Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Beslutningsreferat d. 11. september 2007 (Vækstforum)

Beslutningsreferat fra

Møde i Vækstforum tirsdag den 11. september 2007

Sted:

Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle, mødelokale 4

Afbud:

Peter Zinck, Finn Brunse, Lisbeth Poulsen

Fra Vækstforum

deltog:

Derudover

deltog:

Tove Larsen, Jan Boye, Vagn Therkel Pedersen, Johnny Søtrup, C.C. Nielsen, Per Bødker Andersen, Grethe Johnsen, Henrik Styrup, Johanne Gregersen, Kurt Adamsen, Carl Holst, Karsten Uno Petersen, Gert Karkov, Tyge Skovgaard Christensen, Jens Oddershede, Hinrich Jürgensen, Hans Skjerning

Kjeld Zacho Jørgensen, Rune Stig Mortensen, Anne Porse Nielsen fra Future Associates (under behandlingen af dagordenspunkt 2) og Thomas Bugge Larsen (referent).

Afbud:

Peter Zinck, Finn Brunse, Lisbeth Poulsen, Ib Haahr, Hans Kirk

 

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden

2. Indsatsområde: Oplevelsesøkonomi - Udvikling af nye forretningsområder (initiativ 4) og Regionale oplevelsesøkonomiske fyrtårne (initiativ 7)

3. Indsatsområde: Menneskelige Ressourcer - Opkvalificering og styrkelse af den kortuddannede del af arbejdsstyrken (initiativ nr. 9a)

4. Indsatsområde: Forskning, innovation og nye teknologier - Ansøgninger til Netværk og Matchmaking (initiativ nr. 14)

5. Socialfondsansøgninger, bl.a. til prioriteten "udvidelse af arbejdsstyrken"

6. Køleklyngens ansøgning om EU Mål-2-midler

7. Indsatsområde: Det Regionale Klyngeprogram- Fællessekretariatet for potentielle klynger (initiativ nr. 3)

8. Indsatsområde: Menneskelige Ressourcer - Syddansk Akademikersatsning (initiativ nr. 9)

9. Delegation af bevillingskompetencen af midler til udvikling i landdistrikter og præcisering af kriterierne for bevilling

10. Resultatkontrakten vedr. Bruxellesforeningen

11. Udpegning af Regionsrådsmedlem til bestyrelsen for Center for Software Innovation (CSI)

12. Udpegning af et medlem af det syddanske Vækstforum til INTERREG- Udvalget

13. Indsatsområde: Det Sunde Liv (initiativ nr. 8)

ORIENTERING

14. Indsatsområde: Forskning, innovation og nye teknologier - Mundtlig orientering og foreløbig vurdering af indkomne ansøgninger til programmet for brugerdreven innovation (initiativ nr. 13)

15. Ansøgninger til konkurrenceudsatte midler af strukturfondsmidler

16. Regionalstøtteområder i perioden 2007-2013

17. Statusnotat på handlingsplanens 17 initiativer

18. Syddansk Turisme – status på arbejdsgruppens arbejde

20. Status på økonomien

21. Evt.

 

Dagsorden

 

1. Godkendelse af dagsorden

Carl Holst indledte mødet med at oplyse, at der var modtaget afbud fra Peter Zinck, Finn Brunse, Lisbeth Poulsen. Herudover ville Per Bødker Andersen blive forsinket til mødet. Carl Holst bød velkommen til konsulent Anna Porse Nielsen fra Future Associates, som indledte punkt 2 om Indsatsområde: Oplevelsesøkonomi Udvikling af nye forretningsområder (initiativ 4) og Regionale oplevelsesøkonomiske fyrtårne (initiativ 7)

Dagsordenen blev på denne baggrund godkendt.

 

2. Indsatsområde: Oplevelsesøkonomi - Udvikling af nye forretningsområder (initiativ 4) og Regionale oplevelsesøkonomiske fyrtårne (initiativ 7)

Konsulentfirmaerne Future Associates og DAMVAD har i et samarbejde udført en kortlægning af eksisterende og potentielle forretningsområder samt oplevelsesøkonomiske fyrtårne – materielle som immaterielle - inden for oplevelsesøkonomien i Region Syddanmark, som beskrevet i handlingsplanen. Rapporten identificerer fem overordnede temaer inden for hvilke regionen har sine styrker og sit potentiale, og udpeges forslag til casestudier til inspiration for det videre arbejde. I vedlagte notat redegøres for de fem temaer, kriterier og proces for ansøgningsrunde vedrørende oplevelsesøkonomiens forretningsområder, fyrtårne og casestudier.

Vækstforumsekretariatet udarbejder et fælles ansøgningsmateriale for de to initiativer på baggrund af de fem temaer, rapporterne og erfaringerne fra de udenlandske casestudier. Frem for afholdelse af den i handlingsplanen planlagte møderække med udviklingsgrupper afholdes i stedet ét informationsmøde til igangsættelse af ansøgningsrunden efter Vækstforums møde den 28. november 2007.

Formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum

 

 • tager kortlægningen til efterretning og udpeger de fem temaer som styrende for den kommende udarbejdelse af et fælles ansøgningsmateriale for ansøgninger under initiativerne 4 og 7.
 • godkender forslaget til seks casestudier af udenlandske oplevelsesfyrtårne
 • bemyndiger Vækstforumsekretariatet til at udarbejde ansøgningsmaterialet til forelæggelse på Vækstforums møde den 28. november 2007

 

Beslutning:

Indstillingen blev tiltrådt. De fem temaer er styrende og debatten på mødet indgår i det videre arbejde med ansøgningsmaterialet som forelægges på Vækstforums møde den 28. november 2007. Casestudierne skal være fokuserede og bidrage med inspiration til kriterierne for fyrtårne.

 

3. Indsatsområde: Menneskelige Ressourcer - Opkvalificering og styrkelse af den kortuddannede del af arbejdsstyrken (initiativ nr. 9a)

Formandskabet drøftede i maj behovet for at udvide muligheden for at støtte initiativer til opkvalificering og styrkelse af den kortuddannede del af arbejdsstyrken i Syddanmark. På baggrund heraf besluttede Vækstforum at bede sekretariatsgruppen om at udforme en formulering, som nu er vedlagt som bilag.

Formandskabet indstiller til Vækstforum,

 

  • at Vækstforum godkender formuleringen i vedlagte notat

 

Beslutning:

Vækstforum tiltrådte indstillingen.

 

4. Indsatsområde: Forskning, innovation og nye teknologier - Ansøgninger til Netværk og Matchmaking (initiativ nr. 14)

Der er indkommet 3 ansøgninger. Sekretariatsgruppen har foretaget en kvalitetsvurdering af ansøgningerne og inddelt dem i kategorierne A, B eller C.

Det indstilles, at Vækstforum

 

 • beslutter at indstille ansøgerne i kategori C til individuelle afslag i henholdsvis Regionsrådet og Erhvervs- og Byggestyrelsen
 • indstiller ansøgningen i kategori B til henholdsvis Regionsrådets og Erhvervs- og Byggestyrelsens bevilling af midler til projektudvikling

 

Beslutning:

Jens Oddershede erklærede sig inhabil. Rune Stig Mortensen oplyste til punktets behandling, at der under strukturfondene ikke kan gives rammebevillinger. Sekretariatet er i dialog med Erhvervs- og Byggestyrelsen om mere fleksible og hurtigere løsninger på stillingtagen til konkrete ansøgninger i tilknytning til allerede godkendte projekter.

Vækstforum tiltrådte på denne baggrund den samlede indstilling, hvorefter følgende ansøgninger ikke blev indstillet til Erhvervs- og Byggestyrelsens bevilling: "Netværk og Matchmaking i et yderområde med Forskerparken i Svendborg som omdrejningspunkt", "Sekretariat for forskning og Virksomhedssamarbejde/Innovation gennem Forskning- og virksomhedssamarbejde". Ansøgningen om "Syddansk Forskerkontakt" blev indstillet til Regionsrådets og Erhvervs- og Byggestyrelsens bevilling.

 

5. Socialfondsansøgninger, bl.a. til prioriteten "udvidelse af arbejdsstyrken"

Der er indkommet 6 socialfondsansøgninger. Sekretariatsgruppen har foretaget en kvalitetsvurdering af ansøgningerne og inddelt dem i kategorierne A, B eller C.

Efterfølgende har én ansøger meddelt, at ansøgningen trækkes.

Det indstilles, at Vækstforum

 

 • beslutter at indstille ansøgerne i kategori C til individuelle afslag i Erhvervs- og Byggestyrelsen
 • indstiller ansøgningen i kategori B Erhvervs- og Byggestyrelsens bevilling af midler til projektudvikling

 

Beslutning:

Jens Oddershede erklærede sig inhabil.

Vækstforum tiltrådte indstillingen, hvorefter følgende ansøgninger ikke blev indstillet til Erhvervs- og Byggestyrelsens bevilling: "Innovationskompetencer til kommunerne", "Ny Chance", "På Sporet af Arbejdskraftressourcer" - med Vækstforums bemærkning om, at disse ansøgere skal have tilbudt vejledning af Sekretariatet.

Ansøgningerne om "Udkantsunge og deres Forhold til Ungdomsuddannelserne" samt "SMV Kompetenceudvikling" blev indstillet til Erhvervs- og Byggestyrelsens bevilling.

 

6. Køleklyngens ansøgning om EU Mål-2-midler

På Vækstforums seneste møde den 14. juni 2007 besluttede Vækstforum, at indstille Køleklyngen til en samlet støtte på 2,9 mio. kr. i alt over 2 år. Den bevilgede støtte forudsattes søgt som EU Mål2 midler. På tidspunktet for ansøgningen forelå det rette skema til at søge regionalfonden endnu ikke. Erhvervs- og Byggestyrelsen har lagt vægt på, at Vækstforum skal godkende ansøgningen i det rette skema, hvorfor Køleklyngen nu har fremsendt ansøgningen på ny.

Formandskabet indstiller til Vækstforum,

 

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der på baggrund af Vækstforums beslutning på mødet den 14. juni 2007 indstilles regionalfondsstøtte på 2,9 mio. kr. i alt over 2 år.

 

Beslutning:

Vækstforum tiltrådte indstillingen

 

7. Indsatsområde: Det Regionale Klyngeprogram- Fællessekretariatet for potentielle klynger (initiativ nr. 3)

Ifølge handlingsplanen skal der etableres et sekretariat, der på den ene side skal kunne yde engagerede enkeltpersoner og virksomheder et fagligt og organisatorisk løft, så de motiveres til at gå videre med en evt. klyngeudvikling, men som på den anden side også skal kunne bistå Vækstforum i at afklare om en given klynge er perspektivrig og derfor støtteværdig i et videre forløb.

Der skal derfor laves et ansøgningsmateriale, der kan udsendes efter Vækstforums behandling på mødet den 11. september.

I vedlagte bilag beskrives sekretariatets opgaver, organisering, økonomi samt etableringsprocessen til brug for indkaldelse af interessetilkendegivelser.

Formandskabet indstiller til Vækstforum,

 

  • at Vækstforum godkender materialet til indkaldelse af interessetilkendegivelser.

 

Beslutning:

Vækstforum tiltrådte indstillingen

 

8. Indsatsområde: Menneskelige Ressourcer - Syddansk Akademikersatsning (initiativ nr. 9)

Ifølge handlingsplan 2007-2008 ønsker Vækstforum gennemført en samlet og koordineret syddansk akademikersatsning. Satsningen ønskes gennemført af en eller flere operatører, der har den fornødne viden, og som såvel formelt som uformelt har et dokumenteret samarbejde med uddannelsesverdenen og/eller små og mellemstore virksomheder i det syddanske område og de dertil relaterede såvel branche- som faglige organisationer; herunder til erhvervsservicesystemet, der har rådgivende opgaver i forhold til disse virksomheder.

Opgaven består derfor af mindst to elementer. Dels en indsats for at få flere uddannede akademikere ind i de mindre og mellemstore virksomheder, og dels en indsats for at få flere unge til at tage en lang videregående uddannelse.

Formandskabet indstiller til Vækstforum,

 

  • at Vækstforum godkender forslag til ansøgningsmateriale og tager stilling til det videre forløb mhp iværksættelse i foråret 2008:

 

    • projekt for at få flere akademikere ansat i mindre og mellemstore private virksomheder
    • projekt, der motiverer flere unge til at tage en lang videregående uddannelse og fortæller at en akademisk uddannelse også kan føre til ansættelse i en privat virksomhed.
    • projekt for at få flere akademikere ansat i mindre og mellemstore private virksomheder
    • projekt, der motiverer flere unge til at tage en lang videregående uddannelse og fortæller at en akademisk uddannelse også kan føre til ansættelse i en privat virksomhed.

Beslutning:

Vækstforum tiltrådte indstillingen

 

9. Delegation af bevillingskompetencen af midler til udvikling i landdistrikter og præcisering af kriterierne for bevilling

I Region Syddanmarks budget for 2007 er der afsat 3,31 mio. kr. til erhvervsfremme i landdistrikterne. Formålet med disse midler er at understøtte aktiviteter, netværksdannelse og eventuelt at kunne medfinansiere projekter, der kan bidrage til erhvervsmæssige aktiviteter i landdistrikterne.

For at Regionsrådet kan frigive de i budgettet afsatte midler til erhvervsfremme, forudsættes indstilling fra Vækstforum.

For at få igangsat aktiviteter til gavn for landdistrikterne allerede i 2007:

Indstiller Formandskabet til Vækstforum,

 

  • at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at Regionsrådet bemyndiger udviklingsdirektøren efter indstilling fra Sekretariatet til at behandle de konkrete ansøgninger om tilskud fra en kommune eller en LAG efter nedenstående kriterier:

Sekretariatsgruppen kan herefter indstille til udviklingsdirektøren, som kan bevilge støtte til:

 

 • udvikling af projekter, der ønsker at ansøge om EU’s MÅL 2 midler eller andre puljemidler, der specielt er afsat til landdistriktsudvikling. I Region Syddanmark skal 41 % af Mål 2 midlerne komme yderområderne til gavn. Udvikling af sådanne projekter kræver en særlig indsats.
 • medfinansiering af konsulentbistand, der kan bistå med udarbejdelse af LAG’ernes strategier og handleplaner
 • aktiviteter, f.eks. konferencer og temadage, der går på tværs af LAG’erne og kommuner
 • konkrete eksempelprojekter af regional interesse.

Sekretariatet informerer om de fastlagte kriterier for at søge om udviklingsmidler til gavn for landdistriktsudviklingen. Ansøgningerne vil blive behandlet løbende. Vækstforum vil efterfølgende blive orienteret om de af Vækstforums sekretariat indstillede midler.

 

Beslutning:

Vækstforum tiltrådte indstillingen, men bad om at få en afrapportering af sagen. Vækstforum anmodede om at få sagen på møde igen om et års tid.

 

10. Resultatkontrakten vedr. Bruxellesforeningen

Vækstforum besluttede på mødet i juni 2007, at resterende del af det bevilgede kontante beløb på i alt 1.357.000 kr. frigives til Foreningen EUSD. Bevillingen forudsætter, at der til Vækstforums møde den 11. september 2007 foreligger en resultatkontrakt om de serviceydelser, foreningen tilbyder for regionens virksomheder, offentlige myndigheder m.m. inden for rammerne af Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan for erhvervsudviklingsområdet.

Denne resultatkontrakt foreligger nu og vedlægges som bilag.

Formandskabet indstiller til Vækstforum,

 

  • at Vækstforum godkender vedlagte udkast resultatkontrakt mellem Vækstforum/Region Syddanmark og foreningen "EU og internationalt arbejde i Region Syddanmark" for 2007-2008.

 

Beslutning:

Johnny Søtrup erklærede sig inhabil.

Vækstforum tiltrådte indstillingen, men bad om at sekretariatet ved afrapporteringerne fra Bruxelles-foreningen foranstalter en liste over EU-ansøgninger i 2007, der har fået tildelt støtte som et resultat af Vækstforums bevilling til foreningen. Vækstforum bad om, at dette krav bliver indskrevet i resultatkontrakten med foreningen.

 

11. Udpegning af Regionsrådsmedlem til bestyrelsen for Center for Software Innovation (CSI)

Ved brev af 4. juli 2007 har Center for Software Innovation (CSI) anmodet Region Syddanmark om at udpege et Vækstforummedlem, der også er regionsrådsmedlem, til bestyrelsen for CSI.

CSI´s vedtægter vedlægges til orientering, men det kan kort oplyses, at CSI har til formål at drive et center, der ved at stille viden og facilliter til rådighed understøtter og fremmer dansk erhvervslivs og danske erhvervsvirksomheders produktionsinnovation og finansierer sin drift og udvikling ved tilskud, donationer og vederlag.

Tidligere har Sønderjyllands Amt stået som medstifter af CSI og ydet et indskud på kr. 250.000. Imidlertid medfører de gældende regler for Region Syddanmark, at Region Syddanmark ikke må eje eller være medejer af juridiske enheder, såsom CSI. Derfor overgår Sønderjyllands Amts oprindelige indskud på kr. 250.000 til fonden som konsekvens af kommunalreformen og fordelingsaftalen. Det forhold at det oprindelige indskud overgår til fonden medfører ikke ændringer ift. sammensætningen af bestyrelsen.

Det skal understreges, at bestyrelsen skriftligt overfor sekretariatet har anmodet om, at der udpeges et Vækstforummedlem, der også er regionsrådsmedlem.

Der gøres opmærksom på, at i henhold til Ligestillingslovens § 9 skal der ved indstilling af ét medlem foreslås både en mand og en kvinde.

Formandskabet indstiller til Vækstforum,

 

  • at Vækstforum indstiller både en mand og en kvinde fra Vækstforum, der også er regionsrådsmedlemmer til bestyrelsen for Center for Software Innovation (CSI)

 

Beslutning:

Vækstforum udpegede Lisbeth Poulsen til bestyrelsen for CSI.

 

12. Udpegning af et medlem af det syddanske Vækstforum til INTERREG- Udvalget

I forbindelse med fortsættelse og videreudvikling af det dansk-tyske samarbejde mellem de tidligere Sønderjyllands og Fyns amter og de tyske parter Region Schleswig og Technologie-Region K.E.R.N. vil det kommende INTERREG IV A-program for "Syddanmark-Schleswig- K.E.R.N." blive medfinansieret fra Den Europæiske Regionalfond med ca. 330 millioner kroner. I henhold til artikel 63 i rådsforordningen nr. 1083 af 11. juli 2006 skal der nedsættes et overvågningsudvalg for programmet – kaldet Interreg-udvalget. De danske medlemmer af udvalget udpeges af regionerne – her Region Syddanmark.

Der gøres opmærksom på, at i henhold til Ligestillingslovens § 9 skal der ved indstilling af ét medlem foreslås både en mand og en kvinde, hvilket også gælder for suppleanten.

Formandskabet indstiller til Vækstforum, at der til Regionsrådet

 

  • indstilles både en mand og en kvinde som medlem til INTERREG-udvalget
  • indstilles både en mand og en kvinde som suppleant til INTERREG-udvalget

 

Beslutning:

Vækstforum indstillede Gert Karkov og Tove Larsen som medlem og Tove Larsen og Gert Karkov som suppleant.

 

13. Indsatsområde: Det Sunde Liv (initiativ nr. 8)

Formandskabet godkendte på mødet den 14. juni 2007 afholdelse af en dialogkonference med udgangspunkt i præsentationen af en ny kortlægning af potentielle forretningsområder inden for Det Sunde Liv.

I forlængelse af møde med kontaktgruppen for Vækstforum vurderer sekretariatsgruppen, at det vil være hensigtsmæssigt at udskyde konferencen til efter Vækstforum har drøftet rapporten og Vækstforums beslutning foreligger. Det vil give mulighed for at konferencedeltagerne på samme tid orienteres om Vækstforums beslutning og præsenteres for ansøgningsmaterialet til initiativet. Konferencen vil derfor få form af et informationsmøde, hvor der også kan tages initiativ til partnerskaber og kvalificering af konkrete ideer. Aktørerne kan umiddelbart derefter igangsætte konkret projektudvikling. Udskydelsen medfører ikke ændring af den oprindeligt fastsatte ansøgningsfrist og behandling i Vækstforum.

Formandskabet indstiller til Vækstforum,

 

  • at Vækstforum tager udskydelsen af arrangementet vedrørende Det Sunde Liv fra oktober til december 2007 til efterretning.

 

Beslutning:

Vækstforum tog sagen til efterretning, men Vækstforum bad sekretariatet om at arbejde for, at ansøgningsfristen fastholdes.

 

ORIENTERING

 

14. Indsatsområde: Forskning, innovation og nye teknologier - Mundtlig orientering og foreløbig vurdering af indkomne ansøgninger til programmet for brugerdreven innovation (initiativ nr. 13)

Ansøgningsfristen udløb den 27. august, hvorefter Vækstforumsekretariatet vurderer ansøgningerne og udarbejder indstilling for valg af det regionale projekt, der skal indsendes til Erhvervs- og Byggestyrelsen senest 1. november. Tidsrammerne nødvendiggør, at Vækstforum må træffe beslutning ved en elektronisk, skriftlig høring primo/medio oktober.

 

Beslutning:

Vækstforum tog orienteringen til efterretning.

 

15. Ansøgninger til konkurrenceudsatte midler af strukturfondsmidler

Danmarks Vækstråd har fastlagt temaer for den konkurrenceudsatte pulje for 2007 til:

 

  • Udvidelse og opkvalificering af arbejdsstyrken
  • Udvikling af innovative netværk.

Der er i 2007 49,2 mio. kr. til rådighed. De regionale vækstforas indstillinger til den konkurrenceudsatte pulje skal være Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST) i hænde onsdag den 7. november.

Ovenstående temaer vedtages først den 11. september, altså samme dag som det syddanske Vækstforum har møde.

Da det er en forudsætning for, at der kan indsendes ansøgning fra Region Syddanmark, besluttede formandskabet, at der foretages en skriftlig votering. I praksis sker det ved, at sekretariatet sender en e-mail til medlemmer, som der skal stemmes ja eller nej til. Sekretariatet kan ikke sige noget om antallet af ansøgninger, der skal behandles.

 

Beslutning:

Vækstforum tog orienteringen til efterretning.

 

16. Regionalstøtteområder i perioden 2007-2013

Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen har ved brev af 25. maj 2007 meddelt Vækstforum, at EU-Kommissionen har godkendt den danske anmodning om "regionalstøtteområder" i perioden 2007-2013. Som generel regel gælder det i hele EU, at offentlige myndigheder ikke må give direkte støtte til enkeltstående, private virksomheder. I alle EU-lande er der imidlertid udpeget "regionalstøtteområder", som er socio-økonomisk svagt stillede områder, hvor der inden for visse grænser (såkaldte lofter for støtteintensitet) gerne må gives offentlig støtte til investeringer i materielle og immaterielle aktiver i private virksomheder. Man har tidligere anvendt begrebet statsstøtte, men det er ikke helt dækkende, for den offentlige støtte kan komme fra både EU, stater, regioner og kommuner.

Efter EU-Kommissionens beslutning gælder dette i Danmark på Lolland, Bornholm, Langeland, Ærø, Læsø, Samsø, de 27 danske småøer samt Guldborgsund Frederikshavn og Hjørring kommuner. Umiddelbart har beslutningen ingen betydning for de nævnte områder, fordi der ikke er tale om en støtteordning. Konsekvensen er alene, at offentlige myndigheder (f.eks. den danske stat) i en given situation kan vælge at oprette en støtteordning.

I det danske Mål 2-program for 2007-2013 har man imidlertid foruddiskonteret udpegning af regionalstøtteområder i Danmark, og har i dette programs Regionalfondsdel indskrevet en option for en del af ovennævnte område.

 

Beslutning:

Vækstforum tog orienteringen til efterretning.

 

17. Statusnotat på handlingsplanens 17 initiativer

Notatet giver overblik over handlingsplanens udmøntning.

 

Beslutning:

Vækstforum tog orienteringen til efterretning.

 

18. Syddansk Turisme – status på arbejdsgruppens arbejde

Vækstforum blev på sit møde d. 14. juni forelagt et forslag til organisering af Syddansk Turisme. Det var vurderingen, at det foreliggende forslag ikke i tilstrækkeligt omfang tog højde for de forventninger, der blev stillet i Vækstforum, herunder at den nye regionale enhed ikke alene skulle være strategisk men også operationel.

Vækstforum ønskede derfor, at arbejdsgruppen skulle fortsætte arbejdet med henblik på et videregående forslag om en enhedsorganisation, der også er operationel.

På Vækstforums møde den 11. september gives en mundtlig orientering om nuværende status på arbejdsgruppens arbejde.

 

Beslutning:

Den nedsatte arbejdsgruppe arbejder hen imod at stifte Syddansk Turisme som en erhvervsdrivende fond. Vedrørende placeringen definerer arbejdsgruppen kriterier for interessetilkendegivelser, hvorefter en interimbestyrelse beslutter placeringen. Direktørstillingen slås åbent op.

Vækstforum tog orienteringen til efterretning mhp. at der gås videre med sagen.

Vækstforum tog oplysningen om, at reglerne ifølge lov om virksomhedsoverdragelse vil gælde i denne sag, til efterretning.

 

20. Status på økonomien

Midler som Vækstforum har indstillingsret til:

Pr. 1.1.2007

Før Vækstforums møde

Efter Vækstforums møde

Erhvervsudviklingsmidler

80.000.000 kr.

46.608.230 kr.

44.882.230 kr.

EU-midler

102.000.000 kr.

82.369.000 kr.*

76.777.500 kr.*

* De reserverede EU-midler er trukket fra de indstillingsberettigede midler.

Oversigten viser hvor mange midler Vækstforum har indstillingsret til. Det bemærkes, at de forudsatte EU-midler som blev reserveret til klyngerne på mødet den 14.juni endnu ikke udløst, men trukket i denne oversigt.  

 

Beslutning:

Vækstforum tog orienteringen til efterretning.

 

21. Evt.

Carl Holst orienterede om, at:

 

 • Vækstforums bemyndigelse til formandskabet vedrørende bioTEAMsouth er realiseret således, at der er indstillet til Regionsrådet om støtte på 430.000 kr.
 • Formandskabet er blevet inviteret af SUS I/S, Formandskabet har svaret SUS I/S, og i den forbindelse oplyste Vækstforum, at man gerne vil inviteres til konferencer, og seminarer og lignende.
 • Vækstforum i 2008 planlægger at holde 2 møder "uden for Regionshuset"

Grethe Johnsen oplyste,

 

 • at hun ønsker at udtræde som Vækstforums observatør i Beskæftigelsesrådet, og at der derfor skal udpeges en anden repræsentant fra Vækstforum

Siden er sidst opdateret 01-10-2013
Vækstforum

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring