Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Referat 22-02-2007 Social- og psykiatriområdet samt specialundervisning

­­­­­­

­­­Møde i det særlige udvalg for social- og psykiatriområdet samt specialundervisning
22. februar 2007 kl. 14.00 til 16.30

Sted:
Regionshuset Damhaven 12, 7100 Vejle, mødeværelse 2.

Medlemmer:
Bente Gertz Hansen, Pierre Topaz, Andrea Terp Christensen, Christina Gammelgaard Jensen, Karen Baungaard, Bente Bendix Jensen, Stephanie Kristensen, Jytte Lauridsen og Otto D. Lück.

Afbud:
Otto D. Lück og Stephanie Kristensen

Øvrige deltagere:
Afdelingschef Torben Kyed Andersen, afdelingschef Jens Jørn Bøvling og fuldmægtig Hanne M. Damm.
Direktør Anders Møller Jensen deltog fra pkt. 5.

1. Drøftelse af Statusrapport - kvalitativ og kvantitativ status og vurdering af psykiatrien i Region Syddanmark. *

2. Revideret køreplan for Udviklingsplan for psykiatrien i Region Syddanmark *

3. Retspsykiatri - Rapport vedr. afgrænsning af retspsykiatrien i Region Syddanmark *

4. Retspsykiatri - handleplaner for forebyggelse af kriminalitet blandt sindslidende. *

5. Psykiatrien i Region Syddanmarks høringssvar til "Gennemgang af akutberedskabet" *

6. Proces mellem Vejle Kommune og Region Syddanmark omkring eventuel overtagelse af sociale- og socialpsykiatriske tilbud. *

7. Ansøgninger Psykiatriaftalen 2007-2010. *

8. To publikationer om rammeaftalerne for 2007 *

9. Orientering om status på sagen om Strandvænget. *

10. Næste møde *

11. Eventuelt. *

 

1. Drøftelse af Statusrapport - kvalitativ og kvantitativ status og vurdering af psykiatrien i Region Syddanmark.

I forbindelse med regionsdannelsen på psykiatriområdet i Region Syddanmark skal der gennemføres en grundig planlægningsproces, der skal løfte psykiatrien i de forhenværende fire amter ind i de nye geografiske, lovgivningsmæssige og værdimæssige rammer i regionen. Planlægningsprocessen udmøntes i en Udviklingsplan, der matcher tidens krav og forventninger til en moderne samarbejdsorienteret psykiatri - høj kvalitet, høj grad af tilgængelighed, høj produktivitet og effektiv ressourceudnyttelse.

Første skridt i Udviklingsplanen er udarbejdelse af statusrapport. Professor Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Universitet og cand.scient.san. Peter Jezek, Sygehus Fyn blev kontaktet vedrørende udarbejdelse af statusrapport, og har i samarbejdet med psykiatristaben udarbejdet statusrapporten. Statusrapporten beskriver hvor psykiatrien i Region Syddanmark står i forhold til udvalgte temaer. Rapporten giver mulighed for at skabe refleksioner over forskellige temaer samt et udgangspunkt for det videre arbejde i Udviklingsplanen. Statusrapporten indeholder følgende kapitler:

 • Hovedresultater for hele statusrapporten
 • Psykiatrisk sygdomsforekomst
 • Specialisering
 • Rekruttering
 • Kvalitet
 • Patienter og pårørende
 • Faglighed
 • Sammenhæng - praksissektor og kommuner
 • Socialpsykiatri
 • Psykiatriens image

For et hurtigt overblik over de enkelte kapitler kan kapitel 1 med fordel gennemlæses, foruden opsamlingen i kapitel 1 er der opsamling for hvert kapitel i starten af kapitlet.

På baggrund af statusrapporten er der udarbejdet, i samarbejdet med Kommunikationsafdelingen, Region Syddanmark, en pjece "Psykiatrien i Region Syddanmark - på vej". Pjecerne giver et overblik af statusrapportens temaer, samt mulige udfordring psykiatrien i Region Syddanmark står over for.

Udvalgte udsagn fra statusrapporten

 • Det skønnes at cirka 110.000 borgere i Region Syddanmark har en psykisk lidelse. I 2005 modtog cirka 27.000 borgere behandling i behandlingspsykiatrien i Region Syddanmark i 2005, heraf cirka 4.000 børn og unge. En stor af de resterende 83.000 borgere behandles hos egen læge, privatpraktiserende psykologer / psykiatere eller er tilknyttet den kommunale socialpsykiatri.
 • Størstedelen af ressourcerne i behandlingspsykiatrien bruges til gruppen af personer i den erhvervsaktive alder.
 • I psykiatrien i Region Syddanmark findes der specialisering indenfor oligofreni (psykisk udviklingshæmmede med psykisk lidelse), geronto (ældre), retspsykiatri og børne- og ungdomspsykiatri, samt en række forskellige udbud af forskellige specialiserede behandlingstilbud.
 • Psykiatrien i Region Syddanmark har valgt at tage udgangspunkt i WHO´s fem kvalitetselementer.
  • Faglig kvalitet
  • Organisatorisk kvalitet
  • Brugeroplevet kvalitet
  • Ressourceeffektivitet
  • Lav risiko for patienter
 • I psykiatrien i Region Syddanmark var der den 1. oktober 2006 426 børn og unge på venteliste, af disse havde 8 % ventet mere end 3 mdr. og 29 % havde ventede mere end 2 mdr. På voksenområdet er der generelt ingen ventetid.
 • De landsdækkende bruger- og pårørendeundersøgelser viser et billede af brugere, som er tilfredse med deres møde med psykiatrien, mens de pårørende er mindre tilfredse.
 • Prognoser for lægemangel i voksenpsykiatrien skønner at der i 2015 er lægemangel op til 36 %.
 • 8,4 % af alle konsultationer hos den praktiserende læge angives at have psykisk problem / lidelse som vigtigt årsag for henvendelse. De fleste patienter bliver færdigbehandlet i almen praksis, og kun fåtal henvises til psykiaterne. Depression er den tredje mest forekommende kontakt- og konsultationsårsag.
 • I Region Syddanmark er der 1.556 socialpsykiatriske pladser, heraf driver psykiatrien i Region Syddanmark 7 socialpsykiatriske institutioner med 302 pladser.
 • Psykiatriens image er præget af utroligt mange paradokser og komplekse problemstillinger. Det billede mange borger har af psykiatrien er præget af de mange tragiske historier fra medierne, hvor psykisk syge er involveret.

Indstilling

Der indstilles,

 • at der sker en drøftelse af 'Statusrapport - kvalitativ og kvantitativ status og vurdering af psykiatrien i Region Syddanmark og Psykiatrien i Region Syddanmark - på vej'.

Udvalget

Afdelingschef Torben Kyed Andersen orienterede om de to publikationer.

Pjecen er en opsummering af statusrapporten, og tænkes anvendt overfor eksterne samarbejdsparter.

Bilag

 

2. Revideret køreplan for Udviklingsplan for psykiatrien i Region Syddanmark

Regionsrådet godkendte i oktober 2006 forslag til projektplan for udarbejdelse af Udviklingsplanen. Den havde i korte træk følgende hovedpunkter i tidsplanen:

 • Statusrapport – præsenteres på mødet i marts 2007.
 • Udviklingsplankonference den 9.3.2007.
 • Temagruppearbejde (fagligt og administrativt arbejde) marts-august 2007.
 • Udkast til Udviklingsplan til høring oktober-november 2007.
 • Godkendelse af Udviklingsplan i januar 2008.

Statusrapporten er klar og Udviklingsplankonferencen afholdes som planlagt den 9.3.

I forhold til den videre udviklingsplanproces efter konferencen kan der peges på en række ændringer siden den oprindelige plan blev vedtaget og øvrige omstændigheder, der gør det relevant at foreslå en ny køreplan for den resterende del af Udviklingsplanprocessen. Der henvises til vedlagte bilag for nærmere udredning heraf.

Tidsplanen for forslag til reviderede køreplan bliver herefter i hovedtræk:

 • Marts: Regionsrådet drøfter oplæg til retningslinier for den videre planlægning
 • April-maj: Temagrupper arbejder – i forhold til specialeplanlægningsdelen handler det om børne- og ungdomspsykiatrien, voksenpsykiatrien og gerontopsykiatrien. I forhold til det tværgående del nedsættes en temagruppe om patient og pårørende. Kommuner og praksissektor deltager i temagrupperne.
 • Juni: Regionsrådet drøfter temagruppernes rapporter
 • Juni-juli: Psykiatriledelsen udarbejder en række scenarier for psykiatriens organisering og specialisering udfra den politiske drøftelse, temagruppernes anbefalinger og de politiske hensigtserklæringer godkendt i marts. Resultatet af bygningsgennemgang foreligger på det tidspunkt og inddrages. Resultater af planlægningsarbejde på andre områder (uddannelse, forskning, socialpsykiatrien, RCT og Psykiatrisk Informationscenter), der foreligger i juli inddrages i udkast til Udviklingsplan.
 • August: Regionsrådet drøfter udkast til Udviklingsplan med scenarier og forventes at sende det til høring
 • Oktober: Regionsrådet forventes at godkende Udviklingsplan

Forslag til politiske hensigtserklæringer

Regionsrådet har godkendt en meget overordnet vision for psykiatriområdet i regionen. Af den kan der udledes en række nøgletemaer. Det drejer sig om:

 1. Sammenhæng
 2. Tilgængelighed (og specialisering)
 3. Kvalitet
 4. Faglighed og engagement
 5. Dialog – tillid/tryghed
 6. Nytænkning-forskning
 7. Effektiv ressourceudnyttelse

I forhold til at sikre en målrettet og effektiv videre planlægningsproces er der brug for nærmere afklaring af, hvad konsekvenserne af vision og nøgletemaer er.

Det foreslås at ske i form af politiske hensigtserklæringer, der skal være retningsgivende for den kommende planlægningsproces og som præciserer den nærmere politiske forståelse i Region Syddanmark af den godkendte vision og temaer heri.

Bilaget beskriver de konkrete forslag til hensigtserklæringer.

Forslaget bygger på statusrapportens billede af udgangspunktet for psykiatrien i Region Syddanmark, hvilke udfordringer psykiatrien står overfor set i lyset af dette og de regionale og nationale tendenser i psykiatrien og sammenskrivning af forståelsen af hvad god psykiatri er og har været i de forhenværende 4 amter.

Forslag til temagrupper

Der foreslås nedsat faglige temagrupper i det kommende specialeplanlægningsarbejde på følgende specialeområder/fagområder dækkende hele behandlingspsykiatriens område:

 • Børne- og ungdomspsykiatrien – 0-18 årige (herunder retspsykiatrien)
 • Voksenpsykiatrien – 18-70 årige (herunder retspsykiatrien)
 • Gerontopsykiatrien – 70+

De 3 faglige temagrupper skal (udfra en overordnet beskrivelse af det gode patientforløb) overordnet besvare følgende spørgsmål:

 • For hvilke målgrupper skal basisfunktionen (den almenpsykiatriske afdeling/den almene distriktspsykiatri) løfte behandlingsopgaven?
 • Hvad er minimums befolkningsunderlaget for basisfunktionen? Og hvad er det ideelle?
 • Hvilken volume (sengemæssigt/personalemæssigt) skal en almen distriktspsykiatrisk enhed/almenpsykiatrisk afdeling have for at være faglig bæredygtig?
 • Hvad er minimums befolkningsunderlaget for en åben psykiatrisk skadestue og hvad er det ideelle?
 • Hvilke specialtilbud skal der være i psykiatrien (senge og ambulant) og hvad er deres befolkningsunderlag – som minimum og ideelt set?
 • I hvilket omfang understøtter temagruppernes anbefalinger de centrale værdier for psykiatrien – tilgængelighed, sammenhæng og faglig kvalitet?

Udover psykiatrien selv vil kommunerne og praksissektor blive inviteret til at deltage i temagrupperne.

Samarbejdet med bruger/patienter og pårørende er et centralt tema for psykiatrien i regionen og en hurtig afklaring af ikke mindst rammen for samarbejdet – en patient/bruger- og pårørendepolitik, men også den fremtidige samarbejdsstruktur og patient/pårørendeundervisningstilbuddet i regionen bør prioriteres højt. Derfor foreslås nedsat en særlig temagruppe til dette indsatsområde til at køre sideløbende med de ovenfor omtalte specialeplanlægningsgrupper.

Temagruppen skal konkret komme med udkast til følgende hovedemner:

 1. Bruger/patient- pårørendepolitik – udfra de tidligere amters politikker og under hensyntagen til de nye strukturelle rammer formuleres udspil til politik.
 2. Skitse til samarbejdsstruktur på alle niveauer – herunder overordnet regionalt niveau (politisk og på embedsplan), på centerniveau, på afdelingsniveau
 3. Katalog med patient/pårørendeundervisningsaktiviteter til efterfølgende drøftelse og prioritering

.

Indstilling

Det indstilles,

 • at der sker en drøftelse af revideret køreplan for Udviklingsplanen.

Udvalget

Den reviderede køreplan blev drøftet. Det særlige udvalg kunne tilslutte sig forslaget.

Det blev aftalt, at der på næste møde i det særlige udvalg gives en orientering af status på mangel på psykiatere i Region Syddanmark.

Bilag

 

3. Retspsykiatri - Rapport vedr. afgrænsning af retspsykiatrien i Region Syddanmark

Retspsykiatrien er et væsentligt udviklingsfelt for psykiatrien i Region Syddanmark. Flere sindslidende kriminelle sætter både de særlige retspsykiatriske tilbud og almenpsykiatrien under pres. Fastlæggelse af det fremtidige retspsykiatriske tilbud i Region Syddanmark skal indgå i det kommende udviklingsarbejde.

Forud for dette er der behov for afgrænsning af hvad de retspsykiatriske afdelinger skal tage sig af (stationært og ambulant), og hvad der skal løftes i de almenpsykiatriske afdelinger (stationært og ambulant), når det gælder sindslidende med retspsykiatriske foranstaltninger, samt de faglige og kapacitetsmæssige konsekvenser af denne afgrænsning. Denne afgrænsning er en arbejdsgruppe nedsat af psykiatriledelsen i december 2006 kommet med et bud på. Arbejdsgruppens rapport er vedlagt.

Afgrænsningen af den retspsykiatriske opgave er oplistet samt anskueliggjort i figur på side 9-10 i rapporten. Afgrænsningen vil bidrage til, at det forebyggende, opsøgende (Tidlig Intervention, tidligt opsporende) og ambulante arbejde bliver styrket og dermed medvirke til, at tilbagefald reduceres. Behandlingen kan indenfor afgrænsningen tilrettelægges med fokus på dobbeltdiagnoser. Ydermere foreslås det, at der skal indrettes et særligt tilrettelagt miljø for længerevarende anbringelse – dette ved etablering af et specialiseret psykiatrisk tilbud under Sygehusloven.

Arbejdsgruppen bag rapporten vurderer, at der i Region Syddanmark er behov for udvidet ambulant behandling. Som det første skridt i udvidelsen af det ambulante tilbud indsendes en ansøgning indenfor den nye psykiatriaftales retspsykiatripulje om etablering af særligt ambulant team .

Rapporten vurderer mht. sengekapacitet, at der på sigt er behov for ca. 60 pladser til stationær behandling samt 10-15 pladser til anbringelsesdømte i et specialiseret psykiatrisk tilbud under Sygehusloven, hvilket er en væsentlig udvidelse i forhold til den nuværende kapacitet. Det skal dog ses i lyset af at der også ligger en hjemtagning af retspsykiatriske patienter fra det forhenværende Vejle Amt, der til og med 2007 behandles i Århus og at der med forslag til afgrænsning flyttes en del patienter, der i dag ligger på de almenpsykiatriske afdelinger. Samlet set vil det dog kræve en væsentlig ressourcetilførsel til psykiatrien for at kunne udvide op til det anslåede sengekapacitets behov.

Rapportens anbefalinger skal indgå som baggrundsmateriale for de faglige temagrupper, der vil blive nedsat i forbindelse med tilblivelsen af Udviklingsplanen.

Indstilling

Det indstilles,

 • at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Til orientering.

Bilag

 

4. Retspsykiatri - handleplaner for forebyggelse af kriminalitet blandt sindslidende.

Psykiatrien i Region Syddanmark har modtaget vedlagte orientering fra Psykiatriudvalget i det tidligere Ribe Amt om en udarbejdet handlingsplan for forebyggelse af kriminalitet blandt sindslidende.

Orienteringen indeholder en række anbefalinger til den videre planlægning af det retspsykiatriske indsats i Region Syddanmark.

Psykiatriledelsen indstiller at handlingsplanen indgår i baggrundsmaterialet for det videre planlægningsarbejde på linie med andre relevante handlingsplaner og rapporter på det retspsykiatriske område udarbejdet af regionen eller de gamle amter.

Indstilling

Det indstilles,

 • at orienteringen tages til efterretning.

Udvalget

Til orientering.

Baggrundsnotat udsendes til det særlige udvalg.

Bilag

 

5. Psykiatrien i Region Syddanmarks høringssvar til "Gennemgang af akutberedskabet"

Rapporten "Gennemgang af akutberedskabet" er sendt i høring hos de videnskabelige selskaber, faglige organisationer, regioner og patientforeninger. På første møde i Regionsrådet den 8. januar 2007 var der indledende debat af rapporten, og i løbet af februar gennemføres der en offentlig høring i regionen af de anbefalinger rapporten kommer med. På næste møde i Særligt udvalg vedrørende tilrettelæggelse af akutbetjening den 27. februar skal det samlede høringssvar behandles. Udkastet til høringssvar forelægges på Regionsrådet den 5. marts 2007 til endelig godkendelse.

Rapporten beskriver alene modtagelse af akut somatisk syge patienter og ikke patienter med akutte psykiatriske sygdomme. Baggrund herfor er den korte tidsramme for rapportens færdiggørelse sammenholdt med de store ændringer i, og deraf følgende usikkerhed om, den fremtidige planlægning af den akutte psykiatri. Rapporten anbefaler imidlertid, at der rådes bod på dette, så det akutte beredskab og planlægning heraf også fremover som i dag omfatter modtagelse af både somatisk og psykisk syge patienter.

Psykiatristaben har udarbejdet bidrag til høringssvar for psykiatrien i Region Syddanmark. Af bidraget fremgår det at psykiatrien i Region Syddanmark tilslutter sig rapportens anbefalinger om, at der i den videre regionale planlægning af akutområdet sker en samtidig afklaring af akutbetjeningen på somatik, såvel som på psykiatriområdet. Ikke som konsekvens af afhængigheden mellem akutbetjeningen på de to områder, men for at sikre en samlet afklaring af akutbetjeningen i sundhedsvæsenet.

Indstilling

Det indstilles,

 • at der sker en drøftelse og godkendelse af bidrag fra psykiatrien til høringssvar.

Udvalget

Det særlige udvalg kunne tilslutte sig bidraget.

Bilag

 

6. Proces mellem Vejle Kommune og Region Syddanmark omkring eventuel overtagelse af sociale- og socialpsykiatriske tilbud.

Der er ultimo 2006, på foranledning af Vejle Kommune, påbegyndt en dialog mellem Vejle Kommune og Region Syddanmark om den fremtidige driftsmæssige placering af de af regionen drevne institutioner i kommunen.

Der er nedsat en fælles styregruppe med deltagelse af regionens og kommunens socialdirektører m.fl., som ramme for dialogen. Der er af regionen desuden nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra Vejle Kommune, der har til opgave at belyse institutionsprofilerne for de sociale og socialpsykiatriske institutioner, der drives af Region Syddanmark og som er beliggende i Vejle Kommune.

Belysningen af de enkelte institutioner, såvel på et overordnet niveau som på individniveau, indgår herefter i Vejle Kommunes beslutningsgrundlag for stillingtagen til institutionernes langsigtede driftsmæssige placering.

Følgende institutioner indgår i beskrivelsen:

 • Udviklingscenter Skansebakken
 • Møllegården
 • Postens Vej
 • Fuglekær Udviklingscenter
 • Spurvetoften
 • Beskæftigelsescentret Kathrinehøj
 • Tinghøj, Center for Socialpsykiatri
 • Syrenparken, Center for Socialpsykiatri

Beskrivelsen af institutionsprofilerne vil blive forelagt styregruppen den 19. februar 2007. Processen er tilrettelagt med henblik på, at Vejle Kommune kan træffe beslutning i forbindelse med udarbejdelse af den kommunale redegørelse i foråret 2007.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Det særlige udvalg tog orienteringen til efterretning.

Bilag

 

7. Ansøgninger Psykiatriaftalen 2007-2010.

På det særlige udvalgs møde af 23. januar 2007 blev det besluttet at prioritere ansøgninger til Psykiatripuljen 2007-2010 inden for:

 • Styrkelse af den ambulante retspsykiatriske indsats if. m. puljen vedr. retspsykiatri.
 • Nye specialtilbud/ udvidelse af eksisterende ambulante behandlingstilbud til depressive og angste if. m. puljen vedrørende ikke-psykotiske.
 • Opsøgende psykoseteam, Opus-team, samt Akutteam if. m. puljen vedr. tilgængelighed/ opsøgende/ udadgående virksomhed.

Foruden disse kriterier, har psykiatriledelsen lagt følgende til grund for prioritering blandt ansøgningsemner, indsendt af Psykiatricentrene:

 • At ansøgningerne er realistiske i forhold til såvel økonomi og volumen som vedr. muligheden for at tiltrække de nødvendige lægeressourcer.
 • At ansøgningerne meget gerne må have fokus på at opnå fælles serviceniveau i regionen frem for psykiatricenter- og geografisk særskilte projekter.
 • At det enkelte projekt ikke behøver dække hele ansøgningsperioden, men kan søge om finansiering i opstartsfase, hvorefter aktiviteten helt eller delvist vil kunne finansieres gennem opnåede effektiviseringer/ reduktion i genindlæggelser m.v.
 • At forskningsprojekter skal finansieres af psykiatrien selv. Regionen har afsat midler hertil.
 • At det børne- og ungdomspsykiatriske område som udgangspunkt ikke prioriteres blandt ansøgningsemnerne til disse specifikke puljemidler, da de allerede er tilgodeset i andre dele af psykiatriaftalen.

Konkret indstilles, at der søges om puljefinansiering af følgende projekter til puljen vedr. retspsykiatri:

 • Etablering af egentlig retspsykiatrisk distriktsprykiatri i Region Syddanmark, som et supplement til den nuværende behandlingsindsats
 • Opsøgende indsats overfor unge 15-17 årige med ADHD m. h. p. at identificere og behandle unge i målgruppen.

Konkret indstilles, at der søges om puljefinansiering af følgende projekter til puljen vedr. ikke-psykotiske:

 • Oprettelse af klinik for affektiv lidelser: et højt specialiseret ambulant tilbud til bipolære affektive og de sværeste/ mest kroniske/behandlingsresistente depressionstilfælde med start i hhv. Odense og Esbjerg, og senere udrulning i Psykiatricenter Midt.
 • Udvidelse af aktivitet ved Angst og Fobiskolen i Esbjerg, hvor der er stor efterspørgsel på tilbudet og venteliste til behandlingen. Styrkelse af behandlingskapaciteten til ikke-psykotiske i Psykiatricenter Midt m. h. p. enten at gøre dårlige og indlagte patienter klar til at modtage et tilbud i ambulant regi, eller i form af udvidelse af både gruppetilbud og individuel behandling.

Konkret indstilles, at der søges om puljefinansiering af følgende projekter til puljen vedr. tilgængelighed/ opsøgende/ udadgående virksomhed:

 • Etablering af 2 opsøgende psykoseteam i Augustenborg og Aabenraa med 1 team de første to år i Augustenborg, og 2 teams de næste to år i hhv. Augustenborg og Aabenraa.
 • Integration og udbygning af opsøgende psykoseteams i forbindelse med Skizofreniklinik i Esbjerg.
 • Akutteam i gerontosykiatrien i Svendborg, hvor målgruppen er de mest adfærdsmæssigt forstyrrede m. h. p. at undgåelse af indlæggelse.

De færdige ansøgninger, herunder projektøkonomi vil blive forelagt udvalget til mødet.

Indstilling

Det indstilles,

 • at det særlige udvalg anbefaler den foreslåede prioritering over for forretningsudvalg henholdsvis Regionsråd.

Udvalget

Det særlige udvalg kunne anbefale den foreslåede prioritering overfor Regionsrådet.

Bilag

 

8. To publikationer om rammeaftalerne for 2007

Der er ultimo 2006 udarbejdet to forskellige publikationer om rammeaftalerne for 2007: "Rammeaftaler for 2007 på social- og specialundervisningsområdet" fra Danske Regioner samt "Undervejs" fra NoKS, et netværk der udgøres af en række brugerorganisationer og faglige forbund.

Indstilling

Til orientering

Udvalget

Til orientering.

Bilag

 

9. Orientering om status på sagen om Strandvænget.

TV 2 viste den 13. februar 2007 dokumentaren "Er du åndsvag". Optagelserne viser en række situationer fra hus 17 på Strandvænget i Nyborg optaget med skjult kamera. Institutionen er en af Region Syddanmarks institutioner for udviklingshæmmede.

På baggrund af udsendelsen har der været meget kraftige reaktioner fra såvel offentligheden, pårørende og politikere. Dels på den måde de udviklingshæmmede bliver behandlet på, og dels på de ansattes adfærd i øvrigt på arbejdspladsen.

For øvrig information om sagen henvises til regionens hjemmeside: www.regionsyddanmark.dk

På mødet vil der blive givet en orientering om status for sagen.

Udvalget

Direktør Anders Møller Jensen orienterede om sagen.

Sagen vil blive drøftet på Forretningsudvalgets møde den 28/2-07 og på Regionsrådsmøde den 5/3-07.

 

10. Næste møde

Næste møde er den 29. marts 2007 kl. 14.00.

11. Eventuelt.

Intet.


Siden er sidst opdateret 28-11-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring