Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Beslutningsreferat d. 4. december 2006 (Vækstforum)

 Beslutningsreferat

 

Møde i Vækstforum

den 4. december 2006 kl. 9.00 – 13.00

Sted:

Region Syddanmark, Damhaven 12, 7100 Vejle, mødelokale 4

Deltagere:

Tove Larsen, Finn Brunse, Jan Boye, Vagn Therkel Pedersen, Johnny Søtrup, C.C. Nielsen, Hans Kirk, Grethe Johnsen, Peter Zinck, Henrik Styrup, Jens Oddershede, Johanne Gregersen, Kurt Adamsen, Carl Holst, Karsten Uno Petersen, Lisbeth Poulsen, Hinrich Jürgensen, Ib haahr.

Afbud:

Per Bødker Andersen, Gert Karkov, Tyge Skovgaard Pedersen, Lena Venborg Pedersen

 

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden

2. Erhvervsudviklingsstrategi 2007-12

3. Handlingsplan 2007 – 2008

4. Partnerskabsaftaler

5. Rammetilsagn fra Erhvervs- og Byggestyrelsen

6. Syddansk Turisme

ORIENTERINGSSAGER

7. Udpegning af medlem til VisitDenmarks bestyrelse

8. Grænseoverskridende EU-samarbejde mellem Region Syddanmark og de tyske naboregioner Schleswig og K.E.R.N. Det kommende Interreg-program 2007 -2013

9. Eventuelt

 

Dagsorden

 

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Godkendt

 

2. Erhvervsudviklingsstrategi 2007-12

Skitsen til erhvervsudviklingsstrategi blev justeret efter drøftelserne på døgnseminaret den 26. og 27. juni 2006 og blev derefter sendt i høring i Vækstforum. Der indkom ingen bemærkninger.

Efterfølgende er de manglende elementer i strategien indarbejdet: Indledning, vækstmål samt overvågning. Der er dog enkelte elementer under overvågningen (markeret med xx), som først kan færdiggøres efterfølgende, når tallene fra Vækstmodellen er tilgængelige. Erhvervs- og Byggestyrelsen har meddelt, at Vækstmodellen forventes offentliggjort inden for meget kort tid.

Desuden er rækkefølgen for indsatsområderne ændret som følge af beslutningen på Vækstforums møde den 7. november 2006 om prioritering og fokusering med udgangspunkt i klyngeudvikling.

Det skal derudover bemærkes, at Danmark Vækstråd har ønsket at drøfte Skitse til erhvervsudviklingsstrategi 2007-2012 på deres møde den 24. november 2007. På baggrund af drøftelserne vil Danmarks Vækstråd sende et skriftligt høringssvar. Vækstforum vil blive orienteret om eventuelle bemærkninger, så snart de foreligger.

 

Det indstilles, at Vækstforum

- godkender Skitse til erhvervsudviklingsstrategi 2007-12

 

Beslutning: Erhvervsudviklingsstrategien blev godkendt med tilføjelse om medarbejderdreven innovation samt infrastruktur.

 

3. Handlingsplan 2007 – 2008

Handlingsplanen er revideret på baggrund af Vækstforums drøftelser den 7. november 2006. Beslutningen om prioritering og fokusering med udgangspunkt i klyngeudvikling er indarbejdet i udkastet. Rækkefølgen for indsatsområderne er desuden ændret som følge heraf. En række initiativer er på baggrund af tilkendegivelserne på mødet udeladt, idet de forventes varetaget i andet regi. (Bilag over initiativer, der er udgået eller indarbejdet i andre). Derudover er der trukket linjer til globaliseringsstrategiens indsatsområder. Manglende elementer er indarbejdet, bl.a. økonomi og effektmåling. Endelig er der kortet væsentligt ned i beskrivelserne.

Som supplement til den korte beskrivelse af initiativerne i handlingsplanen foreslås der for hvert indsatsområde udarbejdet en mere deltaljeret beskrivelse - en ”køreplan”. Der er udarbejdet et første forslag til en sådan beskrivelse, nemlig for indsatsområdet Klyngeudvikling, som bliver omdrejningspunkt for indsatsen i 2007-08 og foreslås igangsat som det første i januar 2007.

Det skal derudover bemærkes, at Danmark Vækstråd har ønsket at drøfte udkastet til handlingsplan 2007-08 på deres møde den 24. november 2007. På baggrund af drøftelserne vil Danmarks Vækstråd sende et skriftligt høringssvar. Vækstforum vil blive orienteret om eventuelle bemærkninger, så snart de foreligger.

 

Det indstilles, at Vækstforum

- godkender udkast til handlingsplan for 2007-08, og

- godkender udkast til køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007-2008

 

Beslutning:

Handlingsplan 2007-08 blev godkendt med tilføjelse om medarbejderdreven innovation.

Køreplan for klyngeudvikling blev godkendt. Kriterier samt fordeling af midler på indsatsområder og finansieringskilder drøftes på et ekstraordinært møde i Vækstforum i uge 5.

 

4. Partnerskabsaftaler

Økonomi- og Erhvervsministeren har inviteret formandskabet til et sættemøde, hvor man skal drøfte mål og rammer for de regionale partnerskabsaftaler samt forslag til konkrete indsatser, som kan indgå i aftalerne. Mødet holdes den 23. januar 2007 kl. 15.30.

Derudover har Erhvervs- og Byggestyrelsen holdt et uformelt møde på administrativt niveau om partnerskabsaftalerne.

Det er målet, at forhandlingerne om de regionale partnerskabsaftaler kan afsluttes primo 2007.

Udgangspunktet vil være den regionale erhvervsudviklingsstrategi og de konkrete initiativer i handlingsplanen sammenholdt med Globaliserings-strategiens indsatsområder. På den baggrund foreslås det, at forhandlingerne tager udgangspunkt i følgende 10 punkter:

 

  • Syddansk akademikersatsning
  • Regionale viden- og kompetencecentre. Styrket voksen- og efteruddannelsesindsats
  • Netværkssamarbejde om læring
  • Forskningsnetværk og matchmaking
  • Program for brugerdreven innovation i Region Syddanmark
  • Teknologimatch
  • Klyngeudvikling – forskningsindsats der understøtter udvikling af styrkepositioner, spirende og potentielle klynger
  • Flere vækstiværksættere og spin-off virksomheder inden for regionens klynger
  • Udvikling af nye forretningsområder og kompetencer inden for oplevelsesøkonomien
  • Udvikling af forretningsområder inden for det sunde liv – kommercialisering af sundhedsviden

 

Der er vedlagt et dagsordenspunkt, som angiver hvilke elementer og initiativer i strategien og handlingsplanen, der indgår i de enkelte punkter, og hvilke initiativer i Globaliseringsstrategien og - puljen, de relaterer sig til.

Vækstforum har tidligere i et brev til økonomi- og erhvervsministeren tilkendegivet, at man vil gå positivt ind i partnerskabsdrøftelserne, men også stille krav til reel statslig koordinering og medfinansiering.

Det indstilles, at Vækstforum

- giver tilslutning til, at formandskabet i partnerskabsforhandlingerne med staten tager udgangspunkt i ovennævnte ti punkter.

Beslutning: Indstilling tiltrådt.Den videre udviklingpå baggrund af møder med ministerierne drøftes på det ekstraordinære møde i Vækstforum i uge 5.

5. Rammetilsagn fra Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen har henvendt sig til vækstforumsekretariatet medtilbud om et rammetilsagn på 1.000.000 kr. til at igangsætte én eller flere konkrete handlinger inden for erhvervsudviklingsstrategiens og handlingsplanens udvalgte indsatsområder. Sekretariatet skal komme med en foreløbig tilkendegivelse senest den 11. december.

Midlerne, der skal administreres af regionen,skal medfinansieres, så Erhvervs- og Byggestyrelsens midler højst dækker 50% af udgifterne til det pågældende projekt. Midlerne skal anvendes inden for fire indsatsområder, som er beskrevet i vedlagte dagsordenspunkt.

 

Det indstilles, at Vækstforum

-accepterer at modtage et rammetilsagn på 1.000.000 kr. fra Erhvervs- og Byggestyrelsen,

-indstiller til Regionsrådet, at der afsættes 1.000.000 kr. til medfinansiering af rammetilsagnet,

-tilkendegiver, at rammetilsagnet forventes anvendt inden for indsatsområdet Klyngeudvikling

 

Beslutning: Indstillingen tiltrådt.

 

6. Syddansk Turisme

Vækstforum besluttede sit møde den 4. maj 2006, at Vækstforum vil være positiv over for et forhåndstilsagn om medfinansiering af turismeområdet i 2007 med godt 7 mio. kr. under forudsætning af, at der foreligger et forslag til enhedsorganisation til behandling på Vækstforums møde den 4. december 2006.

Som konsekvens af Vækstforums beslutning har der på såvel politisk som administrativt niveau været igangsat bestræbelser på at opnå enighed mellem de treturismeudviklingsselskaber om en enhedsorganisation. Senest er der udarbejdet et forslag til fælles organisering, som fortsat er under behandling. Endelig tilbagemelding fra samtlige bestyrelser vil først foreligge efter dagsorden til Vækstforums møde 4. december er udsendt.

Det indstilles, at Vækstforum

- indstiller til Regionsrådet, at der frigives 7.023.740 kr. til Syddansk Turisme, under forudsætning af, at der på mødet den 4. december 2006 foreligger et forslag til fælles organisering, som alle tre parter bakker op om, og som er i overensstemmelse med Vækstforums beslutning, eller

- såfremt der ikke er opnået enighed om fælles organisering sender turismeområdet i udbud med henblik på at udvælge en operatør, som kan sikre en sammenhængende og koordineret indsats i hele Region Syddanmark.

Beslutning: Halvdelen af det ansøgte beløb indstilles frigivet nu. Den resterende halvdel indstilles frigivet på mødet 14. juni 2007, såfremt der foreligger enighed om ét regionalt dækkende turismeudviklingsselskab.

Der udvikles et endeligt forslag til organisering i en gruppe med repræsentanter fra turismeudviklingsselskaberne, kommuner, erhvervet, regionen, VisitDenmark samt Syddansk Universitet. Gruppen afleverer sit oplæg om ét regionalt dækkende turismeudviklingsselskab til Vækstforums møde 14. juni. 2007 bliver således et overgangsår, hvor opgaver, projekter og medarbejdere kan overflyttes til det nye selskab, ligesom der ansættes en direktør til at forestå gennemførelsen.

 

ORIENTERINGSSAGER

7. Udpegning af medlem til VisitDenmarks bestyrelse

Regeringen har i den turismepolitiske redegørelse lagt op til gensidig repræsentation på turismeområdet. De regionale vækstfora får mulighed for at udpege repræsentanter til VisitDenmarks bestyrelse, mens repræsentanter for VisitDenmark udnævnes til de regionale turismeudviklingsselskabers bestyrelser. På den baggrund anmoder økonomi- og erhvervsministeren i brev af 3. november 2007 formanden om på vegne af Vækstforum om at udpege en repræsentant, der kan indtræde i VisitDenmarks nye bestyrelse. Det påpeges i brevet, at det vil være en fordel, hvis repræsentanten har indsigt i fremme af dansk turisme samt kan være bindeled til den regionale turismeorganisation.

Ministeriet anmoder om, at modtage navn på den udpegede inden 20. november og fastholder ved telefonisk kontakt en tilbagemelding hurtigst muligt.

Formandskabet drøftede henvendelsen på sit møde den 21. november 2006 og besluttede at udpege administrerende direktør Jørgen Krab Jørgensen, Billund Lufthavn.

 

8. Grænseoverskridende EU-samarbejde mellem Region Syddanmark og de tyske naboregioner Schleswig og K.E.R.N. Det kommende Interreg-program 2007 -2013

Punktet er udsat fra sidste møde.

Et udkast til program skal være færdigt og indsendes til EU-Kommissionen – forventeligt inden 5. marts 2007. Region Syddanmark er programansvarlig på dansk side. Når programmet er godkendt af Kommissionen, vil det kunne støtte fælles dansk-tyske udviklingsprojekter med op til 75% af budgettet. Projekter kan vedrøre den regionale erhvervsudvikling, og det må forventes, at projektparter vil bede Vækstforum indstille projekter til regional medfinansiering for at matche EU-midlerne. Den samlede EU-støtteramme for hele perioden forventes at blive på omkring 40 mio. Euro. Der vedlægges til orientering notat om programarbejdets indhold og status.

9. Eventuelt

Orientering om nedsættelse af underudvalg under Vækstforum vedr. udvælgelse af logo samt orientering om processen ifm. etablering af Væksthuset (Iværksætterhuset).


Siden er sidst opdateret 21-07-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring