Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Referat 26-09-2007 - Regional erhvervspolitik

Referat

Møde i Særligt udvalg vedr. regional erhvervspolitik
26. september 2007 kl. 15:30

Mødested
Regionshuset i Vejle, Mødeværelse 3

Medlemmer
Karsten Uno Petersen, Preben Jensen, Willy Sahl, Julie Skovsby, Per A. Laursen, Carsten Abild, Jens Andersen, Kristian Grønbæk Andersen, Poul Sækmose.

Øvrige deltagere
Ebbe Jensen, Erik Ørskov, Anny Lund, Rune S. Mortensen, Ulrich Jensen og Jonas Svane Jakobsen

Dagsorden

 1. Fortsat drøftelse af trafik og infrastruktur.
 2. Drøftelse af Ungdomsuddannelsesrådets sammensætning m.n.
 3. Indledende drøftelse af handlingsplanen for den forberedende voksenundervisning.
 4. Drøftelserne af elementer i den regionale uddannelsesstrategi.
 5. Udtalelse til ansøgning fra VUC i Vejle og Kolding om udbud af 2-årigt hf.
 6. Tilskudsansøgning fra de nye voksenvejledningsnetværk.
 7. Henvendelse fra VUC FYN & Fyns Hf-kursus om kapacitetsproblemer.
 8. Status for udarbejdelse af oplæg til implementering af trepartsaftalerne i Region syddanmark.
 9. Orientering om arbejdet i Vækstforum.
 10. Næste Møde.
 11. Eventuelt.

1.      Fortsat drøftelse af trafik og infrastruktur

Sagsnr:

07/289

Sagsfremstilling

Der er for tiden stor fokus på transport og infrastruktur. Stigende trængselsproblemer på motorveje, især i Hovedstadsområdet og dele af Syddanmark, er én af årsagerne til dette. Et banenet, der på forskellig vis har vist sig sårbart, er en anden grund. Infrastrukturkommissionen har været en væsentlig årsag til, at der er dette fokus.

I Region Syddanmark har to forhold bidraget til at sætte dette tema på dagsordenen.

I den Regionale UdviklingsPlan har "sammenhæng og tilgængelighed" været et tema for dialog, og indgår også i de foreløbige overvejelser om den endelige Regionale UdviklingsPlan.

Regionsrådet havde på sit møde den 4. september en bred debat om transport. Mange synspunkter var fremme, men især fire stod stærkt:

 • Der skal gøres en fokuseret og massiv indsats for at øge antallet af passagerer i den kollektive trafik.
 • Der skal tages konkrete initiativer for at transporten bliver mere bæredygtig.
 • Regionsrådet ønsker at udvikle og styrke sin rolle i transportudviklingen.
 • Mere asfalt løser ikke problemerne på længere sigt – der skal tænkes i en bred vifte af løsninger.

De 22 kommuner har sammen med Region Syddanmark udfærdiget et indspil til Infrastrukturkommissionen hvor følgende hovedtemaer indgår:

 • Transportområdet skal være mere bæredygtigt.
 • Trængselsproblemerne skal løses, bl.a. ved at være opmærksom på forbedringer af alternative ruter.
 • Der skal være bedre sammenhæng, også internationalt. Mulighederne for skift mellem transportformer er et vigtigt område i den sammenhæng.

Kommende begivenheder
I den nærmeste fremtid vil der være en række væsentlige begivenheder, der skal indtænkes i regionsrådets måde at håndtere infrastruktur- og transportområdet på.

Infrastrukturkommissionen kommer efter planen med sine anbefalinger i slutningen af oktober. Kommissionens sidste møde er fastsat til 24. oktober. Allerede på Kommissionens midtvejskonference den 22. august løftedes sløret dog for seks hovedtemaer, der kan forventes slået an i de endelige anbefalinger.
Powerpointpræsentation fra midtvejskonfe-rencen vedlagt som bilag – yderligere materiale fra midtvejskonferencen kan findes på www.infrastrukturkommissionen.dk

De to trafikselskaber i Region Syddanmark vil meget snart påbegynde udarbejdelsen af den lovbestemte trafikplan. Dette arbejde vil såvel de berørte kommuner (under henholdsvis FynBus og Sydtrafiks områder), som regionen blive tæt inddraget i.

Region Midtjylland har sammen med bl.a. Region Nordjylland samt Århus og Københavns Kommuner taget initiativ til en Kattegatsbro-konference den 3. oktober. Hensigten er, angiveligt at lægge et politisk pres, til fordel for en opprioritering af en Kattegat-forbindelse. Region Syddanmark har sagt ja til at deltage, dog ikke som medarrangør.

Forslaget til den Regionale UdviklingsPlan skal vedtages i regionsrådet den 3. december. Det forventes at infrastruktur- og transporttemaet står centralt i dette forslag. Som en del af den Regionale UdviklingsPlan, skal der udarbejdes en redegørelse for sammenhængen mellem den ønskede udvikling, og statens og kommunernes planer for udvikling af infrastrukturen. Udarbejdelsen af denne redegørelse er igangsat.

Overvejelser om det kommende arbejde
Der er behov for et fælles, overordnet billede af hvordan passager- og godstransport ønskes tilrettelagt i Syddanmark. Et sådant billede kunne præsenteres i en masterplan, der tilvejebringes i et tæt samspil med de vigtigste syddanske aktører inden for infrastruktur og transport. Det vil være en ressourcetung og længerevarende opgave.

Den konkrete indsats i den nærmeste fremtid kunne fokuseres på tre opgavefelter. Der tegner sig nogle arbejdsopgaver, der er behov for at beskæftige sig med i den nærmeste fremtid. Dernæst er der behov for at udbygge dialogen med relevante syddanske aktører. Og endelig er der behov for at tilføre mere viden.

Aktuelle arbejdsopgaver

Der er dog allerede nu nogle delopgaver, der skal løses på relativt kort sigt – altså inden en samlet masterplan kan foreligge:

 1. Region Syddanmark skal i gang med at udfylde sin rolle som bestiller af regional, kollektiv trafik. Det vil være nødvendigt allerede i forbindelse med de snarlige kollektive trafikplaner, at regionen bliver i stand til at definere sine krav til trafikselskabernes ydelser.
 2. Det syddanske indspil til Infrastrukturkommissionen blev formuleret i fælles arbejdsgruppe, som det er aftalt bliver kaldt sammen igen, når Infrastrukturkommissionens anbefalinger foreligger. Arbejdsgruppen vil have til opgave at komme med et udspil til, hvordan Syddanmark kan forholde sig til kommissionens anbefalinger.
 3. Det bør overvejes om der – ud over hvad der følger af Infrastrukturkommissionens anbefalinger – er særlige delområder, hvor en hurtig indsats skønnes påkrævet. Det kunne f.eks. være i forhold til syddanske havne, set i forhold til en samlet dansk prioritering af godshavne, eller en indsats for at introducere alternative brændstoffer i Syddanmark.
 4. Region Syddanmark er medlem af både Nordsøkommissionen og Østersøkom-missionen, i begge tilfælde med henblik på bl.a. at deltage i transportgruppernes arbejde. Regionsrådsmedlem og formand for det særlige udvalg vedr. regional trafik og miljø, Poul Weber, er næstformand i Nordsøkommissionens transportgruppe.
  En væsentlig opgave i disse grupper over de kommende måneder, er at definere transportrelaterede projekter, der kan opnå støtte fra EU´s North Sea Region Programme og Baltic Sea Region Programme (Interreg IVB). Grupperne bruges også i udstrakt grad til partnersøgning.
  I de tidligere tværregionale Interreg-programmer, har der været en række projekter, der har beskæftiget sig med bæredygtig transport, international godstransport, kollektiv trafik m.m. Der ligger i øjeblikket et omfattende idékatalog under begge programmer, som grundlag for en bedømmelse af, hvor Region Syddanmark kunne have interesse i at indgå i specifikke projekter.

En forbedret dialog
I kontaktudvalget for Region Syddanmark, har det været drøftet at afholde en syddansk infrastrukturkonference. En sådan konference kunne bl.a. være det sted, hvor de første skitser til en fælles syddansk masterplan lægges frem.

Samtidig kunne den være det første skridt mod f.eks. etableringen af et "syddansk transportråd". Tidsmæssigt arbejdes der på, at konferencen afholdes i november måned.

Der vedlægges forslag til indhold (i visse tilfælde med forslag til indlægsholdere) for en infrastrukturkonference.

Senere i forløbet kunne f.eks. fyraftensmøder være en måde at få belyst fagligt specifikke forhold, hvor relevante samarbejdspartnere samtidig inddrages.

Etableres der et syddansk transportråd, vil det være naturligt, at den tværgående dialog i Syddanmark på længere sigt tilrettelægges af dette råd.

Der er i forhold til Schleswig-Holstein indgået en samarbejdsaftale, hvori infrastrukturforhold og udarbejdelse af en fælles masterplan indgår.

Mere viden om infrastruktur og transport
Betingelsen for at være dagsordenssættende på infrastruktur- og transportområdet er, at der i Region Syddanmark opbygges et stærkt, fagligt miljø, både på det politiske og administrative felt.

En vidensopbygning kan ske gennem deltagelse i relevante konferencer, f.eks. i TransportØkonomisk Forening (TØF), Nordisk Transportpolitisk Netværk (NTN) og nogle af de seminarer o. lign. som arrangeres i og omkring Nordsøkommissionens og Østersøkommissionens transportgrupper.

Det er endvidere aftalt, at der arrangeres en studietur til Västra Götaland, primært for at lære af svenskernes erfaringer som bestiller af kollektiv trafik i en organisering, der på mange punkter ligner den nye danske model.

Der vil også være behov for en øget analyseindsats til en forbedret forståelse af, hvordan transporten fungerer i Syddanmark, og f.eks. hvor god tilgængeligheden er i regionens forskellige dele.

Der bør derfor med analyseteamet i Regional Udvikling aftales et program for relevante analyser på infrastruktur- og transportområdet.  

Indstilling

Det indstilles:

 • At det særlige udvalg anbefaler at arbejdet med en overordnet masterplan igangsættes.
 • At det særlige udvalg på baggrund af en fortsat drøftelse af infrastruktur- og transportområdet peger på de to-tre mest påtrængende emner, der ønskes arbejdet med i den nærmeste fremtid.
 • At der afholdes et fællesmøde mellem de to særlige udvalg vedr. regional trafik og regional erhvervspolitik med henblik på at komme med et udspil om regionens rolle samt en fælles drøftelse af samarbejde og arbejdsdeling inden for infrastruktur og transport.

Udvalget

Erik Ørskov fra Region Syddanmarks afdeling for Regional udvikling gav en status på arbejdet med infrastruktur, samt en orientering om nogle konkrete temaer for det videre arbejde på området. Plancher vedlægges referatet.

Udvalget tiltrådte indstillingerne, og pegede på rigtigheden af en udbygning af eksisterende infrastruktur for bl.a. at sikre balance mellem en Fehmern-bælt-forbindelse og en evt. Kattegat-forbindelse, behovet for forbedring af den kollektive trafik i regionen, samt behovet for fokus på koblingen mellem erhvervsudvikling og infrastruktur i land- og byområder.

Bilag

2.      Drøftelse af Ungdomsuddannelsesrådets sammensætning m.n.

Sagsnr:

07/16500

Resumé

Det særlige udvalg afholdt den 4. september 2007 et møde med samtlige ungdomsuddannelsesinstitutioner for at få en dialog om eventuel nedsættelse af et ungdomsuddannelsesråd i Regions Syddanmark.

Drøftelserne havde også til formål at få tilkendegivelser på hvilke temaer institutionerne finder interessant at drøfte i et kommende ungdomsuddannelsesråd.

Mødet resulterede i en anbefaling om at etablere et Ungdomsuddannelsesråd for Region Syddanmark og Region Syddanmark blev bedt om at udarbejde forslag til kommissorium for rådets arbejde samt forslag til rådets sammensætning.

Sagsfremstilling

Forslaget har været udsendt til samtlige deltagere i konferencen med henblik på at indhente eventuelle bemærkninger til udkastet.
Følgende bemærkninger er modtaget:

 1. Fra Grindsted Husholdningsskole: husholdningsskolerne ønsker at blive repræsenteret i rådet, da de ofte er modtage elever stoppet på andre typer af ungdomsuddannelser, og deres erfaringer med frafald er anderledes end de øvrige skoletyper.
 2. Fra Varde Handelsskole: gøres der opmærksom på at når skolernes medarbejdere deltager i udviklingsarbejde, bør regionen frikøbe dem, og skal der laves forskningsprojekter, så bør  arbejdsdelingen være den, at rådet rådgiver og prioriterer – og regionen leverer finansieringen, alternativt søger fondsmidler hjem.
 3. Fra Esbjerg Handelsskole: forslag om at handelsskolerne bliver repræsenteret med 2 repræsentanter da de både udbyder hg og hh.
 4. Fra VUC Fredericia: forslag om at have fokus på er er forskelle på købstadsskoler og udkantskoler, således man sikrer en geografisk god dækning.

Ad 1.
Produktionsskolerne har samme funktion og skulle i givet fald også indgå, men foreløbig foreslås det, at kun de kompetencegivende ungdomsuddannelser får sæde i rådet.

Ad 3.
I givet fald gælder samme argumentation for de tekniske skoler, der har både EUD og htx.

Indstilling

Det indstilles:

 • At udvalget drøfter de indkomne bemærkninger, samt hvorledes Regionsrådet kan blive repræsenteret i et kommende Ungdomsuddannelsesråd.

Udvalget

Udvalget drøftede de indkomne bemærkninger fra ungdomsuddannelsesinstitutionerne, og anbefalede at Regionsrådet bliver repræsenteret via 2 medlemmer af det særlige udvalg vedr. regional erhvervspolitik i det kommende Ungdomsuddannelsesråd.

Udvalget foreslår, at Julie Skovsby og Carsten Abild bliver Regionsrådets repræsentanter i ungdomsuddannelsesrådet.

Udvalget anbefaler endvidere, at udpegningen sker for en 2-årig periode, hvorefter der foretages en evaluering.

Bilag

 

3.      Indledende drøftelse af handlingsplanen for den forberedende voksenundervisning

Sagsnr:

07/18043

Sagsfremstilling

VUC Sønderjylland har fremsendt handlingsplanen for den forberedende voksenundervisning (FVU) med henblik på indhentelse af Regionsrådets udtalelse.

Da det er den første plan, som Region Syddanmark har modtaget, ønskes en mere principiel drøftelse af de forhold, som Regionsrådet ønsker at kommentere.

Disse forhold kan f.eks. være følgende:

 1. Bidrager planen til at øge antallet af deltager i FVU undervisningen, dvs. opfyldelse af de nationale måltal?
 2. Er undervisningen tilrettelagt således, at den gennemføres der, hvor kursisterne efterspørger undervisningen?
 3. Er der etableret et samarbejde med andre aktører om FVU undervisningen?

Indstilling

Det indstilles:

 • At udvalget drøfter hvilke forhold, der kan ligge til grund for Regionsrådets udtalelser på området for den forberedende voksenundervisning.

Udvalget

Udvalget drøftede forholdene, og pegede særligt på vigtigheden af, at strukturen med decentrale tilbud bibeholdes.

Udvalget anbefaler, at regionens VUC´ere og det kommende Ungdomsuddannelsesråd indkaldes til indledende drøftelser af handlingsplanen for FVU.

Bilag

 

4.      Drøftelserne af elementer i den regionale uddannelsesstrategi.

Sagsnr:

07/18268

Resumé

I "Udkast til overordnet politisk vision og strategi for udviklingen i Syddanmark" er beskrevet vigtige udfordringer og pejlemærker inden for læring og viden. Denne del af strategien skal nu efter dialogprocessens afslutning udmøntes i en regional uddannelsesplan gældende for 2008-2009. 

Handlingsplanen skal beskrive på hvilken måde regionen ønsker at anvende de regionale uddannelsesmidler på, således at disse midler bidrager til realiseringen af den Regionale Udviklingsplans strategi inden for læring og viden. 

På mødet vil der blive givet en status på de foreløbige overvejelser omkring handlingsplanens indhold, med henblik på drøftelse i udvalget.   

Indstilling

Til drøftelse.

Udvalget

Merete Woltmann, fra Region Syddanmarks afdeling for regional udvikling, gav en kort orientering om administrationens arbejde med oplæg til den overordnede politiske vision og strategi for udviklingen indenfor læring og viden i regionen.

Udvalget drøftede i forlængelse heraf elementerne i den regionale uddannelsesstrategi.

Drøftelserne vil indgå i det videre arbejde med den regionale uddannelsesplan.

Udvalget pegede desuden på vigtigheden af at være i dialog med de centrale aktører på uddannelsesområdet, herunder det kommende Ungdomsuddannelsesråd.

 

5.      Udtalelse til ansøgning fra VUC i Vejle og Kolding om udbud af 2-årigt hf

Sagsnr:

07/2116

Resumé

I 2006 ansøgte VUC Kolding og Vejle undervisningsministeriet om godkendelse af udbud af den 2-årige hf. Undervisningsministeriet meddelte den 26. april 2006 VUC’erne, at de skulle indhente en udtalelse hos det daværende forberedelsesudvalg.

Forberedelsesudvalget blev bedt om at udtale sig om den stedlige placering af uddannelsesudbuddet. Forberedelsesudvalget kunne ikke tage stilling til en ansøgning, der måtte afvente oprettelsen af regionsrådet.

VUC’erne i Kolding og Vejle fremsendte den 19. april 2007 en fornyet ansøgning med redegørelse for deltagerprofilerne på hf i 2007.

Sagsfremstilling

VUC i Vejle og Kolding er de eneste voksenuddannelsesinstitutioner i Region Syddanmark, der kun har ret til at udbyde hf som enkeltfag. De øvrige VUC´er i Region syddanmark har tidligere ansøgt og fået godkendelse af at kunne udbyde 2-årigt hf-kursus.

Regionsrådets udtalelse til de to ansøgninger skal være fremsendt primo november måned med henblik på Undervisningsministeriets stillingtagen til uddannelsesudbuddet for 2008/09.

Sekretariatet afholdt inden sommerferien et møde med rektorerne fra det forpligtende samarbejde i trekantområdet og VUC-forstanderne med henblik på en drøftelse af ansøgningerne fra VUC´erne. Resultatet af mødet blev, at rektorerne og hf-forstanderne ville drøfte en samarbejdsaftale omkring udbud af hf som enkeltfag på gymnasierne.

På baggrund af en sådan aftale ville det forpligtende samarbejde kunne støtte VUC´ernes ønske om at udbyde 2-årigt hf.

Til trods for at der endnu ikke er modtaget den ønskede udtalelse fra det forpligtende samarbejde forelægges ansøgningen nu for erhvervsudvalget.

Det er sekretariatets opfattelse, at alle VUC´erne i Region Syddanmark bør have en godkendelse til at udbyde 2-årigt hf, hvorved der tilvejebringes flest mulige adgangsveje til de mellemlange og videregående uddannelser.

Regionsrådet anbefaling kan medvirke til at nå regeringens mål om, at flere kan få en videregående uddannelse. Disse mål er fastsat i såvel Vækstforums erhvervsstrategi som i Partnerskabsaftalen med Regeringen.

Denne strategi og tilhørende mål indgår også i det foreliggende udkast til den Regionale Udviklingsplan.

Indstilling

Det indstilles:

 • At udvalget anbefaler, at Regionsrådet støtter de to VUC’ers ansøgninger om at blive godkendt til at udbyde 2-årigt hf.

Udvalget

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Ansøgningen blev udleveret og vedlægges referatet.

Bilag

 

6.      Tilskudsansøgning fra de nye voksenvejledningsnetværk

Sagsnr:

07/18214

Resumé

VUC Fredericia har på vegne af de 4 nye lokale voksenvejledningsnetværk i Region Syddanmark ansøgt om 190.000 kr i tilskud fra den regionale uddannelsespulje til udvikling af tværgående initiativer og samarbejder inden for disse netværk

Sagsfremstilling

Undervisningsministeriet har netop indkaldt ansøgninger til de nye Lokale Voksenvejledningsnetværk, som ønskes etableret som led i Voksenvejledningsreformen.

Fra Region Syddanmark er der indgivet 4 ansøgninger, som geografisk dækker de tidligere amter. Voksenvejledningsnetværkene omfatter samarbejde mellem alle de uddannelses-institutioner, som udbyder offentlige voksen- og efteruddannelser inden for AMU-området og VUC.

Derudover deltager kommunerne ved jobcentrene og den kommunale erhvervsservice samt de faglige organisationer på såvel A og B siden m.fl.

Der ansøges om 190.000 kr. til etablering af et samarbejde på tværs af regionen. Samarbejdet skal sikre, at de aktiviteter, der igangsættes via de nye lokale voksenvejledningsnetværk, sammentænkes med Vækstforums og Region Syddanmarks udviklingsmålsætninger.

De ansøgte midler skal anvendes til udvikling af en fælles samarbejdsstruktur, der sikrer optimal udveksling af erfaringer og ideer samt fremmer udvikling af tværgående udviklingsprojekter, der er nærmere beskrevet i ansøgningen.

Indstilling

 Det indstilles:
 • At udvalget over for regionsrådet anbefaler, at det ansøgte tilskud bevilges af midlerne afsat til udviklingsprojekter inden for uddannelsesområdet.

Udvalget

Udvalget tiltrådte indstillingen.

 

7.      Henvendelse fra VUC FYN & Fyns Hf-kursus om kapacitetsproblemer

Sagsnr:

07/2116

Resumé

VUC FYN & FYNs Hf-kursus har henvendt sig til udvalget vedr. Regional erhvervspolitik for at orientere om deres kapacitetsproblemer. 

Odense kommune har opsagt deres lejemål på Jernbanegade Skole og Holsedoreskolen til fraflytning 1. januar 2009. Derfor anmoder VUC om, at også deres kapacitetsproblemer indgår i de videre drøftelser sammen med kapacitetsproblemerne på gymnasieområdet.

Sagsfremstilling

VUC Fyn & Fyns Hf-kursus fremsendte den 7. september 2007 brev til Regionsrådet, hvori de anmoder om, at deres kapacitetsproblemer i Odense-området også inddrages i drøftelserne med Undervisningsministeriet, idet de har erfaret, at Regionsrådet har anmodet ministeren om en drøftelse af gymnasiernes kapacitetsproblemer for dette område.

VUC Fyn & Fyns Hf-kursus har en lejeaftale med Odense Kommune, der opsagt fra skoleåret 2008/2009. Der skal derfor inden for en meget kort tidshorisont tilvejebringes nye undervisningsfaciliteter for VUC i Odense-området.

Det foreslås, at Regionsrådet på baggrund af henvendelsen fra VUC Fyn & Fyns Hf-kursus tager initiativ til at indbyde repræsentanter fra Odense kommune, Undervisningsministeriet, gymnasierne i Odense-området, VUC Fyn & Fyns Hf-kursus, Syddansk Universitet og Erhvervsakademiet Lillebælt med henblik på at en drøftelse af muligheder for at få tilvejebragt en samlet generalplan for uddannelseskapaciteten i Odense-området.

Indstilling

Det indstilles:

 • At udvalget kvitterer for henvendelsen fra VUC FYN & FYN´s HF-kursus og oplyser i den forbindelse, at Region Syddanmark vil tage initiativ til afholdelse af et møde med de nævnte parter med henblik på at få afklaret, om der eventuelt er muligheder for at få tilvejebragt en samlet og mere varig løsning på udfordringerne vedrørende uddannelseskapaciteten i Odense-området.

Udvalget

Udvalget tiltrådte indstillingen og anmodede administrationen om at tage initiativ til et møde med parterne, med henblik på at få en varig løsning på udfordringerne vedr. uddannelseskapaciteten i Odense-området.

Brev fra undervisningsminister Bertel Haarder blev udleveret og vedlægges referatet.

Bilag

 

8.      Status for udarbejdelse af oplæg til implementering af trepartsaftalerne i Region syddanmark

Sagsnr:

07/11432

Resumé

Regionsrådet besluttede den 25. juni 2007, at det særlige udvalg for regional erhvervspolitik skal udarbejde et oplæg til implementering af trepartsaftalerne.

Sekretariatet har i den forbindelse været i kontakt med såvel formanden for kommunekontaktrådet, sundhedsdirektøren og HR afdelingen, med henblik på at få et overblik over de initiativer, som trepartsaftalen omfatter, samt hvilke initiativer, der arbejdes med i hvilke regi.

Derudover har der været kontakt til Danske Regioner, der oplyste at der pt. foregår drøftelser med finansministeriet om finansiering af de merudgifter, som er forbundet med implementeringen af trepartsaftalen.

Af tidsmæssige årsager, og på grund af de endnu uafklarede finansieringsforhold, har det ikke været muligt at udarbejde med det første udkast til implementeringsstrategi til mødet den 26. oktober

Indstilling

Til orientering

Udvalget

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

 

9.      Orientering om arbejdet i Vækstforum

Sagsnr:

07/18283

Sagsfremstilling

Vækstforum - orientering på møde i det særlige udvalg vedrørende regional erhvervspolitik og internationale relationer

Indholdet på Vækstforums møde d. 11. septembe 2007r, var bl.a. igangsættelse og opfølgning på en række af handlingsplanens 17 initiativer, samt behandling af ansøgninger til Socialfonden og Regionalfonden.  

To af handlingsplanens initiativer vedrørende oplevelsesøkonomi blev behandlet, idet to konsulentfirmaer har gennemført en kortlægning af nuværende og potentielle forretnings-områder indenfor oplevelsesøkonomien i Region Syddanmark.

Rapporten identificerer fem temaer – leg og kreativitet, en særlig natur, viden og læring, kulturhistoriens vingesus, det gode liv –, hvor regionen har særlige styrker og potentialer. Vækstforum vedtog at tilslutte sig kortlægningens fem temaer, som en overordnet ramme for det videre arbejde. Sagen drøftes igen på Vækstforums møde den 28. november 2007.

En ny enhedsorganisation for turismeindsatsen i Region Syddanmark er under dannelse. Det nye selskab skal under navnet Syddansk Turisme dække hele regionen, og det vil herunder optage to eksisterende selskaber Fonden Fyntour og RST (Vejle Amts Turistfond).

 Målsætningen er at etablere det som en erhvervsdrivende fond fra begyndelsen af 2008. Planen er at nedsætte en midlertidige bestyrelse til at forestå dannelsen - blandt andet udarbejde vedtægter, beslutte placering i regionen og ansætte en direktør for organisa-tionen. 

Den midlertidige bestyrelse kommer til at bestå af fem medlemmer: 2 erhvervsrepræsen-tanter, 1 fra VisitDenmark, 1 fra Kommunekontaktrådet i Syddanmark og 1 fra Region Syddanmark.

Vækstforums formandskab drøftede i ma,j behovet for at udvide muligheden for at støtte initiativer til opkvalificering og styrkelse af den kortuddannede del af arbejdsstyrken i Syddanmark.

På baggrund heraf, besluttede Vækstforum at godkende en formulering, der åbner op for denne mulighed – i praksis er der tale om et kort tillæg til handlingsplanen.

Ifølge handlingsplanen ønsker Vækstforum gennemført en samlet og koordineret syddansk akademikersatsning. Opgaven består af to elementer. Dels en indsats for at få flere uddannede akademikere ind i de mindre og mellemstore virksomheder, og dels en indsats for at få flere unge til at tage en lang videregående uddannelse. Vækstforum godkendte forslag til ansøgnings-materiale.

Ifølge handlingsplanen skal der etableres et fællessekretariat for potentielle klynger. Vækstforum godkendte et notat, som beskriver sekretariatets opgaver, organisering, økonomi samt etableringsprocessen, til brug for indkaldelse af interessetilkendegivelser.                               

På Vækstforummødet blev der også behandlet en række ansøgninger, bl.a. ansøgninger til handlingsplanens initiativ vedr. Netværk og Matchmaking, socialfondsansøgninger samt en regionalfondsansøgning. I lighed med tidligere ansøgningsrunder, havde sekretariatsgrup-pen foretaget en kvalitetsvurdering af ansøgningerne, og Vækstforum tiltrådte sekretariats-gruppens indstillinger om hhv. afslag og indstilling til bevilling i regionsrådet.  

Beslutningsreferatet fra Vækstforums møde d. 11. september kan læses i sin fulde længde på følgende link: http://vaekstforum.regionsyddanmark.dk/wm223176

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

 

10.    Næste Møde

Sagsnr:

07/11

Sagsfremstilling

Det foreslås, at næste møde i det særlige udvalg vedr. regional erhvervspolitik afholdes onsdag den 24.oktober 2007 kl. 15.30.

Mødet den 14. november 2007 afholdes kl. 14.30

Udvalget

Mødet onsdag den 24. oktober 2007 rykkes til tirsdag den 23. oktober 2007 kl. 15.30.

Der vil ske en nærmere afklaring vedrørende mødet i november.

 

11.    Eventuelt

Sagsnr:

07/11

Udvalget

Udvalget drøftede vigtigheden af, at fremtidige møder afholdes rundt omkring i regionen.

Udvalget gjorde opmærksom på, at når udvalgsstrukturen for 2008 er på plads, skal der snarest herefter tages stilling til mødestrukturen for 2008


Siden er sidst opdateret 28-11-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring