Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Dagsorden d. 30. maj 2007 (Formandskab)

 

Dagsorden

 

Møde i Formandskabet for Vækstforum

den 30. maj 2007 kl. 14.00 – 17.00 i Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle, mødelokale 1

 

 

Sted:

Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle, mødelokale 1

Deltagere:

C.C. Nielsen, Johnny Søtrup, Jens Oddershede, Carl Holst,

Niels Højberg, Kjeld Zacho Jørgensen, Rune Stig Mortensen

 

 

 

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden

2. Ansøgninger til det regionale klyngeprogram

3. Syddansk Turisme

4. Indstilling vedr. medfinansiering af det Syddanske Bruxelles-kontor

5. Partnerskabsaftale

6. Indsatsområde: Oplevelsesøkonomi

7. Indsatsområde: Det sunde liv

8. Indsatsområde: Menneskelige ressourcer

9. Indsatsområde: Forskning, innovation og nye teknologier

10. Iværksætteri

11. Indstilling af regionsmedlemmer til bestyrelser i Region Syddanmark

12. Indstilling til Vækstforum om udpegningsmulighed til de lokale aktionsgrupper (LAG) efter landdistriktsprogrammet

13. Indstilling til Vækstforum om udpegningsmulighed til de lokale aktionsgrupper (LAG) efter fiskeriudviklingprogrammet

14. Vedr. udpegning til overvågningsudvalget for strukturfondene

Orientering

15. Vestdansk Investeringsfremme

16. Brev til Økonomi- og Erhvervsministeren vedr. økonomi

17. Oplysning om de regionale erhvervsudviklingsmidler

18. Status på indsatsområder

19. Administrative høringssvar til orientering

20. Mødeplan for 2008

21. Eventuelt

 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden

 

2. Ansøgninger til det regionale klyngeprogram

2. a. Syddanske styrkepositioner (initiativ 1)

 

2. b. Spirende klynger (initiativ 2)

 

2. c. Fællessekretariatet (initiativ 3)

Udbudsmaterialet materialet forelægges Vækstforum på mødet den 11. september.

Der er indkommet 32 ansøgninger til det regionale klyngeprogram. Sekretariatsgruppen har foretaget en kvalitetsvurdering af ansøgningerne og inddelt dem i kategorierne A, B eller C.

 

Det indstilles, at formandskabet med henblik på forelæggelse i Vækstforum

 • drøfter sagsfremstillinger

 

3. Syddansk Turisme

3.a. Samarbejde og innovation i turismeerhvervet (initiativ 5)

Vækstforum nedsatte på mødet den 4. december 2006 en arbejdsgruppe til udarbejdelse af forslag til en enhedsorganisation for syddansk turisme. Arbejdsgruppen har udarbejdet et forslag til organisering af Syddansk Turisme som forelægges til drøftelse og godkendelse.

Vækstforum besluttede på mødet den 4. december 2006 at indstille til bevilling halvdelen af de ansøgte driftsmidler for overgangsåret 2007 til Syddansk Turisme ved de tre turismeselskaber. Betingelsen for 2. halvdel af midlerne til 2007 var, at der kunne opnås enighed om en enhedsorganisation for syddansk turisme. Vækstforum besluttede på mødet den 13. marts 2007 at indstille til bevilling projektmidler for overgangsåret 2007 ansøgt af Syddansk Turisme v. de tre turismeselskaber. Den oprindeligt fremsendte ansøgning omfattede 4 projekter, men blev tilpasset og delt i to dele, så 2. del kunne ansøges for 2. halvdel af 2007. Syddansk Turismes bevilling for overgangsåret 2007 til hhv. drifts- og projektmidler har således fulgt samme mønster. På baggrund af oplæg til enhedsorganisation forelægges 2. del af drifts- og projektmidler til drøftelse og godkendelse.

 

Det indstilles, at formandskabet med henblik på forelæggelse i Vækstforum,

 • drøfter og godkender oplæg til enhedsorganisationen Syddansk Turisme
 • drøfter og godkender indstilling til bevilling af 2. del af ansøgte driftsmidler og projektmidler i overgangsåret 2007 til Syddansk Turisme

 

4. Indstilling vedr. medfinansiering af det Syddanske Bruxelles-kontor
Vækstforum besluttede på sit møde den 13. marts 2007 at indstille til regionsrådet, at der ydes tilskud til ”Foreningen EU og internationalt arbejde i Syddanmark - f.m.b.a.” i år 2007 og 2008, hvorefter sagen tages op til revurdering.

Der er udarbejdet et sæt vedtægter, som p.t. er til godkendelse hos Erhvervs- og Økonomiministeren, idet en ændring af vedtægterne er nødvendig, for at to repræsentanter fra Regionsrådet kan være medlem af bestyrelsen for Foreningen EUSD. En resultatkontrakt er under udarbejdelse i henhold til disse vedtægter.

Vækstforum har godkendt, at Region Syddanmarks medfinansiering af Foreningens Bruxelles-kontor sammensættes i form af medarbejdere, der stilles til rådighed for Foreningen, lokaler samt et kontant beløb.

 

Det indstilles, at Vækstforum

 • indstiller til regionsrådet, at den resterende del af det bevilgede kontante beløb på i alt 1.357.000 kr. frigives til Foreningen EUSD. Bevillingen forudsætter, at der til Vækstforums møde den 11. september 2007 foreligger en resultatkontrakt i henhold til vedtægterne for Foreningen EUSD om de serviceydelser, Foreningen tilbyder for regionens virksomheder, offentlige myndigheder m.m. inden for rammerne af Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan for erhvervsudviklingsområdet.

 

5. Partnerskabsaftale

På marts mødet besluttede Vækstforum at bemyndige formandskabet til at indgå en partnerskabsaftale med staten. Synspunktet på det statslige udspil har været, at det regionale niveau burde fremgå tydeligere. På den baggrund har der været indledt administrative drøftelser med staten om en revision af det statslige udspil.

På nuværende tidspunkt foreligger der enighed om en model, hvor statens udspil adskilles i en politisk del og en del bestående af de konkrete initiativer, således at der kan indgås en politisk aftale og følges op administrativt i forhandlinger med de relevante ressortministerier med afsæt i Vækstforums indsatsområder og handlingsplan.

Vedlagt er resultatet af de administrative drøftelser med staten om partnerskabsaftalen. Statens evt. kommentarer eftersendes eller medbringes til formandskabsmødet.

Møde mellem Økonomi- og Erhvervsministeren og formandskabet for det syddanske Vækstforum er berammet til mandag den 11. juni.

 

Det indstilles, at formandskabet med henblik på forelæggelse i Vækstforum

 • drøfter udkastet til partnerskabsaftalen med henblik på mødet med Økonomi- og Erhvervsministeriet.

 

 

6. Indsatsområde: Oplevelsesøkonomi

6. a. Udvikling af nye forretningsområder (initiativ 4)

Konsulentfirmaerne Future Associates og DAMVAD har i et samarbejde udført en kortlægning af eksisterende og nye forretningsområder inden for oplevelsesøkonomien i Region Syddanmark og på den baggrund anbefalet hvilke forretningsområder, der bør satses på. Kortlægningen er blevet fulgt af en referencegruppe og repræsentanter for vækstforumsekretariatet.

Vækstforumsekretariatet har udarbejdet et forslag til nedsættelse af en række udviklingsgrupper, som skal være med til udvikle og beskrive de nye forretningsområder.

Ansøgningsfrist primo 2008

 

Det indstilles, at formandskabet med henblik på forelæggelse i Vækstforum

 • tager kortlægning af eksisterende og nye forretningsområder til efterretning, og
 • godkender forslag til udvælgelse af hvilke forretningsområder, der bør udvikles, og
 • godkender forslag om at nedsætte udviklingsgrupper inden for de valgte forretningsområder

 

6. b. Regionale oplevelsesfyrtårne (initiativ 7)

Konsulentfirmaerne Future Associates og DAMVAD har udført en kortlægning af eksisterende og potentielle oplevelsesfyrtårne - såvel materielle som immaterielle - i Region Syddanmark. De har desuden forslag til casestudier af udenlandske oplevelsesregioner, der har haft succes med arbejdet omkring oplevelsesfyrtårne. Kortlægningen er blevet fulgt af en referencegruppe og repræsentanter for vækstforumsekretariatet.

 

Det indstilles, at formandskabet med henblik på forelæggelse i Vækstforum

 • tager kortlægning af eksisterende og potentielle oplevelsesfyrtårne til efterretning, og
 • godkender forslag til valg af casestudier

 

7. Indsatsområde: Det sunde liv

7. a. Udvikling af nye forretningsområder (initiativ 8)

Vækstforums satsning indenfor Det Sunde Liv gennemføres som en to-delt satsning bestående henholdsvis af en generel, regional satsning og af en særlig strategisk satsning koblet sammen med regeringens program for brugerdreven innovation. Den strategiske satsning foregår som led i gennemførelsen af handlingsplanens initiativ nr. 13 vedr. Brugerdreven Innovation, herunder på sundhed, og forelægges Vækstforum i forbindelse med behandlingen af indsatsområdet Forskning, Innovation og Nye Teknologier.

Køreplanen skitserer, at der skal foretages en kortlægning af mulige forretningsområder, der bygger på kommercialisering inden for sundhedssektoren med efterfølgende dialogproces. Kommissorium for kortlægningsopgaven foreligger og denne skal danne grundlag for en dialog med relevante aktører i den syddanske region. På baggrund heraf skal Vækstforum på sit møde den 28. november 2007 træffe beslutning om, hvilke forretningsområder man ønsker at indkalde projektansøgninger på.

Ansøgningsfrist primo 2008.

 

Det indstilles, at formandskabet med henblik på forelæggelse i Vækstforum

 • godkender kommissorium for kortlægningsopgaven vedrørende mulige forretningsområder
 • godkender forslag til dialogproces

 

 

8. Indsatsområde: Menneskelige ressourcer

8.a. Netværkssamarbejde om læring (initiativ 10)

Jævnfør køreplanen er der indsamlet nationale og internationale erfaringer fra eksisterende netværkssamarbejde. Der er gennemført dialog med relevante uddannelsesinstitutioner og virksomheder om etablering og organisering af tværorganisatorisk netværkssamarbejde om læring.

På denne baggrund er der udarbejdet forslag til plan for etablering og organisering af netværkssamarbejde om læring. Forslaget indebærer, at der afholdes en arbejdskonference i efteråret 2007, hvorefter forslag til udviklingsprojekter udarbejdes.

Ansøgningsfrist forventes primo 2008.

 

Det indstilles, at formandskabet med henblik på forelæggelse i Vækstforum

 • godkender forberedelsesplan for etablering og organisering af tværorganisatorisk netværkssamarbejde om læring

 

9. Indsatsområde: Forskning, innovation og nye teknologier

9. a. Teknologimatch (initiativ nr. 12)

Køreplanen ændres således, at anbefalinger på spor 1 og 2 forelægges Vækstforum på mødet den 28. november i stedet for på mødet den 11. september, så initiativet i højere grad forløber koordineret med statens projekt regionale innovationsagenter, der er igangsat maj 2007.

Evt. ansøgningsrunde i forlængelse af anbefaling vil have ansøgningsfrist primo 2008.

 

Det indstilles, at formandskabet med henblik på forelæggelse i Vækstforum

 • godkender nævnte justering af køreplanen for indsatsområdet

 

 

9. b. Brugerdreven innovation (initiativ nr. 13)

Indkomne interessetilkendegivelserne tyder på muligheder inden for alle tre temaer, Sundhed, Design og erhvervsmæssig Energi & Miljø. Det syddanske Vækstforum opfordres derfor til at godkende, at der gennemføres en ansøgningsrunde, der er åben for alle tre temaer og hvor vægten lægges på, at ansøgere præsterer et sammenhængende tematisk projekt, der gerne kan bestå af flere sammenhængende delprojekter og involverer relevante aktører på området.

Sammensætningen af den regionale satsning afgøres således først, når de konkrete ansøgninger foreligger. 

Deadline for Syddanmarks ansøgning til det nationale program for brugerdreven innovation er sat til d. 1. november. Denne frist kan ikke nås med den igangsatte regionale proces og de planlagte møder i Vækstforum i efteråret 2007, jævnfør notat omkring beslutningsproces. Derfor foreslås det at beslutning om indsendelse af regionalt projekt til Erhvervs- og Byggestyrelsen gennemføres som en elektronisk skriftlig votering blandt medlemmerne af Vækstforum.

 

Det indstilles, at formandskabet med henblik på forelæggelse for Vækstforum

 • godkender rammerne for udarbejdelsen af det regionale projekt, herunder at

-der gennemføres en ansøgningsrunde åben for alle tre temaer, Sundhed, Design og Energi & Miljø ELLER

-sundhedsområdet vælges som tema

-der gennemføres en ansøgningsrunde i overensstemmelse med nævnte proces med frist den 27. august 2007

-beslutning om indsendelse af regionalt projekt til Erhvervs- og Byggestyrelsen gennemføres som en elektronisk skriftlig votering blandt medlemmerne af Vækstforum.

 

10. Iværksætteri

10. a. Vækstiværksættere inden for klyngerne (initiativ 15)

Jævnfør køreplanen var det forventningen, at der med baggrund i klyngeansøgningerne skulle igangsættes initiativer målrettet vækstiværksættere indenfor klyngerne. Ansøgerne til det regionale klyngeprogram er imidlertid ikke kommet ind på spørgsmålet om vækstiværksætteri. Der er derfor gennemført en dialogrunde med centrale aktører. Formålet har været at afdække, hvorledes disse aktører bedst ser Vækstforum understøtte udviklingen af tilbud til vækstiværksættere i regi af klynger, herunder deres adgang til kapital.

Ansøgningsfrist 26. september 2007.

 

Det indstilles, at formandskabet med henblik på forelæggelse i Vækstforum

 • godkender, at der forberedes en ansøgningsrunde vedr. tilbud til vækstiværksættere med fokus på de i bilag 1 vedr. initiativ 15 anførte områder

 

10. b. Flere spin-off virksomheder (initiativ 16)

Jævnfør køreplanen var det forventningen, at der med baggrund i klyngeansøgningerne skulle igangsættes initiativer målrettet spin-off indenfor klyngerne. Ansøgerne til det regionale klyngeprogram er imidlertid ikke kommet ind på spørgsmålet om spin-off virksomheder. Der er derfor gennemført en dialogrunde med centrale aktører. Formålet har været at afdække, hvorledes disse aktører bedst ser Vækstforum understøtte udviklingen af spin-off virksomheder i regi af klynger.

Ansøgningsfrist 26. september 2007.

 

Det indstilles, at formandskabet med henblik på forelæggelse i Vækstforum

 • godkender, at der forberedes en ansøgningsrunde vedr. spin-off virksomheder med fokus på ledelsesudvikling, synlighed omkring gode cases, samt initiativer, der får virksomhedsejerne til at lade iværksættere bo i deres virksomhed.

 

11. Indstilling af regionsmedlemmer til bestyrelser i Region Syddanmark

Vækstforum besluttede på marts mødet, at Regionsrådet kan lade sig repræsentere i de efterspurgte bestyrelser og bemyndigede formandskabet til at indstille til Økonomi- og Erhvervsministeren.

Forud for regionsrådets behandling af sagen er alle organisationer telefonisk blevet gjort opmærksom på muligheden for udpegning af et medlem fra Vækstforum i stedet. Regionsrådet behandlede sagen den 16. april og har peget på nedenstående regionsrådsmedlemmer.

 

Det indstilles, at formandskabet

 • godkender regionsrådets indstilling, hvorved følgende regionsrådsmedlemmer indstilles til de nævnte bestyrelser og fremsendes til Økonomi- og Erhvervsministerens godkendelse.

 

Region:

Regionsrådsmedlemmerne Lisbeth Poulsen (A) og Stephanie Kristensen (V).

Foodture:

Regionsrådsmedlemmerne Julie Skovsby (A) og Ingeborg Moritz Hansen (V)

Fonden Syddanske Forskerparker:

Regionsrådsmedlemmerne Karsten Uno Petersen (A) og Kristian Grønbæk Andersen (B).

Det Sydfynske Øhav:

Regionsrådsmedlem Poul Weber (V).

Fonden Institut for Transportstudier:

Regionsrådsmedlem Ole Jacobsen (A).

Miljøforum Fyn:

Regionsrådsmedlem Poul Weber (V).

 

12. Indstilling til Vækstforum om udpegningsmulighed til de lokale aktionsgrupper (LAG) efter landdistriktsprogrammet

Kommuner der ønsker at oprette en LAG (lokal aktionsgruppe), skal inden d. 1. juli 2007 fremsende ansøgning til Direktoratet for Fødevareerhverv. Der kan oprettes LAG i alle kommuner, der i landdistrikts­programmet ikke er udpeget som bykommuner. For Region Syddanmark kan der således udpeges op til 20 lokale LAGer. Vækstforumsekretariatet har pt. modtaget anmodning om udpegning af bestyrelsesmedlemmer fra Haderslev, Langeland, Tønder og Aabenraa kommuner.

I henhold til bekendtgørelsen kan ét medlem af bestyrelsen i den lokale aktionsgruppe forlods udpeges af regionsrådet og det regionale vækstforum i forening. Danske regioner har i sit høringssvar foreslået, at regionsråd og Vækstfora begge kan udpege et medlem og én suppleant til bestyrelsen i de enkelte LAGer. Denne indstilling forudsætter således, at ministeriet antager forslaget om, at regionsrådet og Vækstfora begge kan udpege et medlem og én suppleant.

Opmærksomheden henledes særligt på, at den endelige bekendtgørelse ikke foreligger på nuværende tidspunkt.

Også i henhold til bekendtgørelsen skal det regionale vækstforum inden for en frist på 14 dage godkende, at den lokale udviklingsstrategi er i overensstemmelse med den fastlagte regionale erhvervsudviklingsstrategi. 
 

Det indstilles, at formandskabet

 • træffer principiel beslutning om, hvorvidt Vækstforum ønsker at udpege medlemmer til de LAG, som anmoder Vækstforum om at udpege et bestyrelsesmedlem samt en suppleant,
 • og – hvis ovennævnte indstillingspunkt bliver positivt besluttet, at Vækstforum udpeger bestyrelsesmedlemmer til henholdsvis Haderslev, Langeland, Tønder og Aabenraa kommuner, som har anmodet herom

 

Det indstilles, at formandskabet med henblik på forelæggelse i Vækstforum

 • bemyndiger sekretariatsgruppen til inden for den korte tidsfrist at udfærdige en vurdering af, om LAG’ens fremsendte udviklingsstrategi er i overensstemmelse med den vedtagne erhvervsudviklingsstrategi for Region Syddanmark. Sekretariatets svar sendes elektronisk til medlemmerne af Vækstforum.

 

 

13. Indstilling til Vækstforum om udpegningsmulighed til de lokale aktionsgrupper (LAG) efter fiskeriudviklingprogrammet

For en generel sagsbeskrivelse henvises der til ovenstående sag og bilag.

For så vidt angår udpegningerne i denne sag skal LAGerne medvirke til at opfylde målsætningerne for fiskeriudviklingsprogrammet, som indholdsmæssigt fremmer oprettelsen af flere iværksættere og lokale arbejdspladser i fiskeriområder samt fremmer opbygningen af attraktive levevilkår i fiskeriområderne. De lokale LAGers geografiske aktivitetsområde fordeles i 7 fiskeriregioner, herunder én der dækker Sønderjylland-Fyn og dermed dækker; Vejle, Fredericia, Kolding, Haderslev, Tønder, Aabenraa, Sønderborg, Middelfart, Bogense, Assens, Odense, Kerteminde, Fåborg-Midtfyn, Nyborg, Svendborg, Langeland og Ærø kommuner.

 

Vækstforums sekretariat har endnu ikke modtaget henvendelser om udpegning af medlemmer til LAG efter fiskeriudviklingsprogrammet.
 

Det indstilles, at formandskabet

 • træffer principiel beslutning om, hvorvidt Vækstforum ønsker at udpege medlemmer til de LAG, som anmoder Vækstforum om at udpege et bestyrelsesmedlem samt en suppleant,


Det indstilles, at formandskabet med henblik på forelæggelse i Vækstforum

 • bemyndiger sekretariatsgruppen til inden for den korte tidsfrist at udfærdige en vurdering af, om LAG’ens fremsendte udviklingsstrategi er i overensstemmelse med den vedtagne erhvervsudviklingsstrategi for Region Syddanmark. Sekretariatets svar sendes elektronisk til medlemmerne af Vækstforum.

 

 

14. Vedr. udpegning til overvågningsudvalget for strukturfondene

Den Europæiske Kommission har den 16. april 2007 godkendt Danmarks strategiske referenceramme for strukturfondsindsatsen 2007-2013 og Danmarks socialfondsprogram ”Flere og bedre job” under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Godkendelsen af Danmarks regionalfondsprogram ”Innovation og viden” under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse forventes godkendt primo juni 2007.

I Danmark nedsættes der ét overvågningsudvalg for de to danske strukturfondsprogrammer under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Udvalget nedsættes af direktøren for Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Overvågningsudvalget har blandt andet til opgave at sikre, at de operationelle programmer gennemføres effektivt og med høj kvalitet.

Det syddanske Vækstforum kan indstille ét medlem til overvågningsudvalget for strukturfondene i Danmark samt én suppleant. I henhold til ligestillingslovens § 9 skal der ved indstilling af ét medlem indstilles både en mand og en kvinde. De indstillede behøver ikke at være medlemmer af det syddanske Vækstforum, men kan være embedsmænd.

 

Det indstilles, at formandskabet med henblik på forelæggelse i Vækstforum

 • udpeger en mand samt en kvinde til overvågningsudvalget, ligeledes en mand og kvinde til pladsen som suppleant

 

Orientering


15. Vestdansk Investeringsfremme

På Vækstforums møde den 13. marts 2007 blev det besluttet ikke at støtte ansøgningen fra Vestdansk Investeringsfremme på det foreliggende grundlag.

Beslutningen har efterfølgende affødt en henvendelse fra ambassadør Svend Roed Nielsen, Danmarks Eksportråd, der anmoder om en drøftelse af mulighederne for et ændret grundlag for et fremtidigt samarbejde. Samtidig er Vestdansk Investeringsfremme med i Regeringens udkast til partnerskabsaftale, som er modtaget efter mødet i Vækstforum den 13. marts. Partnerskabsaftalen skal drøftes af formandskabet og Økonomi- og Erhvervsministeren den 11. juni.

På den baggrund rettede Carl Holst henvendelse til Vækstforum med henblik på at få en tilbagemelding på, hvorvidt dette giver anledning til en fornyet overvejelse i sagen. Tilbagemeldingerne har vist, at der er en overvejende åben holdning over for at genoptage sagen på Vækstforums møde den 14. juni.


16. Brev til Økonomi- og Erhvervsministeren vedr. økonomi

På Vækstforums møde den 13. marts blev det besluttet at der skulle sendes et brev fra Vækstforum til Danske Regioner og regeringen forud for budgetforhandlingerne vedr. regionale erhvervsudviklingsmidler.

17. Oplysning om de regionale erhvervsudviklingsmidler

Vækstforum besluttede på mødet d. 13. marts at få et notat om budgettet for de regionale erhvervsudviklingsmidler.

18. Status på indsatsområder

I dagsordenspunkt 6- 10 er indstillinger vedr. de 6 vedtagne indsatsområder blevet forelagt. Vedlagte bilag indeholder en skriftlig status på de øvrige initiativer.

 

19. Administrative høringssvar til orientering

Vækstforumsekretariatet har afgivet tekniske høringssvar (vedlagt) i forhold til følgende:

 • Udkast til bekendtgørelse om Brugerdreven Innovation, Erhvervs- og Byggestyrelsen
 • Udkast til miljøvurderingen af Program for Regionalfonden, 2007-2013, Erhvervs- og Byggestyrelsen
 • Udkast til bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond, Erhvervs- og Byggestyrelsen
 • Retningslinjer for strukturfondsfinansierede projekter, Erhvervs- og Byggestyrelsen


20. Mødeplan for 2008

 

Forslag til mødeplan for Vækstforum:

Mandag den 10. marts 2008 kl. 15-18 i Regionshuset.

Tirsdag den 10. juni 2008 kl. 15-18 i Regionshuset.

Torsdag den 18. september 2008 kl. 15-18 i Regionshuset.

Onsdag den 26. november 2008 kl. 15-18 i Regionshuset.

Formandskabets møder berammes efterfølgende.

 

21. Eventuelt


Siden er sidst opdateret 11-12-2014
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring