Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Dagsorden den 13. marts 2007 (Vækstforum)

 

 

Møde i Vækstforum

den 13. marts 2007 kl. 15.00 – 18.00

i Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle, mødelokale 4

 

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden

2. Habilitet i forbindelse med behandling af ansøgninger

3. Drøftelse af køreplaner for handlingsplanens resterende initiativer

4. Indkomne ansøgninger

5. Medfinansiering af det Syddanske Bruxelles-kontor

6. Udpegning af medlemmer fra Region Syddanmark

7. Høring af Erhvervs- og Byggestyrelsens Miljøvurdering af programmet for Regionalfonden 2007–2013

ORIENTERING

8. Høring af Erhvervs- og Byggestyrelsens retningslinjer for MÅL 2 programmet 9. Danmarks Vækstråds høringssvar vedrørende udkast til erhvervsudviklingsstrategi for Region Syddanmark

9. Danmarks Vækstråds høringssvar vedrørende udkast til erhvervsudviklings-strategi for Region Syddanmark

10. Status på partnerskabsaftalerne

11. Logo

12. Økonomi

13. Eventuelt

 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden

 

2. Habilitet i forbindelse med behandling af ansøgninger

På Formandskabets møde den 2. marts var der en drøftelse af habilitet i forbindelse med Vækstforums behandling af indkomne ansøgninger. Da Vækstforums møde den 13. marts vil være første gang, der behandles ansøgninger, vil der på mødet være en mundtlig præsentation af en række guidelines for, hvordan Vækstforummedlemmer bør forholde sig til habilitetsspørgsmålet.

 

3. Drøftelse af køreplaner for handlingsplanens resterende initiativer

Køreplanerne er udfoldet fra Vækstforums vedtagne handlingsplan, og formuleringer under ”det vil vi” svarer indholdsmæssigt til handlingsplanen. Køreplanerne er beskrivelser til at guide udrulningen af handlingsplanen, og skitserer hvordan initiativerne i den kommende tid udvikles sådan, at ansøgere kan byde ind med konkrete projektforslag.

 

Det indstilles, at Vækstforum

- drøfter og godkender køreplanerne for de 5 resterende initiativer fra den vedtagne handlingsplan, herunder at

- Vækstforums valg af tematiske satsninger for statens store satsning på brugerdreven innovation er sundhedsområdet, design samt miljø- og energiområdet samt

- der åbnes op for indsatser målrettet arbejdsløse og erhvervsinaktive på Vækstforums septembermøde  

 

Bilag 3A. Køreplan for Vækstforums arbejde med Iværksætteri

Bilag 3B. Køreplan for Vækstforums arbejde med Forskning, innovation og nye teknologier

Bilag 3C. Køreplan for Vækstforums arbejde med Menneskelige ressourcer

Bilag 3D. Køreplan for Vækstforums arbejde med ”Det sunde liv”

Bilag 3E. Køreplan for Vækstforums arbejde med Oplevelsesøkonomi

Bilag 3F. Oversigt over udmøntningen af handlingsplanen

 

4. Indkomne ansøgninger

På Vækstforums møde den 1. februar 2007 blev det besluttet, at der på Vækstforums møde den 13. marts kan indstilles 1-årige bevillinger.

Ansøgninger der holder sig inden for følgende kriterier forelægges til behandling:

  1. Projekter hvis statslige medfinansiering risikerer at gå tabt, hvis der ikke gives tilsagn om regionale midler
  2. Projekter der er oplagte for Vækstforum – fordi de allerede medvirker til at realisere strategi og handleplan, og som i øvrigt kan betegnes som et sundt projekt, der står i fare for ellers at opløses.

Det blev endvidere besluttet, at alle ansøgninger forelægges Vækstforum med en vejledende kvalitetsvurdering, der baserer sig på de kriterier, som Vækstforum tidligere har vedtaget.

Sekretariatsgruppen har på baggrund heraf foretaget en kvalitetsvurdering, hvorefter de indkomne ansøgninger er blevet inddelt i kategorierne A, B eller C, jævnfør formandskabets beslutning af den 17. januar 2007.

 

C kategorien indeholder ansøgninger, hvor sekretariatsgruppen vurderer, at ansøgningen tydeligt ikke lever op til de beskrevne kriterier, og hvor Vækstforum anbefales at indstille et afslag til ansøgningen.

 

A kategorien indeholder ansøgninger, hvor sekretariatsgruppen vurderer, at ansøgningen tydeligt lever op til de beskrevne kriterier, og hvor Vækstforum anbefales at indstille ansøgningen til støtte.

 

B kategorien indeholder ansøgninger, hvor sekretariatsgruppen vurderer, at ansøgningen bør drøftes af Vækstforum med henblik på at indstilles til støttes eller modtage et afslag.

 

5. Medfinansiering af det Syddanske Bruxelles-kontor

Vækstforum besluttede på sit møde den 7. november 2006, at Vækstforum anbefaler støtte til ”Foreningen EU og internationalt samarbejde i Syddanmark - f.m.b.a.” i år 2007 og 2008, hvorefter sagen tages op til revurdering.

Som konsekvens af både Vækstforums, Region Syddanmarks og kommunernes høringssvar har der på såvel politisk som administrativt niveau været igangsat bestræbelser på at organisere et Bruxelles-kontor. Kommunerne og Region Syddanmark har i fællesskab oprettet ”Foreningen EU og Internationalt arbejde i Syddanmark – f.m.b.a.” (EUSD).

Der er udarbejdet et sæt vedtægter, som p.t. er til godkendelse hos Erhvervs- og Økonomiministeren, idet en ændring af vedtægterne er nødvendig, for at to repræsentanter fra Regionsrådet og en repræsentant fra Vækstforum kan være medlem af bestyrelsen for Foreningen EUSD. Der er ligeledes udarbejdet et forslag til organisering og arbejdsprogram for det Syddanske Bruxelles-kontor, South Denmark European Office.

Under forudsætning af Vækstforums godkendelse sammensættes Region Syddanmarks medfinansiering af Foreningens Bruxelles-kontor i form af medarbejdere, der stilles til rådighed for Foreningen, lokaler samt et kontant beløb.

 

Det indstilles, at Vækstforum

- frigiver 1,75 mio. kr. til Foreningen EUSD under forudsætning af, at der til mødet den 14. juni 2007 foreligger en ansøgning fra Foreningen EUSD samt en resultatkontrakt i henhold til vedtægterne

- frigiver den resterende halvdel på 1,75 mio. kr. på Vækstforums møde den 14. juni, under forudsætning af der foreligger en ansøgning med tilhørende resultatkontrakt som tilrådighedsstiller frie serviceydelser for regionens virksomheder, offentlige myndigheder m.m. inden for rammerne af Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan for erhvervsudviklingsområdet. Det forudsættes ligeledes at kommunerne medfinansierer Foreningen EUSD med et beløb, der tilsammen modsvarer Region Syddanmarks samlede tilskud på 3,5 mio. kr.

 

6. Udpegning af medlemmer fra Region Syddanmark

Ifølge lov om erhvervsfremme § 9, stk. 5 vil økonomi- og erhvervsministeren, efter indstilling fra Vækstforum, kunne godkende, at medlemmer af Regionsrådet deltager i bestyrelser for erhvervsfremmeaktiviteter, som foregår i selvstændige juridiske enheder.

Vækstforum skal således tage stilling til, om Vækstforum ønsker at indstille overfor økonomi- og erhvervsministeren, at Region Syddanmark skal udpege medlemmer til de nævnte bestyrelser.

Når Vækstforum har besluttet dette, vil Regionsrådet komme med indstilling om, hvilke personer der indstilles til de enkelte hverv.

 

Det indstilles, at Vækstforum

- drøfter punktet og indstiller overfor økonomi- og erhvervsministeren, at Region Syddanmark udpeger medlemmer til de nævnte bestyrelser

- overlader det til formandskabet overfor økonomi- og erhvervsministeren at indstille Regionsrådets indstilling af personer til de enkelte hverv.

 

Bilag 6. Notat. Udpegning af medlemmer fra Regionsrådet, Region Syddanmark

 

 

7. Høring af Erhvervs- og Byggestyrelsens Miljøvurdering af programmet for Regionalfonden 2007–2013

Erhvervs- og Byggestyrelsen har fremsendt miljøvurderingen af det danske program for den Europæiske Regionalfond i 2007-13 til skriftlig høring. Fristen for afgivelse af kommentarer er den 14. april 2007.

Miljøvurderingen er lovfæstet og tager stilling til, hvorvidt programmet kan antages at medføre væsentlige indvirkninger på miljøet. I fokus er særligt de programaktiviteter, som understøtter udviklingen af alternativ energiproduktion, samt de aktiviteter, der understøtter udviklingen af turismeindustrien. Samlet set vurderes det, at gennemførelsen af programmet vil have en positiv effekt på miljøet.

 

Det indstilles, at Vækstforum

- drøfter og godkender de overordnede kommentarer til miljøvurdering

- godkender at sekretariatet arbejder videre med kommentarer

 

Erhvervs- og Byggestyrelsens miljøvurdering af Program for Regionalfonden, 2007-2013 findes på følgende link: www.ebst.dk/file/5789/miljoevurdering_vedr__regionalfondsprogrammet.pdf

 

Afgrænsningsrapporten findes på: www.ebst.dk/file/5790/Miljøvurdering_regionalfondsprogram_afgraensningsrapport.pdf

 

Bilag 7. Notat. Overordnede kommentarer til miljøvurdering

 

ORIENTERING

 

 

8. Høring af Erhvervs- og Byggestyrelsens retningslinjer for MÅL 2 programmet

Erhvervs- og Byggestyrelsen har fremsendt udkast til retningslinjer for anvendelse af Mål 2-midlerne i Danmark i 2007-2013 til skriftlig høring. Formandskabet har inden tidsfristens udløb den 8. marts 2007 sendt vedlagte principielle kommentarer til EBST.

Mål 2-retningslinjerne, der omfatter såvel Regionalfonden som Socialfonden, konkretiserer reglerne for støtteberettigelsen for projekter under Mål 2-programmet.

Med retningslinjerne fastlægger Erhvervs- og Byggestyrelsen den administrative praksis i Danmark – og supplerer og udmønter de EU-bestemmelser og nationale bestemmelser, der er gældende for området. Formålet er, at sikre den fornødne kvalitet i ansøgninger, indstillinger og beslutninger om strukturfondsstøtte.

 

Det indstilles, at Vækstforum

- tager Formandskabets principielle kommentarer til efterretning.

Erhvervs- og Byggestyrelsens retningslinjer for strukturfondsfinansierede projekter (Mål 2 projekter) findes på følgende link: http://www.ebst.dk/file/6376/Retningslinjer_for_strukturfondsfinansierede_projekter.pdf

 

Bilag 8A. Erhvervs- og Byggestyrelsens høringsliste

Bilag 8B. Principielle kommentarer til Mål 2-retningslinjer

 

9. Danmarks Vækstråds høringssvar vedrørende udkast til erhvervsudviklingsstrategi for Region Syddanmark

Bilag 9. Danmarks Vækstråd: Høringssvar vedrørende udkast til erhvervsudviklingsstrategi for Region Syddanmark, februar 2007.

 

10. Status på partnerskabsaftalerne

Mundtlig tilbagemelding på mødet

 

 

11. Logo

Mundtlig tilbagemelding på mødet

 

12. Økonomi

Bilag 12A. Økonomioversigt – Region Syddanmark

Bilag 12B. Oversigt over de økonomiske midler pr. år som Regionsrådet har indstillingsret til

 

13. Eventuelt


Siden er sidst opdateret 25-04-2016
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring