Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2007pilSocial- & psykiatriområdet samt specialundervisningpilSocial- og psykiatriområdet samt specialundervisning - referat 25-01-2007

Social- og psykiatriområdet samt specialundervisning - referat 25-01-2007

Møde i det særlige udvalg for social- og psykiatriområdet samt specialundervisning 
25. januar 2007 kl. 14.00

Sted

Psykiatricenter Midt
Augustenborg
Storegade 2
6440 Augustenborg

Medlemmer
Bente Gertz Hansen, Pierre Topaz, Andrea Terp Christensen, Christina Gammelgaard Jensen, Karen Baungaard, Bente Bendix Jensen, Stephanie Kristensen, Jytte Lauridsen og Otto D. Lück.

Afbud

Otto D. Lück og Bente Bendix Jensen.

Dagsorden

 

1. Besøg på Psykiatricenter Midt, Augustenborg

Der vil være rundvisning og oplæg om Det Psykiatriske hospital Augustenborg, Psykiatricenter Midt.

Herudover vil der være et oplæg vedr. det gerontopsykiatriske tilbud i Region Syddanmark.

Udvalget

Fra Psykiatricenter Midt deltog psykiatricenterchef Agnethe Philipsen, ledende overlæge Mathilde Lajer og ledende overlæge, gerontopsykiatri Peter Christensen.

Agnethe Philipsen orienterede om Augustenborg Sygehus, dets historie og bygningernes historie, og dens rolle i lokalsamfundet.

Den 1/4 1932 blev Augustenborg psykiatrisk statshospital. Indtil 1986 var Augustenborg det eneste psykiatriske behandlingssted i Sønderjyllands Amt – herefter kom der sengepladser til i Haderslev.

Mathilde Lajer orienterede om almenpsykiatrien: Der er 1150 årlige indlæggelser. Indlæggelsestid ca. 20 dage. Der er distriktspsykiatricentre i Åbenrå, Tønder og Augustenborg. ¾ af dem der er i behandling er afsluttede indenfor 1 år.

Specialiseringsplan for hvert center:

 • Alment behandlingstilbud.
 • Intensivt behandlingstilbud.
 • Behandlingstilbud til personlighedsforstyrrede.
 • Opsøgende behandlingstilbud for psykotiske.

2. Valg af formand og næstformand

Det særlige udvalg skal vælge formand og næstformand.

Udvalget

Bente Gertz Hansen blev valgt som formand.

Karen Baungaard blev valgt som næstformand.

 

3. Finansiering af puljeaktiviteter fra psykiatriaftalen 2003-2006

Psykiatrien i Region Syddanmark har et samlet finansieringsbehov på 21,5 mio. kr. ved finansiel videreførelse af puljefinansierede aktiviteter i 2007. Denne finansielle videreførelse har været udgangspunktet for budgettet for 2007 og overslagsårene.

Psykiatriaftalen 2007-2010 tildeler imidlertid kun Region Syddanmark 12,4 mio. kr. uspecificeret over bloktilskuddet til videreførelse af initiativer under den tidligere psykiatriaftale 2003-2006, nærmere bestemt aktiviteter indenfor de 2 puljer i den gamle psykiatriaftale – til hhv. Børne- og ungdomspsykiatri (pulje B) og Voksenpsykiatrien (pulje C).

Den gamle psykiatriaftale rummede også midler til uddannelsesaktiviteter, men disse er ikke prioriteret videreført i den nye psykiatriaftale. Derudover er der puljeaktiviteter i Region syddanmark, som hidtil har været finansieret gennem øvrige centrale puljemidler, men som også slutter de kommende år.

Samlet er der i udgangspunktet utilstrækkelige ressourcer til finansiel videreførelse af alle de puljefinansierede aktiviteter.

Som følge af den utilstrækkelige finansiering, er der gennemført en analyse af de puljefinansierede aktiviteter, herunder det fremadrettede finansieringsbehov og hvordan aktiviteterne har kunnet indgå i afdelingens prioritering. I prioriteringen af hvilke aktiviteter, der skal fortsætte er der prioriteret aktiviteter:

 • indenfor de puljer i den gamle psykiatriaftale, der i den nye aftale er prioriteret videreført og permanentgjort – det handler om pulje til Børne- og ungdomspsykiatri projekter (pulje B) og Voksen psykiatriprojekter (pulje C).
 • inden for børne- og ungdomspsykiatri
 • hvor lukning eller nedprioritering vil have aktivitetsmæssig konsekvens
 • hvor der har været og fortsat forventes tilstrækkelige personaleressourcer
 • inden for fokusområderne i psykiatriaftalen 2007-2010 (udvidelse af tilbud til ikke psykotiske) samt sundhedsaftalerne (børn af psykisk syge)

Rammen for analysen har været prioritering aktiviteter, hvor puljefinansieringen stopper inden udgangen af 2008, og som følge af forventning om permanentgørelse af satspuljemiddelfinansierede aktiviteter. på det børne- og ungdomspsykiatriske område På det børne- og ungdomspsykiatriske område med udløb i 2009 og 2010 indgår disse ikke.

Endvidere er de puljefinansierede uddannelsesaktiviteter ikke prioriteret videreført med det afsatte bloktilskud. Det indebærer umiddelbart et fald i uddannelsesaktiviteten på 8 mio. kr. Det er et fald, der ikke modsvares af en forventning om tilførsel via den nye psykiatriaftale. Det fremgår klart af den nye aftale, at det er en opgave for regionen selv at tilvejebringe grundlaget for det nødvendige uddannelsesmæssige aktivitetsniveau.

På denne baggrund indstilles følgende fordeling af beløbet til videreførelse af eksisterende puljefinansierede aktiviteter:

Prioriterede aktiviteter

2007

2008

2009

2010

Børne- og ungdomspsykiatri

7.571

13.671

13.671

13.671

Voksenpsykiatri

1.600

2.400

2.400

2.400

Uddannelse

0

0

0

0

I alt

9.171

16.071

16.071

16.071

Finansiering v. bloktilskud

12.400

12.400

12.400

12.400

Balance

3.229

-3.671

-3.671

-3.671

Af bilaget fremgår hvilke konkrete aktiviteter, der videreføres og med hvilke beløb. En del puljeprojekter får kun en delvis videreførsel af den oprindelige puljebevilling uden at aktiviteten falder. Den resterende finansiering sker indenfor afdelingernes budgetramme.

Tilsluttes indstillingen vil der med en forventet overførsel fra 2007 til 2008 af uforbrugte puljemidler være finansiering af de prioriterede aktiviteter indtil 2009 – den mindre manko på ½ mio.kr. vil blive løst indenfor psykiatriens 2008-budget. I forbindelse med budgetlægningen for 2009 skal der findes en endelig løsning.

Indstilling

Det indstilles,

 • at det særlige udvalg vedr. social- og psykiatriområdet samt specialundervisning anbefaler den foreslåede prioritering af videreførsel af aktiviteter overfor Regionsrådet.

Udvalget

Udvalget ønsker at sikre fastholdelse af det nuværende aktivitetsniveau i behandlingspsykiatrien gennem prioritering af midler i den nye psykiatriaftale til fortsættelse af puljeprojekter med et aktivitetsmæssigt element under den gamle psykiatriaftale.

Udvalget konstaterer, at den nye psykiatriaftale ikke rummer muligheder for opretholdelse at det nuværende aktivitetsniveau på uddannelsesområdet i psykiatrien. Efter- og videreuddannelsesindsatsen er væsentlig for udvikling af den faglige kvalitet i behandlingen og et vigtigt rekrutteringsinstrument. Der skal arbejdes videre indenfor regionen med tilvejebringelse af ressourcer til som minimum at opretholde det nuværende aktivitetsniveau på dette område.

Bilag:

 

4. Ansøgning af midler til nye aktiviteter fra psykiatriaftalen 2007-2010.

Der er i psykiatriaftalen 2007-2010 afsat i alt årligt 100 mio. kr. til iværksættelse af nye aktiviteter inden for børne- og ungdomspsykiatri, retspsykiatri, ikke-psykotiske sindslidende og tilgængelighed. På nær puljen til styrkelse af Børne- og ungdomspsykiatrien fordeles midlerne efter ansøgning og ikke ud fra bloktilskudsnøglen. Under antagelse af forholdsmæssig fordeling vil Region Syddanmark dog forventeligt kunne opnå ca. 21,5 mio. kr. årligt i aftaleperioden til finansiering af nye aktiviteter.

Der er lige modtaget ansøgningsmateriale fra Indenrigs- og sundhedsministeriet med ansøgningsfrist den 1. marts. Der er endnu ikke modtaget materiale fra Socialministeriet.

Psykiatriområdet har udarbejdet et bilag med beskrivelse af de nye puljer. Herudover indeholder det en bruttoliste over de væsentligste ansøgningsemner for psykiatrien i Region Syddanmark.

Til mødet vil psykiatriledelsens anbefaling foreligge mht hvilke af disse ansøgningsemner der skal prioriteres højest i forbindelse med indsendelse af ansøgninger.

Indstilling

Det indstilles,

 • at det særlige udvalg vedr. social- og psykiatriområdet samt specialundervisning anbefaler en prioritering af ansøgningsemner til de nye puljer overfor Regionsrådet.

Udvalget

Efter anmodning fra Regionsrådet peger udvalget på følgende væsentlige ansøgningsemner indenfor psykiatriaftalens nye puljer:

 • retspsykiatri – styrkelse af den ambulante retspsykiatriske indsats.
 • ikke-psykotiske – nye specialtilbud/udvidelse af eksisterende ambulante behandlingstilbud til depressive og angste.
 • tilgængelighed – opus-team, opsøgende psykoseteam og akutteam.

Psykiatristaben arbejder videre med udarbejdelse af konkrete ansøgninger indenfor denne ramme.

Samlet bidrager psykiatriaftalen dels til sikring af aktivitetsniveauet de kommende 2 år og dels iværksættelse af nødvendige udviklingstiltag på kort sigt for psykiatrien indtil en samlet udviklingsplan foreligger.

 

5. Næste møde

Næse møde er 22. februar kl. 14.00.

Udvalget

Møde i regionshuset næste gang.

En plan for mødestedet de næste 2-3 gange forelægges til næste møde. 

 

6. Eventuelt.

Udvalget

Anders Møller Jensen redegjorde for tanken om revideret udbygget køreplan for Udviklingsplanen.


Siden er sidst opdateret 28-11-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring