Skip til primært indhold

Fordeling af elever og optagelse på STX og HF

Reglerne for elevfordeling til STX og HF er vigtige at kende, når du søger ind. Her kan du få svar på de spørgsmål Region Syddanmark oftest får fra kommende elever på STX og HF.

FAQ - Ofte stillede spørgsmål om regler for fordeling af elever til STX og HF

Du er ikke automatisk sikret en plads på din 1. prioritet når du søger om at komme ind på STX eller HF. 

Langt de fleste  kommer ind på deres 1. prioritet til STX eller HF. Men du er ikke automatisk sikret en plads på din 1. prioritet. Fordelingsudvalget vil dog forsøge at imødekomme dine ønsker. 

Hvis du har søgt ind på en STX eller HF, der har fået flere ansøgninger, end der er plads til, vil du blive fordelt til en af dine andre prioriteter. Derfor er det vigtigt, at du udfylder alle 5 prioriteter. På den måde fortæller du fordelingsudvalget, hvad der er dit 2., 3., 4. og 5. prioriterede uddannelsesønske. 

Det er vigtigt, at du kun prioriterer skoler, du gerne vil ind på. 

Din ansøgning vurderes ud fra et afstandskriterium, som er afstanden mellem din skole og der du bor. I særlige tilfælde kan fordelingsudvalget dog se bort fra afstandskriteriet.

Fordelingen af eleverne foregår i overensstemmelse med reglerne i Børne- og undervisningsministeriets optagelsesbekendtgørelse.

 

Elever fordeles efter afstandskriteriet, som er afstanden mellem elevens bopæl på ansøgningstidspunktet og skolen.

Fordelingen af elever der søger om optagelse på STX eller HF tager udgangspunkt i afstandskriteriet, som er afstanden mellem ansøgernes bopæl på ansøgningstidspunktet og skolen. Afstandskriteriet indebærer, at det som udgangspunkt er de ansøgere, der bor længst fra den overansøgte skole, der bliver fordelt til andre skoler. Det betyder således også, at det hovedsageligt er de ansøgere, der bor tættest på den overansøgte skole, der bliver optaget. I særlige tilfælde kan fordelingsudvalget se bort fra afstandskriteriet.

Det er fordelingsudvalgenes opgave at fastlægge en praksis for beregning af vejafstanden mellem din bopæl og uddannelsesstedet.

I Region Syddanmark anvender man et system til beregning af ruter, der er baseret på Open Street Maps. Her beregnes afstanden mellem ansøgerens folkeregisteradresse og uddannelsesstedet som afstanden i bil via det almindelige vejnet, som indgår i Open Street Map.

Afstandskriteriet i praksis - du kan godt søge ind på en STX eller HF langt fra, hvor du bor

Du kan godt søge ind på en skole, der ligger langt fra din bopæl. Det kan dog være vanskeligt at blive optaget på en populær skole langt væk fra din folkeregisteradresse, fordi afstandskriteriet er afgørende, hvis skolen får flere førsteprioritetsansøgere, end der er plads til. Loven betyder med andre ord, at ansøgere, som bor tættere på den pågældende skole end dig, som udgangspunkt vil blive optaget først.

Hvis du vælger en skole langt fra din bopæl som dit første prioriterede uddannelsesønske, skal du derfor være opmærksom på, at det kan betyde, at du risikerer at fraskrive dig muligheden for at komme ind på den lokale skole tæt på, hvor du bor. Det skyldes, at denne skole kan blive fyldt op med ansøgere, der har den lokale skole som deres første prioriterede uddannelsesønske.

Hvad betyder "bopælsadresse"

Din bopælsadresse er den adresse, som fremgår af folkeregisteret på ansøgningstidspunktet (1. marts). Hvis dine forældre ikke bor sammen, har du stadig kun én bopæl, hvilket er den der fremgår af folkegisteret på ansøgningstidspunktet. Det gælder også, selvom du bor lige meget hos dine forældre.

Du kan godt søge ind på en STX eller HF langt fra, hvor du bor

Du kan godt søge ind på en skole, der ligger langt fra din bopæl. Det kan dog være vanskeligt at blive optaget på en populær skole langt væk fra din folkeregisteradresse, fordi afstandskriteriet er afgørende, hvis skolen får flere førsteprioritetsansøgere, end der er plads til.

Loven betyder med andre ord, at ansøgere, som bor tættere på den pågældende skole end dig, som udgangspunkt vil blive optaget først.

Fordelingsudvalget kan i særlige tilfælde se bort fra afstandskriteriet i deres afgørelse

Det kan ske i følgende tilfælde:

  • Hvis du er ansøger til hf-uddannelsen tilrettelagt i kombination med en landbrugs- eller søfartsuddannelse. Det gælder også, hvis du er ansøger til pre-IB.
  • Hvis du har et handicap, der vurderes at blive tilgodeset i højere grad på førsteprioriteten end andre steder, eller hvis du er ansøger til et særligt tilrettelagt stx- og hf-forløb for elever og kursister med Aspergers syndrom.
  • Hvis du er optaget på særligt tilrettelagt Team Danmark forløb. Dette gælder også, hvis du som ansøger (af en kommunal eliteidrætsorganisation eller en af KL udpeget kommunal instans) - er vurderet at have status som eliteidrætsudøver, og det efter organisationens/instansens vurdering er af væsentlig betydning for din idrætslige udvikling, at du optages på netop den pågældende institution.
  • Hvis du er optaget på Musikalsk Grundkursus (MGK).

Hvis du ikke kan komme ind på en af dine prioriteter og den skole du får plads på ligger for langt væk fra, hvor du bor

I særlige tilfælde, hvor du ikke kan komme ind på en af dine prioriteter, og den skole som du derefter kan tildeles ligger uden for rimelig transporttid, kan fordelingsudvalget se bort fra afstandskriteriet og alligevel vælge at indplacere dig på en af dine prioriteter, såfremt dette vil betyde, at du kan få en plads inden for rimelig transporttid.

Hvad forstås ved "rimelig transporttid"?

En rimelig transporttid forstås normalt som 60 minutter med offentlig transport mellem din bopæl og skolen. Det er fordelingsudvalgenes opgave at fastlægge en praksis for beregning af transporttiden. Region Syddanmark anvender et system, der foretager opslag i rejseplanen.dk og hvor det forudsættes at ansøgeren cykler op til 5 km til det offentlige transportmiddel.

I Region Syddanmark foretages således en samlet beregning af korteste transporttid fra ansøgerens bopæl til uddannelsesstedet og ikke kun selve transporttiden med offentlig transport. 

Din ansøgning og afgangs- og årskarakterer betyder ikke noget for om du optages på din 1. prioritet

Din ansøgning samt afgangs- og årskarakterer betyder ikke noget for om du optages på din 1. prioritet. Ved fordelingen tages der heller ikke hensyn til, hvilken folkeskole du har gået på, eller om venner eller ældre søskende har gået på din 1. prioritet. 

Nej, reglerne om udskudt uddannelsesstart er ændret pr. 31. januar 2022.

Hvis du ønsker at tage på uddannelsesophold i udlandet inden uddannelsesstart, kan du fremover ikke få reserveret en foreløbig plads, som først anvendes i det efterfølgende år.

Du skal på linje med øvrige ansøgere søge om optagelse på uddannelsen til det år, hvor du ønsker at begynde på uddannelsen (senest 1. marts det pågældende år).

Optagelsesbekendtgørelse

Fordelingsudvalgene fordeler eleverne i overensstemmelse med reglerne i Undervisningsministeriets optagelsesbekendtgørelse.

Læs bekendtgørelsen om optagelse på de gymnasiale uddannelser og om kapacitetsfastsættelse på institutioner for almengymnasiale uddannelser.

Vi opfordrer til at søge information og svar på dine spørgsmål her på hjemmesiden. Har du ikke fået svar på dine spørgsmål her på hjemmesiden, kan du kontakte Region Syddanmarks uddannelsesteam. 

Har du spørgsmål vedrørende den skole du er kommet ind på, skal du kontakte uddannelsesstedet direkte.

Kontakt uddannelsesteamet

Annette Keller

Chefkonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 29201995

Morten Hvideland-Olsen

Chefkonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 29201042

Stine Liengaard Jensen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 40315069
APPFWU01V