Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Referat 29-08-2007 - Regional erhvervspolitik

Referat
Særligt udvalg vedr. regional erhvervspolitik og internationale forhold

Mødedato
29. august 2007 kl. 15:30

Mødested
Den røde mødeboks - på Alsion, Alsion 2, 6400 Sønderborg.

Deltagere
Arbejdsgruppens medlemmer, sekretariat.
Der var afbud fra Per A. Laursen.

Dagsorden

 1. Status for udarbejdelse af den regionale udviklingsplan
 2. Dialogmøde om et kommende Regionalt Ungdomuddannelsesråd
 3. Drøftelse af ansøgninger inden for uddannelsesområdet
 4. Drøftelser af kapacitetsproblemerne på de fynske gymnasier
 5. Landdistriktskonferencer i oktober 2007
 6. Henvendelse til det særlige udvalg fra FOA
 7. Orientering om arbejdet i Vækstforum
 8. Næste møde
 9. Eventuelt

 

1.      Status for udarbejdelse af den regionale udviklingsplan

Sagsnr:

07/10577

Resumé

Der vil blive givet en mundtlig status på arbejdet med den regionale udviklingsplan.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Afdelingschef Ebbe Jensen orienterede om arbejdet med den regionale udviklingsplan.

De anvendte plancher vedlægges referatet.

Udvalget drøftede, at det er afgørende at sikre at inddrage centrale interessenter i høringsprocessen.

2.      Dialogmøde om et kommende Regionalt Ungdomuddannelsesråd

Sagsnr:

07/16500

Resumé

Regionsrådet besluttede i forbindelse med rådets drøftelse af elementer i den regionale uddannelsesstrategi, at det særlige udvalg skulle tage initiativ til etablering af et Regionalt Ungdomsuddannelsesråd.

For at få undersøgt, om der er tilslutning til etablering af et sådant råd, er der indbudt 63 ledere fra ungdomsuddannelsesinstitutionerne i regionen til møde den 4. september. 

Det særlige udvalgs medlemmer har også modtaget denne indbydelse. Før tilmeldingsfristens udløb er der 52 tilmeldte.  

Sagsfremstilling

I invitationen står der, at regionsrådet ønsker at danne et Ungdomsuddannelsesråd, som kan være dynamo på uddannelsesområdet og være ekspertpanel i forhold til at rådgive politikere i uddannelsesstrategiske spørgsmål.

I den anledning findes det hensigtsmæssigt, at det særlige udvalg drøfter rammerne for ungdomsuddannelsesrådets virke. Eksempelvis hvilke regionale udfordringer, de ser inden for ungdomsuddannelsesområdet.

 • Hvorledes foretages der en prioritering af disse udfordringer? 
 • Hvor mange medlemmer bør Ungdomsuddannelsesrådet bestå af?
 • Hvilke arbejdsformer bør rådet anvende? 
 • Mødehyppigheden?
 • Osv.   

 

Indstilling

Til drøftelse.

Udvalget

Det særlige udvalg pegede blandt andet på følgende temaer, som inspiration til det videre arbejde med rammerne for ungdomsuddannelsesrådets virke:

 • Afbalanceret størrelse der sikrer, at alle parter føler sig repræsenteret.
 • Rådet skal opleve konkrete resultater af rådets arbejde.
 • Frafald på ungdomsuddannelser.

 

3.      Drøftelse af ansøgninger inden for uddannelsesområdet

Sagsnr:

07/13383

Resumé

Region Syddanmark har modtaget to ansøgninger om tilskud fra de regionale udviklingsmidler inden for uddannelsesområdet. Sagen er sat på dagsordenen til regionsrådets møde den 3. september 2007.

Det har af tidsmæssige årsager ikke har været muligt at drøfte disse ansøgninger i det særlige udvalg forinden.

Syddansk Universitet har ansøgt om et tilskud på 160.000 kr. til medfinansiering af en sociokulturel undersøgelse, hvis formål er at få afdækket de dybereliggende årsager til, at unge fra regionens yderområder ikke søger ind på ungdomsuddannelserne i samme omfang som i resten af regionen.

Undersøgelsen gennemføres i et samarbejde med Odense Katedralskole.

Studievalg Fyn har ansøgt om 150.000 kr. til udvikling af redskaber til differentieret vejledning af elever med særlige behov, herunder unge med anden etnisk baggrund.

Projektet gennemføres i et samarbejde med de fynske gymnasier.

Tilskuddene er anbefalet fra administrationens side. 

Sagsfremstilling

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier ved Syddansk Universitet har ansøgt Region Syddanmark om et tilskud på 160.000 kr. til medfinansiering af en undersøgelse, hvis formål er at få oplysninger om "udkantsunges" valg eller ikke valg af ungdomsuddannelse.

Undersøgelsen kan give kommuner, regioner, uddannelsesinstitutioner og Undervisningsministeriet et baggrundsmateriale, der kan fungere som idèkatalog i forhold til mulige indsatsområder, der kan fremme det formål at få flere unge ind i en ungdomsuddannelse.

I regionens yderområder er der færre unge, der søger en ungdomsuddannelse end tilfældet er i resten af regionen. Målsætningen er, at unge fra disse områder i samme omfang som i resten af regionen søger en ungdomsuddannelse.

Projektets budget er på 920.000 kr., hvoraf de 50% søges fra Mål 2 Midler, EU´s Socialfond. Syddansk Universitets egenfinasiering er på 300.000 kr. og restfinansieringen - 160.000 kr. ansøges af midler hos Region Syddanmark.

For at kunne anvende en Mål 2 bevilling skal projektansøgeren kunne dokumentere, at restfinansieringen er til stede.

Studievalg Fyn ønsker sammen med de fynske gymnasier at udvikle et særligt tilbud om differentieret vejledning til de elever, som har særlige behov for vejledning.

Det nye tilbud og vejledningsredskaber skal målrettes de barrierer, eleverne vil få problemer med ved valg af og gennemførsel på en videregående uddannelse.

Studievalg Fyn medfinansierer projektet med 300 timer. Der ansøges om et tilskud på 150.000 kr. til frikøb af gymnasievejledere samt dækning af udgifterne til opstarts- og vejledningskonferencer.

Studievalg Fyn er en selvstændig juridisk enhed, der har en resultatkontrakt med Undervisningsministeriet om at sikre vejledning til de videregående uddannelser.

Vejledningskonceptet vil blive udbredt til hele regionen, såfremt pilotprojektets resultater bliver som forventet.

Indstilling

Til drøftelse.

Udvalget

Ansøgningerne har tidligere været behandlet i forretningsudvalget i Region Syddanmark. Det særlige udvalg tog sagsfremstillingen til orientering.

 

 

4.      Drøftelser af kapacitetsproblemerne på de fynske gymnasier

Sagsnr:

07/2116

Resumé

Rektorerne fra de fynske gymnasier rettede før sommerferien henvendelse til regionen, hvor de bad om en drøftelse af aktuelle kapacitetsproblemer, som forventes at være tiltagende i de kommende år.

Mødet resulterede i, at rektorerne, bestyrelsesformændene og regionsrådsformanden rettede en fælles henvendelse til undervisningsministeren, hvori der blev redegjort for de aktuelle kapacitetsproblemer med opfordring til, at der snarest blev afholdt et fælles møde, hvor forskellige løsningsforslag kunne drøftes.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark har en koordinerende rolle på ungdomsuddannelsesområdet og skal blandt andet sekretariatsbetjene fordelingsudvalgene til de almene gymnasier og 2-årige HF-kurser. Denne fordelingsopgave udfordres af, at kapaciteten på gymnasierne i Odense-området ikke er tilstrækkelig. 

Undervisningsministeriet har ikke en udbygningsplan for de kommende år. 

Spørgsmålet er, hvilken rolle regionsrådet ønsker at have i forbindelse med kapacitetsproblemer på gymnasieområdet.

Indstilling

Til drøftelse.

Udvalget

Karsten Uno Petersen gav en kort orientering om baggrunden for henvendelsen.

Det drøftedes, at det i den videre proces er vigtigt at have øje for andre områder med lignende kapacitetsproblemer.

Julie Skovsby gav en kort orientering om arbejdet i fordelingsudvalget i forbindelse med optag på gymnasierne.

Bilag

 

5.      Landdistriktskonferencer i oktober 2007

Sagsnr:

07/16416

Resumé

Som tidligere aftalt er administrationen i gang med at planlægge tre konferencer om udvikling i regionens landdistrikter.

På mødet orienteres om program for konferencerne, og der vil blive fremlagt forslag til regionsrådets rolle på konferencerne.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Det særlige udvalg tog orienteringen til efterretning.

 

 

6.      Henvendelse til det særlige udvalg fra FOA

Sagsnr:

07/16657

Sagsfremstilling

I forbindelse med regionsrådets behandling af sagen vedrørende regional uddannelse og opkvalificeringspolitik den 25. juni 2007, har det særligt udvalg modtaget en henvendelse fra FOA.

Henvendelsen er vedlagt til orientering. Der gives en kort orientering om det videre arbejde på baggrund af regionsrådets beslutning den 25. juni.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Det særlige udvalg drøftede den videre proces, og der var enighed om at dagsordenssætte arbejdet med implementeringen af regionsrådets beslutning. På baggrund af drøftelserne fremsendes der et svarbrev til FOA.

Bilag

 

7.      Orientering om arbejdet i Vækstforum

Sagsnr:

07/3625

Sagsfremstilling

Næste møde i Vækstforum afholdes 11. september 2007. Indholdet af, mødet vil blandt andet være igangsættelse af og opfølgning på en række af handlingsplanens 17 initiativer samt behandling af ansøgninger til Socialfonden og Regionalfonden.  

Formandskabet drøftede i maj behovet for at udvide muligheden for at støtte initiativer til opkvalificering og styrkelse af den kortuddannede del af arbejdsstyrken i Syddanmark.

På baggrund heraf besluttede Vækstforum at bede sekretariatsgruppen om at udforme en formulering, som nu indstilles til godkendelse i Vækstforum. I praksis er der tale om et kort tillæg til handlingsplanen.

Ifølge handlingsplanen ønsker Vækstforum gennemført en samlet og koordineret syddansk akademikersatsning.

Satsningen ønskes gennemført af en eller flere operatører, der har den fornødne viden, og som såvel formelt som uformelt har et dokumenteret samarbejde med uddannelsesverdenen og/eller små og mellemstore virksomheder i det Syddanske område og de dertil relaterede såvel branche- som faglige organisationer; herunder til erhvervsservicesystemet, der har rådgivende opgaver i forhold til disse virksomheder.

Opgaven består derfor af mindst to elementer. Dels en indsats for at få flere uddannede akademikere ind i de mindre og mellemstore virksomheder, og dels en indsats for at få flere unge til at tage en lang videregående uddannelse.

Ifølge handlingsplanen skal der etableres et fællessekretariat for potentielle klynger, der på den ene side skal kunne yde engagerede enkeltpersoner og virksomheder et fagligt og organisatorisk løft, så de motiveres til at gå videre med en eventuel klyngeudvikling, men som på den anden side også skal kunne bistå Vækstforum i at afklare om en given klynge er perspektivrig og derfor støtteværdig i et videre forløb.

Det forventes, at Vækstforum godkender et notat, som beskriver sekretariatets opgaver, organisering, økonomi samt etableringsprocessen til brug for indkaldelse af interessetilkendegivelser.

Konsulentfirmaerne Future Associates og DAMVAD har i et samarbejde udført en kortlægning af eksisterende og nye forretningsområder inden for oplevelsesøkonomien i Region Syddanmark og på den baggrund anbefalet hvilke forretningsområder, der bør satses på.

Derudover har konsulentfirmaerne udført en kortlægning af eksisterende og potentielle oplevelsesfyrtårne i Region Syddanmark.

De har desuden udpeget forslag til casestudier af udenlandske oplevelsesregioner, der kan give inspiration til det videre arbejde med fyrtårnene. Vækstforum forventes at drøfte det videre arbejde med udvikling af forretningsområder samt oplevelsesfyrtårne med udgangspunkt i de to rapporter.  

På Vækstforummødet vil der også blive behandlet en række ansøgninger.

Der er indkommet tre ansøgninger til handlingsplanens initiativ vedr. Netværk og Matchmaking (initiativ nr. 14), seks socialfondsansøgninger samt en regionalfondsansøgning. I lighed med tidligere ansøgningsrunder har sekretariatsgruppen foretaget en kvalitetsvurdering af ansøgningerne og inddelt dem i kategorierne A, B eller C.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der vil blive fremsendt en status på arbejdet med organiseringen af den fremtidige organisering af turismeudviklingsområdet med referatet.

Bilag

8.      Næste møde

Sagsnr:

07/11

Sagsfremstilling

Næste møde i det særlige udvalg afholdes 17. oktober 2007.

Udvalget

Næste møde afholdes den 26. september.

 

 

9.      Eventuelt

Sagsnr:                                        07/11

Udvalget

Karsten Uno Petersen orienterede om, at samarbejdsaftalen mellem Region Syddanmark og Malopolska regionen er blevet underskrevet. Der arbejdes i den forbindelse med at arrangere et besøg i Malopolska i perioden 13. - 15. november.


Siden er sidst opdateret 28-11-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring