Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Dagsorden d. 14. juni 2007 (Vækstforum)

Dagsorden

Møde i Vækstforum

den 14. juni kl. 15.00-18.00 i Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle, mødelokale 4

 

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden

2. Ansøgninger til det regionale klyngeprogram

3. Syddansk Turisme

4. Partnerskabsaftale

5. Øget fokus på initiativer til opkvalificering og styrkelse af den kortuddannede del af arbejdsstyrken i regionen

6. Vestdansk Investeringsfremme

7. Indstilling vedr. medfinansiering af det Syddanske Bruxelles-kontor

8. Indstilling til Vækstforum om udpegningsmulighed til de lokale aktionsgrupper (LAG) efter landdistriktsprogrammet og efter fiskeriudviklingsprogrammet

ORIENTERING

9. Brev til Økonomi- og Erhvervsministeren vedr. økonomi

10. Administrative høringssvar til orientering

11. Status over disponerede midler

12. Mødeplan for 2008

13. Eventuelt

 

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

 

2. Ansøgninger til det regionale klyngeprogram

2. a. Syddanske styrkepositioner (initiativ 1)

2. b. Spirende klynger (initiativ 2)

2. c. Fællessekretariatet (initiativ 3)

Udbudsmaterialet forelægges Vækstforum på mødet den 11. september.

Der er indkommet 32 ansøgninger til det regionale klyngeprogram.

Sekretariatsgruppen har foretaget en kvalitetsvurdering af ansøgningerne og inddelt dem i kategorierne A, B eller C. Efter formandskabsmødet er B-gruppen yderligere inddelt i B1 og B2, jf. definition heraf i bilag 2.1.

 

Det indstilles, at Vækstforum

 

 • indstiller ansøgningen i kategori A til bevilling i Regionsrådet.
 • beslutter at meddele ansøgerne i kategori C et individuelt afslag.
 • indstiller ansøgningerne i kategori B1 til Regionsrådets bevilling af midler til projektudvikling samt afsætter en ramme for igangsættelse af reformulerede projekter fra hver af disse ansøgere.
 • indstiller ansøgningerne i kategori B2 til Regionsrådets bevilling af midler til projektudvikling.

 

Bilag 2.1. Notat om indstillinger vedr. klyngeansøgninger

 

3. Syddansk Turisme

Samarbejde og innovation i turismeerhvervet (initiativ 5)

Vækstforum nedsatte på mødet den 4. december 2006 en arbejdsgruppe til udarbejdelse af forslag til en enhedsorganisation for syddansk turisme. Arbejdsgruppen har udarbejdet et forslag til organisering af Syddansk Turisme som forelægges.

Vækstforum besluttede på mødet den 4. december 2006 at indstille til bevilling halvdelen af de ansøgte driftsmidler for overgangsåret 2007 til Syddansk Turisme ved de tre turismeselskaber. Betingelsen for 2. halvdel af midlerne til 2007 var, at der kunne opnås enighed om en enhedsorganisation for syddansk turisme. Vækstforum besluttede på mødet den 13. marts 2007 at indstille til bevilling projektmidler for overgangsåret 2007 ansøgt af Syddansk Turisme v. de tre turismeselskaber. Den oprindeligt fremsendte ansøgning omfattede 4 projekter, men blev tilpasset og delt i to dele, så 2. del kunne ansøges for 2. halvdel af 2007. Syddansk Turismes bevilling for overgangsåret 2007 til hhv. drifts- og projektmidler har således fulgt samme mønster. På baggrund af oplæg til enhedsorganisation forelægges 2. del af drifts- og projektmidler til drøftelse og godkendelse.

Formandskabet vurderer, at det foreliggende forslag ikke i tilstrækkeligt omfang tager højde for de forventninger, der blev stillet i Vækstforum, herunder at den nye regionale enhed ikke alene skulle være strategisk men også operationel. Formandskabet er dog af den opfattelse, at forslaget er et skridt i den rigtige retning.

 

Formandskabet indstiller, at Vækstforum

 • drøfter arbejdsgruppens oplæg til enhedsorganisationen Syddansk Turisme
 • beder arbejdsgruppen om, evt. suppleret med nye, ekstra medlemmer, at fortsætte arbejdet med henblik på et videregående forslag til Vækstforums møde i september om en enhedsorganisation, der også er operationel, jf. vedlagte idékatalog
 • drøfter og godkender indstilling til bevilling af 2. del af ansøgte driftsmidler og projektmidler i overgangsåret 2007 til Syddansk Turisme

 

Bilag 3.1. vedr. initiativ 5: Oplæg til enhedsorganisation Syddansk Turisme

Bilag 3.2. vedr. initiativ 5: Ansøgning om 2. del af projektmidler til Syddansk Turisme

Bilag 3.3. bilag til ansøgning om 2. del af projektmidler til Syddansk Turisme

Bilag 3.4. Idékatalog

 

4. Partnerskabsaftale

På marts mødet besluttede Vækstforum at bemyndige formandskabet til at indgå en partnerskabsaftale med staten. Synspunktet på det statslige udspil har været, at det regionale niveau burde fremgå tydeligere. På den baggrund har der været indledt administrative drøftelser med staten om en revision af det statslige udspil.

På nuværende tidspunkt foreligger der enighed om en model, hvor statens udspil adskilles i en politisk del og en del bestående af de konkrete initiativer, således at der kan indgås en politisk aftale og følges op administrativt i forhandlinger med de relevante ressortministerier med afsæt i Vækstforums indsatsområder og handlingsplan.

Vedlagt er resultatet af de administrative drøftelser i form af statens seneste udspil.

Møde mellem Økonomi- og Erhvervsministeren og formandskabet for det syddanske Vækstforum er berammet til mandag den 11. juni.

 

Det indstilles, at Vækstforum

 • drøfter vedlagte Partnerskabsaftale.

 

Bilag 4. Partnerskabsaftale – statens version af 31. maj 2007.

 

5. Øget fokus på initiativer til opkvalificering og styrkelse af den kortuddannede del af arbejdsstyrken i regionen

Såvel de regionale udviklingsmidler som EU’s strukturfondsmidler skal disponeres, så den vedtagne erhvervsudviklingsstrategi og hertil hørende handlingsplan understøttes. Handlingsplanens 17 initiativer fordeler sig med tre initiativer inden for indsatsområdet menneskelige ressourcer: Syddansk Akademikersatsning, Netværkssamarbejde om læring samt Regionale viden- og kompetencecentre.

I partnerskabsaftalen kan statens initiativer på uddannelsesområdet ikke i alle tilfælde matches regionalt inden for den vedtagne handlingsplan. Formandskabet har derfor bl.a. med baggrund i statens fremsendte forslag til partnerskabsaftale på formandskabsmøde den 30. maj drøftet det syddanske Vækstforums behov for at udvide muligheden for at støtte initiativer til opkvalificering og styrkelse af den kortuddannede del af arbejdsstyrken i Syddanmark. Muligheden sigter mod at danne et match til aftaleteksten og initiativer beskrevet i den Regionale Partnerskabsaftale inden for "Uddannelse og arbejdskraftudbud".

 

Formandskabet indstiller til Vækstforum, at

 • relevante aktører løbende kan indsende ansøgninger om tilskud fra såvel EU’s strukturfondsmidler som de regionale erhvervsfremmemidler til regionale eller tværgående initiativer, der kan bidrage til opfyldelse af de mål, der er beskrevet i den Regionale Partnerskabsaftale indenfor uddannelse og arbejdskraftudbud i Region Syddanmark, jfr.  Boks 1.1.og 1.2 i aftalen. Partnerskabsaftalens initiativer supplerer således erhvervsstrategiens initiativer inden for indsatsområdet menneskelige ressourcer.
 • beder sekretariatsgruppen om at udforme en formulering til Vækstforums møde i september, som derefter indarbejdes i handlingsplanen. Desuden udarbejder sekretariatsgruppen ansøgningskriterier m.v.

 

6. Vestdansk Investeringsfremme

På Vækstforums møde den 13. marts 2007 blev det besluttet ikke at støtte ansøgningen fra Vestdansk Investeringsfremme på det foreliggende grundlag. Beslutningen har efterfølgende affødt en henvendelse fra ambassadør Svend Roed Nielsen, Danmarks Eksportråd, der anmoder om en drøftelse af mulighederne for et ændret grundlag for et fremtidigt samarbejde. Samtidig er Vestdansk Investeringsfremme med i Regeringens udkast til partnerskabsaftale, som er modtaget efter mødet i Vækstforum den 13. marts. Partnerskabsaftalen skal drøftes af formandskabet og Økonomi- og Erhvervsministeren den 11. juni.

På den baggrund rettede Carl Holst henvendelse til Vækstforum med henblik på at få en tilbagemelding på, hvorvidt dette giver anledning til en fornyet overvejelse i sagen. Tilbagemeldingerne har vist, at der er en overvejende åben holdning over for at genoptage sagen på Vækstforums møde den 14. juni. 

På baggrund af formandskabets drøftelse med Økonomi- og Erhvervsministeren den 11. juni forelægges ansøgningen fra Vestdansk Investeringsfremme på ny.

Vestdansk Investeringsfremme er et initiativ, som kobler statslig og regional deltagelse - Udenrigsministeriet/Danmarks Eksportråd/Invest in Denmark og de tre jyske/jysk-fynske regioner. Formålet er at tiltrække internationale investeringer og virksomheder og at etablere og fastholde flest mulige vidensbaserede arbejdspladser i Vestdanmark.

Initiativet havde opstart 1. marts 2006 og bidrog i 2006 til etablering og fastholdelse af 460 arbejdspladser i Vestdanmark. Der ansøges om midler til at videreføre initiativet med dannelsen af foreningen Vestdansk Investeringsfremme per 1. maj 2007.

Vestdansk Investeringsfremme kan ses som understøttende i forhold til Vækstforums handlingsplan 2007-2008 med fokus på klyngeudvikling og iværksætteri.

Det syddanske Vækstforum søges om 3,2 mio. kr. per år i 3 år (2007-2009), hvilket beløber sig til 9,6 mio. kr. i alt. Projektet har et samlet budget på 12 mio. kr. per år. 

 

Formandskabet indstiller, at Vækstforum

 • indstiller til Regionsrådet, at der i lyset af partnerskabsaftalen bevilges 3,2 mio. kr. pr. år i 2 år, i alt 6,4 mio. kr., til foreningen Vestdansk Investeringsfremme, hvorefter sagen tages op til fornyet overvejelse.

 

Bilag 6.1 – Oversigt, vedtægter og Brev fra Danmarks Eksportråd

Bilag 6.2 - Handlingsplan

 

7. Indstilling vedr. medfinansiering af det Syddanske Bruxelles-kontor

Vækstforum besluttede på sit møde den 13. marts 2007 at indstille til Regionsrådet, at der ydes tilskud til "Foreningen EU og internationalt arbejde i Syddanmark - f.m.b.a." i år 2007 og 2008, hvorefter sagen tages op til revurdering.

Der er udarbejdet et sæt vedtægter, som p.t. er til godkendelse hos Erhvervs- og Økonomiministeren, idet en ændring af vedtægterne er nødvendig, for at to repræsentanter fra Regionsrådet kan være medlem af bestyrelsen for Foreningen EUSD. En resultatkontrakt er under udarbejdelse i henhold til disse vedtægter.

Vækstforum har godkendt, at Region Syddanmarks medfinansiering af Foreningens Bruxelles-kontor sammensættes i form af medarbejdere, der stilles til rådighed for Foreningen, lokaler samt et kontant beløb.

 

Formandskabet indstiller, at Vækstforum

 

 • indstiller til Regionsrådet, at den resterende del af det bevilgede kontante beløb på i alt 1.357.000 kr. frigives til Foreningen EUSD. Bevillingen forudsætter, at der til Vækstforums møde den 11. september 2007 foreligger en resultatkontrakt i henhold til vedtægterne for Foreningen EUSD om de serviceydelser, Foreningen tilbyder for regionens virksomheder, offentlige myndigheder m.m. inden for rammerne af Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan for erhvervsudviklingsområdet.

 

Bilag 7. Ansøgning fra Foreningen v/ Esbjerg Kommune

 

8. Indstilling til Vækstforum om udpegningsmulighed til de lokale aktionsgrupper (LAG) efter landdistriktsprogrammet og efter fiskeriudviklingprogrammet

Kommuner der ønsker at oprette en LAG (lokal aktionsgruppe), skal inden d. 1. juli 2007 fremsende ansøgning til Direktoratet for Fødevareerhverv. Der kan oprettes LAG i alle kommuner, der i landdistriktsprogrammet ikke er udpeget som bykommuner. For Region Syddanmark kan der således udpeges op til 20 lokale LAG’er. Vækstforumsekretariatet har pt. modtaget anmodning om udpegning af bestyrelsesmedlemmer fra Haderslev, Langeland, Tønder, Ærø, Esbjerg og Aabenraa kommuner.

For så vidt angår udpegningerne vedr. LAG’erne efter fiskeriudviklingsprogrammet skal disse medvirke til at opfylde målsætningerne for fiskeriudviklingsprogrammet, som indholdsmæssigt fremmer oprettelsen af flere iværksættere og lokale arbejdspladser i fiskeriområder samt fremmer opbygningen af attraktive levevilkår i fiskeriområderne. De lokale LAG’ers geografiske aktivitetsområde fordeles i 7 fiskeriregioner, herunder én der dækker Sønderjylland-Fyn og dermed dækker; Vejle, Fredericia, Kolding, Haderslev, Tønder, Aabenraa, Sønderborg, Middelfart, Bogense, Assens, Odense, Kerteminde, Fåborg-Midtfyn, Nyborg, Svendborg, Langeland og Ærø kommuner.

Vækstforums sekretariat har endnu ikke modtaget henvendelser om udpegning af medlemmer til LAG efter fiskeriudviklingsprogrammet.

I henhold til bekendtgørelsen kan ét medlem af bestyrelsen i den lokale aktionsgruppe forlods udpeges af regionsrådet og det regionale vækstforum i forening.

Også i henhold til bekendtgørelserne skal det regionale vækstforum inden for en frist på 14 dage godkende, at den lokale udviklingsstrategi er i overensstemmelse med den fastlagte regionale erhvervsudviklingsstrategi.

 

Formandskabet indstiller, at Vækstforum

 • indstiller til Regionsrådet, at udpege medlemmer til LAG’erne til henholdsvis Haderslev, Langeland, Tønder, Ærø, Esbjerg og Aabenraa kommuner, som har anmodet herom,

 

Det indstilles, at Vækstforum

 • bemyndiger sekretariatsgruppen til inden for den korte tidsfrist at udfærdige en vurdering af, om LAG’ens fremsendte udviklingsstrategi er i overensstemmelse med den vedtagne erhvervsudviklingsstrategi for Region Syddanmark. Sekretariatets svar sendes elektronisk til medlemmerne af Vækstforum.

 

Bilag 8 - Notat om Lokale AktionsGrupper (LAG) efter landdistriktsprogrammet

 

Orientering

9. Brev til Økonomi- og Erhvervsministeren vedr. økonomi

På Vækstforums møde den 13. marts blev det besluttet, at der skulle sendes et brev fra Vækstforum til Danske Regioner og regeringen forud for budgetforhandlingerne vedr. regionale erhvervsudviklingsmidler.

 

Bilag 9. Formandskabets brev til Økonomi- og Erhvervsminister Bendt Bendtsen

 

10. Administrative høringssvar til orientering

Vækstforumsekretariatet har afgivet tekniske høringssvar (vedlagt) i forhold til følgende:

 

10.a. Udkast til bekendtgørelse om Brugerdreven Innovation, Erhvervs- og Byggestyrelsen

10b. Udkast til miljøvurderingen af Program for Regionalfonden, 2007-2013, Erhvervs- og Byggestyrelsen

10.c. Udkast til bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond, Erhvervs- og Byggestyrelsen

10.d. Retningslinjer for strukturfondsfinansierede projekter, Erhvervs- og Byggestyrelsen

 

11. Status over disponerede midler

Regionsrådet tiltrådte, på deres møde den 16. april, indstillinger fra Vækstforum vedrørende projektstøtte.

Pr. 14. juni er der således 63.775.000 kr. i disponible erhvervsudviklingsmidler.  

 

Midler som Vækstforum har indstillingsret til:

Pr. 1.1.2007

Pr. 14.6.2007

Erhvervsudviklingsmidler

80.000.000 kr.

63.775.000 kr.

EU-midler

102.000.000 kr.

102.000.000 kr.

 

12. Mødeplan for 2008

Forslag til mødeplan for Vækstforum:

   • Mandag den 10. marts 2008 kl. 15-18 i Regionshuset.
   • Tirsdag den 10. juni 2008 kl. 15-18 i Regionshuset.
   • Torsdag den 18. september 2008 kl. 15-18 i Regionshuset.
   • Onsdag den 26. november 2008 kl. 15-18 i Regionshuset.

 

13. Eventuelt

 


Siden er sidst opdateret 04-09-2012
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring