Skip til primært indhold

Forskning

Aktiv Patientstøtte var et forskningsprojekt fra 2017 til og med 2020, hvor forskere undersøgte hvorvidt og i hvilket omfang Aktiv Patientstøtte virker. Nedenfor kan du læse mere om, hvad der konkret er ved at blive undersøgt.

Forskerne kiggede på effekt, økonomi, patienternes perspektiv og organiseringen af Aktiv Patientstøtte. Nedenstående er en oversigt over de forskellige forskningsstudier, der har været i forbindelse med Aktiv Patientstøtte.

Forskningsresultater

Tirsdag den 17. maj 2022 blev forskningsresultaterne fra Aktiv Patientstøtte offentliggjort. OUH's enhed for medicinsk teknologivurdering bidrog med den økonomiske evaluering.

Den økonomiske evaluering viste, at:

  • Aktiv Patientstøtte forbedrer borgernes livskvalitet og mestring af egen sygdom, men effektstørrelserne er beskedne.
  • Aktiv Patientstøtte reducerer ikke de samlede omkostninger til behandling per borger.
  • Aktiv Patientstøtte medfører samlede omkostninger på 2,3 mio. kr. per ekstra leveår justeret for bedre livskvalitet.

Læs hele rapporten med forskningsresultaterne her.

Hvorfor forskes der i effekten af Aktiv Patientstøtte?

En lille del af de patienter, der bliver behandlet i Danmark er særligt ramt af en eller flere sygdomme og bliver derfor tit indlagt, ringer til vagtlægen eller til alarmcentralen. Det er tegn på, at støtten til patienterne kan blive bedre. Der findes forskning i forskellige typer patientstøtte, men ikke nok til at vise om og hvordan, patientstøtte kan gøre patienters livskvalitet bedre og give færre indlæggelser på sygehuset. Formålet med forskningen i effekten af Aktiv Patientstøtte er at finde ud af, om telefonrådgivning fra en særligt uddannet sygeplejerske kan hjælpe patienterne med at tage hånd om deres egen sygdom, og få mere ud af den behandling de får i sundhedsvæsenet. Vi undersøger, om det kan gøre patienternes livskvalitet bedre og forebygge indlæggelser.

Hvordan forskes der i effekten af Aktiv Patientstøtte?

Vi bruger en matematisk model til at finde de personer, som vil få mest gavn af Aktiv Patientstøtte. En sygeplejerske ringer til de udvalgte personer for at finde ud af, om de opfylder kravene for at være med i forsøget. Derefter trækkes der lod, og deltagerne bliver inddelt i to grupper. Den ene gruppe får Aktiv Patientstøtte, mens den anden gruppe bruges til at sammenligne med. Begge grupper får stadig deres almindelige behandling. Aktiv Patientstøtte starter med et møde med sygeplejersken og derefter telefonsamtaler, der drejer sig om patientens viden, handlemuligheder, egenomsorg og kontakt til sundhedsvæsenet. Vi kan se, om Aktiv Patientstøtte virker, ved at sammenligne de to gruppers svar på spørgeskemaer og kontakter til sundhedsvæsenet. Det er vigtigt at have en gruppe at sammenligne med for at kunne slå fast, om Aktiv Patientstøtte har gjort en forskel for patienterne eller ej.

Hvad kan vi bruge forskningen i effekten af Aktiv Patientstøtte til?

Hvis Aktiv Patientstøtte virker, kan endnu flere mennesker få glæde af det. Vi håber på, at indsatsen både gør patienternes livskvalitet bedre og forebygger indlæggelser, der med fordel kan undgås, så sundhedsvæsenets midler bruges dér, hvor de gør mest gavn.

Hvorfor skal der forskes i økonomien omkring Aktiv Patientstøtte?

På baggrund af studier fra Sverige forventer vi, at vi vil kunne se færre udgifter i sundhedsvæsenet for patienter, der har modtaget Aktiv Patientstøtte. I de svenske studier har man ikke undersøgt udgifterne forbundet med at gå til egen læge eller prisen for at drive Aktiv Patientstøtte, men kun set på udgifterne til genoptræning og behandling på sygehus. I den økonomiske forskning i Aktiv Patientstøtte i Danmark, vil vi kigge samlet på alle disse udgifter.

Hvad er formålet med den økonomiske forskning i Aktiv Patientstøtte?

I økonomi-studiet ser vi på, om der er forskel på, hvor mange penge der bruges i sundhedsvæsenet for personer, der får Aktiv Patientstøtte sammenlignet med patienter, der ikke får Aktiv Patientstøtte. Formålet er at afklare, om Aktiv Patientstøtte giver mere sundhed for pengene i både kommuner, stat og regioner. Der ses på udgifter til behandling i sundhedsvæsenet, og på om Aktiv Patientstøtte gør, at der bruges flere eller færre penge samlet set per patient, når der også ses på, hvor meget det koster at drive Aktiv Patientstøtte.

Hvad kan vi bruge den økonomiske forskning i Aktiv Patientstøtte til?

Den økonomiske forskning skal bruges til at sikre, at Aktiv Patientstøtte kan betale sig – både for patienterne, så vi ikke spilder deres tid, men også for hele vores sundhedsvæsen, så vi kan sikre os, at vi bruger penge på en måde, som giver mest mulig sundhed for pengene.

Hvordan forskes der i patienternes oplevelse og erfaring med Aktiv Patientstøtte, og hvorfor?

Formålet med forskning i patientperspektivet er at undersøge patienternes erfaringer med at modtage Aktiv Patientstøtte. Patientperspektivet tager udgangspunkt i, hvordan patienterne oplever Aktiv Patientstøtte, og om det giver dem bedre sundhed, egenomsorg og livskvalitet. Det sker ved, at patienterne blandt andet bliver interviewet om deres oplevelser og erfaringer. Patienternes oplevelser kan bruges til at forstå effekt-studiets resultater, hvor vi måler, om Aktiv Patientstøtte giver bedre sundhed, egenomsorg og livskvalitet.

Hvad skal forskningen i patientperspektivet bruges til?

Forskningen i patientperspektivet skal bruges til at finde ud af, hvilket perspektiv patienterne har og hvad der er vigtigt for patienten, når målet er, at patienten får bedre livskvalitet og bliver bedre til at passe på sig selv. Patienternes erfaringer skal også bruges til løbende at forbedre Aktiv Patientstøtte.

Hvad er formålet med organisationsforskningen?

Formålet med den organisatoriske forskning er at undersøge, hvordan processen for implementering af Aktiv Patientstøtte udvikler sig. Om Aktiv Patientstøtte har effekt forventes at afhænge af, hvordan organiseringen af indsatsen og udførelsen af arbejdet foregår. Gennem kvalitative metoder som interviews, observation og dokumentstudier bidrager organisationsforskningen til indsigt i forskelle i organisering og arbejdstilrettelæggelse regionerne imellem. Dette giver grundlag for at arbejde på at sikre en så ensartet indsats på tværs af regionerne som muligt.

I forlængelse heraf bidrager organisationsforskningen til forståelse af, hvilken betydning lokale tilpasninger på tværs af regionerne kan have på effekten af Aktiv Patientstøtte. Desuden undersøges indsatsens samspil med det øvrige sundhedsvæsen samt hvordan støttesygeplejerskerne arbejder med Aktiv Patientstøtte, dvs. hvordan de introducerer og udvikler forståelsen af Aktiv Patientstøtte som professionel praksis. Således bidrager organisationsforskningen også ved at sætte fokus på sygeplejerskernes professionelle praksis, til forståelse af den rolle, som fagprofessionelle spiller i implementeringen af Aktiv Patientstøtte.

APPFWU01V