Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsråd - referat 07-05-2007

Regionsrådets møde 7. maj 2007 kl. 16.00 -18.15
i Regionshuset, regionsrådssalen

Afbud

Søren Salling, Otto D. Lück og Bente Bendix Jensen.

Stedfortræder

Henrik Skov deltog som stedfortræder for De Konservative.

 

Dagsorden

1. Planlægningen af akutområdet i Region Syddanmark

2. Overordnet prioritering inden for jordforureningsområdet

3. Tilpasning af budget 2007

4. Indførelse af mammografiscreening i Region Syddanmark - Udmøntning af midler til personale

5. Orientering om nye kriterier for operation for nærsynethed

6. Investeringer til medicoteknik, 2007

7. Odense Universitetshospital - Ombygning af sygehusapotek

8. Odense Universitetshospital - Ventilation på Klinisk Immunologisk Afdeling

9. Odense Universitetshospital - Renovering af O3

10. Odense Universitetshospital - Ombygning til CT- og MR-scannere

11. Odense Universitetshospital - Bygning af strålekælder - Acceleratorrum 7, 8, 9 og 10

12. Sydvestjysk Sygehus - Anskaffelse af el-senge

13. Godkendelse af Interimsplan for Fredericia og Kolding Sygehus

14. Forlængelse af samarbejdsaftalen med Region Midtjylland omkring sygehusvaskerierne i Vejle og Brædstrup

15. Indstilling fra Vækstforum vedr. projektstøtte

16. Udpegning af medlem til bestyrelsen for AMU-Vest

17. Udpegning af repræsentant til Fredericiaskolens bestyrelse

18. Indstilling af medlem til APU-klinikkernes bestyrelse

19. CVU Lillebælt - indstilling af medlemmer til efter- og videreuddannelsesudvalg

20. Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for medlemmer af Regionsrådet - Lukket sag

 

 

Meddelelser

Der afholdes Regionsrådsmøde den 20. december kl. 16.00.

"Borgertopmøde for fremtidens sygehuse" er fastsat til 1. september 2007.

 

Åbne sager

 

1. Planlægningen af akutområdet i Region Syddanmark

 

Sundhedsstyrelsen udsendte ultimo 2006 anbefalinger vedrørende tilrettelæggelsen af det akutte beredskab.

Anbefalingerne har været sendt i høring, og Sundhedsstyrelsen er nu i færd med at gennemgå alle høringssvar - herunder også høringssvar fra Region Syddanmark.

Sundhedsstyrelsen forventes at udsende sine endelige anbefalinger i slutningen af maj 2007.

Regionsrådet fik på møde den 16. april 2007 en orientering om foreløbige forslag til modeller på akutområdet.

Som følge af Tidsplan vedr. planlægning, høring og politisk behandling af akutberedskabet, som blev forelagt på Regionsrådsmødet den 5. marts, har Særligt udvalg vedr. tilrettelæggelsen af akutbetjeningen igangsat et planlægningsarbejde for en række modeller på mødet den 17. april 2007.

Planlægningsarbejdet vil - om nødvendigt - blive justeret efterfølgende, når Sundhedsstyrelsens endelige anbefalinger foreligger.

Særligt udvalg vedr. tilrettelæggelse af akutbetjeningen behandlede sagen på sit møde den 17. april 2007:

"Udvalget drøftede, at oplægget vedr. overordnet planlægning af akutområdet bør indeholde en grundig beskrivelse af problemstillingen vedr. overskudskapacitet samt alternative måder at håndtere den overskudskapacitet, der er beskrevet i oplægget i forbindelse med fremtidens akutstruktur.

Endvidere foreslår udvalget, at den videre proces for arbejdet med tilrettelæggelsen af akutområdet udvides, således at høringsperioden forlænges, og den endelige vedtagelse i Regionsrådet sker i januar 2008.

Udvalget drøftede ligeledes, at oplægget bør indeholde en grundig beskrivelse af betydningen af afstande i forbindelse med akutområdet."

Forretningsudvalget tilsluttede sig på mødet den 23. april 2007, at oplægget og bemærkningerne fra det særlige udvalg vedr. tilrettelæggelsen af akutbetjeningen danner grundlag for det videre arbejde med at konkretisere beskrivelsen af modellerne.

Indstilling

Til drøftelse.

Bilag

Bilag 1a: Oplæg til sundhedsplanlægning i Region Syddanmark.

Bilag 1b: Bilagsliste til aprilnotat.

Bilag 1c: Koordinering af akutplanlægningen med psykiatriplanlægningen. (Forslag til revideret køreplan for psykiatriplanen)

Regionsrådet

 

Regionsrådet kunne tilslutte sig oplægget og bemærkningerne fra det særlige udvalg vedr. tilrettelæggelse af akutbetjeningen danner grundlag for det videre arbejde med at konkretisere beskrivelsen af modellerne.

Dansk Folkeparti (3) stemte imod oplægget.

Dansk Folkeparti bemærker

"Dansk Folkeparti kan ikke tilslutte sig hele oplægget, idet vi mener, at Region Syddanmark skal have otte lægebemandede skadestuer:

1 traumecenter i Odense
5 akutsygehuse
2 lægebemandede skadestuer

Ud over, at vi finder Odense selvskrevet som traumecenter, mener vi, at følgende byer skal i spil med akutsygehuse: Svendborg, Middelfart, Esbjerg, Vejle, Kolding, Aabenraa og Sønderborg. Fem af disse bør have akutsygehuse, og de resterende bør have en lægebemandet skadestue."

Regionsrådet kunne desuden tilslutte sig den fremlagte tidsplan, herunder kunne Regionsrådet godkende, at der afholdes møde i Regionsrådet 20. december 2007.

Endeligt besluttede Regionsrådet at det særlige udvalg vedr. social- og psykiatrområdet samt specialundervisning får til opgave at forberede et oplæg om mulige modeller for indretning af psykiatriområdet på baggrund af de vedtagne politiske hensigtserklæringer og temagrupperapporterne til forelæggelse for Regionsrådet 25. juni 2007.

 

Sagsnr. 07/5196

 
   

2. Overordnet prioritering inden for jordforureningsområdet

 

På jordforureningsområdet skal der fastlægges principper for regionens fremtidige indsats, som efterfølgende skal udmøntes i årlige aktivitetsplaner for anvendelsen af budgettet på ca. 37 mio. kr. om året.

Principperne skal modsvare forskellene i de fire amters hidtidige indsats på området og de ændringer i geografi, sagsvolumen, myndighedsstruktur mv., som fra 2007 danner rammerne for regionens indsats på jordforureningsområdet.

I 2007 vil Jordforureningsafdelingen desuden etablere grundlaget for at kunne foretage en regional prioritering af kortlægnings- og oprydningsindsatsen med henblik på aktivitetsplanen for 2008.

Indledningsvis er der behov for en overordnet drøftelse af prioriteringsprincipper for den fremtidige indsats herunder, hvilke risici der skal vægtes højest i regionens indsats.

Drøftelsen i regionsrådet vil danne grundlag for et forslag til en samlet strategiplan for jordforureningsområdet, der senere vil blive forelagt til godkendelse i regionsrådet.

Indstilling

Til drøftelse.

Regionsrådet

 

Regionsrådet anmoder det særlige udvalg vedr. regional trafik og miljø om at arbejder videre med sagen på baggrund af de fremkomne bemærkninger.

 

Bilag

Sagsnr. 07/6334

 
   

3. Tilpasning af budget 2007

 

Regionens udgifts- og indtægtsbudgetter foreslås opskrevet med 20,315 mio. kr.

Hensigten med budgettilpasningen er at tage højde for forhold og ændringer, der er fremkommet efter budgettets vedtagelse, og som kræver bevillingsændringer.

I budgettilpasningen indgår forslag til finansiering af budgetproblemer, der er opstået eller erkendt efter den seneste budgettilpasning fra 14. december 2006, samt en række tekniske tilpasninger af de somatiske driftsbevillinger som led i arbejdet med at få tilpasset budgettet til den faktiske organisering i Region Syddanmark.

Problemstillingerne er beskrevet i notat af 10. april 2007.

Den samlede budgettilpasning er udgiftsneutral, idet såvel udgiftsrammerne som indtægtsrammerne opskrives med 20,315 mio. kr.

I budgettilpasningen indgår udmøntning af en reduktion af Region Syddanmarks bloktilskud fra staten på 103 mio. kr.

Reduktionen af bloktilskuddet har baggrund i, at ansvaret for den ambulante genoptræning fra 1. januar 2007 er overgået til kommunerne. Sygehusene har med den baggrund virksomhedsoverdraget en række medarbejdere til kommunerne svarende til en samlet udgift på 30,185 mio. kr.

Sygehusenes driftsrammer reduceres med dette beløb, mens den resterende del af den samlede reduktion på de 103 mio. kr. forudsættes finansieret af kommunale indtægter for den ambulante genoptræning. Sygehusenes baseline opskrives med dette indtjeningskrav.

Indstilling

Det indstilles,

at der til udgifts- og indtægtsbudgetterne for sygehusvæsenet på hovedkonto 1 meddeles tillægsbevillinger på 20,315 mio. kr. (netto 0), samt

at bevillingsændringer indarbejdes med den i bilagsmaterialet (tabel 1) anførte fordeling på bevillingsområder.

Forretningsudvalget anbefalede indstillingen på mødet den 23. april 2007.

Regionsrådet

 

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Bilag 3a: Notat af 10. april 2007 - Budgettilpasning.

Sagsnr. 07/5522

 
   

4. Indførelse af mammografiscreening i Region Syddanmark - Udmøntning af midler til personale

 

Forberedelsesudvalget vedtog i 2006 at indføre mammografiscreening af kvinder i alderen 50-69 år i Region Syddanmark. Regionen forventer at igangsætte screeningen 1. september 2007.

Der begyndes i første omgang med én mobil enhed og primo 2008 forventes yderligere to mobile enheder i drift. Dermed er hele Region Syddanmark dækket.

For at sikre driftsstart af den første mobile enhed til september 2007 er det nu nødvendigt at ansætte henholdsvis radiografer og en sekretær.

Odense Universitetshospital (OUH) ansatte pr. 1. februar 2007 en afdelingsradiograf, der bl.a. skal arbejde med planlægning og logistik i forhold til opstilling af de mobile enheder, uddannelse samt udarbejdelse af kvalitetsdatabasen. Endvidere skal der pr. 1. maj 2007 ansættes en sekretær, der kan begynde at indkalde kvinder til screening i september.

Herudover skal der ansættes radiografer til den mobile enhed. For at radiograferne kan nå at gennemgå en oplæringsperiode på OUH på ca. 8 uger, skal de ansættes senest medio juni 2007.

Der ansøges på nuværende tidspunkt om en bevilling på 3,5 radiografer til den mobile enhed. Endvidere kommer der udgifter til radiograferne til kørsel, uddannelse m.m., som endnu ikke er afklaret.

Udgiften anbefales afholdt over rammen til kræfthandlingsplanen som forudsat i budgetlægningen, hvor der er afsat ca. 8 mio. kr. til mammografiscreening.

Ud over udgifter til personale kommer der driftsudgifter til el, vand, flytning af mobile enheder, rengøring mm. Størrelsen af disse udgifter er dog stadig ukendt.

Den videre budgetlægning for 2007 forelægges for Regionsrådet senere på året, og for 2008 m.v. indgår udgifterne i budgetlægningen.

I første omgang ansættes der radiografer til den mobile enhed. Det er dog planen, at særligt uddannede social- og sundhedsassistenter skal ansættes og indgå i bemandingen af de mobile enheder, når alle tre mobile enheder er i drift.

Region Syddanmark forventer at indgå i et samarbejde med Region Midt vedr. uddannelse heraf.

Indstilling

Det indstilles,

at der i 2007 af rammen til kræfthandlingsplanen udmøntes 1.383.333 kr. til indførelse af mammografiscreening.

Forretningsudvalget anbefalede indstillingen på mødet den 23. april 2007.

Regionsrådet

 

Indstillingen tiltrådt.

Sagsnr. 07/2253

 
   

5. Orientering om nye kriterier for opertion for nærsynethed

 

På møde den 15. december 2006 drøftede sundhedsdirektørerne for de danske regioner laseroperation for nærsynethed (refraktiv øjenkirurgi) - herunder kriterier for, hvor nærsynet en patient skal være for at kunne få denne operation tilbudt.

Man nåede ikke frem til en egentlig harmonisering af området.

I Vestdanmark tilbydes denne operation i Århus og på Odense Universitetshospital (OUH). OUH har imidlertid nogle meget restriktive krav til graden af nærsynethed - minus 12 dioptrier (dioptri er et mål for linsers brydende kraft), hvor kriteriet i Århus er over minus 6 dioptrier.

Det er ikke hensigtsmæssigt, at der er forskellige kriterier i to naboregioner, hvorfor OUH indfører et kriterium på minus 6,50 dioptrier på begge øjne.

Den forventede meraktivitet skal afregnes inden for det økonomiske styringsparadigme, som indebærer afregning med 55 % DRG. Alternativet hertil er, at patienterne behandles i privatsektoren til en højere afregning.

Patienttilgang og ventelisteudvikling følges af administrationen.

Indstilling

Til orientering.

Forretningsudvalget anbefalede indstillingen på mødet den 23. april 2007.

Regionsrådet

 

Til orientering.

Sagsnr. 07/2652

 
   

6. Investeringer til medicoteknik, 2007

 

Resumé

Sagen vedrører fordeling af Region Syddanmarks pulje til medicotekniske anskaffelser. Den samlede pulje er på 227,5 mio. kr.

Der foreslås en fordeling til følgende områder:

1.
Lokale puljer på ca. 66 mio. kr.: Vedrører anskaffelse af udstyr på under 200.000 kr., der finansieres af sygehusene fra denne pulje. Akutte nedbrud finansieres inden for 15 % af denne pulje. Da der har været forskel på de fire gamle amter – om man har haft lokale puljer eller ej – vil der herved ske en udligning mellem sygehusene, så de stilles lige med hensyn til lokale puljer.

2.
Fællespulje på godt 146 mio. kr. til enkeltstående investeringsprojekter og strategiske anskaffelser

3.
En pulje til akutte nedbrud på 15 mio. kr. Skal dække de omkostninger, der ikke kan finansieres inden for rammen på 15 % af de lokale puljer. Sundhedsdirektøren foreslås bemyndiget til at foretage den endelige udmøntning af disse midler.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har i 2007 afsat en pulje på 172 mio. kr. til medicotekniske anskaffelser - bl.a. på baggrund af den gennemgang og registrering af apparatur, der blev foretaget i 2006. Derudover har staten givet en låneadgang til apparatur til fremme af kræftbehandlingen.

Region Syddanmarks andel heraf udgør 43 mio. kr. Bevillinger fra disse midler behandles separat.

Sundhedsstaben har iværksat en proces med indkaldelse af ansøgninger fra sygehusene til disse puljer.

Principper for udmøntning har været drøftet af sygehusledelserne. Det foreslås, at flg. tre områder skal tilgodeses:

Lokale puljer til udligning af økonomiske forskelle på sygehusene med hensyn til midler til medicotekniske anskaffelser.

En fællespulje til enkeltstående og fælles investeringsprojekter samt strategiske anskaffelser.

En pulje til akutte nedbrud.

For så vidt angår lokale puljer har de tidligere Fyns og Ribe amter haft udlagt større puljer til medicoteknik til sygehusene, mens Sønderjyllands og Vejle amter har haft centrale puljer, som sygehusene efter ansøgning kunne få del i.

Det betyder, at der aktuelt er økonomiske forskelle sygehusene imellem, idet der er lokale puljer på ca. 55,5 mio. kr. Denne forskel skal nu søges udlignet.

For at beregne udligningen foreslås, at der tages udgangspunkt i en fastlagt bagatelgrænse - d.v.s. prisen pr. aparaturenhed, som sygehusene selv skal finansiere. Her foreslås en bagatelgrænse på 200.000 kr.

Sygehusenes ansøgninger til fællespuljen skal således ligger over 200.000 kr. pr. apparaturenhed, og de lokale puljer skal dække anskaffelse af apparatur under 200.000 kr.

Apparatur til en værdi under 200.000 kr. udgør antalsmæssigt 92 % af alt apparatur, men prismæssigt kun 29 %.

I 2007 foreslås de lokale puljer derfor at udgøre ca. 66 mio. kr. svarende til 29 % af de samlede midler på i alt 227,5 mio. kr. (172 mio. kr. og de eksisterende lokale puljer på 55,5 mio. kr. Puljen til kræftbehandling holdes udenfor).

Fordelingen af de lokale puljer sygehusenheder imellem foreslås at ske på baggrund af prognosen for DRG-værdien i 2006. En fordelingsnøgle på baggrund af apparaturværdien ville stort set være sammenfaldende hermed.

Akutte nedbrud foreslås finansieret inden for 15 % af puljen.

For så vidt angår fællespuljen kan sygehusene ansøge om midler herfra til apparatur over 200.000 kr. pr. enhed. Puljen foreslås at dække flg. formål.

Fælles investeringsprojekter, der som oftest udspringer af regionale handleplaner og som angår flere sygehusenheder - f. eks. udstyr til en evt. kommende udbygning af intensivpladser.

Strategiske anskaffelser, der f. eks. kan være "fyrtårns-investeringer" til de højt specialiserede funktioner og de kommende regionsfunktioner, men også meget omkostningstung ny teknologi til hovedfunktionerne.

Øvrige investeringer, der foreslås prioriteret ud fra flg. kriterier:

Apparaturets tekniske og teknologiske tilstand.

Effektivitetsfremmende apparatur.

Apparatur, der optimerer patientforløb.

Disse tre kriterier sikrer i stigende grad en homogen apparaturmasse i regionen; forhindrer at apparaturet er en flaskehals ved effektiviseringsprojekter; og forhindrer at apparaturet er en begrænsende faktor ved optimering af patientforløb.

Fællespuljen vil ikke blive udmøntet på en gang.

Der foreslås reserveret 15 mio. kr. til en restpulje primært til akutte nedbrud, der ikke kan finansieres inden for den afsatte ramme på 15 % af puljen på de enkelte sygehuse.

Frigivelse af selv mindre beløb fra puljen kræver aktuelt en regionsrådsbeslutning. Der er imidlertid tale om en pulje, hvorfra der løbende udmøntes mange enkeltbeløb, hvoraf langt de fleste vedrører apparatur til sygehusenes sædvanlige drift.

Hensigtsmæssig udnyttelse midlerne vil ofte kræve, at der kan træffes hurtige beslutninger. Ved akutte nedbrud er det vigtigt, at der hurtig kan ske en genanskaffelse, således at der ikke skal aflyses patienter eller stoppes for henvisninger.

I forbindelse med indgåelse af aftaler om større fællesindkøb vil der ofte i udbudsfasen opstå mulighed for fordelagtige tilkøb.

På baggrund heraf skønnes det hensigtsmæssigt, at sundhedsdirektøren bemyndiges til - på baggrund af vedtagne overordnede kriterier - at fortage den endelige udmøntning af midlerne.

Udmøntningen vil ske på baggrund af rådgivning fra sygehusledelserne og den nye regionale medicotekniske organisation, Medicoteknik, Region Syddanmark.

Indstilling

Det indstilles,

at de beskrevne kriterier for udmøntning af midler til medicoteknik i 2007 godkendes.

at der i 2007 udmøntes lokale puljer som beskrevet.

at sundhedsdirektøren bemyndiges til - på baggrund af de godkendte kriterier - at foretage udmøntningen af de resterende midler til medicoteknik.

at Regionsrådet orienteres om investeringerne ved årets udgang.

Forretningsudvalget anbefalede indstillingen på mødet den 23. april 2007, herunder at der meddeles en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 169,7 mil. kr. i 2007.

Regionsrådet

 

Indstillingen fra forretningsudvalget tiltrædes.

Sagsnr. 07/340

 
   

7. Odense Universitetshospital - Ombygning af sygehusapotek

 

Umiddelbart efter at apoteket ved årsskiftet 2005/06 blev overført til Odense Universitetshospital (OUH), konkluderede Lægemiddelstyrelsen i en inspektionsrapport, at apotekets lægemiddelfremstilling på væsentlige punkter afviger fra EU GMP-reglerne (Good Manufacturing Practice) for lægemidler.

Apoteket fik frist til den 15. juni 2006 til at fremsende dokumentation for bevilling til indretning af steril produktion.

Fyns Amts Sygehusudvalg behandlede den 6. juni 2006 byggeprogrammet vedr. renovering af produktionsområder for Sygehusapotek Fyn. Byggeprogrammet tog højde for en omlægning af apotekets produktion og for Lægemiddelstyrelsens krav.

Byggeprogrammets prisoverslag var forsigtigt estimeret til at kunne udføres inden for det samme beløb, som var afsat til udførelse af et tidligere projekt. Imidlertid var programmets bearbejdningsgrad på grund af tidspres ikke på det sædvanlige niveau, og anlægsbehovet ville derfor blive konkretiseret i den efterfølgende fase.

Fyns Amtsråd meddelte den 7. august 2006 en projekteringsbevilling på 1,5 mio. kr. med et rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. i 2006 og 0,3 mio. kr. i 2007 (begge indeks 107,4). Samtidig blev det eksisterende rådighedsbeløb på 12,943 mio. kr. fra tidligere sag vedr. tilbygning til apoteket overført til den nye sag vedrørende renovering og ombygning.

Ved udarbejdelsen af projektforslaget til denne ombygningssag i efteråret 2006 viste det sig, at den oprindelig godkendte anlægsbevilling var utilstrækkelig og vurderedes at ville udgøre 24 mio. kr.

Efterfølgende tiltrådte Sundhedsdirektionen i Region Syddanmark den 6. december 2006, at det foreliggende projektforslag kunne anvendes som grundlag for udarbejdelsen af Hovedprojekt og afholdelse af licitation.

Med afsæt i det forventede væsentligt højere licitationsresultat blev der udarbejdet en redegørelse fra OUH til Sundhedsdirektionen.

Som følge af kravene har Sygehusapotek Fyn af Lægemiddelstyrelsen fået dispensation til at producere frem til 1. maj 2007.

Byggeperioden vil vare fra maj 2007 til maj 2008.

Apoteket vil oparbejde et lager til at imødekomme ordrer i denne periode, hvor produktionen ligger stille. Mulighederne for at købe produkter andre steder vurderes som meget små.

Ved den efterfølgende licitation er fremkommet et resultat, der yderligere forhøjer finansieringsbehovet til i alt 33,0 mio. kr. Meromkostningerne skyldes kraftige prisstigninger og nødvendige merarbejder i forhold til projektforslaget - herunder yderligere krav fra Lægemiddelstyrelsen.

Alternative løsninger har været overvejet; men under hensyntagen til Lægemiddelstyrelsens krav samt Sygehusapotekets manglende produktionsmulighed fra 1. maj 2007 vil ethvert alternativ medføre en uholdbar forlængelse af hele projektet.

Fordelingen af rådighedsbeløb på årene ved det samlede byggeprojekt på 34,089 mio. kr. (indeks 112,5) er 12,928 mio. kr. i 2007 og 20,453 mio. kr. i 2008. Det bemærkes, at der i 2006 er brugt 0, 708 mio. kr. af det samlede beløb.

I Region Syddanmarks investeringsoversigt er der afsat 12,086 mio. kr. i 2007. Hertil kommer, at der er søgt om overførsel af ubrugte projektmidler fra regnskab 2006 til 2007 på 0,532 mio. kr. Der er således et manglende finansieringsbehov på 20,763 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles,

at licitationsresultatet godkendes.

at der meddeles et tillæg til anlægsbevillingen med 20,763 mio. kr., så den samlede anlægsbevilling bliver på 34,089 mio. kr., hvoraf 0,708 mio. kr. er afholdt i 2006.

at der frigives rådighedsbeløb på 12,928 mio. kr. i 2007 og 20,453 mio. kr. i 2008 til anlægsprojektet.

Forretningsudvalget anbefalede indstillingen på mødet den 23. april 2007.

Regionsrådet

 

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Bilag 7a: Redegørelse af 26. marts 2007 fra rådgiver.

Bilag 7b: Licitationsoversigt og afsatte beløb for sygehusapotek.

Bilag 7c: Indstillede tilbud og afsatte beløb for sygehusapotek.

Sagsnr. 07/1828

 
   

8. Odense Universitetshospital - Ventilation på Klinisk Immunologisk Afdeling

 

Klinisk Immunologisk Afdelings laboratorier på 1. sal på Odense Universitetshospital overholder ikke de gældende krav fra Lægemiddelstyrelsen, idet det ikke er muligt at opretholde rumtryk via ventilationsanlægget i henhold til gældende krav.

For at opfylde kravene er det nødvendigt at etablere særskilt ventilation med sluser (dvs. rumopdeling) til at opretholde over- og undertryk.

Efter afholdelse af brugermøder er der nu udarbejdet et byggeprogram.

Udgiften til etablering af et særskilt ventilationssystem og en mindre ombygning af laboratoriets indretning er kalkuleret til i alt 3,1 mio. kr. I Region Syddanmarks investeringsoversigt er der i 2007 afsat 3,099 mio. kr. til forbedring af ventilationsforholdene i afdelingen.

Byggearbejderne er planlagt udført i sommerferien 2007, idet Klinisk Immunologisk Afdeling forudser både praktiske og økonomiske problemer ved en senere udførelse uden for ferieperioden.

Sagen forelægges m.h.p. meddelelse af anlægsbevilling samtidig med godkendelse af byggeprogram.

Indstilling

Det indstilles,

at byggeprogrammet godkendes.

at der meddeles anlægsbevilling på 3,099 mio. kr. finansieret ved de afsatte 3,099 mio. kr. i Region Syddanmarks investeringsoversigt.

at der frigives rådighedsbeløb på 3,099 mio. kr. i 2007 finansieret ved de afsatte midler.

at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den afsatte økonomiske ramme.

Forretningsudvalget anbefalede indstillingen på mødet den 23. april 2007.

Regionsrådet

 

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Bilag 8a: Notat af 4. april 2007 fra Odense Universitetshospital.

Bilag 8b: Byggeprogram.

Sagsnr. 07/1828

 
   

9. Odense Universitetshospital - Renovering af O3

 

Ortopædkirurgisk sengeafsnit O3 På Odense Universitetshospital (OUH) er blevet pålagt at efterkomme en række arbejdsmiljømæssige påbud udstedt af Arbejdstilsynet.

OUH har ansøgt Arbejdstilsynet om fristforlængelse for opfyldelse af påbudene, og Arbejdstilsynet har meddelt fristforlængelse til den 31. august 2008.

På baggrund af påbuddet er der i 2006 udarbejdet et byggeprogram med henblik på at imødekomme Arbejdstilsynets pålæg.

Fyns Amts Sygehusudvalg godkendte den 31. august 2006 byggeprogrammet som grundlag for den videre projektering. Den 4. september 2006 meddelte Fyns Amtsråd en projekteringsbevilling på 600.000 kr. (indeks 107,4) med rådighedsbeløbet i 2006.

Der er efterfølgende udarbejdet projektforslag, og udarbejdelse af hovedprojektet pågår med henblik på afholdelse af licitation medio maj 2007.

Udførelsesfasen vil blive problematisk – både for afdelingen og tilstødende afdelinger – og tidskrævende, dersom den skal udføres samtidig med, at afdelingen er i fuld drift.

Afdelingen vil kunne reducere aktiviteten i afsnittet i sommerferieperioden 2007, hvor det derfor vil være hensigtsmæssigt at placere udførelsesfasen. Dette forudsætter, at entreprenørarbejderne kan igangsættes umiddelbart efter, at der er afholdt licitation.

OUH anmoder derfor om, at udførelsesfasen fremskyndes til sommerferieperioden 2007.

For at overholde tidsplanen anmodes om, at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet.

I henhold til Region Syddanmarks investeringsoversigt er der afsat et rådighedsbeløb på 5,062 mio. kr. i 2007 (indeks 112,5).

Indstilling

Det indstilles,

at der meddeles anlægsbevilling på 5,062 mio. kr. finansieret ved de afsatte 5,062 mio. kr. i Region Syddanmarks investeringsoversigt.

at der frigives rådighedsbeløb på 5,062 mio. kr. i 2007 finansieret ved de afsatte midler.

at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den afsatte økonomiske ramme.

Forretningsudvalget anbefalede indstillingen på mødet den 23. april 2007.

Regionsrådet

 

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Bilag 9a: Notat af 10. april 2007 fra Odense Universitetshospital.

Bilag 9b: Notat af 27. marts 2007 fra Bygningsafdelingen.

Sagsnr. 07/1828

 
   

10. Odense Universitetshospital - Ombygning til CT- og MR-scannere

 

Resumé

Sagen vedrører ombygning til brug for installation af CT-scanner og to MR-scannere.

På investeringsoversigten er afsat i alt 5.485.000 kr. til disse ombygninger. Der er imidlertid sket en stigning i prisen til i alt 7.945.000 kr. Herudover er der udgifter til ombygning på el-siden på 3 mio. kr., idet det har vist sig, at der er utilstrækkelig kapacitet.

Der anmodes således om anlægsbevilling på 10,945 mio. kr. finansieret ved 5,485 mio. kr. fra afsatte midler i Region Syddanmarks investeringsoversigt samt et ledigt rådighedsbeløb i et andet anlægsprojekt på 5,460 mio. kr.

Sagsfremstilling

Sagen omfatter to delsager vedrørende Odenses Universitetshospital (OUH):

For det første ombygningsarbejder i forbindelse med installation af en ny CT-scanner, hvor der skal ombygges i rummet til scanneren, inddrages et rum til forberedelsesrum samt ske tilpasninger til de nye forhold i operatørrummet.

For det andet skal der foretages ombygninger i forbindelse med installation af to nye MR-scannere (MR-scannere 3 og 4), inkl. indretning af tilhørende teknikrum, betjeningsrum, forberedelsesrum, kabiner og toiletforhold. I forbindelse med projekteringen har det endvidere vist sig nødvendigt at udbygge kælderen på grund nødvendige pladskrav.

Sagen har baggrund i en lånedispensation fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Fyns Amtsråd afsatte den 4. september 2006 et rådighedsbeløb og meddelte anlægsbevilling til ombygningsarbejdet med anvisningsbeføjelse hos Bygningsafdelingen.

I Region Syddanmarks investeringsoversigt er der i forlængelse heraf afsat 5,485 mio. kr. i 2007.

Der er nu udarbejdet byggeprogrammer for de to del-sager.

Ombygningssagen vedrørende CT-scanner er kalkuleret til 2.095.000 kr. ekskl. moms, og ombygningssagen vedrørende MR-scannere er kalkuleret til 5.850.000 kr. ekskl. moms.

Ved begge sager er det i forbindelse med projekteringen konstateret, at der i Røntgendiagnostisk Afdeling ikke er tilstrækkelig kapacitet på el-siden. Dette medfører en nødvendig etablering af en transformerstation, der placeres i en udbygning i kælderen ved MR-scannerne.

Udgifterne, som inkluderer strøm til både MR- og CT-scannere, beløber sig til 3,0 mio. kr. ekskl. moms.

På investeringsoversigten er afsat 5.485.000 kr. til ombygning af lokaler til MR- og CT-scannere. Beløbet er kalkuleret i foråret 2006 ved sammenligning med andre tidligere byggesager i afdelingen.

Selve ombygningen af rummene er steget med 2.460.000 kr. fra de 5.485.000 kr. til 7.945.000 kr. Stigningen skyldes dels prisstigninger i byggeriet og dels det faktum, at begge sager har fået udvidet arealerne grundet efterfølgende nødvendige plads- og indretningskrav.

Det gælder både for CT-scanneren og den ene MR-scanner, at der kræves mere plads i forbindelse med anæstesien og sengeliggende patienter både i forberedelsesrum og i scannerrum.

For MR 3-scanneren betyder det, at der nødvendigvis må udbygges i kælderniveau for at efterkomme disse pladskrav.

Endelig er der i overslaget taget højde for en prisstigning, der sammenlignet med tidligere licitationer i år, kan give en m2-pris på op imod 18.000 kr.

Under hensyn til kapacitetsproblemer på kræftområdet og på baggrund af, at scannerne er bestilt, er det af afgørende betydning, at ombygningsarbejdet finder sted i 2007.

For at overholde tidsplanen anmodes om, at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet.

I Region Syddanmarks investeringsoversigt er der afsat midler til OUH’s anlægsprojekt "nyanskaffelse af PET/CT". Dette er imidlertid afsluttet før tid, hvorfor der er ledige rådighedsbeløb med 5,661 mio. kr. i 2007 og 5,268 mio. kr. i 2008.

2007-delen heraf foreslås at dække finansieringsbehovet i denne sag.

Indstilling

Det indstilles,

at byggeprogrammet for begge del-sager godkendes.

at der meddeles anlægsbevilling på i alt 10,945 mio. kr. (indeks 112,5) til udførelse af hovedprojekt, licitation og udførelse finansieret ved 5,485 mio. kr. fra de afsatte midler i Region Syddanmarks investeringsoversigt samt overførsel af 5,460 mio. kr. fra OUH’s anlægsprojekt "nyanskaffelse af PET/CT" i investeringsoversigten.

at der frigives rådighedsbeløb på 10,945 mio. kr. i 2007 finansieret ved de afsatte 5,485 mio. kr. samt overførsel af 5,460 mio. kr. fra OUH’s anlægsprojekt "nyanskaffelse af PET/CT" i 2007.

at der meddeles en negativ anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 5,661 mio. kr. i 2007 vedr. OUH’s anlægsprojekt "nyanskaffelse af PET/CT"

at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den afsatte økonomiske ramme.

at Bygningsafdelingen tildeles anvisningsretten.

Forretningsudvalget anbefalede indstillingen på mødet den 23. april 2007.

Regionsrådet

 

Indstillingen tiltrådet.

Bilag

Bilag 10a: Notat af 4. april 2007 fra Odense Universitetshospital.

Bilag 10b: Byggeprogram for ombygning af CT-scanner.

Bilag 10c: Byggeprogram for ombygning af MR-scannere.

Sagsnr. 07/1828

 
   

11. dense Universitetshospital - Bygning af strålekælder - Acceleratorrum 7, 8, 9 og 10

 

Resumé

Odense Universitsetshospitals (OUH) anlægssag om udbygning af strålekapaciteten startede med forslag til nybygning af acceleratorrum 7 og 8.

Yderligere lånemulighed fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet i 2006 gav mulighed for at udvide projektet med et 9. acceleratorrum. Dette projekt blev godkendt af Fyns Amtsråd i september 2006, og det samlede anlægsbudget udgør 60,224 mio. kr.

Efterfølgende har projektet været i udbud, og i den forbindelse har OUH bedt om supplerende tilbud på råhus til et 10. acceleratorrum og regulering af terrænforhold.

Licitationsresultatet for 7., 8. og 9. acceleratorrum blev 69,831 mio. kr.

Hertil kom 4,545 mio. kr. for råhus til 10. acceleratorrum og 5,649 mio. kr. til regulering af terrænforhold.

Den samlede merudgift er således 18,801 mio. kr.

De 9,813 mio. kr. foreslås finansieret via en ny lånepulje for 2007 og overførsel fra uforbrugte midler fra andet anlægsprojekt på OUH. De resterende 8,988 mio. kr. foreslås finansieret via frie midler i 2009.

Sagsfremstilling

Sygehusudvalget i Fyns Amt godkendte i august 2006 projektforslag vedr. Odense Universitetshospital (OUH), som indeholdt tre acceleratorrum (7. 8. og 9. acceleratorrum) som grundlag for den videre projektering.

Byggerammen hertil udgør 60,224 mio. kr. (indeks 112,5), som er afsat i Region Syddanmarks investeringsoversigt bortset fra anvendte projekteringsmidler i 2006. Rådighedsbeløbet i 2007 er 56,092 mio. kr.

Af byggerammen udgør de 17,871 mio. kr. Sundheds- og Indenrigsministeriets yderligere lånemulighed i juni 2006 til udvidelse af strålekapaciteten på OUH.

Lånet i forbindelse med lånetilsagnet blev ikke optaget, idet sagen skulle koordineres med og overføres til Region Syddanmark.

Låneoptagelsen er nu på plads, og derfor skal de 17,871 mio. kr. bevilges.

Efter godkendelse af projektforslag ønskede OUH at indhente en tillægspris for et 10. acceleratorrum som råhus.

Endvidere ønskedes indhentet tillægspris på en ændring af terrænforholdene i byggeområdet, som samlet set vil medføre en mere hensigtsmæssig og tidssvarende trafikafvikling i området, hvilket heller ikke var forudsat i projektforslaget.

Efter afholdt licitation den 26. februar 2007 står det klart, at de tilbudte priser overstiger de kalkulerede udgifter med 9,607 mio. kr.

Årsagen er øgede omkostninger til betonkonstruktioner forårsaget af generelle prisstigninger, øgede byggepladsomkostninger for at undgå nedlukning af accelerator (og dermed produktionstab) og øgede omkostninger til telefon- og IT-systemer m.v.

Licitationen viser, at projektet kan realiseres for i alt 69,831 mio. kr. Tillægspris for et yderligere acceleratorrum som råhus er 4,545 mio. kr.

Samlet pris for øget behandlingskapacitet er derfor i alt 74,376 mio. kr. Tillægges prisen for regulering af terrænforhold på 4,649 mio. kr., bliver prisen for det samlede projekt i alt 79,025 mio. kr.

Aktuelt var projektforslagets 3 acceleratorrum budgetteret til i alt 60,224 mio. kr. OUH har derfor behov for en tillægsbevilling på 18,801 mio. kr. for at gennemføre det samlede projekt.

Af eventuelle besparelsesmuligheder kan peges på 10. acceleratorrum som råhus og regulering af terrænforholdene, mens en reduktion af udgifter i det kliniske område vil være til væsentlig ulempe for den samlede strålekælderfunktion.

Byggesagen er kompliceret at udføre, idet udbygningen skal sammenbygges med eksisterende bygning, ligesom den skal opføres under terræn og føres ud under intern vej, der bliver delvist afspærret i godt 1 år.

Fordelene ved at gennemføre det samlede projekt er, at alle fysiske arbejder i terræn vil blive afsluttet på én gang. I så fald vil det ikke efterfølgende blive nødvendigt med omfattende indgreb i terrænforhold, trafikomlægninger m.v. med store gener for patienter, personale og trafikafvikling til følge.

Ydermere vil Strålekælderens rårum (til accelerator 10) på et senere tidspunkt kunne indrettes relativ billigt og uden de helt store gener for patienter og brugere, idet bygningens hovedinstallationer med det foreliggende projekt vil blive forberedt til udvidelsen.

Det skal bemærkes, at en efterfølgende indretning af råhuset under alle omstændigheder er nødvendig, før der kan installeres en accelerator.

Det samlede projekt er planlagt til at være afsluttet i efteråret 2009.

Fordelingen af rådighedsbeløb på årene ved det samlede byggeprojekt på 79,025 mio. kr. er 32,333 mio. kr. i 2007, 35,122 mio. kr. i 2008, 8,264 mio. kr. i 2009. Det bemærkes, at der i 2006 er brugt 3,306 mio. kr. af det samlede beløb.

I Region Syddanmarks investeringsoversigt er der afsat 56,092 mio. kr. i 2007 til byggeprojektet. Hertil kommer overførsel fra 2006 på 0,826 mio. kr.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har afsat en lånepulje til anskaffelse af scannere og strålekanoner i 2007, hvor Region Syddanmark er tildelt 43 mio. kr. Det foreslås at anvende 4,545 mio. kr. i 2007 fra denne lånepulje til finansiering af råhus til 10. acceleratorrum.

Med udgangspunkt i ovenstående finansieringskilder i 2007 forventes der overført 29,130 mio. kr. fra 2007 til 2008 som følge af et lavere finansieringsbehov i 2007.

I Region Syddanmarks investeringsoversigt er der afsat midler til OUH’s anlægsprojekt "nyanskaffelse af PET/CT". Dette er imidlertid afsluttet før tid, hvorfor der er ledige rådighedsbeløb med 5,661 mio. kr. i 2007 og 5,268 mio. kr. i 2008. 2008-delen heraf foreslås at dække noget af finansieringsbehovet i denne sag.

Opsummeres ovenstående, er der behov for et samlet rådighedsbeløb på 79,025 mio. kr. Heraf er 3,306 mio. kr. afholdt i 2006.

Der resterer således 75,719 mio. kr. til finansiering af projektet.

I investeringsoversigten er afsat i alt 56,092 mio. kr. til projektet. Hertil kommer, at OUH har ansøgt om overførsel af uforbrugte midler fra 2006 på 0,826 mio. kr. 4,545 mio. kr. foreslås finansieret via 2007-lånepuljen, og endelig foreslås 5,268 mio. kr. overført fra projektet "nyanskaffelse af PET/CT".

Dette giver et restfinansieringsbehov på 8,988 mio. kr., som foreslås finansieret via "ramme til disposition" i 2009.

Indstilling

Det indstilles,

at licitationsresultatet godkendes.

at det samlede byggeprojekt bestående af acceleratorrum 7, 8, 9 og råhus til acceleratorrum 10 samt regulering af terrænforholdene godkendes.

at der meddeles et tillæg til anlægsbevillingen med 37,498 mio. kr., så den samlede anlægsbevilling bliver på 79,025 mio. kr., hvoraf 3,306 mio. kr. er afholdt i 2006.

at tillæg til anlægsbevillingen på 37,498 mio. kr. finansieres ved 17,871 mio. kr. via låntagning vedr. strålekanoner (som er afsat i Region Syddanmarks investeringsoversigt), ved 4,545 mio. kr. via låntagning vedr. lånepulje til anskaffelse af scannere og strålekanoner i 2007, 5,268 mio. kr. via overførsel fra OUH’s anlægsprojekt "nyanskaffelse af PET/CT" i 2008, 8,988 mio. kr. via en overførsel fra "Ramme til disposition" i 2009 og 0,826 mio. kr. via den ansøgte overførsel af ubrugte midler fra regnskab 2006 til 2007.

at der meddeles en negativ anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 5,268 mio. kr. i 2008 på OUH’s anlægsprojekt "nyanskaffelse af PET/CT".

at der meddeles en negativ anlægsbevilling på 8,988 mio. kr. på "Ramme til disposition" i 2009.

at der frigives rådighedsbeløb på 32,333 mio. kr. i 2007, 35,122 mio. kr. i 2008 og 8,264 mio. kr. i 2009 til byggeprojektet.

Forretningsudvalget anbefalede indstillingen på mødet den 23. april 2007.

Regionsrådet

 

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Bilag 11a: Notat af 3. april 2007 fra Odense Universitetshospital.

Bilag 11b: Notat af 8. marts 2007 fra Bygningsafdelingen.

Bilag 11c: Notat af 6. marts 2007 fra Rambøll.

Sagsnr. 07/1828

 
   

12. Sydvestjysk Sygehus - Anskaffelse af el-senge

 

Arbejdstilsynet påbød i oktober måned 2004 Sydvestjysk Sygehus at sikre, at arbejdet med manuel håndtering af hospitalssenge planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Arbejdstilsynet anbefalede, at plejesengene indrettes sådan, at der benyttes el-regulering i senge, hvor der udføres plejehåndtering, og sådan, at el-reguleringen omfatter såvel højderegulering som regulering af hovedgærde og benende.

Senest primo juli 2007 skal Sydvestjysk Sygehus give en tilbagemelding til Arbejdstilsynet om, hvordan påbudet forventes efterkommet.

I anlægsbudgettet for sundhedsområdet er afsat rådighedsbeløb på 8,264 mio kr. i 2007 til anskaffelse af el-senge på Sydvestjysk Sygehus.

Sydvestjysk Sygehus forventer at kunne anskaffe 350-400 el-senge for afsatte midler i 2007. Anskaffelsen dækker behovet for anskaffelse af el-senge til sygehuset.

Anskaffelsen skal i EU-udbud og forventes annonceret i april måned 2007. I udbudsmaterialet er der taget forbehold for Regionsrådets godkendelse af bevillingen til anskaffelsen.

Indstilling

Det indstilles,

at der frigives rådighedsbeløb på 8,264 mio. kr. i 2007 til anskaffelse af el-senge på Sydvestjysk Sygehus.

at udgiften hertil finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2007 på 8,264 mio. kr.

at der meddeles anlægsbevilling på 8,264 mio. kr. (indeks 112,5) til anskaffelse af el-senge på Sydvestjysk Sygehus.

at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet.

Forretningsudvalget anbefalede indstillingen på mødet den 23. april 2007.

Regionsrådet

 

Indstillingen tiltrådt.

Sagsnr. 07/5764

 
   

13. Godkendelse af Interimsplan for Fredericia og Kolding Sygehus

 

Regionsrådet vedtog på sit møde den 5. marts 2007 at annullere licitationsresultatet for nybygning af børneambulatoriet på Kolding Sygehus.

Regionsrådet anmodede samtidig sygehusledelsen på Fredericia/Kolding Sygehus om at udarbejde en interimsplan for Fredericia/Kolding Sygehus, som sikrer, at sygehuset kan opfylde Arbejdstilsynets krav, indtil der kan træffes en endelig beslutning vedrørende Fredericia/Kolding Sygehus’ fremtidige funktioner på baggrund af Sundhedsstyrelsens akutrapport.

Sygehusledelsen har den 3. april 2007 fremsendt oversigt/interimsplan for både Fredericia og Kolding Sygehus.

For Fredericia Sygehus er de samlede udgifter anslået til 12,2 mio. kr. Af tidsplan for løsning af myndighedskrav/problemerne fremgår, at problemområderne kan løses i 2007/2008 - afhængig af beslutning om igangsætning.

Arbejdstilsynets krav i forhold til pladsforhold på sengestuer og badeværelser skal være opfyldt i juli 2008. Udgifterne forventes at fordele sig med ca. 7 mio. kr. i 2007 og ca. 5 mio. kr. i 2008.

For Kolding Sygehus vurderes udgifterne at beløbe sig til 61,5 mio. kr. fordelt med 38,85 mio. kr. i 2007 og 22,65 mio. kr. i 2008.

Renovering af elevatorer og faldstammer forventes at fortsætte indtil henholdsvis 2011 og 2016 med en årlig udgift på ca. 1,8 mio. kr.

Myndighedskrav/påbud udgør i alt 33,5 mio. kr. og skal være opfyldt inden april 2009. Øvrige problemområder vedrører tekniske installationer og APV-problemer m.v.

Der er afsat rådighedsbeløb på sundhedsområdets investeringsoversigt i 2007 og 2008 under Kolding/Fredericia Sygehus, som vil kunne finansiere ovennævnte udgifter, da planlagte anlægsprojekter på Kolding/Fredericia Sygehus er udskudt, indtil der træffes endelig beslutning, jf. akutrapportens anbefalinger.

Uanset hvilken beslutning der måtte blive truffet, jf. akutrapporten, sikrer tilpasningerne på Fredericia/Kolding Sygehus, at der leves op til myndighedskravene, at der sikres en optimal drift i en årrække fremover, samt at forholdene for patient/pårørende bliver bedre.

Interimsplanen vil efterfølgende blive opdelt i etaper og forelagt Regionsrådet til godkendelse samt meddelelse af fornødne bevillinger.

Første etape, som bl.a. indeholder etablering af ny sengepavillon (2 plan) med henblik på udtynding af sengestuer, forventes forelagt inden sommerferien 2007.

Indstilling

Det indstilles,

at Interimsplan for Fredericia/Kolding Sygehuse godkendes.

at Interimsplanen opdeles i etaper, således at de enkelte etaper forelægges Regionsrådet til godkendelse og frigivelse af rådighedsbeløb samt meddelelse af anlægsbevilling.

Regionsrådet

 

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Bilag 13a: Fredericia/Kolding Sygehus’ indstilling til Regionsrådet.

Bilag 13b: Tidsplan for interimsplanen for Fredericia og Kolding Sygehus.

Bilag 13c: Fredericia Sygehus - Oversigt over interimsplan, april 2007.

Bilag 13d: Fredericia Sygehus - Tegninger over sygehuset.

Bilag 13e: Kolding Sygehus - Oversigt over interimsplan, april 2007.

Bilag 13f: Kolding Sygehus - Kort over sygehuset.

Forretningsudvalget anbefalede indstillingen på mødet den 23. april 2007.

Sagsnr. 07/3980

 
   

14. Forlængelse af samarbejdsaftalen med Region Midtjylland omkring sygehusvaskerierne i Vejle og Brædstrup

 

Delingsaftalen for Vejle Amt indebærer, at sygehusvaskerierne i Vejle og Brædstrup (benævnt Vaskeriet) fra 1. januar 2007 tilhører hver sin region, uanset at vaskerierne har fælles ledelse og en integreret drift.

På den baggrund vedtog forberedelsesudvalgene i Region Midtjylland og Region Syddanmark at indgå en samarbejdsaftale for 2007 med det formål at videreføre de to vaskerier som en samlet institution med uændrede aktiviteter i forhold til sygehusene i det gamle Vejle Amt.

Det blev vurderet, at dette ville sikre sikker drift, og at vasketøjsforsyning på denne måde ville blive leveret billigst muligt til disse sygehuse.

I forlængelse af samarbejdsaftalen er der nedsat en kontaktgruppe bestående af en repræsentant fra hver af sygehusledelserne i det gamle Vejle Amt (Horsens-Brædstrup Sygehus, Vejle-Give Sygehus og Fredericia-Kolding Sygehus) samt med en formand udpeget af Region Midtjylland.

Kontaktgruppen har nu afholdt sit første møde, og på baggrund af en orientering fra vaskeridirektøren og de efterfølgende drøftelser blev medlemmerne af gruppen enige om at indstille over for Region Midtjylland og Region Syddanmark, at samarbejdsaftalen forlænges med yderligere et år frem til udgangen af 2008.

Til samarbejdsaftalen er der knyttet en leveranceaftale, i hvilken der gives parterne option på at forlænge samarbejdsaftalen i op til to år efter gensidig forhandling.

En forlængelse af samarbejdsaftalen vil sikre Vaskeriet et bedre beslutningsgrundlag i forbindelse med investeringer, og vil gøre personalesituationen på Vaskeriet mere stabil.

Endvidere vil det give både Region Midtjylland og Region Syddanmark bedre tid og mulighed for at få undersøgt mulighederne for den fremtidige tilrettelæggelse af vaskeridriften. Her indgår muligheden for at etablere et offentligt ejet aktieselskab i overvejelserne.

Da der er varslingsfrist i forhold til personalet på Vaskeriet, er det vigtigt, at der allerede nu træffes beslutning om en forlængelse af samarbejdsaftalen, da processen omkring opsigelse af medarbejdere vil skulle startes ultimo maj 2007, hvis der ikke inden da er truffet beslutning om forlængelse.

Indstilling

Det indstilles,

at samarbejdsaftalen mellem Region Midtjylland og Region Syddanmark omkring vaskerierne i Vejle og Brædstrup forlænges med et år frem til 31. december 2008.

Forretningsudvalget anbefalede indstillingen på mødet den 23. april 2007.

Regionsrådet

 

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Bilag 14a: Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Region Syddanmark.

Sagsnr. 07/3164

 
   

15. Indstilling fra Vækstforum vedr. projektstøtte

 

Erhvervs- og Byggestyrelsen henvendte sig i efteråret 2006 til vækstforumsekretariatet med tilbud om et rammetilsagn på 1 mio. kr. til igangsættelse af én eller flere aktiviteter inden for erhvervsudviklingsstrategiens og handlingsplanens indsatsområder.

Midlerne skal medfinansieres, så Erhvervs- og Byggestyrelsens midler højest dækker 50 % af udgifterne.

Vækstforum besluttede på sit møde den 4. december 2006,

at acceptere at modtage rammetilsagnet på 1 mio. kr. fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.

at indstille til Regionsrådet, at der afsættes 1 mio. kr. til medfinansiering af rammetilsagnet.

at tilkendegive, at rammetilsagnet skulle anvendes inden for indsatsområdet klyngeudvikling.

Fristen for fremsendelse af projektbeskrivelse samt budget til Erhvervs- og Byggestyrelsen var 15. marts 2007, hvor projektet "Igangsættelse og udvikling af Region Syddanmarks klyngeprogram" blev fremsendt.

Formålet med projektet er at sikre en kvalificeret og hurtig vurdering af de indkomne ansøgninger, en systematisk opfølgning på indsatsen med henblik på fortsat udvikling af programmet samt igangsættelse af den meget vigtige indsats for potentielle klynger.

Indstilling

Vækstforum indstiller,

at Regionsrådet bevilger 1,0 mio. kr. til projektet "Igangsættelse og udvikling af Region Syddanmarks klyngeprogram".

Forretningsudvalget anbefalede indstillingen på mødet den 23. april 2007.

Regionsrådet

 

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Bilag 15a: Igangsættelse og udvikling af Region Syddanmarks klyngeprogram.

Sagsnr. 07/6397

 
   

16. Udpegning af medlem til bestyrelsen for AMU-Vest

 

AMU-Vest har anmodet om at Regionsrådet udpeger et medlem til Centrets bestyrelse.

Det fremgår af AMU-centrets vedtægter, at Region Syddanmark skal udpege et medlem til bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles,

at Regionsrådet udpeger et medlem til bestyrelsen for AMU-Vest.

Regionsrådet

 

Ole Jacobsen udpeges.

Sagsnr. 07/6728

 
   

17. Udpegning af repræsentant til Fredericiaskolens bestyrelse

 

Regionsrådet er blevet anmodet om at udpege en repræsentant, der kan deltage i møder Fredericiaskolens bestyrelse uden stemmeret, jfr. mulighed i skolens vedtægter herfor.

Indstilling

Det indstilles,

at Regionsrådet udpeger en repræsentant, der kan deltage i møder i Frederi ciaskolens bestyrelse uden stemmeret.

Regionsrådet

 

Carsten Abild udpeges.

Sagsnr. 07/7046

 
   

18. Indstilling af medlem til APU-klinikkernes bestyrelse

 

Danske Regioner har anmodet om indstilling af et medlem til APU-klinikkernes bestyrelse.

APU-klinikker er Almen Praksis ved Universiteterne, og der findes klinikker på universiteterne i Århus, Odense og København.

Indstilling

Det indstilles,

at Regionsrådet indstiller en repræsentant til APU-klinikkernes bestyrelse.

Regionsrådet

 

Bo Libergren indstilles.

Sagsnr. 07/6967

 
   

19. VU Lillebælt - indstilling af medlemmer til efter- og videreuddannelsesudvalg

 

CVU´erne beliggende i Region Syddanmark har tidligere meddelt, at Regionsrådet ikke skulle udpege medlemmer til CVU´ernes bestyrelser på grund af snarlig overgang til anden organisation.

Imidlertid har CVU Lillebælt meddelt, at man ønsker indstilling til CVU'ets efter- og videreuddannelsesudvalg for de pædagogiske uddannelser og sundhedsuddannelserne.

Der ønskes indstillet medlemmer med faglig indsigt. Det indstilles derfor, at regionsrådet bemyndiger direktionen til at indstille medarbejdere med fagligt indsigt inden for områderne.

Af CVU´ets vedtægter fremgår, at Region Syddanmark og Region Midtjylland i forening skal indstille til følgende:

Til efter- og videreuddannelsesudvalg for sundhedsuddannelserne: 4 medlemmer indstilles i forening med Region Midtjylland

Til efter- og videreuddannelsesudvalg for de pædagogiske uddannelser: 3 medlemmer indstilles i forening med Region Midtjylland.

Indstilling

Det indstilles,

at Regionsrådet bemyndiger direktionen til at forhandle med Region Midtjyl- land om fordeling af pladserne i de nævnte efter- og videreuddannelsesud- valg.

at direktionen bemyndiges til at indstille medarbejdere med faglig indsigt til de nævnte efter- og videreuddannelsesudvalg.

Regionsrådet

 

Indstillingen tiltrådt.

Sagsnr. 07/6698

 
   

 

Lukket sag

 

20. Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for medlemmer af Regionsrådet

 

Medlemmerne af Regionsrådet kan mod reduktion af det faste vederlag vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, jf. reglerne herom i lov om kommunernes styrelse § 16, stk. 5.

For lønmodtagere vil en skriftlig erklæring fra vedkommendes arbejdsgiver anses for tilstrækkelig dokumentation.

For selvstændigt erhvervsdrivende skal Regionsrådet afgøre, om erstatningskravet kan anses for dokumenteret.

Regionsrådet skal således afgøre, om erstatningskravet kan anses for dokumenteret for følgende medlemmer, der er selvstædigt erhvervsdrivende og har valgt at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste:

  • Jens Andersen
  • Bent Bechmann
  • Pierre Topaz

Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af diætbeløbet for møder under 4 timers varighed. Det maksimale erstatningsbeløb udgør således 1.825 kr. pr. døgn.

Som dokumentation for, hvilken standardtimesats der kan anvendes, når den pågældende har tabt arbejdsfortjeneste som selvstændig erhvervsdrivende, er vedlagt erklæringer fra de pågældendes revisorer. 

Indstilling

Det indstilles,

at Regionsrådet godkender følgende timesatser som erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste:

  • Pierre Topaz: Beløb udeladt - fortrolig oplysning
  • Jens Andersen: Beløb udeladt - fortrolig oplysning
  • Bent Bechmann: Beløb udeladt - fortrolig oplysning

Forretningsudvalget anbefalede indstillingen på mødet den 23. april 2007. Jens Andersen og Bent Bechmann deltog ikke i sagens behandling i Forretningsudvalget.

 

Regionsrådet

 

Indstillingen tiltrådt med bemærkning om, at taksterne anvendes, når de pågældende har tabt arbejdsfortjeneste som selvstændige erhvervsdrivende.

 

Sagsnr. 07/6698

 
   

 


Siden er sidst opdateret 26-07-2012
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring