Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Referat 24-05-2007 - Social, psykiatri og specialundervisning

Møde i det særlige udvalg for

social- og psykiatriområdet samt specialundervisning

24. maj 2007 kl. 14.00-15.30

 

Medlemmer

Bente Gertz Hansen, Pierre Topaz, Andrea Terp Christensen, Christina Gammelgaard Jensen, Karen Baungaard, Bente Bendix Jensen, Stephanie Kristensen, Jytte Lauridsen og Otto D. Lück.

Afbud

Christina G. Jensen, Andrea Terp Christensen, Stephanie Kristensen, Jytte Lauridsen.

Øvrige deltagere

Socialdirektør Anders Møller Jensen, afdelingschef Jens Jørn Bøvling, specialkonsulent Hanne M. Damm.

Dagsorden

 1. Udkast til rammeaftale 2008
 2. Samarbejdet med Nyborg kommune omkring Strandvængets fremtid.
 3. Opfølgning på Vejle kommunes beslutning om overtagelse af institutioner
 4. Foreløbig tilbagemelding fra rammeaftale 2007's fokusområde omkring: unge med autisme.
 5. Næste møde
 6. Eventuelt


1. Udkast til rammeaftale 2008

Regionsrådet har ansvar for udarbejdelse af forslag til rammeaftale 2008 på det sociale område i Syddanmark. Rammeaftalen indgås mellem de 22 kommuner i Syddanmark og mellem kommunerne og Region Syddanmark.

Udkastet til rammeaftalen behandles i Det Administrative Samarbejdsforum den 21. maj 2007.

Forslaget til rammeaftale udsendes herefter til kommunerne, idet der er planlagt dialogmøder om rammeaftalen med kommunerne den 14. og 15. juni 2007.

Der er desuden temadrøftelse om rammeaftalen i regionsrådet den 4. juni 2007.

Hovedformålet med rammeaftalen er at sikre det nødvendige udbud af pladser indenfor specialiserede tilbud på socialområdet og det socialpsykiatriske område.

Målet er, at borgerne får de tilbud, der er behov for. Aftalen er hermed et væsentligt socialpolitisk værktøj i relation til indsatsen for borgerne i Syddanmark.

Rammeaftalen er desuden et centralt værktøj til at sikre, at der sker en effektiv anvendelse af de økonomiske ressourcer.

Rammeaftalen fastlægger blandt andet antallet af pladser, indholdet i tilbuddene samt takster.

Rammeaftalen er dermed det centrale omdrejningspunkt for planlægning og udvikling af det område, der omfatter de hidtidige amtslige tilbud. Derudover beskriver rammeaftalen udviklingstiltag, eksempelvis behov for tilbud til udviklingshæmmede autister.

Der udarbejdes en tilsvarende rammeaftale for en mindre del af specialundervisningsområdet.

Kommunernes forventninger til forbrug af pladser

En central del af Rammeaftale 2008 er kommunernes forventninger til brug af pladser i de kommende fire år, som skal matches med udbuddet af pladser i Syddanmark.

Ifølge redegørelserne forventes der ikke væsentlige udsving i kommunernes brug af pladser for nogen af de seks målgrupper. Der kan dog findes forskydninger mellem kommuner eller tilbud i større eller mindre grad, som kan betyde behov for at tilpasse antallet af pladser lokalt.

Samlet set giver tallene ikke grund til at foreslå tilpasning af den samlede kapacitet i Syddanmark.

Flere større kommuner giver udtryk for, at man fremadrettet ønsker primært at visitere borgerne til kommunens egne tilbud.

Ønsket skal ses i sammenhæng med, at store kommuner har tilbud til de fleste eller alle målgrupper.

Dette skaber en række udfordringer for den fremtidige udvikling; dels hvordan konsekvenserne af et ændret forbrugsmønster håndteres i forhold til udbuddet af tilbud, dels hvordan der sikres et samlet overblik over kapaciteten og efterspørgslen indenfor det specialiserede sociale og socialpsykiatriske område i Syddanmark.

Fælles initiativer og aftaler

Der blev i Rammeaftale 2007 igangsat 9 faglige netværk og 12 fokusområder.

De faglige netværk har til formål at udveksle viden på tværs af tilbud og udbydere. Netværkene er ved at finde sin form og forventes blandt andet at komme med input til Rammeaftale 2009.

For nogle af fokusområderne er der udarbejdet kommissorier, og arbejdsgrupper er nedsat.

For fokusområdet vedrørende personer over 18 år med autisme har en arbejdsgruppe konkluderet, at der aktuelt mangler 12 pladser til målgruppen på Fyn.

På den baggrund har Det Administrative Samarbejdsforum besluttet, at Region Syddanmark skal undersøge muligheden for at oprette 12 nye bo- og beskæftigelsestilbud til personer over 18 år med autisme på Fyn.

Der arbejdes på at etablere en koordineret venteliste for hele Syddanmark, som forventes at virke fra 4. kvartal af 2007.

For at sætte brugeren i centrum for indsatsen ønskes det at have et tæt samarbejde og en god dialog med brugere og pårørende.

Der skal derfor nedsættes brugerråd på alle tilbud. Der skal som minimum nedsættes pårørenderåd, hvor udbyderen vurderer, der er tungtvejende grunde til ikke at oprette brugerråd.

For at fremme en effektiv anvendelse af ressourcerne på de sociale tilbud og sammenlignelige takster for pladserne, aftales fælles økonomiske principper for beregningen af taksterne.

Indstilling

Til orientering og drøftelse.

Udvalget

Til orientering.

Pauline Lunding, socialområdet, deltog i behandlingen af punktet.

Bilag

 

2. Samarbejdet med Nyborg kommune omkring Strandvængets fremtid

I forbindelse med modernisering af Strandvænget vil Socialområdet udarbejde et oplæg om Strandvænget som botilbud inden sommerferien og herunder give forslag til anvendelsen af bygningskomplekset.

Oplægget bliver en del af den langsigtede udviklingsplan for Strandvænget, som har til formål at skabe tidssvarende boliger til beboerne på Strandvænget.

Tidsperspektivet for implementering af udviklingsplanen forventes at være mindst fem år.

Region Syddanmark har, i udarbejdelsen af oplægget, indgået et samarbejde med Nyborg kommune med henblik på at undersøge fremtiden for Strandvængets bygninger og skaffe de nødvendige boliger.

På sigt vil de betalingskommuner, som har mange beboere på Strandvænget, også blive inddraget.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Til orientering.


3. Opfølgning på Vejle kommunes beslutning om overtagelse af institutioner

Vejle Kommune har i foråret 2007 rejst ønske om overtagelse af yderligere tilbud drevet af Region Syddanmark.

Der har været administrativ dialog om Vejle Kommunes ønske, herunder har regionen bidraget til nærmere analyse af institutionerne og de enkelte brugere.

Konkret har administrationen i Vejle Kommune i april 2007 indstillet til det politiske niveau, at kommunen pr. 1. januar 2008 overtager følgende tilbud:

På det socialpsykiatriske område: Tinghøj i Egtved (eksklusiv Pomonahuset).

På det sociale område: Møllegården, Postens Vej, Kathrinehøj, Spurvetoften, Skansebakken, Kilden og Fuglekær Udviklingscenter, alle tilbud beliggende i og omkring Brejning.

Forslaget behandles endeligt af Vejle kommunes voksenudvalg samt byråd den 16. maj 2008 samt i Kommunekontaktudvalget den 22. maj 2008.

Der vil blive nedsat en fælles styregruppe mellem Region Syddanmark og Vejle Kommune, som får til opgave at sikre en hensigtsmæssig overdragelse af de konkrete tilbud og medarbejdere.

Der er nedsat en tilsvarende styregruppe internt i regionen med henblik på at sikre forskellige aspekter af overdragelsen, herunder økonomi, it, personaleforhold og fagligt indhold.

Indstilling

Til orientering og drøftelse.

Udvalget

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag


4. Tilbagemelding fra rammeaftale 2007's fokusområde omkring: Unge med autisme

Det administrative samarbejdsforum, som er det fælles kommunalt-regionale samarbejdsforum som drøfter spørgsmål vedr. rammeaftalerne, nedsatte i efteråret 2006 ”arbejdsgruppe vedrørende personer over 18 år med autisme”, med henblik på at udarbejde konkret forslag til etablering af et tilstrækkeligt antal døgn- og dagpladser til unge med autisme.

Arbejdsgruppens anbefalinger blev behandlet i Det administrative Samarbejdsforum d. 17. april 2007 med henblik på efterfølgende indarbejdelse i rammeaftalen 2008.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Til orientering.

Bilag

5. Næste møde

Næste møde afholdes tirsdag d. 12. juni kl. 15.00.

 

6. Eventuelt

 • Bente Gertz Hansen orienterede om justering af regionens administrative ledelse:
  Den vakante psykiatridirektørstilling slås op som en selvstændig direktørstilling.
  Såvel socialdirektøren og psykiatridirektøren kommer til at indgå i Region Syddanmarks direktion.

Siden er sidst opdateret 28-11-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring