Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Referat 29-03-2007 - Social, psykiatri og specialundervisning

Møde i det særlige udvalg for

social- og psykiatriområdet samt specialundervisning

29. marts 2007 kl. 14.00 til 16.05

Sted

Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle, mødelokale 2

 
Medlemmer

Bente Gertz Hansen, Pierre Topaz, Andrea Terp Christensen, Christina Gammelgaard Jensen, Karen Baungaard, Bente Bendix Jensen, Stephanie Kristensen, Jytte Lauridsen og Otto D. Lück.

Øvrige deltagere

Direktør Anders Møller Jensen, afdelingschef Torben Kyed Andreasen, sekretariatschef Anette Bækgaard Jacobsen og fuldmægtig Hanne M. Damm.

Psykiatricenterledelsen deltager i pkt. 6.

Afbud

Karen Baungaard, Andrea Terp Christensen, Jytte Lauridsen.

Dagsorden

 • Orientering om forløbet af de politiske møder med kommunerne
  vedr. sundhedsaftaler
 • Orientering om temadrøftelse vedrørende økonomiforhandling/
  budget 2008
 • Tilsynsrapport vedrørende botilbuddet Strandvænget
 • Tilsynskoncept
 • Kvalitetssikring og udvikling af den pædagogiske indsats for
  voksne udviklingshæmmede 
 • Speciallægesituationen i psykiatrien 
 • Næste møde 
 • Eventuelt

 

1. Orientering om forløbet af de politiske møder med kommunerne vedr. sundhedsaftaler

Udvalget orienteres hermed om forløbet af de politiske møder med kommunerne angående sundhedsaftalerne samt forløbet for godkendelse af aftalerne (bilag 1a).

Herudover fremlægges et resumé over de fælles aftalepunkter i sundhedsaftalen (bilag 1b). Resumeet indgår i materialet, der fremlægges i forbindelse med den endelige godkendelse af sundhedsaftalerne i regionen og forelægges dermed "Det særlige udvalg for sundhedsaftaler og praksisområdet" (10-04-2007), Forretningsudvalget (11-04-2007) og Regionsrådet (16-04-2007).

Endelig forelægges udvalget en oversigt over de ændringer, der er foretaget i de fælles aftalepunkter i forhold til den version af grundaftalen, der blev forelagt arbejdsgruppen vedr. samarbejde med kommunerne på social- og psykiatriområdet samt specialundervisning i december 2006 (bilag 1c), samt sundhedsaftalen for Sønderborg Kommune som eksempel på sundhedsaftalernes endelige form (bilag 1d).

Indstilling

Det indstilles,

 • at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Udvalget

Sekretariatschef Anette Bækgaard Jacobsen orienterede om processen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 

 

2. Orientering om temadrøftelse vedrørende økonomiforhandling / budget 2008

På udvidet Forretningsudvalg den 21. marts 2007 er foreløbig temaer til økonomiforhandling / budget 2008 blevet drøftet. Drøftelserne skal bidrage til økonomiforhandling med regeringen.

På driftssiden kan der identificeres en række udfordringer uanset udfaldet af udviklingsplanen, der kan tages op i forbindelse med økonomiforhandlingerne. Det drejer sig bl.a. om:

 • Psykiatriaftalen 2007 - 2010 - Behandlingsret
 • Medicin
 • Torturofre
 • DRG-afregning
 • Akkreditering
 • Anlægsinvesteringer
 • Uddannelse, rekruttering, fastholde og forskning

Indstilling

Det indstilles,

 • at orienteringen tages til efterretning.

Udvalget

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

3. Tilsynsrapport vedrørende botilbuddet Strandvænget

Som en reaktion på de stærkt kritisable episoder, vist i TV 2 den 13. februar 2007, indsattes skærpet tilsyn på Strandvænget i perioden 21. februar til 15. marts 2007. Tilsynet havde særlig fokus på den berørte afdeling (Hus 15 - 18).

Tilsynet udførtes af to chefkonsulenter fra Socialområdets handicapafdeling, Alice Storgaard (tidligere Vejle Amt) og Ruth Kastrup (tidligere Fyns Amt).

Tilsynets omdrejningspunkt har været beboernes trivsel og det tilbud, de får, belyst bl.a. ved vurdering af de fysiske rammer, beboersammensætningen, medarbejdernes uddannelsesbaggrund, de ledelsesmæssige forhold m.v.

Tilsynet vurderer bl.a.:

 • at de fysiske rammer på Strandvænget generelt er utidssvarende med bl.a. små værelser uden eget bad og toilet.
 • at der er sket ledelsessvigt på Strandvænget, og især i afdeling 15 - 18, som i en periode har manglet daglig ledelse. Der vurderes samtidig behov for, at den konstituerede ledelse på Strandvænget reorganiserer afdeling 15 - 18 ledelsesmæssigt.
 • at normeringen i afdeling 15 - 18 ikke opfylder beboernes behov for hjælp og omsorg i dagligdagen, og at afdelingslederens og gruppekoordinatorernes opgaver er for omfangsrige.
 • at der ikke ved anmeldte eller uanmeldte tilsynsbesøg er anvendt en unødig hård eller nedladende tone over for beboerne, men at personalet derimod i mange situationer har vist stor tålmodighed og indføling med beboerne.
 • at medarbejderne på afdeling 15 - 18 sammen med en dygtig ledelse og under rimelige rammer vil kunne skabe et godt tilbud for og sammen med beboerne. Der vurderes dog at være behov for klare mål og retningslinier for opgaverne og en generel opkvalificering af personalet.
 • at der bør foretages en pædagogisk gennemgang af alle beboere med henblik på nødvendige revisiteringer.
 • at aktivitetsniveauet for afdeling 15 - 18´s beboere er for lavt, og der bør ske en vurdering af personaleressourcerne for at sikre meningsfulde aktiviteter for beboerne.
 • at udvalgte handleplaner ikke er tilstrækkeligt konkrete i metodeangivelse til at kunne anvendes i det daglige arbejde, og at der heller ikke arbejdes tilstrækkeligt målrettet for at sikre opfølgning af helt fundamentale elementer i handleplanerne.
 • at reglerne for magtanvendelse på afdeling 15 - 18 ikke i alle tilfælde er overholdt, idet ikke alle episoder er indberettet, og idet de indberettede tilfælde ikke er efterbehandlet pædagogisk.
 • at der bør opstilles en tids- og handleplan for gennemførelse af kurser om medicinhåndtering.

Tilsynsrapporten behandles af Regionsrådet den 16. april 2007, men er allerede tilgået den konstituerede ledelse på Strandvænget til sikring af forsvarlig drift.

Socialområdet vil udarbejde et oplæg om Strandvængets organisering som botilbud og herunder tage stilling til anvendelsen af bygningskomplekset.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Afdelingschef Jan Bolvinkel og chefkonsulent Alice Storgaard deltog i behandlingen af sagen.

Alice Storgaard gennemgik hovedpunkterne om tilsyn i Region Syddanmark.

Det særlige udvalg tog gennemgangen til orientering.

Bilag

4. Tilsynskoncept

Regionen fører tilsyn med egne tilbud. Det fremgår af servicelovens § 5, stk. 7.

Efter vejledning om retssikkerhed og administrationen på det sociale område er formålet med at føre tilsyn blandt andet:

 • at påse, at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, kommunalbestyrelsen har truffet.
 • at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde.
 • at forebygge ved at gribe korrigerende ind, før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer.

I januar måned 2007 nedsattes en projektgruppe med institutionsledere og repræsentanter for social- og psykiatriområdet med henblik på at udarbejde retningslinier for tilsyn med Regionens tilbud, idet tilsynene som en overgangsordning føres med udgangspunkt i amternes tilsynskoncepter.

Som følge af TV 2´s afsløring af stærkt kritisable episoder på botilbuddet Strandvænget i Nyborg den 13. februar 2007 besluttede Regionen at igangsætte et pædagogisk udviklingsprojekt på voksen-handicapområdet.

Et af initiativerne var en temadag om kvalitetssikring og udvikling, der blev afholdt den 15. marts 2007 med deltagelse af bl.a. eksterne fagpersoner og brugere. Et af temaerne var tilsyn, og den nedsatte projektgruppe deltog.

Projektgruppen gør herefter sit oplæg færdigt den 29. marts 2007 med henblik på forelæggelse for Regionsrådet den 16. april 2007.

På mødet redegøres for hovedpunkter i projektgruppens oplæg.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Chefkonsulent Alice Storgaard gennemgik hovedpunkterne om tilsyn i Region Syddanmark.

 

5. Kvalitetssikring og udvikling af den pædagogiske indsats for voksne udviklingshæmmede

Med afsæt i TV 2´s udsendelse den 13. februar 2007 om kritisable forhold på botilbuddet Strandvænget har Regionen nedsat en arbejdsgruppe med eksperter fra Regionen, institutioner og uddannelsessteder, som inden udgangen af marts måned skal fremlægge en plan for udvikling af den pædagogiske indsats i Regionens tilbud til voksne udviklingshæmmede.

Arbejdsgruppen skal sikre en plan for udvikling og ledelse i den pædagogiske indsats. Det gælder personaleudvikling, kvalitet i arbejdet, dokumentation og tværfagligt samarbejde.

Arbejdsgruppen, som bistås af 2 konsulenter fra SUS (Socialt Udviklingscenter) holdt sit første møde den 2. marts 2007.

Af drøftelsen kunne uddrages 7 væsentlige temaer for det videre arbejde med planen:

 • Synet på mennesker - som afsæt for tanker og visioner på handicapområdet
 • Borgeren i Centrum - selvbestemmelse og medbestemmelse
 • Tilsyn
 • Pårørendesamarbejde
 • Ledelse - som forudsætning for at yde den rette omsorg
 • Faglig udvikling
 • Uddannelse

De 7 temaer behandledes på en temadag den 15. marts 2007 med ca. 40 deltagere, herunder centerledere, LEV, ULF (Udviklingshæmmedes Landsforbund), VISO, CVU Lillebælt, SL, medarbejdere og brugere fra botilbud og politiker fra Regionsrådet.

Temadagen gav god inspiration og mange bidrag til den pædagogiske udviklingsplan.

Planen færdiggøres af arbejdsgruppen den 27. marts 2007 og behandles af Regionsrådet den 16. april 2007.

På mødet orienteres om planens hovedpunkter.

Ideen er, at planen organiseres som et projekt med 6 arbejdsgrupper, der fremadrettet arbejder med ovennævnte temaer. For hver arbejdsgruppe opstilles konkrete og mere udviklingsorienterede mål med tidsfrister.

Den organisationsform vil sikre, at den pædagogiske udvikling sker i en fortløbende proces.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Direktør Anders Møller Jensen orienterede om planens hovedpunkter.

 

6. Speciallægesituationen i psykiatrien

Manglen på speciallæger i psykiatrien har været tema i mange år - også i Region Syddanmark. Lige nu slår det særligt igennem i 2 af psykiatricentrene.

I Psykiatricenter Vest fratræder næsten hver fjerde speciallæge sin stilling af forskellige årsager indenfor de kommende måneder. Psykiatricentret er klar med en plan for, hvordan de enkelte funktioner - sengeafdelinger og distriktspsykiatri - kan opretholdes i denne situation. Planen omfatter bl.a., hvordan vagtdækning sikres på alle afdelinger og ændring i optagområde for de voksenpsykiatriske afdelinger indenfor centret. Psykiatricenterledelsen vil deltage i mødet og redegøre for, hvilke tiltag der sættes i værk.

I Psykiatricenter Midt er det børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling i Kolding, der er hårdt ramt af fragang af speciallæger. Der er reelt kun 2 speciallæger på hele afdelingen, der p.t. dækker aldersgruppen op til 20 år. I denne situation ønsker Psykiatricenter Midt at sænke aldersgrænsen for henvisninger til 18 år. Det indebærer, at de 18-19-årige i centerområdet som udgangspunkt vil skulle henvises til behandling i voksenpsykiatrien.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Pia Hvorslev, Souschef Psykiatricenter Vest, orienterede om situationen på området.

Otto D. Lück deltog ikke i behandlingen af sagen.

 

7. Næste møde

Næste møde afholdes den 20. april 2007.

 

8. Eventuelt

Bente Gertz Hansen orienterede om, at hun var indbudt til møde i det særlige udvalg vedr. patientforeningen på det somatiske område, hvor DSI var inviteret til at deltage.

DSI ønsker at indgå i samarbejde om udarbejdelse af rammeaftalerne.


Siden er sidst opdateret 28-11-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring