Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Kontaktudvalget 22-05-2007

Møde i Kontaktudvalget for Region Syddanmark
22.05.2007 kl. 10.00-12.00

Sted

Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle.

Deltagere

Formanden for Regionsrådet Region Syddanmark, Borgmestre for kommunerne i Region Syddanmark, sekretariat.

Afbud

H.P Geil, Tove Larsen, for Tove Larsen deltager Jørgen Witte.

 

Dagsorden

 

1. Den Regionale Udviklingsplan – status og temadrøftelse

2. Fælles Syddansk bidrag til infrastrukturkommissionen

3. Samarbejde og rollefordeling på erhvervsudviklingsområdet

4. Anmodning fra Vejle Kommune om overtagelse Regionale af tilbud

5. Godkendelse af Takst- og ydelsesstrukturen for 2008 på det sociale og socialpsykiatriske område.

6. Status på Region Syddanmarks arbejde medplanlægning af akutområdet.

7. Organisering af den regionale indsats på turismeområdet

8. Orientering om afregning af kommunal medfinansiering af sundhedsområdet.

9. Drøftelse af arbejdsformer i Kontaktudvalget.

10. Samarbejdsflader i forbindelse med kvalitetsreformen i den offentlige sektor.

11. Mødeplan 2008

12. Næste møde

 

1. Den Regionale Udviklingsplan – status og temadrøftelse

Den regionale udviklingsplan skal beskrive en ønskelig fremtidig udvikling af regionen. Der er tilrettelagt en proces omkring udarbejdelsen af den regionale udviklingsplan, der dels inddrager samtlige 22 kommuner, dels inddrager interesserede borgere.

Den politiske styregruppe, der har deltagelse af politiske repræsentanter fra region og kommuner, har formuleret en vision for arbejdet og for den regionale udviklingsplan.

På baggrund af det arbejde, der foreligger er der afsat ca. en time til temadrøftelse af den regionale udviklingsplan. Afsættet for drøftelsen er visionen for den regionale udviklingsplan i Syddanmark samt de strategiske pejlemærker og værdierne for arbejdet.

Visionen for den regionale udviklingsplan i Syddanmark er: ”Det gode liv”.

For at opfylde visionen foreslår den politiske styregrupper, at der skal arbejdes strategisk og målrettet for at:

 • skabe plads til balanceret udfoldelse og udvikling.
 • tilbyde uddannelse der kan bruges til noget overalt.
 • skabe virkelyst og vækst.
 • skabe oplevelsesmuligheder og aktiviteter for alle.
 • sikre at Syddanmark er stedet, hvor vi kobler tingene sammen lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

Regional UdviklingsPlan for Syddanmark baseres på værdierne:

 • udsyn,
 • frisind og
 • bæredygtighed

For at skabe en fælles forståelsesramme og afstemme forventningerne til den regionale udviklingsplan foreslås at ovenstående vision, strategi og værdier drøftes med udgangspunkt i følgende punkter:

 • Hvordan skabes kommunalt ejerskab til den regionale udviklingsplan i Syddanmark, herunder til vision, strategi og værdier?
 • Hvad kan vi med den regionale udviklingsplan i Syddanmark?
 • Hvad vil vi med den regionale udviklingsplan i Syddanmark?


Udvalget
Direktør for regional udvikling Kjeld Zacho, Region Syddanmark, gav en kort status på processen, hvor politiske repræsentanter for Region Syddanmark i øjeblikket besøger samtlige 22 kommuner med henblik på at få bidrag til den regionale udviklingsplan. Uffe Steiner Jensen understregede vigtigheden af, at benytte lejligheden til at få skabt et fælles strategisk udviklingsgrundlag.


Der blev givet udtryk for, at tilgangen til og samarbejdet om den regionale udviklingsplan bliver positivt modtaget i de respektive kommuner. Der var tilslutning til visionen, værdierne og målene. Det blev forslået at udviklingsplanen har fokus på de særlige styrker, der findes i regionen, og at udviklingsplanen også indeholder nogle konkret formulerede mål.

Det drøftedes, at region og kommuner har forskellige roller i de processer, der i fremtiden skal understøtte den regionale udviklingsplan.

Bilag

 

2. Fælles Syddansk bidrag til infrastrukturkommissionen

På baggrund af drøftelser i Kontaktudvalget vedrørende infrastruktur i efteråret 2006, blev der i foråret 2007 nedsat en fælles arbejdsgruppe med deltagelse fra kommuner og region.

Arbejdsgruppens opgave har været at komme med et forslag til et fælles syddansk indspil til Infrastrukturkommissionen.

Nedsættelsen af arbejdsgruppen har været koordineret med KKRs sekretariat.

Arbejdsgruppen består af:

 • Finn Boe-Hansen, Odense Kommune.
 • Jørgen Lindberg, Vejle Kommune.
 • Gitte Høeg, Kolding Kommune.
 • Svend Petersen, Aabenraa Kommune
 • Lars Bach, Esbjerg Kommune.
 • Ebbe Jensen, Region Syddanmark.
 • Erik Abitz, Region Syddanmark.
 • Erik Ørskov, Region Syddanmark.

Region Syddanmark fungerer som arbejdsgruppens sekretariat.

Kommissionens tidsplan

Infrastrukturkommissionen afholder en inviteret midtvejskonference den 22. august. Denne konference er afslutningen på processens første del, at skabe sig et overblik over udfordringer.

Dernæst går kommissionen over til at foreslå løsningsstrategier. Kommissionen afslutter arbejdet i oktober måned.

Evt. bidrag skal foreligge i god tid inden midtvejskonferencen. Der sigtes derfor mod at indsende et syddansk bidrag senest med udgangen af juni.

Infrastrukturkommissionens sekretariat har været kontaktet og understreger at kommissionen arbejder med en overordnet vision for trafikafviklingen.

Prioritering af konkrete projekter vil først ske i en efterfølgende investeringsplan, som formentlig udarbejdes første halvår 2008.

Forslag til bidrag
Arbejdsgruppens forslag til indspil færdiggøres på et møde den 16. maj og eftersendes derefter til Kontaktudvalget.

Kvalificering af bidraget
Efter mødet i Kontaktudvalget er der ca. en måned til en færdiggørelse af bidrag. I denne periode foreslår gruppen, at der sker en kvalificering af bidraget gennem:

 • Primært afholdelse af en fælles minikonference med deltagelse af relevante, syddanske aktører.
  Til en sådan konference kunne det være relevant at indbyde Kommissionens formand.
 • Supplerende forslag fra kommuner og region.
  Det må forudsættes at kommunerne og regionen får mulighed for en endelig stillingtagen til indspillet ved en skriftlig høring.
 • Færdiggørelse af forslaget og fremsendelse til Infrastrukturkommissionen.

Arbejdsgruppens videre arbejde
I regi af en infrastrukturarbejdsgruppe under Danske Regioner er der med Trafik- og Energi-ministeriet/Infrastrukturkommissionens sekretariat aftalt et seminar, der fastlægges til første halvdel af september.

I seminaret er forudsat deltagelse af de arbejdsgrupper, der tilsvarende som i Syddanmark fungerer i hver region.

Emnet er en forventningsafstemning i forhold til de roller som ministerium, regioner og kommuner har i processen med udarbejdelse af kommende trafik- og investeringsplaner.

Det foreslås derfor at arbejdsgruppen videreføres med henblik på deltagelse i dette seminar, samt på at behandle og vurdere Infrastrukturkommissionens rapport og dens betydning for Syddanmark.

På baggrund af arbejdsgruppens arbejde indstilles det:

 • at forslaget til et bidrag godkendes som grundlag for den videre proces.
 • at forslaget til proces for færdiggørelse af bidraget godkendes, herunder:
  • at kommuner og region indbyder til en fælles minikonference d. 14. juni kl. 9-13 med deltagelse af private og offentlige aktører inden for trafik- og transportbranchen.
  • at arbejdsgruppen fortsætter og bl.a. får til opgave at vurdere betydningen af Infrastrukturkommissionens rapport for Syddanmark.

Udvalget

Carl Holst og Uffe Steiner Jensen mødtes i efteråret 2006 med trafikministeren, der opfordrede til, at man i Region Syddanmark bidrager til arbejdet i infrastrukturkommissionen. Arbejdsgruppens arbejde og det forelagte forslag til fælles bidrag er resultatet af den fælles udmøntning af ministerens opfordring.

 

Det blev drøftet at dialogen med de centrale myndigheder og trafikpolitiske beslutningstagere både har et kort og et langt perspektiv, hvor der på kort sigt bør være fokus på løsninger, der hurtigt kan bidrage til at optimere den nuværende infrastruktur. På langt sigt er det større investeringer og ændringer der er behov for, og der var enighed om at forsætte gruppens arbejde, netop med henblik på at bidrage til udviklingen af infrastrukturen på langt sigt. Det blev understreget, at det er vigtigt, at høringssvaret fremsendes til Infrastrukturkommissionen senest den 15. juni, da infrastrukturkommissionen holder møde ultimo juni. Det er således sidste reelle mulighed for at få indflydelse på kommissionens betænkning. På baggrund af den korte tidsfrist opfordredes kommuner til at fremsende bidrag til høringssvaret forud for det planlagte høringsmøde.


Kontaktudvalget drøftede en række temaer, der kan indgå i arbejdet, eksempelvis forbindelserne til nordtyskland, hovedvej 11, tilpasning af det øvrige vejnet i forbindelse med udvidelsen af den sydfynske motorvej, kollektiv trafik, godstransport ad søvejen samt sammenhæng til statens arbejde med det østjyske bybånd. Desuden blev det drøftet, at man i forbindelse med infrastrukturelle problemer og løsninger, skal have fokus på et regionalt udviklings perspektiv i infrastrukturen, og ikke udelukkende forholde sig til og argumentere med trafiktal og trafikmålinger.


Der var enighed om, at en løbende og tæt dialog med folketingsmedlemmer valgt i Region Syddanmark om infrastrukturens udvikling er et vigtigt element i det videre arbejde. Regionsrådsformanden inviterer to gange om året folketingsmedlemmerne til dialog om regionale temaer, der har landspolitiske perspektiver, og infrastruktur vil være blandt temaerne på næste møde.


På baggrund af de faldne bemærkninger, blev arbejdsgruppens indstillinger tiltrådt.

 

Bilag

 

3. Samarbejde og rollefordeling på erhvervsudviklingsområdet

Som følge af kommunalreformen er der opstået nye roller, nye organisationer og strukturer på området for erhvervsudvikling.

Eksempelvis er der etableret Væksthuse og Vækstfora, ligesom kommuner og region har fået nye og anderledes opgaver.

Med henblik på at få et fælles billede af de nye relationer, gives en orientering om samarbejde og rollefordeling på erhvervsudviklingsområdet.

Udvalget

Kjeld Zacho orienterede om rollefordelingen mellem Vækstforum, Væksthuset og det fælles syddanske Bruxelles kontor. Leif Skov, der er formand for Væksthuset, orienterede om, at man i Væksthus Syddanmark har haft en god dialog med de kommunale erhvervscentre om det kommende samarbejde.

 

4. Anmodning fra Vejle Kommune om overtagelse Regionale af tilbud

Region Syddanmark driver på nuværende tidspunkt 8 sociale tilbud for hhv. børn og voksne og 3 socialpsykiatriske tilbud i Vejle Kommune.

Byrådet i Vejle vil på byrådets møde den 16. maj 2007 vil træffe beslutning om, med virkning fra 1. januar 2008, at overtage et antal sociale og socialpsykiatriske tilbud beliggende i Vejle Kommune. Beslutningen om hvilke tilbud, det drejer sig om, vil foreligge inden Kontaktudvalgets møde.

Det er Vejle Kommunes vurdering, at såvel de faglige som de økonomiske forudsætninger for en fortsat drift af stederne, der benyttes af en lang række andre kommuner, fuldt ud er til stede.

Vejle Kommune vil ved overtagelse af driften fastholde tilbudenes høje specialiseringsgrad og kvalitetsniveau

For yderligere oplysninger om baggrunden for sagen henvises til vedlagte bilag om overtagelse af regionstilbud.

I medfør af Servicelovens § 187 stk. 1 anmodes Kontaktudvalget hermed om at drøfte ønsket om overtagelse.

Kontaktudvalgets drøftelse skal sikre, at alle aspekter af overtagelsen belyses, herunder om den kommunalbestyrelse, der ønsker at overtage tilbudet/ene, reelt har muligheden for fagligt og økonomisk forsvarligt at drive dette/disse tilbud.

Kontaktudvalget har jfr. bemærkningerne til Serviceloven ikke nogen beslutningskompetence om spørgsmålet.

Vejle Kommunes overtagelse af driften af disse tilbud vil indgå i og blive drøftet i forbindelse med rammeaftalen 2008 på det sociale og socialpsykiatriske område.

 

Udvalget

Leif Skov orienterede om baggrunden for Vejle kommunes ønske om at overtage institutionerne. Det drejer sig om 8 institutioner og godt 600 medarbejdere. På baggrund af drøftelser med Region Syddanmark har man valgt at udsætte overtagelsen af Fuglekær udviklingscenter, og iværksætte et udredningsarbejde, der kan sikre en fornuftig faglig løsning i den forbindelse.

Det var enighed om, at det er afgørende sker en grundig koordinering mellem både mellem region og kommuner og mellem kommuner internt, vedrørende den generelle rammeaftale og i forbindelse med overtagelse af institutioner, med henblik på at skabe overblik over processer og sikring af faglige miljøer.

 

Bilag

 

5. Godkendelse af Takst- og ydelsesstrukturen for 2008 på det sociale og socialpsykiatriske område

Forberedelserne til Rammeaftale 2008 på det sociale og socialpsykiatriske område er i fuld gang.

1. maj indsendte kommunerne redegørelser til Region Syddanmark og 1. juni udsender regionen 1. udkast til Rammeaftale 2008 til administrative forhandlinger med kommunerne i Syddanmark.

Det endelige forslag til Rammeaftale 2008 udsendes til politisk behandling sidst i august og skal godkendes inden 15. oktober 2007.

En væsentlig del af rammeaftalen er de økonomiske principper, der ligger til grund for takstberegningerne af hver enkelt plads, og som skal gælde for alle tilbud, uanset om de drives af en kommune eller region.

Kommunaldirektørkredsen har på et møde 8. februar 2007 anbefalet, at takstprincipperne også skal gælde for kommunernes ”skal-institutioner” og dermed gælde for alle tilbud, der tidligere blev drevet af amterne.

Takstprincipperne er udarbejdet af en arbejdsgruppe med deltagelse af fire repræsentanter fra kommunerne og tre repræsentanter fra Region Syddanmark, på baggrund af de erfaringer der er gjort med takstprincipperne for 2007.

Kommunekontaktrådet i Syddanmark har på sit møde 7. maj anbefalet at ændre betalingsfristen fra 14 dage til 30 dage. Ændringen er indarbejdet. Herefter anbefaler Kommunekontaktrådet forslaget til godkendelse.

Udvalget

Forslaget blev godkendt.

 

6. Status på Region Syddanmarks arbejde medplanlægning af akutområdet

Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark præsenterer en status på Region Syddanmarks arbejde med tilrettelæggelsen af fremtidens akutstruktur. Herunder om arbejdet med at beskrive og analysere alternative modeller for organiseringen, og den tilrettelagte proces for resten af 2007.

 

Udvalget

Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, orienterede om arbejdet med planlægning af akutområdet.


På baggrund af orienteringen opsummerede Carl Holst at

· Modellerne der er i høring er forankret i et administrativt oplæg.

· Der stadig udestår en mængde analysearbejde

· Mulighederne for at få finansiering på anlægsområdet er afgørende for den konkrete organisering af fremtidens sygehusstruktur .

 

7. Organisering af den regionale indsats på turismeområde

Vækstforum har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et fælles oplæg til en fremtidig organisering af den regionale turismeindsats.

Arbejdsgruppen har nu færdiggjort sit oplæg, der vedlægges til drøftelse.

 

Udvalget

Finn Brunse orienterede om, at Kommunekontaktrådet på rådets seneste møde tog oplægget til efterretning, som udtryk for hvad der er opnåeligt på nuværende tidspunkt. Oplægget til organisering blev drøftet og taget til efterretning, og der var enighed om, at forholdet mellem det strategiske og det operationelle niveau, på sigt skal udvikles.


 

Bilag

 

8. Orientering om afregning af kommunal medfinansiering af sundhedsområdet

Kommunerne skal medfinansiere aktivitet på sygehuse, herunder genoptræningsaktivitet, samt betale for færdigbehandlede patienter, der ikke kan udskrives til kommunal pleje.

Opgørelser af aktivitet, der er lagt til grund for den kommunale medfinansiering, har åbenbaret betydelig variation i registreringspraksis på sygehusene for såvel genoptræning som færdigbehandlede patienter.

Det har medført usikkerhed om rigtigheden af afregningen.

På denne baggrund er iværksat en udredning af registreringspraksis på tværs af sygehusene.

Der gives en orientering om afregningen og grundlaget herfor i vedlagte notat.

 

Udvalget
Orienteringen og det vedlagte notat blev taget til efterretning.

 

Bilag

 

9. Døftelse af arbejdsformer i Kontaktudvalget

På møderne i kontaktudvalget i 2006 var arbejdet orienteret mod at følge etableringen af de mange samarbejdsrelationer region og kommuner har fået som følge af kommunalreformen.

Fremover vil arbejdet i Kontaktudvalget i højere grad være orienteret mod selve forløbet og indholdet af samarbejdsrelationerne.

Af det lovmæssige grundlag for Kontaktudvalgets virke, fremgår at Kontaktudvalget mødes for at ”(…) drøfte og udvikle samarbejdet mellem regionen og kommunerne(…)” (pgf. 6 stk. 2 i Lov om regioner (..)).

Det drøftes om den nuværende arbejdsform i Kontaktudvalget eventuelt kan tilpasses på baggrund af de erfaringer, der er gjort i det hidtidige arbejde.

 

Udvalget
Punktet udsættes til næste møde.

 

10. Samarbejdsflader i forbindelse med kvalitetsreformen i den offentlige sektor

Den kommende kvalitetsreform kan få betydning for arbejdet med udviklingen af den offentlige sektor i årene fremover. Mange af de kommende initiativer kan have betydning på tværs af forskellige aktører i den offentlige sektor. Der kan i den forbindelse opstå potentielle samarbejdsflader mellem kommuner og region.

Muligheder for samarbejde mellem kommuner og region om arbejdet med den kommende kvalitetsreform drøftes.

 

Udvalget
Der var enighed om at undersøge mulighederne for samarbejde mellem kommuner og region om arbejdet med den kommende kvalitetsreform, på områder, hvor der måtte være fælles interesser og opgaver.

 

11. Mødeplan 2008

Det foreslås at der afholdes møde i kontaktudvalget på følgende datoer i 2008:

 • 25. februar
 • 28. april
 • 25. august
 • 24. november

Alle dage kl. 10-12.

 

Udvalget

Mødeplanen blev godkendt

12. Næste møde

Næste møde i kontaktudvalget for Region Syddanmark afholdes den 30. august 2007.


Siden er sidst opdateret 28-11-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring