstilling

      Notatet giver overblik over handlingsplanens udmøntning

       

      Bilag

      a) Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer

       

      21. ORIENTERING OM UDPEGNING AF ET MEDLEM TIL EN FISKERI-LAG

      Sagsfremstilling

      På Regionsrådets møde den 5. november 2007 blev der udpeget følgende medlemmer til lokale aktionsgrupper (LAG) på fiskeriområdet ihhv. Vestjylland og på Fyn; XX og YY.

       

      Beslutningspunkt

      Det indstilles, at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum

       

       

      22. ØKONOMIOVERSIGT

      Beslutningspunkt

      Det indstilles, at Formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum

       

       

      Midler som Vækstforum har indstillingsret til:

      Pr. 1.1.2007

      Pr. 11.11.2007

      Efter Vækstforums

      møde

      Erhvervsudviklingsmidler

      80.000.000 kr.

      44.782.230 kr.

       41.827.230 kr.

      EU-midler

      102.000.000 kr.

      76.877.500 kr.

       55.868.010 kr.

      Oversigten viser hvor mange midler Vækstforum har indstillingsret til. Det bemærkes, at de forudsatte EU-midler som blev reserveret til klyngerne på mødet den 14. juni endnu ikke udløst, men trukket i denne oversigt.

       

      23. BESLUTNINGSREFERAT FRA DET SENESTE MØDE I DANMARKS VÆKSTRÅD

      Sagsfremstilling

      Beslutningsreferatet fra det seneste møde i Danmarks Vækstråd, den 25. september 2007 er vedlagt. Formanden for det syddanske Vækstforum gav på mødet en kort status for implementeringen af den regionale erhvervsstrategi, mens temaet for mødet var energi, herunder realisering af det erhvervspolitiske potentiale inden for energieffektive løsninger.

      Formandskabet indstiller til Vækstforum,

       

       

      Bilag

      a) Beslutningsreferatet fra det seneste møde i Danmarks Vækstråd

       

      24. MEDDELELSER

      - Orientering om Regionalfondens restmidler

      - Initiativ nr. 16: flere spin-off virksomheder

      Der er ikke indkommet nogen ansøgninger til Flere spin-off virksomheder.

       

      25. EVT.

      • effektiv pleje
       • drøfter og godkender de 5 forretningsområder med henblik på forelæggelse i Vækstforum d. 28. november 2007, og
       • godkender at sekretariatet udarbejder ansøgningsmateriale på baggrund af de fem forretningsområder. 
       • at Vækstforum godkender det nye initiativ 12a., som en tilføjelse til Vækstforums handlingsplan.
       • at Vækstforum godkender, at der indkaldes ansøgninger på grundlag af kriterierne i det vedlagte notat med henblik på udvikling og igangsættelse af projekter, der første gang kan behandles på Vækstforums møde den 10. marts 2008 og
       • at Vækstforum godkender, at sekretariatet lader udarbejde et forslag til en presseevent, der kan profilere de syddanske initiativer.
       • tager vedlagte sagsfremstilling til efterretning.
       • at Vækstforum godkender, at indsatsen vedr. iværksætterkultur i uddannelsessystemet gennemføres som anført i vedlagte notat, og at ansøgningsrunden igangsættes
       • at Vækstforum godkender, at indsatsen gennemføres som en koordineret indsats, der styres af én operatør, og
       • at Vækstforum godkender, at den nærmere udarbejdelse af ansøgningsmaterialet overlades til sekretariatet.
       • tager de vedlagte sagsfremstillinger til efterretning.
       • tager vedlagte sagsfremstillinger til efterretning
        • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at støtte ansøgningen med i alt 3.950.000 kr. fordelt med 1.000.000 kr. fra Den Europæiske Socialfond og 2.950.000 kr. fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og
        • at Vækstforum indstiller til Regionsrådet at ansøgningen støttes med i alt 1.975.000 kr. fordelt på medfinansiering af socialfondsdelen med 500.000 kr. og regionalfondsdelen med 1.475.000 kr.
       • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen at støtte ansøgningen med de ansøgte 577.400 kr. fra Regionalfonden.
       • Sagsfremstilling
        • tager kortlægningen – som beskrevet i vedlagte notat - til efterretning, og
        • godkender, at der med udgangspunkt i vedlagte notat om kortlægningen, udarbejdes ansøgningsmateriale til forelæggelse i Formandskabet på mødet primo 2008.
        • godkender forslag til ansøgningsmateriale, , og at dette ikke forelægges Vækstforum.
        • Ansøgningsmateriale til Initiativ 11 Regionale viden- og kompetencecentre - Projektbeskrivelse
        • Initiativ 11 - Ansøgningsvejledning
         • at Vækstforumsekretariatet frem til januar vurderer og formulerer konkrete forslag til initiativer med udgangspunkt specielt i de problemer og ideer, der er fremført fra virksomhederne. Dette vil ske i fortsat dialog med udbydersiden fra interviewrunden
         • at såvel udfordringer for den generelle erhvervsservice og de mindre virksomheder som udfordringer for den mere specialiserede teknologiservice og primært de større virksomheder skal adresseres i denne vurdering
         • at der udarbejdes en opgavebeskrivelse for afdækning af mulighederne for mere langsigtede og ambitiøse forbedringer i Syddanmarks indsats for teknologianvendelse med inspiration fra udenlandske cases
         • at konkrete forslag til handling, jf. ovennævnte 3 punkter, forelægges på Vækstforums møde 10. marts 2008, og
         • at sagen ikke forelægges Vækstforum
         • at Vækstforum tager referatet fra mødet i Danmarks Vækstråd til efterretning
       • Sagsfremstilling
        • tager kortlægningen – som beskrevet i vedlagte notat - til efterretning, og
        • godkender, at der med udgangspunkt i vedlagte notat om kortlægningen, udarbejdes ansøgningsmateriale til forelæggelse i Formandskabet på mødet primo 2008.
        • godkender forslag til ansøgningsmateriale, , og at dette ikke forelægges Vækstforum.
        • Ansøgningsmateriale til Initiativ 11 Regionale viden- og kompetencecentre - Projektbeskrivelse
        • Initiativ 11 - Ansøgningsvejledning
         • at Vækstforumsekretariatet frem til januar vurderer og formulerer konkrete forslag til initiativer med udgangspunkt specielt i de problemer og ideer, der er fremført fra virksomhederne. Dette vil ske i fortsat dialog med udbydersiden fra interviewrunden
         • at såvel udfordringer for den generelle erhvervsservice og de mindre virksomheder som udfordringer for den mere specialiserede teknologiservice og primært de større virksomheder skal adresseres i denne vurdering
         • at der udarbejdes en opgavebeskrivelse for afdækning af mulighederne for mere langsigtede og ambitiøse forbedringer i Syddanmarks indsats for teknologianvendelse med inspiration fra udenlandske cases
         • at konkrete forslag til handling, jf. ovennævnte 3 punkter, forelægges på Vækstforums møde 10. marts 2008, og
         • at sagen ikke forelægges Vækstforum
         • at Vækstforum tager referatet fra mødet i Danmarks Vækstråd til efterretning
      • effektiv pleje
       • drøfter og godkender de 5 forretningsområder med henblik på forelæggelse i Vækstforum d. 28. november 2007, og
       • godkender at sekretariatet udarbejder ansøgningsmateriale på baggrund af de fem forretningsområder. 
       • at Vækstforum godkender det nye initiativ 12a., som en tilføjelse til Vækstforums handlingsplan.
       • at Vækstforum godkender, at der indkaldes ansøgninger på grundlag af kriterierne i det vedlagte notat med henblik på udvikling og igangsættelse af projekter, der første gang kan behandles på Vækstforums møde den 10. marts 2008 og
       • at Vækstforum godkender, at sekretariatet lader udarbejde et forslag til en presseevent, der kan profilere de syddanske initiativer.
       • tager vedlagte sagsfremstilling til efterretning.
       • at Vækstforum godkender, at indsatsen vedr. iværksætterkultur i uddannelsessystemet gennemføres som anført i vedlagte notat, og at ansøgningsrunden igangsættes
       • at Vækstforum godkender, at indsatsen gennemføres som en koordineret indsats, der styres af én operatør, og
       • at Vækstforum godkender, at den nærmere udarbejdelse af ansøgningsmaterialet overlades til sekretariatet.
       • tager de vedlagte sagsfremstillinger til efterretning.
       • tager vedlagte sagsfremstillinger til efterretning
        • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at støtte ansøgningen med i alt 3.950.000 kr. fordelt med 1.000.000 kr. fra Den Europæiske Socialfond og 2.950.000 kr. fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og
        • at Vækstforum indstiller til Regionsrådet at ansøgningen støttes med i alt 1.975.000 kr. fordelt på medfinansiering af socialfondsdelen med 500.000 kr. og regionalfondsdelen med 1.475.000 kr.
       • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen at støtte ansøgningen med de ansøgte 577.400 kr. fra Regionalfonden.
       • Sagsfremstilling
        • tager kortlægningen – som beskrevet i vedlagte notat - til efterretning, og
        • godkender, at der med udgangspunkt i vedlagte notat om kortlægningen, udarbejdes ansøgningsmateriale til forelæggelse i Formandskabet på mødet primo 2008.
        • godkender forslag til ansøgningsmateriale, , og at dette ikke forelægges Vækstforum.
        • Ansøgningsmateriale til Initiativ 11 Regionale viden- og kompetencecentre - Projektbeskrivelse
        • Initiativ 11 - Ansøgningsvejledning
         • at Vækstforumsekretariatet frem til januar vurderer og formulerer konkrete forslag til initiativer med udgangspunkt specielt i de problemer og ideer, der er fremført fra virksomhederne. Dette vil ske i fortsat dialog med udbydersiden fra interviewrunden
         • at såvel udfordringer for den generelle erhvervsservice og de mindre virksomheder som udfordringer for den mere specialiserede teknologiservice og primært de større virksomheder skal adresseres i denne vurdering
         • at der udarbejdes en opgavebeskrivelse for afdækning af mulighederne for mere langsigtede og ambitiøse forbedringer i Syddanmarks indsats for teknologianvendelse med inspiration fra udenlandske cases
         • at konkrete forslag til handling, jf. ovennævnte 3 punkter, forelægges på Vækstforums møde 10. marts 2008, og
         • at sagen ikke forelægges Vækstforum
         • at Vækstforum tager referatet fra mødet i Danmarks Vækstråd til efterretning
       • Sagsfremstilling
        • tager kortlægningen – som beskrevet i vedlagte notat - til efterretning, og
        • godkender, at der med udgangspunkt i vedlagte notat om kortlægningen, udarbejdes ansøgningsmateriale til forelæggelse i Formandskabet på mødet primo 2008.
        • godkender forslag til ansøgningsmateriale, , og at dette ikke forelægges Vækstforum.
        • Ansøgningsmateriale til Initiativ 11 Regionale viden- og kompetencecentre - Projektbeskrivelse
        • Initiativ 11 - Ansøgningsvejledning
         • at Vækstforumsekretariatet frem til januar vurderer og formulerer konkrete forslag til initiativer med udgangspunkt specielt i de problemer og ideer, der er fremført fra virksomhederne. Dette vil ske i fortsat dialog med udbydersiden fra interviewrunden
         • at såvel udfordringer for den generelle erhvervsservice og de mindre virksomheder som udfordringer for den mere specialiserede teknologiservice og primært de større virksomheder skal adresseres i denne vurdering
         • at der udarbejdes en opgavebeskrivelse for afdækning af mulighederne for mere langsigtede og ambitiøse forbedringer i Syddanmarks indsats for teknologianvendelse med inspiration fra udenlandske cases
         • at konkrete forslag til handling, jf. ovennævnte 3 punkter, forelægges på Vækstforums møde 10. marts 2008, og
         • at sagen ikke forelægges Vækstforum
         • at Vækstforum tager referatet fra mødet i Danmarks Vækstråd til efterretning

Siden er sidst opdateret 11-12-2014
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring