Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Beslutningsreferat d. 27. august 2007 (formandskab)

Beslutningsreferat

 

Møde i Formandskabet for Vækstforum

den 27. august 2007 kl. 13.00 - 15.00 i Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle, mødelokale 1

 

Sted:

Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle, mødelokale

Deltagere:

C.C. Nielsen, Johnny Søtrup, Jens Oddershede, Carl Holst,

Kjeld Zacho Jørgensen, Rune Stig Mortensen, Jacob S. Sonne (ref.)

Afbud:

 

 

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden

2. Indsatsområde: Menneskelige Ressourcer - Opkvalificering og styrkelse af den kortuddannede del af arbejdsstyrken (initiativ nr. 9a)

3. Drøftelse af ansøgninger til Netværk og Matchmaking (initiativ nr. 14)

4. Drøftelse af indkomne socialfondsansøgninger, bl.a. til prioriteten "udvidelse af arbejdsstyrken"

5. Køleklyngens ansøgning om EU Mål-2-midler

6. Indsatsområde: Det Regionale Klyngeprogram - Fællessekretariatet for potentielle klynger (initiativ nr. 3)

7. Indsatsområde: Oplevelsesøkonomi

8. Indsatsområde: Menneskelige Ressourcer

9. Indsatsområde: Det Sunde Liv

10. Delegation af bevillingskompetencen af midler til udvikling i landdistrikter og præcisering af kriterierne for bevilling

11. bioTEAMsouth

12. Syddansk ansøgning om økonomisk støtte fra Erhvervs- og Byggestyrelsen til teknisk assistance i forbindelse med strukturfondsarbejdet

13. Resultatkontakten vedr. Bruxellesforeningen

14. Regionalfondsprogrammets særlige støttemulighed for virksomheder på Langeland, Ærø og småøer

15. Udpegning af Regionsrådsmedlem til bestyrelsen for Center for Software Innovation (CSI)

16. Udpegning af et medlem af det syddanske Vækstforum til Interreg Udvalget

Orientering

17. Indsatsområde: Forskning, innovation og teknologi - Mundtlig orientering og foreløbig vurdering af indkomne ansøgninger til programmet for brugerdreven innovation (initiativ nr. 13)

18. Ansøgninger til konkurrenceudsatte midler af strukturfondsmidler

19. Regionalstøtteområder i perioden 2007-2013 (bilag)

20. Invitation af formandskabet til møde med SUS I/S

21. Statusnotat på handlingsplanens 17 initiativer (bilag)

22. Formandskabets møderække 2008

23. Status på økonomien

24. Evt.

 

 

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt

 

2. Indsatsområde: Menneskelige Ressourcer - Opkvalificering og styrkelse af den kortuddannede del af arbejdsstyrken (initiativ nr. 9a)

Formandskabet drøftede i maj behovet for at udvide muligheden for at støtte initiativer til opkvalificering og styrkelse af den kortuddannede del af arbejdsstyrken i Syddanmark. På baggrund heraf besluttede vækstforum at bede sekretariatsgruppen om at udforme en formulering, som nu er vedlagt som bilag.

Det indstilles, at Formandskabet

 

  • godkender formuleringen i vedlagte notat

 

Beslutning:

Formuleringen blev godkendt.

 

3. Drøftelse af ansøgninger til Netværk og Matchmaking (initiativ nr. 14)

Der er indkommet 3 ansøgninger til ansøgningsrunden. Sekretariatsgruppen har foretaget en kvalitetsvurdering af ansøgningerne og inddelt dem i kategorierne A, B eller C.

Det indstilles, at formandskabet med henblik på forelæggelse i Vækstforum

 

  • tager vedlagte sagsfremstillinger til efterretning.

 

Beslutning:

Formandskabet tog sagsfremstillingerne til efterretning.

 

4. Drøftelse af indkomne socialfondsansøgninger, bl.a. til prioriteten "udvidelse af arbejdsstyrken"

Der er indkommet 6 socialfondsansøgninger. Sekretariatsgruppen har foretaget en kvalitetsvurdering af ansøgningerne og inddelt dem i kategorierne A, B eller C.

 

Beslutning:

Formandskabet tog sagsfremstillingerne til efterretning.

 

5. Køleklyngens ansøgning om EU Mål-2-midler

På Vækstforums seneste møde den 14. juni 2007 besluttede Vækstforum, at indstille Køleklyngen til en samlet støtte på 2,9 mio. kr. i alt over 2 år. Vækstforums støtte forudsattes søgt som EU Mål2 midler. Der er nu modtaget en regionalfondsansøgning fra Køleklyngen.

Det indstilles, at Formandskabet indstiller med henblik på sagens forelæggelse i Vækstforum

 

 • At Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der på baggrund af Vækstforums beslutning på mødet den 14. juni 2007 indstilles regionalfondsstøtte 2,9 mio. kr. i alt over 2 år.

 

Beslutning:

Indstillingen blev tiltrådt.

 

6. Indsatsområde: Det Regionale Klyngeprogram - Fællessekretariatet for potentielle klynger (initiativ nr. 3)

Ifølge handlingsplanen skal der etableres et sekretariat, der på den ene side skal kunne yde engagerede enkeltpersoner og virksomheder et fagligt og organisatorisk løft, så de motiveres til at gå videre med en evt. klyngeudvikling, men som på den anden side også skal kunne bistå Vækstforum i at afklare om en given klynge er perspektivrig og derfor støtteværdig i et videre forløb.

Der skal derfor laves et ansøgningsmateriale, der kan udsendes efter Vækstforums behandling af det på mødet den 11. september.

I vedlagte bilag beskrives sekretariatets opgaver, organisering, økonomi samt etableringsprocessen til brug for indkaldelse af interessetilkendegivelser.

Det indstilles, at Formandskabet med henblik på sagens forelæggelse i Vækstforum

 

 • godkender materialet til indkaldelse af interessetilkendegivelser.

 

Beslutning:

Materialet blev godkendt.

 

7. Indsatsområde: Oplevelsesøkonomi

7.1. Udvikling af nye forretningsområder (initiativ 4)

Konsulentfirmaerne Future Associates og DAMVAD har i et samarbejde udført en kortlægning af eksisterende og nye forretningsområder inden for oplevelsesøkonomien i Region Syddanmark og på den baggrund anbefalet hvilke forretningsområder, der bør satses på.

Vækstforum vedtog oprindeligt, at der nedsættes tre udviklingsgrupper med henblik på udvikling af forretningsområderne. Der blev på møde med kontaktgruppen for Vækstforum efterspurgt handling hurtigst muligt på initiativet, og at sekretariatet undersøger muligheden for at inddrage en operatør på initiativet.

For at fremskynde udviklingsprocessen anbefaler Vækstforumsekretariatet derfor, at sekretariatet beskriver udviklingen af forretningsområderne, og på den baggrund udarbejder et ansøgningsmateriale til projektansøgere. Ansøgningsrunden åbnes med et kick-off arrangement umiddelbart efter Vækstforums møde d. 28/11, hvor indsatsbeskrivelse og ansøgningsmateriale godkendes. Sekretariatet vil frem til mødet den 28/11 i Vækstforum undersøge og forelægge muligheden for at inddrage en operatør i den fremadrettede administration og udvikling af initiativet.

Det indstilles, at formandskabet med henblik på forelæggelse i Vækstforum

 

  • tager kortlægning af eksisterende og nye forretningsområder til efterretning, og
  • godkender at vækstforum drøfter samt godkender og eventuelt prioriterer de oplistede forslag til nye forretningsområder
  • bemyndiger vækstforumsekretariatet til at beskrive udvikling af forretningsområderne og udarbejde ansøgningsmateriale til projektansøgere
  • godkender, at vækstforumsekretariatet undersøger muligheden for inddragelse af operatør

7. 2. Regionale oplevelsesfyrtårne (initiativ 7)

Konsulentfirmaerne Future Associates og DAMVAD har udført en kortlægning af eksisterende og potentielle oplevelsesfyrtårne - såvel materielle som immaterielle - i Region Syddanmark. De har desuden udpeget forslag til casestudier af udenlandske oplevelsesregioner, der kan give inspiration til det videre arbejde med fyrtårnene.

For at skabe sammenhæng med forretningsområderne anbefaler Vækstforumsekretariatet, at sekretariatet får bemyndigelse til at beskrive udviklingen af fyrtårnene, og på den baggrund udarbejde et ansøgningsmateriale til projektansøgere. En ansøgningsrunde åbnes efter Vækstforums møde d. 28/11, hvor indsatsbeskrivelse og ansøgningsmateriale godkendes.

Det indstilles, at formandskabet med henblik på forelæggelse i Vækstforum

 

  • tager kortlægning af eksisterende og potentielle oplevelsesfyrtårne til efterretning, og
  • drøfter og godkender udpegningen af de seks syddanske fyrtårne
  • godkender forslag til casestudier af udenlandske fyrtårne
  • bemyndiger vækstforumsekretariatet til at beskrive udvikling af fyrtårnene og udarbejde ansøgningsmateriale til projektansøgere
  • godkender, at vækstforumsekretariatet undersøger muligheden for inddragelse af operatør.

 

Beslutning:

Materialet blev drøftet. Det blev besluttet at der på Vækstforums møde d. 11. september gives en kort mundtlig præsentation af de udarbejdede rapporter. Formandskabet tilkendegav dessiner for vækstforumssekretariatets videre arbejde med ansøgningsmateriale på grundlag af temaerne. .

 

8. Indsatsområde: Menneskelige Ressourcer

Syddansk Akademikersatsning (initiativ nr. 9)

Ifølge handlingsplan 2007-2008 ønsker Vækstforum gennemført en samlet og koordineret syddansk akademikersatsning. Satsningen ønskes gennemført af en eller flere operatører, der har den fornødne viden, og som såvel formelt som uformelt har et dokumenteret samarbejde med uddannelsesverdenen og/eller små og mellemstore virksomheder i det Syddanske område og de dertil relaterede såvel branche- som faglige organisationer; herunder til erhvervsservicesystemet, der har rådgivende opgaver i forhold til disse virksomheder.

Opgaven består derfor af mindst to elementer. Dels en indsats for at få flere uddannede akademikere ind i de mindre og mellemstore virksomheder, og dels en indsats for at få flere unge til at tage en lang videregående uddannelse.

Det indstilles, at Formandskabet med henblik på sagens forelæggelse i Vækstforum

 

 • godkender forslag til ansøgningsmateriale og tager stilling til det videre forløb mhp iværksættelse i foråret 2008:

 

  • projekt for at få flere akademikere ansat i mindre og mellemstore private virksomheder.
  • projekt, der motiverer flere unge til at tage en lang videregående uddannelse og fortæller at en akademisk uddannelse også kan føre til ansættelse i en privat virksomhed.
  • projekt for at få flere akademikere ansat i mindre og mellemstore private virksomheder.
  • projekt, der motiverer flere unge til at tage en lang videregående uddannelse og fortæller at en akademisk uddannelse også kan føre til ansættelse i en privat virksomhed.

 

Beslutning:

Ansøgningsmaterialet blev godkendt med nogle få tilføjelser.

 

9. Indsatsområde: Det Sunde Liv

(initiativ nr. 8)

Formandskabet godkendte på mødet den 14. juni 2007 afholdelse af en dialogkonference med udgangspunkt i præsentationen af en ny kortlægning af potentielle forretningsområder inden for Det Sunde Liv.

I forlængelse af møde med kontaktgruppen for Vækstforum vurderer sekretariatsgruppen, at det vil være hensigtsmæssigt at udskyde konferencen til efter Vækstforum har drøftet rapporten og Vækstforums beslutning foreligger. Det vil give mulighed for at konferencedeltagerne på samme tid orienteres om Vækstforums beslutning og præsenteres for ansøgningsmaterialet til initiativet. Konferencen vil derfor få form af en kick-off arrangement, hvor der også kan tages initiativ til partnerskaber og kvalificering af konkrete ideer. Aktørerne kan umiddelbart derefter igangsætte konkret projektudvikling. Udskydelsen medfører ikke ændring af oprindelig fastsatte ansøgningsfrist og behandling i Vækstforum.

Det indstilles, at formandskabet

 

  • godkender udskydelse af arrangementet vedrørende Det Sunde Liv fra oktober til december 2007.

 

Beslutning:

Formandskabet besluttede at udskyde arrangementet. Sekretariatet blev bemyndiget til at fastsætte en ny dato under hensyntagen til ansøgningsfristen forud for Vækstforums møde i marts 2008.

 

10. Delegation af bevillingskompetencen af midler til udvikling i landdistrikter og præcisering af kriterierne for bevilling

I Region Syddanmarks budget for 2007 er der afsat 3,31 mio. kr. til erhvervsfremme i landdistrikterne. Formålet med disse midler er at understøtte aktiviteter, netværksdannelse og eventuelt at kunne medfinansiere projekter, der kan bidrage til erhvervsmæssige aktiviteter i landdistrikterne.

For at Regionsrådet kan frigive de i budgettet afsatte midler til erhvervsfremme forudsættes indstilling fra Vækstforum.

For at få igangsat aktiviteter til gavn for landdistrikterne allerede i 2007

indstilles det, at

 

 • Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at Regionsrådet bemyndiger udviklingsdirektøren efter indstilling fra Sekretariatet til at behandle de konkrete ansøgninger om tilskud fra en kommune eller en LAG efter nedenstående kriterier:

Sekretariatsgruppen kan herefter bevilge støtte til:

 

 • udvikling af projekter, der ønsker at ansøge om EU’s MÅL 2 midler eller andre puljemidler, der specielt er afsat til landdistriktsudvikling. I Region Syddanmark skal 41 % af Mål 2 midlerne komme yderområderne til gavn. Udvikling af sådanne projekter kræver en særlig indsats.
 • medfinansiering af konsulentbistand der kan bistå med udarbejdelse af LAG’ernes strategier og handleplaner
 • aktiviteter, f.eks. konferencer og temadage, der går på tværs af LAG’erne og kommuner
 • konkrete eksempelprojekter af regional interesse.

Sekretariatet vil efter delegationen informere om de fastlagte kriterier for at søge om udviklingsmidler til gavn for landdistriktsudviklingen. Ansøgningerne vil blive behandlet løbende. Vækstforum vil efterfølgende blive orienteret om de af Vækstforums sekretariatet bevilgede midler.

 

Beslutning:

Indstillingen blev tiltrådt.

 

11. bioTEAMsouth

Den 13. marts 2007 behandlede Vækstforum et antal ansøgninger om "nødhjælp", hvormed der mentes ansøgninger som klart understøtter den syddanske erhvervsudviklingsstrategi, og som umiddelbart stod i fare for enten at opløses eller miste anden medfinansiering. Vedr. ansøgning fra BioTEAMsouth kunne Vækstforum imidlertid ikke afgøre på det da foreliggende grundlag, om betingelserne var opfyldt. Sundhedsvidenskabeligt Fakultet ved Syddansk Universitet, der står bag ansøgningen, blev bedt om at uddybe ansøgningen.

Vækstforums sekretariat har nu modtaget et svar, som slår følgende fast: projektet understøtter erhvervsudviklingsstrategien, og kan henføres til indsatsområdet "Det sunde Liv". Odense Kommune har bevilget 500.000 kr. til projektet i 2007, men pga. mangel på anden finansiering blev BioTEAMsouth organisatorisk afviklet i 2. halvår 2006. Med en regional finansiering på 430.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2007 vil netværket kunne genoprettes. Sundhedsvidenskabeligt Fakultet skriver herom: "Det er afgørende af kunne genetablere BioTEAMsouth i løbet af efteråret 2007 for ikke at miste position og kendskab". Alternativt må et regionalt tilskud afvente at Vækstforum primo 2008 åbner for ansøgninger under Handlingsplanens initiativ nr. 8 "udvikling af nye forretningsområder" under indsatsområdet "Det sunde Liv".

Det indstilles at:

 

 • Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges et tilskud på 430.000 kr. til projektet i 2007. Dele af finansieringen kan administrativt overføres til anvendelse i 2008.

 

Beslutning:

Indstillingen blev tiltrådt.

 

12. Syddansk ansøgning om økonomisk støtte fra Erhvervs- og Byggestyrelsen til teknisk assistance i forbindelse med strukturfondsarbejdet

I brev af 27. juni 2007 har Erhvervs- og Byggestyrelsen orienteret sekretariaterne for de regionale vækstfora om, at der kan søges om økonomisk støtte fra Erhvervs- og Byggestyrelsen til teknisk assistance i forbindelse med strukturfondsarbejdet inden for en ramme på 650.000 kr. pr. år til hvert program. Erhvervs- og Byggestyrelsen har imidlertid fastlagt, at der maksimalt kan ansøges om tilskud til et årsværk for begge programmer. En forudsætning for at få bevilget det ansøgte tilskud er, at Region Syddanmark medfinansierer med et tilsvarende beløb.

Det indstilles, at formandskabet med henblik på sagens forelæggelse i Vækstforum som en efterretningssag

 

 • godkender at Region Syddanmark ansøger om økonomisk støtte fra Erhvervs- og Byggestyrelsen til teknisk assistance i forbindelse med strukturfondsarbejdet således at ansøgningen kan blive fremsendt inden ansøgningsfristens udløb den 1. september og
 • at Region syddanmark i deres ansøgning ansøger om tilskud til personalerelaterede udgifter svarende til 70 % af bevillingen, idet udgifterne i hele sidste programperiode for såvel regional- som socialfonden fordelte sig således. De administrative opgaver i indeværende programperiode er blevet mere omfattende og arbejdskrævende, hvorfor hovedvægten af udgifterne vil være inden for disse udgiftsposter.
 • Tager til efterretning, at Region Syddanmark medfinansierer udgifterne til teknisk assistance uden for de afsatte puljemidler, der er afsat til Erhvervsfremme.  

 

Beslutning:

Formandskabet tog sagen til efterretning. Herefter videresendes punktet ikke til Vækstforum.

 

13. Resultatkontakten vedr. Bruxellesforeningen

Vækstforum besluttede på mødet i juni 2007, at resterende del af det bevilgede kontante beløb på i alt 1.357.000 kr. frigives til Foreningen EUSD. Bevillingen forudsætter, at der til Vækstforums møde den 11. september 2007 foreligger en resultatkontrakt om de serviceydelser, foreningen tilbyder for regionens virksomheder, offentlige myndigheder m.m. inden for rammerne af Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan for erhvervsudviklingsområdet.

Denne resultatkontrakt foreligger nu og vedlægges som bilag

Det indstilles, at Formandskabet med henblik på sagens forelæggelse i Vækstforum

 

 • godkender vedlagte udkast resultatkontrakt mellem Vækstforum/Region Syddanmark og foreningen "EU og internationalt arbejde i Region Syddanmark" for 2007-2008.

 

Beslutning:

Indstillingen blev tiltrådt. Materialet til Vækstforum suppleres af en liste over EU-ansøgninger i 2007, der har fået tildelt støtte som et resultat af Vækstforums bevilling til foreningen.

 

14. Regionalfondsprogrammets særlige støttemulighed for virksomheder på Langeland, Ærø og småøer

EU-Kommissionen har nu godkendt det operationelle program for Regionalfonden under Mål 2 i Danmark 2007-2013. Ifølge programmets finansieringstabel kan det syddanske Vækstforum forvente EU-støtte på 51 mio. kr. om året i programmets levetid. Tilsvarende har Vækstforum indstillingsret over 51 mio. kr. fra det operationelle program for Socialfonden under Mål 2.

I Region Syddanmark skal 41 % af midlerne anvendes "til gavn for yderområder". I Mål 2-programmet er følgende kommuner i Syddanmark defineret som yderområder: Faaborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg, Tønder og Ærø samt øer under Sammenslutningen af Danske Småøer.

I Regionalfondsprogrammet er der en option, som Vækstforum kan vælge at gøre brug af. I visse særlige yderområder gives der mulighed for at yde støtte direkte til anlægs- og produktudviklingsaktiviteter i private, enkeltstående virksomheder. Her er tale om en undtagelse fra EU’s normale konkurrencelove. Betingelser og støtteintensitet for den direkte virksomhedsstøtte svarer til den privatrettede del af det tidligere Mål 2-program 2000-2006. I henhold til lov om erhvervsfremme må de regionale erhvervsudviklingsmidler ikke bruges til støtte, der har subsidievirkning for private virksomheder. Imidlertid må de regionale midler gerne bruges til at medfinansiere Mål 2-aktiviteter, i henhold til dette programs regler.

I Region Syddanmark gælder den særlige støtteoption udelukkende på Langeland, Ærø og øer under Sammenslutningen af Danske Småøer. Argumentet for denne option er, at disse øer har så store erhvervsstrukturelle vanskeligheder, at der bør gøres en særlig indsats for at fremme beskæftigelse og innovation i det private erhvervsliv.

Det hedder i Vækstforums handlingsplan, at "det bliver en særlig udfordring at sikre aktiviteter, der kan bidrage til udvikling i yderområder". Den beskrevne støtteoption lever i høj grad op til det formål.

Det antages, at der i praksis ikke vil komme ansøgninger om særligt store beløb fra et så begrænset geografisk område, hvorfor beslutning om en øvre ramme ikke vurderes at være nødvendig.

Det indstilles, at formandskabet med henblik på forelæggelse i Vækstforum

 

  • beslutter at åbne for Regionalfonds-programmets særlige støttemulighed for private virksomheder på Langeland, Ærø og øer under Sammenslutningen af Danske Småøer.

 

  • anmoder sekretariatet om at udarbejde en ansøgningsvejledning, der beskriver betingelser og ansøgningsfrister.

 

Beslutning:

Formandskabet tiltrådte indstillingen. Herefter videresendes punktet ikke til Vækstforum.

 

15. Udpegning af Regionsrådsmedlem til bestyrelsen for Center for Software Innovation (CSI)

Ved brev af 4. juli 2007 har Center for Software Innovation (CSI) anmodet Region Syddanmark om at udpege et Vækstforummedlem, der også er regionsrådsmedlem, til bestyrelsen for CSI.

CSIs vedtægter vedlægges til orientering, men det kan kort oplyses, at CSI har til formål, at drive et center, der ved at stille viden og facilliter til rådighed understøtter og fremmer danske erhvervslivs og danske erhvervsvirksomheders produktioninnovation og finansierer sin drift og udvikling ved tilskud, donationer og vederlag.

Tidligere har Sønderjyllands Amt stået som medstifter af CSI og ydet et indskud på kr. 250.000. Imidlertid medfører de gældende regler for Region Syddanmark, at Region Syddanmark ikke må eje eller være medejer af juridiske enheder, såsom CSI. Derfor overgår Sønderjyllands Amts oprindelige indskud på kr. 250.000 til fonden som konsekvens af kommunalreformen og fordelingsaftalen. Det forhold at det oprindelige indskud overgår til fonden medfører ikke ændringer ift. sammensætningen af bestyrelsen, som har anmodet om, at Vækstforum udpeger et medlem, der også er regionsrådsmedlem.

Der gøres opmærksom på, at i henhold til Ligestillingslovens § 9 skal der ved indstilling af ét medlem foreslås både en mand og en kvinde.

Formandskabet indstiller, at Vækstforum

 

  • indstiller både en mand og en kvinde fra Vækstforum, der også er regionsrådsmedlemmer til bestyrelsen for Center for Software Innovation (CSI), til Regionsrådet.

 

Beslutning:

Indstillingen blev tiltrådt.

 

16. Udpegning af et medlem af det syddanske Vækstforum til Interreg Udvalget

I forbindelse med fortsættelse og videreudvikling af det dansk-tyske samarbejde mellem de tidligere Sønderjyllands og Fyns amter og de tyske parter Region Schleswig og Technologie-Region K.E.R.N. vil det kommende Interreg IV A-program for "Syddanmark-Schleswig- K.E.R.N." blive medfinansieret fra Den Europæiske Regionalfond med ca. 330 millioner kroner. I henhold til artikel 63 i rådsforordningen nr. 1083 af 11. juli 2006 skal der nedsættes et overvågningsudvalg for programmet – kaldet Interreg-udvalget. De danske medlemmer af udvalget udpeges af regionerne – her Region Syddanmark.

Der gøres opmærksom på, at i henhold til Ligestillingslovens § 9 skal der ved indstilling af ét medlem foreslås både en mand og en kvinde, hvilket også gælder for suppleanten.

Formandskabet indstiller, at Vækstforum

 

  • udpeger et medlem og én suppleant fra Vækstforum til INTERREG udvalget.

 

Beslutning:

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Orientering

17. Indsatsområde: Forskning, innovation og teknologi - Mundtlig orientering og foreløbig vurdering af indkomne ansøgninger til programmet for brugerdreven innovation (initiativ nr. 13)

Ansøgningsfristen udløber 27. august, hvorefter Vækstforumsekretariatet vurderer ansøgningerne og udarbejder indstilling for valg af det regionale projekt, der skal indsendes til Erhvervs- og Byggestyrelsen senest 1. november. Tidsrammerne nødvendiggør, at Vækstforum må træffe beslutning ved en elektronisk, skriftlig høring primo/medio oktober.

 

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

18. Ansøgninger til konkurrenceudsatte midler af strukturfondsmidler

Danmarks Vækstråd har fastlagt temaer for den konkurrenceudsatte pulje for 2007 til:

 

 • Udvidelse og opkvalificering af arbejdsstyrken
 • Udvikling af innovative netværk.

Der er i 2007 49,2 mio. kr. til rådighed. De regionale vækstforas indstillinger til den konkurrenceudsatte pulje skal være EBST i hænde onsdag den 7. november.

Ovenstående temaer vedtages først den 11. september, altså samme dag som det syddanske Vækstforum har møde.

Det er en forudsætning for at, der kan indsendes ansøgning fra Region Syddanmark, at der foretages en skriftlig votering. I praksis sker det ved, at sekretariatet sender en e-mail til medlemmer, som der så skal stemmes ja eller nej til. Sekretariatet kan ikke sige noget om antallet af ansøgninger der skal behandles.

 

Beslutning:

Punktet blev taget til efterretning.

 

19. Regionalstøtteområder i perioden 2007-2013 (bilag)

Erhvervsminister Bendt Bendtsen har ved brev af 25. maj 2007 meddelt Vækstforum, at EU-Kommissionen har godkendt den danske anmodning om "regionalstøtteområder" i perioden 2007-2013. Som generel regel gælder det i hele EU, at offentlige myndigheder ikke må give direkte støtte til enkeltstående, private virksomheder. I alle EU-lande er der imidlertid udpeget "regionalstøtteområder", som er socio-økonomisk svagt stillede områder, hvor der inden for visse grænser (såkaldte lofter for støtteintensitet) gerne må gives offentlig støtte til investeringer i materielle og immaterielle aktiver i private virksomheder. Man har tidligere anvendt begrebet statsstøtte, men det er ikke helt dækkende, for den offentlige støtte kan komme fra både EU, stater, regioner og kommuner.

Efter EU-Kommissionens beslutning gælder dette i Danmark på Lolland, Bornholm, Langeland, Ærø, Læsø, Samsø, de 27 danske småøer samt Guldborgsund Frederikshavn og Hjørring kommuner. Umiddelbart har beslutningen ingen betydning for de nævnte områder, fordi der ikke er tale om en støtteordning. Konsekvensen er alene, at offentlige myndigheder (f.eks. den danske stat) i en given situation kan vælge at oprette en støtteordning.

I det danske Mål 2-program for 2007-2013 har man imidlertid foruddiskonteret udpegning af regionalstøtteområder i Danmark, og har i dette programs Regionalfondsdel indskrevet en option for en del af ovennævnte område. Denne option drøfter Vækstforum under dagsordenens punkt 13.

 

Beslutning:

Punktet blev taget til efterretning.

 

20. Invitation af formandskabet til møde med SUS I/S

Sekretariatet har modtaget invitation af 28. juli 2007, hvor Formandskabet inviteres til møde.

SUS I/S er et interessentselskab der er dannet af de fire kommuner Ærø, Langeland, Svendborg og Faaborg-Midtfyn Kommuner, for at fremme de fælles udviklingstiltag indenfor de fire kommuner. Formålet med mødet er at få en dialog om de enkelte indsatsområder, herunder erhvervsudviklingsmidler og EU-midler som er til rådighed for yderområderne.

Det indstilles, at formandskabet

 

  • drøfter invitationen og anmoder Sekretariatet om at sende svaret til SUS I/S

 

Beslutning:

Invitationen blev drøftet, og sekretariatet blev anmodet om at sende et svar til SUS I/S.

 

21. Statusnotat på handlingsplanens 17 initiativer (bilag)

Notatet giver overblik over handlingsplanens udmøntning

 

Beslutning:

Notatet blev taget til efterretning.

 

22. Formandskabets møderække 2008

Møder i Vækstforum er fastlagt til: mandag den 10. marts, tirsdag den 10. juni, torsdag den 18. september og onsdag den 28. november.

Sekretariatet er for øjeblikket i gang med at koordinere datoerne med Formandskabsmedlemmernes sekretærer.

 

Beslutning:

Formandskabets møderække er nu fastlagt til følgende datoer:

 

 • 26. februar kl. 13.00-15.00
 • 22. maj kl. 13.00-15.00
 • 1. september kl. 13.00-15.00
 • 11. november kl. 13.00-15.00

 

23. Status på økonomien

 

Midler som Vækstforum har indstillingsret til:

Pr. 1.1.2007

Før Vækstforums møde

Efter Vækstforums møde

Erhvervsudviklingsmidler

80.000.000 kr.

46.608.230 kr.

44.882.230 kr.

EU-midler

102.000.000 kr.

82.369.000 kr.*

76.777.500 kr.*

* De reserverede EU-midler er trukket fra de indstillingsberettigede midler.

Oversigten viser hvor mange midler Vækstforum har indstillingsret til. Det bemærkes, at de forudsatte EU-midler som blev reserveret til klyngerne på mødet den 14.juni endnu ikke udløst, men trukket i denne oversigt.  

 

24. Evt.


Siden er sidst opdateret 01-10-2013
Vækstforum

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring