Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Beslutningsreferat d. 13. marts 2007 (Vækstforum)

Beslutningsreferat

 

Møde i Vækstforum

den 13. marts 2007 kl. 15.00 – 18.00

 

Sted:

Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle, mødelokale 4

Deltagere:

Tove Larsen, Per Bødker Andersen, Finn Brunse, Jan Boye, Vagn Therkel Pedersen, Johnny Søtrup, C.C. Nielsen, Hans Kirk, Grethe Johnsen, Peter Zinck, Henrik Styrup, Lena Venborg Pedersen, Johanne Gregersen, Kurt Adamsen, Carl Holst, Karsten Uno Petersen, Lisbeth Poulsen, Hinrich Jürgensen, Ib Haahr. Gert Karkov deltog fra punkt 5.

Afbud:

Tyge Skovgaard Christensen, Jens Oddershede

 

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden

2. Habilitet i forbindelse med behandling af ansøgninger

3. Drøftelse af køreplaner for handlingsplanens resterende initiativer

4. Indkomne ansøgninger

5. Medfinansiering af det Syddanske Bruxelles-kontor

6. Udpegning af medlemmer fra Region Syddanmark

7. Høring af Erhvervs- og Byggestyrelsens Miljøvurdering af programmet for Regionalfonden 2007–2013

ORIENTERING

8. Høring af Erhvervs- og Byggestyrelsens retningslinier for MÅL 2 programmet

9. Danmarks Vækstråds høringssvar vedrørende udkast til erhvervsudviklingsstrategi for Region Syddanmark

10. Status på partnerskabsaftalerne

11. Logo

12. Økonomi

13. Eventuelt

 

Dagsorden

 

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Dagsorden blev godkendt med bemærkning om, at det skal fremgå af referatet fra forrige møde i Vækstforum, at Hans Kirk ikke deltog i mødet.

 

2. Habilitet i forbindelse med behandling af ansøgninger

På Formandskabets møde den 2. marts var der en drøftelse af habilitet i forbindelse med Vækstforums behandling af indkomne ansøgninger. Da Vækstforums møde den 13. marts vil være første gang, der behandles ansøgninger, vil der på mødet være en mundtlig præsentation af en række guidelines for, hvordan Vækstforummedlemmer bør forholde sig til habilitetsspørgsmålet.

 

Beslutning: Der blev på baggrund af forretningsordenen givet en orientering om habilitetsspørgsmålet, herunder at det påhviler det enkelte medlem at gøre opmærksom på forhold, som kan bevirke inhabilitet. I tvivlstilfælde kan man forud for møderne kontakte sekretariatet med henblik på rådgivning.

 

3. Drøftelse af køreplaner for handlingsplanens resterende initiativer

Køreplanerne er udfoldet fra Vækstforums vedtagne handlingsplan, og formuleringer under "det vil vi" svarer indholdsmæssigt til handlingsplanen. Køreplanerne er beskrivelser til at guide udrulningen af handlingsplanen, og skitserer hvordan initiativerne i den kommende tid udvikles sådan, at ansøgere kan byde ind med konkrete projektforslag.

 

Det indstilles, at Vækstforum:

 

 

 

Beslutning: Køreplanerne blev drøftet og godkendt med enkelte bemærkninger.

 

4. Indkomne ansøgninger

På Vækstforums møde den 1. februar 2007 blev det besluttet, at der på Vækstforums møde den 13. marts kan indstilles 1-årige bevillinger.

Ansøgninger der holder sig inden for følgende kriterier forelægges til behandling:

Det blev endvidere besluttet, at alle ansøgninger forelægges Vækstforum med en vejledende kvalitetsvurdering, der baserer sig på de kriterier, som Vækstforum tidligere har vedtaget.

Sekretariatsgruppen har på baggrund heraf foretaget en kvalitetsvurdering, hvorefter de indkomne ansøgninger er blevet inddelt i kategorierne A, B eller C, jævnfør formandskabets beslutning af den 17. januar 2007.

 

C kategorien indeholder ansøgninger, hvor sekretariatsgruppen vurderer, at ansøgningen tydeligt ikke lever op til de beskrevne kriterier, og hvor Vækstforum anbefales at indstille et afslag til ansøgningen.

 

A kategorien indeholder ansøgninger, hvor sekretariatsgruppen vurderer, at ansøgningen tydeligt lever op til de beskrevne kriterier, og hvor Vækstforum anbefales at indstille ansøgningen til støtte.

 

B kategorien indeholder ansøgninger, hvor sekretariatsgruppen vurderer, at ansøgningen bør drøftes af Vækstforum med henblik på at indstilles til støttes eller modtage et afslag.

 

Beslutning:

Der blev truffet beslutning om afslag til følgende ansøgninger:

Fra industri til service med bemærkning om, at Johanne Gregersen var imod et afslag.

Etnisk iværksætteri i Region Syddanmark

CLS (Center for Sundhed og Livsstil)

Videncenter for Fysisk kulturarv, arkitektur, kulturarv og energi

Center for Fresh Convenience

AluCluster

Stamcellebehandling

Kommercialisering inden for sundhedssektoren

Meetingplace Syddanmark

Center for kultur og erhverv

C-network

Danish Cluster Academy

Billund Kommune

Flagskibet

Vestdansk Investeringsfremme

Willscaping ApS, Odense

 

Følgende ansøgninger indstilles til bevilling i Regionsrådet på møde den 16. april 2007:

Plastcenter Danmark indstilles til en samlet støtte på 1,0 mio. kr.

Bizzkit indstilles til en samlet støtte på 625.000 kr.

CSR-lab indstilles til en samlet støtte på 1,0 mio. kr.

Syddansk Turisme indstilles til en samlet støtte på 2,550 mio. kr.

Center for Software Innovation indstilles til en samlet støtte på 5,2 mio. kr. for årene 2007 og 2008.

Knowledge Lab indstilles til en samlet støtte på 5,2 mio. kr. for årene 2007 og 2008.

Forhold vedrørende projektet BioTEAMsouth skal afklares nærmere, og på baggrund heraf bemyndiges formandskabet til at træffe beslutning om afslag eller indstilling til bevilling af støtte på 430.000 kr.

 

5. Medfinansiering af det Syddanske Bruxelles-kontor

Vækstforum besluttede på sit møde den 7. november 2006, at Vækstforum anbefaler støtte til "Foreningen EU og internationalt samarbejde i Syddanmark - f.m.b.a." i år 2007 og 2008, hvorefter sagen tages op til revurdering.

Som konsekvens af både Vækstforums, Region Syddanmarks og kommunernes høringssvar har der på såvel politisk som administrativt niveau været igangsat bestræbelser på at organisere et Bruxelles-kontor. Kommunerne og Region Syddanmark har i fællesskab oprettet "Foreningen EU og Internationalt arbejde i Syddanmark – f.m.b.a." (EUSD).

Der er udarbejdet et sæt vedtægter, som p.t. er til godkendelse hos Erhvervs- og Økonomiministeren, idet en ændring af vedtægterne er nødvendig, for at to repræsentanter fra Regionsrådet og en repræsentant fra Vækstforum kan være medlem af bestyrelsen for Foreningen EUSD. Der er ligeledes udarbejdet et forslag til organisering og arbejdsprogram for det Syddanske Bruxelles-kontor, South Denmark European Office.

Under forudsætning af Vækstforums godkendelse sammensættes Region Syddanmarks medfinansiering af Foreningens Bruxelles-kontor i form af medarbejdere, der stilles til rådighed for Foreningen, lokaler samt et kontant beløb.

 

Det indstilles, at Vækstforum:

Der blev givet en orientering om sammensætningen af finansieringen af hhv. udgifter til medarbejdere og lokaler finansieret direkte af Region Syddanmark (2,2 mio. kr.) samt erhvervsudviklingsmidler finansieret af Region Syddanmark via Vækstforum (1,3 mio. kr.).

 

Beslutning: Vækstforum indstiller til Regionsrådet om frigivelse af 650.000 kr. nu, og på Vækstforums møde den 14. juni indstiller Vækstforum til Regionsrådet om frigivelse af yderligere 650.000 kr. under forudsætning af, at der til mødet den 14. juni 2007 foreligger en ansøgning fra Foreningen EUSD samt en resultatkontrakt i henhold til vedtægterne, og at kommunerne medfinansierer Foreningen EUSD med i alt 3,5 mio. kr.

 

6. Udpegning af medlemmer fra Region Syddanmark

Ifølge lov om erhvervsfremme § 9, stk. 5 vil økonomi- og erhvervsministeren, efter indstilling fra Vækstforum, kunne godkende, at medlemmer af Regionsrådet deltager i bestyrelser for erhvervsfremmeaktiviteter, som foregår i selvstændige juridiske enheder.

Vækstforum skal således tage stilling til, om Vækstforum ønsker at indstille overfor økonomi- og erhvervsministeren, at Region Syddanmark skal udpege medlemmer til de nævnte bestyrelser.

Når Vækstforum har besluttet dette, vil Regionsrådet komme med indstilling om, hvilke personer der indstilles til de enkelte hverv.

 

Det indstilles, at Vækstforum:

 

Beslutning: Punktet blev drøftet. Vækstforum indstiller overfor økonomi- og erhvervsministeren, at der udpeges medlemmer af Regionsrådet til de nævnte bestyrelser under forudsætning af, at de nævnte organisationer gøres opmærksom på muligheden for udpegning af medlemmer fra Vækstforum til bestyrelsen i stedet.

Vækstforum opfordrer Regionsrådet til, at der ved fremtidige henvendelser om deltagelse i bestyrelser gøres opmærksom på muligheden for udpegning af medlemmer fra Vækstforum.

 

7. Høring af Erhvervs- og Byggestyrelsens Miljøvurdering af programmet for Regionalfonden 2007–2013

Erhvervs- og Byggestyrelsen har fremsendt miljøvurderingen af det danske program for den Europæiske Regionalfond i 2007-13 til skriftlig høring. Fristen for afgivelse af kommentarer er den 14. april 2007.

Miljøvurderingen er lovfæstet og tager stilling til, hvorvidt programmet kan antages at medføre væsentlige indvirkninger på miljøet. I fokus er særligt de programaktiviteter, som understøtter udviklingen af alternativ energiproduktion, samt de aktiviteter, der understøtter udviklingen af turismeindustrien. Samlet set vurderes det, at gennemførelsen af programmet vil have en positiv effekt på miljøet.

 

Det indstilles, at Vækstforum:

 

Beslutning: De overordnede kommentarer blev godkendt, herunder at sekretariatet arbejder videre med kommentarerne.

 

ORIENTERING

8. Høring af Erhvervs- og Byggestyrelsens retningslinier for MÅL 2 programmet

Erhvervs- og Byggestyrelsen har fremsendt udkast til retningslinier for anvendelse af Mål 2-midlerne i Danmark i 2007-2013 til skriftlig høring. Formandskabet har inden tidsfristens udløb den 8. marts 2007 sendt vedlagte principielle kommentarer til EBST.

Mål 2-retningslinjerne, der omfatter såvel Regionalfonden som Socialfonden, konkretiserer reglerne for støtteberettigelsen for projekter under Mål 2-programmet.

Med retningslinjerne fastlægger Erhvervs- og Byggestyrelsen den administrative praksis i Danmark – og supplerer og udmønter de EU-bestemmelser og nationale bestemmelser, der er gældende for området. Formålet er, at sikre den fornødne kvalitet i ansøgninger, indstillinger og beslutninger om strukturfondsstøtte.

 

Det indstilles, at Vækstforum:

 

Beslutning: Kommentarerne blev taget til efterretning.

 

9. Danmarks Vækstråds høringssvar vedrørende udkast til erhvervsudviklingsstrategi for Region Syddanmark

Høringssvaret blev taget til orientering.

 

10. Status på partnerskabsaftalerne

Beslutning: Der blev givet en mundtlig tilbagemelding om status på processen. Formandskabet blev bemyndiget til at forhandle partnerskabsaftalen på plads i et nyt møde med ministeren.

 

11. Logo

Logoet for Syddansk Vækstforum blev præsenteret.

Beslutning: Logoet blev vedtaget

 

12. Økonomi

Beslutning: Bilagene blev drøftet. Der laves en oversigt til Vækstforum, der anskueliggør grundlaget for budgettet for de regionale erhvervsudviklingsmidler. Der sendes et brev fra Vækstforum til Danske Regioner og regeringen forud for budgetforhandlingerne, der påpeger det uhensigtsmæssige i beregningsmetoden for erhvervsudviklingsmidlerne.

 

13. Eventuelt

Grethe Johnsen fortsætter i Vækstforum som repræsentant for Dansk Erhverv.

Der skal fremover sendes en bevillingsoversigt ud sammen med referatet.

 • der åbnes op for indsatser målrettet arbejdsløse og erhvervsinaktive på Vækstforums septembermøde
  • Projekter hvis statslige medfinansiering risikerer at gå tabt, hvis der ikke gives tilsagn om regionale midler
  • Projekter der er oplagte for Vækstforum – fordi de allerede medvirker til at realisere strategi og handleplan, og som i øvrigt kan betegnes som et sundt projekt, der står i fare for ellers at opløses.
  • frigiver 1,75 mio. kr. til Foreningen EUSD under forudsætning af, at der til mødet den 14. juni 2007 foreligger en ansøgning fra Foreningen EUSD samt en resultatkontrakt i henhold til vedtægterne
  • frigiver den resterende halvdel på 1,75 mio. kr. på Vækstforums møde den 14. juni, under forudsætning af der foreligger en ansøgning med tilhørende resultatkontrakt som tilrådighedsstiller frie serviceydelser for regionens virksomheder, offentlige myndigheder m.m. inden for rammerne af Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan for erhvervsudviklingsområdet. Det forudsættes ligeledes at kommunerne medfinansierer Foreningen EUSD med et beløb, der tilsammen modsvarer Region Syddanmarks samlede tilskud på 3,5 mio. kr.
  • drøfter punktet og indstiller overfor økonomi- og erhvervsministeren, at Region Syddanmark udpeger medlemmer til de nævnte bestyrelser
  • overlader det til formandskabet overfor økonomi- og erhvervsministeren at indstille Regionsrådets indstilling af personer til de enkelte hverv.
  • drøfter og godkender de overordnede kommentarer til miljøvurdering
  • godkender at sekretariatet arbejder videre med kommentarer
  • tager Formandskabets principielle kommentarer til efterretning.

Siden er sidst opdateret 04-09-2012
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring