Skip til primært indhold

Indkomne høringssvar til revideret samarbejdsaftale for demensområdet

Du kan se alle indkomne høringssvar i listen nedenunder. Alle høringssvar bliver publiceret på hjemmesiden.

Høringen er gennemgået og der er ingen tilføjelse.

 

Dansk Neurologisk Selskab

Kristianiagade 12

lkr@dadl.dk

Hermed fremsendes samlet høringssvar fra SVS:

Det ser spændende og relevant ud. Fint gennemarbejdet og i tråd med vores arbejdsgange i demens klinikken. Specielt er vi glade for, at der lægges op til to besøg i praksis, inden henvisning sendes, og at der skal være svar på CT skanning af hjernen.

 

Sydvestjysk Sygehus

Finsensgade 35, 6700 Esbjerg

svs@rsyd.dk

Hermed fremsendes høringssvar fra Vejen kommune.

Samarbejdsaftalen er gennemgået og tages til efterretning.
Det bemærkes at samarbejdsaftalen er godt gennemarbejdet af arbejdsgruppen og at samarbejdsaftalen stemmer godt overens med de arbejdsgange og tilbud der findes i Vejen Kommune.

Vejen Kommune - Ældre og rehabilitering

Østergade 28, 6630 Rødding

ggf@vejen.dk

 

Høringssvar fra Psykiatrien i Region Syddanmarks FMU til ”Samarbejdsaftale på
demensområdet”


Psykiatrisygehusets FMU takker for det fremsendte høringsudkast til den reviderede samarbejdsaftale på
demensområdet.
Nærværende høringssvar er udarbejdet på baggrund af input fra LMU’erne i sygehuset og en efterfølgende
drøftelse i FMU.


Generelt

Der bakkes overordnet set op om samarbejdsaftalen, som er et godt afsæt for det løbende lokale samarbejde
på demensområdet i Region Syddanmark. Der bakkes ligeledes op om samarbejdsaftalens værdigrundlag, der
angiver, at udredning og behandling af mennesker med demenssygdom og dialogen med pårørende i alle
sektorer bør hvile på værdierne: respekt, faglighed, ansvar og gensidig læring.


Bemærkninger til selve samarbejdsaftalen

Samarbejdsaftalen er ambitiøs ift. de opgaver, der skal løftes af primærsektoren.


Der kunne ønskes en mere nuanceret begrebsafklaring, hvor man skelnede imellem demens og kognitiv
svækkelse. Herudover kunne indføjes en definition af prædemens og kognitiv svækkelse. Det bør dog
understreges, at alene mistanken om demens uanset resultat af basal kognitiv test, skal føre til henvisning.


Den nye ”plejehjems-læge” funktion, der fast er tilknyttet et plejehjem, er ikke nævnt i samarbejdsaftalen.


Forslag til implementering

Når samarbejdsaftalen skal implementeres kan der med fordel ske en kobling til initiativerne i den nationale
demenshandlingsplan fra 2020, da der er flere overlap mellem de skitserede opgaver i samarbejdsaftalen og i
handlingsplanen ift. bl.a. kompetenceløft af personale mv.


I det daglige arbejde med demente/ prædemente opleves en problematik ift., at patienterne i en del tilfælde
først får visiteret hjælp i hjemmet, når de har fået demensdiagnosen. Dette kunne med fordels tages op i
forbindelse med de tværsektorielle ledelsesmæssige drøftelser i forbindelse med implementering af
samarbejdsaftalen.


I forbindelse med implementeringen kunne man også drøfte, hvordan samarbejdsaftalen kan evalueres, og
hvordan man løbende sikrer et blik på hvad fungerer og hvad der ikke fungerer i samarbejdet på
demensområdet, herunder kunne drøftes de forskelle der opleves i samarbejdet på tværs af kommunerne.

Psykiatrien i Region Syddanmarks FMU

Lille Grundet Hulvej 25, 7100 Vejle

asger.k.kjellerup@rsyd.dk

 

Høringssvar er vedhæftet som pdf.

DemensKoordinatorer i DanmarK

Jernbane Alle 54, 3, 2700 Vanløse

ml@demens-dk.dk

Bemærkninger til Samarbejdsaftalen fra Assens Kommune
Demenskoordinatorerne, en jurist og lederen for Aktivitet, Forebyggelse og Demens har gennemgået materialet og høringssvaret og har flg. bemærkninger:

Assens kommune er meget enige i høringssvaret ang. pårørendeundervisning.

Pkt. 1.5. Samtykke
Afsnittet kommer til at virke uklart, fordi det starter i modsat rækkefølge af, hvad der er arbejdsgangen. Afsnittet bør beskrives i den kronologiske orden, som der lovgivningsmæssigt beskrives. Først forsøges der indhentet samtykke – dernæst kan de mulige veje for at arbejde uden samtykke beskrives.

Juristens bemærkning til afsnittet:
Umiddelbart er afsnittet meget vagt og beskriver ikke yderligere hvad reglerne for videregivelse af personoplysninger uden samtykke indebærer. En demensdiagnose vil ikke nødvendigvis opfylde betingelserne herfor.
Jeg er ligeledes enig i, at kronologien er off – da udgangspunktet altid er, at man skal have samtykke til videregivelse af personoplysninger.
Endvidere finder jeg mærkeligt, at der ikke skelnes mellem videregivelse af oplysninger til autoriserede sundhedspersoner contra en demenskoordinator (forudsat at denne ikke er en autoriseret sundhedsperson som ikke behandler, jf. sundhedsloven § 5) i en kommune. Det er ikke samme hjemmel i sundhedsloven og derved er der forskellige regler herfor. F.eks. reglerne for videregivelse uden samtykke, om samtykket skal være skriftligt eller en mundtligt er tilstrækkeligt, hvor lang tid samtykket er gældende mv.
Jeg ved ikke om det er meningen at der er tale om et overordnet samtykke, men rent juridisk ville jeg ikke godkende afsnittet grundet dens mangler.
Endvidere vil det være anbefalingsværdigt at det også fremgik ville rolle pårørende kan have i forhold til at overtage patientens rettigheder grundet den persongruppe som hele samarbejdsaftalen omhandler.

Pkt. 1.5.3 Omsorg og pleje
Juristen:
Hvorfor er der fokus på magtanvendelse? I øvrigt benævnes de magtanvendelsesbestemmelser som finder direkte anvendelse på personer med demens ikke, det forstår jeg ikke. Hvis en borger har en demensdiagnose ville man f.eks. aldrig starte ved § 129 med derimod § 136 f.

Pkt. 2.1. Regionen
2.1.1. Den praktiserende læges opgave
I afsnit to beskrives at praktiserende læge ”hvis det er nødvendigt” etablerer kontakt til den kommunale demenskoordinatorfunktion. I hvilke tilfælde vurderes det at være tilfældet? – formålet med at henvise før udredning bør beskrives. F.eks. at hjælpe den pårørende i processen med at motivere den symptomramte til en udredning.

2.1.2 Den lokale regionale demenskliniks opgaver
4. dot. – Er uklar. - Kan der forventes opfølgning på klinik?? – og kan den personlige samtale foregå i telefon??
Det opleves at de pårørende efterlades i et tomrum efter diagnosen er stillet på demensklinikken. Det kunne være ønskeligt med et opfølgningsmøde på klinikken. Demenskoordinatorerne oplever mange spørgsmål direkte rettet mod det, der er foregået på klinikken.
6. dot – der bør tilføjes ”tager efter samtykke kontakt til”…

Et afklarende spørgsmål:
Punktet slutter med et afsnit om særligt komplekse demenspatienter. Er regionsfunktionen i psykiatrisk afdeling Odense og regionsfunktionen Sønderborg omfattende geronto-psykiaterne?

4. Observation, udregning og diagnosticering
Pkt. 4.1 Kommunen
”For mennesker med demenssygdom uden nære pårørende, der kan deltage ved demensudred-ningen hos praktiserende læge/den lokale regionale demensklinik, påhviler der kommunen et særligt ansvar for at yde en støttende indsats under udredningen”. Hvad betyder dette?

Pkt. 5 Behandling og pleje
Pkt. 5.2 Kommunale plejetilbud
Er man her opmærksom på, at alle de handlinger som beskrives forudsætter samtykke?

Pkt. 6.2 Opfølgning på den medicinske behandling
6.2.1 Opfølgning ved praktiserende læge
3. afsnit er pludselig meget konkret. De to nederste afsnit kunne måske sammenfattes til noget mere præcist om hvad den praktiserende læge gør. Det opleves i Assens Kommune, at det ikke sker pt.

3. marts 2022
Demenskoordinatorer i Assens kommune, Jinnie Hemmingsen, Janne Abildtrup og Leder Anne Grete Pilgaard samt jurist Christina Nortov Schreiner.

Assens Kommune

Rådhus Allé 5

agpil@assens.dk

Høringssvar er vedhæftet som pdf. 

PLO-Syddanmark

Kokholm 3B

jeh.plo@dadl.dk

Samarbejdsaftalen er grundigt og tidssvarende redigeret. Flot arbejde.

Kerteminde Kommune har leveret materiale til det høringssvar som Fælleskommunalt Sundhedssekretariat udarbejder.
Idet Kerteminde Kommune har yderligere konkrete bemærkninger, sendes de separat.
Se vedhæftede fil.

Kerteminde Kommune

Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

kommune@kerteminde.dk

 

Høringssvar fra Vidensforum for Demens (bestående af otte demenskoordinatorer, to musikterapeuter, en psykolog og demensfaglig leder), Vejle Kommune:

Tak for de veludarbejdede anbefalinger. Samlet hørringssvar er vedhæftet som pdf. 

Vidensforum for Demens

Gl. Kolding Landevej 43, 7100 Vejle

emger@vejle.dk

Varde Kommune har gennemlæst høringssvaret, hvilket anerkendes som værende et godt værdigrundlag. Overordnet er der dog en bekymring fra Varde Kommunes side om at demensklinikkerne slipper borgeren så tidligt i forløbet, hvilket bl.a. har ført til følgende kommentarer og spørgsmål i forlængelse af hvert nedenstående afsnit:

2.1 Regionen
Den praktiserende læges opgave
 2.1: Almen praksis genhenviser og henter ligeledes sparring omkring udfordringer i demensforløbet fra den lokale demensklinik.

Den lokale regionale demenskliniks opgave
 2.1.2: Udredningen foregår som hovedregel i en af klinikkerne, men hvis det skønnes mere hensigtsmæssigt kan udredning også foregå i patientens eget hjem, hvilket er et meget positivt tiltag, der ikke på nuværende udføres.

 2.1.2: Praktiserende læge har mulighed for at genhenvise patienter til en regional demensudredningsenhed samt modtage rådgivning og sparring herfra, hvilket anses som et positivt tiltag samt der ønskes mulighed for at lave/have tværfaglig sparring i særlige komplekse sager mellem regioner, kommuner og læger.

3. Opsporing
3.3 Opsporing ved somatisk sygehus/psykiatrisk afdeling
 Hvis der observeres demenssymptomer skal personalet orientere patienten og dennes pårørende om observationerne og muligheden for nærmere udredning/vurdering hos egen læge. Sygehusafdelinger skal opfordre patienterne til, sammen med en relevant pårørende, at opsøge egen læge med henblik på nærmere vurdering/udredning. Det undres hvorfor somatiske afdelinger ikke selv, i nogle situationer, vurderer om de skal udarbejde en direkte henvisning.

4. Observation, udredning og diagnosticering
4.3.1 Udredning
 Efter henvisning fra den praktiserende læge indkaldes patienten skriftligt med en kopi til pårørende. Indkaldelsen kan være til en ambulant tid hos den lokale regionale demensklinik eller i form af besøg af udgående team i hjemmet. Spørgsmål: Har alle et udgående team? Ellers bør der henvises til samarbejdsaftale om hjælp til kommunikation, personlig hjælp samt ledsagelse i forbindelse med sygehusbehandling. Endvidere ville ABC Demens for læger – udredning er gratis e-learning til yngre læger, der er under uddannelse inden for specialerne geriatri, neurologi, psykiatri og almen medicin, og andre læger og faggrupper, som arbejder med udredning inden for demensområdet, være en mulig den af samarbejdsaftalen.

 Den lokale regionale demensklinik orienterer patienten om samarbejdet med kommunens demenskoordinationsfunktion, og er, jf. SAM:BO, ansvarlig for, at der sendes orientering til demenskoordinationsfunktionen i kommunen efter mundtlig aftale med patient og pårørende. Ofte vil demenskoordinationsfunktionen blive anmodet om at tage kontakt til patient og pårørende med henblik på vurdering/revurdering af behovet for kommunal støtte m.v. Dette er muligt inden for 4 uger og derfor væsentligt at kommunerne får rettidigt besked herom.


6.1 Opfølgning på kommunalt tilbud
6.2.2 Lokal regional demensklinik
 Der kan arrangeres supervision eller vejledning af kommunale medarbejdere ved behov. Ved de eventuelle opfølgende besøg fra den lokale regionale demensklinik, kan den kommunale demenskoordinationsfunktion eller andre kommunale medarbejdere eventuelt deltage og subsidiært bidrage med relevante oplysninger. Dette bør også kunne foregå i eget hjem eller virtuelt.

Bilag 2
2. Udgående funktioner
 Patienter med svær demens eller demens med psykiatriske symptomer eller adfærdsforstyrrelser. Derudover kan henvises patienter med demenssygdom i let til moderat grad, hvis patienten ikke vil/kan møde i et ambulatorium. Hvis demenskoordinationsfunktionen har oplysninger/bidrag til udredningen, bør disse være tilgængelige og medsendes henvisningen med samtykke fra borgeren. Dette er en god idé, men Varde Kommune stiller spørgsmål til om dette praktiseres?

Varde Kommune - Social & Sundhed

Bytoften 2, 6800 Varde

kabe@varde.dk

Høringssvar er vedhæftet som pdf. 

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat pva. kommunerne i Syddanmark

Chr. X vej, Haderslev

heeb@haderslev.dk

 

Pårørende i Danmark har med interesse læst Samarbejdsaftale på demensområdet (udkast til revidering 2022).
Igennem teksten ser vi mange eksempler på, at det udfoldes, at indsatsområderne brugerinddragelse og pårørendeinddragelse anses som grundlæggende tilgange i arbejdet med demensramte borgere (fra ”Aftalens baggrund og præmisser”). Det er overordnet meget tilfredsstillende.

I teksten fremgår det på forskellig måde, at sundhedspersoner lige fra starten skal være opmærksomme på pårørendes observationer, og at pårørende er med ved møder mellem sundhedsprofessionelle og den syge borger hele vejen igennem.
På den tekstbaggrund og på baggrund af, hvad vi opfatter som Samarbejdsaftalens intentioner ang. pårørendes rolle, foreslår vi disse afklaringer og tydeliggørelser:

- For at øge muligheden for at den pårørendes observationer og erfaringer bliver en del af billedet og samtalen, skal den sundhedsprofessionelle være opsøgende og inviterende over for den pårørende om hendes/hans observationer mm. Den ulige situation i et sundhedsprofessionelt rum kan få pårørende til at holde sig tilbage.

- Når pårørendes observationer, opsamlede erfaringer og forslag skal udfoldes og inddrages på kvalificeret måde, må det nødvendigvist foregå i en dialog.
Den/de sundhedsprofessionelle skal indgå i så åben og respektfuld en dialog med pårørende som det overhovedet er muligt inden for værdighedens og tavshedspligtens rammer, for at sikre, at pårørendes viden kommer i spil.

- Fornyelserne og tydeliggørelserne i samarbejdsforslaget understreges flere steder af, at der tales om nødvendige kompetencer og kompetenceudvikling hos de respektive sundhedsprofessionelle.
I tråd med Samarbejdsaftalens intention om at understrege de pårørendes betydning og inddragelse, anbefaler vi, at man tydeliggør, at det er nødvendigt med kompetenceudvikling hos sundhedspersonerne med henblik på at optimere samspillet med de pårørende. Kommunikative kompetencer er vigtige, men ikke tilstrækkeligt. Samarbejds- og inddragelseskompetencer er også nødvendige.

Pårørende i Danmark

Rødegårdsvej 19, 4720 Præstø

info@paaroer.dk

 

Tak for muligheden for at afgive høringssvar.
Materialet har været sendt til relevante afdelinger på OUH. Der er i den forbindelse modtaget høringssvar fra Geriatrisk afdeling i Svendborg. Dette høringssvar vedhæftes hermed som en Wordfil.

OUH

Kløvervænget 8C, indgang 101, 4. sal

lene.laasby.ladefoged@rsyd.dk

 

APPFWU01V