Skip til primært indhold

Klager og genbehandling af ansøgning om optagelse på STX og HF

Du kan søge om genbehandling af din ansøgning, hvis du mener, at der er sket en fejl i forhold til reglerne i optagelsesbekendtgørelsen. Hvis du ikke har fået en positiv afgørelse af din genbehandlingssag, kan du indgive en retslig klage.

Genbehandling og klage over din sag om optag på STX og HF

Genoptagelse af ansøgning

Fordelingsudvalget genoptager på din anmodning behandlingen af ansøgningen, hvis de almindelige forvaltningsretlige betingelser er opfyldt. 

Det betyder, at fordelingsudvalget har pligt til at genoptage din sag hvis:

  • Der i forbindelse med genoptagelsesanmodningen fremkommer nye faktiske oplysninger af så væsentlig betydning for sagen, at der er en vis sandsynlighed for, at sagen ville have fået et andet udfald, hvis oplysningerne havde foreligget i forbindelse med fordelingsudvalgets oprindelige stillingtagen til sagen.
  • Der er fremkommet nye retlige forhold, dvs. en væsentlig ændring af retsgrundlaget med tilbagevirkende kraft.
  • Der foreligger væsentlige sagsbehandlingsfejl i forhold til fordelingsudvalgets oprindelige afgørelse.

Fristen for at klage er to uger efter du har fået at vide hvilken skole, du er optaget på.

Vær opmærksom på, at fordelingsudvalgets udtalelse og regionsrådets afgørelse meddeles via digital post.

Din anmodning om genbehandling skal sendes som Digital Post via Borger.dk

Region Syddanmark er sekretariat for fordelingsudvalgene og din anmodning skal sendes til fordelingsudvalgets digitale postkasse. Din anmodning om genbehandling skal sendes som Digital Post via linksene herunder.

Du skal sende din indsigelse til det fordelingsudvalg, som hører til det gymnasium, du har søgt ind på. Hvis du f.eks. har søgt optagelse på et gymnasium i Trekantområdet og ønsker at gøre indsigelse til regionsrådet, skal du vælge "Fordelingsudvalg Trekantområdet". 

Fordelingsudvalg Fyn

Fordelingsudvalg Trekantområdet

Fordelingsudvalg Sydvestjylland

Fordelingsudvalg Sønderjylland

Tjek borger.dk for kvittering

Husk at tjekke borger.dk, om du modtager en kvittering for, at vi har modtaget din indsigelse eller klage. Har du ikke modtaget en kvittering inden for 24 timer, bedes du kontakte fordelingssekretariatet på e-mail Uddannelse.Regionaludvikling@rsyd.dk eller på telefon  +45 61 61 50 50.

Vær opmærksom på, at fordelingsudvalgets afgørelse meddeles borger.dk

Frist for at få din sag genoptaget

Fristen for at indsende anmodningen er to uger efter du har fået at vide hvilken skole, du er optaget på.

Har du fået genbehandlet din ansøgning af fordelingsudvalget, og mener du, at der er sket proceduremæssige fejl i behandlingen af din ansøgning, kan du klage til regionsrådet.

Der kan kun klages over retlige forhold i forbindelse med fordelingsudvalgenes genbehandling af din ansøgning. Retlige forhold vedrører overholdelsen af reglerne i Optagelsesbekendtgørelsen. Altså om love, bekendtgørelser og andre regler er overholdt, og herunder om reglerne er forstået, fortolket og anvendt korrekt.

Du kan ikke klage over skønsmæssige spørgsmål 

Du kan ikke klage over skønsmæssige spørgsmål vedrørende fordelingsudvalgenes afgørelser om fordeling af foreløbige pladser på de enkelte institutioner, herunder hvilke ansøgere der af kapacitetsmæssige grunde skal henvises til en anden institution. Skønsmæssige spørgsmål vedrører ofte rimeligheden eller hensigtsmæssigheden af en afgørelse, når alle regler i øvrigt er overholdt. 

Du skal sende din klage senest to uger efter du har fået afgørelsen af genbehandlingen 

En klage til regionsrådet skal sendes til fordelingsudvalget via Region Syddanmark, som er sekretariat for fordelingsudvalgene. Klagen skal sendes til fordelingssekretariatet senest to uger efter, at afgørelsen af genbehandlingen af ansøgningen er meddelt til dig.

Klagen skal sendes som Digital Post

Du skal sende din klage til det fordelingsudvalg, som hører til det gymnasium, du har søgt ind på. Hvis du f.eks. har søgt optagelse på et gymnasium i Trekantområdet og ønsker at klage til regionsrådet, skal du vælge linket under "Fordelingsudvalg Trekantområdet". 

Fordelingsudvalg Fyn

Fordelingsudvalg Trekantområdet

Fordelingsudvalg Sydvestjylland

Fordelingsudvalg Sønderjylland

Tjek borger.dk for kvittering 

Husk at tjekke i borger.dk (ansøgerens borger.dk), om du modtager en kvittering for, at fordelingssekretariatet har modtaget din retslige klage. Har du ikke modtaget en kvittering inden for 24 timer, bedes du kontakte fordelingssekretariatet på e-mail.

Kontakt fordelingsudvalgene og fordelingssekretariatet

Fordelingsudvalget skal efter indsendelse af klagen udarbejde en udtalelse i sagen

Fordelingsudvalget skal derefter udarbejde en udtalelse i sagen. Du har som klager derefter lejlighed til, inden for en uges frist, at kommentere udtalelsen. Udvalget skal derefter videresende sagen, inklusiv sin udtalelse og dine eventuelle kommentar til regionsrådet.

Regionsrådet træffer afgørelse om fastholdelse af fordelingsudvalgets afgørelse eller om ændring af denne til fordel for klageren.

Regionsrådets afgørelse kan ikke påklages til Børne- og Undervisningsministeriet.

Vær opmærksom på, at fordelingsudvalgets udtalelse og regionsrådets afgørelse meddeles via borger.dk.

APPFWU01V