Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Beslutningsreferat d. 13. juni 2006 (Formandskabet)

Møde i formandskabet for Vækstforum den 13. juni 2006 kl. 8.15-9.45
Amtsgården, Skelbækvej 2,  Åbenrå.

Til stede på mødet var:

 • C.C. Nielsen
 • Johnny Søtrup
 • Jens Oddershede
 • Carl Holst

 

Derudover deltog:

 • Niels Højberg
 • Kjeld Zacho Jørgensen
 • Dorthe Kusk

 

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt

2. Skitse til erhvervsudviklingsstrategi for Region Syddanmark – 1. udkast

I Vækstforums arbejdsplan for 2006 er fastlagt, at der til døgnseminaret den 26.- 27. juni skal foreligge en skitse til flerårig erhvervsudviklingsstrategi til drøftelse i Vækstforum.  Strategien skal angive de overordnede rammer for indsatsen, herunder de prioriterede indsatsområder. Strategien suppleres med en handlingsplan, som konkretiserer de enkelte indsatsområder, der prioriteres i strategien. Handlingsplanen udarbejdes efterfølgende efter indspil fra de tematiske underudvalg, der nedsættes inden for hvert indsatsområde.

Sekretariatet har udarbejdet et første udkast til erhvervsudviklingsstrategi for Region Syddanmark. Strategien tager afsæt i det strategioplæg, der er udarbejdet af det Midlertidige Vækstforum, samt oplægget fra Kvindernes Vækstforum. Strategioplægget er endnu ikke helt færdigt. Beskrivelsen af indsatsområderne Oplevelsesøkonomi og Det Sunde Liv udestår, ligesom der skal arbejdes videre med de konkrete mål og indikatorer under de enkelte indsatsområder. Sekretariatet arbejder videre med disse beskrivelser frem til udsendelsen til døgnseminaret. 

Det indstilles at formandskabet drøfter den foreløbige skitse til erhvervsudviklingsstrategi, herunder tilkendegiver om de valgte indsatsområder er de rette. 

Næste skridt vil være, at skitsen til erhvervsudviklingsstrategien drøftes på Vækstforums døgnseminar den 26. – 27. juni. Herefter tilrettes strategien, hvorefter den fremlægges på den planlagte konference den 16. august,  som er startskuddet på underudvalgenes arbejde. Den endelige vedtagelse af strategien finder sted på Vækstforums møde den 7. november.

Beslutning:

Drøftedes. Nedennævnte bemærkninger indarbejdes.

 • Den manglende koordinering på iværksætterområdet skal tydeliggøres som en svaghed. Præcisering af, at det er en énstrenget organisering, der skal forfølges.
 • Nye teknologier nævnes i overskriften på indsatsområdet sammen med forskning og innovation, så det er tydeligt, at bl.a. IT er medtænkt.
 • Klyngeudvikling bør stå alene som overskrift -  dvs. ”strategisk” slettes.
 • Flere eksempler fra MTVFs strategioplæg medtages.

3. Notat om nedsættelse af midlertidige underudvalg under Vækstforum

Vækstforum besluttede på sit første møde at nedsætte midlertidige tematiske underudvalg, som bidrager med input til at omsætte strategien til handlingsplaner. Der foreslås nedsat 6 underudvalg, ét inden for hvert indsatsområde, som foreslås prioriteret i erhvervsudviklingsstrategien.

I det vedlagte notat er underudvalgenes sammensætning, opgaver mv. nærmere beskrevet. Der vil til døgnseminaret foreligge forslag til kommissorier for hvert enkelt underudvalg.

Underudvalgenes bidrag indgår som inspiration til Vækstforums arbejde med at udarbejde handleplaner for hvert indsatsområde. Første udkast til handleplaner drøftes på Vækstforums møde den 7. november, og på mødet den 4. december færdiggøres handlingsplanerne.

Det indstilles at formandskabet drøfter notatet om nedsættelse af midlertidige underudvalg under Vækstforum og tager stilling til principperne herfor.

Næste skridt vil være, at principperne for nedsættelse af underudvalg drøftes på døgnseminaret. På døgnseminaret udpeges desuden formænd for underudvalgene. I forlængelse af døgnseminaret beslutter formandskabet den endelige sammensætning. Underudvalgene deltager i konferencen den 16. august, hvor de enkelte indsatsområder diskuteres. Ultimo september afleverer underudvalgene deres bidrag, hvorefter de opløses.

Beslutning:

Principnotatet godkendt.

4. Ideoplæg til konferencen den 16. august

Der er som led i Vækstforums arbejde med strategi og handlingsplaner planlagt en konference den 16. august, hvor Vækstforum fremlægger sit forslag til strategi, og hvor der inviteres til dialog om de prioriterede indsatsområder i strategien. Konferencen er startskud på underudvalgenes arbejde. Målet er at  skabe synlighed og dialog om Vækstforums arbejde.

Sekretariatet har indgået et samarbejde med Center for Kunst og Videnskab, SDU, som i dialog med sekretariatet har udarbejdet der vedlagte ideóplæg til konferencen. Grundtanken er dialog og  involvering i processen frem for eksterne oplægsholdere. Konferencen er derfor også åben for alle interesserede.
Det indstilles at formandskabet tager stilling til konceptet for konferencen.

Næste skridt. Hvis konceptet godkendes, skal der udarbejdes invitationer, som udsendes umiddelbart efter Vækstforums døgnseminar, hvor der er taget stilling til strategi og indsatsområder.

Beslutning:

Koncept for konferencen godkendt. Tidspunktet fastholdes.

5. Program for døgnseminar den 26.- 27. juni

På Vækstforums konstituerende møde blev det aftalt, at næste møde holdes som et døgnseminar fra den 26. juni kl. 12 til den 27. juni kl. 12 (med efterfølgende frokost). Sekretariatet foreslår, at døgnseminaret kortes ned med 3 timer, således at seminaret starter den 26. juni kl. 15.

Med udgangspunkt heri har sekretariatet udarbejdet vedlagte forslag til program for døgnseminaret. Overordnet er der tale om tre hovedtemaer:

 • Eksterne oplæg om statslige initiativer og nye fakta om Region Syddanmark (konkurrenceevnemodellen).
 • Workshops, hvor der er tid til at drøfte strategien og de enkelte indsatsområder i dybden.
 • Formelt møde med særskilt dagsorden (dagsorden vil blive udarbejdet efter mødet i formandskabet og udsendes sammen med programmet for døgnseminaret)

Det indstilles, at formandskabet drøfter program for døgnseminaret, herunder punkter til dagsorden for Vækstforums formelle møde (dag 2).

Det foreslås, at der i umiddelbar forlængelse af døgnseminaret holdes et frokostmøde i formandskabet den 27. juni kl. 12-13, hvor bl.a. den endelig sammensætning af underudvalgene kan drøftes.

Beslutning:

Programmet godkendt, idet selve mødet den 27. juni forlænges med ½ time, så der er tid til at drøfte bl.a. det jysk-fynske erhvervssamarbejde samt vækstredegørelsen og udkast til brev vedr. denne.

6. Udpegning af suppleant til Danmarks Vækstråd

På Vækstforums møde den 4. maj blev det besluttet at indstilles formanden som repræsentant i Danmarks Vækstråd. Formandskabet blev bemyndiget til at indstille en suppleant, som dog kun vil blive indkaldt ved varigt forfald.

Det indstilles at formandskabet beslutter, hvem der skal udpeges som suppleant til Danmarks Vækstråd.

Beslutning:

C.C. Nielsen blev udpeget som repræsentant til Danmarks Vækstråd ved varigt forfald.

7. Revideret udkast til Forretningsorden

På Vækstforums konstituerende møde den 4. maj drøftedes udkast til forretningsorden. Det blev besluttet, at et revideret udkast forelægges til godkendelse på Vækstforums næste møde.

Det foreslåede ændringer/præciseringer er indarbejdet i vedlagte udkast.

Det indstilles, at formandskabet beslutter et fremlægge vedlagte udkast til Forretningsorden til godkendelse i Vækstforum.

Beslutning:

Fremlægges med et par mindre præciseringer i § 2.

8. Selvstændig grafisk identitet for Vækstforum (logo, brevpapir mv.)

I forbindelse med etableringen af det permanente Vækstforum er der ved kommunikation om Vækstforum på Region Syddanmarks hjemmeside anvendt det samme logo som det Midlertidige Vækstforum – blot med en ændring af teksten i logoet. Derudover har Vækstforum ikke sin egen grafiske identitet.

Det foreslås, at sekretariatet tager initiativ til at få udviklet et forslag til logo for Vækstforum, som både kan anvendes på hjemmesiden, som papirlinje/brevpapir, ved brochurer og lignende.

Det indstilles, at formandskabet drøfter, om der er behov for en selvstændig grafisk identitet for Vækstforum.

Beslutning:

Der er behov for selvstændig grafisk identitet samt for en kommunikationsstrategi for Vækstforum. Oplæg forelægges formandskabet til drøftelse.

9. Evt.

Principper for behandling af ansøgninger i 2006, repræsentation i bestyrelser mv. samt formidling af invitationer til konferencer mv. drøftedes.

Der kan ikke tages stilling til ansøgninger på nuværende tidspunkt, hvor erhvervsudviklingsstrategien ikke er på plads. Der udarbejdes forslag til standardsvar, formandskabet orienteres om ansøgninger.
Helt undtagelsesvis kan der være behov for tilkendegivelser ifm. statslig finansiering, hvilket forelægges særskilt.  Der udarbejdes forslag til brev til IT- vidensmiljøerne, samt forslag til fælles brev til staten, hvor der gøres opmærksom på finansieringssituationen i 2006.
Repræsentation som udgangspunkt kun hvis Vækstforum har ejerskab til aktiviteterne. Invitationer og mailadresser formidles som udgangspunkt ikke, arrangørerne må selv sende til medlemmerne.

Møder i formandskabet i 2006:
Den 8. august kl. 13.30-15.30 i Odense
Den 27. oktober kl. 14-16 i Odense
Den 21. november kl. 12.30-14.30 i Esbjerg


Siden er sidst opdateret 11-12-2014
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring