Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Beslutningsreferat d. 27. juni 2006 (Vækstforum)

Møde i Vækstforum for Region Syddanmark


d. 27. juni 2006 kl. 8.30-10.00 på Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding

 

Til stede på mødet var:

 

Tove Larsen

Per Bødker Andersen

Finn Brunse

Jan Boye

Vagn Therkel Pedersen

Johnny Søtrup

C.C. Nielsen

Grethe Johnsen

Gert Karkov

Lena Venborg Pedersen

Henrik Styrup

Jens Oddershede

Johanne Gregersen

Kurt Adamsen

Carl Holst

Karsten Uno Petersen

Lisbeth Poulsen

Hinrich Jürgensen

Ib Haahr

 

Afbud 

 

Birthe Skovgård

Tyge Skovgaard Christensen

Hans Kirk

 

Derudover deltog

 

Niels Højberg

Kjeld Zacho Jørgensen

Dorthe Kusk

Hanne Oust

Charlotte Rulffs Klausen

Lone Neldeberg

 

1. Godkendelse af dagsorden

 

Beslutning:

 

Godkendt 


2. Nedsættelse af midlertidige underudvalg under Vækstforum

Vækstforum godkendte på mødet den 4. maj 2006 en arbejdsplan, der indebærer, at der som led i udarbejdelsen af erhvervsudviklingsstrategien nedsættes midlertidige, tematiske underudvalg. Underudvalgene skal bidrage med input, der kan indgå som baggrund for Vækstforums  udarbejdelse af  erhvervsudviklingsstrategiens handleplaner. Der foreslås nedsat underudvalg inden for de 6 indsatsområder, der beskrevet i skitsen til erhvervsudviklingsstrategien. Vækstforums konference den 16. august 2006 er startskuddet på underudvalgenes arbejde.

 

Det indstilles, at Vækstforum

 • Godkender principperne for nedsættelse af underudvalg (notat samt skabelon for kommissorier vedlagt)
 • Udpeger formænd for underudvalgene samt Vækstforums øvrige medlemmer i underudvalgene
 • Drøfter medlemmernes deltagelse i konferencen den 16. august 2006 (koncept for konferencen vedlagt)

Beslutning:


Vækstforum godkendte nedsættelsen af de 6 foreslåede underudvalg. Underudvalgene nedsættes på baggrund af de principper, der er beskrevet i notatet. Formandskabet udpeger formænd for underudvalgene og sammensætningen af underudvalgene som helhed. Koncept og deltagelse i konferencen den 16. august drøftedes.

 

3. Grundlag og principper for den fremtidige finansiering af  regionale erhvervsudviklingsaktiviteter
Vækstforum besluttede på mødet den 4. maj 2006 at fremrykke den indledende drøftelse af principper for ansøgninger til mødet den 27. juni 2006. Desuden blev det besluttet, at Vækstforum skal forelægges et samlet notat om økonomi og medarbejderressourcer. Det vedlagte notat indeholder et overblik over finansieringskilder, rammer for finansieringen og status på økonomi. Herudover er skitseret et grundlag for de indledende drøftelser af principper for ansøgninger.

 

Det indstilles, at Vækstforum

 • Drøfter grundlag og principper for den fremtidige finansieringen af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter på baggrund af notatet herom (vedlagt)

Beslutning:


Notatet blev taget til efterretning

 

4. Oversigt over amtsligt støttede erhvervsudviklingsaktiviter
På mødet 4. maj 2006 efterlyste Vækstforum en oversigt over de erhvervsudviklingsaktiviteter, amterne hidtil har støttet. Der er udarbejdet materiale, der giver et overblik over større initiativer og projekter, som de fire amter har støttet. 


Det indstilles, at Vækstforum

 • Tager orienteringen om amtsligt støttede erhvervsudviklingsaktiviteter til efterretning (notat samt oversigt vedlagt. Til orientering: Notat med uddybende beskrivelse af aktiviteterne er tilgængelig på adressen www.regionsyddanmark.dk under Vækstforum for Region Syddanmark)

Beslutning:


Orienteringen blev taget til efterretning.

 

5. Regeringens regionalpolitiske vækstredegørelse


Regeringen offentliggjorde den 24. maj 2006 den regionalpolitiske vækstredegørelse. Redegørelsen angiver bl.a. målretningen og   fordelingen af EU´s strukturfondsmidler samt regionernes udfordringer og de regionale vækstvilkår. Et nyt, centralt element i redegørelsen er forslaget om, at der indgås partnerskabsaftaler mellem regeringen og de regionale vækstfora om den regionale erhvervsudvikling. Der er på baggrund heraf udarbejdet et forslag til brev fra Vækstforum for Region Syddanmark til økonomi- og erhvervsministeren vedrørende partnerskabsaftaler.  


Det indstilles, at Vækstforum

 • Drøfter Regeringens regionalpolitiske vækstredegørelse (Notat vedlagt. Til orientering: Regionalpolitisk vækstredegørelse  er tilgængelige på adressen www.regionsyddanmark.dk under Vækstforum for Region Syddanmark).
 • Godkender udkast til brev til økonomi- og erhvervsministeren vedrørende partnerskabsaftaler (udkast vedlagt)

Beslutning:


Redegørelsen drøftedes og blev taget til efterretning. Brev til økonomi- og erhvervsministeren blev godkendt.

 

6. Henvendelse fra det jysk-fynske erhvervssamarbejde om det fremtidige vestdanske samarbejde


Det jysk-fynske erhvervssamarbejde har den 15. juni 2006 fremsendt udkast til strategi for et fornyet vestdansk erhvervssamarbejde og anmodet om, at sagen sættes på dagsorden i Vækstforum. Baggrunden er, at det på et møde den 30. maj 2006 mellem styregruppen for det jysk-fynske samarbejde, formandskaberne for de 3 vestdanske KommuneKontaktRåd og formændene for de 3 vestdanske regionsråd blev besluttet at anbefale de 3 vækstfora at sikre et fortsat vestdansk samarbejde. 


Det indstilles, at Vækstforum

 • Drøfter strategien for det jysk-fynske erhvervssamarbejde (udkast til strategi vedlagt)
 • Drøfter interessen for at videreføre det vestdanske samarbejde i regi af de jysk-fynske vækstfora

Beslutning:


Vækstforum tilsluttede sig, at der etableres et møde mellem de tre formandskaber.

 

7. Udpegning af observatør til Det Regionale Beskæftigelsesråd for Region Syddanmark


Beskæftigelsesrådet for Region Syddanmark har ved brev af 14. juni 2006 meddelt, at Rådet på sit konstituerende møde har besluttet at udpege direktør Ib Haahr, Ålborg Træ & Finer A/S som observatør i Vækstforum for Region Syddanmark. Samtidigt har rådet besluttet at anmode Vækstforum om ligeledes at udpege en observatør til deltagelse i Beskæftigelsesrådet for Region Syddanmark. 


Det indstilles, at Vækstforum

 • Udpeger en observatør til Det Regionale Beskæftigesesråd for Region Syddanmark (henvendelse vedlagt).

Beslutning:


Vækstforum udpegede Grethe Johnsen

 

8. Revideret forretningsorden for Vækstforum for Region Syddanmark

På mødet den 4. maj 2006 drøftede Vækstforum udkast til forretningsorden og besluttede, at et revideret udkast forelægges til godkendelse på Vækstforums næste møde. Forretningsorden er revideret i overensstemmelse hermed. 


Det indstilles, at Vækstforum

 • Godkender den reviderede forretningsorden (vedlagt)

Beslutning:


Forretningsorden blev godkendt.

 

9. Orientering

 • Formandskabet har efter bemyndigelse fra Vækstforum udpeget direktør C.C. Nielsen som suppleant i Danmarks Vækstråd ved varigt forfald
 • Formandskabet har taget initiativ, at der sendes et standardsvar på ansøgninger med tilkendegivelse af, at der kan ikke tages stilling til ansøgninger på nuværende tidspunkt, hvor erhvervsudviklingsstrategien ikke er på plads. Helt undtagelsesvis kan der være behov for tilkendegivelser ifm. statslig finansiering. Der er  udarbejdet tilkendegivelser til de to IT-centre ifm. ansøgningsrunden til IKT-satsningen.
 • Mødeplan for 2007: 13. marts, 14. juni, 11. september, 28. november. Alle dage kl. 15-18 i Vejle.

10.  Eventuelt

 


Siden er sidst opdateret 03-07-2006
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring