Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Dagsorden d. 27. juni 2006 (Vækstforum)

Møde i Vækstforum for Region Syddanmark den 27. juni 2006 kl. 8.30-10.00
på Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding

Indholdsfortegnelse:

  1. Godkendelse af dagsorden 
  2. Nedsættelse af midlertidige underudvalg under Vækstforum
  3. Grundlag og principper for den fremtidige finansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter.
  4. Oversigt over amtsligt støttede erhvervsudviklingsaktiviteter
  5. Regeringens regionalpolitiske vækstredegørelse
  6. Henvendelse fra det jysk-fynske erhvervssamarbejde om det fremtidige vestdanske samarbejde
  7. Udpegning af observatør til Det Regionale Beskæftigelsesråd for Region Syddanmark
  8. Revideret forretningsorden for Vækstforum for Region Syddanmark
  9. Orientering
  10. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

2. Nedsættelse af midlertidige underudvalg under Vækstforum
Vækstforum godkendte på mødet den 4. maj 2006 en arbejdsplan, der indebærer, at der som led i udarbejdelsen af erhvervsudviklingsstrategien nedsættes midlertidige, tematiske underudvalg. Underudvalgene skal bidrage med input, der kan indgå som baggrund for Vækstforums  udarbejdelse af  erhvervsudviklingsstrategiens handleplaner. Der foreslås nedsat underudvalg inden for de 6 indsatsområder, der er beskrevet i skitsen til erhvervsudviklingsstrategien. Vækstforums konference den 16. august 2006 er startskuddet på underudvalgenes arbejde.

Det indstilles, at Vækstforum

 • Godkender principperne for nedsættelse af underudvalg (notat samt skabelon for kommissorier vedlagt)
 • Udpeger formænd for underudvalgene samt Vækstforums øvrige medlemmer i underudvalgene
 • Drøfter medlemmernes deltagelse i konferencen den 16. august 2006 (koncept for konferencen vedlagt)

Bilag:

3. Grundlag og principper for den fremtidige finansiering af  regionale erhvervsudviklingsaktiviteter
Vækstforum besluttede på mødet den 4. maj 2006 at fremrykke den indledende drøftelse af principper for ansøgninger til mødet den 27. juni 2006. Desuden blev det besluttet, at Vækstforum skal forelægges et samlet notat om økonomi og medarbejderressourcer. Det vedlagte notat indeholder et overblik over finansieringskilder, rammer for finansieringen og status på økonomi. Herudover er skitseret et grundlag for de indledende drøftelser af principper for ansøgninger.

Det indstilles, at Vækstforum

 • Drøfter grundlag og principper for den fremtidige finansieringen af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter på baggrund af notatet herom (vedlagt)

Bilag:

4. Oversigt over amtsligt støttede erhvervsudviklingsaktiviter
På mødet 4. maj 2006 efterlyste Vækstforum en oversigt over de erhvervsudviklingsaktiviteter, amterne hidtil har støttet. Der er udarbejdet materiale, der giver et overblik over større initiativer og projekter, som de fire amter har støttet. 


Det indstilles, at Vækstforum

 • Tager orienteringen om amtsligt støttede erhvervsudviklingsaktiviteter til efterretning (notat samt oversigt vedlagt. Til orientering: Notat med uddybende beskrivelse af aktiviteterne er tilgængelig på adressen www.regionsyddanmark.dk under Vækstforum for Region Syddanmark) (red.:"vedlagt i øvrigt" - nederst på denne side.)

Bilag:

5. Regeringens regionalpolitiske vækstredegørelse
Regeringen offentliggjorde den 24. maj 2006 den regionalpolitiske vækstredegørelse. Redegørelsen angiver bl.a. målretningen og fordelingen af EU´s strukturfondsmidler samt regionernes udfordringer og de regionale vækstvilkår. Et nyt, centralt element i redegørelsen er forslaget om, at der indgås partnerskabsaftaler mellem regeringen og de regionale vækstfora om den regionale erhvervsudvikling. Der er på baggrund heraf udarbejdet et forslag til brev fra Vækstforum for Region Syddanmark til økonomi- og erhvervsministeren vedrørende partnerskabsaftaler.  


Det indstilles, at Vækstforum

 • Drøfter Regeringens regionalpolitiske vækstredegørelse (Notat vedlagt. Til orientering: Regionalpolitisk vækstredegørelse  er tilgængelige på adressen www.regionsyddanmark.dk under Vækstforum for Region Syddanmark). (red.:"vedlagt i øvrigt" - nederst på denne side.)
 • Godkender udkast til brev til økonomi- og erhvervsministeren vedrørende partnerskabsaftaler (udkast vedlagt)

Bilag:

6. Henvendelse fra det jysk-fynske erhvervssamarbejde om det fremtidige vestdanske samarbejde
Det jysk-fynske erhvervssamarbejde har den 15. juni 2006 fremsendt udkast til strategi for et fornyet vestdansk erhvervssamarbejde og anmodet om, at sagen sættes på dagsorden i Vækstforum. Baggrunden er, at det på et møde den 30. maj 2006 mellem styregruppen for det jysk-fynske samarbejde, formandskaberne for de 3 vestdanske KommuneKontaktRåd og formændene for de 3 vestdanske regionsråd blev besluttet at anbefale de 3 vækstfora at sikre et fortsat vestdansk samarbejde. 


Det indstilles, at Vækstforum

 • Drøfter strategien for det jysk-fynske erhvervssamarbejde (udkast til strategi vedlagt)
 • Drøfter interessen for at videreføre det vestdanske samarbejde i regi af de jysk-fynske vækstfora

Bilag:

 

 

7. Udpegning af observatør til Det Regionale Beskæftigelsesråd for Region Syddanmark
Beskæftigelsesrådet for Region Syddanmark har ved brev af 14. juni 2006 meddelt, at Rådet på sit konstituerende møde har besluttet at udpege direktør Ib Haahr, Ålborg Træ & Finer A/S som observatør i Vækstforum for Region Syddanmark. Samtidigt har rådet besluttet at anmode Vækstforum om ligeledes at udpege en observatør til deltagelse i Beskæftigelsesrådet for Region Syddanmark. 


Det indstilles, at Vækstforum

 • Udpeger en observatør til Det Regionale Beskæftigesesråd for Region Syddanmark (henvendelse vedlagt).

Bilag:

8. Revideret forretningsorden for Vækstforum for Region Syddanmark
På mødet den 4. maj 2006 drøftede Vækstforum udkast til forretningsorden og besluttede, at et revideret udkast forelægges til godkendelse på Vækstforums næste møde. Forretningsorden er revideret i overensstemmelse hermed. 


Det indstilles, at Vækstforum

 • Godkender den reviderede forretningsorden (vedlagt)

Bilag:

9. Orientering

- Formandskabet har efter bemyndigelse fra Vækstforum udpeget direktør C.C. Nielsen som   suppleant i Danmarks Vækstråd ved varigt forfald

- Mødeplan for 2007

10.  Eventuelt

Vedlagt i øvrigt: 


Siden er sidst opdateret 20-09-2006
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring