Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Beslutningsreferat d. 17. januar 2007 (Formandskab)

Beslutningsreferat

Møde i formandskabet for Vækstforum

den 17. januar 2007 kl. 13.00 – 14.30

Sted:

Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle, mødelokale 1

Deltagere:

C.C. Nielsen, Johnny Søtrup, Jens Oddershede, Carl Holst

Niels Højberg, Kjeld Zacho Jørgensen, Rune Stig Mortensen, Jacob S. Sonne (ref.)

Afbud:

 

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden

2. Oplæg til sættemøde vedr. partnerskabsaftalerne

3. Kriterier for vurdering af ansøgninger

4. Uddybende kriterier for klyngeprogrammet

5. Finansieringskilder hvor Vækstforum har indstillingsret

6. Procedure for behandling af ansøgninger

7. Kommunikation af erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan samt pressebriefing efter mødet den 1. februar 2007

8. Elektronisk nyhedsbrev

9. Status på arbejdet med logo

10. Overblik over indkomne ansøgninger i 2006

11. Status på informationsmøde den 18. januar 2007 Pr. 10. januar 2007 var der 200 tilmeldte

12. Eventuelt

 

Dagsorden

  1. Godkendelse af dagsorden

   

  Beslutning:

  Dagsordenen blev godkendt, men da der indholdsmæssigt er betydelige sammenfald mellem punkterne 3,4,5 og 6 blev disse punkter i en vis udstrækning drøftet sammen.

   

  2. Oplæg til sættemøde vedr. partnerskabsaftalerne

  Formandskabet er ved brev af den 6. november 2006 inviteret til sættemøde den 23. januar 2007. Det oprindelige formål med mødet var at drøfte mål og rammer for de regionale partnerskabsaftaler, og forslag til konkrete indsatser som evt. kunne indgå i aftalerne. Erhvervs- og Byggestyrelsen oplyser nu, at der ikke som tidligere udmeldt skal ske en drøftelse af udkastet til partnerskabsaftalerne. Derimod lægges der op til en åben drøftelse af regionens ønsker til partnerskabsaftalens indhold, den videre proces og rammerne for aftalerne – altså et egentlig sættemøde.

  Fremkomsten og tilblivelsen af partnerskabsaftaler er foregået i et uacceptabelt tempo, og blev op til jul yderligere accelereret. Det er tænkeligt, at udskydelsen af mødet mellem ministerierne og dermed en lempelse af den stramme tidsplan, udtrykker vilje til en mere forsvarlig proces og vilje til at lytte til regionernes ønsker og en reel dialog om samarbejde.

  Med baggrund i ovenstående har sekretariatet udarbejdet forslag til overordnede emner til dialogen med ministeren. Sekretariatet forventer at der kommer en dagsorden til mødet, og denne vil blive fremsendt til formandskabet.


  Det indstilles, at formandskabet drøfter forslag til overordnede emner til dialog med ministeren.


  Beslutning:

  Formandskabet drøftede og godkendte de fremlagte forslag til overordnede emner til dialog med ministeren.

   

  3. Kriterier for vurdering af ansøgninger

  Vækstforum har vedtaget en række kriterier, der overordnet set udtrykker prioriteringer inden for strategi og handlingsplan. Kriterierne vil blive lagt til grund for Vækstforums prioritering af, hvilke projekter, der indstilles til støtte. Kriterierne er redskaberne for arbejdet med at fremme konkrete initiativer og projekter, der sikrer fokus på udvikling og fornyelse af erhvervsudviklingen i Region Syddanmark.

  Det bemærkes at udvælgelseskriterier af denne karakter er et politisk redskab, der anvendes til prioritering mellem projekter, der opfylder de formelle krav der stilles i de støtteordninger, som Vækstforum har indstillingsret til.

  Det indstilles, at formandskabet tager notatet til efterretning med henblik på forelæggelse for Vækstforum.

   

  Beslutning:

  Drøftedes. Notatet blev taget til efterretning og forelægges for Vækstforum d. 1. februar.

   

  4. Uddybende kriterier for klyngeprogrammet

  Vækstforum godkendte på mødet den 4. december køreplanen for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling. Det blev samtidigt besluttet at kriterier samt fordeling af midler på indsatsområder og finansieringskilder drøftes på et ekstraordinært møde i Vækstforum i uge 5. Der er efterfølgende udarbejdet et notat, hvori kriterierne uddybes, og hvori der præciseres hvordan de kan danne grundlag for udvælgelse af projekter.

  Det indstilles, at formandskabet drøfter notatet og godkender uddybende kriterier for klyngeprogrammet med henblik på forelæggelse for Vækstforum.

  Beslutning:

  Drøftedes. Med få tilføjelser blev notatet godkendt og forelægges Vækstforum d. 1. februar.

   

  5. Finansieringskilder hvor Vækstforum har indstillingsret

  Vækstforum har indstillingsret til to finansieringskilder: De regionale udviklingsmidler, som Regionen administrerer, og EU-strukturfondsmidler under Mål 2, som staten administrerer. Sekretariatet har lavet en oversigt over kravene i hhv. strukturfondsprogrammet og de regionale udviklingsmidler. Endvidere informationer om hensigtsmæssig samfinansiering og øvrige finansieringsmuligheder.

  I et særskilt fordelingsnotat skitseres en fordeling af midler over tid og på indsatsområder, under hensyntagen til klyngeprogrammet.

  Det indstilles, at formandskabet drøfter og godkender finansieringsnotatet med henblik på forelæggelse for Vækstforum.

   

  Det indstilles, at formandskabet drøfter og godkender fordelingsnotatet med henblik på forelæggelse for Vækstforum, herunder at der

    • åbnes for at give etårige enkeltbevillinger allerede på martsmødet
    • drøftes en faseforskydning af enkelte initiativer til efteråret 2007

   

  Beslutning: 

    • Finansieringsnotatet blev drøftet. Det blev understreget, at der i relation til EU-projekter gælder et landsdækkende regelsæt som bl.a. indeholder en medfinansiering på mindst 50%, og at der derudover som udgangspunkt kræves en medfinansiering på mindst 50% i relation til de regionale midler. Det reviderede notat forelægges for Vækstforum d. 1. februar.
    • Formandskabet godkendte forslaget om at der åbnes op for at give korte bevillinger allerede på martsmødet. Dette gælder dog kun i forhold til projekter, hvor tilsagnet er afgørende for, at statslige tilsagn ikke bortfalder samt i de tilfælde, hvor sunde projekter står i fare for ellers at opløses.
    • På baggrund af formandskabets drøftelse blev det foreslået, at der i 2007 afsættes 75% af midlerne i første halvår 25% af midlerne i andet halvår. Der blev ikke taget stilling til fordelingen i 2008.

   

  6. Procedure for behandling af ansøgninger

  I relation til de regionale udviklingsmidler og EU’s strukturfondsmidler har Vækstforum kompetence til at foretage indstillinger. Vedrørende regionale udviklingsmidler sendes indstilling til Regionsrådet og vedrørende EU-støtte sendes indstilling til Erhvervs- og Byggestyrelsen. Det bliver en væsentlig del af funktionen at prioritere mellem indkomne ansøgninger.

  Der er ikke taget beslutning om, hvordan ansøgninger skal fremlægges i Vækstforum, eller om der skal inddrages andre parter i vurderingsprocessen før fremlæggelse i Vækstforum. For indsatsområdet klynger er det dog vedtaget at for en del af processen at inddrage et ekspertpanel.

  Sekretariatsgruppen har udarbejdet vedlagte forslag til "standard-procedure".


  Det indstilles,

   • at formandskabet drøfter og godkender forslag til "standard-procedure" i notatet og
   • godkender at sekretariatsgruppen arbejder videre med tilrettelæggelsen af proceduren og
   • godkender at sekretariatsgruppen udarbejder faste vurderingskriterier til brug for behandling af ansøgninger.

   

  Beslutning:

  Drøftedes. Det blev besluttet, at vækstforumsekretariatet udarbejder indstillinger til Vækstforum med udgangspunkt i en vejledende kvalitetsvurdering. Det reviderede notat om procedure for behandling af konkrete ansøgninger forelægges for Vækstforum d. 1. februar.

   

  7. Kommunikation af erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan samt pressebriefing efter mødet den 1. februar 2007

  Formandskabet anmodede på sit møde den 21. november sekretariatet om et revideret oplæg om kommunikation og formidling af strategi og handlingsplan. Notatet berører bl.a. pressebriefingen i forlængelse af det ekstraordinære Vækstforummøde den 1. februar samt hovedbudskaber. Den trykte udgave af handlingsplan, strategi samt pixibog medbringes til selve mødet.

  Det indstilles,

   • at formandskabet drøfter og godkender forslaget om kommunikation og formidling af strategi og handlingsplan

   

  Beslutning:

  Den planlagte pressebriefing d. 1. februar blev aflyst, da tidspunktet var sammenfaldende med et andet arrangement. Carl Holst arbejder videre med hvordan erhvervsudviklingsstrategien og handlingsplanen formidles til pressen.

   

  8. Elektronisk nyhedsbrev

  På formandskabsmødet den 8. august blev formandskabet forelagt en kommunikationsstrategi, som det blev besluttet skulle lægges til grund for det videre arbejde. Et af forslagene er et elektronisk nyhedsbrev, som eventuelt kan udsendes i tilknytning til referatet fra Vækstforummøderne.


  Det indstilles,

   • at formandskabet drøfter om der skal iværksættes et elektronisk nyhedsbrev.

   

  Beslutning:
  Det blev besluttet, at der iværksættes et elektronisk nyhedsbrev.

   

  ORIENTERING:

   

  9. Status på arbejdet med logo

  Der afholdes et første møde i logoudvalget d. 23. januar, som består af følgende medlemmer af Vækstforum: Per Bødker Andersen, Karsten Uno Petersen, Grethe Johnsen og Lena Venborg Pedersen. Derudover deltager Niels Henrik Duevang (reklamebureauet Aakjærs), Jacob S. Sonne (Vækstforumafdelingen) Carsten Vikkelsøe (kommunikationsafd. – RSD) – Vikkelsøe er tovholder på opgaven. Der er desuden inviteret en repræsentant fra Designskolen i Kolding samt skolen for Visuel Kommunikation.

  På mødet fremlægges en række tidligere logoforslag, som ikke har været fremlagt for hverken formandskabet eller Vækstforum. Såfremt der ikke kan opnås enighed om et af disse, vil der i givet fald skulle udarbejdes yderligere logoforslag.

   

  10. Overblik over indkomne ansøgninger i 2006

  Vækstforumafdelingen har modtaget en række ansøgninger i løbet af 2006 – se vedlagte skema.

  Senest har Vækstforumafdelingen modtaget ansøgning om økonomisk medfinansiering til administrationskontoret i FilmFyn.

  Vækstforumafdelingen har desuden modtaget ansøgning fra Ny Billund Kommune med anmodning om at placere fremtidig turistcenter og velkomstcenter for Region Syddanmark i Billund.

   

  Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning.

   

  11. Status på informationsmøde den 18. januar 2007 Pr. 10. januar 2007 var der 200 tilmeldte

   

  12. Eventuelt


  Siden er sidst opdateret 29-01-2007
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring