Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsråd - referat 20-08-2007

Referat af regionsrådets møde
20. august 2007 kl. 16.00-18.30

Mødested
Regionshuset, regionsrådssalen.

Deltagere
Carl Holst, Poul Weber, Bo Libergren, Preben Jensen, Bent Poulsen, Thyge Nielsen, Bente Bendix Jensen, Carsten Abild, Jens Andersen, Karen Baungaard, Stephanie Kristensen, Jens Andresen, Ingeborg Moritz Hansen, Poul-Erik Svendsen, Karsten Uno Petersen, Julie Skovsby, Bente Gertz Hansen, Lisbeth Poulsen, Bent Krogh Petersen, Jørgen Bundsgaard, William Jensen, Carl Erik Jensen, Ole Jacobsen, Andrea Terp Christensen, Pierre Topaz, Christina Gammelgaard Jensen, Willy Sahl, Kristian Grønbæk Andersen, Kent Kirk, John Lohff, Søren Salling, Bent Bechmann, Otto D. Lück, Lykke Debois, Jørgen Pless, Bjarne Juel Møller, Anita Kjøng-Rasmussen, Jytte Lauridsen, Sarah Nørris Christensen.

Afbud

 • Per Laursen - Helge Jacobsen deltog som stedfortræder.
 • Poul Sækmose - Henrik Skov deltog som stedfortræder.

 

Dagsorden

 1. Forslag til budget 2008-2011.
 2. Udmøntning af bloktilskudsreguleringer 2007.
 3. Rammeaftale 2008 på det sociale område.
 4. Videreførelse af vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen.
 5. Justering af rådighedsbeløb til konkrete anlægsprojekter i 2007 samt meddelelse af anlægsbevilling (somatiske sygehuse).
 6. Udmøntning af ramme til løsning af påtrængende anlægsbehov, 2007.
 7. Sygehus Sønderjylland - rådighedsbeløb samt meddelelse af anlægsbevilling til anskaffelse af digitalt røntgenudstyr.
 8. Psykiatricenter Øst, Det Børne- og Ungdomspsykiatriske hus, Odense, tilbygning og renovering af køkken.
 9. Retningslinier for ansøgninger til Region Syddanmarks Kulturforsøgspulje.
 10. Ansøgning om tilskud til Skolekoncertfestival i sept. 2008.
 11. Anmodning om godkendelse af honorar for Amgros I/S´ bestyrelse.
 12. Orientering om godkendelse af sundhedsaftaler mellem Region Syddanmark og kommunerne samt den videre proces for revision heraf.

  Lukket dagsorden
 13. Centrumhuset, salg af grundandel. - Lukket sag

 

 

1.      Forslag til budget 2008-2011

Sagsnr:

07/1035

Resumé

Forslag til budget fremlægges til en første drøftelse.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget tager udgangspunkt i overslagsårene 2008-2010, jf. ajourført budget 2007. Overslagsår 2011 er sat lig 2010.

Til brug for 1. behandlingen er udarbejdet sidepapirer vedr. områderne Sundhed, Social og specialundervisning, Fælles formål og administration samt Renter. Heri redegøres kort for bl.a. status for budgetforslaget, hovedelementerne i økonomiaftalen og disses konsekvenser for regionen, finansiering m.v.

I selve budgetforslaget er endnu ikke indarbejdet konsekvenser af aftalen om regionernes økonomi for 2008. Forslag til udmøntning heraf m.v. fremlægges i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2008 på forretningsudvalgets møde den 19. september og regionsrådsmødet den 1. oktober 2007, inkl. evt. tilpasninger med henblik på overholdes af økonomiaftalens udgiftslofter.

Kommunale grundbidrag hhv. udviklingsbidrag indgår i finansieringen af regionens opgaver på dels sundhedsområdet, dels vedr. regional udvikling. Størrelsen heraf fastsættes af regionsrådet efter drøftelse i kontaktudvalget mellem regionen og kommunerne i regionen.

Det foreslås, at der fastsættes et uændret niveau for kommunale grund- og udviklingsbidrag i 2008, svarende til hhv. 1.133 kr. og 113 kr. pr. indbygger, jf. økonomiaftalens forudsætninger.

Indstilling

Det indstilles,

 • at forslag til budget 2008-2001 oversendes til regionsrådet til 1. behandling på mødet den 20. august 2007.
 • at der fastsættes et uændret niveau for kommunale grund- og udviklingsbidrag i 2008, svarende til hhv. 1.133 kr. og 113 kr. pr. indbygger, jf. økonomiaftalens forudsætninger.

Forretningsudvalget besluttede på sit møde den 15. august 2007 at oversende budgetforslag 2008-2011 til førstebehandling i regionsrådet med uændrede niveauer for kommunale grund- og udviklingsbidrag.

Fristen for indsendelse af de politiske partiers budget- og udmøntningsønsker før andenbehandlingen fastsættes til tirsdag den 4. september kl. 8.

Regionsrådet

Budgetforslaget oversendes til andenbehandling.

Bilag

 

 

 

2.      Udmøntning af bloktilskudsreguleringer 2007

Sagsnr:

07/186

Resumé

Staten har foretaget den årlige midtvejsregulering af bloktilskuddet.

Region Syddanmark er blevet kompenseret for lovændringer nu, der indebærer nye opgaver og udgifter. I den forbindelse skal der gives indtægts- og udgiftsbevillinger.

Sagsfremstilling

Folketingets Finansudvalg tiltrådte den 22. juni 2007 aktstykke nr. 175. Aktstykket omfatter bl.a. midtvejsregulering af regionernes bloktilskud for 2007 og fastsættelse af bloktilskuddet for 2008.

Midtvejsreguleringen af bloktilskuddet sker som følge af dels en række særlige reguleringer, herunder især opjustering af bloktilskuddet i forlængelse af amternes regnskaber for 2006 m.v., dels Det Udvidede Totalbalancetilskud (DUT).

Dette indebærer, at bloktilskuddet reguleres for udgiftsmæssige konsekvenser af nye/ændrede love, bekendtgørelser m.v. Regionerne kompenseres således økonomisk for ændringer, der indebærer nye opgaver og/eller merudgifter.

Omvendt nedreguleres bloktilskuddet ved bortfald af opgaver eller mindreudgifter.

For 2008 fastsættes bloktilskuddet på baggrund af det i aftalen om regionernes økonomi for 2008 aftalte udgiftsniveau. Hertil kommer reguleringer vedr. en række aftalte, fælles initiativer, hvor regionernes medfinansiering afholdes af bloktilskuddet, samt reguleringer i henhold til lov- og cirkulæreprogrammet (DUT).

De bevillingsmæssige konsekvenser, herunder forslag til foreløbig udmøntning af midtvejs-reguleringen af bloktilskuddet for 2007, er beskrevet i vedlagte notat.

De udgiftsmæssige konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet fra 2008 og frem fremlægges som ændringsforslag til budget 2008 i forbindelse med 2. behandlingen.

Indstilling

Det indstilles

 • at der meddeles indtægtstillægsbevilling i 2007 vedr. bloktilskud fra staten, sundhed, på 527,434 mio. kr. og at der i sammenhæng hermed meddeles udgiftstillægsbevilling i 2007 vedr. psykiatri på 0,580 mio. kr. og vedr. somatik på 521,013 mio. kr.
 • at der meddeles indtægtstillægsbevilling i 2007 vedr. bloktilskud fra staten, regional udvikling på 0,636 mio. kr. og at der i sammenhæng hermed meddeles udgiftstillægsbevilling i 2007 vedr. kollektiv trafik på 0,619 mio. kr. og miljø/jordforurening på 0,017 mio. kr.

Forretningsudvalget anbefalede indstillingen på sit møde den 15. august 2007.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

 

3.      Rammeaftale 2008 på det sociale område

Sagsnr:

07/15431

Resumé

Rammeaftalerne indgås mellem de 22 kommuner i Syddanmark indbyrdes og med Region Syddanmark. Rammeaftalerne omfatter de mest specialiserede tilbud på social-, socialpsykiatri- og specialundervisningsområdet i Syddanmark, som tidligere blev drevet af amterne.

I forhold til 2007 forventes ændrede visitationsstrømme, hvor særligt de større kommuner i højere grad agter at visitere til egne tilbud. Desuden planlægger flere kommuner at oprette nye tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen og derfor ikke står til rådighed for andre kommuners borgere, men som dækker samme målgruppe.

Rammeaftalerne skal behandles af Kontaktudvalget 30. august, hvorefter de sendes til politisk godkendelse i de 22 kommunalbestyrelser i Syddanmark. Rammeaftalerne skal være godkendt senest 15. oktober og træder i kraft 1. januar 2008.

Sagsfremstilling

Rammeaftalerne, som indgås mellem de 22 kommuner i Syddanmark indbyrdes og med Region Syddanmark, omfatter de mest specialiserede tilbud på social-, socialpsykiatri- og specialundervisningsområdet i Syddanmark, som tidligere blev drevet af amterne. Hovedformålet er at sikre det nødvendige udbud af pladser, så borgerne får de tilbud, de har behov for.

I rammeaftalerne vurderes udbudet og efterspørgslen efter pladser i Syddanmark. På baggrund af de kommunale redegørelser forventes der overordnet set ikke væsentligt ændret forbrug i 2008.

Der kan dog ventes forskydninger i anvendelsen af nogle tilbud frem for andre. Særligt de større kommuner forventer i højere grad at visitere til kommunens egne tilbud. Dette skal ses i sammenhæng med, at de også driver en stor andel af tilbudene, herunder tilbud indenfor de fleste eller alle fagområder.

Desuden planlægger flere kommuner at oprette nye tilbud, der som udgangspunkt ikke er omfattet af rammeaftalen, og som ikke står til rådighed for andre kommuners borgere, medmindre der indgås konkrete aftaler herom. Indholdsmæssigt dækker tilbudene borgere med samme behov for indsats som tilbud omfattet af rammeaftalen.

Det er i Det Administrative Samarbejdsforum (DAS) aftalt, at kommunalt oprettede tilbud indgår i oversigterne i rammeaftalen mærket med en stjerne, hvoraf den særlige status fremgår. Derved fastholdes et overblik over det samlede udbud af pladser i Syddanmark.

Forandringerne i visitationsstrømmene kan føre til manglende grundlag for opretholdelse af nogle tilbud. Når der kommer flere konkrete erfaringer med nyvisiteringer og belægninger på tilbudene, er der behov for at drøfte perspektiverne for eventuelle "strukturramte" tilbud, samt hvilke konsekvenserne det får for det samlede udbud på området.

Rammeaftalerne er et vigtigt redskab for at sikre en effektiv anvendelse af de økonomiske ressourcer. Udbyderne forpligter sig til en effektiv drift af tilbudene, og i rammeaftalerne fastlægges takster for alle pladser i 2008.

Kontaktudvalget godkendte 22. maj 2007 principperne, der ligger til grund for de omkostningsbaserede takstberegninger. Takstprincipperne gælder for alle tilbud, uanset om de drives af en kommune eller region, og uanset hvilken kommune der anvender pladsen.

Som i 2007 skal der indregnes 5 % overhead i taksterne til centrale administrationsomkostninger, og der skal afsættes 0,5 % af tilbuddets bruttobudget til udvikling, som rækker ud over den almindelige kursusvirksomhed. Når regnskabet for 2007 forelægger, kan niveauet for overheadet revurderes forud for Rammeaftale 2009.

Udbyderne indmeldte takster for alle pladser 20. juni (jf. bilag 2 og 3). Grundet de kommunale budgetlægningsprocesser i efteråret kan der ske justeringer af de indmeldte takster, som i givet fald skal godkendes af Kontaktudvalget 14. november.

I forlængelse af Rammeaftale 2007 arbejdes der videre med en række fokusområder og udviklingstiltag som med fordel kan udvikles og finansieres i fællesskab mellem alle kommuner og regionen i Syddanmark.

Der er udvalgt 11 fokusområder i Rammeaftale 2008, én færre end i Rammeaftale 2007. Fokusområdet "specialundervisning på Fredericiaskolen" er udgået og opfattes nu som en intern opgave for udbyderen, Region Syddanmark.

Følgegruppen på kommunikations- og hjælpemiddelområdet har delvist afsluttet sine opgaver. Der skal arbejdes videre med at udvikle abonnementsmodellerne, og den mere fremtidsperspektiverende del af kommissoriet skal undersøges nærmere.

Arbejdsgruppen vedr. unge med autisme har også afsluttet dele af sit arbejde, hvilket bl.a. har udmøntet sig i en anbefaling om, at Region Syddanmark undersøger muligheden for at oprette 12 ekstra pladser for voksne autister på Fyn. Dette arbejde er regionen i gang med.

Behovet for pladser i Jylland og for personer med Aspergers Syndrom er under vurdering og arbejdet forventes afsluttet ultimo 2007.

Der videreføres eller oprettes faglige netværk indenfor 9 områder på tværs af kommuner og region for at dele og videreudvikle viden med andre tilbud til gavn for brugerne.

Det er besluttet at etablere en koordineret venteliste for hele Syddanmark på tværs af alle udbydere. Ventelisten forventes at virke i 4. kvartal 2007. Region Syddanmark står for udviklingen og for driften af den koordinerede venteliste.

Kommunerne og regionen har nedsat et tværfagligt samråd med henblik på at udtale sig vejledende om sanktionsformer for udviklingshæmmede lovovertrædere. Samrådet assisterer anklagemyndigheder og domstole i Syddanmark.

Der er også etableret et samarbejde om det kriminalpræventive tilsyn med samme målgruppe, hvor regionen indtil videre løser opgaven for kommunerne på entreprenørbasis.

Rammeaftalerne er gældende fra 1. januar 2008 til og med 31. december 2008.

Som bilag er vedlagt forslag til rammeaftaler på de to områder samt bilag 2, som er en oversigt over takster og normeringer for alle tilbud omfattet af rammeaftalen 2008. Øvrige bilag til rammeaftalerne findes på

Indstilling

Det indstilles,

 • at regionsrådet godkender rammeaftalerne, under forudsætning af der ikke sker ændringer på Kontaktudvalgets møde 30. august 2007.

Forretningsudvalget anbefalede indstillingen på sit møde den 15. august 2007.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

Alle øvrige bilag til rammeaftalerne findes på: socialrammeaftalesyddanmark.dk

 

4.      Videreførelse af vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen

Sagsnr:

07/4367

Resumé

På baggrund af det igangværende arbejde med en ændret sygehusstruktur og et overordnet værdigrundlag for regionens virksomhed, foreslås et planlagt projekt for udformning af visioner for regionens sundhedsvæsen udsat.

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen vedrørende organisering af sundhedsvæsnet havde i 2006 en drøftelse af de krav og udfordringer, som er gældende for drift og udvikling i sygehusvæsnet, og af de overordnede værdier, der skal være bærende for udviklingen af sundhedsvæsnet i Region Syddanmark.

I forlængelse af møderne blev der udarbejdet forslag til foreløbig vision for etablering af sundhedsvæsenet i Region Syddanmark. Forberedelsesudvalget godkendte i mødet den 11. maj 2006, at den foreløbige vision indgår i arbejdet med budgetlægningen for 2007.

Forberedelsesudvalgets beslutning betyder, at der i 2007 burde igangsættes en proces for udarbejdelse af en vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark.

Imidlertid er Regionsrådet på nuværende tidspunkt allerede i gang med to større processer, der løber i 2007:

En proces inden for sundhedsområdet med planlægningen af akutbetjeningen, hvor der er en større involvering af politikere, ledelser, borgere m.fl.

Samt en proces i forbindelse med udarbejdelse af et overordnet værdigrundlag for regionens virksomhed. Regionsrådet har i august en temadrøftelse om overordnet værdigrundlag gældende for samtlige regionens sektorområder. 

Aktuelt vurderes det, at det er vigtigt med en klar skelnen mellem processen om akutplanlægningen og udarbejdelsen af en vision for sundhedsvæsenet.

Ved en eventuelt igangsætning af en større selvstændig proces omkring vision i 2007 vil de to processer i nogen udstrækning afvikles mere eller mindre parallelt, hvilket kan vanskeliggøre at adskille disse forløb.

Vurderingen er også, at det vil være hensigtsmæssigt på et mere passende tidspunkt at igangsætte en selvstændig proces omkring visionsarbejdet, idet der i sådan en proces kan være yderligere overordnet fokus på sundhedsvæsenets mission og visioner omkring kvalitet og service m.v. i forhold til patienterne. Og det kan være et vigtigt supplement til processen omkring akutbetjeningen, som har fokus på struktur.

I forhold til processen om udarbejdelsen af et overordnet værdigrundlag for regionens virksomhed vil værdigrundlaget hensigtsmæssigt danne afsæt for den videre dialog om blandt andet visioner for sundhedsvæsenet.

Som konsekvens af ovenstående foreslås det at udskyde igangsættelse af processen, der skal udmøntes i en vision for regionens sundhedsvæsen, og at den nuværende foreløbige vision forlænges indtil videre.

I forhold til den senere proces for udarbejdelsen af en vision er sundhedsstabens foreløbige overvejelser beskrevet i vedlagte notat, og indeholder følgende elementer:

 • Foreløbig drøftelse i regionsrådet, herunder behandling af forslag til proces. Forslag til regionsrådet om nedsættelse af særligt politsik udvalg mhp. det videre arbejde.
 • Temaeftermiddag af ca. 4 timers varighed for regionsrådspolitikere, sygehusledelser, eventuelt fagfolk og repræsentation fra MED-udvalg.
 • Tema-aftenarrangement af ca. 2 timers varighed mhp. borgerinddragelse (måske brugerpanel).
 • Politisk behandling af forslag til vision.
 • Høring.
 • Politisk godkendelse.

Indstilling

Det indstilles,

 • at den nuværende vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark er gældende indtil videre.

Forretningsudvalget anbefalede indstillingen på sit møde den 15. august 2007.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

 

5.      Justering af rådighedsbeløb til konkrete anlægsprojekter i 2007 samt meddelelse af anlægsbevilling (somatiske sygehuse)

Sagsnr:

07/14291

Resumé

Budgetneutral justering af rådighedsbeløb i 2007 til 19 anlægsprojekter på de somatiske sygehuse på baggrund af forventet forbrug.

Sagsfremstilling

De somatiske sygehuse i regionen har givet en  tilbagemelding om, hvilke anlægsprojekter opført på investeringsoversigten pr. 25. juni 2007, der ikke forventes iværksat - enten fordi projekterne er afsluttet i 2006 eller behovet har ændret sig.

Sygehusenes tilbagemeldinger fremgår af vedlagte notat  og oversigt over forslag til justering af rådighedsbeløb i 2007, begge dateret 20. juli 2007. Enkelte tekniske korrektioner indenfor anlægsrammen/rådighedsbeløb i 2007 er ligeledes medtaget.

Samlet set medfører justeringerne en reduktion af rådighedsbeløb til konkrete projekter i 2007 på 0,850 mio. kr., som foreslås tilført Puljen til løsning af påtrængende anlægsbehov i 2007. Af puljen vil herefter restere 8,470 mio. kr., som vil indgå i finansieringen af de udmøntede midler. Denne sag med titlen: "Udmøntning af ramme til løsning af påtrængende anlægsbehov i 2007" fremgår af andet punkt på dagsordenen.

 

Indstilling

Det indstilles,

 • at der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2007 på i alt 16,395 mio. kr., fordelt på 10 konkrete projekter, jfr. bilag samt at rådighedsbeløbene frigives
 • at der meddeles negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2007 på i alt -16,395 mio. kr., fordelt på 9 konkrete projekter, jfr. bilag
 • at der meddeles tillæg til anlægsbevilling samt frigives rådighedsbeløb til følgende projekter:
  • Vejle Sygehus:
   Erstatningsbyggeri 1,2 mio. kr. (indeks 112,5).
   Rokadeplan (incl. A270) 0,844 mio. kr. (indeks 112,5).
  • Odense Universitetshospital:
   Ombygning af bygning 38, 0,207 mio. kr. (indeks 112,5).
   Flytning af pavillon fra Middelfart til Odense, 0,207 mio. kr. (indeks 112,5).
   Renovering af Middelfart Sygehus 0,300 mio. kr. (indeks 112,5).

Forretningsudvalget anbefalede indstillingen på sit møde den 15. august 2007.

 

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

 

 

6.      Udmøntning af ramme til løsning af påtrængende anlægsbehov, 2007.

Sagsnr:

07/11522

Resumé

I budget 2007 på sundhedsområdet - anlæg - somatik er der afsat en ramme til løsning af påtrængende anlægsbehov, som foreslås udmøntet i konkrete projekter på sygehusene i 2007. Rammen udgør i alt 8,470 mio. kr. jf. andet dagsordenpunkt på indeværende dagsorden om justering af rådighedsbeløb. 

Det indstilles, at der i 2007 afsættes rådighedsbeløb til nye projekter for i alt 14,353 mio. kr., hvoraf 8,470 foreslås finansieret af rammen til løsning af påtrængende anlægsbehov.

De resterende 5,883 mio. kr. foreslås finansieret via ramme vedr. forventet tidsforskydning fra 2007 til senere.

Konkret sag om tidsforskydning mellem 2007 og efterfølgende år forventes forelagt regionsrådet i november 2007. 

Sagsfremstilling

I budget 2007 for sundhedsområdet (hovedkonto 1) er der under anlæg, somatik en ramme til løsning af påtrængende anlægsbehov. Rammen udgør incl. justering af rådighedsbeløb på diverse projekter i 2007 i alt 8,470 mio. kr.

Med henblik på at udmønte rammen i 2007 har sundhedsstaben anmodet sygehusene om at indsende ansøgninger om påtrængende anlægsbehov. Alle sygehuse har indsendt ansøgninger, og samtlige ansøgninger beløber sig til i alt 69,570 mio. kr. plus to projekter på OUH, som ikke er prissat.

Med henblik på at undersøge finansieringsmulighederne i 2007 har sundhedsstaben endvidere anmodet sygehusene om at opgøre hvilke afsatte rådighedsbeløb til projekter i budget 2007, som sygehusene ikke kan nå at anvende i 2007, og dermed skal overføres til 2008 eller senere.

Opgørelsen viser, at der forventes en tidsforskydning af rådighedsbeløb fra 2007 på ca. 150 mio. kr. (opgjort ultimo juni 2007). Sundhedsstaben har beregnet, at ved en tidsforskydning fra 2007 på ca. 150 mio. kr. bliver der et ledigt råderum i budget 2007 på ca. 35 mio. kr., som kan anvendes til andre projekter i 2007.

En tilsvarende opgørelse blev forelagt forretningsudvalget 23. april 2007 under punkt 6: "Orientering om konsekvenser af omlægning af anlægssager". Dengang forventedes et ledigt råderum som følge af tidsforskydninger på ca. 30 mio. kr.

Opgørelsen vil blive revurderet i efteråret 2007, når sygehusene har et større kendskab til det forventede forbrug i 2007, hvorefter regionsrådet vil få forelagt sagen om tidsforskydning fra 2007 til 2008 eller senere i forbindelse med sagen om prioritering af anlægsprojekter i budget 2008.

På den baggrund har sundhedsstaben vurderet sygehusenes ansøgninger om påtrængende anlægsbehov i 2007 og foreslår, at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 14,353 mio. kr. i 2007 til 15 projekter, jf. nedenstående skema.

Af den samlede udgift på i alt 14,353 mio. kr. foreslås 8,470 mio. kr. finansieret via ramme til løsning af påtrængende anlægsbehov. De resterende 5,883 mio. kr. foreslås finansieret via rammen vedr. forventet tidsforskydning mellem årene, hvor der som nævnt ovenfor forventes et ledigt råderum på 35 mio. kr.

Ud af det ledige råderum på 35 mio. kr. foreslås det endvidere at anvende 15 mio. kr. til anskaffelse af digitalt røntgenudstyr ved Sygehus Sønderjylland. Denne sag fremgår af andet dagsordenspunkt på indeværende møde.

Projekter, der indstilles optaget på investeringsoversigten og afsat rådighedsbeløb til i 2007 samt angivelse af hvilke projekter, der indstilles anlægsbevilling til.

 

Projekt

Sygehus

Pris (1.000 kr.)

Indstillet
rådigheds-
beløb
(1.000 kr.)

Indstillet
anlægs
bevilling

Malerbehandling og renovering af Gynækologisk Ambulatorium

Kolding

725

725

X

Malerrenovering og ny gulvbelægning i træningssalene i terapien

Kolding

450

450

X

Etablering af fælles sygehusapotek

Sønderborg

1.995

1.995

X

Færdiggørelse af renoveringsarbejde på afsnit A160

Vejle

1.350

1.350

X

Renovering af brandalameringsanlæg (etape 2)

Vejle

1.422

1.422

X

Renovering af brandalameringsanlæg (etape 3)

Vejle

1.126

1.126

X

Udvidelse af Onkologisk Afd. i bygn. 39

OUH

4.359

436

 

Flytning af Smerteklinikken til Heden 9

OUH

1.960

1.960

X

Udvidelse af mammografiscreeningsfunktionen

OUH

3.675

368

 

Etablering af midlertidig mulighed for behandling af Våd AMD på Fåborg Sygehus

OUH

860

860

X

Inventar ifbm. ombygning (Masterplan)

Grindsted

1.500

1.500

X

Ombygning på Klinisk Immunologisk afsnit

Esbjerg

371

371

X

Udskiftning af sengeborde

Esbjerg

500

500

X

Etablering af ny gartnerhal

Svendborg

2.900

290

 

Ombygning vedr. implementering af RIS/PACS

Svendborg

1.000

1.000

X

I alt

 

24.193

14.353

13.259

Årsagen til at der for tre projekters vedkommende er indstillet et mindre rådighedsbeløb i 2007 end den fulde pris på projektet er, at disse tre projekter hver i sær koster over 2 mio. kr., og dermed er omfattet af byggeregulativet. Disse tre projekter vil skulle forelægges regionsrådet efterfølgende med henblik på godkendelse af byggeprogram, meddelelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb. Det vil derfor være begrænset, hvor meget sygehusene vil kunne nå at iværksætte på disse tre projekter i 2007. Det betyder til gengæld, at det resterende rådighedsbeløb på i alt 9,840 mio. kr. til projekterne indgår i prioriteringen af anlægsprojekter i budget 2008, som forelægges regionsrådet i efteråret 2007.

På den baggrund indstilles kun anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb for 12 projekter med et samlet beløb på 13,259 mio. kr. 

Indstilling

Det indstilles,

 • at der til de indstillede projekter afsættes rådighedsbeløb på i alt 14,353 mio. kr. i 2007 jf. skema.
 • at 8,470 mio. kr. af udgiften finansieres af det forventede afsatte rådighedsbeløb på ramme til løsning af påtrængende anlægsbehov i 2007.
 • at den resterende del af udgiften på i alt 5,883 mio. kr. finansieres af den forventede tidsforskydning fra 2007 til 2008.
 • at der meddeles en negativ tillæg til rådighedsbeløb til ramme til løsning af påtrængende anlægsbehov i 2007 på 8,470 mio. kr..
 • at der meddeles negativ tillæg til rådighedsbeløb vedr. forventet tidsforskydning mellem årene på 5,883 mio. kr..
 • at der meddeles en anlægsbevilling på i alt 13,259 mio. kr. (indeks 112,5) til de indstillede projekter med tilhørende rådighedsbeløb i 2007 samt frigivelse heraf i 2007 (jf. skema).
 • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultaterne på projekterne, hvortil der gives anlægsbevilling jf. skema.  

Forretningsudvalget anbefalede indstillingen på sit møde den 15. august 2007.   

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

 

7.      Sygehus Sønderjylland - rådighedsbeløb samt meddelelse af anlægsbevilling til anskaffelse af digitalt røntgenudstyr

Sagsnr:

07/12842

Resumé

Sygehus Sønderjylland ansøger om finansiering af udgifter på 15 mio. kr. til anskaffelse af digitalt røntgenudstyr i forbindelse med indførelse af RIS/PACS.

Det foreslås, at udgiften finansieres indenfor sundhedsområdets anlægsmidler i 2007, som følge af forventet tidsforskydning fra 2007 til 2008 på 150 mio. kr.

Sagsfremstilling

Sygehus Sønderjylland har fremsendt en ansøgning om finansiering/bevilling på 15 mio. kr. i 2007 til anskaffelse af digitalt røngenudstyr (DR) i forbindelse med indførelse RIS/PACS (Røntgeninformationssystem/Picture Archiving and Communication Systems), som p.t. forventes  indført 1. marts 2008.

Røntgenudstyret  har været i EU-udbud og den samlede pris på det digitale udstyr samt de nødvendige tilpasninger og ombygninger beløber sig til 15 mio. kr. 

Der er herudover til Sygehus Sønderjylland bevilget midler i 2007 fra Medicoteknisk pulje/Kræftpulje til indkøb af Multifunktionelt DR gennemlysningsappatur, Mobil DR røntgenapparatur samt til opgradering af MR-scanner.

I anlægsbudgettet for 2007 resterer pulje under Fælles ramme, somatik, der efter justering af rådighedsbeløb, jf. anden sag på dagsordenen, udgør 8,470 mio. kr..   

Blandt andet for at undersøge finansieringsmuligheder i 2007 har sundhedsstaben anmodet sygehusene om at opgøre, hvilke afsatte rådighedsbeløb i 2007, der forventes tidsforskudt fra 2007 til 2008 eller senere.

Opgørelse primo juni 2007 viser, at der kan forventes tidsforskydning fra 2007 til 2008 eller senere på ca. 150 mio kr..

En tilsvarende opgørelse blev forelagt forretningsudvalget 23. april 2007 under punkt 6: "Orientering om konsekvenser af omlægning af anlægssager". Dengang forventedes et ledigt råderum som følge af tidsforskydninger på ca. 30 mio. kr..

Sundhedsområdets anlægsloft er på i alt 377,115 mio. kr. i 2007, hvoraf somatikkens andel udgør 342,090 mio. kr. Med forventet tidsforskydning på 150 mio.kr. i 2007 er beregnet et ledigt råderum i budget 2007 på 35 mio. kr. incl. ovennævnte pulje på 8,470 mio. kr., der således forventes at kunne anvendes i 2007 til påtrængende anlægsbehov.

Forslag til prioritering af Puljen til løsning af påtrængende anlægsbehov er optaget på dagsordenen under punktet: Udmøntning af ramme til løsning af påtrængende anlægsbehov, 2007.

Finansieringsmulighed af digitalt udstyr til Sygehus Sønderjylland i 2007:

 

1000 kr., indeks 112,5

   

Forventet råderum i 2007 (incl. pulje 8,470 mio.kr.)

 

35.000

Forslag til nye anlægsprojekter:

   

Forslag til fordeling af pulje til påtrængende anlægsbehov, jfr. anden sag på dagsordenen

14.353

 

Sygehus Sønderjylland, anskaffelse af digitalt røntgenudstyr

15.000

29.353

Resterer,  af forventet råderum i 2007

 

  5.647

Sag om tidsforskydning fra 2007 til 2008 forventes forelagt Regionsrådet den 5. november i forbindelse med prioritering af  anlægsprojekter til budget 2008.

Indstilling

Det indstilles,

 • at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb i 2007 på 15 mio. kr. til Sygehus Sønderjylland til anskaffelse af digitalt røntgenudstyr i forbindelse med indførelse af RIS/PACS samt at rådighedsbeløbet i 2007  frigives til projektet.
 • at rådighedsbeløbet på 15 mio. kr. finansieres af ramme vedr. forventet tidsforskydning mellem årene på sundhedsområdets anlægsramme,  som følge af forventet tidsforskydning  fra 2007 til 2008 eller senere.
 • at der meddeles anlægsbevilling på 15 mio. kr. (indeks 112,5) til Anskaffelse af digitalt røntgenudstyr til Sygehus Sønderjylland.

Forretningsudvalget anbefalede indstillingen på sit møde den 15. august 2007.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

8.      Psykiatricenter Øst, Det Børne- og Ungdomspsykiatriske hus, Odense, tilbygning og renovering af køkken

Sagsnr:

07/15045

Resumé

På baggrund af Arbejdstilsynets anbefalinger om ændret indretning af køkkenfunktionen er der udarbejdet et byggeprogram.

Regionsrådet ansøges om godkendelse af byggeprogram og meddelelse af anlægsbevilling til projektet samt om bemyndigelse til, at Psykiatridirektøren kan godkende licitationsresultatet.

Sagsfremstilling

Det Børne- og Ungdomspsykiatriske Hus, DBHU, er beliggende i tilknytning til Odense Universitets Hospital på adressen J.B. Winsløwsvej 20, 5000 Odense C, bygning 53.

Med henblik på at imødekomme arbejdstilsynets anbefalinger skal der ske en ombygning af køkkenfunktionen. Den nordlige fløj af huset tilbygges med et fælles køkken for hele huset. I. sal indrettes til mødelokale.

De eksisterende små køkkener opfylder ikke Arbejdstilsynets krav og renoveres derfor til tekøkkener/alrum. Det eksisterende møderum på 1. sal ændres til kontor.

Det nye køkken indrettes i overensstemmelse med Arbejdstilsynets anbefalinger og vejledning om indretning m.v. af køkkener i leve- og bomiljøer. Det nye mødelokale på 1. sal indrettes som det eksisterende. De eksisterende køkkener ændres så de kan fungere som spisestuer med tilhørende tekøkken.

Region Syddanmarks byggestyringsregler foreskriver at licitationsresulatet og byggeprogram skal forelægges til politisk godkendelse i Regionsrådet. Efter bevillingsreglerne kan anlægsbevillinger meddeles af regionsrådet på ethvert tidspunkt i året.

Der er i investeringsoversigten afsat 2,619 mio. kr. i 2007 til det foreslåede projekt.

Indstilling

Det indstilles,

 • at vedlagte byggeprogram godkendes.
 • at Psykiatridirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor den afsatte økonomiske ramme.
 • at der meddeles anlægsbevilling 2,619 mio. kr. til projektet, finansieret af rådighedsbeløb afsat i 2007 til det nævnte projekt.
 • at Bygningsafdelingen tildeles anvisningsbeføjelsen.

Forretningsudvalget anbefalede indstillingen på sit møde den 15. august 2007.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

9.      Retningslinier for ansøgninger til Region Syddanmarks Kulturforsøgspulje

Sagsnr:

07/10786

Resumé

Regionsrådet vedtog 4. juni 2007 en strategi for kulturområdet. Ifølge strategien oprettes en kulturforsøgspulje, er skal fremme nyskabende og eksperimenterende kunst- og kulturprojekter.

Det indstilles, at der oprettes en kulturforsøgspulje på 2 mio. kr. og at regionsrådet godkender udkast til retningslinier.

Sagsfremstilling

Regionsrådet havde den 4. juni 2007 en indledende drøftelse af sin kommende kulturpolitik og -strategi. Regionsrådet vedtog den strategi for kulturområdet, der var blevet fremlagt af det Særlige Udvalg for Regional Erhvervspolitik.

Ifølge strategien oprettes en kulturforsøgspulje, der skal fremme nyskabende og eksperimenterende kunst- og kulturprojekter, som har faglig kvalitet, gennemslagskraft og bred interesse i regionen. Projekterne skal fremme tværgående aktiviteter og understøtte en balanceret udvikling i land- og by.

Det særlige udvalg vedr. regional erhvervspolitik har drøftet sagen på sit møde den 18. juni 2007. Udvalget anbefaler, at der oprettes en kulturforsøgspulje, og anbefaler, at puljens størrelse fra budget 2008 og fremover fastlægges i forbindelse med Region Syddanmarks budget.

Det særlige udvalg har drøftet retningslinierne for ansøgninger til Region syddanmarks Kulturforsøgspulje. Det vedlagte udkast til retningslinjer er tilrettet i overensstemmelse med drøftelserne i udvalget.

Indstilling

Det indstilles,

 • at der oprettes en Kulturforsøgspulje på 2 mio. kr. for 2007 finansieret af midler afsat til kulturformål.
 • at regionsrådet godkender udkast til retningslinjerne for kulturforsøgspuljen.

Forretningsudvalget anbefalede indstillingen på sit møde den 15. august 2007.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

10.    Ansøgning om tilskud til Skolekoncertfestival i sept. 2008

Sagsnr:

07/10780

Resumé

"Levende Musik i Skolen" har indsendt en ansøgning om tilskud på 100.000 kr. til gennemførelse af skolekoncertfestival i september 2008.

Koncertfestivallen vil blive etableret i et samarbejde med Kolding Kommune, og vil bestå af 60-80 koncerter med 30-40 forskellige musikgrupper.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vil ifølge kulturstrategien, der blev vedtaget på Regionsrådsmødet den 4. juni 2007, blandt andet samarbejde med øvrige aktører i ind- og udland inden for kulturområdet og koordinere kulturtiltag i regionen.

LMS – Levende Musik i Skolen – har indsendt en ansøgning om tilskud på 100.000 kr. til gennemførelse af skolekoncertfestival i september 2008. "Levende Musik i Skolen" håber dermed at kunne etablere et samarbejde med Region Syddanmark og Kolding Kommune om afholdelse af skolekoncertfestival i september 2008.

Skolekoncerter har gennem mere end 20 år været en væsentlig dansk kultur- og undervisningstradition. Skolekoncerterne opfylder en dobbeltfunktion som både et børnekulturelt tilbud til børn fra 0. – 9. klasse og et undervisningsmæssigt tilbud til skolerne. Der afholdes årligt knap 2000 koncerter på landsplan, som hidtil har været funderet i amtsligt regi.

Skolekoncertfestivalerne har været afholdt hvert andet år siden 1996. Festivalernes overordnede formål er at synliggøre en stor kultur- og undervisningsaktivitet samt at samle fagfolk fra ind- og udland.

I forbindelse med kommunalreformen er hele systemet blevet omlagt under titlen "Musik i Tide." Skolekoncertfestivalen 2008 får derfor en helt særlig rolle med at udvikle en ny model for skolekoncerter, så den tilpasses den nye struktur og nye kommuner kan gøre brug af den.

En del af Region Syddanmarks kommuner er p.t. tilmeldt ordningen, men specielt Fyn og det vestlige Jylland er ikke.

Festivalen kan derfor blive et væsentligt udgangspunkt for at forny konceptet omkring skolekoncerterne og gøre nye som hidtidig tilmeldte kommuner opmærksomme på den nye model. Derudover kan repræsentanter fra kommunerne samt øvrige interesserede fagfolk på festivalen se aktiviteterne i form af en lang række af de bedste koncerter for børn, som indgår i Musik i Tide.

Festivalen vil bestå af 60-80 koncerter med 30-40 forskellige musikgrupper. Til hver koncert kan der være 100-120 børn, samt musiklærere og fagfolk fra Danmark og udlandet. Koncerterne er også åbne for øvrigt publikum.

I ansøgningen inviterer arrangørerne en repræsentant fra regionen til at tale ved åbningsarrangementet. Desuden kan Region Syddanmark indgå i styregruppen med en administrativ repræsentant. 

Budget
Det samlede budget for skolekoncertfestival i Kolding 2008 er på 885.000 kr., hvoraf der ansøges om tilskud fra Region Syddanmark på 100.000 kr. Kolding Kommune har bevilget 100.000 kr. i tilskud.

"Levende Musik i Skolen" bidrager selv med 150.000 kr. og ansøger om det resterende beløb hos Kunstrådets Musikudvalg og andre fonde. Tilskud søges allerede i 2007, da planlægning af festivalen påbegyndes i september i år.

Indstilling

Det indstilles,

 • at der bevilges et tilskud på 100.000 kr. til Skolekoncertfestival i september 2008 fra puljen til kulturelle formål under Regional Udvikling.

Det særlige udvalg vedr. regional erhvervspolitik har behandlet sagen på sit møde den 18. juni og anbefaler indstillingen.

Forretningsudvalget besluttede på sit møde den 15. august 2007 at udsætte sagen, da ansøgningen behandles under den foreslåede nyoprettede kulturforsøgspulje.

Regionsrådet

Sagen blev taget af dagsordenen.

 

11.    Anmodning om godkendelse af honorar for Amgros I/S´ bestyrelse

Sagsnr:

07/12551

Resumé

Region Syddanmark er interessent i Amgros I/S. Ifølge interessentskabskontrakten skal Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkende honorarerne til bestyrelsesmedlemmerne.

Godkendelsen fra ministeriet er nu på plads under forudsætning af, at de enkelte interessenter, herunder Region Syddanmark, godkender de pågældende vederlag.

Sagsfremstilling

Amgros I/S  afholder udbud og foretager indkøb af lægemidler mv. til det offentlige sundhedssystem. Amgros I/S ejes af de fem regioner, og Region Syddanmark er således interessent i Amgros I/S.

Det fremgår af interessentskabskontrakten , at Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal godkende reguleringen af honorar til bestyrelsesmedlemmerne.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har godkendt anmodningen om godkendelse af honorarer, under forudsætning af at interessenterne (regionerne) godkender de pågældende vederlag.

Regionsrådet skal således tage stilling til, om man vil godkende følgende vederlag til bestyrelsen gældende fra 1. januar 2007, herunder at beløbene indeksreguleres en gang årligt:

 • Menige medlemmer: 28.000 kr. årligt
 • Næstformand: 46.000 kr. årligt
 • Formand: 92.000 kr. årligt.

Indstilling

Det indstilles,

 • at regionsrådet godkender de nævnte honorarer for Amgros I/S´ bestyrelse.

Forretningsudvalget anbefalede indstillingen på sit møde den 15. august 2007.
Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt med 35 stemmer for og 5 stemmer imod (Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Lokallisten og Karen Baungaard).

Dansk Folkeparti ønskede bestyrelseshonorarne fastsat således, at menige medlemmer modtager 14.000 kr. årligt, næstformanden modtager 23.000 kr. årligt og formanden modtager 75.000 kr. årligt.

Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

 

 

12.    Orientering om godkendelse af sundhedsaftaler mellem Region Syddanmark og kommunerne samt den videre proces for revision heraf

Sagsnr:

07/12747

Resumé

Sundhedsstyrelsen har meddelt, at de obligatoriske sundhedsaftaler mellem kommunerne og Region Syddanmark kunne godkendes under forudsætning af, at alle krav på de enkelte indsatsområder kunne opfyldes.

Sundhedsstyrelsen har siden uddybet sine forventninger til revisionsarbejdet med sundhedsaftalerne og meddelt, at indsendelse af reviderede sundhedsaftaler skal være styrelsen i hænde senest den 1. oktober 2008.

På den baggrund er der udarbejdet et forslag til en tids- og procesplan for revisionen af sundhedsaftalerne. Forslaget vil blive forelagt Sundhedskoordinationsudvalget til godkendelse i møde den 30. august 2007.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen meddelte i breve af 25. maj 2007 resultaterne af den godkendelsesproces, som Sundhedsstyrelsen havde gennemført i forhold til de obligatoriske sundhedsaftaler indgået mellem de enkelte kommunalbestyrelser og regionsrådet. Det fremgik heraf, at sundhedsaftalerne kunne godkendes, idet det dog præciseredes, at der var en række forudsætninger for, at alle krav på de enkelte indsatsområder kunne opfyldes.

På denne baggrund forventede Sundhedsstyrelsen at få tilsendt reviderede sundhedsaftaler mellem kommunerne og Region Syddanmark med henblik på fornyet vurdering og godkendelse senest den 1. april 2008.

Sundhedsstyrelsen har siden med brev af 2. juli 2007 (vedlagt) uddybet sine forventninger til revisionsarbejdet med sundhedsaftalerne og meddelt, at fristen for indsendelse af de reviderede sundhedsaftaler udskydes til 1. oktober 2008.

På denne baggrund er der udarbejdet et forslag til en tids- og procesplan for revisionen af sundhedsaftalerne. Forslaget har i løbet af august været drøftet tværsektorielt på administrativt niveau, inden det forelægges sundhedskoordinations-udvalget til godkendelse i møde den 30. august 2007.

Forslaget tager udgangspunkt i en fremskyndet udarbejdelse af revideret grundaftale, således at der i 2008 afsættes tilstrækkelig tid til høringsfase, til kommunernes arbejde med de specifikke aftaledele (hvori de lokale samordningsudvalg foreslås givet en større rolle), og til den afsluttende politiske forhandlingsrunde.

Tids- og procesplanen ledsages af løbende møder på politisk og administrativt niveau samt med afholdelse af orienteringsmøder, konferencer og erfaringsseminarer.

Der vedlægges desuden til regionsrådets videre orientering notat fra afdelingen for kommunesamarbejde om Sundhedsstyrelsens godkendelse.

I notatet vurderes, i hvilket omfang de igangsatte opfølgende arbejder til sundhedsaftalerne kan forventes at imødekomme styrelsens krav, og hvor der er behov for at præcisere kommissorier eller behov for nærmere afklaring i forhold til styrelsen.

Indstilling

Det indstilles,

 • at regionsrådet tager orienteringen om Sundhedsstyrelsens godkendelse til efterretning.

Det særlige udvalg vedr. sundhedsaftaler og praksissektoren har drøftet sagen på sit møde den 7. august 2007, og anbefaler, at regionsrådet tager orienteringen om Sundhedsstyrelsens godkendelse til efterretning.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

 

13.    Centrumhuset, salg af grundandel - Lukket sag

Sagsnr:

07/15432

Resumé

I henhold til tidligere beslutninger afhændes en forholdsmæssig andel af ejendommen Holmehøjvej 4 i Ringe i forbindelse med opførelse af erstatningsboliger til Centrumhuset.

Sagsfremstilling

I henhold til Fyns Amtsråds beslutninger, som er bekræftet af Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark, skal der på en grund i Ringe etableres 16 erstatningsboliger for Centrumhuset med tilhørende servicearealer. Byggeriet etableres som to ejerlejligheder:

Lejlighed 1, der indeholder boligerne - med Boligselskabet BSB, Ringe som bygherre

Lejlighed 2, der indeholder servicearealerne - med Region Syddanmark som bygherre og med Boligselskabet BSB, Ringe v/ Domea som forretningsfører.

Byggeriet skal opføres på en grund, som ejes af Regionen. I henhold til de tidligere beslutninger og korrigeret i henhold til licitationsresultatet, afhændes en forholdsmæssig grundandel vedrørende Lejlighed 1 til Boligselskabet for 1,155 mio. kr.

Handelsomkostninger afholdes af salgsindtægten. Udgifter i forbindelse med opdeling i ejerlejligheder mv. afholdes af byggesagen, hvor fællesudgifter fordeles i samme forhold som bygningsarealet: 83% vedr. boligerne og 17% vedr. servicearealet.

Indstilling

Det indstilles,

 • at en til boligerne hørende andel af ejendommen Holmehøjvej 4, Ringe, afhændes til Boligselskabet BSB, Ringe for en salgspris på 1,155 mio. kr.
 • at salgsprovenuet på ca. 1,1 mio. kr. tilføres Regionens kassebeholdning.

Forretningsudvalget anbefalede indstillingen på sit møde den 15. august 2007.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Karen Baungaard, Pierre Topaz, Jens Andersen, Bent Poulsen og Jørgen Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.

 


Siden er sidst opdateret 26-07-2012
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring