Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Referat 18-04-2007 - Regional erhvervspolitik

Møde i det særlige udvalg vedrørende regional erhvervspolitik
og internationale relationer.
den 18. april kl. 15:30-17:30

 

Sted:

Regionshuset, Damhaven 12, Vejle, Mødelokale 6

Deltagere:

Arbejdsgruppens medlemmer, sekretariat.

Afbud:

Poul Sækmose, Preben Jensen.

Dagsorden

 1. Den Regionale Udviklings Plan
 2. Orientering om arbejdet i Vækstforum
 3. Næste møde
 4. Eventuelt

 

1. Den Regionale Udviklings Plan

Det foreslås at udvalget indledningvis drøfter temaer, der kan indgå i udarbejdelsen af den Regionale Udviklings Plan (RUP).

Der vil på mødet blive givet et oplæg som udgangspunkt for drøftelserne. Herunder en tematisering af regionens arbejde med udviklingen i landdistrikter. Der vil i den forbindelse blive givet en orientering om processen for udarbejdelsen af RUP, og om organisation og samarbejdsstruktur.

Det første udkast til RUP vil blive sammenskrevet efter sommeren 2007, på baggrund af:

 • dialogdebat
 • drøftelser i Regionsrådet
 • direkte drøftelser med kommunerne

De indledende drøftelser i de særlige udvalg vedrørende regional erhvervspolitik og internationale relationer, samt udvalget vedrørende regional trafik og miljø, kan udgøre indspil til de efterfølgende samlede drøftelser i Regionsrådet.

Udvalget

Kjeld Zacho redegjorde for den proces der er tilrettelagt i forbindelse med RUP. Blandt andet den dialogrunde, der er planlagt med de 22 kommuner i regionen.

Det drøftedes, at det er vigtigt med politisk repræsentation fra regionen på de enkelte dialogmøder.

På den baggrund foreslår udvalget, at ud over den politiske styregruppe for RUP, inviteres medlemmerne af udvalgene for regional erhvervsudvikling og internationale relationer samt regional trafik og miljø til at deltage i møderne i det omfang det er praktisk muligt.

 • Udvalget foreslog endvidere følgende temaer konkretiseret:
 • Energiområdet.
 • IT-anvendelse som udviklingsredskab.
 • De kystnære områders værdier.
 • Rummelighed og geografisk placering.
 • Fødevarer og ernæring.
 • Turismeudvikling.
 • Transport og logistik.

Bilag

 

2. Orientering om arbejdet i Vækstforum

Den 13. marts blev der afholdt møde i Vækstforum, hvor omdrejningspunktet var behandling af indkomne ansøgninger.

I alt blev 23 ansøgninger behandlet på mødet, hvor Vækstforum kun ønskede at indstille ansøgninger, som klart understøtter den syddanske erhvervsudviklingsstrategi, og som står i umiddelbar fare for enten at opløses eller miste statslig medfinansiering.

I alt blev 6 ansøgninger indstillet til bevilling i Regionsrådet:

 • Plastcenter Danmark (1.000.000 kr.)
 • Bizzkit (625.000 kr.)
 • Syddansk Turisme (2.550.000 kr.)
 • Center for Software Innovation (2.600.000 pr. år i hhv. 2007 og 2008)
 • Knowledge Lab (2.600.000 kr. pr. år i hhv. 2007 og 2008)
 • CSR-Lab (1.000.000 kr.)

Næste ansøgningsrunde omfatter det regionale klyngeprogram. Ansøgningsfristen var den 15. marts, og ansøgningerne behandles på Vækstforums møde den 14. juni.

Ved fristens udløb var der indkommet 33 ansøgninger til klyngeprogrammet, som udover behandling i vækstforumsekretariatet også vil blive vurderet af et eksternt ekspertpanel.

Vækstforum vedtog køreplanerne for de enkelte initiativer i handlingsplanen.

Køreplanerne beskriver hvordan initiativer i den kommende tid udvikles sådan, at ansøgere kan byde ind med konkrete projektforslag. Der er nedsat arbejdsgrupper, som arbejder videre med køreplanerne.

Der er modtaget udkast til partnerskabsaftaler fra staten. Udkastet til partnerskabsaftalerne har en statslig orientering. Tempoet i processen er droslet ned, dog med en forventning om, at man når til enighed om en aftale omkring udgangen af maj måned.

På Vækstforums møde d. 13. marts blev formandskabet bemyndiget til at forhandle partnerskabsaftalen på plads i et nyt møde med ministeren.

Som opfølgning på Vækstforums tidligere beslutning om at støtte det syddanske Bruxelles-kontor besluttede Vækstforum på mødet d. 13. marts at indstille til regionsrådet om frigivelse af 650.000 kr. nu, og på Vækstforums møde den 14. juni indstiller Vækstforum til regionsrådet om frigivelse af yderligere 650.000 kr. under forudsætning af, at der til mødet den 14. juni 2007 foreligger en ansøgning fra Foreningen EUSD samt en resultatkontrakt i henhold til vedtægterne, og at kommunerne medfinansierer Foreningen EUSD med i alt 3,5 mio. kr.

Region Syddanmarks samlede årlige tilskud på 3,5 mio. kr. er sammensat således, at finansieringen af hhv. udgifter til medarbejdere og lokaler er finansieret direkte af Region Syddanmark (2,2 mio. kr.) samt erhvervsudviklingsmidler finansieret af Region Syddanmark via Vækstforum (1,3 mio. kr.).

Vækstforum er gået i luften med sit nyhedsbrev, som fremover vil udkomme efter hvert Vækstforummøde. Regionsrådet er automatisk blevet tilmeldt nyhedsbrevet.

Derudover er det muligt at følge Vækstforums arbejde på Vækstforums hjemmeside, hvor der løbende bliver lagt nye materialer ud.

Udvalget

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

3. Næste møde

Næste møde afholdes onsdag den 16. maj 2007.

Udvalget

Næste møde afholdes onsdag den 16. maj 2007.

På næste møde vil der være en drøftelse af oplæg til en kulturstrategi for Region Syddanmark, samt en drøftelse af arbejdet med udvikling af landdistrikter i forbindelse med den regionale udviklingsplan.

Da der gennemføres et arrangement i Det Syddanske Kontor i Bruxelles, flyttes mødet i juni til d. 18. juni kl. 15.30

4. Eventuelt

Anna Marie Rasmussen orienterede om, at Landdistriktsloven er endelig vedtaget, og om de muligheder det giver regionerne.

Udvalget bad om et forslag til, hvordan regionen kan gennemføre en række konferencer eller møder med kommunerne i regionen med henblik på at drøfte mulighederne for at skabe udvikling i landdistrikterne.

 

 


Siden er sidst opdateret 28-11-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring