Skip til primært indhold

Høringsbrev - Tværsektorielt samarbejdsaftale for borgere med PTSD

Høring: Tværsektorielt samarbejdsaftale for borgere med PTSD

Under Sundhedsaftalen 2019-2023 har Følgegruppen for uddannelse og arbejde udarbejdet vedlagte høringsudkast til en ny samarbejdsaftale for voksne med PTSD i Region Syddanmark.

Samarbejdsaftalen omhandler voksne over 18 år med PTSD og er afgrænset til at omfatte henholdsvis flygtninge med PTSD, veteraner med PTSD og øvrige borgere med arbejdsrelateret PTSD i Region Syddanmark.

Afsættet for samarbejdsaftalen er den eksisterende samarbejdsaftale omkring traumatiserede flygtninge og krigsveteraner med PTSD mellem regionen og de 22 syddanske kommuner fra 2011. Der er sket meget på området, siden den første samarbejdsaftale, herunder nye regionale funktioner på PTSD-området, jf.  Sundhedsstyrelsens specialeplan, veterancentre, tilbud i Forsvaret og pakkeforløb for PTSD i psykiatrien. Samarbejdsaftalen er opdateret i henhold til den nuværende praksis og der er fokus på et samarbejde, hvor målgruppernes uddannelse- og arbejdsmarkedstilknytning kan styrkes.

Høringsudkastet til samarbejdsaftale indeholder en række fælles kapitler på tværs af målgrupperne. Derudover indeholder samarbejdsaftalen særskilte beskrivelser for de tre målgrupper, der er udarbejdet med bagrund i en kortlægning blandt de relevante aktører. Aktører med kontakt til målgruppen har således primo 2021 fået tilsendt et spørgeskema til at afdække aktiviteter inden for henholdsvis opsporing, udredning, behandling og viderehenvisning samt samarbejdsflader for målgruppen.

Høringsudkastet er sendt i høring hos de myndigheder og organisationer m.v., der fremgår af vedlagte høringsliste. Alle høringsparter er velkomne til at indhente relevante informationer fra øvrige parter i egen organisation eller tværsektorielle udvalg, eksempelvis lokale samordningsfora og kommunalt lægelige udvalg.

Afgivelse af høringssvar og høringsfrist

Høringssvar kan afgives fra den 14. oktober 2021 via høringsportalen på Region Syddanmarks hjemmeside. Høringssvar kan kun afgives via hjemmesiden. Høringssvarene bliver løbende offentliggjort på høringsportalen på Region Syddanmarks hjemmeside.

Sidste frist for afgivelse af høringssvar er fredag den 3. december 2021

Spørgsmål til høringen kan rettes til:

  • Louise Schwartz, afdelingschef Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Region Syddanmark på e-mail Louise.Schwartz@rsyd.dk eller tlf. 23642143
  • Jette Dalsgaard Andersen, specialkonsulent i Tværsektorielt Samarbejde, Region Syddanmark, på e-mail jette.dalsgaard.andersen@rsyd.dk eller tlf. 24988027
  • Line Brinch Christensen, strategisk sundhedskonsulent, Sekretariat for Beskæftigelse og Velfærd, Fredericia Kommune på e-mail line.christensen@fredericia.dk eller tlf. 20926724
    Venlig hilsen

Den videre proces

Følgegruppen for uddannelse og arbejde forestår tilretningen af samarbejdsaftalen på baggrund af de indkomne høringssvar. Herefter indstilles samarbejdsaftalen til endelig behandling i Det Administrative Kontaktforum den 21. januar 2022 og endelig godkendelse i Sundhedskoordinationsudvalget den 3. marts 2022.
 

Formandskabet for Følgegruppen for uddannelse og arbejde

Yelva Bjørnholt Jensen, Koncernchef Fredericia Kommune  og  

Charlotte Rosenkrantz Josefsen, Administrerende direktør, Psykiatrien i Region Syddanmark


Udarbejdet af: Følgegruppe for uddannelse og arbejde.
Dato: 11-10-2021

 

APPFWU01V