Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Referat 14. september 2006

Møde i Forberedelsesudvalget
14. september 2006, kl. 16.00-17.45
på Regionshovedsædet, Regionsrådssalen

 • Afbud fra Bent Krogh Petersen.
 • Afbud fra Jørgen Pless. I stedet deltog 1. stedfortræder Jens Peter Koch.
 • Afbud fra Per A. Laursen. I stedet deltog 1. stedfortræder Helge C. Jacobsen.
 • Afbud fra Poul Sækmose. I stedet deltog 1. stedfortræder John Lohff.

Øvrige medlemmer var til stede. Bent Bechmann, William Jensen og Thyge Nielsen forlod mødet efter behandlingen af pkt. 1.

Til stede var endvidere regionsdirektør Niels Højberg og afdelingschef Ole Melsen.

 1. 2. behandling af budgetforslag for 2007
 2. Godkendelse af dispositioner i de enkelte amter i Region Syddanmark
 3. Indberetninger fra de syddanske amter vedrørende den økonomiske udvikling
 4. Rammeaftale 2007 på social- og psykiatri- samt specialundervisningsområdet
 5. Orientering om høringssvar vedr. organisering af administrative centre til psykiatrien i Region Syddanmark
 6. Godkendelse af høringssvar vedr. KOL
 7. Udbud af kørsel i Trafikselskabet for Fyn
 8. Arbejdet med styrelsesvedtægt for Region Syddanmark

1.   2. behandling af budgetforslag for 2007

 

Forberedelsesudvalget havde på sit møde den 24. august 2006 1. behandling af budgetforslag for 2007 for Region Syddanmark.

Forberedelsesudvalget oversendte budgetforslaget til 2. behandling og vedtog samtidig en frist for indlevering af ændringsforslag.

Arbejdsgruppen vedr. styrelsesvedtægt og budget behandlede på sit møde den 6. september 2006 de indkomne ændringsforslag til det fremlagte budgetforslag.

På baggrund af arbejdsgruppens drøftelse af de indkomne ændringsforslag var der enighed om, at formanden bemyndiges til at udarbejde en redegørelse for de aftalte budgetmæssige forudsætninger og ændringer i forhold til budgetforslaget pr. 15. august 2006. Materialet indgår som ændringsforslag til budgettets 2.-behandling på mødet i Forberedelsesudvalget den 14. september 2006.

 

Bilag

Sagsnr. 06/333

Dansk Folkeparti fremsatte flg. ændringsforslag:

”På vegne af Dansk Folkepartis gruppe i Forberedelsesudvalget fremsendes hermed ønske om optagelse af nedenstående som et forpligtende notat til budgettet for 2007:

På sygehusområdet prioriteres en genetablering af skadestuen på Sønderborg Sygehus således, at dette sker i løbet af 2007.”

For forslaget stemte Dansk Folkeparti og Lokallisten (4). Imod stemte A, B, C, F og V (35). Ø (1) stemte hverken for eller imod.

Ændringsforslaget var herefter bortfaldet.

For det fælles ændringsforslag til formandens budgetforslag af 15. august 2006 stemte alle Forberedelsesudvalgets medlemmer undtagen Sarah Nørris Christensen (Ø).

Region Syddanmarks budget for 2007 var herefter vedtaget.

Sarah Nørris Christensen (Ø) tilkendegav, at hun ikke kan støtte budgettet.

 

2.   Godkendelse af dispositioner i de enkelte amter i Region Syddanmark

 

Forberedelsesudvalget skal - jf. bekendtgørelse nr. 1466 af 20. december 2005 med senere ændringer - godkende dispositioner i de enkelte amter inden for nærmere fastlagte rammer.

Der er siden Forberedelsesudvalgets seneste møde den 24. september 2006 kommet 13 anmodninger om godkendelse af amtslige beslutninger. Disse er nærmere beskrevet i vedlagte notat.

Arbejdsgruppen vedr. styrelsesvedtægt og budget har ikke haft mulighed for at forholde sig til anmodningerne om godkendelse, idet anmodningerne indkom for sent til at kunne behandles på arbejdsgruppens møde den 6. september 2006. Sagen forelægges derfor Forberedelsesudvalget direkte.

Indstilling
Det indstilles,

 • at samtlige anmodninger godkendes under de forudsætninger, som fremgår af notat af 6. september 2006.

Bilag

Sagsnr. 06/267

Indstillingen tiltrådt

 

3.   Indberetninger fra de syddanske amter vedrørende den økonomiske udvikling

 

Ifølge bekendtgørelse nr. 462 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal amterne senest den 20. i hver måned indsende en række oplysninger til regionen. Oplysningerne skal omfatte

 • Oversigt over kontrakter indgået siden den seneste oversendelse - herunder de økonomiske konsekvenser
 • Oversigt over det økonomiske forbrug i forhold til de budgetterede udgifter og indtægter på hovedkonti
 • Oversigt over den likvide beholdning og udviklingen heri

Der er indsendt skemaer fra samtlige amter. Samtidig er der anmodet om supplerende oplysninger fra amterne vedrørende eventuelle forventede merforbrug og hvilke foranstaltninger, der i givet fald måtte være truffet i den forbindelse. Der foreligger ingen supplerende oplysninger fra Vejle Amt. Det er oplyst, at disse først vil blive fremsendt, når de har været drøftet politisk i amtet.

Arbejdsgruppen vedr. styrelsesvedtægt og budget har behandlet sagen på sit møde den 6. september 2006, og arbejdsgruppen anbefaler at Forberedelsesudvalget tager indberetningerne til efterretning.

Indstilling
Det indstilles,

 • at Forberedelsesudvalget tager indberetningerne til efterretning.

Bilag

Sagsnr. 06/265

Til efterretning.

 

4.   Rammeaftale 2007 på social- og psykiatri- samt specialundervisningsområdet

 

Med kommunalreformen indføres rammeaftalen som det centrale planlægnings- og udviklingsværktøj for de nuværende amtslige sociale og socialpsykiatriske tilbud samt på dele af specialundervisningsområdet. Rammeaftalen indgås årligt mellem de 22 kommuner i Syddanmark og mellem kommunerne og Region Syddanmark. Første rammeaftale træder i kraft 1. januar 2007.

Forberedelsesudvalget har i henhold til Bekendtgørelse nr. 36 af 23/01/2006 pligt til at udarbejde et udkast til rammeaftalen. Social- og psykiatriområderne har i samarbejde med kommunerne i regionen udarbejdet forslag til rammeaftale for 2007 mellem Region Syddanmark og kommunerne i regionen. 1. udkast til rammeaftale blev behandlet af Forberedelsesudvalget den 8. juni 2006.

Udkastet til rammeaftalen har endvidere været drøftet med kommunerne på en række fællesmøder i juni 2006. Efter aftale med kommunerne har udkast til rammeaftalen for 2007 desuden været sendt til administrativ høring i kommunerne med henblik på administrative bemærkninger og vurderinger. På baggrund af de indkomne bemærkninger er nu udarbejdet det endelige forslag til Rammeaftale 2007.

Arbejdsgruppen vedr. samarbejde med kommunerne på social- og psykiatri- samt specialundervisningsområdet drøftede på sit møde den 23. august 2006 forslagene til rammeaftaler. Arbejdsgruppen anbefaler Forberedelsesudvalget at tiltræde Rammeaftalen 2007 for social- og psykiatriområdet og at tiltræde Rammeaftalen 2007 for specialundervisningsområdet.

Kontaktudvalget for Region Syddanmark vedtog på sit møde den 31. august 2006 at anbefale, at forslaget til Rammeaftalen for 2007 samt bilag vedtages i de 22 kommunalbestyrelser/sammenlægningsudvalg samt i Forberedelsesudvalget.

Forslaget skal være endeligt godkendt senest den 15. oktober 2006. Efter behandlingen i Kontaktudvalget for Region Syddanmark forelægges forslaget nu til godkendelse i de enkelte kommunalbestyrelser/sammenlægningsudvalg og i Forberedelsesudvalget.

Arbejdsgruppen vedr. styrelsesvedtægt og budget behandlede sagen på sit møde den 6. september 2006. Arbejdsgruppen anbefaler, at Forberedelsesudvalget godkender forslag til Rammeaftale 2007 med medfølgende bilag.

Indstilling
Det indstilles,

 • at Forberedelsesudvalget godkender forslag til Rammeaftale 2007 med medfølgende bilag.

Bilag

Sagsnr. 06/753

Indstillingen tiltrådt.

 

5.   Orientering om høringssvar vedr. organisering af administrative centre til psykiatrien i Region Syddanmark

 

Forberedelsesudvalget besluttede på sit møde den 11. maj 2006, at der i psykiatrien i Region Syddanmark etableres tre psykiatricentre - Vest, Midt og Øst - med hver sin psykiatrichef.

En administrativ styregruppe bestående af repræsentanter fra psykiatri, somatik, økonomi og HR igangsatte i maj 2006 et afklaringsarbejde vedr. organiseringen af den fremtidige administrative støtte til de tre behandlingspsykiatriske centre i psykiatrien i Region Syddanmark.

På baggrund af en nærmere kortlægning af de nuværende administrative funktioner, beskrivelser af fremtidige behov og drøftelser af normeringer og snitflader indstiller styregruppen en decentral model med administrativ støtte til hvert af de tre behandlingspsykiatriske centre, som yderligere er beskrevet i indstilling af 1. juni 2006.

Indstillingen har været drøftet i gruppen af psykiatridirektører i de fire amter, med repræsentanter fra de centrale stabe i regionen og var i høring i perioden 22. juni-15. august 2006. Det fremgår af høringssvarene, at det anbefales, at der etableres tre decentrale administrationer - én i hvert psykiatricenter.

Indstilling og høringssvar blev forelagt på møde den 23. august 2006 i Arbejdsgruppe vedr. samarbejde med kommunerne på social- og psykiatri- samt specialundervisningsområdet, og arbejdsgruppen anbefaler, at der etableres tre decentrale administrationer - én på hvert af de tre behandlingspsykiatriske centre.

Arbejdsgruppen vedr. styrelsesvedtægt og budget behandlede sagen på sit møde den 6. september 2006. Arbejdsgruppen anbefaler, at Forberedelsesudvalget godkender etablering af tre decentrale administrationer – én i hvert psykiatricenter.

Indstilling
Det indstilles,

 • at Forberedelsesudvalget godkender etablering af tre decentrale administrationer - én i hvert af de tre behandlingspsykiatriske centre.

Bilag

Sagsnr.: 06/747

Indstillingen tiltrådt.

 

6.   Godkendelse af høringssvar vedr. KOL

 

Til Forberedelsesudvalgets endelige godkendelse vedlægges foreløbigt administrativt høringssvar fra Region Syddanmark vedr. anbefalinger for tidlig opsporing, opfølgning, behandling og rehabilitering af KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom).

Indstilling
Det indstilles,

 • at Forberedelsesudvalget endeligt godkender det fremsendte høringssvar.

Bilag

Sagsnr.: 06/704

Indstillingen tiltrådt.

 

7.   Udbud af kørsel i Trafikselskabet for Fyn

 

Den forberedende bestyrelse for Trafikselskabet for Fyn har drøftet muligheden for at udbyde en del af det kommende trafikselskabs kørsel, der i dag varetages af Odense Bybusser.

Som det fremgår af vedlagte notat, har den forberedende bestyrelse vurderet, at der kunne være følgende fordele ved at udbyde en del af kørslen:

 • Der vil kunne opnås ensartede vilkår for kommunerne på Fyn
 • Der vil kunne opnås større budgetsikkerhed for Odense Kommune
 • Der vil kunne opnås samdriftsfordele ved kun at skulle opbygge ét IT- og administrativt system

Den forberedende bestyrelse forudsætter, at den kørsel, der udføres af tjenestemænd ikke udbydes, men forbliver som et driftsselskab under trafikselskabet.

Ved et udbud af den kørsel, der ikke udføres af tjenestemænd, vil lov om virksomhedsoverdragelse være gældende, hvilket bl.a. betyder, at medarbejderne overføres med uændrede løn og arbejdsvilkår, indtil den overenskomst, de er ansat under, udløber.

Den forberedende bestyrelse for trafikselskabet anmoder om Forberedelsesudvalgets tilslutning til bestyrelsens beslutning om, at den del af kørslen, som i dag varetages af Odense Bybusser, og som ikke udføres af tjenestemænd, udbydes med virkning fra primo 2008 eller tidligere, hvis det efter et analysearbejde viser sig muligt.

Arbejdsgruppen vedr. styrelsesvedtægt og budget behandlede sagen på sit møde den 6. september 2006. Arbejdsgruppen anbefaler, at Forberedelsesudvalget vedtager,

 • at den forberedende bestyrelse for Trafikselskabet for Fyn kan iværksætte et analysearbejde med henblik på at vurdere vilkårene for udlicitation af den del af kørslen, der i dag varetages af Odense Bybusser, og som ikke udføres af tjenestemænd, samt
 • at trafikselskabet - hvis det efter dette analysearbejde viser sig muligt - udliciterer denne del af kørslen med virkning fra primo 2008 eller tidligere.

Indstilling
Det indstilles, at Forberedelsesudvalget vedtager,

 • at den forberedende bestyrelse for Trafikselskabet for Fyn kan iværksætte et analysearbejde med henblik på at vurdere vilkårene for udlicitation af den del af kørslen, der i dag varetages af Odense Bybusser, og som ikke udføres af tjenestemænd, samt
 • at trafikselskabet - hvis det efter dette analysearbejde viser sig muligt - udliciterer denne del af kørslen med virkning fra primo 2008 eller tidligere.

Bilag

Sagsnr.: 06/403

Indstillingen tiltrådt.

Sarah Nørris Christensen (Ø) kunne alene tilslutte sig at igangsætte analysearbejdet som nævnt i indstillingens første punkt.


8.Arbejdet med Styrelsesvedtægt for Region Syddanmark

Arbejdsgruppen vedr. Styrelsesvedtægt og Budget har drøftet oplæg til politisk organisering af Region Syddanmark.

Arbejdsgruppen foreslår, at der nedsættes en underarbejdsgruppe, som skal arbejde med opgavefordelingen i den politiske organisation i Region Syddanmark, jfr. vedlagte kommissorium, herunder udarbejde forslag til styrelsesvedtægt for Region Syddanmark.

Det foreslås, jfr. kommissoriet, at underarbejdsgruppen sammensættes af op til 8 medlemmer af Forberedelsesudvalget, således at alle partier/grupper har mulighed for at stille med en deltager.

Indstilling
Det indstilles,

 • at hvert af partierne/grupperne i Forberedelsesudvalget udpeger et medlem til underarbejdsgruppen, og
 • at Forberedelsesudvalget udpeger formanden for underarbejdsgruppen.

Bilag

Sagsnr. 06/786

Indstillingen tiltrådt.

 

Til arbejdsgruppen blev udpeget:

 

 • Jørgen Bundsgaard
 • Lykke Debois
 • Sarah Nørris Christensen
 • Bent Bechmann
 • Jørgen Pless
 • Bjarne Juel Møller
 • Kristian Grønbæk Andersen
 • Bent Poulsen 

Jørgen Bundsgaard blev valgt til formand.


Siden er sidst opdateret 28-11-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring