Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2007pilRegional erhvervspolitikpilReferat 18.06.2007 - Regional erhvervspolitik og internationale relationer

Referat 18.06.2007 - Regional erhvervspolitik og internationale relationer

Møde i det særlige udvalg vedrørende
regional erhvervspolitik og internationale relationer
mandag 18. juni kl. 15.30

Sted:

Regionshuset, Damhaven 12, Vejle, Mødelokale 1.

Deltagere:

Arbejdsgruppens medlemmer, sekretariat.

Afbud:

 

Dagsorden

 1. Udkast til samarbejdsaftale mellem Malopolska-regionen og Region
 2. Syddanmark.
 3. Udkast til retningslinier for ansøgninger til Region Syddanmarks
 4. Kulturforsøgspulje
 5. Ansøgning om tilskud til skolekoncertfestival i september 2008
 6. Orientering om arbejdet i Vækstforum
 7. Næste møde
 8. Eventuelt

1. Udkast til samarbejdsaftale mellem Malopolska-regionen og Region Syddanmark

Malopolska-regionen i den sydligste del af Polen ønsker at indgå en samarbejdsaftale med Region Syddanmark, der i en tilpasset og moderniseret udgave viderefører den aftale, Malopolska Regionen tidligere havde med Fyns Amt.

Samarbejdet med Malopolska Regionen – og tidligere Krakow Regionen – har fungeret i 16 år. Den første aftale blev underskrevet i Krakow i november 1991.

Samarbejdet blev fortsat efter den polske kommunalreform i 1998, hvor Malopolska Region blev etableret som en samling af de tidligere regioner Krakow og Nowy Sacs, samt en stor del af Tarnow regionen. Den seneste samarbejdsaftale – gældende for 5 år - blev underskrevet på Fyn i september 2004, og opsagt med virkning fra 1. januar 2007. Hovedtemaerne har været miljø, uddannelse, handicapområdet, kulturudveksling, erhvervsudvikling, EU-politik og -administration.

En samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og Malopolska Regionen er tidligere drøftet positivt i Det Særlige Udvalg for Regional Erhvervspolitik, og forslaget bygger på denne drøftelse og den vedtagne internationale strategi og handlingsplan for Region Syddanmark. Omdrejningspunktet for samarbejdet er projekter, som de to regioner udvikler og gennemfører sammen.

Samarbejdsaftalen er treårig. Da forslaget til samarbejdsaftalen i den foreliggende form er godkendt af det polske udenrigsministerium, giver det Region Syddanmark den forudsætning, at man umiddelbart kan få aftalen i stand.

Aftalen aktiveres ved underskrivelse. Tidspunktet herfor besluttes af parterne.

Indstilling

Det indstilles,

 • at udvalget drøfter det forelagte forslag med henblik på at anbefale at Region Syddanmark indgår en samarbejdsaftale med Malopolska-regionen. 

Udvalget

På baggrund af drøftelserne tiltræder det særlige udvalg samarbejdsaftalen som foreslået.

Det anbefales, at aftalen underskrives i Maloposka-regionen i efteråret 2007.

Udvalget understregede vigtigheden af, at det konkrete indhold, potentialer og gensidige udbytte af samarbejdsaftalen beskrives nøje i det videre arbejde.

Bilag

 

2. Udkast til retningslinier for ansøgninger til Region Syddanmarks Kulturforsøgspulje

Regionsrådet havde den 4. juni 2007 en indledende drøftelse af sin kommende kulturpolitik og -strategi. Regionsrådet vedtog den strategi for kulturområdet, der blev fremlagt af det Særlige Udvalg for Regional Erhvervspolitik.

Ifølge strategien oprettes en kulturforsøgspulje, der skal fremme nyskabende og eksperimenterende kunst- og kulturprojekter, som har faglig kvalitet, gennemslagskraft og bred interesse i regionen. Projekterne skal fremme tværgående aktiviteter og understøtte en balanceret udvikling i land- og by.

Indstilling

Det indstilles,

 • at udvalget anbefaler forretningsudvalget og regionsrådet at der oprettes en Kulturforsøgspulje på 2 mio. kr. med midler fra puljen til kulturelle formål under regional udvikling.
 • at udvalget drøfter retningslinjer for denne pulje, med henblik på forelæggelse for forretningsudvalget og regionsrådet. - Se bilag

Udvalget

Udvalget tiltrådte indstillingen om, at der oprettes en Kurturforsøgspulje og anbefaler, at puljens størrelse fremover fastlægges i forbindelse med Region Syddanmarks budget.

Det særlige udvalg drøftede det forelagte forslag til regningslinier, der på baggrund af drøftelserne vil blive justeret i forbindelse med det videre arbejde med Kulturforsøgspuljen.

Bilag

 

3. Ansøgning om tilskud til skolekoncertfestival i september 2008

Regionsrådet vil ifølge kulturstrategien, der blev vedtaget på Regionsrådsmødet den 4. juni 2007, blandt andet arbejde med indsatsområdet

samarbejde med øvrige aktører i ind- og udland inden for kulturområdet og koordinere kulturtiltag i regionen.

LMS – Levende Musik i skolen – har indsendt en ansøgning om tilskud på 100.000 kr. til gennemførelse af skolekoncertfestival i september 2008. Skolekoncertfestivalen gennemføres af LMS i samarbejde med Kolding kommune, der gerne vil være værtsby for festivalen.

Kolding kommunes kulturudvalg har i dag, den 6. juni 2007, bevilget et tilskud på 100.000 kr. til gennemførelse af festivalen.

Skolekoncerter har gennem mere end 20 år været en væsentlig dansk kultur- og undervisningstradition. Primært har det været funderet i amtsligt regi, men i forbindelse med strukturreformen er hele systemet blevet omlagt under titlen "Musik i Tide."

Den første skolekoncertfestival fandt sted i 1996 i Slagelse, og der er siden afholdt festival hvert andet år. Festivalerne har været arrangeret i til lejligheden nedsatte projektorganisationer med deltagelse fra værtsamtet, værtsbyen og LMS.

Skolekoncerterne opfylder en dobbeltfunktion som både et børnekulturelt tilbud til børn fra 0. – 9.- klasse og et undervisningsmæssigt tilbud til skolerne. Med andre ord kombinerer koncerterne den kunstneriske musikoplevelse med et håndtag, som skolen kan gribe fat i for at bruge oplevelsen som indfaldsvinkel til læring. Der afholdes årligt knap 2000 koncerter på landsplan.

Med denne ansøgning håber LMS at kunne etablere et samarbejde med Region Syddanmark om afholdelse af skolekoncertfestival i september 2008. Samarbejdet omfatter desuden Kolding Kommune, der er interesseret i at være værtsby for festivalen.

Der søges konkret om kr. 100.000 til aktiviteterne, samt regionens deltagelse i festivalens styregruppe.

Formålet for Skolekoncertfestival 2008

Festivalernes overordnede formål er at synliggøre en stor kultur- og undervisningsaktivitet samt samle fagfolk fra ind- og udland.

Skolekoncertfestivalen 2008 får en helt særlig rolle med at sætte fokus på indførelsen af den nye model for skolekoncerter – Musik i Tide. Hvad betyder ændringen for indhold, kvalitet og organisering? Hvordan skal modellen udvikle sig? Hvordan kan nye kommuner i regionen og på landsplan gøre brug af den? Kommunerne kan på festivalen få selvsyn for aktiviteten og orientere sig blandt en lang række af de bedste koncerter for børn, som indgår i Musik i Tide.

Deltagere og koncerter på festivalen

Festivalen vil bestå af 60-80 koncerter med 30-40 forskellige musikgrupper. Til hver koncert kan der være 100-120 børn + interesserede voksne.

Publikum/deltagere

 • skolebørn 6-8.000
 • byens borgere, åbningskoncert 2-300
 • skolernes kontaktpersoner for skolekoncerter 50-100
 • kommunale kontaktpersoner for skolekoncerter 30-40
 • musiklærere 30-40
 • internationale fagfolk 10-20
 • danske musik-/fagfolk 50-100

Regionens rolle

I ansøgningen nævnes, at arrangørerne gerne ser, at regionen er repræsenteret med en taler ved åbningsarrangementet. Desuden kan Region Syddanmark indgå i styregruppen med en administrativ repræsentant. Styregruppen forventer at holde 5 møder fra september 2007 til november 2008.

Budgettet

Det samlede budget for skolekoncertfestival i Kolding 2008 er på 885.000 kr., hvor der er budgetteret med et tilskud fra Kolding Kommune på 100.000 kr., et tilskud fra Region Syddanmark på ligeledes 100.000 kr. og fra Kunstrådets Musikudvalg et tilskud på 300.000 kr. samt yderligere tilskud på i alt 375.000 kr. i alt 885.000 kr.

Indstilling

Det indstilles,

 • at udvalget anbefaler forretningsudvalget og regionsrådet at der gives tilsagn om at yde tilskud på 100.000 kr. til Skolekoncertfestival i september 2008 fra puljen til kulturelle formål under regional udvikling.

Udvalget

Udvalget tiltrådte indstillingen.


4. Orientering om arbejdet i Vækstforum

Vækstforum - orientering på møde i det særlige udvalg vedrørende regional erhvervspolitik og internationale relationer.

Det næste møde i Vækstforum afholdes d. 14. juni, hvor behandlingen af 32 indkomne ansøgninger til klyngeprogrammet vil blive omdrejningspunktet. Sekretariatsgruppen har foretaget en kvalitetsvurdering af ansøgningerne, og på den baggrund vil ca. halvdelen af ansøgningerne ikke blive indstillet til støtte.

Formandskabet for Vækstforum har vurderet, at det foreliggende forslag om dannelsen af enhedsorganisationen Syddansk Turisme ikke i tilstrækkeligt omfang tager højde for de forventninger, der blev stillet i Vækstforum, herunder at den nye regionale enhed ikke alene skulle være strategisk men også operationel. Formandskabet er dog af den opfattelse, at forslaget er et skridt i den rigtige retning. På den baggrund indstiller formandskabet, at Vækstforum godkender 2. del af de ansøgte driftsmidler og projektmidler i overgangsåret 2007 til Syddansk Turisme. Derudover har formandskabet anmodet sekretariatet om at udarbejde et idékatalog af mere operationelle opgaver, der kunne supplere den foreliggende beskrivelse.

Vækstforum for Region Syddanmark har med regeringen indgået en partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Partnerskabsaftalen mellem Vækstforum og økonomi- og erhvervsministeren  blev underskrevet den 11. juni.  Partnerskabsaftalen bygger bro mellem regeringens globaliseringsstrategi og vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2007-2012 og gælder for perioden 2007-2009.

Køreplansgrupperne for de seks indsatsområder fra erhvervsudviklingsstrategien er fortsat i fuld sving. Formandskabet har tiltrådt en række indstillinger, som bringer arbejdet i køreplansgrupperne endnu et skridt videre.

Det forventes, at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at den resterende del af det bevilgede kontante beløb på i alt 1.357.000 kr. frigives til det syddanske Bruxelles-kontor under forudsætning af, at der til Vækstforums møde den 11. september 2007 foreligger en resultatkontrakt i henhold til vedtægterne for Foreningen EUSD.

På mødet i det særlige udvalg for regional erhvervspolitik vil der blive givet en mundtlig orientering fra mødet i Vækstforum d. 14. juni.

Udvalget

Karsten Uno Petersen orienterede om mødet i Vækstforum den 14. juni.

Ud over de i dagsordenen beskrevne temaer, blev der orienteret om, at Vækstforum på mødet indstillede, at regionsrådet forestår udpegningen af den regionale repræsentation i de kommende Lokale aktions Grupper (LAG)


5. Næste møde

Onsdag d. 29. august 2007 kl. 15.30 (Mødelokale 1).

 

6. Eventuelt

Intet.


Siden er sidst opdateret 28-11-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring