Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådet - referat 05-02-2007

Regionsrådets møde
5. februar 2007 kl. 16.00-19.00
i regionshuset, regionsrådssalen

Deltagere

Samtlige medlemmer var til stede bortset fra Kent Kirk, Bente Bendix Jensen, Carl Erik Jensen og Poul Sækmose, der havde meldt afbud.

 • For Kent Kirk deltog Henrik Skov.
 • For Bente Bendix Jensen deltog Jørgen Bastholm.
 • For Carl Erik Jensen deltog Ib Madsen.

Til stede var endvidere administrerende direktør Niels Højberg og sekretariatschef Ole Melsen.

Regionsrådet besluttede, at Karsten Uno Petersen, Bent Poulsen, Karen Baungaard og Thyge Nielsen var inhabile i forhold til behandlingen af pkt. 15. De pågældende deltog ikke i sagens behandling.

Dagsorden

Åbne sager

 1. Forureningen i Kærgård Plantage *
 2. Lægevagtordning for Region Syddanmark *
 3. Etablering af lokaler til visiterende læger i lægevagten på Kolding Sygehus *
 4. Godkendelse af it-strategi *
 5. Godkendelse af lokalaftaler inden for speciallægehjælp i Region Syddanmark *
 6. Godkendelse af lokalaftaler på kiropraktikområdet i Region Syddanmark *
 7. Godkendelse af lokalaftaler vedr. fysioterapiområdet i Region Syddanmark *
 8. Godkendelse af lokalaftaler vedr. specialet almen medicin *
 9. Deltagelse i IUHPE konference om Sundhedsfremme og Sundhedsuddannelse *
 10. Orientering om Astmaskolen i Odense *
 11. Orientering om sundhedsaftaler - Status for arbejdet med at indgå sundhedsaftaler med kommunerne *
 12. Udpegning af medlemmer til bestyrelser m.v. *
 13. Forslag til bygherrepolitik - byggeregulativet, organisering af udvendig vedligeholdelse og organisering af intern energi - miljøstyring *
 14. Forslag til regler for økonomistyring og registreringspraksis i Region Syddanmark *

  Lukkede sager til behandling
 15. Licitationsresultat - Etablering af midlertidig sengebygning - generalplan, Sydvestjysk Sygehus *
 16. Licitationsresultat - Indretning af medicinsk bibliotek (Videnscenter) på Sydvestjysk Sygehus *

 

Åbne sager

1. Forureningen i Kærgård Plantage

 

En fælles arbejdsgruppe mellem Ribe Amt og Miljøministeriet har udført omfattende undersøgelser af forureningen ved Kærgård Plantage i 2006. Undersøgelserne er afrapporteret med en række rapporter i november og december 2006. Resultaterne er sammenfattet i en samlerapport. Sammenfatningen er vedlagt som bilag.

Region Syddanmark har overtaget Ribe Amts ansvar for sagen ved årsskiftet. På foranledning af miljøminister Connie Hedegaard blev der den 16. januar 2007 afholdt et første møde mellem regionsrådsformand Carl Holst og miljøministeren. Formålet var at nedsætte en teknisk arbejdsgruppe mellem Miljøministeriet og Region Syddanmark, der inden den 1. marts 2007 skal komme med konkrete forslag til, hvordan en oprydning kan komme i gang. Der er udsendt en pressemeddelelse fra mødet.

 

Indstilling

 

Det indstilles,

 • at Regionsrådet har en indledende drøftelse af forureningen ved Kærgård Plantage på baggrund af samlerapporten - herunder modeller for det videre forløb.
Regionsrådet

På baggrund af Regionsrådets drøftelse fortsætter arbejdet vedr. en løsning af forureningsproblemet i Kærgård Plantage. Arbejdet sker på grundlag af den udredning, som sker i den fælles arbejdsgruppe mellem Miljøministeriet og Region Syddanmark, og det møde om sagen, som holdes med miljøministeren den 9. marts 2007.

 

Bilag

Sagsnr. 07/919

2. Lægevagtordning for Region Syddanmark

 

Forhandlingsaftalen vedr. lægevagtordning for Region Syddanmark har efter beslutning i Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark været i høring ved kommuner, borgere og embedslægeinstitutionen.

Der er efterfølgende afholdt møde med lægerne, hvor høringssvarene blev drøftet. Der er foretaget præciseringer af visse formuleringer, og konsultationsstedet i Ringe opretholdes som følge af, at der i høringsfasen viste sig usikkerhed omkring det opgjorte aktivitetsmønster i Ringe.

Der vil i regionen være visitationssteder, hvorfra lægevagtordningens telefoner betjenes, i Aabenraa, Esbjerg, Kolding og Odense. Visitationslokalerne på Kolding Sygehus skal undergå en ombygning, som kan afholdes inden for sundhedsområdets anlægsbudget, jf. andet punkt på dagsordnen.

Konsultationen i Give nedlægges på grund af ringe anvendelse, mens de resterende 20 af regionens konsultationssteder opretholdes.

Der ydes sygebesøgshonorering til første konsultation på de konsultationssteder, der bemandes af kørende. Derudover ved ekstraordinær indkaldelse af visitator og konsultationslæge til visitationsstederne, samt hvis det i vagtplanlægningen viser sig nødvendigt at trække på en læge til visitationen, som bor/har konsultation mere end 45 km. fra visitationsstedet.

Der er opstillet en række servicemål i aftalen samt en frivillig befordringsordning, således at lægerne kan vælge at lade sig befordre.

Regionen afholder etableringsudgifter og udgifter til visitations- og konsultationslokaler, telefoni m.v. samt 75 % af udgifterne til driften af lægernes vagtbureau, som står for den daglige drift af lægevagten. Lægerne bærer 25 % af udgifterne til vagtbureauet.

Væsentlige punkter i aftalen - herunder servicemålenes overholdelse, anvendelsen af de enkelte konsultationer, omkostningsniveauet og befordringsordningen - evalueres efter et år.

Aftalen træder i kraft pr. 1. april 2007.

 

 Indstilling

Det indstilles,

 • at aftalen vedr. lægevagtordning for Region Syddanmark godkendes.

Det særlige udvalg vedr. sundhedsaftaler og praksisområdet drøftede aftalen på møde den 9. januar 2007.

Forretningsudvalget behandlede sagen på sit møde den 24. januar 2007:

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

 

 Bilag

Sagsnr. 07/517

 

 

3. Etablering af lokaler til visiterende læger i lægevagten på Kolding Sygehus

 

Den kommende lægevagtordning for Region Syddanmark vil indebære etablering af fire samarbejdende visitationslokaliteter, hvor de vagthavende læger vil modtage og behandle telefoniske henvendelser i vagttiden. En af disse visitationer skal placeres på Kolding Sygehus i nærheden af bestående vagtkonsultationslokale og i nærheden af skadestuen.

Visitationslokalerne kan etableres på en hensigtsmæssig måde, hvor nuværende sygehusarkiver er placeret på Kolding Sygehus. Anlægsprojektet - Etablering af kirurgisk visitationsafsnit på Kolding Sygehus - indeholder allerede planer om flytning af arkivet til kælderen; men hele dette projekt forventes først igangsat med ideoplæg m.v. ultimo 2007. Der er afsat rådighedsbeløb hertil i 2007 på 16,528 mio. kr. (inkl. flytning og opstilling af arkivet i kælderen) og 1,550 mio. kr. i 2008.

De samlede udgifter til flytning og opstilling af arkivet, klargøring af lokaler hertil i kælderen samt indretning af lokaler til lægevagten er vurderet til i alt 640.000 kr.

 

 Indstilling

Det indstilles,

 • at etablering af lokaler til visiterende læger i lægevagten på Kolding Sygehus iværksættes,
 • at der meddeles anlægsbevilling på 640.000 til projektet (indeks 112,5 - gs. indeks i 2007 niveau),
 • at der afsættes rådighedsbeløb på 640.000 kr. til projektet finansieret af rådighedsbeløb på 16,528 mio. kr. afsat i 2007 til etablering af kirurgisk visitationsafsnit på Kolding Sygehus samt
 • at rådighedsbeløbet på 640.000 kr. i 2007 frigives til projektet.

Forretningsudvalget behandlede sagen på sit møde 24. januar 2007:

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr. 07/455

 

 

4. Godkendelse af it-strategi

 

Det midlertidige sundhedskoordinationsudvalg, der efter aftale mellem kommunerne og Region Syddanmark fungerede i 2006, nedsatte en tværsektoriel it-styregruppe, der fik til opgave at udarbejde en it-strategi til understøttelse af sundhedsaftalerne. It-styregruppen har udarbejdet forslag til it-strategi til understøttelse af samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praksissektoren i Region Syddanmark.

Det er ambitionen med it-strategien, at e-kommunikation mellem sygehuse og kommuner bliver et vigtigt indsatsområde i Region Syddanmark. Digitalisering af kommunikationen mellem sygehusene og kommunerne indgår derfor i sundhedsaftalerne på relevante områder. Med udgangspunkt i dette indeholder it-strategien et forslag om igangsættelse af en række konkrete projekter på området.

Først og fremmest er der fokus på digitalisering af kommunikationen mellem sygehusene og hjemmeplejen i kommunerne og kommunikationen af genoptræningsplaner, men der er også forslag om at igangsætte pilotprojekter på telemedicin-området. Udgangspunktet for denne prioritering har været dels at opnå et generelt højere digitaliseringsniveau udbredt i hele regionen, dels at give mulighed for også at "vise vejen videre frem" i form af spydspidsprojekter.

Det forventes, at it-strategien drøftes på de bilaterale politiske møder mellem Region Syddanmark og kommunerne i Region Syddanmark i januar-februar 2007 med henblik på at indarbejde foreløbige forventninger til implementering af dele af strategien i de konkrete sundhedsaftaler. Sundhedsaftalerne godkendes af kommunalbestyrelser og Regionsrådet.

 

 Indstilling

Det indstilles,

 • at Regionsrådet at tilslutter sig og efterfølgende implementerer "it-strategien til understøttelse af samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praksissektoren i Region Syddanmark. Det digitale sundhedsvæsen i Region Syddanmark."

Arbejdsgruppen vedrørende samarbejde med kommunerne på sundhedsområdet drøftede forslag til it-strategi på møde den 7. december 2006, hvor man anbefalede det midlertidige sundhedskoordinationsudvalg at behandle strategien.

Sundhedskoordinationsudvalget behandlede sagen på møde den 19. januar 2007:

Udvalget anbefaler, at Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen tilslutter sig og implementerer it-strategien.

Udvalget anbefaler endvidere, at kommunerne etablerer et fælles sekretariat sammen med regionen. Forslaget konkretiseres på administrativt niveau.

Forretningsudvalget behandlede sagen på sit møde den 24. januar 2007:

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

 

Bilag

Sagsnr. 07/421

 

 

5. Godkendelse af lokalaftaler inden for speciallægehjælp i Region Syddanmark

 

I henhold til Landsoverenskomst om Speciallægehjælp mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger kan der indgås lokale aftaler mellem Regionen og de praktiserende speciallæger om forhold, som ikke er omfattet af landsoverenskomsten. Hertil kommer, at indgåede rammeaftaler mellem de to overenskomstparter kan iværksættes efter beslutning i regionerne.

I forbindelse med overgangen til regionen har der i Det forberedende Samarbejdsudvalg været arbejdet med en harmonisering af de hidtidige amtslige aftaler med henblik på at udarbejde et første sæt lokale aftaler gældende for Region Syddanmark inden for speciallægehjælp.

Aftaler, som har været relativ ens i de fire amter, er blevet harmoniseret. Aftaler, som vedrører specifikke forhold videreføres - nogle kun gældende én eller flere ydere eller afgrænsede områder. Visse amtslige aftaler er bortfaldet.

Det samlede aftalesæt på speciallægeområdet forventes at holdes inden for budgettet. På hudsygdomsområdet (dermatologi) er der tale om en sammenskrivning af aftaler fra 3 af de tidligere amter til hele regionen. Den merudgift, der følger heraf, modsvares af mindreudgifter til sygehusbehandling uden for regionen samt aktivitetsfinansiering.

Det må forventes, at indgåelse af lokalaftaler i det videre arbejde vil få stor betydning i forbindelse med regionens samarbejde med de praktiserende speciallæger. Det foreliggende sæt af aftaler er kun et udtryk for en harmonisering af allerede eksisterende aftaler i de fire hidtidige amter.

Indstilling

Det indstilles,

 • at udkast til lokalaftaler godkendes.

Forretningsudvalget behandlede sagen på sit møde 24. januar 2007:

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

 

Bilag

Sagsnr. 07/112

 

 

6. Godkendelse af lokalaftaler på kiropraktikområdet i Region Syddanmark

 

I henhold til Landsoverenskomst om Kiropraktik mellem Danske Regioner og Dansk Kiropraktorforening kan der indgås lokale aftaler mellem regionen og de praktiserende kiropraktorer om forhold, som ikke er omfattet af overenskomsten.

I forbindelse med overgangen til Regionen har der i Det Forberedende Samarbejdsudvalgs regi været arbejdet med en harmonisering af de hidtidige amtslige aftaler med henblik på at udarbejde et første sæt lokalaftaler gældende for Region Syddanmark inden for kiropraktik.

Aftaler, som har været relativt ens i de fire amter, er blevet harmoniseret. Aftaler, som vedrører specifikke lokale forhold videreføres – nogle kun gældende én eller flere ydere eller afgrænsede områder.

Ændringerne er udgiftsneutrale, således at økonomien kan holdes inden for det afsatte budget til kiropraktik.

Det må forventes, at indgåelse af lokalaftaler i det videre arbejde vil få stor betydning i forbindelse med regionens samarbejde med praksissektoren. Det foreliggende sæt aftaler er kun et udtryk for en harmonisering af allerede eksisterende aftaler i de hidtidige fire amter.

Indstilling

Det indstilles,

 • at udkast til lokalaftaler godkendes.

Forretningsudvalget behandlede sagen på sit møde 24. januar 2007:

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

 

Bilag

Sagsnr. 07/291

 

 

7. Godkendelse af lokalaftaler vedr. fysioterapiområdet i Region Syddanmark

 

I henhold til Landsoverenskomst om fysioterapi mellem Danske Regioner og Danske Fysioterapeuter kan der indgås lokale aftaler mellem regionen og de praktiserende fysioterapeuter om forhold, som ikke er omfattet af overenskomsten.

I forbindelse med overgangen til regionen har der i Det Forberedende Samarbejdsudvalgs regi været arbejdet med en harmonisering af de hidtidige amtslige aftaler med henblik på at udarbejde et første sæt lokalaftaler gældende for Region Syddanmark inden for fysioterapiområdet.

Aftaler, som har været relativt ens i de fire amter, er blevet harmoniseret. Aftaler, som vedrører specifikke lokale forhold videreføres – nogle kun gældende én eller flere ydere eller afgrænsede områder. Visse amtslige aftaler er bortfaldet.

Ændringerne er udgiftsneutrale, således at økonomien kan holdes inden for det afsatte budget til fysioterapi.

Det må forventes, at indgåelse af lokalaftaler i det videre arbejde vil få stor betydning i forbindelse med regionens samarbejde med praksissektoren. Det foreliggende sæt aftaler er kun et udtryk for en harmonisering af allerede eksisterende aftaler i de hidtidige fire amter.

 

Indstilling

Det indstilles,

 • at udkast til lokalaftaler godkendes.

Forretningsudvalget behandlede sagen på sit møde 24. januar 2007:

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

 

Bilag

Sagsnr. 07/261

 

 

8. Godkendelse af lokalaftaler vedr. specialet almen medicin

 

I henhold til Landsoverenskomst om almen lægehjælp mellem Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation kan der indgås lokale aftaler mellem Regionen og de praktiserende læger om forhold, som ikke er omfattet af overenskomsten.

I forbindelse med overgangen til regionen har der i Det Forberedende Samarbejdsudvalgs regi været arbejdet med en harmonisering af de hidtidige amtslige aftaler med henblik på at udarbejde et første sæt lokalaftaler gældende for Region Syddanmark inden for almen lægehjælp.

Aftaler, som har været relativt ens i de fire amter, er blevet harmoniseret. Aftaler, som vedrører specifikke lokale forhold, videreføres - nogle kun gældende én eller flere ydere eller afgrænsede områder. Visse amtslige aftaler er bortfaldet.

En række aftaler afventer beslutning omkring rekrutterings- og fastholdelsestiltag og etablering af en fælles lægevagtordning.

Ændringerne er udgiftsneutrale, således at økonomien kan holdes inden for det afsatte budget til almen lægehjælp.

Det må forventes, at indgåelse af lokalaftaler i det videre arbejde vil få stor betydning i forbindelse med regionens samarbejde med praksissektoren. Det foreliggende sæt aftaler er kun et udtryk for en harmonisering af allerede eksisterende aftaler i de hidtidige fire amter.

Indstilling

Det indstilles,

 • at udkast til lokalaftaler godkendes.

Forretningsudvalget behandlede sagen på sit møde 24. januar 2007:

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

 

Bilag

Sagsnr. 07/117

 

 

9. Deltagelse i IUHPE konference om Sundhedsfremme og Sundhedsuddannelse

 

International Union for Health Promotion and Education (IUHPE) er en international organisation med fokus på samspillet mellem det politiske administrative niveau, praksis og forskning.

IUHPE afholder "The 19th IUHPE World Conference on Health Promotion and Health Education" den 10.-15. juni 2007 i Vancouver, Canada.

Konferencen beskæftiger sig med sundhedsfremme, forskning, politik og praksis i 21. århundrede.

Da konferencen foregår i udlandet, skal deltagelse godkendes af Regionsrådet, jf. Region Syddanmarks kursusregulativ.

.

Indstilling

Det indstilles,

 • at Regionsrådet vurderer, at konferencen er relevant for rådets medlemmer.

Forretningsudvalget behandlede sagen på sit møde den 24. januar 2007:

Forretningsudvalget godkendte indstillingen

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

 

Bilag
Sagsnr. 07/367

 

 

10. Orientering om Astmaskolen i Odense

 

På foranledning af henvendelse fra regionsrådsmedlem Jørgen Bundsgaard orienteres Regionsrådet hermed om konsekvenserne for Astmaskolen som følge af lukningen af Fyns Amt. I notat af 25. januar 2007 redegøres for det lovmæssige grundlag for patientrettet forebyggelse - herunder fordelingen af opgaver inden for patientuddannelse/patientskoler - om Fyns Amts tidligere støtte til Astma-Allergi Forbundets Rådgivningscenter Fyn samt om regionale patientuddannelsestilbud inden for astmaområdet på Fyn.

Regionsrådsformanden holdt den 24. januar 2007 et møde med rådmand Jane Jegind, Odense Kommune, på foranledning af rådmanden med henblik på at drøfte den videre håndtering af problemstillingen. Der var på mødet enighed om, at eventuel tvivl om, hvorvidt de berørte aktiviteter kan videreføres og i hvilket regi, ikke må resultere i, at der er patienter, der ikke modtager den korrekte behandling.

På baggrund af mødet udarbejder administrationen et oplæg, der kan danne grundlag for den videre dialog mellem de berørte parter. Oplægget vil indeholde en beskrivelse af de opgaver som Astma-Allergi Forbundet løste for Fyns Amt, en vurdering af, hvordan og hvem der kan løse disse opgaver fremover, en beskrivelse af, hvordan astmaskoler er organiseret på andre sygehuse samt en vurdering af, hvordan denne problemstilling eventuelt kan medtages i sundhedsaftalerne. Oplægget forventes udarbejdet 1. marts 2007.

 

Indstilling

Det indstilles,

 • at orienteringen tages til efterretning.
Regionsrådet

Til efterretning.

 

Bilag

Sagsnr. 07/1102

 

 

11. Orientering om sundhedsaftaler - Status for arbejdet med at indgå sundhedsaftaler med kommunerne

 

Forberedelsesudvalget godkendte på møde den 9. november 2006 udkast til grundaftaler som det fælles grundlag for de videre bilaterale forhandlinger om sundhedsaftaler mellem Region Syddanmark og kommunerne i Region Syddanmark. Forberedelsesudvalget anmodede endvidere om, at Regionsrådet løbende holdes orienteret om status for arbejdet med indgåelse af sundhedsaftaler med kommunerne.

Det særlige udvalg vedrørende sundhedsaftaler og praksisområdet har på møde den 9. januar 2007 drøftet indholdet af nærværende orientering og foreslår, at orienteringen kan indeholde en status for

 • de administrative og politiske møderunder vedrørende sundhedsaftaler.
 • hvilke arbejdsgrupper der er nedsat i henhold til grundaftaler godkendt af det midlertidige sundhedskoordinationsudvalg.
 • strategien for anvendelse og implementering af elektronisk kommunikation.
 • genoptræningsopgaverne.
 • forebyggelsesopgaverne.

Status på disse områder fremgår af bilaget.

 

Indstilling

Det indstilles,

 • at orienteringen tages til efterretning.
Regionsrådet

Til efterretning.

 

Bilag

Sagsnr. 07/23

 

 

12. Udpegning af medlemmer til bestyrelser m.v.

 

Regionsrådet skal træffe beslutning om, hvilke ikke-lovpligtige hverv (udpegning til bestyrelser mv.), som rådet ønsker at udpege repræsentanter til. Regionsrådet traf på det konstituerende møde den 14. december 2006 beslutning om udpegning til de lovpligtige hverv.

Baggrunden herfor har bl.a. været, at de 4 tidligere amter, der nu indgår i Region Syddanmark, har haft forskellig tradition for, hvilke typer bestyrelser mv., der har været udpeget repræsentanter til.

Der har været rettet henvendelse til gymnasier, erhvervsskoler m.v. om deres ønsker i forhold til repræsentation fra Regionsrådet.

Indstilling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forretningsudvalget behandlede sagen på sit møde den 24. januar 2007:

Forretningsudvalget anbefaler, at der sker udpegning/indstilling af repræsentanter til de hverv, hvor Regionsrådet har modtaget anmodning/interessetilkendegivelse om udpegning.

Forretningsudvalget finder dog, at der ikke er grundlag for udpegning af repræsentanter til

 • Fonden Skamlingsbanken
 • Hviidsmindefonden
 • Dige- og pumpelag

Forretningsudvalget indstiller,

 • at der i 2008 sker en evaluering af Regionsrådets repræsentation i bestyrelser m.v.

Der er på baggrund af indstillingen lavet en samlet liste over, hverv til besættelse på nuværende tidspunkt.

Regionsrådet vil også på de kommende møder få forelagt udpegningssager.- Notat af 25. januar 2007 - Oversigt over hverv til udpegning

 

Regionsrådet

Regionsrådet udpegede følgende repræsentanter:

Sct. Maria Hospice, Vejle: Lisbeth Poulsen
Preben Jensen
Hospice Fyn: Carl Erik Jensen
Poul Sækmose
Hospicecenter Sydvestjylland:


Otto D. Lück

Den selvejende institution Nordisk Institut for Kiropraktik Og Klinisk Biomekanik i Odense:


Lykke Debois
Sønderjyllands Symfoniorkester: Karsten Uno Petersen
Suppleant Bent Krogh Petersen
Foreningen Den Ny Opera:
Karsten Uno Petersen
Museum Sønderjylland: Willy Sahl
Jens Andresen

Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum, Kolding:

Bente Bendix Jensen
Givskud Zoo: Bent Bechmann
Kunstakademiet, Odense: Lykke Debois
Designskolen, Kolding.

Repræsentantskab/bestyrelse:

Bent Bechmann

 

Praktikpladsforum: Sarah Nørris Christensen
VadehavsForum: Karsten Uno Petersen
Det rådgivende udvalg for Vadehavet: Thyge Nielsen
Røde Kors Bo- og Træningscenter:

Jens Andersen
Suppleant Thyge Nielsen

Landerupgaard: Bente Gertz Hansen

AFT 2005 (Tarco A/S under afvikling):

Bo Libergren
Jysk Linnedservice A/S: Karsten Uno Petersen
Bo Libergren

Bestyrelse, Interessentskab fælles køkkenfunktion:

Administrativ udpegning
Social- og Sundhedsskolen, Fyn: Jytte Lauridsen
Social- og Sundhedsskolen, Esbjerg: Preben Astrup

Social- og Sundhedsskolen, Syd (Aabenraa):

Jytte Lauridsen

Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens:

Per A. Laursen

Business College Syd Mommark HkS-Sønderborg HS:

Willy Sahl
Dalum Uddannelsescenter (Odense): Jørgen Bundsgaard
Grindsted Landbrugs- og Husholdningsskole: Søren Christensen

IBC International Business College (Kolding):

Bjarne Juel Møller
Svendborg Erhvervsskole: Jørgen Pless
Tietgenskolen (Odense): Ove Erling Mortensen
Vestfyns Handelsskole: Henrik Skov
Haderslev Katedralskole: Andrea Terp Christensen - Rettet
Aabenraa Gymnasium og HF: Otto D. Lück
Grindsted Gymnasium og HF: Preben Jensen
Varde Gymnasium: Stephanie Kristensen
Tornbjerg Gymnasium: Jørgen Bundsgaard
VUC Sønderjylland: Andrea Terp Christensen
VUC Vest: Preben Jensen
VUC Fyn og Fyns HF-kursus: Kristian Grønbæk Andersen
AMU-Fyn: Poul Erik Svendsen

Arbejdsgruppe vedr. Erhverv og Miljø Under Regionalforsamlingen Sønderjylland/Schleswig:

Willy Sahl

Udpegning af repræsentanter til CVU’ernes bestyrelser og på erhvervsfremmeområdet afventer nærmere afklaring.

 

Bilag

Sagsnr. 07/677

 

 

13. Forslag til bygherrepolitik - byggeregulativet, organisering af udvendig vedligeholdelse og organisering af intern energi - miljøstyring

 

Økonomistaben, Bygningsafdelingen har i tæt samarbejde med driftsområderne - social, psykiatri og sundhed samt sygehusene - udarbejdet forslag til

 • Bygherrepolitik og byggestyringsregler.
 • Organisering af udvendig vedligeholdelse.
 • Organisering af intern energi- og miljøstyring.

Forslaget til bygherrepolitik giver en beskrivelse af de overordnede hensyn, Regionsrådet vil tage udgangspunkt i som bygherre.

Formålet med bygherrepolitikken er at sikre sammenhæng i arbejdet med regionens bygningsmasse og sammenhæng til nationale og globale målsætninger om at skabe velfungerende og bæredygtige helheder, såvel i det eksisterende byggeri som i det fremtidige byggeri. Overordnet baserer bygherrepolitikken sig på ønsket om velfungerende bygninger, fastholdelse af bygningers værdi samt energi- og miljørigtige bygninger.

Forslaget til byggeregulativ indeholder beskrivelse af den beslutningsproces, der som udgangspunkt skal følges i anlægssager, og forslag til, hvornår der skal træffes politisk beslutning i sagsforløbet. I bilaget til byggeregulativet beskrives indholdet af de enkelte faser i en anlægssag i Region Syddanmark.

Byggeregulativet vil gælde for alle sager, hvor der skal gives særskilt anlægsbevilling. I 2007 budgettet gælder det alle anlægssager over 2 mio. kr.

Af pkt. 3 i forslaget til regulativ fremgår, at Regionsrådet ved den indledende behandling af et forslag til et anlægsprojekt kan beslutte en særlig organisering eller fremgangsmåde.

I første halvår af 2007 vil der blive udarbejdet en byggehåndbog indeholdende hjælpeværktøjer og paradigmaer for eksempelvis entreprisekontrakt, byggeprogram og projektforslag. Byggeregulativet vil sammen med byggehåndbogen udgøre Region Syddanmarks samlede byggestyringsregler.

I forslaget til organisering af den udvendige vedligeholdelse af regionens bygninger lægges der op til, at Regionsrådet årligt skal tage stilling til prioriteringen af vedligeholdelsesarbejderne.

Formålet med systematisk udvendig bygningsvedligeholdelse af bygningernes klimaskærm i regionen er at opnå en høj ensartet standard på tværs af regionens ejendomme, der samtidig medvirker til at bevare bygningernes økonomiske og æstetiske værdi. I det foreliggende forslag lægges der op til en systematisk årlig gennemgang af regionens tage og facader (klimaskærm), som danner grundlag for den efterfølgende vedligeholdelsesplanlægning og gennemførelsen af vedligeholdelsesopgaverne. For at opnå potentielle stordriftsfordele foreslås det, at vedligeholdelsesopgaverne så vidt muligt udbydes ved samlede udbud på tværs af regionens sygehuse og institutioner.

I forslaget vedr. energi- og miljøstyring lægges der op til, at Regionsrådet følger indsatsen ved behandling af regionernes årlige Energi- og miljøredegørelse.

Formålet med energi- og miljøstyringen i Region Syddanmark er at begrænse regionens energi- og miljøbelastning - særligt med fokus på el-, vand- og varmeforbruget. Der fokuseres i oplægget på at fremme energieffektiv adfærd samt sikre inddragelse af energi- og miljøhensyn i forbindelse med nybyggeri samt drift og vedligeholdelse af regionens bygninger.

Det samlede oplæg har været udsendt i høring i organisationen og er tilrettet efter de indkomne bemærkninger.

Indstilling

Det indstilles,

 • at oplæg til bygherrepolitik - byggeregulativ, organisering af udvendig bygningsvedligeholdelse og organisering af intern energi- og miljøstyring - godkendes.

Forretningsudvalget behandlede sagen på sit møde den 24. januar 2007:

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

 

Bilag

Sagsnr. 07/202

 

 

14. Forslag til regler for økonomistyring og registreringspraksis i Region Syddanmark

 

Forberedelsesudvalget tiltrådte på sit møde den 5. januar 2006 Vejle Amts kasse- og regnskabsregulativ til anvendelse i regnskabsåret 2006. Der er nu udarbejdet forslag til regler for økonomistyring og registreringspraksis til afløsning af det midlertidige regulativ.

Reglerne for økonomistyring og registreringspraksis udgør regelgrundlaget for den økonomiske styring af Region Syddanmark. Formålet med regelsættet er at sikre:

 • Tilstrækkelige værktøjer til styringen af regionens økonomi.
 • Korrekt og effektiv administration af regionens kasse- og regnskabsvæsen.
 • Præcisering af budgetansvar og ledelsesansvar.
 • Informationssystemer, som sikrer måling, udvikling og kommunikation af regionens ydelser.
 • Tilstrækkelige interne kontroller, som tager udgangspunkt i en afvejning mellem væsentlighed og risiko jf. regionens risikostyringspolitik.

Forslaget til reglerne for økonomistyring og registreringspraksis er udarbejdet af Økonomistaben i samarbejde med Kommunernes Revision. De endnu ikke udarbejdede bilag til regelsættet vil - jf. den vedlagte liste - blive udarbejdet snarest. Hvor regelsættet forudsætter uddybende forretningsgangsbeskrivelser, skal de konkrete aktiviteter og opgaver løses i overensstemmelse med regelsættet. Region Syddanmarks institutioner skal - indtil de nye bilag bliver udarbejdet - fortsat anvende de hidtil gældende regler for den økonomiske styring i institutionerne m.v.

Forslaget til regelsættet har været forelagt Region Syddanmarks revisor (Deloitte), der blandt andet har foreslået, at der indarbejdes et afsnit vedr. risikostyring. Et afsnit herom er efter Forretningsudvalgets behandling af sagen indarbejdet i regelsættet i afsnit 1.2. Efterfølgende udarbejdes tilhørende bilag vedrørende det konkrete indhold i risikostyringspolitikken.

Regelsættet vil være gældende for hele regionens virksomhed. I det omfang, regionen varetager kasse- og/eller regnskabsfunktioner for eksterne virksomheder eller institutioner, vil disse også være omfattet. Tilsvarende gælder fondsmidler, forskningsmidler etc., som regionen påtager sig at administrere. I forbindelse med indgåelse af sådanne aftaler skal det sikres, at kravet indbygges i aftalen mellem regionen og den pågældende virksomhed. Lederen af det område eller den institution, der indgår en sådan aftale, vil være ansvarlig herfor - herunder orientering af Økonomistaben. En oversigt over, hvilke virksomheder, institutioner eller forskningsprojekter der er tale om, vil fremgå af et bilag til regelsættet.

Økonomidirektøren vil have ansvar for at tage initiativ til at vedligeholde og ajourføre regelsættet. Redaktionelle ændringer foretages af økonomidirektøren. Økonomidirektøren er ansvarlig for, at øvrige ændringer forelægges Regionsrådet til godkendelse. Regionens revision skal underrettes om alle ændringer af regelsættet, før ændringerne sættes i kraft.

 

Indstilling

Det indstilles.

 • at det foreliggende forslag til regler for økonomistyring og registreringspraksis for Region Syddanmark godkendes.

Forretningsudvalget behandlede sagen på sit møde den 24. januar 2007:

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

 

Bilag

Sagsnr. 07/261

 

 

Lukkede sager

15. Licitationsresultat - Etablering af midlertidig sengebygning - generalplan, Sydvestjysk Sygehus

 

Den 13. november 2006 blev der afholdt licitation på den midlertidige sengebygning, som indgår i generalplanen for Sydvestjysk Sygehus. I takt med at den hidtidige sengebygning renoveres, vil senge herfra skulle flyttes midlertidigt til den nyopførte sengebygning, der indrettes med 18 senge i tre etager. I nybygningens stueetage placeres desuden gastroenterologisk ambulatorium, og på 1. sal placeres akut medicinsk modtageafsnit samt akut hjertemedicinsk afdeling. Når renoveringen af den hidtidige sengebygning er tilendebragt, flyttes sengene tilbage fra nybygningen, og sengeafsnittene her forventes herefter anvendt som medicinske ambulatoriefaciliteter.

Der indkom tre tilbud på bygningsentreprisen og fem tilbud på installationsprisen. Tilbuddene viser, at etablering af den midlertidige sengebygning kan gennemføres inden for den afsatte økonomiske ramme på 60 mio. kr. Heri indgår også etablering af en kælderetage, som har været medtaget som option i udbuddet.

På baggrund af vurdering af de indkomne tilbud og opstillede tildelingskriterier har C.F. Møller udvalgt de tre økonomisk mest fordelagtige tilbud i de to entrepriser og har haft en forhandlingsrunde med henblik på projektoptimering. Advokat Torben Brøgger har præciseret og formuleret forudsætninger for bygningsentreprenørernes sidste mulighed for optimering af deres tilbud. Optimeret tilbud er modtaget fra alle tre bygningsentreprenører den 11. december 2006.

Bygningsentreprisens konkurrenceparametre har været: prisen, kvaliteten (herunder arkitekturen, materialer, konstruktioner og planlægning) og evne til samarbejde (herunder medarbejdernes erfaring).

Installationsentreprisens vigtigste konkurrenceparametre har været prisen og kvaliteten (herunder materialer og tekniske løsninger).

På sit møde den 20. december 2006 godkendte og indstillede Ribe Amtsråd til Regionsrådet, at resultatet af licitationen godkendes, at der entreres med MT Højgaard A/S og Glenco A/S, som vurderes at have givet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, samt at der frigives 60 mio. kr. til gennemførelse af etablering af midlertidig sengebygning, jf. generalplanens etape 6.3 (målt i dagens pristal).

Der er i anlægsbudgettet for sundhedsområdet afsat følgende rådighedsbeløb i 2007 og 2008 til midlertidig sengebygning og til renovering af eksisterende sengebygning på Sydvestjysk Sygehus:

 

1000 kr.

2007

2008

I alt

Midlertidig sengebygning/fremtidig ambulatorium

51,650

10,330

61,980

Renovering af sengebygning

5,758

60,982

66,740

I alt

57,408

71,312

128,720

Til forelagte projekt er der således afsat rådighedsbeløb på i alt 61,980 mio. kr. i 2007 og 2008. Sydvestjysk Sygehus vurderer, at der forventes anvendt 21,5 mio. kr. i 2007 og 38,5 mio. kr. i 2008 - i alt 60 mio. kr. - af de afsatte rådighedsbeløb.

Ultimo 2007 vil der blive forelagt sag om overførsel af rådighedsbeløb fra 2007 til 2008.

Byggeriet forventes færdigt ultimo 2008.

 

Indstilling

Forretningsudvalget behandlede sagen på ekstraordinært møde den 1. februar 2007:

Forretningsudvalget indstiller,

 • at Regionsrådet annullerer udbudsforretninger vedr. såvel bygnings- som installationsentreprisen,
 • at Region Syddanmark yder alle budgivere erstatning for de udgifter, som de har haft i forbindelse med udarbejdelsen af tilbud. Den administrerende direktør bemyndiges til at tage kontakt til budgiverne med henblik på opgø-relse af erstatningskravene, samt
 • at der iværksættes en undersøgelse af sagsforløbet med henblik på vurdering af evt. erstatningsansvar over for Region Syddanmark for udgifterne som følge af annullationen.
Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

 

Bilag
 • Bilag 15a: Indstilling fra CF Møllers Tegnestue, dateret 15. december 2006. - Fortroligt.
 • Bilag 15b: Vægtningsskema vedr. bygningsdelen. - Fortroligt.
 • Bilag 15c: Vægtningsskema vedr. installation. - Fortroligt.
 • Bilag 15d: Brev af 24. januar 2007 fra advokat Torben Brøgger. - Fortroligt.
 • Bilag 15e: Redegørelse af januar 2007 fra advokat Torben Brøgger. - Fortroligt.
 • Bilag 15f: Redegørelse af 31. januar 2007 fra Kammeradvokaten. - Fortroligt.

 

16. Licitationsresultat - Indretning af medicinsk bibliotek (Videnscenter) på Sydvestjysk Sygehus

I forbindelse med projektering af midlertidig sengebygning på Sydvestjysk Sygehus har det vist sig mest hensigtsmæssigt at etablere én samlet bygning frem for at bygge oven på Videnscentret. Der er fundet anden midlertidig placering til Videnscentret i ledigt penthouse i bygning 11 (nybygning 2). Som følge heraf er udfærdiget indretningstegning, som har dannet grundlag for licitation.

Licitation blev afholdt den 6. november 2006, hvor udgiften til genhusning af Videnscenter viste sig at være 3,175 mio. kr. Der var skønnet en udgift på 4 mio. kr.

På mødet den 20. december 2006 godkendte og indstillede Ribe Amtsråd til Regionsrådet, for det første at licitationen godkendes. For det andet at der entreres med lavestbydende, dvs.: med M. T. Højgaard A/S, Esbjerg, vedr. tømrerentreprisen; med Petersen og Hundebøl, Esbjerg, vedr. malerentreprisen; med Glenco A/S, Esbjerg, vedr. VVS, sprinkler og el; med Bravida Danmark, Esbjerg, vedr. ventilation; og med Honeywell, København, vedr. CTS-anlæg. For det tredie at der frigives 3,175 mio. kr. til genhusning af Videnscenter.

Der er i Regionsrådets anlægsbudget for sundhedsområdet afsat følgende rådighedsbeløb til sengebygningen på Sydvestjysk Sygehus i 2007 og 2008:

1000 kr.

2007

2008

I alt

Midlertidig sengebygning/fremtidigt ambulatorium

51,650

10,330

61,980

Renovering af sengebygning

5,758

60,982

66,740

I alt

57,408

71,312

128,720

Der er ikke afsat rådighedsbeløb til det forelagte projekt, fordi det oprindelig var forudsat, at dette projekt blev gennemført i 2006. Det anbefales, at udgiften på 3,175 mio. kr. i 2007 til genhusning af Videncentret på Sydvestjysk Sygehus afholdes af samlet rådighedsbeløb i 2007 på 57,408 mio. kr. (midlertidig sengebygning og renovering af sengebygning på Sydvestjysk Sygehus) fordelt med 1,980 mio. kr. fra projektet midlertidig sengebygning og 1,195 mio. kr. fra projektet renovering af sengebygning.

Der henvises i den forbindelse til anden sag på dagsordenen vedr. licitationsresultat vedr. midlertidig sengebygning på Sydvestjysk Sygehus.

 

Indstilling

Forretningsudvalget behandlede sagen på ekstraordinært møde den 1. februar 2007:

Forretningsudvalget indstiller,

 • at licitationsresultatet godkendes.
 • at der indgås aftale med de lavestbydende, jf. sagsfremstillingen.
 • at der meddeles en anlægsbevilling på 3,175 mio. kr. (indeks 112,5) til gen-husning af Videnscenter på Sydvestjysk Sygehus.
 • at der afsættes rådighedsbeløb på 3,175 mio. kr. til projektet finansieret af rådighedsbeløb på 51,650 mio. kr. afsat i 2007 på sundhedsområdets an-lægsbudget til sengebygningen på Sydvestjysk Sygehus.
 • at rådighedsbeløb på 3,175 mio. kr. frigives til projektet.
Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

 

Bilag

 

 • Bilag 16a: Bilag fra Sydvestjysk Sygehus - Materiale vedr. licitation - Videnscenter. - - Fortroligt.
Sagsnr. 07/51

 


Siden er sidst opdateret 28-11-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring