Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Referat 9. november 2006

Møde i Forberedelsesudvalget
9. november 2006 kl. 16.00Sted:

Regionshuset, Regionsrådssalen

Anita Kjøng-Rasmussen havde meldt afbud. 1. stedfortræder Lars Wissing Aarup deltog i stedet.

Til stede var administrerende direktør Niels Højberg og afdelingschef Ole Melsen.

Per Laursen, Preben Jensen og Carl Erik Jensen forlod mødet efter behandlingen af pkt. 10.

Dagsorden

 1. Godkendelse af dispositioner i de enkelte amter i Region Syddanmark
 2. Indberetninger fra de syddanske amter vedr. den økonomiske udvikling
 3. Styrelsesvedtægt for Region Syddanmark
 4. Ændring af delingsaftalen for Vejle Amt
 5. Regional udviklingsplan
 6. Region Syddanmarks deltagelse i samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig
 7. Anlægsbudget 2007 på sundhedsområdet
 8. Godkendelse af udkast til grundaftaler for sundhedsaftaler
 9. Organisering af det medicotekniske område i Region Syddanmark
 10. Kvalitetsmål som en del af styringsmodellen i Region Syddanmark
 11. Udviklingcenter for kvalitet og risikostyring i Region Syddanmark
 12. Den regionale lægevagtsordning
 13. Samarbejdsaftale om De Vestdanske Friklinikker
 14. Rekreations- og kurophold
 15. Samarbejdsaftale om Sygehusvaskerier
 16. Status på etablering af trafikselskaber
 17. Indstilling af nyt medlem til Vækstforum
 18. Udpegning af repræsentanter til "Foreningen EU og internationalt samarbejde i Syddanmark".


1.   Godkendelse af dispositioner i de enkelte amter i Region Syddanmark


Forberedelsesudvalget skal - jf. bekendtgørelse nr. 1466 af 20. december 2005 med senere ændringer - godkende dispositioner i de enkelte amter inden for nærmere fastlagte rammer.

Der er siden Forberedelsesudvalgets seneste møde den 24. september 2006 kommet 19 anmodninger om godkendelse af amtslige beslutninger.

Det bemærkes, at flere af anmodningerne vedrører budgettilpasninger som følge af revurderinger af det forventede forbrug i 2006. Endvidere vedrører en del af anmodningerne anlægsprojekter, der vil række ind i 2007. Her er der tidligere truffet beslutning om, at disse indgår i en samlet prioritering, for så vidt der ikke er afsat bevillinger i regionens budget.

Anmodningerne fra amterne er nærmere beskrevet i notat af 17. oktober 2006.

Indstilling:

Det indstilles,

 • at anmodningerne 10, 11, 12 og 16 ikke umiddelbart godkendes; men at de beskrevne projekter i stedet indgår i Forberedelsesudvalgets prioritering af de resterende anlægsmidler for 2007, samt
 • at øvrige anmodninger godkendes med de bemærkninger, som fremgår af notat af 17. oktober 2006.

Arbejdsgruppen vedrørende styrelsesvedtægt og budget anbefaler indstillingen.

Forberedelsesudvalgets beslutning 9. november 2006

Indstillingen tiltrådt, idet ansøgningerne 10, 11, 12 og 16 behandles under dagsordenens pkt. 7.

Bilag:

Sagsnr.: 06/394

2.   Indberetninger fra de syddanske amter vedr. den økonomiske udvikling


Ifølge bekendtgørelse nr. 462 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal amterne senest den 20. i hver måned indsende en række oplysninger til regionen. Oplysningerne skal omfatte

 • Oversigt over kontrakter indgået siden den seneste oversendelse - herunder de økonomiske konsekvenser.
 • Oversigt over det økonomiske forbrug i forhold til de budgetterede udgifter og indtægter på hovedkonti.
 • Oversigt over den likvide beholdning og udviklingen heri.

Der er indsendt skemaer fra samtlige amter. Derimod er der ikke anmodet om supplerende oplysninger.

Indstilling:

Det indstilles,

 • at Forberedelsesudvalget tager de fremsendte oplysninger til efterretning.

Arbejdsgruppen vedr. styrelsesvedtægt og budget anbefaler indstillingen. 

Forberedelsesudvalgets beslutning 9. november 2006

Indstillingen tiltrådt.

 

Bilag:

Sagsnr.: 06/401

3.   Styrelsesvedtægt for Region Syddanmark


Forberedelsesudvalget skal inden 1. januar 2007 vedtage en styrelsesvedtægt, som fastlægger de overordnede principper for regionens politiske organisering. Styrelsesvedtægten skal i den forbindelse fastlægge fordelingen af de politiske forvaltningsopgaver mellem Regionsrådet og Forretningsudvalget. Forslaget til styrelsesvedtægt skal efter regionsloven behandles på to møder i Forberedelsesudvalget.

Forberedelsesudvalget nedsatte på sit møde den 14. september 2006 en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter for Forberedelsesudvalgets 8 partier. Arbejdsgruppen fik bl.a. til opgave at fremkomme med et forslag til styrelsesvedtægt. Arbejdsgruppen drøftede på sit møde den 25. oktober 2006 vedlagte forslag til styrelsesvedtægt. Forslaget til kompetencefordeling mellem Regionsrådet og Forretningsudvalget bygger på, at forvaltningen af regionens virksomhed sker i rådet, således at Forretningsudvalget alene får de lovbestemte kompetencer.

Arbejdsgruppen finder, at organiseringen og tilrettelæggelsen af det politiske arbejde i regionen rækker væsentligt videre end udarbejdelsen af den formelle styrelsesvedtægt, og arbejdsgruppen foreslår derfor, at drøftelserne om den politiske arbejdsform videreføres i gruppen.

Arbejdsgruppen anmoder derfor om at få revurderet sit kommissorium, så den kan arbejde videre med oplæg i Regionsrådet om flg. temaer:

 • Regionsrådets politiske arbejdsform med vægt på åbenhed, dialog og inddragelse af borgerne.
 • Den politiske organisering og arbejdsform.
 • Regionsrådets repræsentation i bestyrelser m.v.
 • Medlemmernes informationsbehov.

Indstilling:

Det indstilles,

 • at forslaget til styrelsesvedtægt for Region Syddanmark oversendes til behandling på mødet den 14. december 2006 til endelig vedtagelse.
 • at arbejdsgruppen fortsætter sine drøftelser om den politiske arbejdsform i overensstemmelse med forslaget til revideret kommissorium.

Arbejdsgruppen vedr. styrelsesvedtægt og budget anbefaler indstillingen.

Forberedelsesudvalgets beslutning 9. november 2006

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

Sagsnr.: 06/1024

4.   Ændring af delingsaftalen for Vejle Amt


Vejle Amt har i brev af 26. juli 2006 til alle aftaleparterne påpeget, at Vejle Amts bygning Boulevarden 17, bør overføres til staten/CVU-Jelling i stedet for Region Syddanmark.

Bygningen huser amtets mediecenter, som overføres til staten som en del af Amtscentret.

Vejle Amt har i drøftelser med Region Syddanmark oplyst, at det har været hensigten, at bygningen skulle overføres til staten, som en del af en samlet overførsel af Amtscentret. Formuleringen i aftalen skyldes således en fejl.

Staten har overfor Vejle Amt bekræftet, at man ønsker bygningen overført til brug for CVU´et.

Ejendommen indgår i delingsaftalen med en værdi på 3,2 mio. kr. Ved ændring af fordelingen skal der derfor ske en regulering af de økonomiske forhold i aftalen, således at de passiver Region Syddanmark overtager reduceres tilsvarende.

Indstilling:

Det indstilles,

 • at Region Syddanmark accepterer, at ejendommen Boulevarden 17, Vejle, i aftalen overføres til Staten, og
 • at de økonomiske konsekvenser heraf reguleres i forbindelse med den endelige regulering af de samlede økonomiske konsekvenser af delingsaftalen medio 2007.

Arbejdsgruppen vedr. styrelsesvedtægt og budget anbefaler indstillingen.

Forberedelsesudvalgets beslutning 9. november 2006

Indstillingen tiltrådt.

 

 

Bilag:

Sagsnr.: 06/1035

5.   Regional udviklingsplan


Regionsrådet skal i henhold til planloven forestå udarbejdelsen af en regional udviklingsplan på baggrund af en helhedsvurdering - baseret på en afvejning af udviklingstendenser og mål på tværs af sektorområder, men under hensyntagen til den geografiske struktur - beskrive en ønskelig fremtidig udvikling for

 • regionens byer, landdistrikter og udkantsområder.
 • natur og miljø, herunder rekreative formål..
 • erhverv, inkl. beskæftigelse.
 • uddannelse.
 • kultur.

Der er ikke tale om en plan i traditionel forstand, men om en helt ny form for udviklingsperspektiv med fokus på en overordnet, tværgående og strategisk udvikling baseret på mange parters samspil og medvirken, og som favner alle vigtige aspekter omkring det at bo, leve, arbejde og drive erhverv i regionen.

Derfor skal tilblivelsen ske gennem en åben dialog med en bred kreds af parter, hvis indsats er vigtig for samlet set at skabe de bedst mulige vilkår for at bo og leve i Region Syddanmark. Udmøntning af udviklingsperspektivet vil ligeledes kræve disse parters medvirken.

Region Syddanmark har en vigtig rolle i at sikre dette. Regionen er en stor virksomhed og udbyder af service af afgørende betydning for gode levevilkår.

Regionsrådet og regionen har desuden en helt central rolle i processen gennem at samle parterne og lede dialogen frem mod fælles forståelse, ejerskab og effektiv udnyttelse af de samlede ressourcer for i størst muligt omfang at skabe udvikling i hele regionen - for alle dens borgere og virksomheder.

Det kan ske gennem en aktiv, åben dialogproces med konferencer, nedsættelse af arbejdsgrupper på en række udvalgte temaer, medieindslag m.v. Processen forudsættes at inddrage konsulenter ud over regionens egne medarbejderressourcer.

Processen for udarbejdelsen skal resultere i et langsigtet udviklingsperspektiv med vision og strategi for udviklingen i Region Syddanmark. Perspektivet skal være den overordnede paraply for en række delstrategier på en række vigtige indsatsområder. På baggrund heraf opstilles rummelige handleplaner, som vil danne ramme for udmøntning af konkrete initiativer.

Efter tidsplanen kan Regionsrådets forslag til udviklingsperspektiv offentliggøres ultimo 2007.

I notat af 13. oktober 2006 beskrives det lovgivningsmæssige grundlag, proces- og tidsplan .

Arbejdsgruppen vedr. styrelsesvedtægt og budget oversender forslaget til en indledende drøftelse i Forberedelsesudvalget.

Forberedelsesudvalgets beslutning 9. november 2006

Forberedelsesudvalget havde en indledende drøftelse af arbejdet med den regionale udviklingsplan. På baggrund af drøftelsen fremlægges forslag til proces og temaer på mødet den 14. december 2006.

Forberedelsesudvalget lægger også i denne sammenhæng afgørende vægt på, at alle borgere og organisationer i regionen får mulighed for at blive inddraget i planlægningsprocessen.

 

Bilag:

Sagsnr.: 06/1006

6.   Region Syddanmarks deltagelse i samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig


Forberedelsesudvalget tiltrådte på sit møde den 11. maj 2006 et forslag vedrørende den fremtidige organisering af det grænseoverskridende samarbejde Region Sønderjylland-Schleswig. Det blev samtidig besluttet at drøfte spørgsmålet om regionens deltagelse og medfinansiering med erhvervsministeren. Forberedelsesudvalget var på mødet den 9. februar 2006 blevet orienteret om en henvendelse fra borgmester A.P Hansen, Sønderborg Kommune vedrørende sammensætningen af regionalrådets danske repræsentation.

Efter mødet den 11. maj 2006 henvendte formanden for Forberedelsesudvalget sig til økonomi- og erhvervsministeren med henblik på at få en drøftelse af rammerne for det fremtidige grænseregionale samarbejde. Ministeren var i sit svar positiv indstillet over for Region Syddanmark og de sønderjyske kommuners vilje til at overtage den danske del af partnerskabet vedrørende det grænseregionale samarbejde og henviste Region Syddanmark til at drøfte de nærmere forhold og vilkår med Erhvervs- og Byggestyrelsen. Region Syddanmarks administration har efterfølgende drøftet sagen med Erhvervs- og Byggestyrelsen. Styrelsen har i drøftelserne oplyst, at der er en bekendtgørelse under udarbejdelse, og at der i bekendtgørelsen gives hjemmel til, at Region Syddanmark deltager i og medfinansierer det grænseregionale samarbejde.

Region Syddanmark blev i forbindelse med kommunalreformen som en del af midlerne til regional udvikling tilført et beløb svarende til det beløb, Sønderjyllands Amt hidtil har givet i tilskud til samarbejdet. Det årlige tilskud udgør 1.686.000 kr., og Region Syddanmark vil i så fald bidrage med hele den danske del af den fælles grundfinansiering af samarbejdet. Finansieringen deles ligeligt med 50 % til hver af parterne på hver side af den dansk-tyske grænse.

Indstilling:

Det indstilles,

 • at Region Syddanmark - under forudsætning af økonomi- og erhvervsministerens endelige godkendelse, jf. den bekendtgørelse, der er under udarbejdelse - udpeger et medlem og dennes suppleant til at repræsentere Region Syddanmark i det grænseoverskridende samarbejde Region Sønderjylland-Schleswig, samt
 • at Region Syddanmark - under forudsætning af økonomi- og erhvervsministerens endelige godkendelse, jf. den bekendtgørelse, der er under udarbejdelse - medfinansierer samarbejdet Region Sønderjylland-Schleswig med 1.686.000 kr. om året.

Arbejdsgruppen vedr. styrelsesvedtægt og budget anbefaler indstillingen.

Forberedelsesudvalgets beslutning 9. november 2006

Indstillingen tiltrådt.

Regionsrådet udpeger Jens Andresen med Carsten Abild som suppleant.

 

Bilag:

Sagsnr.: 06/1002

7.   Anlægsbudget 2007 på sundhedsområdet


Færdiggørelsen af de igangværende anlægsarbejder i amterne optager en meget stor del af anlægsrammen for 2007. Herudover blev der ved 2. behandlingen af budget 2007 afsat en ramme på ca. 200 mio. kr. til en samlet prioritering af øvrige påtrængende anlægsopgaver på Forberedelsesudvalgets møde i november 2006.

Der blev ved budgetbehandlingen konstateret enighed om, at et tidssvarende og effektivt sygehusvæsen på sigt vil fordre langt større investeringsrammer til såvel bygningsfaciliteter som medicoteknisk udstyr.

Der er udarbejdet en oversigt over de mest påtrængende anlægsbehov i 2007 på sundhedsområdet.

Arbejdsgruppen vedr. organisering af sundhedsvæsenet anbefaler, at det økonomiske råderum til disponering i 2007 primært anvendes til opfyldelse af myndighedskrav. Herudover anbefaler arbejdsgruppen, at de resterende midler anvendes på Grindsted Sygehus´ masterplan og etape A2 i Svendborg Sygehus´ generalplan. Det bemærkes i den forbindelse, at udgiftsbehovet til realisering af Grindsted Sygehus´ masterplan forventes at være mindre end de 11 mio. kr. i 2007, som fremgår af bilagsmaterialets oversigt.

Arbejdsgruppen vedr. styrelsesvedtægt og budget anbefaler i overensstemmelse med arbejdsgruppen vedr. organisering af sundhedsvæsenet, at rammen for 2007 anvendes til opfyldelse af myndighedskrav og til masterplanen for Grindsted Sygehus og Etape A2 i generalplanen for Svendborg Sygehus.

Anita Kjøng-Rasmussen foreslår, at der afsættes midler til genåbning af skadestuen i Sønderborg.

Forberedelsesudvalgets beslutning 9. november 2006

Indstillingen tiltrådt.

Ansøgninger 10, 11, 12 og 16 i dagsordenens pkt. 1 var hermed godkendt.

Bilag:

Sagsnr.: 06/595

8.   Godkendelse af udkast til grundaftaler for sundhedsaftaler


Kontaktudvalget for Region Syddanmark besluttede i april 2006 at nedsætte et midlertidigt sundhedskoordinationsudvalg med henblik på at sikre politisk forankring af det arbejde, der skal danne grundlag for indgåelsen af sundhedsaftaler mellem kommuner og region. Det midlertidige sundhedskoordinationsudvalg består af repræsentanter fra kommuner, region og praksissektoren.

En arbejdsgruppe under det midlertidige sundhedskoordinationsudvalg har udarbejdet forslag til grundaftaler for sundhedsaftaler.

Der er udarbejdet syv udkast til grundaftaler, som er samlet i et fælles dokument. Grundaftalerne er ikke bindende for kommunerne, men indgår som et fælles grundlag for de bilaterale forhandlinger mellem region og kommuner. Udkastet til grundaftaler er vedlagt såvel i den fuldstændige form som i en sammenfatning, der udelader en række tekniske elementer.

Arbejdsgruppe vedr. samarbejde med kommunerne på sundhedsområdet drøftede udkastet på sit møde den 5. oktober 2006 og kunne tilslutte sig udkastet som fælles grundlag for de videre bilaterale forhandlinger om sundhedsaftaler.

Det midlertidige sundhedskoordinationsudvalg drøftede udkastet den 11. oktober 2006 og godkendte udkastet som fælles grundlag for de videre bilaterale forhandlinger om sundhedsaftaler, idet det blev besluttet, at der kan foretages de nødvendige tilpasninger af kommissorier. Endvidere blev det besluttet, at de indkomne høringssvar i fornødent omfang indarbejdes i samarbejde mellem formand og næstformand.

Indstilling:

Det indstilles,

 • at udkast til grundaftaler godkendes som fælles grundlag for de videre bilaterale forhandlinger om sundhedsaftaler.

Arbejdsgruppen vedr. styrelsesvedtægt og budget anbefaler indstillingen.

Forberedelsesudvalgets beslutning 9. november 2006

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

Sagsnr.: 06/730

9.   Organisering af det medicotekniske område i Region Syddanmark


Syddansk Sundhedsdirektørforum nedsatte i december 2004 en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde forslag til organisering af det medicotekniske område i Region Syddanmark. Arbejdsgruppen har afsluttet sin rapport i maj i år.

Sundhedsdirektionen drøftede rapporten på møderne 24. og 31. maj 2006 og anbefalinger rapporten. Sundhedsdirektionen har endvidere drøftet den geografiske placering af den medicotekniske afdeling i Region Syddanmark og anbefaler, at denne bliver placeret i Odense. Samtidig finder sundhedsdirektionen det hensigtsmæssigt, at der sker en opstramning af den lokale forankring med dekoncentrerede funktioner med lokal ledelse samt forpligtigelser i forhold til fællesskabet.

På fælles sygehusledelsesmøde den 13. juni 2006 blev rapporten drøftet og anbefalet, idet der dog skal ske en nærmere udredning vedrørende implikationer og implementering. Der er derefter udarbejdet forslag til implementering, som blev anbefalet af sygehusledelseskredsen på mødet den 29. august 2006.

På mødet den 19. september 2006 i Arbejdsgruppe vedr. organisering af sundhedsvæsnet blev det besluttet, at rapporten og implementeringsforslag skulle sendes i høring i sygehusenes MED-udvalg. Høringssvarene foreligger nu, og som det fremgår, er der fra sygehusenes samarbejdsudvalg opbakning til forslaget om en fælles medicoteknisk organisation.

I sygehusenes høringssvar er der endvidere en række forslag, bemærkninger og spørgsmål, som er sammenfattet og kommenteret i notat af 17. oktober 2006.

Hvis forslaget godkendes i Forberedelsesudvalget, vil der umiddelbart herefter ske en budgetmæssig udskillelse af de medicotekniske furnktioner på sygehusene med henblik på at skabe en fælles medicoteknisk funktion med service på de enkelte sygehusenheder fra 1. januar 2007. Der vil desuden ske en udskillelse af personale til den medicotekniske funktion med inddragelse af den enkelte berørte medarbejder og under iagttagelse af regler om høring, varsel m.v.

Processen med ansættelse af en medicoteknisk chef er under forberedelse, således at ansættelsen kan ske kort tid efter en politisk godkendelse af forslaget.

Arbejdsgruppen vedr. organisering af sundhedsvæsnet anbefaler principielt over for Forberedelsesudvalget, at der etableres en fælles funktion med en ledelse efter en fusionsmodel. Arbejdsgruppen ønsker sagen forelagt igen med henblik på en nærmere beskrivelse af organiseringen. Arbejdsgruppen anbefaler desuden, at der arbejdes videre med ansættelse af en chef for funktionen.

Arbejdsgruppen vedr. styrelsesvedtægt og budget anbefaler forslaget om etablering af en fælles funktion med en ledelse efter en fusionsmodel.

Indstilling:

Det indstilles,

 • at organiseringen af det medicotekniske område i Region Syddanmark gennemføres, som beskrevet i rapporten "Tilrettelæggelse af det medicotekniske område i Region Syddanmark" og implementeringsforslaget.
 • at stillingtagen til tilrettelæggelse af serviceaftale-området afventer en nærmere udredning og drøftelse med sygehusene.

Forberedelsesudvalgets beslutning 9. november 2006

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

Sagsnr.: 06/848

10.   Kvalitetsmål som en del af styringsmodellen i Region Syddanmark


Budget 2007 for sygehusene i Region Syddanmark forudsætter, at disse reguleres i overensstemmelse med aktivitetsudviklingen med en marginal afregningssats. Dette indebærer i sig selv et incitament til at flytte fokus over på omfanget af de ydelser, der leveres, frem for på indholdet og relevansen af sundhedsydelserne.

Forberedelsesudvalget har derfor - som grundlag for budget 2007 - vedtaget en foreløbig vision for etablering af sundhedsvæsenet i Region Syddanmark med det formål klart at formidle de værdier, der bør danne grundlag for, hvordan diagnostik, pleje og behandling varetages.


Herudover er der i budgettet for 2007 forudsat defineret, hvilke kvalitetskrav sygehusene skal leve op til.

Med udgangspunkt i status på resultater fra eksisterende kvalitetsmål på sundhedsområdet i de fire amter i Region Syddanmark ønskes drøftet, hvilke kvalitetsmål der skal indgå i styringsmodellen for 2007 - herunder, om enkelte mål skal indgå som en del af takststyringsmodellen. Endvidere ønskes drøftet hvilke kvalitetsmål, der skal udvikles, med henblik på at disse kan medtænkes i styringsmodellen for 2008.

Arbejdsgruppen vedr. organisering af sundhedsvæsenet anbefaler de beskrevne mål over for Forberedelsesudvalget.

Arbejdsgruppen anbefaler endvidere, at der i det videre arbejde med kvalitetsmål lægges vægt på sammenhængen i patientforløb, kvaliteten af landsdelsfunktioner samt tydeliggørelse af de politiske forventninger til målopfyldelse.

Arbejdsgruppen vedr. styrelsesvedtægt og budget tilslutter sig arbejdsgruppens anbefalinger.

Forberedelsesudvalgets beslutning 9. november 2006

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

Sagsnr.: 06/711

 

11.   Udviklingscenter for kvalitet og risikostyring i Region Syddanmark


I de overordnede rammer for den regionale organisering af sundhedsområdet lægges op til etablering af et selvstændigt kompetencecenter på kvalitetsområdet. I notat af 5. oktober 2006 beskrives forslag til organisering, finansiering og de overordnede opgaver for et sådant center. Centret kaldes i forslaget Udviklingscenter for Kvalitetsudvikling og Risikostyring (UKR).

Hovedformålet med centret er at yde kvalificeret støtte til det decentrale niveau i opnåelse af de strategiske kvalitetsmål, som regionen har fastsat på kvalitetsområdet. Aktiviteter, som UKR iværksætter, skal bidrage til anvendelse af tilgængelig evidens og forståelse af sammenhænge samt være understøttende for løbende forbedring af kvaliteten af de offentlige ydelser.

Centeret skal kunne tilbyde ydelser til institutioner i hele sundhedsvæsenet - herunder praksissektoren og psykiatrien. Desuden skal centeret kunne tilbyde ydelser til socialsektoren. Det vil endvidere være muligt for kommunerne at købe konsulentydelser fra centret.

De opgaver, som centeret forventes at kunne tilbyde indbefatter hovedsagelig:

 • Udvikling af viden og metoder på kvalitetsområdet.
 • Støtte til gennemførelse af konkrete udviklingsprojekter herunder implementering af kvalitetsforbedrende initiativer, jf. kvalitetsudviklingscirklen.
 • Formidling og undervisning inden for kvalitetsudvikling og risikostyring.
 • Understøttelse af tværfagligt og tværsektorielt samarbejde vedr. kvalitet og risikostyring.
 • Anden form for konsulenttjeneste internt i regionen.

UKR understøtter det decentrale niveau i implementering af de kvalitetsforbedrende initiativer. Det er et vigtigt princip, at ansvaret for kvaliteten af de ydelser, som leveres, ligger hos ledelserne på de institutioner, som leverer ydelsen. Centret løser ikke opgaverne for institutionerne, men yder hjælp til, at institutionerne selv kan løse dem.

Centret organiseres som en selvstændig enhed med reference til sundhedsdirektionen og med sundhedsområdets kvalitetsudvalg som rådgivende udvalg i forhold til centret.

Ideen med at etablere et selvstændigt center uden for kvalitetsafdelingen i sundhedsstaben er bl.a. at adskille funktionen med at fastlægge standarder og vurdere målopfyldelse fra funktionen med at understøtte institutionernes kvalitetsforbedrende initiativer. Den organisatoriske adskillelse gør det nemmere og mere naturligt at modtage konsulenthjælp.

Kvalitetsudvalget høres i forhold til centrets overordnede handleplan indeholdende særlige indsatsområder og sikrer den ledelsesmæssige forankring af de opgaver, centret løser. Dermed sikres også, at centret har et grundlag for at prioritere mellem anmodninger om bistand fra organisationerne.

Der ansættes en leder, og centret forventes  udbygget til foreløbig 16 medarbejdere, hvoraf halvdelen er fastansatte på centret, og den anden halvdel er medarbejdere fra klinikken/institutionerne, som i perioder ansættes i centret for at deltage i forskellige projekter - f. eks. med ansættelse ½ tid i UKR og ½ tid i klinikken/institutionen. Projektformen er vigtig for at understrege udviklingsperspektivet (hvor driftsdelen som hovedregel vil ligge decentralt).

Det foreliggende forslag til bemanding dækker udelukkende den somatiske sygehusdel. I den udstrækning, der bliver tilknyttet opgaver i relation til psykiatrien og socialområdet samt eventuelt primærsektoren i øvrigt, vil der skulle sikres en sufficient kontaktflade til opdragsgiverne.

Centrets funktion som mødested for kvalitets- og risikostyringsmedarbejdere taler for en placering midt i regionen og nær en station. Middelfart er ideel i forhold til det. Der er i første omgang rettet henvendelse til Odense Universitetshospital med sondering af muligheden for at benytte lokaler på Middelfart Sygehus.

De samlede udgifter til drift af centret forventes at være på 10,6 mio. kr. årligt, og etableringsudgifterne forventes at være på 1,0 mio. kr., såfremt centret etableres i ledige lokaler på Middelfart Sygehus. Det enkelte sygehus finansierer selv udgifterne til de 8 medarbejdere, der er udlånt på hel- eller deltidsansættelse, samt andre udgifter relateret til ydelserne. Ligeledes er det forudsat, at de udviklingsmidler, der afholdes projektorienteret, afholdes af de sygehuse, projekterne omfatter.

De udgifter til centret, som skal afholdes af centrale rammer, udgør således 6 mio. kr. i 2007 og overslagsårene. Heraf finansieres 3,3 mio. kr. af de midler, der er afsat på det administrative område (hovedkonto 4). De resterende 2,7 mio. kr. finansieres fra fælles rammer på sundhedsområdet (hovedkonto 1). I forhold til de overførte amtsbudgetter prioriteres inden for de kendte rammer til kvalitetsudvikling - 1,7 mio. kr. - og til forskningsområdet - 1 mio kr. - idet det forventes at være nemmere at skaffe ekstern finansering til forskningsprojekter end til kvalitetsudvikling.

Arbejdsgruppen vedr. sundhedsvæsenets organisering anbefaler Forberedelsesudvalget, at Udviklingscenter for kvalitet og risikostyring etableres som foreslået.

Arbejdsgruppen vedr. styrelsesvedtægt og budget indstiller at udviklingscentret etableres som foreslået.

Forberedelsesudvalgets beslutning 9. november 2006

Indstillingen tiltrådt.

 

Bilag:

Sagsnr.: 06/711

 

12.   Den regionale lægevagtsordning


Der blev den 10. oktober 2006 opnået et forhandlingsresultat med de praktiserende læger angående tilrettelæggelse af en lægevagtsaftale gældende for Region Syddanmark.

Nedenfor gennemgås kort forhandlingsresultatet. 

Vedrørende antallet af konsultationssteder samt åbningstider. Samtlige nuværende konsultationssteder opretholdes på nær Give og Ringe, da disse benyttes meget lidt. Disse to konsultationssteder har gennemsnitligt haft hhv. ca. 1 og 4 konsultationer i aftenperioden.

Der vil være fast bemanding på de fire store visitationssteder (Aabenraa, Esbjerg, Kolding og Odense) i tidsrummet 17-22 (hverdage) og 8-22 (weekend og helligdage) samt kl. 18-20 (hverdage) og 9-11 (weekend og helligdage) i konsultationerne i Vejle og Sønderborg og herefter efter behov. De resterende konsultationssteder holder åbent efter behov. Også i nattetimerne er der mulighed for konsultation alle steder, såfremt der skulle være behov herfor.

Der ydes sygebesøgshonorering til første konsultation på de konsultationssteder, der bemandes af kørende læger (og altså ikke de fire store konsultationssteder). Derudover ved ekstraordinær indkaldelse af visitator og konsultationslæge til visitationsstederne, hvilket vil have et yderst begrænset omfang.

Servicemåleneudgør en central del af aftalen. Der er foretaget visse justeringer i forhold til regionens oprindelige oplæg.

Et centralt emne i forhandlingerne var spørgsmålet om befordring af vagtlægerne. Forhandlingerne resulterede i aftale om en frivillig ordning gældende for hele vagttiden. Udgiften vil dermed afhænge af, hvor mange læger, der tilmelder sig befordringsordningen. En tilmeldingsandel på 30-50 pct. vil medføre en årlig regional udgift på mellem to og fem mio. kr. Udgifterne til befordringsordningen vil efter et år blive vurderet set i relation til vagtordningens samlede økonomi. Det er sundhedsstabens forventning, at den samlede økonomi vil være uændret.

Det sidste større punkt på forhandlingsdagsordenen var driftsøkonomien. Der var opstillet et estimeret budget for administrationen af lægevagtsordningen i 2007, som beløb sig til 9,2 mio. kr., heraf 4,3 mio. kr. til drift af vagtbureauet. Aftalen blev, at regionen udover en række etableringsudgifter og udgifter til visitations- og konsultationslokaler, telefoni m.v. afholder 75 pct. af udgifterne til driften af vagtbureauet. Lægerne bærer 25 pct. af udgifterne til vagtbureauet, hvilket svarer nogenlunde til lægernes nuværende udgifter. En eventuel rationaliseringsgevinst kommer regionen til gode.

Det blev aftalt at foretage en evaluering og vurdering af væsentlige punkter i aftalen efter et år, herunder af servicemålenes overholdelse, anvendelsen af de enkelte konsultationer, omkostningsniveauet og befordringsordningen.

Der arbejdes med en tids- og procesplan, ifølge hvilken der indledes en høringsfase den 9. november 2006. Vagtordningen forventes at kunne iværksættes pr. 1. april 2007.

Arbejdsgruppen vedr. samarbejde med kommunerne på sundhedsområdet drøfter på sit møde den 2. november 2006 forhandlingsresultatet og spørgsmålet om høring. Arbejdsgruppens anbefalinger vil blive meddelt på mødet i Forberedelsesudvalget.

Arbejdsgruppen vedr. styrelsesvedtægt og budget blev orienteret om forhandlingsresultatet på møde den 30. oktober 2006.

Indstilling:

Det indstilles,

 • at den lægevagtsaftale, der på møde den 10. oktober 2006 blev opnået enighed med lægerne om, sendes til høring, jvf. vedlagte høringsliste.

Forberedelsesudvalgets beslutning 9. november 2006

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

Sagsnr.: 06/919

13.   Samarbejdsaftale om De Vestdanske Friklinikker


Friklinikkerne i Vejle Amt er placeret på henholdsvis Bræstrup Sygehus og Give Sygehus og er organisatorisk én institution med fælles ledelse og integreret drift.

I forbindelse med kommunalreformen sker der per 1. januar 2007 en deling af Friklinikkens to geografiske enheder, idet Friklinikken i Brædstrup overgår til Region Midtjylland, og Friklinikken i Give overgår til Region Syddanmark.

Oprettelsen af Region Midtjylland og Region Syddanmark vil således sprede friklinikkerne på to regioner. Det vil derfor være oplagt at overveje en fælles drift af de to friklinikker med fælles ledelse, aftale om visitation, aftale om klinikkernes udbud af behandlinger m.v.

Formålet med indgåelse af aftale mellem Region Midtjylland og Region Syddanmark er at tilbyde kirurgiske behandlinger af høj kvalitet og med korte ventetider til borgerne i de to regioner på områder, hvor de almindelige sygehuse i de to regioner ikke kan overholde ventetidsgarantien på to måneder.

Friklinikkerne skal således fungere som omvisiteringssted med henblik, at de to regioner kan opfylde behandlingsgarantien, jf. reglerne om det udvidede frie sygehusvalg.

Fordelen ved en fælles drift vil være, at klinikkerne derved får et langt mere solidt patientgrundlag for driften. Derudover vil man kunne få en mere fleksibel drift, idet personale og tilknyttede læger vil kunne benyttes på begge matrikler.

Samarbejdsaftalen forudsætter, regionerne stiller hver sin friklinik med kapitalapparat og personale til rådighed for De Vestdanske Friklinikker. Bygninger, apparatur og inventar i de to klinikker ejes af Region Midtjylland, for så vidt angår klinikken i Brædstrup, og af Region Syddanmark, for så vidt angår klinikken i Give. De nødvendige nyinvesteringer i bygninger, apparatur og inventar afholdes derfor også af de respektive regioner.

Som udgangspunkt for indgåelse af aftale mellem de to regioner forventes samme sortiment og produktion på Friklinikken i Brædstrup som for nuværende i Vejle Amt. På Friklinikken i Give forventes på sigt væsentlig højere produktion, idet sortiment og aktivitet for tiden er under opbygning.

Eventuelt overskud ved drift af De Vestdanske Friklinikker deles mellem Region Midtjylland og Region Syddanmark i forhold til deres benyttelse af friklinikkerne.

Principperne for drift af de Vestdanske Friklinikker vil være:

 • at budgettet for klinikken er aktivitetsafhængigt. Afregningssatser m.v. fastlægges i forbindelse med budgetlægningen og efterreguleres i forhold til regnskabet.
 • at personalet vil bestå af dels fastansatte dels ad hoc tilknyttede medarbejdere.
 • at klinikkerne vil være underlagt samme krav til kvalitetsopfølgning og indberetning til kliniske databaser, som gælder for det øvrige sundhedsvæsen.

Den overordnede ledelse af De Vestdanske Friklinikker vil blive sammensat med paritetisk repræsentation fra henholdsvis Region Midtjylland og Region Syddanmark. Konstruktionen for den overordnede ledelse vil blive fastlagt efter nærmere drøftelse mellem de to regioner og senest ultimo 2006.

Den daglige ledelse af De Vestdanske Friklinikker forestås af en klinikchef.

Indstilling:

Det indstilles,

 • at der indgås aftale mellem Region Midtjylland og Region Syddanmark om fælles drift af De Vestdanske Friklinikker, samt
 • at stillingtagen til den overordnede styring af De Vestdanske Friklinikker udskydes til ultimo 2006.

Arbejdsgruppen vedr. organisering af sundhedsvæsenet anbefaler Forberedelsesudvalget, at indstillingen tiltrædes.

Arbejdsgruppen vedr. styrelsesvedtægt og budget anbefaler indstillingen.

Forberedelsesudvalgets beslutning 9. november 2006.

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

Sagsnr.: 06/1008

14.   Rekreations- og kurophold


I forbindelse med dannelsen af regionen har sundhedsstaben udarbejdet en status over den nuværende praksis i de fire amter vedr. kur- og rekreationsophold.

Ifølge sundhedsloven har amterne haft det som en mulighed at kunne yde betaling for kur- og rekreationsophold. Denne hjemmel er videreført efter kommunalreformen.

Det kan imidlertid konstateres, at der i øjeblikket er et meget ujævnt serviceniveau i regionen. F.eks. yder Sønderjyllands Amt betaling for kur- og rekreationsophold, hvorimod Ribe Amt ikke yder betaling.

Samtidig er der med kommunalreformen sket en ændring i opgavefordelingen mellem regioner og kommuner i forhold til, hvordan fordelingen tidligere var mellem amter og kommuner, idet ansvaret for genoptræning, forebyggelse og rehabilitering uden for sygehusene lægges hos kommunerne.

Som det fremgår af notat af 25. september 2006, er der ikke indeholdt behandling eller sygepleje i de tilbud, som kur- og rekreationsinstitutionerne yder. Der er derimod tale om tilbud, som indeholder ophold, kost, wellness-tilbud, socialt samvær m.v.

På den baggrund indstilles, at regionen ikke yder betaling til kur- og rekreationsophold. Indstillingen omfatter ikke kræftrehabiliteringstilbuddet på Dallund Slot.

Indstilling:

Det indstilles,

 • at Region Syddanmark ikke yder betaling for kur- og rekreationsophold.

Arbejdsgruppen vedr. sundhedsvæsenets organisering anbefaler Forberedelesudvalget, at indstillingen tiltrædes.

Arbejdsgruppen vedr. styrelsesvedtægt og budget anbefaler indstillingen.

Forberedelsesudvalgets beslutning 9. november 2006.

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

Sagsnr.: 06/774

15.   Samarbejdsaftale om Sygehusvaskerier


Delingsaftalen for Vejle Amt indebærer, at sygehusvaskerierne i henholdsvis Vejle og Brædstrup fra 1. januar 2007 tilhører hver deres region. De to vaskerier har hidtil haft fælles ledelse, administration, distribution og gensidig afhængig produktspecialisering.

Formålet med at indgå en samarbejdsaftale for 2007 er at sikre samdrift om vaskeriernes eksisterende aktivitet og at sikre vasketøjsforsyning billigst muligt til nuværende kunder -dvs. til sygehusene beliggende i det nuværende Vejle Amt, nogle få andre hidtidige amtslige institutioner og enkelte kommunale institutioner.

Der vil i 2007 blive arbejdet med at klarlægge den fremtidige organisering af vasketøjsforsyningen i Region Syddanmark, og i disse undersøgelser indgår muligheden for at etablere et aktieselskab omfattende de to vaskerier med de to regioner som aktionærer. Et aktieselskab vil få mulighed for at fungere på markedsvilkår; men det er ikke sigtet at få overskud. Formålet vil være at sikre optimal vasketøjsforsyning til lavest mulig pris.

Udgangspunktet for samarbejdsaftalen for 2007 er, at regionerne stiller hvert deres kapitalapparat og personale til rådighed for samarbejdet. Driftsudgifterne afholdes af beliggenhedsregionen, og evt. overskud skal anvendes til investering i driftsudstyr. Der forventes samme produktion til sygehusene i det nuværende Vejle Amt som hidtil. Til at følge samarbejdsaftalen foreslås der nedsat en kontaktgruppe med repræsentanter for brugerne og med en formand udpeget af Region Midtjylland.

Samarbejdsaftalen suppleres med en leveranceaftale, som nærmere præciserer leverancer og procedurer.

Sagen vil ligeledes blive forelagt Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland til beslutning.

Indstilling:

Det indstilles,

 • at samarbejdsaftalen vedr. vaskerierne i Brædstrup og Vejle mellem Region Midtjylland og Region Syddanmark godkendes.
 • at muligheden for etablering af et fælles aktieselskab indgår i de videre overvejelser om vasketøjsforsyningen i Region Syddanmark.

Arbejdsgruppen vedr. styrelsesvedtægt og budget anbefaler indstillingen.

Forberedelsesudvalgets beslutning 9. november 2006.

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

Sagsnr.: 06/783

16.   Status på etablering af trafikselskaber


Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark skal i 2006 iværksætte oprettelsen af regionale trafikselskaber. Arbejdsgruppen vedrørende regional trafik har i løbet af 2006 rådgivet Forberedelsesudvalget i arbejdet med at etablere trafikselskaber og om regionens budget på området for regional trafik. Der er etableret to selskaber, et for henholdsvis Syd- og Sønderjylland (Sydtrafik) og et for Fyn (FynBus). For hver af de etablerede selskaber er der nedsat en forberedende bestyrelse, der på baggrund af et kommissorium fra Region Syddanmark i 2006 har arbejdet med at etablere trafikselskaberne, så disse kan være klar til drift den 1. januar 2007.

Med henblik på at få en samlet behandling af de løbende indstillinger fra de forberedende bestyrelser til Region Syddanmark er disse samlet til én behandling i regionalt regi, såfremt der ikke har været en særlig tids- eller procesmæssig årsag til at behandle indstillingerne tidligere.

Fra FynBus er indstillet:

 • Endelig godkendelse af budget 2007 (herunder blandt andet opkrævning af a conto bidrag fra region og kommuner sker kvartalsvis efter skønnet likviditetsbehov med 30 % i januar hhv. april og 20 % i juli hhv. oktober)

Fra Sydtrafik er indstillet:

 • Endelig godkendelse af budget 2007 (herunder blandt andet finansiering af rutebilstationer iht. oprindeligt budgetudkast fordeles efter køreplantimer, finansiering af trafikselskabets fællesomkostninger fordeles efer køreplantimer, opkrævning af a conto bidrag fra region og kommuner sker kvartalsvis efter skønnet likviditetsbehov med 30 % i januar hhv. april og 20 % i juli hhv. oktober)

Indstilling:

Det indstilles,

 • at de indstillinger, som de forberedende bestyrelser for de to trafikselskaber i regionen har fremsendt til Forberedelsesudvalget, godkendes. 

Arbejdsgruppen vedr. regional trafik anbefaler over for Forberedelsesudvalget at godkende de indstillinger, som de forberedende bestyrelser har fremsendt til Forberedelsesudvalget.

Forberedelsesudvalgets beslutning 9. november 2006.

Indstillingen tiltrådt.

Sarah Nørris Christensen kunne ikke tilslutte sig indstillingen.

 

Bilag:

Sagsnr.: 06/37

17.   Indstilling af nyt medlem til Vækstforum


Dansk Handel & Service har tidligere udpeget administrerende direktør Birte Skovgård til medlem af Vækstforum. Dansk Handel & Service meddeler i brev af 13. september 2006, at Birte Skovgård ikke længere repræsenterer en virksomhed, der er medlem af Dansk Handel & Service. Birte Skovgård har meddelt, at hun trækker sig.

Derfor indstiller Dansk Handel & Service i stedet administrerende direktør Peter Zinck, Inspiration Zinck A/S, til medlem af Vækstforum i Region Syddanmark. Peter Zinck blev i forbindelse med den oprindelige udpegning indstillet af Dansk Handel & Service sammen med Birte Skovgård, idet der skulle indstilles både en mand og en kvinde.

Dansk Handel & Service er efterfølgende ved brev af 11. oktober 2006 blevet bedt om på ny at indstille både en kvinde og en mand i henhold til ligestillingslovens bestemmelser herom.

Ved brev af 31. oktober 2006 har Dansk Handel & Service meddelt, at de alene indstiller Peter Zinck. Indstillingen begrundes med, at det ikke har været muligt at finde en kvinde, der besidder samme erfaring og viden på området. Dansk Handel & Service har derfor ikke mulighed for at foreslå både en mand og en kvinde med de fornødne kvalifikationer og fagkundskab til medlem af vækstforum i Region Syddanmark. Derudover har Peter Zinck fravalgt andre offentlige udvalg på baggrund af, at Dansk Handel & Service indstillede ham til vækstforum i Region Syddanmark. 

Ifølge ligestillingslovens § 10 a, stk. 2 kan en myndighed eller organisation fravige bestemmelsen om, at der skal indstilles såvel en mand og en kvinde, hvis der foreligger særlige grunde. Myndigheden skal i så fald samtidig angive begrundelsen herfor. 

Indstilling:

Det indstilles,

 • at Forberedelsesudvalget udpeger administrerende direktør Peter Zinck som medlem af Vækstforum.

Forberedelsesudvalgets beslutning 9. november 2006.

Indstillingen tiltrådt.

Sarah Nørris Christensen kunne ikke tiltræde indstillingen, da hun finder, at der skulle være indstillet både en mand og en kvinde.

Bilag:

Sagsnr.: 06/36

18. Udpegning af repræsentanter til "Foreningen EU og internationalt samarbejde i Syddanmark"


Vækstforum for Region Syddanmark drøftede på sit møde den 7. november 2006 etablering af et fælles EU-kontor, som i Bruxelles skal varetage en række konkrete opgaver for at understøtte den regionale vækststrategi. Kontoret foreslås etableret i form af fælles regional/kommunal forening "Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark - EUSD".

Vækstforum anbefaler, at Regionsrådet udpeger to medlemmer til foreningens bestyrelse. Vækstforum indstiller samtidig til økonomi- og erhvervsministeren, at Regionsrådet kan udpege medlemmer til bestyrelsen.

Udpegning af to eller flere repræsentanter til udvalg, bestyrelsen m.v. sker efter forholdstalsvalg.

Indstilling

Det indstilles,

 • at Forberedelsesudvalget udpeger to medlemmer til bestyrelsen for "Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark - EUSD".

Forberedelsesudvalgets beslutning 9. november 2006.

Sarah Nørris Christensen fremsatte følgende forslag:

Enhedslisten foreslår, at udpegningen af repræsentanter til bestyrelsen "Foreningen EU og Internationalt samarbejde i Syddanmark" foregår således:

 • En repræsentant fra de partier i Regionsrådet, der støtter den siddende regering
 • En repræsentant fra oppositionen
 • En EU-tilhænger
 • En EU-modstander

Begrundelse:

Selv om der kun er to pladser, lader det sig gøre at tilgodese ovenstående, idet Regionsrådet kan byde på Borgerlige EU-tilhængere, Borgerlige EU-modstandere, EU-tilhængere tilhørende oppositionen og EU-modstandere tilhørende oppositionen.

Hensigten med forslaget er at sikre, at alle interesser og synspunkter i Regionsrådet tilgodeses i "Foreningen EU og internationalt samarbejde i Syddanmark".

For forslaget stemte Sarah Nørris Christensen. Imod stemte øvrige tilstedeværende medlemmer med undtagelse af Jørgen Pless, som hverken stemte for eller imod. Forslaget var herefter bortfaldet.

Forberedelsesudvalget besluttede efter forslag fra Bent Poulsen at indstille Karsten Uno Petersen og Preben Jensen som Regionsrådets repræsentanter i bestyrelsen.

Bilag

Sagsnr. 06/1132


Siden er sidst opdateret 28-11-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring