Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Dagsorden den 7. november 2006 (Vækstforum)

Møde i Vækstforum for Region Syddanmark, Idrættens Hus
Willy Sørensens Plads
Vejle
mødelokale 3

Dagsorden:

1.Godkendelse af dagsorden

2. Afrapportering til Vækstforum i Region Syddanmark. Anbefalinger og synspunkter fra de midlertidige underudvalg

 

Vækstforum besluttede på mødet den 27. juni at nedsætte seks midlertidige, tematiske underudvalg. Udvalgene blev bedt om at bidrage med input til den handlingsplan, der skal omsætte erhvervsudviklingsstrategien til konkrete initiativer.

Udvalgene har holdt i alt tre møder og afsluttede arbejdet i slutningen af september. Over 90 personer fra hele regionen har deltaget i arbejdet.Udvalgene har fået inspiration fra de 220 postkort med forslag og idéer, der blev afleveret i forbindelse med konferencen ”Fra vision til aktion” den 16. august 2006.

 

I afrapporteringen fra udvalgene beskrives først de arbejdsområder og konkrete initiativer, som udvalgene anbefaler, at Vækstforum i Region Syddanmark arbejder videre med. Dernæst sammenfattes kort de temaer og synspunkter, som udvalget har drøftet på møderne, og som er det ”grundstof”, deres konkrete anbefalinger er vokset ud af.

Det indstilles, at Vækstforum

 • tager afrapporteringen fra underudvalgene til efterretning.

Bilag:

Bilag 2 Afrapportering fra underudvalg til vækstforum

3. Udkast til handlingsplan 2007 – 2008

Sekretariatet har udarbejdet et første bud på struktur og overordnede elementer i Vækstforums handlingsplan for 2007-2008. Der er tale om et ”råudkast”, der primært er udarbejdet på baggrund af de mange anbefalinger fra arbejdet i de midlertidige underudvalg. Der er udarbejdet et bilag, som viser, hvordan underudvalgenes forslag er anvendt i udkast til handlingsplan.

Handlingsplanen er et prioriteringsredskab for Vækstforum og skal angive rammerne for de initiativer og udviklingsaktiviteter, Vækstforum ønsker at udvikle, igangsætte og indstille til medfinansiering inden for strategiens seks indsatsområder.

Der er i dette første udkast endnu ikke taget tilstrækkelig hensyn til inddragelse af det internationale og grænseoverskridende arbejde samt indsatsen for yderområderne.

Processen er tilrettelagt således, at Vækstforum skal drøfte udkast til handlingsplan første gang på mødet den 7. november. Derefter arbejdes der videre med handlingsplanen på baggrund af Vækstforums drøftelser. Handlingsplanen forelægges til endelig godkendelse på mødet den 4. december.

Det indstilles, at Vækstforum

 • drøfter udkast til handlingsplan for 2007-08 og prioriteringen af initiativerne, herunder
 • at Vækstforum tager stilling til forslaget om prioritering og fokusering af indsatsen med udgangspunkt i klyngeudvikling

Bilag:

4. Syddansk samarbejde om fælles Bruxelles-kontor

 

Den 31. august blev der afholdt stiftende generalforsamling i ”Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark – EUSD”. Foreningens formål er at danne ramme for drift af fælles syddansk EU-kontor i Bruxelles med dertil hørende opgaver.

Vækstforum behandlede sagen på sit møde den 4. maj 2006, hvor Vækstforum tog orienteringen om initiativet til efterretning og tilsluttede sig, at der arbejdes videre. Eventuelle ønsker om medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler skulle forelægges Vækstforum efterfølgende.

Det indstilles, at Vækstforum anbefaler støtte til ”Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark – EUSD”, jf. vedtægterne, herunder

 • at Vækstforum udpeger 1 medlem til bestyrelsen
 • at Vækstforum over for Økonomi- og erhvervsministeren indstiller, at Regionsrådet deltager i bestyrelsen, idet Regionsrådets medlemmer udpeges af Vækstforum,
 • at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at foreningen fra 1. januar tildeles et årligt tilskud, der sammenlagt med Region Syddanmarks medarbejderressourcer matcher det samlede bidrag fra de syddanske kommuner (der forventes at blive på ca. 3,5 mio. kr.). Tilskuddet bør gives på basis af en resultatkontrakt, der sikrer, at kontorets aktiviteter understøtter den regionale vækststrategi i form af varetagelse af en række konkrete opgaver. Endelig stillingtagen til medfinansiering forudsætter fremsendelse af konkret ansøgning, der kan behandles i Vækstforum og Regionsråd, når Vækstforums erhvervsstrategi og handlingsplan foreligger,
 • at et eventuelt tilsagn gives for perioden 2007-08, hvorefter sagen tages op til revurdering.

Bilag:

5. Iværksætterhus

 

Erhvervs- og Byggestyrelsen anmoder Vækstforum i Region Syddanmark om udpegning af 2 bestyrelsesmedlemmer til det regionale Iværksætterhus.

Iværksætterhuset etableres som en erhvervsdrivende fond stiftet af kommunerne. Bestyrelsen består af 8 medlemmer, heraf 2 repræsentanter for Vækstforum, hvoraf mindst 1 skal være erhvervsrepræsentant.

 

Det indstilles, at Vækstforum

 • udpeger to bestyrelsesmedlemmer til det regionale iværksætterhus i Region Syddanmark, hvoraf mindst det ene medlem skal repræsentere erhvervslivet.

Bilag:

6. Udpegning af repræsentant til Regionalforsamling for det grænseoverskridende samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig

I forbindelse med organiseringen af det grænseoverskridende samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig skal der etableres en regionalforsamling. Hertil skal Vækstforum udpege et medlem samt en suppleant.

Det indstilles, at Vækstforum

 • under forudsætning af økonomi- og erhvervsministerens endelige godkendelse, jf. bekendtgørelse under udarbejdelse, udpeger henholdsvis et medlem samt en suppleant til at repræsentere Vækstforum i det grænseoverskridende samarbejde Region Sønderjylland-Schleswig

Bilag:

Bilag 6: Dagsordenspunkt om udpegning af repræsentant til Regionalforsamlingen for det grænseoverskridende samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig

7. Logo for Vækstforum

Formandskabet har taget initiativ til at få udviklet forslag til logo for Vækstforum, som både kan anvendes på hjemmesiden, som papirlinje/ brevpapir, ved brochurer og lignende.

På mødet præsenteres 2 forslag.

Det indstilles, at Vækstforum

 • beslutter logo

ORIENTERINGSSAGER

8. Grænseoverskridende EU-samarbejde mellem Region Syddanmark og de tyske naboregioner Schleswig og K.E.R.N. Det kommende Interreg-program 2007 -2013.

Et udkast til program skal være færdigt og indsendes til EU-Kommissionen – forventeligt inden 5. marts 2007. Region Syddanmark er programansvarlig på dansk side. Når programmet er godkendt af Kommissionen, vil det kunne støtte fælles dansk-tyske udviklingsprojekter med op til 75% af budgettet. Projekter kan vedrøre den regionale erhvervsudvikling, og det må forventes, at projektparter vil bede Vækstforum indstille projekter til regional medfinansiering for at matche EU-midlerne. Den samlede EU-støtteramme for hele perioden forventes at blive på omkring 40 mio. Euro. Der vedlægges til orientering notat om programarbejdets indhold og status.

 

Det indstilles, at Vækstforum

 • tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

9. Oversigt over amtsligt støttede erhvervsudviklingsaktiviteter 2006

På mødet den 27. juni fik Vækstforum forelagt en oversigt over erhvervsudviklingsaktiviteter, som de fire syddanske amter har støttet i 2006. I forbindelse hermed blev der fremsat ønske om en kategorisering af aktiviteterne samt en uddybende beskrivelse af økonomien i de enkelte aktiviteter.

Sekretariatet har på den baggrund udarbejdet de vedhæftede oversigter til orientering.

Det indstilles, at Vækstforum

 • tager oversigten til efterretning

Bilag:


Siden er sidst opdateret 11-12-2014
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring