Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Referat 12. oktober 2006

Møde i Forberedelsesudvalget
den 12. oktober 2006 kl. 16.00-17.00
på Regionshovedsædet, Regionsrådssalen

 

Der var afbud fra Bente Bendix Jensen. 3. stedfortræder Steen J. Klaaby deltog i stedet.
Der var afbud fra Karsten Uno Petersen.
 1. Indberetninger fra de syddanske amter vedr. den økonomiske udvikling
 2. Orientering om kvalitetsreform i den offentlige sektor
 3. Etablering af mellemarkiv for Region Syddanmark
 4. Udviklingsplan for psykiatrien - udkast til projektplan
 5. Indgåelse af aftaler mellem kommunerne i de nuværende Fyns og Vejle amter og Region Syddanmark vedr. fremtidige køb af ydelser fra Center for Rehabilitering og Specialrådgivning og Center for Kommunikation og Hjælpemidler
 6. Henvendelse fra Tilsynet med Kommunerne


1.   Indberetninger fra de syddanske amter vedr. den økonomiske udvikling


Ifølge bekendtgørelse nr. 462 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal amterne senest den 20. i hver måned indsende en række oplysninger til regionen. Oplysningerne skal omfatte

 • Oversigt over kontrakter indgået siden den seneste oversendelse - herunder de økonomiske konsekvenser
 • Oversigt over det økonomiske forbrug i forhold til de budgetterede udgifter og indtægter på hovedkonti
 • Oversigt over den likvide beholdning og udviklingen heri

Der er indsendt skemaer fra samtlige amter. Derimod er der ikke anmodet om supplerende oplysninger.

Arbejdsgruppe vedr. styrelsesvedtægt og budget anbefalede på sit møde den 3. oktober 2006 indstillingen over for Forberedelsesudvalget.

 

Indstilling

Det indstilles

 • at Forberedelsesudvalget tager de fremsendte oplysninger til efterretning, samt
 • at der med hensyn til Ribe Amts orientering om disponering af kræftpuljen og diabetespuljen gennemføres yderligere drøftelser mellem Sydvestjysk Sygehus og Region Syddanmark, for så vidt angår de økonomiske og planlægningsmæssige konsekvenser i 2007 og overslagsårene.

Bilag

Forberedelsesudvalget

Indstillingen tiltrådt.

Sagsnr. 06/401

 

2.   Orientering om kvalitetsreform i den offentlige sektor


Regeringen har besluttet at igangsætte en kvalitetsreform, der skal forbedre kvaliteten af den offentlige service. Arbejdet med reformen foregår i et ministerudvalg, der ledes af statsministeren. Regeringens strategi for øget kvalitet i den offentlige service skal ligge færdigt inden sommeren 2007.

Danske Regioner har tilkendegivet, at man vil medvirke aktivt og konstruktivt i arbejdet med kvalitetsreformen. Danske Regioner vil i denne sammenhæng have behov for at trække på de enkelte regioner for at kunne kvalificere arbejdet.

Arbejdsgruppen vedr. styrelsesvedtægt og budget drøftede sagen på sit møde den 3. oktober 2006.

 

Bilag

Forberedelsesudvalget

Til orientering.

Sagsnr. 06/912

 

3.   Etablering af mellemarkiv for Region Syddanmark


Efter aftale indgået mellem Amtsrådsforeningen, KL og staten skal regionerne for hver deres område stå for oprettelsen og drift af et mellemarkiv, hvor de syddanske amters papirsager i en 5-årig periode skal kunne fremfindes og indscannes til efterfølgermyndighederne. Opgaven indebærer også, at sagerne skal gøres klar til aflevering til Statens Arkiver efter de 5 år.

Som en forudsætning for anvendelsen af mellemarkiverne skal der på landsplan ( Danske Regioner, KL og Kulturministeriet) etableres et e-arkiv, som indeholder oplysninger om alle amtslige sager i perioden 1993-2006. I dette arkiv kan efterfølgermyndighederne søge sig frem til en relevant sag, som - hvis den findes på papir - derefter kan fremskaffes i mellemarkivet. Løsningen er ikke færdigudviklet endnu, men forventes klar før 1. januar 2007.

Region Syddanmark skal etablere mellemarkiv for de fire syddanske amter (herunder hele Vejle Amt), og arkivet skal betjene ca. 35 myndigheder/centre og godt 40 selvejende institutioner. Den samlede sagsmængde i de fire amter, som overgår til mellemarkivet, er på ca. 8,5 km. Herudover overtages ca. 2 km. sygesikrings- og regnskabsbilag til regionens eget brug.

Under planlægningen er der nærmere blevet undersøgt to alternative løsninger i Region Syddanmark: Dels at overlade opgaven til en ekstern virksomhed og dels at løse den i regionens eget regi, således at de store sagsmængder kan blive stående på de nuværende lokaliteter.

Planlægningen af løsningen er underlagt betydelig usikkerhed, da det ikke er muligt at få et blot nogenlunde sikkert grundlag for at vurdere den kommende fremfindingsaktivitet. Der forventes stor aktivitet i 2007, hvorefter fremfindingsaktivteten vil falde betydeligt, mens der så skal ske forberedelse af aflevering af sagerne til statens arkiver. Budgettet for mellemarkivet skal derfor revideres årligt.

På baggrund af vurdering af de to modeller anbefales det, at Region Syddanmark vælger at varetage opgaven i eget regi. Der er åbnet mulighed for, at papirarkivet kan forblive på de fire nuværende amtsgårde.

Arbejdet med etableringen af e-arkiv og mellemarkiver drøftes dels på landsplan med staten og KL, dels med de lokale myndigheder mv., som skal være brugere af systemet. Der er principiel accept af den foreslåede løsning og af den service, som mellemarkivet vil kunne yde. Budgetterne vurderes pt på landsplan af aftaleparterne. Der skal indgås aftale med hver enkelt myndighed om ordningen.

Arbejdsgruppe vedr. styrelsesvedtægt og budget indstillede på sit møde den 3. oktober 2006, at der foreløbig i 2007 afsættes en driftsbevilling på 2,9 mio. kr. til arbejdet og en indtægtsbevilling på 1,8 mio. kr. fra kommuner og staten.

Udgiften finansieres foreløbig inden for bevillingen til sekretariatsopgaver, og bevilling og finansiering tages op igen ved midtvejsreguleringen i 2007, når det faktiske aktivitetsniveau kendes.

Indstilling

Det indstilles,

 • at Forberedelsesudvalget beslutter, at Region Syddanmark selv etablerer og driver mellemarkivet for regionen. Aftale med brugerne indgås på grundlag af det foreliggende udkast til serviceaftale.

Bilag

Forberedelsesudvalget

Indstillingen tiltrådt.

Sagsnr. 06/289

 

4.   Udviklingsplan for psykiatrien - udkast til projektplan


Som en del af regionsdannelsen på psykiatriområdet i Region Syddanmark skal der gennemføres en grundig planlægningsproces, der skal løfte psykiatrien i de nuværende fire amter ind i de nye geografiske, lovgivningsmæssige og værdimæssige rammer i regionen og løfte psykiatrien ind i det nye årti i en udgave, der matcher tidens krav og forventninger til en moderne samarbejdsorienteret psykiatri - høj kvalitet, høj grad af tilgængelighed, høj produktivitet og effektiv ressourceudnyttelse. Det er målene for udviklingsplanen.

Udviklingsplanprocessen skal i sig selv bidrage til:

 • Fælles ejerskab til psykiatriens udviklingsplan
 • Opbygge/styrke en fælles identitet i psykiatrien i Region Syddanmark - herunder understøtte opbygningen af faglige og personlige netværk på tværs af regionen
 • Styrke samarbejdet og dialogen mellem psykiatrien og de væsentligste samarbejdspartnere (kommunerne, den specialiserede socialpsykiatri, praksissektoren)

Der lægges op til en udviklingsplanproces med følgende elementer:

 • Konkretisering af vision/mission for psykiatrien i Region Syddanmark - august-december 2006
 • Kvantitativ status og kvalitativ vurdering - august 2006-januar 2007
 • Fastlæggelse af udviklingsplanteamer på udviklingsplankonference - februar 2007
 • Temagruppe-proces - rapport og anbefalinger - marts-juli 2007
 • Udarbejdelse af udviklingsplan - juli-september 2007
 • Høringsrunde - oktober-november 2007
 • Godkendelse - december 2007

De konkrete milepæle/produkter i løbet af udviklingsplanprocessen er:

 • Konkretisering af mission og vision for psykiatrien - deadline: december 2006
 • Status og vurderingsrapport - udarbejdes formentlig i samarbejde med Institut for Sundhedsøkonomi (Kjeld Møller Pedersen) - deadline: januar 2007
 • Udviklingsplankonference - deadline: februar 2007 - nærmere dato snarest
 • Temakatalog til udviklingsplan - deadline: februar 2007
 • Evt. temakonference - deadline: august 2007
 • Udviklingsplan med konkrete anbefalinger og udviklingsretninger - deadline: september 2007
 • Endeligt udkast til udviklingsplan - deadline: ultimo november 2007

Der henvises til vedlagte projektplan for nærmere beskrivelse af de enkelte elementer i processen.

Organisationsplanen afspejler:

 • Ønsket om at udnytte allerede eksisterende administrative og politiske organer
 • At udarbejdelse af udviklingsplanen grundlæggende er en regional opgave
 • At kommunerne og praksissektoren er med i tilblivelsen af planen - både af hensyn til fælles ejerskab til planen, effektiv implementering af anbefalinger og som følge af, at planens anbefalinger formentlig vil få konsekvenser for både kommunerne og praksissektorens indsats på psykiatriområdet.

Der foreslås derfor følgende organisation for arbejdet:

 • Politisk styregruppe - arbejdsgruppen vedr. social- og psykiatri- samt og specialundervisningsområdet
 • Politisk følgegruppe - med deltagelse af repræsentanter fra hhv. region og kommuner
 • Administrativ styregruppe - psykiatriens øverste ledelse
 • Administrativ følgegruppe - psykiatriens øverste ledelse, kommunale repræsentanter på psykiatriområdet og repræsentanter for praksissektoren.

Der henvises til bilag for uddybende beskrivelse af gruppernes kommissorier.

Arbejdsgruppe vedr. social- og psykiatri- samt specialundervisningsområdet drøftede sagen på sit møde den 20. september 2006 og tilsluttede sig forslaget til projektplan.

Arbejdsgruppe vedr. styrelsesvedtægt og budget kunne på sit møde den 3. oktober 2006 tilslutte sig forslaget til projektplan, men understregede, at arbejdet med udviklingsplanen evt. vil skulle tilpasses, så der er overensstemmelse med de beslutninger vedr. arbejdsproces, politisk organisering mv., der træffes i forbindelse med arbejdet omkring styrelsesvedtægt mv. for Region Syddanmark.

 

Indstilling

Det indstilles,

 • at Forberedelsesudvalget godkender forslag til projektplan med tids-, proces- og organisationsplan for udviklingsplan.

Bilag

Forberedelsesudvalget

Indstillingen tiltrådt.

Sagsnr. 06/765

 

5.   Indgåelse af aftaler mellem kommunerne i de nuværende Fyns og Vejle amter og Region Syddanmark vedr. fremtidige køb af ydelser fra Center for Rehabilitering og Specialrådgivning og Center for Kommunikation og Hjælpemidler


Ydelserne på kommunikations- og hjælpemiddelområdet betales, indtil kommunalreformen træder i kraft, af amterne og stilles gratis til rådighed for kommuner og borgere. Efter 1. januar 2007 skal kommunerne betale fuldt ud for de ydelser, borgerne modtager fra kommunikationscentrene.

I henhold til Rammeaftale 2007 skal ydelserne i 2007 fra de fire kommunikationscentre i Aabenraa, Esbjerg, Odense og Vejle finansieres via abonnementsordninger baseret på befolkningstal. Forslaget om denne finansieringsmodel er behandlet i Kontaktudvalget den 31. august 2006, hvor Kontaktudvalget tilsluttede sig forslaget. Den fremtidige finansieringsform efter 2007 skal vurderes i 2007.

Da Region Syddanmark fra 1. januar 2007 skal drive Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (CRS) i Odense og Center for Kommunikation og Hjælpemidler (CKHM) i Vejle, har Region Syddanmark udarbejdet et forslag til betalingsaftaler med kommunerne i hver af de to centres hidtidige optageområde.

Betalingsaftalerne er en udmøntning af Rammeaftale 2007, der blev godkendt af Forberedelsesudvalget den 14. september 2006. Disse betalingsaftaler er nødvendige, da rammeaftalen er en aftale om udbud, der ikke i sig selv kan forpligte kommunerne til at købe bestemte ydelser.

På baggrund af et tidligere udredningsarbejde har Region Syddanmark ligeledes udarbejdet to forskellige aftaleudkast, der er tilbud om at varetage den fremtidige administration af særlige synshjælpemidler for kommunerne i de to centres optageområder. Aftaleudkastet forudsætter, at der indgås ovennævnte abonnementsaftaler for centrenes øvrige ydelser.

Med aftalerne varetages opgaver i relation til administration af særlige synshjælpemidler af Center for Rehabilitering og Specialrådgivning og Center for Kommunikation og Hjælpemidler, så borgerne fortsat kan henvende sig direkte til centrene i 2007 vedr. særlige synshjælpemidler, der hidtil har været bevilget og finansieret af amterne.

De to aftaler er udsendt til de aktuelle kommuner med henblik på sammenlægningsudvalgenes/kommunalbestyrelsernes stillingtagen.

Arbejdsgruppe vedr. styrelsesvedtægt og budget anbefalede på sit møde den 3. oktober 2006 indstillingen over for Forberedelsesudvalget.

 

Indstilling

Det indstilles,

 • at Forberedelsesudvalget godkender forslag til aftale mellem de fynske kommuner og Region Syddanmark om abonnement på ydelser fra Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (CRS) i 2007,
 • at Forberedelsesudvalget godkender forslag til aftale mellem Fredericia, Hedensted, Horsens, Kolding og Vejle kommuner og Region Syddanmark om abonnement på basisydelser fra Center for Kommunikation og Hjælpemidler (CKHM) i 2007,
 • at Forberedelsesudvalget godkender forslag til aftale mellem de fynske kommuner og Region Syddanmark om, at Center for Rehabilitering og Specialrådgivning administrerer kommunernes tildeling af særlige synshjælpemidler i 2007, samt
 • at Forberedelsesudvalget godkender forslag til aftale mellem Fredericia, Vejle, Hedensted og Horsens kommuner og Region Syddanmark om, at Center for Kommunikation og Hjælpemidler varetager kommunale driftsopgaver på Synsområdet i 2007 godkendes.

Bilag

Forberedelsesudvalget

Indstillingen tiltrådt.

Sagsnr. 06/814

 

6.   Henvendelse fra Tilsynet med Kommunerne


Tilsynet med kommunerne - Statsamtet i Sønderjylland - har henvendt sig til Region Syddanmark, idet der ønskes en redegørelse for det retlige grundlag for regionens påtænkte deltagelse og støtte vedr. "Region Syddanmark Cup" jf. Forberedelsesudvalgets beslutning på mødet den 11. maj 2006.

Vedlagt følger udkast til svarbrev. Det fremgår heraf, at Region Syddanmark er af den opfattelse, at der er hjemmel til at iværksætte sådanne arrangementer.

Det fremgår således af bl.a. bemærkninger til regionsloven, at regionerne har mulighed for at medvirke til at igangsætte kulturbegivenheder og udvikle kulturelle tilbud, som kan videreføres af andre parter i en mere permanent drift. Kultur forstås i denne sammenhæng bredt og omfatter således også idrætsområdet. 

I udkast til svarbrev henvises endvidere til, at Forberedelsesudvalget ikke har truffet en endelig beslutning om medvirken, men alene tilkendegivet en interesse i at deltage, når det står klart, om øvrige præmisser er opfyldt.

Arbejdsgruppe vedr. styrelsesvedtægt og budget anbefalede på sit møde den 3. oktober 2006 indstillingen over for Forberedelsesudvalget.

 

Indstilling

Det indstilles,

 • at Forberedelsesudvalget godkender udkast til svarbrev.

Bilag

Forberedelsesudvalget

Udkast til svarbrev godkendt.

Sagsnr. 06/921


Siden er sidst opdateret 28-11-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring