Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Referat 14. december 2006

 

Referat af
møde i Forberedelsesudvalget
14. december 2006 kl. 15.00-17.30
i Regionshuset, Regionsrådssalen

 1. Styrelsesvedtægt og Forretningsorden for Region Syddanmark.
 2. Vederlag til Forretningsudvalgets medlemmer.
 3. Arbejdsgruppens oplæg vedr. udpegning til hverv og nedsættelse af særlige udvalg.
 4. Budgetopfølgning 2007 og budget 2008 samt regler for overførsler mellem år.
 5. Budgettilpasning 2007.
 6. Orientering om Psykiatriaftalen 2007-2010.
 7. Godkendelse af dispositioner i de enkelte amter i Region Syddanmark.
 8. Indberetninger fra de syddanske amter vedr. den økonomiske udvikling.
 9. Strålebehandlingskapacitet i Region Syddanmark.
 10. Oprettelse af eet abort- og sterilisationssamråd i Region Syddanmark samt indstilling af medlemmer til samrådet.
 11. Forslag til organisering af sundhedsvidenskabelig forskning i Region Syddanmark.
 12. Lægevagtsordning for Region Syddanmark - herunder høringssvar.
 13. Arbejdsgruppens afrapportering vedr. harmonisering af den siddende patientbefordring i Region Syddanmark.
 14. Organisering af den regionale tandpleje.
 15. Interessentskabskontrakt for AMGROS I/S.
 16. Godkendelse af vedtægter for kommunikations- og hjælpemiddelcentre på det sociale område.
 17. Godkendelse af vedtægter for skolebestyrelser på specialundervisningsområdet.
 18. Ansøgning om godkendelse af reduktion af personalenormeringen på Fredericiaskolen.
 19. Driftsoverenskomst med Strandhøjskolen.
 20. Driftsoverenskomst for Reinholdts Bakke.
 21. Udarbejdelse af Det regionale Udviklingsperspektiv - Forslag til temaer, procesplan og organisering.
 22. Jordforurening - Region Syddanmarks indsats i 2007.
 23. Godkendelse af trafikselskabernes vedtægter.

Kl. 17.00 - i forlængelse af forberedelsesudvalgets mødet - er der konstituerende møde i Regionsrådet. Se referat fra dette møde.

Deltagere

Samtlige medlemmer var til stede.

Til stede var endvidere administrerende direktør Niels Højberg og sekretariatschef Ole Melsen.

 

1.   Styrelsesvedtægt og Forretningsorden for Region Syddanmark

 

På mødet den 9. november 2006 førstebehandlede Forberedelsesudvalget forlag til Styrelsesvedtægt. Forslaget blev oversendt til andenbehandling med anbefaling.

Forslaget er siden da ændret på et punkt, idet der fra Forretningsordenen er overført en bestemmelse om indkaldelse af stedfortrædere ved kortvarigt fravær. Denne bestemmelse hører til i Styrelsesvedtægten og er indføjet som ny § 13. Bestemmelsen kræver indenrigs- og sundhedsministerens godkendelse.

Arbejdsgruppen vedr. styrelsesvedtægt har desuden udarbejdet forslag til Forretningsorden for Regionsrådet. I forslagets § 2 er indføjet bestemmelser om udarbejdelse af en årlig politisk arbejdsplan for Regionsrådet og om brugen af "førstebehandlinger" i Regionsrådet i principielle sager.

Arbejdsgruppe vedr. styrelsesvedtægt og budget anbefalede indstillingen på sit møde den 5. december 2006.

 

 

Indstilling

 

Det indstilles,

 • at forslaget til styrelsesvedtægt godkendes og forelægges for indenrigs- og sundhedsministeren til godkendelse af § 13.
 • at forslaget til forretningsorden godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt, idet Sarah Nørris Christensen og Jørgen Pless pegede på vigtigheden af, at alle partigrupper kan være repræsenteret i Forretningsudvalget.

Der afholdes et seminar for Regionsrådet om politisk organisering af arbejdsform den 1.-2. marts 2007.

 

Bilag

   

Sagsnr. 06/1193

 

 

 

2.   Vederlag til Forretningsudvalgets medlemmer

 

Forretningsudvalgetsfunktionsperiode starter den 1. januar 2007. Medlemmerne af Forretningsudvalget vælges dog på det konstituerende møde.

I henhold til bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af regionale hverv kan der udbetales udvalgsvederlag til Forretningsudvalgets medlemmer. Vederlaget kan højst udgøre 100 % af formandens vederlag og skal fordeles ligeligt mellem medlemmerne - dog undtaget formanden.

Beslutning om fastsættelse af udvalgsvederlag til Forretningsudvalgets medlemmer skal træffes forud for og for mindst et regnskabsår ad gangen.

Et nyvalgt regionsråd kan i det første kvartal af funktionsperioden træffe beslutning herom med virkning fra den følgende første i måneden. Hvis regionsrådet først beslutter udbetaling på møde i januar, vil udbetaling først kunne ske fra den 1. februar 2007.

 

 

Indstilling

 

Det indstilles,

 • at der udbetales udvalgsvederlag med 100 % af formandens vederlag til Forretningsudvalgets medlemmer.
 • at beslutningen gælder for resten af funktionsperioden.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr. 06/1226

 

 

 

3.   Arbejdsgruppens oplæg vedr. udpegning til hverv og nedsættelse af særlige udvalg

 

Arbejdsgruppen om styrelsesvedtægt har drøftet principper for Regionsrådets udpegning af repræsentanter til bestyrelser mv. og vedr. rådets nedsættelse af særlige udvalg i 2007.

Arbejdsgruppens drøftelser af disse spørgsmål er ikke afsluttede, men for at arbejdsgruppens overvejelser kan inddrages i forbindelse med konstitueringen af Regionsrådet, har arbejdsgruppen udarbejdet nogle anbefalinger, jf. notat af 23. november 2006.

Arbejdsgruppen anbefaler bl.a., at Regionsrådet i første omgang kun udpeger repræsentanter til de lovpligtige hverv, at samtlige hverv fordeles forholdsmæssigt mellem partierne, og at Regionsrådet ved nedsættelsen af særlige udvalg i 2007 skaber mulighed for i løbet af året at kunne nedsætte 1-2 yderligere udvalg.

Arbejdsgruppen vedr. styrelsesvedtægt og budget drøftede oplægget på sit møde den 5. december 2006.

Arbejdsgruppen bemærker, at det skal tilstræbes, at der medio 2007 sker en opsamling af erfaringerne med arbejdet i de særlige udvalg.

 

 

Indstilling

 

Det indstilles,

 • at anbefalingerne fra Arbejdsgruppen om styrelsesvedtægt drøftes forud for konstitueringen af Regionsrådet den 14. december 2007.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Bilag

   

Sagsnr. 06/1193

 

 

 

4.   Budgetopfølgning 2007 og budget 2008 samt regler for overførsler mellem år

 

Der er udarbejdet forslag til tidsplan m.v. for:

 • budgetopfølgning 2007
 • budget 2008-11
 • økonomi- og aktivitetsrapportering

Da aftalen om regionernes økonomi for 2008 henholdsvis den genforhandlede rammeaftale med kommunerne udgør helt centrale omdrejningspunkter for budgetlægningen, foreslås gennemført temadrøftelser i Regionsrådet i foråret - bl.a. som optakt til disse forhandlinger.

For at begrænse de uhensigtsmæssigheder, som princippet om et-årige bevillinger giver anledning til, er der mulighed for at tilrettelægge ordninger for overførsel og genbevilling af uforbrugte bevillinger mellem budgetår.

Der er på den baggrund tillige udarbejdet forslag til regler for overførsler mellem år. Forslaget lægger som udgangspunkt op til en generel overførselsadgang for såvel drift som anlæg uden beløbsmæssige begrænsninger, men korrigeret for evt. aktivitetsmæssige afvigelser.

 

 

Indstilling

 

Det indstilles,

 • at Forberedelsesudvalget tiltræder forslag til budgetopfølgning 2007 og budget 2008, jf. notat af 22. november 2006, samt
 • at Forberedelsesudvalget godkender regler for overførsler mellem år, jf. notat af 22. november 2006.

Arbejdsgruppen vedr. styrelsesvedtægt og budget anbefaler indstillingen.

Arbejdsgruppen finder det vigtigt at blive holdt løbende orienteret om den økonomiske/aktivitetsmæssige udvikling.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Bilag

   

Sagsnr.: 06/1182

 

 

 

5.   Budgettilpasning 2007

 

Forberedelsesudvalget vedtog den 14. september 2006 budgettet for 2007 og overslagsårene.

Inden for rammerne heraf er som opfølgning udarbejdet forslag til budgettilpasning for 2007.

I forbindelse med budgetvedtagelsen i september var der endnu placeret store budgetbeløb på fælleskonti, idet den endelige konvertering af de tekniske budgetrammer til sygehusene ikke var endelig.

På fælleskontiene var derfor placeret en række budgetbeløb, som i de fire amter var forskelligt udmøntet på grund af forskelle i budgetpraksis. Efterfølgende er disse konverteret i overensstemmelse med Region Syddanmarks takstmodel samt opgave- og finansieringsændringerne, som følger af kommunalreformen.

Budgettilpasningen omfatter for det første en række budgetneutrale udmøntninger af beløb, der i det oprindelige budget er afsat på fælleskonti m.v., samt andre budgetneutrale korrektioner til budgettet.

I budgettilpasningen indgår for det andet forslag til styringsprincipper m.v. inden for psykiatrien og social-, socialpsykiatri- og specialundervisningsområdet.

Endelig indgår fastsættelse af servicebetalinger fra brugerne på social- og socialpsykiatriske institutioner.

Vedr udmøntning:
På sundhedsområdet omfatter forslag til budgettilpasning regulering af indtægtsrammerne for de enkelte sygehuse efter de patientstrømme, der følger af regionsdannelsen, samt indarbejdelsen af en række korrektioner af mere teknisk karakter i sygehusenes driftsrammer. I alt drejer det sig om omplacering mellem bevillingsområder af 1.144 mio. kr. Herefter vil der være afsat 1.706 mio. kr. netto i 2007 til dækning af en række fællesudgifter og -indtægter på området. Forslaget er beskrevet i afsnit 2.1 i sammenfatningsnotat af 22. november 2006.

De afledte, aktivitetsmæssige konsekvenser af de enkelte bevillingsændringer vil blive indarbejdet i sygehusenes baseline for 2007. Primo 2007 fremlægges forslag til udmøntning på sygehusniveau af de afsatte midler til meraktivitet.

Inden for psykiatriens område omfatter forslag til budgettilpasning dels budgetneutrale omflytninger i forhold til de enkelte centre m.v., dels afsættelse af centrale puljer på 9,0 mio. kr i 2007 og 5,5 mio. kr. årligt i efterfølgende år til tværgående prioritering, stimulering af forskningsaktiviteter, kvalitetsarbejde samt udarbejdelse af udviklingsplan i 2007, jf. afsnit 2.2 i sammenfatningsnotat af 22. november 2006.

På social-, socialpsykiatri- og specialundervisningsområdet omfatter budgettilpasningen justering af en række institutionsbudgetter. Alle justeringer finansieres af ændrede kommunale takstbetalinger, som indgår i rammeaftalen. Justeringerne er beskrevet i afsnit 2.3 i sammenfatningsnotat af 22. november 2006

Vedr. styringsprincipper m.v.
Forslag til styringsprincipper m.v. inden for psykiatriens område er beskrevet i afsnit 3.1 i sammenfatningsnotat af 22. november 2006.

Forslag til styringsprincipper m.v. inden for social-, socialpsykiatri- og specialundervisningsområdet er beskrevet i afsnit 3.2 i sammenfatningsnotat af 22. november 2006.

Vedr. servicebetalinger
Institutioner inden for det sociale og socialpsykiatriske område kan opkræve servicebetalinger fra brugerne. Budgettet for 2007 er udarbejdet ud fra en forudsætning om uændrede servicebetalinger. De fastsatte servicebetalinger for 2006 er således fremregnet til 2007-priser. På den måde sikres uændret serviceniveau og samme servicebetaling for brugerne som hidtil. Forslag til servicebetalinger fremgår af afsnit 4 i sammenfatningsnotat af 22. november 2006.

 

 

Indstilling

 

Det indstilles,

 • at Forberedelsesudvalget inden for den samlede ramme på sundhedsområdet godkender budgetneutrale omplaceringer m.v. på 1.144 mio. kr. i 2007 som beskrevet og specificeret i afsnit 2.1 side 3-6 i sammenfatningsnotat af 22. november 2006,
 • at Forberedelsesudvalget inden for den samlede ramme på psykiatriens område godkender budgetneutrale omplaceringer m.v. på 24,6 mio. kr. i 2007 som beskrevet og specificeret i afsnit 2.2 side 7-9 i sammenfatningsnotat af 22. november 2006,
 • at Forberedelsesudvalget godkender budgetneutrale justeringer af udgifts- og indtægtsbudgettet på social-, socialpsykiatri- og specialundervisningsområdet som beskrevet og specificeret i afsnit 2.3 side 9-10 i sammenfatningsnotat af 22. november 2006,
 • at Forberedelsesudvalget godkender styringsprincipper m.v. for psykiatriens område som beskrevet i afsnit 3.1 side 11 i sammenfatningsnotat af 22. november 2006,
 • at Forberedelsesudvalget godkender styringsprincipper m.v. på social-, socialpsykiatri- og specialundervisningsområdet som beskrevet i afsnit 3.2, side 12 i sammenfatningsnotat af 22. november 2006, samt
 • at Forberedelsesudvalget godkender servicebetalinger for 2007 på institutioner inden for social- og socialpsykiatriområdet som specificeret i afsnit 4, side 13 i sammenfatningsnotat af 22. november 2006.

Arbejdsgruppe vedr. styrelsesvedtægt og budget anbefalede indstillingen på sit møde den 5. december 2006.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Bilag

   

Sagsnr.: 06/1181

 

 

 

6.   Orientering om Psykiatriaftalen 2007-2010

 

Den nye Psykiatriaftale 2007-2010 blev indgået i november 2006.

Aftalens hovedpunkter gennemgås i notat af 28. november 2006. Når resultatet sættes op imod de forventninger til aftalen, der fremgår af regionens budget for 2007, ses følgende problemstillinger:

 • Puljefinansieret aktivitetsniveau på 21 mio. kr. – det var forudsat finansieret af midler i psykiatriaftalen til permanentgørelse af puljeaktiviteter under den gamle psykiatriaftale for 2003-2006.
 • Styrkelse af psykiatrien med 25 mio. kr. – her var det en forventning, at den nye psykiatriaftale kunne finansiere den ønskede styrkelse på en række områder.

I forhold til ovennævnte kan oplyses,

 • at der mangler 9 mio. kr., for at det nuværende puljefinansierede aktivitetsniveau kan fortsættes.
 • at regionen kan forvente ca. 21 mio. kr. til nye aktiviteter – der er kun delvist sammenfald mellem de nye prioriterede områder i psykiatriaftalen og de regionale prioriterede indsatsområder. I forhold til opgaven i aftalen med at indføre behandlingsret i børne- og ungdomspsykiatrien forventes det afsatte beløb at være utilstrækkeligt.

Uddannelse er forudsat finansieret af regionen og det betyder, at der mangler 8 mio. kr. til dette område i 2007.

Der arbejdes videre med en analyse af de nuværende puljeaktiviteter. Projektansøgninger til den nye psykiatriaftale forventes at skulle udarbejdes i begyndelsen af 2007.

Arbejdsgruppe vedr. styrelsesvedtægt og budget har på sit møde den 5. december 2006 oversendt sagen til Forberedelsesudvalget til orientering.

Arbejdsgruppen imødeser, at Arbejdsgruppe vedr. social- og psykiatri- samt specialundervisningsområdet vender tilbage med forslag til aktiviteter på området.

 

Indstilling

 

Det indstilles,

 • at Forberedelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt - herunder, at Arbejdsgruppe vedr. social- og psykiatri- samt specialundervisningsområdet drøfter sagen videre.

 

Bilag

   

Sagsnr. 06/1201

 

 

 

7.   Godkendelse af dispositioner i de enkelte amter i Region Syddanmark

 

Forberedelsesudvalget skal - jf. bekendtgørelse nr. 1466 af 20. december 2005 med senere ændringer - godkende dispositioner i de enkelte amter inden for nærmere fastlagte rammer.

Der er siden Forberedelsesudvalgets seneste møde den 9. november 2006 kommet én anmodning om godkendelse. Samtidig skal det bemærkes, at der må forventes fremsendt yderligere sager efter afholdelse af amtsrådsmøder primo december.

Den pågældende sag vedrører anlægsbevilling til ombygning ved Horsens Sygehus. Dispositionen indebærer, at der meddeles en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til ombygning af tidligere dagkirurgilokaler og tidligere journalarkiv samt til diverse inventaranskaffelser. Ligeledes frigives rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. i 2006. Bevillingen finansieres af mindreforbrug på tidligere meddelte anlægsbevillinger på Kolding Sygehus og Horsens Sygehus.

Da bevillingen alene vedrører 2006 og finansieres af tilsvarende mindreforbrug, bør dispositionen ikke give anledning til indvendinger fra Forberedelsesudvalget. Samtidig skal det bemærkes, at Horsens Sygehus overgår til Region Midtjylland.

Arbejdsgruppe vedr. styrelsesvedtægt og budget anbefalede indstillingen på sit møde den 5. december 2006.

Arbejdsgruppen anbefaler samtidig, at formanden bemyndiges til at godkende evt. dispositioner, som fremsendes til godkendelse, frem til årets udgang.

 

 

Indstilling

 

Det indstilles,

 • at Forberedelsesudvalget godkender gennemførelsen af det beskrevne anlægsprojekt ved Horsens Sygehus.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Formanden bemyndiges til at godkende evt. dispositioner, som amterne fremsender til godkendelse, frem til årets udgang.

 

Sagsnr. 06/394

 

 

 

8.   Indberetninger fra de syddanske amter vedr. den økonomiske udvikling

 

Ifølge bekendtgørelse nr. 462 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal amterne senest den 20. i hver måned indsende en række oplysninger til regionen. Oplysningerne skal omfatte

 • Oversigt over kontrakter indgået siden den seneste oversendelse - herunder de økonomiske konsekvenser.
 • Oversigt over det økonomiske forbrug i forhold til de budgetterede udgifter og indtægter på hovedkonti.
 • Oversigt over den likvide beholdning og udviklingen heri.

Der er indsendt skemaer fra samtlige amter, som giver en status ultimo oktober.

 

 

Indstilling

 

Det indstilles,

 • at Forberedelsesudvalget tager de fremsendte oplysninger til efterretning.

Arbejdsgruppe vedr. styrelsesvedtægt og budget anbefalede indstillingen på sit møde den 5. december 2006.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Bilag

   

Sagsnr. 06/401

 

 

 

9.   Strålebehandlingskapacitet i Region Syddanmark

 

Socialdemokraterne har anmodet om, at der på mødet gives en redegørelse for strålebehandlingskapaciteten i Region Syddanmark.

Beslutning

Forberedelsesudvalget besluttede,

 • at effekten af de allerede iværksatte udbygningsinitiativer følges tæt.
 • at Arbejdsgruppe vedr. organisering af sundhedsvæsnet løbende holdes orienteret om status på området.
 • at Regionsrådet orienteres ved afvigelser for den planlagte udbygning.
 • at Regionsrådet på sit møde i juni 2007 får en samlet redegørelse for strålebehandlingen i Region Syddanmark.

Bilag

 

 

Sagsnr. 06/1227

 

 

 

10. Oprettelse af eet abort- og sterilisationssamråd i Region Syddanmark samt indstilling af medlemmer til samrådet

 

Abort- og sterilisationsområdet 1. januar 2007 overgår ifølge § 97 i sundhedsloven til regionerne, hvor der skal oprettes et eller flere samråd med tilhørende sekretariatsfunktion.

Samrådets medlemmer beskikkes af indenrigs- og sundhedsministeren efter indstilling fra regionen for indtil 4 år ad gangen. Samrådet består af en medarbejder ved regionen med juridisk eller social uddannelse og to læger. Den ene læge skal være speciallæge i gynækologi og så vidt mulig ansat ved et stedligt sygehus, mens den anden skal være speciallæge i psykiatri eller have særlig socialmedicinsk indsigt. Der bør ud over de ordinære medlemmer af samrådet beskikkes et så til pas stort antal suppleanter, at der er dækning i ferieperioder og ved andet forfald.

Samrådets opgaver er at tage stilling til ansøgninger om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion eller sterilisation, hvor det efter lovgivningen er betinget af en forudgående tilladelse. Det vil i langt de fleste tilfælde sige ansøgninger om abort efter 12. svangerskabsuge. Endvidere tager samrådene sig af ansøgninger om sterilisation, hvor tilladelse efter loven er forudsat.

 

 

Indstilling

 

Det indstilles,

 • at der for Region Syddanmark oprettes eet abortsamråd med sekretariat centralt placeret i regionens sundhedsstab - indtil videre i det interne ledelsessekretariat.
 • at de i notat af 16. november 2006 om abort- og sterilisationsområdet i Region Syddanmark indstillede medlemmer af samrådet indstilles til beskikkelse over for Sundhedsstyrelsen.
 • at sundhedsdirektøren bemyndiges til over for Sundhedsstyrelsen at indstille yderligere stedfortrædere, såfremt der viser sig behov herfor, og at indstille nyt medlem ved hidtidigt medlems fratræden i funktionsperioden.

Arbejdsgruppe vedr. styrelsesvedtægt og budget anbefalede indstillingen på sit møde den 5. december 2006.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Bilag

   

Sagsnr. 06/1169

 

 

11. Forslag til organisering af sundhedsvidenskabelig forskning i Region Syddanmark

 

Der er forslag til, at organiseringen af sundhedsvidenskabelig forskning i Region Syddanmark omfatter:

 • Et fortsat ledelsessamarbejde med Syddansk Universitet (SDU) om regionale universitetsfunktioner som beskrevet i SDU´s oplæg, der er vedlagt som bilag.
 • Oprettelse af et regionalt forskningsstrategisk niveau.

For Ribe, Sønderjylland og Vejle amters vedkommende er sundhedsvidenskabelig forskning organiseret med udgangspunkt i lokale forskningscentre på baggrund af aftaler med SDU i regi af Institut for Regional Sundhedsforskning.

SDU anbefaler i sit oplæg, at den organisatoriske og ledelsesmæssige ramme for samarbejdet, som det er udformet i aftalerne mellem de tre amter i Region Syddanmark og SDU videreføres og udvikles i Region Syddanmark, så der i alt oprettes fire lokale forskningscentre i regionen.

I Fyns Amt har Odense Universitetshospital forskning på alle kliniske afdelinger, og forskningen er samlet i Klinisk Institut under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU. Denne konstruktion fortsættes.

I oplægget videreføres princippet om, at de to ledelsesstrenge på hhv. sundhedsvæsnets side og universitetssiden arbejder parallelt på baggrund af fælles initiativer og koordination i relevante udvalg og råd.

Desuden skal Syddansk Sundhedsvidenskabeligt Forskningsforum (SSF) fortsætte og skal konstituere rammen om Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitets samarbejde med Region Syddanmark om den samlede sundhedsvidenskabelige forskning i regionen. Ledelsesforum varetager forretningsudvalgsfunktionen.

Parallelt med samarbejdet med SDU foreslås oprettet et regionalt forskningsstrategisk niveau, som skal sikre den sundhedsvidenskabelige forskning på sygehusene i regionen.

Det strategiske niveau består af et Regionalt Strategisk Forskningsråd, som stiller forslag om regionale forskningsprioriteringer på sygehusene og allokerer midler til forskning på sygehusene inden for de rammer, som Regionsrådet fastlægger. Rådet refererer til Sundhedsdirektionen.

Forskningsrådet sammensættes med forankring i ledelsessystemet, så sygehusenes forskningsprioriteringer tilgodeses og med en så bred forskningsfaglig repræsentation som muligt. Forskningsprioriteringerne fra det Regionale Forskningsråd vil også danne baggrund for de fælles initiativer, der igangsættes i et samarbejde med SDU.

For hver sygehusenhed oprettes et strategisk forskningsråd, som skal varetage sygehusets forskningsinteresser. I rådet sidder repræsentant for sygehusledelsen og repræsentanter fra de kliniske forskningsmiljøer.

 

 

Indstilling

 

Det indstilles,

 • at den foreslåede organisering af sundhedsvidenskabelig forskning i Region Syddanmark godkendes.

Arbejdsgruppe vedr. organisering af sundhedsvæsnet tiltrådte på sit møde den 29. november 2006 indstillingen med bemærkning om,

 • at det ved den videre politiske behandling gøres mere eksplicit, hvad motiveringen for modellen er.
 • at der udarbejdes en grafisk fremstilling af modellen til bilagsmaterialet.
 • at man i regionen fortsat bør følge arbejdet med forskningsstrategier og udkommet heraf.

Arbejdsgruppe vedr. styrelsesvedtægt og budget anbefalede indstillingen på sit møde den 5. december 2006.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Bilag

   

Sagsnr. 06/676

 

 

 

12. Lægevagtsordning for Region Syddanmark - herunder høringssvar

 

Forhandlingsaftalen vedrørende lægevagtsordningen for Region Syddanmark blev efter beslutning i Forberedelsesudvalget den 9. november 2006 sendt til høring hos kommuner, borgere og embedslægeinstitutionen.

Høringsfristen udløb den 4. december 2006.

Arbejdsgruppen vedr. samarbejde med kommunerne på sundhedsområdet drøfter høringssvarene på sit møde den 7. december 2006.

Efter drøftelse i arbejdsgruppen vil en oversigt over de indkomne høringssvar og arbejdsgruppens anbefaling blive eftersendt med henblik på Forberedelsesudvalgets behandling af sagen og endelig beslutning vedr. den regionale lægevagtsordning.

Beslutning

Udsat.

 

 

Bilag

   

Sagsnr. 06/919

 

 

 

13. Arbejdsgruppens afrapportering vedr. harmonisering af den siddende patientbefordring i Region Syddanmark

 

Sundhedsdirektionen besluttede i juni 2006 at nedsætte en arbejdsgruppe med det formål at håndtere de aktuelle problemstillinger i forbindelse med harmonisering af den siddende patientbefordring i Region Syddanmark.

Arbejdsgruppen, som har bestået af repræsentanter fra sygehusene og sundhedsforvaltningerne i de fire amter, har drøftet sig frem til vedlagte afrapportering.

Der foreligger anbefalinger fra arbejdsgruppen på områderne

 • Forslag til regelsæt i Region Syddanmark - med udgangspunkt i bekendtgørelse af 21. februar 2006 om ret til sygehusbehandling og befordring.
 • Forslag til organisering og administration - med udgangspunkt i beskrivelse af nuværende kørselsordninger i de fire amter.
 • Forslag til kommende udbud samt forslag til nedsættelse af forhandlingsdelegation/kontaktforum i forhold til entreprenørerne om serviceniveauet - med udgangspunkt i amternes nuværende kontrakter med entreprenører (taxakørsel).
 • Forslag til implementering af samordningen fra 2007.
 

Indstilling

 

Det indstilles,

 • at der sker en foreløbig drøftelse af vedlagte oplæg/afrapportering om harmonisering af den siddende patientbefordring i Region Syddanmark, november 2006 - især arbejdsgruppens anbefalinger vedr. forslag til regelsæt og serviceniveau, jf. siderne 4 og 5 i rapporten.
 • at sundhedsdirektionen med udgangspunkt i ovenstående drøftelse bemyndiges til at foretage drøftelser/forhandlinger med de fire entreprenører (taxakørsel) - forinden sagen på ny forelægges til politisk behandling.

Arbejdsgruppe vedr. organisering af sundhedsvæsnet anbefalede indstillingen på sit møde den 29. november 2006.

Arbejdsgruppen vedr. styrelsesvedtægt og budget anbefalede indstillingen på sit møde den 5. december 2006.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Bilag

   

Sagsnr. 06/1158

 

 

14. Organisering af den regionale tandpleje

 

Den regionale tandpleje omfatter specialtandpleje for personer med psykisk udviklingshæmning eller sindslidelse, regionstandpleje for børn og unge med manglende tandanlæg, et højt specialiseret tilbud til personer med helt specielle lidelser og endelig en særlig tilskudsordning for personer med følger efter Sjøgrens Syndrom eller kræftbehandling.

Specialtandpleje bliver ved regionsdannelsen et kommunalt ansvar, hvor det hidtil har været et amtsligt. Regionen skal stille behandlingspladser til rådighed for de kommuner, der ønsker opgaven varetaget i regionen. I den jyske del af regionen har alle kommuner ønsket dette - foreløbigt i 2007. Der skal derfor indgås rammeaftaler mellem Region Syddanmark og den enkelte kommune om regionens varetagelse af opgaven. De fynske kommuner har valgt at lade Odense Kommune stå for opgaven.

Øvrige områder inden for den regionale tandpleje overgår uændret fra amtsligt til regionalt regi. Der er her tale om visitation, bevilling og opfølgning mv. i forbindelse med behandlinger henlagt til eksterne behandlere, idet der som udgangspunkt ikke foretages egentlig patientbehandling i regionen.

Det samlede budget for den regionale tandpleje forventes at udgøre omkring 16 mio. kr. Hertil kommer udgifterne til specialtandpleje, som finansieres af de kommuner, der vælger at få opgaven løst i regionen.

 

 

Indstilling

 

Det indstilles,

 • at den regionale tandpleje organiseres efter den såkaldte institutionsmodel,
 • at der etableres en hovedklinik i Esbjerg pr. 1. april 2007,
 • at eksisterende klinikker på sygehusene i Vejle og Sønderborg bevares med mulighed for narkosebehandling, med mindre dette strider imod hensyn til økonomi og arbejdstilrettelæggelse,
 • at klinikmulighed i Odense bevares til visitation og besigtigelse af fynske patienter,
 • at der etableres en midlertidig løsning indtil den 1. april 2007 for behandling af patienter fra det nuværende Ribe Amt på et af de sydvestjyske sygehuse,
 • at der indgås rammeaftaler med de jyske kommuner om regionens varetagelse af opgaver inden for specialtandplejen, samt
 • at stillingen som ledende overtandlæge besættes snarest muligt.

Arbejdsgruppen vedr. samarbejde med kommunerne på sundhedsområdet behandler sagen på sit møde den 7. december 2007. Anbefalinger herfra sendes til Forberedelsesudvalget.

Arbejdsgruppe vedr. styrelsesvedtægt og budget anbefalede indstillingen på sit møde den 5. december 2006.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Bilag

   

Sagsnr. 06/1154

 

 

 

15. Interessentskabskontrakt for AMGROS I/S

 

Forberedelsesudvalget traf på sit møde den 9. marts 2006 beslutning om, at Region Syddanmark vil indgå i en videreførsel af AMGROS I/S. AMGROS I/S har eksisteret siden 1990 med 10 amter og H:S (Hovedstadens Sygehusfællesskaber) som interessenter, og den primære opgave for selskabet har hidtil været at koordinere interessenternes indkøb af medicin.

Vedlagt følger henvendelse fra AMGROS I/S med anmodning om godkendelse af udkast til ny interessentskabskontrakt pr. 1. januar 2007 med forbehold for Indenrigs- og Sundhedsministeriets godkendelse.

I forhold til den nuværende interessentskabskontrakt for AMGROS I/S, hvor amterne er interessenter, skal følgende forskelle fremhæves:

Pkt. 5. Overskud og underskud:
Af interessentskabskontraktens punkt 5.1 fremgår det: "Med henblik på udviklingen af AMGROS I/S skal interessenterne hvert regnskabsår efter indstilling fra bestyrelsen træffe beslutning om, hvorvidt der skal ske udbetaling af overskud. Bestyrelsen kan tillige foreslå hensættelser til planlagte tiltag." Dette er en ændring i forhold til den nuværende kontrakt, hvorefter der automatisk blev udbetalt overskud. Forslaget er begrundet i, at det vurderes, at det er mest økonomisk forsvarligt, at der hvert år sker en vurdering af, hvorvidt der er behov for en konsolidering af selskabet eller behov for nye tiltag.

Pkt. 8. Bestyrelsens sammensætning:
Det fremgår af kontraktudkastets punkt 8.1, at det fremadrettet er Danske Regioners bestyrelse, som har den direkte ret til at udpege medlemmer til bestyrelsen blandt regionsrådenes medlemmer. Dette er en ændring af den hidtidige formulering, da det ikke længere er de enkelte interessenter (de kommende regionsråd), der har den direkte udpegningsret. Ændringen er baseret på en beslutning i bestyrelsen for Danske Regioner.

 

 

Indstilling

 

Det indstilles,

 • at udkastet til interessentskabskontrakt for Amgros I/S godkendes.

Arbejdsgruppe vedr. styrelsesvedtægt og budget anbefalede indstillingen på sit møde den 5. december 2006.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Bilag

   

Sagsnr. 06/1022

 

 

16. Godkendelse af vedtægter for kommunikations- og hjælpemiddelcentre på det sociale område

 

Region Syddanmark overtager Center for Kommunikation og Hjælpemidler (CKHM) fra Vejle Amt samt Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (CRS) fra Fyns Amt på det sociale område. Til hver af de to kommunikations- og hjælpemiddelcentre er der bestyrelser, som i samarbejde med ledelsen har fokus på centrets drift og udvikling.

For at bestyrelserne kan være funktionsdygtige fra 1. januar 2007, skal Forberedelsesudvalget godkende centrenes vedtægter inden 31. december 2006, og der skal udpeges repræsentanter ved konstitueringen.

Kommunikations- og hjælpemiddelcentrene er regionale videnscentre for borgere med nedsat funktionsevne, deres pårørende samt fagpersoner i kommuner og på amtets institutioner. Vedtægter for de to centre er udarbejdet i henhold til lov om specialundervisning for voksne.

Vedtægterne er ikke ensartede, men den kommende periode vil blive brugt til at koordinere og ensrette vedtægterne i tæt samarbejde med bestyrelserne.

 

 

Indstilling

Ingen.

Arbejdsgruppe vedr. social- og psykiatri- samt specialundervisningsområdet drøftede sagen på sit møde den 15. november 2006.

Arbejdsgruppen anbefaler - da vilkårene i vedtægterne er forskellige - at Forberedelsesudvalget godkender vedtægterne for et år (indtil 31. december 2007), således at dette første år bruges til at harmonisere vedtægterne.

Arbejdsgruppe vedr. styrelsesvedtægt og budget tilsluttede sig på sit møde den 5. december 2006 anbefalingen fra Arbejdsgruppe vedr. social- og psykiatri- samt specialundervisningsområdet.

Beslutning

Arbejdsgruppens indstilling godkendt.

 

 

Bilag

   

Sagsnr. 06/1069

 

 

17. Godkendelse af vedtægter for skolebestyrelser på specialundervisningsområdet

 

Region Syddanmark overtager Fredericiaskolen og Nyborgskolen fra amterne på specialundervisningsområdet og har indgået en driftsaftale med Nyborg Kommune om at drive Strandhøjskolen. Til hver af de tre skoler er der skolebestyrelser, , som i samarbejde med ledelsen har fokus på skolens drift og udvikling.

For at bestyrelserne kan være funktionsdygtige fra 1. januar 2007, skal Forberedelsesudvalget godkende bestyrelsesvedtægterne inden 31. december 2006, og der skal udpeges repræsentanter ved konstitueringen.

For alle tre skoler gælder det, at vedtægterne, der forelægges til godkendelse i regionen, er de samme, som gælder i amterne i dag - dog med mindre rettelser, hvor det er fundet nødvendigt i forbindelse med overgangen til den nye myndighed.

Vedtægterne er ikke ensartede hverken i form, indhold eller i inddragelsen af Regionsrådet i bestyrelsernes arbejde, da skolerne har forskellige målgrupper af brugere.

Fredericiaskolen underviser, rådgiver og vejleder døve og hørehæmmede børn i alderen 0-18 år samt deres forældre, og vedtægterne er udarbejdet i henhold til folkeskoleloven.

Nyborgskolen er en landsdækkende kostskole for døve og hørehæmmede unge i alderen 16-20 år, der som minimum har opfyldt den 9-årige undervisningspligt. Vedtægterne hertil er udarbejdet i henhold til Kulturministeriets lovbekendtgørelse nr. 473 af 20. maj 1991 samt Kulturministeriets lovbekendtgørelse nr. 667 af 27. september 1991.

Endeligt tilbyder Strandhøjskolen vidtgående specialundervisning til børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Målgruppen er psykisk og fysisk udviklingshæmmede børn mellem 8 og 18 år. Vedtægterne er udarbejdet i henhold til Folkeskoleloven.

Den kommende periode vil blive brugt til at koordinere og ensrette vedtægterne i tæt samarbejde med bestyrelserne.

Indstilling:

Ingen.

Arbejdsgruppe vedr. social- og psykiatri- samt specialundervisningsområdet drøftede sagen på sit møde den 15. november 2006.

Arbejdsgruppen anbefaler - da vilkårene i vedtægterne er forskellige - at Forberedelsesudvalget godkender vedtægterne for et år (indtil 31. december 2007), således at dette første år bruges til at harmonisere vedtægterne.

Arbejdsgruppe vedr. styrelsesvedtægt og budget tilsluttede sig på sit møde den 5. december 2006 anbefalingen fra Arbejdsgruppe vedr. social- og psykiatri- samt specialundervisningsområdet.

Beslutning

Arbejdsgruppens indstilling godkendt.

 

 

Bilag

   

Sagsnr. 06/1068

 

 

 

18. Ansøgning om godkendelse af reduktion af personalenormeringen på Fredericiaskolen

 

Fredericiaskolen oplever et faldende elevtal i skoledelen og som konsekevens heraf også på elevhjemmene.

Årsagen til det faldende elevtal er mangelfuld tilgang til de små klasser. Dette skyldes succesfulde CI-operationer (Cochlear Implant), som helt eller delvis giver hørelsen tilbage til de hørehæmmede eller døve børn. De fleste CI- opererede børn vil derfor kunne modtage undervisning i den kommunale folkeskole.

Fredericiaskolens elevtal vil derfor i skoledelen falde fra 83 børn i skoleåret 2006/07 til 68 børn i skoleåret 2007/08. Udviklingen på elevhjemmene oplever et tilsvarende fald fra 30 børn i 2006/07 til 20 børn i 2007/08.

Fredericiaskolen indstiller på denne baggrund en reduktion af den samlede normering på 11,84 årsværk. Reduktionen af normeringen er sket på baggrund af Vejle Amts budgetmodel.

Fredericiaskolen, Fredericiaskolens bestyrelse og Region Syddanmark vil i lyset af de mange CI-opererede arbejde med en langsigtet tilpasning af ydelser og normering.

 

 

Indstilling

 

Det indstilles,

 • at normeringsreduktionerne på 11,84 årsværk godkendes med virkning fra skoleåret 2007/2008.

Arbejdsgruppe vedr. styrelsesvedtægt og budget anbefalede indstillingen på sit møde den 5. december 2006.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Bilag

   

Sagsnr. 06/1196

 

 

 

19. Driftsoverenskomst med Strandhøjskolen

 

I forbindelse med strukturreformen er Strandhøjskolen, som tilbyder vidtgående specialundervisning for elever fra 1.-11. klasse, blevet overført til Nyborg Kommune som en "skal-institution". Nyborg Kommune har anmodet Region Syddanmark om at drive tilbudet fra 1. januar 2007. 

Strandhøjskolen er geografisk beliggende i umiddelbar tilknytning til Strandvænget, som overføres til Region Syddanmark, og hvorfra flertallet af skolens elever kommer. Strandhøjskolen vil blive videreført som et specialundervisningstilbud i henhold til Folkeskoleloven under Region Syddanmark. Der er ikke lagt op til ændringer i målgruppe, normering eller økonomi.

På baggrund af henvendelsen fra Nyborg Kommune er der udarbejdet et forslag til en driftsoverenskomst mellem Nyborg Kommune og Region Syddanmark. I forbindelse med indgåelse af delingsaftalen har Nyborg Kommune forudsat, at man ønsker at overføre driften af Strandhøjskolen til regionen. Nyborg Kommune kan på denne baggrund indgå aftalen med regionen.

I forhold til driftsoverenskomstens § 3 vedr. personale vil der blive udarbejdet en aftale mellem Nyborg Kommune og Region Syddanmark om overførslen af personalet. Personalet er - som følge af procedureloven - pr. 1. januar 2007 ansat i Nyborg Kommune. Der er derfor behov for at overdrage personalet til Region Syddanmark i forbindelse med indgåelsen af driftsoverenskomsten, som vil ske efter lov om virksomhedsoverdragelse. Aftalen vedr. personaleoverdragelsen vil blive forelagt Regionsrådet til orientering primo 2007.

 

 

Indstilling

 

Det indstilles,

 • at forslag til driftsoverenskomst godkendes.

Arbejdsgruppe vedr. styrelsesvedtægt og budget anbefalede indstillingen på sit møde den 5. december 2006.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Bilag

   

Sagsnr. 06/1165

 

 

 

20. Driftsoverenskomst for Reinholdts Bakke

 

I forbindelse med strukturreformen er det kommunale bofællesskab Reinholdts Bakke blevet overført til Ny Kolding Kommune som en "skal-institution". Bofællesskabet drives i dag af Vejle Amt på baggrund af en driftsoverenskomst mellem Lunderskov Kommune og Vejle Amt.

Ny Kolding Kommune anmodede den 14. juni 2006 Region Syddanmark om at drive tilbudet fra 1. januar 2007. Den daglige drift vil - som i dag - blive varetaget af Bofællesskabet Bramdrupdam under Region Syddanmark. Der er ikke lagt op til en ændring i målgruppe, normering eller økonomi. Derimod ændres fordelingen af opgaver mellem overenskomsttager og overenskomsthaver. Vejle Amt er på nuværende tidspunkt kun ansvarlig for driften af personalet, mens driften af alle forhold vedr. beboerne samt økonomi er placeret i Lunderskov Kommune. Dette er ikke hensigtsmæssigt, og hele driftsopgaven samles derfor i Region Syddanmark, jf. forslag til driftsoverenskomst.

På baggrund af henvendelsen fra Kolding Kommune har Region Syddanmark udarbejdet forslag til en driftsoverenskomst mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark. Forslaget har været til udtalelse i Kolding Kommune. Kommunen har ingen bemærkninger. Forslaget er tidligere blevet behandlet politisk i Kolding Kommune, hvor administrationen fik tillagt kompetence til at indgå og underskrive en aftale med regionen.

I forhold til driftsoverenskomstens pkt. 5b om personale vil der i december 2006 blive udarbejdet en aftale mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark om overførslen af personalet. Personalet er - som følge af procedureloven - pr. 1. januar 2007 ansat i Kolding Kommune. Der er derfor behov for at overdrage personalet til Region Syddanmark i forbindelse med indgåelsen af driftsoverenskomsten. Overdragelsen vil ske efter lov om virksomhedsoverdragelse. Aftalen vedr. personaleoverdragelsen vil bliver forelagt Regionsrådet til orientering primo 2007.

 

 

Indstilling

 

Det indstilles,

 • at forslag til driftsoverenskomst godkendes.

Arbejdsgruppe vedr. styrelsesvedtægt og budget anbefalede indstillingen på sit møde den 5. december 2006.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Bilag

   

Sagsnr. 06/1162

 

 

 

21. Udarbejdelse af Det regionale Udviklingsperspektiv - Forslag til temaer, procesplan og organisering

 

Forberedelsesudvalget havde på sit møde den 9. november 2006 en indledende drøftelse af arbejdet med det regionale udviklingsperspektiv (RUP).

På baggrund af drøftelsen fremlægges forslag til proces og temaer.

Forberedelsesudvalget lægger også i denne sammenhæng afgørende vægt på, at alle borgere og organisationer i regionen får mulighed for at blive inddraget i planlægningsprocessen.

Notat af 24. november 2006 indeholder en række forslag til temaer, procesplan og organisering af RUP-arbejdet.

Det regionale udviklingsperspektiv skal favne alle vigtige aspekter omkring det at bo, leve, arbejde og drive erhverv i Region Syddanmark, lovgrundlaget og Regionsrådets egne opgaveområder. Det foreslås, at dialogprocessen handler om temaer, der dækker helheden i det regionale udviklingsperspektiv.

Til at sikre en åben og proaktiv proces foreslås som igangsætning af debatten udarbejdelse af et debatoplæg, et markant igangsætningsarrangement, nedsættelse af arbejdsgrupper, arrangement med præsentation af temagruppernes arbejde, efterfølgende en bred debat om forslag til RUP, Regionsrådets vedtagelse af forslag til RUP og efterfølgende høring. En proaktiv kommunikation forudsættes under hele dialogfasen.

Endelig foreslås, at udarbejdelse af det regionale udviklingsperspektiv organiseres med en politisk styregruppe med medlemmer af Regionsrådet, en administrativ styregruppe bestående af koncernledelsen og med deltagelse af kommunaldirektører samt en administrativ projektgruppe i Region Syddanmark med en række underliggende arbejdsgrupper.

 

 

Indstilling

 

Det indstilles,

 • at notat af 24. november 2006 vedr. "Udarbejdelse af Det regionale Udviklingsperspektiv - Forslag til temaer, procesplan og organisering" danner grundlaget for igangsætning af udarbejdelse af det regionale udviklingsperspektiv.

Arbejdsgruppe vedr. styrelsesvedtægt og budget anbefalede indstillingen på sit møde den 5. december 2006.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Bilag

   

Sagsnr.: 06/1006

 

 

 

22. Jordforurening - Region Syddanmarks indsats i 2007

 

Region Syddanmark overtager den 1. januar 2007 langt hovedparten af myndighedsopgaverne på jordforureningsområdet.

Regionens kerneopgaver på jordforureningsområdet har karakter af myndigheds- og driftsopgaver. Det er målet for arbejdet i 2007, at der etableres og videreføres en stabil drift, således at opgaveløsningen kan ske på et løsningsorienteret og højt fagligt niveau. Samtidig er fokus rettet mod, at efterspørgslen på afgørelser og oplysninger i jordforureningssagerne fra borgere, kommuner, ejendomsmæglere og kreditinstitutter m.fl. kan løses tilfredsstillende.

Regionen er i en opbygningsfase. Det har ikke været muligt at foretage en tværgående regional prioritering, hvor hver eneste sag i de fire amter vurderes i forhold til hinanden. I 2007 vil regionen etablere grundlaget og værktøjer for at kunne foretage en regional prioritering med henblik på arbejdsplanen for 2008.

Planen for 2007 bygger derfor på en videreførelse af de fire amters arbejde og vedtagne principper herfor. Hovedprincippet er, at de forureninger, som udgør det største miljø- og sundhedsmæssige problem, tages først.

Forslag til indsatsen i 2007 indeholder:

 • Budget og en samlet plan for løsningen af opgaverne på jordforureningsområdet i 2007.
 • En prioritering af den indsats som Region Syddanmark vil udføre inden for den afsatte budgetramme på 37 mio. kr. i 2007.

Efter behandlingen i Forberedelsesudvalget skal planen i følge lovgivningen sendes i offentlig høring fra 4.-31. januar 2007. Herefter vil de indkomne høringssvar blive behandlet i forbindelse med vedtagelsen af den endelige plan i marts 2007. Når forslaget er endeligt vedtaget vil det også indgå i den årlige indberetning til Miljøstyrelsen og Depotrådet.

Arbejdsgruppe vedr. regional trafik drøftede forslaget på sit møde den 17. november 2006 og tilsluttede sig i den forbindelse forslaget til Region Syddanmarks indsats på jordforureningsområdet i 2007.

 

 

Indstilling

 

Det indstilles,

 • at Forberedelsesudvalget tilslutter sig forslaget for Region Syddanmarks indsats på jordforureningsområdet i 2007 med henblik på, at planen ifølge lovgivningen sendes i offentlig høring i perioden 4.-31. januar 2006.

Arbejdsgruppe vedr. styrelsesvedtægt og budget anbefalede indstillingen på sit møde den 5. december 2006.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

 

Bilag

   

Sagsnr. 06/1135

 

 

 

23. Godkendelse af trafikselskabernes vedtægter

 

De forberedende bestyrelser for henholdsvis Sydtrafik og FynBus har i efteråret 2006 udarbejdet forslag til vedtægter for de kommende trafikselskabers bestyrelser. Disse er fremsendt til endelig godkendelse i Forberedelsesudvalget efter behandling i de forberedende bestyrelser i november.

 

Indstilling

 

Det indstilles,

 • at Forberedelsesudvalget godkender de forberedende bestyrelsers forslag til vedtægter for henholdsvis Sydtrafik og FynBus.

Arbejdsgruppen vedr. regional trafik drøftede på sit møde i november forslag til vedtægter for Sydtrafik. Arbejdsgruppens høringssvar er vedlagt dagsordnen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Sarah Nørris Christensen kan ikke stemme for vedtægterne.

 

Bilag

   

Sagsnr. 06/37

 


Siden er sidst opdateret 12-06-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring